Thông tư 44/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
100
lượt xem
21
download

Thông tư 44/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 44/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N QU N LÝ, THANH TOÁN V N U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ VÀ XÂY D NG THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho các d án u tư b ng ngu n v n u tư phát tri n và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n NSNN do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, các T ng Công ty nhà nư c (sau ây g i chung là B ), các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) và các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) qu n lý. Thông tư này không áp d ng cho các d án thu c ngân sách xã; các d án u tư c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài; d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng; d án mua s h u b n quy n. 2. V n ngân sách nhà nư c (bao g m v n trong nư c c a các c p ngân sách nhà nư c, v n vay n nư c ngoài c a Chính ph và v n vi n tr c a nư c ngoài cho Chính ph , các c p chính quy n và các cơ quan nhà nư c) ch thanh toán cho các d án u tư thu c i tư ng ư c s d ng v n ngân sách nhà nư c (NSNN) theo quy nh c a Lu t NSNN và Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng.
 2. 3. Các d án u tư b ng ngu n v n u tư phát tri n ho c b ng ngu n v n chi s nghi p trong d toán NSNN, các d án u tư s d ng nhi u ngu n v n khác nhau trong ó có tách riêng ngu n v n NSNN u tư cho các h ng m c, công vi c ho c các d án u tư s d ng nhi u ngu n v n nhưng không th tách riêng ư c v n ngân sách mà ngu n v n u tư t NSNN có t tr ng l n nh t trong t ng m c v n u tư c a d án ph i có th t c u tư và xây d ng, ư c b trí vào k ho ch u tư và k ho ch chi s nghi p hàng năm c a Nhà nư c (sau ây g i chung là k ho ch năm) và có i u ki n ư c thanh toán v n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và quy nh t i Thông tư này. 4. Các d án ư c u tư b ng v n chi s nghi p trong d toán NSNN (sau ây g i t t là v n s nghi p có tính ch t u tư) ch ư c áp d ng trong các trư ng h p s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các cơ s v t ch t hi n có, nh m ph c h i ho c tăng giá tr tài s n c nh (bao g m c vi c xây d ng m i các h ng m c công trình trong các cơ s ã có c a các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p). Không b trí v n s nghi p cho các d án u tư m i. 5. Cơ quan Tài chính các c p th c hi n công tác qu n lý tài chính v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n NSNN. Kho b c nhà nư c có trách nhi m ki m soát, thanh toán v n k p th i, y , úng ch cho các d án khi ã có i u ki n thanh toán v n. Các t ch c ngân hàng thương m i có vai trò là ngân hàng ph c v i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA) ph i tuân th các quy nh c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý tài chính d án ODA tuỳ thu c ch c năng và nhi m v ư c giao. Ph n 2: QUY NNH C TH A. L P VÀ THÔNG BÁO K HO CH THANH TOÁN V N U TƯ, V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ I. CÁC D ÁN CH Ư C GHI K HO CH V N U TƯ XDCB HÀNG NĂM C A NHÀ NƯ C KHI CÓ CÁC YÊU C U SAU: 1. i v i các d án quy ho ch: ph i có cương ho c nhi m v d án quy ho ch và d toán chi phí công tác quy ho ch ư c duy t theo thNm quy n. 2. i v i các d án chuNn b u tư: ph i n m trong quy ho ch phát tri n ngành và lãnh th ư c duy t, ph i có văn b n cho phép ti n hành chuNn b u tư và d toán chi phí công tác chuNn b u tư ư c duy t theo thNm quy n. 3. i v i các d án chuNn b th c hi n d án: ph i có quy t nh u tư t th i i m tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch và d toán chi phí công tác chuNn b th c hi n d án. 4. i v i các d án th c hi n u tư: ph i có quy t nh u tư t th i i m tháng 10 c a năm trư c năm k ho ch, có thi t k k thu t (TKKT) và t ng d toán (TDT)
 3. ư c duy t c a c p có thNm quy n. Trư ng h p c bi t i v i nh ng d án nhóm A, B n u chưa có TKKT và TDT ư c duy t, thì trong quy t nh u tư ph i quy nh m c v n c a t ng h ng m c công trình, có thi t k và d toán h ng m c công trình thi công trong năm ư c c p có thNm quy n phê duy t. Các d án nhóm C ph i b trí v n th c hi n d án không quá 2 năm. 5. i v i các d án ư c u tư b ng ngu n v n s nghi p: d án có m c v n t 1 t ng tr lên ph i có các th t c u tư như i m 2, 3, 4 trên ây; d án có m c v n dư i 1 t ng ph i có thi t k - d toán ư c duy t. II. L P K HO CH V N U TƯ, KI M TRA VÀ THÔNG BÁO K HO CH THANH TOÁN V N U TƯ XDCB NĂM: 1. i v i các d án s d ng v n u tư: Trong th i gian l p d toán NSNN hàng năm, căn c vào ti n và m c tiêu th c hi n d án, ch u tư l p k ho ch v n u tư c a d án g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p vào d toán NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN. i v i d án s d ng v n s nghi p có tính ch t u tư: Căn c vào nhu c u s a ch a, c i t o, m r ng, nâng c p các cơ s v t ch t hi n có c a cơ quan, ơn v , ch u tư l p k ho ch chi u tư b ng ngu n v n s nghi p, g i cơ quan c p trên t ng h p vào d toán NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN. 2. Các B t ng h p, l p k ho ch v n u tư g i B Tài chính và B K ho ch và u tư. UBND các t nh l p d toán ngân sách a phương v ph n k ho ch v n u tư trình Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh xem xét có ý ki n trư c khi g i B Tài chính và B K ho ch và u tư. 3. Sau khi d toán NSNN ư c Qu c h i quy t nh và Th tư ng Chính ph giao: 3.1- Các B ( i v i v n u tư thu c Trung ương qu n lý) phân b và quy t nh giao k ho ch v n u tư cho t ng d án ã th t c u tư thu c ph m vi qu n lý, m b o kh p úng v i ch tiêu ư c giao v t ng m c u tư; cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c; cơ c u ngành kinh t ; m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c và úng v i Ngh quy t Qu c h i, ch o c a Chính ph v i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN hàng năm. 3.2- UBND các c p ( i v i v n u tư thu c a phương qu n lý) l p phương án phân b v n u tư thu c a phương qu n lý trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. Theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân, UBND phân b và quy t nh giao k ho ch v n u tư cho t ng d án ã th t c u tư thu c ph m vi qu n lý, m b o kh p úng v i ch tiêu ư c giao v t ng m c u tư; cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c; cơ c u ngành kinh t ; m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c và úng v i Ngh quy t Qu c h i, ch o c a Chính ph v i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN hàng năm.
 4. S Tài chính - V t giá có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư v vi c d ki n phân b v n u tư cho t ng d án do t nh qu n lý trư c khi báo cáo UBND t nh quy t nh. Phòng Tài chính huy n ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a huy n tham mưu cho UBND huy n phân b v n u tư cho t ng d án do huy n qu n lý. Riêng i v i các d án ư c u tư b ng các ngu n v n ư c l i theo Ngh quy t c a Qu c h i và Quy t nh c a Chính ph còn ph i tuân th các quy nh v i tư ng u tư và m c tiêu s d ng t ng ngu n v n u tư. Sau khi phân b v n u tư t ng d án, UBND t nh g i k ho ch v n u tư cho B Tài chính; UBND huy n g i k ho ch v n u tư cho S Tài chính - V t giá. 3.3- Các d án ư c phân b v n trong k ho ch năm ph i theo úng quy nh sau ây: - m b o các i u ki n c a d án ư c b trí k ho ch v n u tư theo quy nh t i m c I kho n A ph n II Thông tư này. - m b o phân b v n theo quy nh t i i m 3.1 và 3.2 trên ây. (M u bi u tri n khai k ho ch v n u tư theo ph l c s 01). 4. Ki m tra và thông báo k ho ch thanh toán v n u tư XDCB hàng năm: 4.1- i v i d án Trung ương qu n lý: Sau khi ã phân b v n u tư cho t ng d án, các B g i k ho ch v n u tư cho B Tài chính ki m tra theo quy nh t i i m 3.3 trên ây. Sau khi ki m tra, n u k ho ch phân b chưa m b o các yêu c u trên ây thì B Tài chính có văn b n ngh các B i u ch nh l i. Trư ng h p các B không i u ch nh l i ho c ã i u ch nh nhưng v n không úng quy nh, B Tài chính có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 4.2- i v i các d án thu c UBND t nh, UBND huy n qu n lý: Trư ng h p k ho ch phân b chưa úng v i quy nh t i i m 3.3 trên ây, S Tài chính - V t giá ho c Phòng Tài chính huy n có văn b n báo cáo UBND t nh ho c UBND huy n xem xét i u ch nh. 4.3- Sau khi k ho ch v n u tư ã phân b ho c sau khi i u ch nh ã phù h p v i quy nh, các B và UBND các t nh, UBND huy n giao ch tiêu k ho ch cho các ch u tư th c hi n, ng g i Kho b c nhà nư c nơi d án m tài kho n theo dõi, làm căn c ki m soát, thanh toán v n. 4.4- Thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho t ng d án: K ho ch thanh toán v n u tư là k ho ch phân b v n cho t ng d án thu c ngu n v n u tư c a NSNN ã i u ki n như quy nh t i i m 3.3 trên ây. Vi c thông báo k ho ch thanh toán v n u tư th c hi n như sau:
 5. - i v i các d án do các B qu n lý, B Tài chính thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho Kho b c nhà nư c làm căn c thanh toán v n cho các d án, ng g i cho các B theo dõi, ph i h p qu n lý. - i v i các d án do t nh, huy n qu n lý, S Tài chính - V t giá ho c Phòng Tài chính huy n thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho Kho b c nhà nư c làm căn c thanh toán v n cho các d án, ng g i cho các ngành qu n lý có d án theo dõi, ph i h p qu n lý. Trư ng h p S Tài chính - V t giá ho c Phòng Tài chính huy n chưa có thông báo k ho ch thanh toán v n u tư sang Kho b c nhà nư c thì Kho b c nhà nư c căn c vào Quy t nh giao k ho ch c a UBND t nh ho c UBND huy n t m c p v n thanh toán cho d án. 5. Ch u tư ph i g i cơ quan Tài chính các c p các tài li u cơ s c a d án ki m tra, thông báo k ho ch thanh toán v n u tư cho các d án, bao g m: - Văn b n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch; Văn b n cho phép ti n hành chuNn b u tư; - D toán chi phí cho công tác quy ho ch, chuNn b u tư ho c chuNn b th c hi n d án; - Quy t nh u tư d án c a c p có thNm quy n; Quy t nh phê duy t TKKT và TDT. III. I U CH NH K HO CH THANH TOÁN V N U TƯ HÀNG NĂM: 1. Nguyên t c: - Các B , a phương rà soát ti n th c hi n và m c tiêu u tư c a các d án trong năm i u ch nh k ho ch v n u tư theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph i u ch nh k ho ch v n u tư, chuy n v n t các d án không có kh năng th c hi n sang các d án th c hi n vư t ti n , còn n kh i lư ng, các d án có kh năng hoàn thành vư t k ho ch trong năm. - Trư c khi g i k ho ch i u ch nh v n u tư t ng d án cho cơ quan Tài chính, các B , a phương làm vi c v i Kho b c nhà nư c xác nh s v n thu c k ho ch năm ã thanh toán cho d án, s v n còn th a do không th c hi n ư c. 2. Cơ quan Tài chính các c p rà soát thông báo k ho ch thanh toán v n u tư i u ch nh cho t ng d án như quy nh t i i m 4 m c II kho n A ph n II Thông tư này. 3. Th i h n i u ch nh k ho ch thanh toán v n u tư hàng năm k t thúc ch m nh t là ngày 31 tháng 12. B. THANH TOÁN V N U TƯ, V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T U TƯ I. M TÀI KHO N:
 6. 1. i v i v n trong nư c: - Ch u tư (Ban QLDA) ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi thu n ti n cho vi c ki m soát thanh toán và thu n ti n cho giao d ch c a ch u tư. - Kho b c nhà nư c hư ng d n m tài kho n cho các ch u tư. 2. i v i v n nư c ngoài: Ch u tư (Ban QLDA) ư c m tài kho n t i ngân hàng ph c v theo hư ng d n c a B Tài chính và Ngân hàng. II. TÀI LI U CƠ S C A D ÁN: ph c v cho công tác qu n lý, ki m soát thanh toán v n u tư, ch u tư (Ban QLDA) ph i g i n Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n thanh toán các tài li u cơ s c a d án (các tài li u này ch g i m t l n cho n khi d án k t thúc u tư, tr trư ng h p ph i b sung, i u ch nh) bao g m: 1. i v i d án quy ho ch: - Văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch; - D toán chi phí cho công tác quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t nh phê duy t k t qu u th u (trư ng h p u th u), Quy t nh ch nh th u ho c quy t nh giao nhi m v ; -H p ng kinh t gi a ch u tư v i nhà th u. 2. i v i d án chuNn b u tư: - Văn b n c a c p có thNm quy n cho phép ti n hành chuNn b u tư; - D toán chi phí cho công tác chuNn b u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t nh phê duy t k t qu u th u (trư ng h p u th u), Quy t nh ch nh th u ho c quy t nh giao nhi m v ; -H p ng kinh t gi a ch u tư v i nhà th u. 3. i v i d án chuNn b th c hi n d án: - Báo cáo nghiên c u kh thi (BCNCKT) ho c báo cáo u tư (BC T) và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n. Ngoài ra: i v i công vi c không t ch c u th u: - D toán chi phí công tác chuNn b th c hi n d án ư c c p thNm quy n phê duy t;
 7. - Quy t nh ch nh th u ( i v i gói th u có giá tr t 100 tri u ng tr lên); -H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. i v i công vi c t ch c u th u: - Quy t nh phê duy t k t qu u th u; - H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u trúng th u (g m các tài li u i kèm b n h p ng kinh t : b n tiên lư ng c a h sơ m i th u ư c duy t; b n tiên lư ng tính giá d th u kèm theo bi u giá chi ti t c a nhà th u và các i u ki n thay i v giá (n u có), i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng). 4. i v i d án th c hi n u tư: - BCNCKT ho c BC T và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n (trư ng h p chưa có trong bư c chuNn b th c hi n d án); - TDT kèm theo quy t nh phê duy t TKKT và TDT; Ngoài ra: i v i công vi c không t ch c u th u: - D toán chi ti t ư c duy t cho t ng công vi c, h ng m c công trình; - Quy t nh ch nh th u ( i v i gói th u có giá tr t 100 tri u ng tr lên); - B o lãnh t m ng i v i d án ODA (theo yêu c u c a nhà tài tr quy nh trong Hi p nh); Trư ng h p d án u tư b ng v n trong nư c nhưng do nhà th u nư c ngoài th c hi n ph i có b o lãnh t m ng ( i v i trư ng h p có t m ng); - H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. Riêng thi t b nh p khNu ph i có văn b n phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành. i v i công vi c t ch c u th u: - Quy t nh phê duy t k t qu u th u; - B o lãnh t m ng i v i d án ODA (theo yêu c u c a nhà tài tr quy nh trong Hi p nh); Trư ng h p d án u tư b ng v n trong nư c nhưng do nhà th u nư c ngoài th c hi n ph i có b o lãnh t m ng; - H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u trúng th u (g m các tài li u i kèm b n h p ng kinh t : b n tiên lư ng c a h sơ m i th u ư c duy t; b n tiên lư ng tính giá d th u kèm theo bi u giá chi ti t c a nhà th u và các i u ki n thay i v giá (n u có), i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng). Riêng thi t b nh p khNu ph i có văn b n phê duy t h p ng c a c p có thNm quy n theo quy nh hi n hành.
 8. Trư ng h p d án ư c th c hi n theo hình th c t th c hi n d án, tài li u cơ s bao g m BCNCKT ho c BC T và quy t nh u tư c a c p có thNm quy n; TDT và quy t nh phê duy t TKKT và TDT; quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép t th c hi n d án trong Quy t nh u tư d án; ơn v th c hi n t t ch c ký h p ng giám sát ch t ch vi c u tư và xây d ng, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng, giá c c a s n phNm và công trình xây d ng. 5. i v i d án u tư b ng ngu n v n s nghi p: 5.1- Các d án có m c v n t 1 t ng tr lên, tài li u cơ s như i v i các d án u tư b ng ngu n v n u tư phát tri n. 5.2- Các d án có m c v n dư i 1 t ng, tài li u cơ s bao g m: D toán và Quy t nh phê duy t thi t k - d toán; ngoài ra: i v i công vi c không t ch c u th u: + Quy t nh ch nh th u ( i v i gói th u có giá tr t 100 tri u ng tr lên); +H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u. i v i công vi c t ch c u th u: + Quy t nh phê duy t k t qu u th u; + H p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u trúng th u (g m các tài li u i kèm b n h p ng kinh t : b n tiên lư ng c a h sơ m i th u ư c duy t; b n tiên lư ng tính giá d th u kèm theo bi u giá chi ti t c a nhà th u và các i u ki n thay i v giá (n u có), i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng). Trư ng h p d án ư c th c hi n theo hình th c t th c hi n d án, tài li u cơ s bao g m d toán và Quy t nh phê duy t thi t k - d toán; quy t nh c a c p có thNm quy n cho phép t th c hi n d án; ơn v th c hi n t t ch c ký h p ng giám sát ch t ch vi c u tư và xây d ng, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng, giá c c a s n phNm và công trình xây d ng. III. T M NG VÀ THU H I V N T M NG: 1. i tư ng ư c t m ng v n và m c v n t m ng: 1.1- D án ho c gói th u th c hi n theo hình th c chìa khoá trao tay thông qua h p ng EPC (g i t t là d án ho c gói th u th c hi n theo h p ng EPC): - T m ng cho vi c mua s m thi t b căn c vào ti n thanh toán (như quy nh vi c t m ng cho thi t b ). - Ph n còn l i t m ng 15% giá tr h p ng, nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho các công vi c này.
 9. 1.2- D án ho c gói th u xây l p t ch c u th u theo h p ng tr n gói ho c h p ng i u ch nh giá: - Giá tr gói th u dư i 10 t ng, m c t m ng b ng 20% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm ã b trí cho gói th u. - Giá tr gói th u t 10 t ng n dư i 50 t ng, m c t m ng b ng 15% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm ã b trí cho gói th u. - Giá tr gói th u t 50 t ng tr lên, m c t m ng b ng 10% giá tr h p ng nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm ã b trí cho gói th u. Trư ng h p k ho ch v n c năm b trí th p hơn m c v n ư c t m ng theo quy nh trên (h p ng chưa ư c thanh toán m c v n t m ng theo t l quy nh), Kho b c nhà nư c ti p t c thanh toán v n t m ng trong k ho ch năm sau cho n khi t n m c t l t m ng theo quy nh. 1.3- Gói th u mua s m thi t b (k c thi t b nh p khNu và thi t b mua trong nư c): M c v n t m ng là s ti n mà ch u tư ph i thanh toán theo h p ng nhưng nhi u nh t không vư t k ho ch v n trong năm b trí cho gói th u. V n t m ng ư c thanh toán theo ti n thanh toán ti n c a ch u tư i v i nhà th u cung ng, gia công ch t o thi t b ư c quy nh trong h p ng kinh t và ư c th c hi n cho n khi thi t b ã nh p kho c a ch u tư ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã ư c l p t xong và nghi m thu ( i v i thi t b c n l p). 1.4- i v i các h p ng tư v n: M c v n t m ng t i thi u là 25% giá tr gói th u, nhưng không vư t k ho ch v n c năm ã b trí cho công vi c ph i thuê tư v n. 1.5- i v i công vi c n bù gi i phóng m t b ng và m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án ư c c p v n t m ng, m c v n t m ng theo yêu c u c n thi t nhưng không vư t k ho ch v n c năm ã ư c b trí cho công vi c ó. ư c t m ng, ch u tư g i Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n các tài li u i v i t ng lo i công vi c: công tác n bù, gi i phóng m t b ng ph i có phương án n bù và d toán ư c duy t; chi phí l phí c p t, thu chuy n quy n s d ng t,...ph i có thông báo c a cơ quan chuyên môn yêu c u ch u tư n p ti n; chi phí ho t ng c a b máy qu n lý d án ph i có d toán ư c duy t. 1.6- i v i các d án c p bách như xây d ng và tu b ê i u, công trình vư t lũ, thoát lũ, công trình gi ng, các d án kh c ph c ngay h u qu lũ l t thiên tai, m c v n t m ng là 50% k ho ch v n năm ã giao. 1.7- i v i các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p có giá tr nh dư i 1 t ng, m c v n t m ng là 30% k ho ch năm ã giao. 2. Thu h i v n t m ng:
 10. 2.1- D án ho c gói th u th c hi n theo hình th c chìa khoá trao tay thông qua h p ng EPC (g i t t là d án ho c gói th u th c hi n theo h p ng EPC): - V n t m ng mua s m thi t b ư c thu h i vào t ng l n thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành (như quy nh i v i thi t b dư i ây). - V n t m ng cho ph n còn l i c a d án ho c gói th u ư c thu h i như quy nh i v i kh i lư ng xây l p dư i ây. 2.2- D án ho c gói th u xây l p t ch c u th u theo h p ng tr n gói ho c h p ng i u ch nh giá, v n t m ng ư c thu h i d n khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo quy nh sau ây: - Th i i m b t u thu h i: + Các gói th u có giá tr dư i 10 t ng: khi thanh toán t 30% giá tr h p ng. + Các gói th u có giá tr t 10 t ng n dư i 50 t ng: khi thanh toán t 25% giá tr h p ng. + Các gói th u có giá tr t 50 t ng tr lên: khi thanh toán t 20% giá tr h p ng. - V n t m ng ư c thu h i h t khi gói th u ư c thanh toán kh i lư ng hoàn thành t 80% giá tr h p ng. - Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa ư c thanh toán t n t l quy nh trên nhưng d án không ư c ghi ti p k ho ch ho c b ình thi công, ch u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c v tình hình s d ng s v n t m ng chưa ư c thu h i, ng th i báo cáo c p có thNm quy n x lý. - Trư ng h p ã ư c thanh toán v n t m ng mà gói th u không tri n khai thi công theo úng th i h n quy nh trong h p ng, ch u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. 2.3- Gói th u mua s m thi t b : V n t m ng mua s m thi t b ư c thu h i vào t ng l n thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành. i v i thi t b không c n l p, khi thi t b ã ư c nghi m thu và nh p kho ch u tư, ch u tư có trách nhi m g i ngay ch ng t n Kho b c nhà nư c làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i h t s v n ã t m ng. i v i thi t b c n l p, khi thi t b ã v n kho ch u tư, ch u tư thông báo v i Kho b c nhà nư c theo dõi; khi thi t b ã l p t xong, ch u tư g i ngay ch ng t n Kho b c nhà nư c làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i h t s v n ã t m ng.
 11. Trư ng h p ã thanh toán v n t m ng mà h t th i h n quy nh trong h p ng v n không nh n ư c thi t b , ch u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n ã t m ng. 2.4- i v i các h p ng tư v n: V n t m ng ư c thu h i vào t ng l n thanh toán cho kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành theo nguyên t c: - Th i i m thu h i b t u khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành. - S v n thu h i b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l c p v n t m ng. 2.5- i v i công vi c n bù gi i phóng m t b ng và m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án ư c c p v n t m ng, v n t m ng ư c thu h i vào kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a công vi c này. 2.6- i v i các d án c p bách như xây d ng và tu b ê i u, công trình vư t lũ, thoát lũ, công trình gi ng, các d án kh c ph c ngay h u qu lũ l t thiên tai, v n t m ng ư c thu h i khi v n thanh toán t 30% k ho ch năm và thu h i h t khi v n thanh toán t 80% k ho ch năm. 2.7- i v i các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p có giá tr nh dư i 1 t ng, v n t m ng ư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t trong năm k ho ch. S v n t m ng thu h i t ng kỳ b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l t m ng. 2.8- M c thu h i v n t m ng c a các lo i h p ng có th cao hơn m c quy nh trên ây n u ch u tư và nhà th u th ng nh t ngh . 2.9- Trư ng h p v n t m ng cho m t s công vi c (như n bù gi i phóng m t b ng,...) mà vì lý do b t kh kháng chưa chi tr cho ngư i th hư ng, ch u tư ph i g i ti n Kho b c nhà nư c ho c các t ch c tín d ng, n u phát sinh lãi thì ph i n p toàn b s ti n lãi phát sinh vào NSNN. 2.10- i v i các gói th u, công vi c c a d án ư c t m ng theo giá tr h p ng thì n u n h t niên k ho ch mà v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa ư c thanh toán t n t l quy nh thì ti p t c thu h i trong k ho ch năm sau và không tr vào k ho ch thanh toán v n âù tư năm sau. 3. Thanh toán v n t m ng: Ngoài h sơ cơ s như quy nh t i m c II trên ây, ch u tư (Ban QLDA) g i n Kho b c nhà nư c gi y ngh t m ng v n u tư và ch ng t rút v n u tư. Kho b c nhà nư c ki m soát, c p v n cho ch u tư, ng th i thay ch u tư thanh toán tr c ti p cho nhà th u ho c ngư i th hư ng khác. 4. i v i m t s c u ki n, bán thành phNm trong xây d ng có giá tr l n ph i ư c s n xu t trư c m b o ti n u tư và m t s lo i v t tư c ch ng, v t tư ph i
 12. d tr theo mùa và m t s n i dung công vi c phát sinh khác trong quá trình th c hi n d án, n u c n thi t ph i t m ng nhi u hơn m c v n t m ng theo quy nh trên ây, ch u tư làm vi c v i Kho b c nhà nư c xem xét t m ng. V n t m ng này ư c thu h i khi thanh toán cho kh i lư ng XDCB hoàn thành có c u thành các lo i v t tư ư c t m ng nêu trên. 5. Nh ng d án u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c u th u qu c t mà trong Hi p nh tín d ng ký gi a Chính ph Vi t Nam và nhà tài tr có quy nh v vi c t m ng v n ( i tư ng ư c t m ng, i u ki n và m c t m ng, thu h i v n t m ng) khác v i các quy nh nêu trên thì ư c th c hi n theo quy nh c a nhà tài tr . IV- THANH TOÁN KH I LƯ NG HOÀN THÀNH. 1. Thanh toán kh i lư ng xây l p hoàn thành: 1.1- Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c ch nh th u ho c hình th c t th c hi n d án ư c thanh toán là giá tr kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu theo giai o n ho c ư c nghi m thu hàng tháng theo h p ng ã ký k t và có i u ki n sau: - Kh i lư ng nghi m thu ph i úng thi t k b n v thi công (ho c thi t k k thu t thi công) ư c duy t và có trong k ho ch u tư năm ư c giao; - Có d toán chi ti t ư c duy t theo úng quy nh hi n hành v nh m c ơn giá c a Nhà nư c. 1.2- Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c u th u ho c theo h p ng EPC ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo ti n trong h p ng như sau: - i v i h p ng tr n gói và h p ng EPC mà trong h p ng không quy nh thêm các i u ki n thanh toán thì kh i lư ng nghi m thu theo ti n là kh i lư ng có trong h p ng ã ký (theo quy nh i v i công vi c t ch c u th u t i i m 4 m c II kho n B ph n II c a Thông tư này), ư c tính theo ơn giá trúng th u, có trong k ho ch u tư năm ư c giao. - i v i h p ng i u ch nh giá, h p ng EPC mà trong h p ng có quy nh c th v i u ki n, gi i h n, ph m vi các công vi c, h ng m c ư c i u ch nh và công th c i u ch nh thì kh i lư ng nghi m thu thanh toán là kh i lư ng và giá tr nghi m thu trong h p ng ã ký (theo quy nh i v i công vi c t ch c u th u t i i m 4 m c II kho n B ph n II c a Thông tư này), có trong k ho ch u tư năm ư c giao. Trư ng h p kh i lư ng phát sinh tăng ho c gi m so v i kh i lư ng trong h p ng thì kh i lư ng nghi m thu thanh toán là kh i lư ng ph i phù h p v i các i u ki n c th quy nh trong h p ng, ư c tính theo ơn giá trúng th u và không vư t giá tr h p ng và có trong k ho ch u tư năm ư c giao.
 13. Trên cơ s kh i lư ng ã nghi m thu, ch u tư và nhà th u xác nh ti n th c hi n theo h p ng ngh thanh toán. 1.3- Khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu; - Phi u giá thanh toán; - Gi y ngh thanh toán t m ng v n u tư (n u có); - Ch ng t rút v n u tư. i v i kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c u th u, Kho b c nhà nư c căn c vào ti n th c hi n do ch u tư và nhà th u xác nh trên cơ s h p ng và kh i lư ng nghi m thu thanh toán. Ch u tư và nhà th u ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng và ti n th c hi n. 1.4- Nh ng kh i lư ng phát sinh vư t ho c ngoài h p ng ph i có văn b n phê duy t (n u kh i lư ng phát sinh ư c u th u) ho c d toán b sung ư c duy t (n u kh i lư ng phát sinh ư c ch nh th u) c a c p có thNm quy n. 2. Thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành: 2.1- Kh i lư ng thi t b hoàn thành ư c thanh toán là kh i lư ng thi t b có các i u ki n sau: - Danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t nh u tư và có trong k ho ch u tư ư c giao; - Có trong h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u; - ã ư c ch u tư nh p kho ( i v i thi t b không c n l p) ho c ã l p t xong và ã ư c nghi m thu ( i v i thi t b c n l p t). 2.2- Khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ( i v i thi t b mua trong nư c); - B ch ng t nh p khNu ( i v i thi t b nh p khNu); - Biên b n nghi m thu thi t b ch y th t ng h p i v i thi t b c n l p; Phi u nh p kho (n u là doanh nghi p), biên b n nghi m thu (n u là ơn v hành chính s nghi p) i v i thi t b không c n l p; - Các ch ng t v n chuy n, b o hi m, thu , phí lưu kho (trư ng h p chưa ư c tính trong giá thi t b );
 14. - B ng kê thanh toán ho c phi u giá thanh toán; - Gi y ngh thanh toán t m ng v n u tư (n u có). - Ch ng t rút v n u tư. Thanh toán kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành: 3.1- Kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành ư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu có trong h p ng kinh t và k ho ch u tư năm ư c giao. 3.2- Khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành; - Phi u giá ho c b ng kê thanh toán; - Gi y ngh thanh toán t m ng v n u tư (n u có); - Ch ng t rút v n u tư. Thanh toán kh i lư ng hoàn thành khác: Ngoài các công vi c ã thuê tư v n, các lo i công vi c khác ư c thanh toán khi ã có các căn c ch ng minh công vi c ã ư c th c hi n như sau: - i v i l phí c p t xây d ng, thu chuy n quy n s d ng t ph i có hoá ơn, ch ng t h p l c a cơ quan thu ti n. - i v i chi phí n bù, gi i phóng m t b ng ph i có b n xác nh n kh i lư ng n bù ã th c hi n; h p ng kinh t và biên b n bàn giao nhà (trư ng h p mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng). i v i công tác n bù, gi i phóng m t b ng ph i xây d ng các công trình (bao g m c xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng): ư c t m ng, thanh toán như i v i các d án ho c gói th u xây l p. - i v i chi phí phá d v t ki n trúc và thu d n m t b ng xây d ng ph i có d toán ư c duy t, h p ng, biên b n nghi m thu. - i v i chi phí b máy qu n lý d án ph i có k ho ch ti n m t, b ng kê các chi phí, các ch ng t liên quan. - Các chi phí kh i công, nghi m thu, ch y th , khánh thành ph i có d toán ư c duy t và b ng kê chi phí. - Các chi phí chuyên gia, ào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý s n xu t ph i có h p ng kinh t , d toán chi phí ư c duy t.
 15. - i v i chi phí b o hi m công trình ph i có h p ng b o hi m. - i v i các chi phí trong công tác quy ho ch, chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án ph i có d toán ư c duy t, h p ng kinh t , b n nghi m thu kh i lư ng công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành. Riêng công tác quy ho ch ph i có nhi m v d án quy ho ch ư c duy t. Thanh toán các d án v n s nghi p có tính ch t u tư: - Các d án có quy mô v n t 1 t ng tr lên, vi c thanh toán kh i lư ng hoàn thành th c hi n theo ch thanh toán v n u tư. - Các d án có quy mô v n dư i 1 t ng, khi có kh i lư ng hoàn thành ư c nghi m thu, ch u tư l p h sơ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: + Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành; + B ng tính chi ti t giá tr kh i lư ng thanh toán; + Phi u giá thanh toán ho c b ng kê; + Ch ng t rút v n u tư. 6. Hình th c thanh toán: Căn c h sơ ngh thanh toán do ch u tư g i n (theo các i m 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên), trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m soát, c p v n cho ch u tư ng th i thay m t ch u tư thanh toán tr c ti p cho các nhà th u, thu h i v n t m ng theo úng quy nh. 7. Trư ng h p d án ã th t c u tư, ư c b trí trong k ho ch năm nhưng ch u tư chưa nh n ư c k ho ch và chưa ư c thông báo k ho ch thanh toán v n u tư, n u có nhu c u c p bách v v n thanh toán, th c hi n như sau: - i v i d án Trung ương qu n lý: trên cơ s ngh c a các B , B Tài chính xem xét, gi i quy t ng trư c k ho ch năm cho d án. V n ng trư c ư c thu h i khi thông báo k ho ch thanh toán v n u tư c a d án. - i v i d án a phương qu n lý: trên cơ s ngh c a các S , ban, ngành, S Tài chính - V t giá (ho c Phòng Tài chính huy n) xem xét, gi i quy t ng trư c k ho ch năm cho d án. V n ng trư c ư c thu h i khi thông báo k ho ch thanh toán v n u tư c a d án. 8. Nh ng d án u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c u th u qu c t mà trong Hi p nh tín d ng ký gi a Chính ph Vi t Nam v i nhà tài tr có quy nh v vi c thanh toán khác v i các quy nh nêu trên thì ư c th c hi n theo quy nh c a nhà tài tr . 9. Ch u tư ph i b trí v n trong k ho ch hàng năm mua b o hi m công trình xây d ng. Nhà nư c không thanh toán cho ch u tư bù p các chi phí thi t h i,
 16. r i ro thu c ph m vi b o hi m n u ch u tư không mua b o hi m công trình xây d ng theo quy nh hi n hành. 10. Hàng năm, Kho b c nhà nư c chuy n vào tài kho n t m gi ch quy t toán 5% k ho ch thanh toán v n u tư c a d án (tr các d án ODA). T l t m gi iv i t ng n i dung công vi c c th do ch u tư quy t nh; riêng i v i m t s n i dung công vi c c bi t (như n bù gi i phóng m t b ng) khi ã có y h sơ thanh toán theo quy nh thì ch u tư có th ngh cho thanh toán n 100% k ho ch năm ã ghi cho công vi c ó; S v n t m gi này ư c thông báo sau khi cơ quan có thNm quy n phê duy t quy t toán nh n ư c báo cáo quy t toán u tư và ư c thanh toán sau khi quy t toán c a d án, ti u d án, d án thành ph n, h ng m c d án hoàn thành ã ư c phê duy t theo quy nh. Vi c thanh toán s v n t m gi 5% ư c th c hi n theo nguyên t c sau: - N u s quy t toán ư c duy t l n hơn s v n ã thanh toán cho d án (không bao g m v n t m gi 5%), thì ư c thanh toán theo s quy t toán trong ph m vi s v n t m gi 5%. - N u s quy t toán ư c duy t nh hơn s v n ã thanh toán cho d án (không bao g m v n t m gi 5%), thì ch u tư có trách nhi m thu h i l i c a nhà th u hoàn tr cho Nhà nư c s v n thanh toán th a, ng th i Kho b c nhà nư c n p s v n 5% t m gi c a d án vào NSNN. - N u s quy t toán ư c duy t b ng s v n ã thanh toán cho d án (không bao g m v n t m gi 5%), thì Kho b c nhà nư c n p s v n 5% t m gi c a d án vào NSNN. 11. S v n thanh toán cho t ng công vi c, h ng m c công trình không ư c vư t d toán ho c giá trúng th u; t ng s v n thanh toán cho d án không ư c vư t t ng d toán và t ng m c u tư ã ư c phê duy t. S v n thanh toán cho d án trong năm (bao g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) nhi u nh t không vư t k ho ch v n c năm ã ư c thông báo cho d án. 12. i v i m t s d án c bi t quan tr ng c n ph i có cơ ch t m ng, thanh toán v n khác v i các quy nh trên ây, sau khi có ý ki n c a c p có thNm quy n, B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng. C. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA I. BÁO CÁO: 1. i v i ch u tư: - nh kỳ ngày 5 tháng u hàng quý, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n u tư, thanh toán v n c a d án g i c p quy t nh u tư, Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính ng c p ( i v i d án thu c a phương qu n lý). Riêng i v i các d án nhóm A, ch u tư g i báo cáo vào ngày 20 hàng tháng cho B
 17. ho c UBND t nh, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . (M u bi u theo ph l c s 02). - K t thúc năm k ho ch, ch u tư l p báo cáo th c hi n v n u tư trong năm g i c p quy t nh u tư, Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính ng c p ( i v i d án thu c a phương qu n lý) vào ngày 10 tháng 1 năm sau. (M u bi u theo ph l c s 03). Báo cáo th c hi n v n u tư trong năm ph i phân tích, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch, k t qu u tư trong năm, các v n t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. - H t năm k ho ch, ch u tư l p b ng i chi u s li u thanh toán v n u tư cho t ng d án v s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công n h t niên NSNN, g i Kho b c nhà nư c xác nh n (m u bi u theo ph l c s 06). 2. i v i B , UBND t nh: - Ngày 15 tháng u hàng quý, các B và UBND t nh có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n k ho ch u tư, tình hình thanh toán v n c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Xây d ng, T ng c c Th ng kê theo quy nh (m u bi u theo ph l c s 04). - K t thúc năm k ho ch, các B và UBND t nh t ng h p báo cáo th c hi n v n u tư trong năm g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Xây d ng T ng c c th ng kê vào ngày 20 tháng 1 năm sau (m u bi u theo ph l c s 05). Báo cáo th c hi n v n u tư trong năm ph i phân tích ánh giá tình hình th c hi n k ho ch, k t qu u tư trong năm (ch tiêu hi n v t), các v n t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. 3. i v i Kho b c nhà nư c: - Th c hi n ch thông tin báo cáo theo quy nh riêng c a B Tài chính. - K t thúc năm k ho ch, Kho b c nhà nư c quy t toán s d ng v n u tư v i cơ quan Tài chính ng c p theo quy nh v quy t toán NSNN. - H t năm k ho ch, Kho b c nhà nư c xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công n h t niên NSNN cho t ng d án do ch u tư l p. II. QUY T TOÁN V N U TƯ: 1. Quy t toán v n u tư hàng năm: H t năm k ho ch, ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư năm theo bi u m u quy nh trong ch k toán áp d ng cho ơn v ch u tư do B Tài chính ban hành. 2. Quy t toán v n u tư hoàn thành:
 18. Khi h ng m c công trình, ti u d án, d án thành ph n và d án u tư hoàn thành, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư; ngư i có thNm quy n t ch c thNm tra và phê duy t quy t toán theo quy nh v ch quy t toán v n u tư. Trư ng h p quy t toán ư c duy t mà s v n ư c quy t toán th p hơn s v n ã thanh toán cho d án, ch u tư có trách nhi m thu h i l i c a nhà th u hoàn tr cho Nhà nư c s v n thanh toán th a. III. KI M TRA: Các B , UBND các t nh, cơ quan Tài chính nh kỳ ho c t xu t ki m tra các ch u tư, nhà th u tham gia d án v tình hình s d ng v n t m ng, v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành và vi c ch p hành chính sách, ch tài chính u tư phát tri n c a Nhà nư c. Cơ quan Tài chính các c p nh kỳ ho c t xu t ki m tra Kho b c nhà nư c v vi c th c hi n ch thanh toán v n u tư. D. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN I. I V I CH U TƯ: - Th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Ti p nh n và s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính u tư phát tri n. - Ch u trách nhi m v s úng n, h p pháp c a kh i lư ng d án ho c ti n th c hi n (trư ng h p gói th u xây l p th c hi n u th u) khi thanh toán (kh i lư ng ph i theo thi t k b n v thi công ho c thi t k kĩ thu t thi công, ch t lư ng m b o theo yêu c u thi t k ); m b o tính chính xác, h p pháp, h p l c a các s li u, tài li u cung c p cho Kho b c nhà nư c và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Khi có kh i lư ng XDCB ã i u ki n theo h p ng, ti n hành nghi m thu k p th i, l p y h sơ thanh toán và ngh thanh toán cho nhà th u trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nhà th u n p th t c thanh toán. - Báo cáo k p th i, y theo quy nh cho cơ quan quy t nh u tư và các cơ quan nhà nư c có liên quan; cung c p h sơ, tài li u, tình hình theo quy nh cho Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m tra c a cơ quan Tài chính và cơ quan quy t nh u tư v tình hình s d ng v n u tư và ch p hành chính sách, ch tài chính u tư phát tri n c a Nhà nư c. - Th c hi n k toán ơn v ch u tư; quy t toán v n u tư theo quy nh hi n hành. - ư c yêu c u thanh toán v n khi ã có i u ki n và yêu c u Kho b c nhà nư c tr l i và gi i thích nh ng i m th y chưa tho áng trong vi c thanh toán v n. II- I V I CÁC B VÀ UBND CÁC T NH, HUY N:
 19. - Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ch u tư thu c ph m vi qu n lý th c hi n k ho ch u tư, ti p nh n và s d ng v n u tư úng m c ích, úng ch Nhà nư c. - Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư theo quy nh. - Trong ph m vi thNm quy n ư c giao, ch u trách nhi m trư c Chính ph và pháp lu t nhà nư c v nh ng quy t nh c a mình. III- I V I CƠ QUAN KHO B C NHÀ NƯ C: - Kho b c nhà nư c Trung ương quy nh quy trình thanh toán v n u tư th c hi n th ng nh t trong c nư c. - Hư ng d n ch u tư m tài kho n t m ng và thanh toán v n. - Ki m soát, thanh toán v n k p th i, y cho d án khi ã có i u ki n và úng th i gian quy nh. - Có ý ki n rõ ràng b ng văn b n cho ch u tư i v i nh ng kho n gi m thanh toán ho c t ch i thanh toán, tr l i các th c m c c a ch u tư trong vi c thanh toán v n. - Trư ng h p phát hi n quy t nh c a các c p có thNm quy n trái v i quy nh hi n hành, ph i có văn b n ngh xem xét l i và nêu rõ ý ki n xu t. N u quá th i gian quy nh mà không ư c tr l i thì ư c quy n gi i quy t theo xu t c a mình; n u ư c tr l i mà xét th y không tho áng thì v n gi i quy t theo ý ki n c a c p có thNm quy n, ng th i ph i báo cáo lên cơ quan có thNm quy n cao hơn và báo cáo cơ quan Tài chính xem xét, x lý. - Th c hi n ch thông tin báo cáo và quy t toán s d ng v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN và hư ng d n c a B Tài chính. - ư c quy n yêu c u ch u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin theo ch quy nh ph c v cho công tác ki m soát thanh toán v n. - ư c phép t m ng ng thanh toán v n ho c thu h i s v n mà ch u tư s d ng sai m c ích, không úng i tư ng ho c trái v i ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c, ng th i báo cáo B Tài chính x lý. - Không tham gia vào các H i ng nghi m thu kh i lư ng XDCB hoàn thành. - T ch c công tác ki m soát, thanh toán v n theo quy trình nghi p v th ng nh t, ơn gi n th t c hành chính nhưng m b o qu n lý v n ch t ch , thanh toán k p th i, y , thu n ti n cho ch u tư. - H t năm k ho ch, xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công n h t niên NSNN quy nh cho t ng d án, nh n xét v ch p hành trình t XDCB, ch p hành nh m c ơn giá, các ch chính sách theo quy nh.
 20. - Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và pháp lu t c a Nhà nư c v vi c nh n, s d ng v n NSNN và thanh toán trong u tư xây d ng. IV- I V I CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÁC C P: - mb o ngu n v n cho cơ quan Kho b c nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. - Th c hi n vi c quy t toán v n u tư theo quy nh c a Lu t NSNN. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng hư ng d n và ki m tra các ch u tư, Kho b c nhà nư c liên quan, các nhà th u th c hi n d án v ch p hành ch , chính sách tài chính u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư, tình hình thanh toán v n u tư có gi i pháp x lý các trư ng h p vi ph m, ra quy t nh thu h i các kho n, n i dung chi sai ch Nhà nư c. - ư c quy n yêu c u Kho b c nhà nư c, ch u tư cung c p các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c v tài chính u tư phát tri n, bao g m các tài li u ph c v cho thNm nh d án u tư và b trí k ho ch v n u tư hàng năm, các tài li u báo cáo tình hình th c hi n k ho ch và th c hi n v n u tư theo quy nh v ch thông tin báo cáo, các tài li u ph c v thNm tra quy t toán v n u tư theo quy nh. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN. 2. i v i các kho n chi u tư phát tri n khác t NSNN (chi d tr nhà nư c, chi h tr v n lưu ng cho doanh nghi p, chi góp v n c ph n liên doanh, chi cho nư c ngoài vay và vi n tr nư c ngoài, chi cho các qu h tr phát tri n) th c hi n theo các văn b n hư ng d n riêng c a t ng lo i chi nói trên. 3. i v i các d án u tư t các ngu n v n khác c a Nhà nư c cũng v n d ng nh ng nguyên t c thanh toán theo quy nh t i Thông tư này. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản