Thông tư 44/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
75
lượt xem
8
download

Thông tư 44/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 44/1999/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 1999 Híng dÉn vÒ u ®·i thuÕ ®èi víi Hîp t¸c x· C¨n cø LuËt Hîp t¸c x· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; C¨n cø ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ ph¸p luËt vÒ thu ®èi víi ®Êt ®ai hiÖn hµnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi Hîp t¸c x·, nh sau: I. §èi tîng ph¹m vi ¸p dông §èi tîng ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp Hîp t¸c x· vµ c¸c quü tÝn dông nh©n d©n (díi ®©y gäi chung lµ Hîp t¸c x·) ®îc thµnh lËp vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng lý kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x· ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. II. ChÕ ®é u ®·i vÒ thuÕ ChÕ ®é u ®·i cña tõng s¾c thuÕ ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cô thÓ cña Hîp t¸c x· ®îc híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. VÒ thuÕ m«n bµi: a) Hîp t¸c x· nép thuÕ m«n bµi theo ®iÓm 2, Môc I Th«ng t sè 69- TC/TCT ngµy 5/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh. b) C¸c cöa hµng, cöa hiÖu, ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n phô thuéc Hîp t¸c x· nép thuÕ m«n bµi theo ®iÓm 3, Môc I Th«ng t sè 69-TC/TCT ngµy 5/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh. c) X· viªn, nhãm x· viªn (gäi chung lµ x· viªn) nhËn nhiÖm vô Hîp t¸c x· giao th× kh«ng ph¶i nép thuÕ m«n bµi riªng. X· viªn Hîp t¸c x· ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + §èi víi x· viªn Hîp t¸c x· Th¬ng m¹i: ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña x· viªn Hîp t¸c x· theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu Hîp t¸c x· Th¬ng m¹i; + §èi víi x· viªn Hîp t¸c x· N«ng nghiÖp: ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña x· viªn Hîp t¸c x· theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 43/ CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu Hîp t¸c x· N«ng nghiÖp; + §èi víi x· viªn Hîp t¸c x· C«ng nghiÖp vµ X©y dùng: ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña x· viªn Hîp t¸c x· theo ®óng quy ®Þnh t¹i
  2. 2 NghÞ ®Þnh sè 44/CP ngµy 29/4/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ MÉu Hîp t¸c x· C«ng nghiÖp vµ X©y dùng; + §èi víi x· viªn Hîp t¸c x· Giao th«ng vËn t¶i: ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÕt lîi vµ nghÜa vô cña x· viªn Hîp t¸c x· theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 29-4-1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh ®iÒu lÖ mÉu Hîp t¸c x· Giao th«ng vËn t¶i; + §èi víi x· viªn Hîp t¸c x· Thuû s¶n: ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña x· viªn Hîp t¸c x· theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 46/CP ngµy 29-4-1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ mÉu Hîp t¸c x· Thuû s¶n. §Ó cã C¨n cø x¸c ®Þnh viÖc miÔn thuÕ m«n bµi ®èi víi x· viªn Hîp t¸c x·, c¸c Hîp t¸c x· ph¶i h¹ch to¸n theo dâi ®Çy ®ñ doanh thu, chi phÝ, kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña tõng x· viªn vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña Hîp t¸c x·. NÕu kh«ng h¹ch to¸n theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng x· viªn vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña Hîp t¸c x· th× kh«ng ®îc thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ m«n bµi theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: a) §èi víi trêng hîp míi thµnh lËp: a.1. Hîp t¸c x· s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i míi thµnh lËp ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong thêi gian 2 n¨m tiÕp theo. Trêng hîp thµnh lËp ë huyÖn miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng cã khã kh¨n kh¸c thêi gian gi¶m thuÕ ®îc kÐo dµi thªm 2 n¨m n÷a. a.2. Hîp t¸c x· s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i míi thµnh lËp mµ thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ ®îc u ®·i ®Çu t ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nh sau: + §Çu t ë nh÷ng huyÖn ngoµi vïng miÒn nói, h¶i ®¶o vµ ngoµi c¸c vïng cã khã kh¨n kh¸c ®îc miÔn thuÕ thu nhËp 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 3 n¨m tiÕp theo. + §Çu t ë nh÷ng vïng khã kh¨n ®îc miÒn thuÕ thu nhËp trong thêi gian 3 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 5 n¨m tiÕp theo. + §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè, vïng miÒn nói vµ ë h¶i ®¶o ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 4 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 7 n¨m tiÕp theo. + §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 4 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 9 n¨m tiÕp theo. a.3. Hîp t¸c x· kinh doanh, dÞch vô míi thµnh lËp thuéc ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®îc u ®·i ®Çu t ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ nh sau: + §Çu t ë nh÷ng huyÖn ngoµi vïng d©n téc thiÓu sè, vïng miÒn nói, h¶i ®¶o vµ c¸c vïng cã khã kh¨n kh¸c ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi gian 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ.
  3. 3 + §Çu t ë nh÷ng vïng khã kh¨n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 1 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 3 n¨m tiÕp theo. + §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè, vïng miÒn nói vµ h¶i ®¶o ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 4 n¨m tiÕp theo. + §Çu t ë nh÷ng huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao ®îc miÔn thuÕ thu nhËp trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi h¹n 5 n¨m tiÕp theo. §èi víi hîp t¸c x· s¶n xuÊt, kinh doanh tæng hîp, mµ trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã chøc n¨ng s¶n xuÊt (hoÆc x©y dùng, hoÆc vËn t¶i) nÕu Hîp t¸c x· h¹ch to¸n riªng ®îc phÇn doanh thu, chi phÝ cña tõng ho¹t ®éng th× ®îc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn u ®·i ®èi víi tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× chØ thùc hiÖn u ®·i theo quy ®Þnh ®èi víi lo¹i h×nh Hîp t¸c x· kinh doanh, dÞch vô. b) §èi víi trêng hîp ®Çu t më réng s¶n xuÊt: Hîp t¸c x· s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®îc miÔn thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm cña n¨m ®Çu vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép t¨ng thªm do ®Çu t míi mang l¹i cña 2 n¨m tiÕp theo. C¸ch x¸c ®Þnh phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t míi mang l¹i ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp nªu t¹i kho¶n nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, môc I, phÇn §, Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§- CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp. c) §èi víi trêng hîp di chuyÓn ®Õn ®Þa bµn u ®·i ®Çu t: Hîp t¸c x· kinh doanh di chuyÓn ®Õn miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng cã khã kh¨n kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp 3 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. d) §èi víi trêng hîp cô thÓ kh¸c: - Hîp t¸c x· cã thu nhËp tõ ho¹t ®éng trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n thuéc ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp. - Hîp t¸c x· thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kü thuËt trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, lµm muèi nh: tíi tiªu níc, lµm ®Êt, b¶o qu¶n hµng ho¸, b¶o vÖ vËt nu«i, c©y trång, b¶o vÖ thùc vËt, s¶n xuÊt vµ söa ch÷a c«ng cô lµm muèi, n«ng cô, ng cô, dÞch vô thuû lîi... ®- îc miÔn thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp ®èi víi phÇn thu nhËp tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô cho c¸c ®èi tîng kh¸c, kh«ng phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× kh«ng ®îc u ®·i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy.
  4. 4 - Nh÷ng Hîp t¸c x· ë n«ng th«n cã ho¹t ®éng dÞch vô cung cÊp ®iÖn cho hé n«ng d©n, Hîp t¸c x· bèc xÕp th« s¬ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. ®) ThÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ThÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc II, môc III, phÇn §, Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 3- VÒ lÖ phÝ tríc b¹: a) ChÕ ®é u ®·i vÒ lÖ phÝ tríc b¹ cho c¸c trêng hîp cô thÓ, nh sau: - T liÖu s¶n xuÊt cña x· viªn (thuéc diÖn ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹) ®· nép lÖ phÝ tríc b¹, ®em gãp vèn vµo Hîp t¸c x·, khi Hîp t¸c x· ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông cña Hîp t¸c x· th× ®îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹; - T liÖu s¶n xuÊt ®· ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông cña Hîp t¸c x·, khi ®iÒu chuyÓn t liÖu s¶n xuÊt ®ã gi÷a c¸c x· viªn trong Hîp t¸c x· sö dông th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹; - Trêng hîp Hîp t¸c x· tr¶ l¹i t liÖu s¶n xuÊt cho x· viªn vµ x· viªn ph¶i ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông cña m×nh th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. b) ThÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ hå s¬ xin miÔn, gi¶m lÖ phÝ tríc b¹: - Hå s¬ xin miÔn, gi¶m lÖ phÝ tríc b¹ cña Hîp t¸c x· ph¶i göi ®Õn C¬ quan qu¶n lý thu lÖ phÝ tríc b¹ cña ®Þa ph¬ng n¬i Hîp t¸c x· ®ãng trô së, gåm: + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x· ngµy 20/3/1996, x¸c ®Þnh râ ngµnh nghÒ, mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh; + GiÊy tê cã liªn quan vÒ tµi s¶n theo yªu cÇu khi ®¨ng ký nép lÖ phÝ tríc b¹. - Thñ trëng C¬ quan qu¶n lý thu lÖ phÝ tríc b¹ cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi c¸c tµi s¶n H¬p t¸c x· theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. III. VÒ tiÒn thuª ®Êt 1. Hîp t¸c x· ë n«ng th«n miÒn nói, h¶i ®¶o lµm nhiÖm vô cung cÊp dÞch vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi nÕu ph¶i thuª ®Êt cña Nhµ níc ®Ó lµm trô së, lµm xëng s¶n xuÊt th× ®îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian 5 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ®- îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x·; 2. C¸c Hîp t¸c x· kh¸c (kh«ng ph¶i ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy) ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x· mµ thuéc ®èi tîng thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ®îc gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt trong thêi h¹n 2 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy
  5. 5 chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x·. Trêng hîp tríc ®©y ®· tr¶ tiÒn sö dông ®Êt cho Nhµ níc th× tiÒn ®ã ®îc xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai hiÖn hµnh. c) ThÈm quyÒn xÐt duyÕt vµ hå s¬ xin miÔn, gi¶m tiÒn thuÕ ®Êt: - Hå s¬ xin miÔn, gi¶m tiÒn thuÕ ®Êt cña Hîp t¸c x· ph¶i göi ®Õn c¬ quan thuÕ qu¶n lý, bao gåm: + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x· ngµy 20/3/1996, x¸c ®Þnh râ ngµnh nghÒ, mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh; + GiÊy ®¨ng ký kª khai nép thuÕ vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ. - Côc trëng Côc thuÕ ®îc xÐt vµ quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thu tiÒn thuÕ ®Êt ®èi víi Hîp t¸c x· theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. IV. Tr×nh tù thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ Trong mäi trêng hîp Hîp t¸c x· ®Ò nghÞ xÐt miÔn, gi¶m thuÕ ph¶i lËp hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ theo ®óng quy ®Þnh göi c¬ quan thuÕ qu¶n lý Hîp t¸c x·. Hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ cña c¬ së göi c¬ quan thuÕ ph¶i lµ b¶n chÝnh cã ®ñ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña v¨n b¶n. Trêng hîp hå s¬ cã c¸c v¨n b¶n sao: nÕu b¶n sao lµ v¨n b¶n, chøng tõ do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c ban hµnh, nh GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp... ph¶i ®ãng dÊu sao c«ng chøng; nÕu b¶n sao lµ v¨n b¶n cña c¬ së nh: c¸c b¶n quyÕt to¸n hoÆc chøng tõ liªn quan kh¸c, ph¶i ®ãng dÊu sao göi cña c¬ së. Khi nhËn ®îc hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ, c¬ quan thuÕ qu¶n lý Hîp t¸c x· ph¶i kiÓm tra hå s¬ nhËn ®îc, x¸c ®Þnh râ: hå s¬ ®· lËp cã ®óng, ®ñ theo quy ®Þnh hay cßn thiÕu hoÆc sai sãt g×, cã thuéc trêng hîp ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo luËt ®Þnh kh«ng, ®èi chiÕu hå s¬ víi thùc tÕ, x¸c ®Þnh râ c¸c sè liÖu, t×nh h×nh liªn quan tíi viÖc xin miÔn, gi¶m thuÕ. NÕu hå s¬ cha ®Çy ®ñ hoÆc sai sãt ph¶i yªu cÇu Hîp t¸c x· bæ sung chØnh lý kÞp thêi. Trêng hîp ®Ò nghÞ cña Hîp t¸c x· kh«ng thuéc trêng hîp ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo luËt ®Þnh, c¬ quan thuÕ ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho ®¬n vÞ biÕt râ lý do kh«ng ®îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ. Nh÷ng trêng hîp xÐt miÔn, gi¶m thuÕ kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña c¬ quan thuÕ qu¶n lý Hîp t¸c x·, c¬ quan thuÕ sau khi kiÓm tra xem xÐt hå s¬ vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña Hîp t¸c x· cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi c¬ quan thuÕ cÊp trªn xÐt gi¶i quyÕt, c¬ quan thuÕ ph¶i göi toµn bé hå s¬ cña ®¬n vÞ ®· ®îc kiÓm tra xem xÐt cïng v¨n b¶n kiÕn nghÞ cña c¬ quan thuÕ, ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Ó ®¬n vÞ biÕt hå s¬ ®· chuyÓn tíi ®©u. Hå s¬ göi c¬ quan thuÕ cÊp trªn ph¶i ghi râ danh môc hå s¬.
  6. 6 Trêng hîp gi¶i quyÕt cho miÔn, gi¶m thuÕ, c¬ quan thuÕ quyÕt ®Þnh cho miÔn, gi¶m ph¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ göi cho Hîp t¸c x· ®îc miÔn, gi¶m thuÕ. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh ®îc miÔn, gi¶m thuÕ, c¬ quan thuÕ thùc hiÖn quyÕt to¸n víi Hîp t¸c x· sè thuÕ ph¶i nép vµ x¸c ®Þnh l¹i kÕt qu¶ l·i lç vµ c¸c kho¶n thu nép Ng©n s¸ch Nhµ níc kh¸c. C¬ quan xÐt QuyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ cã tr¸ch nhiÖm lu gi÷, qu¶n lý hå s¬ miÔn, gi¶m thuÕ theo ®óng chÕ ®é. Trong thêi gian tèi ®a 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬, c¬ quan thuÕ tiÕp nhËn hå s¬ gi¶i quyÕt nh÷ng u ®·i vÒ thuÕ cho Hîp t¸c x· theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy cã tr¸ch nhiÖm: ra quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ hoÆc th«ng b¸o cho c¬ së biÕt lý do cha gi¶i quyÕt hoÆc kh«ng gi¶i quyÕt. V. Tr¶ lêi c¸c víng m¾c, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ViÖc gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, khiÕu n¹i vµ thêi gian tr¶ lêi c¸c víng m¾c, khiÕu n¹i vÒ thuÕ ®èi víi Hîp t¸c x· ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t sè 51/1998/TT-BTC ngµy 16/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thñ tôc thu nép, thÈm quyÒn xÐt miÔn gi¶m vµ quyÕt to¸n vÒ thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thñ tôc gi¶i quyÕt víng m¾c vÒ thuÕ. VI. Tæ chøc thùc hiÖn - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999 vµ thay thÕ cho Th«ng t sè 78/1997/TT-BTC ngµy 4-11-1997 cña Bé Tµi chÝnh, Th«ng t sè 25/1998/TT-BTC ngµy 4-3-1998 söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 78/1997/TT-BTC ngµy 4-11-1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh÷ng u ®·i vÒ thuÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi Hîp t¸c x· theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 15/CP vµ NghÞ ®Þnh 16/CP cña ChÝnh phñ. Mäi híng dÉn tríc ®©y cña Bé Tµi chÝnh vÒ lÜnh vùc nµy mµ tr¸i víi Th«ng t nµy hoÆc kh«ng ®îc h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. -ViÖc thùc hiÖn néi dung u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi Hîp t¸c x· trong thêi gian tríc tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× vÉn thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ thêi gian u ®·i hoÆc cã chÕ ®é u ®·i míi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy so víi c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y cña Bé Tµi chÝnh th× ®îc ®iÒu chØnh ®Ó ¸p dông cho kho¶ng thêi gian u ®·i cßn l¹i (nÕu cã) kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. - Hîp t¸c x· míi thµnh lËp ®îc hëng chÕ ®é u ®·i vÒ thuÕ vµ tµi chÝnh h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy lµ nh÷ng Hîp t¸c x· míi ®îc thµnh lËp hoÆc míi ®îc chuyÓn ®èi (nÕu cã) vµ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Hîp t¸c x· kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. - ViÖc xö lý c«ng nî ®èi víi Hîp t¸c x· kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 95/1998/Q§-TTg
  7. 7 ngµy 18/5/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ xö lý thanh to¸n nî giai ®o¹n II vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. - C¸c Hîp t¸c x· lµ ®èi tîng ®îc hëng u ®·i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy cßn ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - C¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc vµ híng dÉn c¸c Hîp t¸c x· thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch thuÕ, tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. - Mäi trêng hîp vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản