intTypePromotion=1

Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
200
lượt xem
13
download

Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/QLCS   µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 42  NG 31  7  1996  íNG  É N   ÖC   H D VI TIÕP  Ë N   µ   µ N   NH VB GIAO   µI S¶N   ÷A  T  GI C¸C  ¬   C QUAN   HCSN,    Tæ CHøC  KINH  Õ   T THEO   QUY Õ T   NH   ñ A   ¬   ®Þ C C QUAN   ã   È M   C TH QUY Ò N. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc s ¾p   Õp  c¸c Bé,  x ngµnh, c¬    quan  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp  µ    chøc  oµn  Ó, viÖc  µn   v c¸c tæ  ® th   b giao,tiÕp nhËn  µis¶n  µ   ícgi÷a c¸c c¬      t  Nh n       quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,c¸c    tæ chøc  kinh  Õ  êng  t th xuyªn ph¸tsinh.Trong  êigian      th   qua  Öc  vi theo  âi, d  h¹ch to¸n qu¶n  ý bµn    l  giao,tiÕp  Ën  µis¶n  a  îc ®Çy   ,  Ýnh      nh t  ch ®   ®ñ ch x¸c, thèng  Êt vµ  Þp  êi nh   k th . § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  îc ®iÓ m   kh ph nh nh   trªn,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ô  Ó     T  h d c th viÖc  ¸nh    ¹ tµis¶n,ghit¨nggi¶m, tiÕp nhËn  µ  µn  ® gi¸l     i          v b giao tµis¶n  µ   íc    Nh n   theo quyÕt ®Þnh  ña  ¬      c c quan  ã  Èm  Òn    c th quy nh sau: I.NH ÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G: 1.§èit ng vµ  ¹m      ông:    î   ph vi¸p d a. §èi t ng  dông     î ¸p  Th«ng  nµy  µ nh÷ng  µis¶n  è  nh  Îc¶  µ, t l  t  c ®Þ (k   nh   ®Êt) cña    ¬    c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ x∙ héi, ch tr       c¸c ®¬n  Þ  ùc l ng  ò    v l  î v trang (sau  y   äichung  µ c¬    ®© g   l   quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp) vµ      c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc khicã  Õt  nh  iÒu  Nh n     quy ®Þ ® chuyÓn  µi t  s¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy b. Ph¹m      ông:ChØ     ông    vi¸p d   ¸p d trong viÖc  Õp nhËn, bµn    ti     giao tµis¶n     khim ét    trong haibªn      (hoÆc  haibªn)giao nhËn  µc¬  c¶        l   quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  (HCSN). Riªng tr ng  îp bªn    ê h   giao vµ  nhËn  u   µDNNN   ùc hiÖn    bªn  ®Ò l   th   theo híng     dÉn  riªngcña  é  µichÝnh.   BT  2.Nguyªn  ¾c    t giao,nhËn  µis¶n:   t  ViÖc  µn  b giao,tiÕp nhËn  µis¶n  ÷a c¸c ®¬n  Þ      t  gi     v giao,nhËn    quy  nh   ®Þ t¹ m ôc  phÇn     i 1  ITh«ng   µy  îcthùc hiÖn  tn ®     theo nh÷ng    nguyªn t¾c    sau: a. M äi  µis¶n  íc khi bµn    t  tr     giao ph¶i kiÓm   vµ  ¸nh    ¹    kª  ® gi¸l itheo  Æt   m b»ng    Þ thÞ  êng  ¹  êi®iÓ m   µ  a  iÓ m   µn  gi¸tr   tr ti   th v ®Þ ® b giao;riªng®èi víi µ,        nh   ®Êt  ¸nh    ¹ theo  ® gi¸l i   khung    ña  gi¸c UBND   a   ¬ng  ¬icã  µ, ®Êt  µn  ®Þ ph (n   nh   b giao)quy  nh  µ, ph¶i® îc ph©n  nh  â  ån  èn  ×nh  µnh  ña  õng   ®Þ v     ®Þ r ngu v h th ct  tµis¶n.   b. §èivíi µis¶n  µn        t b giao lµbÊt ®éng       s¶n,khibµn     giao tµis¶n     ph¶ibµn    giao  µn  é  å  ¬  Ò   µis¶n. Riªng  ÷ng  to b h s v t     nh c«ng  ×nh  ©y  ùng, l¾p  Æt   tr x d   ® dë dang  giao ph¶ibµn  bªn      giao toµn  é  å  ¬:giÊy phÐp  ©y  ùng,giÊy cÊp    bhs    xd     ®Êt,thiÕtkÕ,  Ën      lu chøng  kinhtÕ  ü  ©t® îcduyÖt..   è  èn  ∙  u      k thu     .s v ® ®Ç ttheo ;   tõng  ån  ùc  Õ  ngu th t quyÕt  to¸n hoµn  µnh  ¹ng  ôc     th h m c«ng  ×nh  n   êi tr ®Õ th   ®iÓ m   µn  b giao  ã    Ën  ña  ¬  (c x¸c nh c c quan  Êp c ph¸tvèn);®Ó   ¬      c quan  Õp  ti nhËn  Õp  ôc  chøc  ùc  Ön  ti t tæ  th hi theo  ng  ®ó quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy c.KhitiÕn hµnh  µn       b giao ph¶ilËp biªnb¶n        giao nhËn  µis¶n    t  theo ®óng    m Éu  quy  nh,    Ðp  y   ,  Ýnh    è  µis¶n,gi¸trÞ vµ  Ìm  ®Þ ghich ®Ç ®ñ ch x¸c s t         k theo 
  2. 2 c¸c tµiliÖu cã  ªnquan  n   µis¶n  µn        li   ®Õ t   b giao.Biªn b¶n  µn      b giao tµis¶n     ph¶i   cã  ù    Ën  ña  ¬  s x¸cnh c c quan  µichÝnh  T  (Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)cïng cÊp.    
  3. 3 II  . X¸C  NH     Þ   ñ A   µI S¶N  µ N   ®Þ GI¸TR C T  B GIAO Tµis¶n  µn    b giao ph¶i® îcx¸c®Þnh  Ýnh      Þ®ang        ch x¸cgi¸tr   theo  âitrªn d    sæ  s¸ch kÕ     µ    to¸nv ph¶i® îc®¸nh    ¹ gi¸trÞ thùc tÕ     gi¸l       i   theo  Æt   m b»ng    Þ gi¸tr   t¹ thêi®iÓ m   µ  a  iÓ m   µn     i v ®Þ ® b giao. 1. Gi¸ trÞ tµis¶n  µn        b giao  ang  ® theo  âi trªnsæ   d     s¸ch  Õ   k to¸n ® îc x¸c     ®Þnh    vµo    µiliÖu kÕ     îp ph¸p (Sæ  Õ     c¨n cø  c¸ct     to¸nh     k to¸nB¶ng  Tæng  Õt  µi k t  s¶n,c¸ctµiliÖu chøng  õ kÕ          t   to¸n. . . .theo  ng  . v v ) ®ó quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸nhiÖn  µnh.   h 2.§¸nh    ¹gi¸trÞtµi   gi¸l         i s¶n  µn  b giao: a.Nguyªn  ¾c  ¸nh    ¹gi¸trÞtµis¶n  µn    t® gi¸l         i b giao: ­Cã     khoa  äc  ü  Ët.   c¨n cø  h k thu ­§¶m     b¶o  chÆt  Ïvµ  Ýnh  ch   ch x¸c. ­Phï hîp víi ùc tiÔn vµ  Ô     ông.        th     d ¸p d b.Ph¬ng    ph¸p ®¸nh    ¹gi¸trÞtµis¶n  µn    gi¸l         i b giao: ­ §èi víinh÷ng  µis¶n  íi mua        t  m  hoÆc   íi l¾p  Æt,  ©y  ùng  m  ® xd xong  a  ® vµo  ö  ông,gi¸trÞbµn  sd     giao ® îcc¨n cø  µo          v gi¸mua  ùc tÕ      n  îc th   trªnho¸ ®¬ ®   cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  c th quy ch nh thanh to¸n,gi¸l¾p  Æt,  ©y  ùng  íi theo     ® xd m  quyÕt    to¸nc«ng  ×nh ® îc duyÖt    µn  tr     ®Ó b giao  hoÆc   Õt    µn  µnh  quy to¸nho th c¸ch¹ng  ôc    m c«ng  ×nh (®èivíi tr      c«ng  ×nh dë  tr   dang). ­ §èivíinh÷ng  µis¶n  ∙  ö  ông  ©u,khibµn       t  ®sd l   giao ph¶ix¸c ®Þnh  ¹ gi¸      l    i trÞ tµis¶n     theo    ¹  êi®iÓ m   µn  gi¸t i   th b giao;viÖc    nh    Þ tµis¶n  µn    x¸c ®Þ gi¸tr     b giao ® îcc¨n cø  µo  Êtl ng cßn  ¹cña  õng tµis¶n  µn        v ch  î   l  i t    b giao vµ  n    ùc   ®¬ gi¸th   tÕ mua  íitµis¶n    ¹ thêi®iÓ m   µ  a  iÓ m   µn  m   ®ã t     i v ®Þ ® b giao. Gi¸trÞcßn     Tû  Ö    Êtl ng l % ch  î   Gi¸mua    hoÆc     ©y  ùng gi¸x d l¹cña  õng  =  cßn  ¹cña  õng x    i t       l  i t  míicña  õng tµis¶n  µn    t    b giao tµi  s¶n  µn  b giao    µis¶n  µn  t  b giao      t¹ thêi ®iÓ m  bµn  i   giao    (®ång)            ®ång)    ( +  û   Ö  Êt l ng  T l ch  î cßn  ¹ cña  õng  µis¶n  îc x¸c ®Þnh  li   t t  ®   c¨n  vµo  µi cø  t  s¶n, thêigian  ö  ông  µ  êigian  ∙  ö  ông  ña  õng  µis¶n           sd v th   ®sd ct t  ®ã ®Ó x¸c ®Þnh.  Riªng  i  íinhµ  öa  µ  Ët  Õn  óc thùc  Ön  ®è v   c v v ki tr   hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t i phÇn    IITh«ng     é  ©y  ùng    µichÝnh    Ët    Ýnh  ñ  è  tLiªnB X d ­T   ­ V gi¸Ch ph s 13/LB­ TT  µy  8­ ng 18­ 1994. +    Gi¸ mua   ña  µis¶n  µ gi¸cña  ¹  µis¶n  ïng  ¹  îc b¸n    Þ  ­ c t  l    lo i   t c lo i   ® trªnth tr êng  ¹ thêi®iÓ m   ¸nh  t    i ® gi¸. Gi¸ x©y  ùng  íi cña  µ  öa    d m  nh c c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  tr   d b giao  îc tÝnh  ®  nh  sau: Gi¸x©y  ùng  íi   d m  §¬n    2  gi¸1m DiÖn  Ých  ©y  ùng t xd
  4. 4 cña  µ  öa  nh c c«ng  =  x©y  ùng  íi d m      x  cña   nhµ   cöa,   c«ng tr×nh XD   µn    b giao   tr×nh XD   µn    b giao §¬n    2  ©y  ùng  íi® îc¸p dông  gi¸1m x d m     theo B¶ng    Èn  n    ©y  gi¸chu ®¬ gi¸x dùng    ®Ó duyÖt  quyÕt  to¸n cho  ÷ng    nh c«ng  ×nh  ¬ng  ù  ïng  ¹  ¹  êi tr t tc lo it ith   ®iÓ m   µ  a  iÓ m   µn  v ®Þ ® b giao theo híng dÉn  ña  ¬        c c quan  qu¶n  ýx©y  ùng. l  d ­ Tæng    Þ cßn  ¹ cña  µn  é  µis¶n    gi¸tr   l i to b t   ph¶ibµn    giao lµgi¸trÞ cßn  ¹        li  cña  õng tµis¶n  t    ph¶ibµn    giao céng  ¹ .   li 2.Tæ     chøc    nh    Þtµi x¸c®Þ gi¸tr     s¶n  µn  b giao: Tèi ®a     sau  ngµy  Ó   õ khi nhËn  îc quyÕt  nh  10  k t    ®  ®Þ chuyÓn  giao  µi t  s¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn,  ¬  c th quy c quan  ã  µis¶n  µn  c t  b giao  ñ  × phèi ch tr     hîp víi ¬      quan  Õp nhËn  µis¶n  µnh  Ëp  éi ®ång    nh    Þcña  µi c ti   t  th lH  x¸c ®Þ gi¸tr   t  s¶n  µn  b giao;thµnh  Çn  éi dång    nh    Þtµis¶n  å m   ã:®¹idiÖn    ph H  x¸c ®Þ gi¸tr     g c    cña  ¬  c quan  ã  µis¶n  µn  c t  b giao,®¹idiÖn  ¬     c quan  Õp  Ën  µis¶n  µ  i ti nh t  v ®¹   diÖn  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  ïng cÊp. T  c  Trong  êng  îp cÇn  ÕtHéi ®ång    nh    Þtµis¶n  µn  tr h  thi     x¸c®Þ gi¸tr     b giao ® ­   îcquyÒn  êi  ¬    m c quan  gi¸m  nh  ü  Ëtcña  µ   íc®Ó     nh  Êt l ®Þ k thu   Nh n   x¸c ®Þ ch  ­ îng  ña  µis¶n  µn  c t  b giao.Kinh  Ý     ph thuª c¬    quan    nh  Êt l ng  µis¶n  x¸c ®Þ ch  î t   bµn  giao  c¬  do  quan  Ën  µis¶n      µ  îc tÝnh  µo    Þ tµis¶n  íi nh t  chitr¶v ®   v gi¸tr     m  t¨ngthªm.   C¨n  chÊtl ng cña  õng tµi cø   î   t    s¶n  µn  b giao,Héi ®ång    nh    Þtµi    x¸c®Þ gi¸tr     s¶n  µn  b giao lËp      biªnb¶n  nh    µis¶n      µo    ®Þ gi¸t   ®Ó ghiv biªnb¶n  µn b giao gi¸    trÞ theo    Õ     sæ k to¸n,gi¸trÞ thùc tÕ  ¸nh    ¹ (c¶ gi¸trÞ tµis¶n,nguån  èn       ® gi¸l           i   v h×nh  µnh)cña  µis¶n  µn  th   t  b giao. II   ¹CH  IH . TO¸N  T¨NG, GI¶M  µI S¶N   µ   ö   ý  T  V X L C¸C  KHO¶N   CHI  Ý   PH PH¸T  SINH TRON G   QU¸  × NH   µ N   TR B GIAO 1.H¹ch      to¸nt¨ng,gi¶m  µis¶n,gi¸trÞtµis¶n  µn    t       b giao: Khi tiÕn hµnh      giao nhËn  µis¶n,c¸c ®¬n  Þ  ã  µis¶n  µn    t     v c t  b giao ® îcghi     gi¶m  µis¶n, nguyªn      Þ hao  t    gi¸,gi¸tr   mßn   µ  ån  èn  ×nh  µnh  µis¶n  v ngu v h th t  ®ã;    n  Þ  Õp  Ën  c¸c ®¬ v ti nh ph¶ighi t¨ng tµis¶n, gi¸trÞ tµis¶n  Õp  Ën  µ             ti nh v nguån  èn  ×nh  µnh    µis¶n    vh th c¸c t   ®ã theo  ng  Õ     ¹ch  ®ó ch ®é h to¸n kÕ       to¸n doanh nghiÖp  µ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp  Ön  µnh  ña  µ   ícquy  nh. hi h c Nh n   ®Þ Tuú  theo  i îng  µn  ®è t b giao,tiÕp  Ën, sö  ông  µ    nh   d v qu¶n  ýtµis¶n    l    ®Ó tiÕn hµnh  ùc hiÖn  Öc      th   vi ghit¨ng,gi¶m  µis¶n,gi¸trÞnguån  èn    t      v cho  õng tr t  ­ êng  îp cô  Ó: h   th a.§èivíi       giao: bªn  ­ Bªn    giao lµ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù     vh ch s nghiÖp,c¨n cø  µo  è  µis¶n  ùc     v s t  th   tÕ  µn  b giao vµ    Þthùc tÕ  ang  ¹ch to¸ntrªnsæ   Õ     i víi ÷ng  µi   gi¸tr    ® h       k to¸n®è     nh t  s¶n        ®ã ®Ó ghigi¶m  µis¶n,nguyªn gi¸,   Þ hao  t        tr   gi¸ mßn   µ  ån  èn  ×nh  v ngu v h thµnh  µis¶n  t  sau    ∙  µn  ÊtviÖc  µn  khi® ho t   b giao.Trong  êng  îp  è  µis¶n    tr h s t  bµn giao tõ tr c®Õ n       í  nay chØ  îctheo  âitrªnsæ   µis¶n  Ò   è îng tµis¶n, ®  d     t  vsl      kh«ng  ¹ch  h to¸n vÒ   Æt     Þ th×   m gi¸tr   bªn  giao chØ   îc gi¶m  è  µis¶n  µn  ®  s t  b giao  ∙  îc theo  âi trªnsæ   µis¶n, kh«ng  îc ghi gi¶m    Þ tµis¶n  µn  ®®  d     t    ®   gi¸tr     b giao (hoÆc  îcl¹ )   ng   i .
  5. 5 ­ Bªn    giao  µ doanh  l  nghiÖp, c¨n  vµo  è îng  µis¶n    cø  s l t  ph¶i bµn    giao,  thêigian sö  ông, kÕt     d   qu¶  u    ®Ç t thªm  trong thêigian  ö  ông  è  µis¶n       sd s t  ®ã còng    è  ∙  Êu  nh s ® kh hao  µ  Õt  v k qu¶  b¶o  µn  èn  ña  õng  µis¶n  µn  to v c t t  b giao  vµ    Þ tµis¶n  Ön  ang  gi¸tr     hi ® theo  âi trªn sæ   Õ   d    k to¸n (®îc ph©n  nh   â     ®Þ r  nguån  èn  ×nh  µnh  vh th NSNN   Êp, vèn  c  vay,. .® îc ghi gi¶m  µn  é  µis¶n  .      ) to b t   bµn  giao,gi¶m    Þ tµis¶n  µ  ån  èn  ©n   µng  µ   íctrong gi¸trÞ   gi¸tr     v ngu v Ng h Nh n       c¸ctµis¶n  µn     b giao.Nguån  èn    v vay  µ  èn  ù cã  ña  v v t   c doanh  nghiÖp  trong gi¸    trÞcña  µis¶n  µn    t  b giao (nÕu  ã) ® îcbªn  Ën    c     nh thanh    to¸ncho  doanh  nghiÖp  bµn  giao  µis¶n  t  theo  ng    Þ cßn  ¹  îc x¸c ®Þnh  ®ó gi¸tr   li     ® trong biªn b¶n  µn    b giao. b.§èivíi       nhËn: bªn  ­ Bªn  Ën  µ®¬n  Þ    nh l   v HCSN,    vµo  è  µis¶n  ùc tÕ  Õp nhËn  µ  c¨n cø  s t  th   ti   v tæng    Þ tµis¶n  Õp  Ën  îcghitrong biªnb¶n  µn  gi¸tr     ti nh ®        b giao      Ðp, ®Ó ghich   h¹ch to¸n t¨ng tµis¶n  µ    Þ tµis¶n  ña  n  Þ      Çn  èn       v gi¸tr     c ®¬ v coinh ph v NSNN   cÊp theo ®óng  è îng,gi¸trÞtµi   sl       s¶n  Ën  µn  nh b giao ®∙  îcx¸c®Þnh.  ®   ­ Bªn  Ën  µdoanh    nh l   nghiÖp,c¨n cø  è  µis¶n  ùc tÕ  Õp nhËn  µ        s t  th   ti   v gi¸ trÞ tµis¶n  îc ghi trong     ®   biªn b¶n  µn    b giao    ¹ch  ®Ó h to¸n t¨ng tµis¶n  Çn       ph NSNN   Êp. c 2. Xö   ýc¸c kho¶n    Ý      l    chiph ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh bµn         giao tiÕp nhËn      tµis¶n:   Nguån  kinh phÝ       chicho  Öc  Ën  vi v chuyÓn,  ¾p  Æt   µis¶n  Õu  ã), l® t  (n c   chiphÝ  ôc  ô    ph v c«ng    Õp nhËn  µn  t¸cti   b giao vµ    kinh phÝ      Çn    Þ   chitr¶ph gi¸tr   tµis¶n  µn    b giao  îc h×nh  µnh  õ nguån  èn  ®  th t  v vay  µ  èn  ù cã  µ     n   v v t   m c¸c ®¬ vÞ  HCSN     tr¶ cho doanh  nghiÖp  îc lÊy  ®  trong  ù   d to¸n chi mua   ¾ m   îc    s ®  duyÖt  trong n¨m  Õ   ¹ch cña  ¬    k ho   c quan  HCSN.  êng  îp sè  ù      Tr h   d to¸nchitrong   kÕ   ¹ch ®∙  îcduyÖt  ho   ®   kh«ng    víi è  Òn ph¸tsinh hoÆc   ®ñ so    ti     s   kh«ng  îcghi ®   trong  ù  d to¸n n¨m,  ×    th bªn  Ën  nh ph¶i lËp  ù    d to¸n bæ     sung b¸o c¸o  ë   µi ST  chÝnh  Ët gi¸tr×nh UBND   v     tØnh  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ®Þa   ¬ng  (      v do  ph qu¶n  ý), l  víiBé   µi chÝnh  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  trung  ng    T  (      v do  ¬ qu¶n  ý)®Ó   l  xem   Ðt    x gi¶i quyÕt theo thÈm  Òn      quy hoÆc   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. tr   t  ph quy   Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  äi  m kho¶n    Ý:  Ën  chiph v chuyÓn, l¾p  Æt     ® tµis¶n, chi phÝ   ôc  ô       ph v c«ng    Õp  Ën,  µn  t¸c ti nh b giao  µis¶n  doanh  t  do  nghiÖp    chitr¶. Trêng  îp bªn  Ën  µis¶n  µc¬  h   nh t   l   quan  µichÝnh  T  (Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)® ­   îcNg ©n     s¸ch Nhµ   íct¹m    n  øng  ån  ngu kinh phÝ           ®Ó chitr¶theo    Þ cßn  ¹ gi¸tr   l  i cña    µis¶n  µn  c¸c t   b giao h×nh  µnh  õ vèn    th t  vay  µ  èn  ù cã  Õu  ã) ®∙  îc v v t   (n c   ®   x¸c®Þnh    trong biªnb¶n  µn     b giao cña    doanh  nghiÖp  µ  v kinh phÝ  ôc  ô      ph v cho c«ng  Öc  Õp  Ën, tæ  vi ti nh   chøc  tr«ng coib¶o  Ö     µis¶n  Õp  Ën  ×  ¬     v c¸c t   ti nh th c quan, tæ    chøc  îc nhËn  µis¶n  µn  ®  t  b giao  õ  ¬  t c quan  µi  Ýnh  T ch theo    c¸c quyÕt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ã  ®Þ c c c th quy c tr¸chnhiÖm   µn    ¹ kho¶n    ho tr¶l   i kinh  phÝ  ¹m  t øng   trªncho  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n M äi  kho¶n    Ý    îch¹ch    µo    Þ t¨ngthªm  i víi µis¶n  chiph trªn®   to¸nv gi¸tr     ®è       t tiÕp nhËn.   IV.Tæ     CHøC   ù C   Ö N: TH HI 1. Tõ    ã  Õt  nh  µn    khic quy ®Þ b giao ®Õ n     µn  ÊtviÖc  µn    khiho t   b giao,bªn    bµn giao cã    tr¸chnhiÖ m     b¶o  qu¶n  ètm äi  µis¶n  t  t  ph¶ibµn    giao,kh«ng  îctù   ®    ý chuyÓn  æi  µm  Êttho¸ttµis¶n  ® l th      ph¶ibµn    giao;riªng®èi  íinhµ  µ  t      v  v ®Ê
  6. 6 bªn  µn  b giao  kh«ng  îc tù ý  ©y  ùng  ®   x d thªm, th¸o dì ®Ëp   á         b c¸c c«ng  ×nh tr   hoÆc     Ët kiÕn  óc,kh«ng  îc bè  Ý thªm    n  Þ, c¸ nh©n  µo    c¸c v   tr   ®   tr   c¸c ®¬ v     vë trong khu  µ, ®Êt  nh   ph¶i bµn    giao  µ  Èn  Þ   y     å  ¬, tµiliÖu  ªn v chu b ®Ç ®ñ h s     li   quan  n   µis¶n  µn  ®Õ t   b giao ®Ó     chuyÓn  µn  é  to b cho  tiÕp nhËn  µn  bªn    b giao. 2. Thñ  ëng    n  Þ    tr c¸c ®¬ v HCSN   µ  v DNNN   ã  Õt  nh  µn  c quy ®Þ b giao tiÕp    nhËn  µis¶n  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ã  t  cc c th quy c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi theo  ng  ®ó Th«ng   µy. tn 3. Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp,Côc  ëng  ôc    tr C qu¶n  ýc«ng  l  s¶n  µ  v gi¶m  c  ë  µichÝnh    Ët    ®è S T   ­ V gi¸ c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã      ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     chØ  o,híng dÉn  ®¹     kiÓm     tratham    ïng  íic¸c ®¬n  Þ  gia c v    v HCSN   µ  v DNNN   ã  Õt  nh  Õp  c quy ®Þ ti nhËn,bµn    giao tµis¶n  ùc hiÖn     th   theo ®óng    Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý,trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  t n c hi l     k    tr th   n c khã  kh¨n,víng m ¾ c     Þ      ®Ò ngh ph¶n  kÞp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh  th   B T   ®Ó nghiªn  cøu    Õt. gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2