intTypePromotion=1

Thông tư 44/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư 44/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  44/2003/TT­B T C  n g µ y  15 th¸ng 5 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  q u ¶ n  lý, thanh to¸n v è n ® Ç u  t v µ  v è n    s ù  n g hi Ö p  c ã  t Ý nh c h Ê t  Ç u  t v µ  x © y  d ù n g   ® thu é c  g u å n  v è n n g © n  s¸ch n h µ   íc n n C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícsè    n   01/2002/QH11  µy  ng 16/12/2002;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng, NghÞ   nh   è  l  t x d   ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  8/7/1999  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  8/7/1999  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ý,thanh    èn  u    µ  èn  ù  l  to¸nv ®Ç t v v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ct ch   tv x d thu   v ng s¸ch nhµ  íc   n  nh sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Th«ng   µy    ông    tn ¸p d cho    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  u      ngu v ®Ç tph¸t tr Ón vµ  èn  ù  i   v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u     éc  ån  èn  ct ch   t thu ngu v NSNN   c¸c do    Bé, c¬    quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¸ctæ  thu   ph     chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, c¸c    Tæng   C«ng    µ  íc (sau  y   äi chung  µ Bé),c¸c tØnh, thµnh  è  ùc ty nh n   ®© g   l       ph tr   thuéc  Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ tØnh) vµ    Ën, huyÖn,  Þ    ®© g   l    c¸c qu   th x∙, thµnh  è  éc tØnh  ph thu   (sau ®©y  äichung  µhuyÖn)    g  l  qu¶n  ý. l Th«ng   µy  tn kh«ng  dông  ¸p  cho    ù    éc  ©n  c¸c d ¸n thu ng s¸ch x∙;c¸c dù          ¸n ®Ç u    ña  ¬  tc c quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  ícngoµi;dù    ã  cÇu  ¬  Ët  ®¹   Vi   ti   n   ¸n c yªu  cm thuéc an    ninh,quèc    phßng;dù      ¸n mua  ë  ÷u  s h b¶n  Òn. quy 2.  èn  ©n  V ng s¸ch  µ  íc (bao  å m   èn  nh n   g v trong  íc cña    Êp  ©n   n  c¸c c ng s¸ch  µ  íc,vèn  nh n   vay  î níc ngoµi cña  Ýnh  ñ  µ  èn  Ön  îcña  íc n      Ch ph v v vi tr  n  ngoµi cho  Ýnh  ñ, c¸c cÊp  Ýnh  Òn  µ    ¬    Ch ph     ch quy v c¸c c quan  µ  íc)chØ   nh n   thanh    to¸ncho    ù    u    éc ®èi t ng ® îcsö  ông  èn  ©n  c¸cd ¸n ®Ç tthu    î     d v ng s¸ch nhµ    níc (NSNN)    theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu NSNN   µ  v Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng. d 3. C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  u      iÓn hoÆc   ngu v ®Ç tph¸ttr   b»ng  ån  ngu vèn    ù  chis nghiÖp  trong dù      to¸nNSNN,    ù    u    ö  ông  Òu  ån  c¸cd ¸n ®Ç ts d nhi ngu vèn  kh¸c nhau    trong    ã    ®ã c t¸ch riªng nguån  èn    v NSNN   u    ®Ç t cho    ¹ng  c¸c h m ôc, c«ng  Öc    vi hoÆc     ù    u    ö  ông  Òu  ån  èn  ng  c¸cd ¸n ®Ç ts d nhi ngu v nh kh«ng  thÓ    t¸ch riªng® îc vèn  ©n     ng s¸ch  µ   ån  èn  u    õ NSNN   ã  û träng m ngu v ®Ç t t   c t    línnhÊt    trong tæng  møc   èn  u     ña  ù  ph¶i cã    ñ  ôc ®Ç u     µ  v ®Ç t c d ¸n    ®ñ th t   tv
 2. 2 x©y  ùng, ® îc bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  u    µ  Õ   ¹ch    ù  d     tr   k ho ®Ç t v k ho chis nghiÖp  µng  h n¨m  ña  µ   íc (sau  y   äichung  µ kÕ   ¹ch  c Nh n   ®© g   l   ho n¨m)  µ  ã    iÒu  Ön  v c ®ñ ® ki ® îcthanh    èn    to¸nv theo Quy  Õ     ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v quy  nh  ¹ ®Þ ti   Th«ng   µy. tn 4.C¸c  ù    îc®Ç u      d ¸n ®   tb»ng  èn    ù  v chis nghiÖp  trong dù      to¸nNSNN   (sau  ®©y  äit¾tlµvèn  ù  g      s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u  ) chØ  îc¸p dông  ct ch   t  ®    trong c¸c    tr ng  îp  öa  ÷a, c¶it¹o,m ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët chÊt hiÖn  ã, ê h s ch       r   c c¸c c s v     c  nh»m   ôc  åihoÆc       Þtµis¶n  è  nh  ph h   t¨nggi¸tr     c ®Þ (bao  å m   viÖc  ©y  ùng  g c¶  xd míic¸c h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh trong c¸c c¬  ë  ∙  ã  ña    ¬  tr       s ® c c c¸c c quan, ®¬n  Þ   v hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp).Kh«ng  è  Ývèn  ù    b tr   s nghiÖp  cho    ù    u    íi. c¸cd ¸n ®Ç tm   5. C¬     quan  µi chÝnh    Êp  ùc hiÖn  T  c¸c c th   c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  èn  l    v ®Ç u    µ  èn  ù  tv v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    éc nguån  èn  ct ch   tthu   v NSNN.  Kho  ¹c b  nhµ  íc cã  n   tr¸ch nhiÖ m   Óm     ki so¸t,thanh    to¸n vèn  Þp  êi,®Çy   ,  ng    k th   ®ñ ®ó chÕ     ®é cho    ù      ∙  ã    iÒu  Ön  c¸cd ¸n khi® c ®ñ ® ki thanh    èn. to¸nv   C¸c  chøc  ©n  µng  ¬ng  ¹i cã      µng©n  µng  ôc  ô  i tæ  ng h th m   vaitrßl   h ph v ®è   víi   ù    ö  ông  ån  èn  ç  î   d ¸n s d c¸c ngu v h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  äit¾t lµODA)  (g       ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Ò     th     ®Þ c BT  h  v qu¶n  ýtµichÝnh  l    dù    ¸n ODA   ú thuéc chøc  tu     n¨ng  µ  Ö m  ô  îcgiao. v nhi v®  P h Ç n  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó A. L Ë p  v µ  T h « n g  b¸o k Õ  h o ¹ ch thanh to¸n v è n ® Ç u  t,  v è n  ù  n g hi Ö p  c ã   Ý nh ch Ê t ® Ç u  t  s t I.  C¸c d ù  ¸n ch Ø   îc ghi Õ  ho¹ch  è n ® Ç u    X D C B  h µ ng n¨ m  c ñ a  h µ  n íc ®  k v t N   khi ã ® ñ  c¸c yªu c Ç u    c sau: 1. §èi víic¸c dù  quy  ¹ch:ph¶icã    ¬ng          ¸n  ho     ®Ò c hoÆc   Ö m   ô  ù    nhi v d ¸n quy  ¹ch vµ  ù      Ý  ho   d to¸nchiph c«ng    t¸cquy  ¹ch ® îcduyÖt theo thÈm  Òn. ho         quy   2. §èivíi   ù    Èn  Þ  u  :ph¶in»m         d ¸n chu b ®Ç t  c¸c   trong quy  ¹ch ph¸ttr Ón   ho     i   ngµnh  µ    v l∙nhthæ  îcduyÖt,ph¶icã    ®      v¨n b¶n cho  Ðp  Õn hµnh  Èn  Þ   ph ti   chu b ®Ç u    vµ  ù  t d to¸n chi phÝ      c«ng    Èn  Þ   u    ® îc duyÖt  t¸c chu b ®Ç t   theo  Èm   th quyÒn. 3. §èivíic¸c dù    Èn  Þ   ùc hiÖn  ù            ¸n chu b th   d ¸n:ph¶icã  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç ttõthêi®iÓ m        th¸ng10  ña    c n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch vµ  ù      Ý  tr   k ho   d to¸nchiph c«ng    t¸c chuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù    b th   d ¸n. 4. §èi víic¸c dù  thùc hiÖn  u  : ph¶icã  Õt  nh  u    õ thêi         ¸n    ®Ç t    quy ®Þ ®Ç t t     ®iÓ m  th¸ng 10  ña    c n¨m  íc n¨m  Õ   ¹ch,cã  ÕtkÕ   ü  Ët (TKKT)  µ  tr   k ho   thi   k thu   v tæng  ù    d to¸n(TDT)  îcduyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn. Trêng  îp ® Æc   Öt ®  c c c th quy   h  bi   ®èi víi ÷ng  ù    ã m   B  Õu  a  ã     nh d ¸n nh A,  n ch c TKKT  µ  v TDT  îcduyÖt,th× trong ®       quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç t ph¶iquy  nh    ®Þ møc   èn  ña  õng  ¹ng  ôc  vct h m c«ng  ×nh, tr   cã  ÕtkÕ   µ  ù  thi   v d to¸n h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh    tr thic«ng trong n¨m  îc cÊp  ã  ®  c thÈm  Òn  quy phª  Öt.C¸c  ù    ã m     duy   d ¸n nh C ph¶ibè  Ý ®ñ   èn    ùc hiÖn    tr   v ®Ó th   dù    ¸n kh«ng    n¨m. qu¸ 2   
 3. 3 5. §èivíic¸c dù    îc®Ç u            ¸n ®   tb»ng  ån  èn  ù  ngu v s nghiÖp:dù    ã    ¸n c møc   vèn  õ 1  û ®ång  ëlªnph¶icã    ñ  ôc ®Ç u      iÓ m       trªn®©y;  t  t  tr       c¸c th t   tnh ® 2, 3, 4    dù    ã  ¸n c møc  èn  íi tû®ång  v d    1  ph¶icã  ÕtkÕ    ù    îcduyÖt.   thi   ­d to¸n®   II.L Ë p  k Õ   o ¹ ch v è n ® Ç u   , ki Ó m  tra v µ  th«ng b¸o    h t k Õ  h o ¹ ch thanh to¸n  è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m: v 1.§èivíi   ù    ö  ông  èn  u  :Trong  êigian lËp dù          d ¸n s d c¸c v ®Ç t  th       to¸nNSNN   hµng  n¨m, c¨n cø  µo  Õn ®é   µ  ôc    ùc hiÖn  ù    ñ  u    Ëp  Õ       v ti   v m tiªuth   d ¸n,ch ®Ç tl k ho¹ch vèn  u    ña  ù    öic¬    ®Ç tc d ¸n g   quan  qu¶n  ýcÊp      l  trªn®Ó tæng  îp vµo  ù  h  d to¸nNSNN     theo quy  nh  ña  Ët NSNN.   ®Þ c Lu   §èivíi ù    ö  ông  èn  ù      ¸n s d d v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u  :C¨n  vµo    ct ch   t  cø  nhu cÇu  öa  ÷a,c¶it¹o,m ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët chÊt hiÖn  ã  ña  ¬  s ch       r   c c¸c c s v     cc c quan,®¬n  Þ, chñ  u    Ëp kÕ   ¹ch chi®Ç u      v  ®Ç tl   ho     tb»ng  ån  èn  ù  ngu v s nghiÖp,   göi c¬    quan  Êp      c trªn ®Ó tæng  îp  µo  ù  h v d to¸n NSNN     theo quy  nh   ña  ®Þ c LuËt NSNN.   2.C¸c  é    B tæng  îp,lËp kÕ   ¹ch vèn  u    öiBé  µichÝnh  µ  é  Õ   h     ho   ®Ç tg   T   vBK ho¹ch vµ  Çu .  § t UBND     c¸c tØnh  Ëp  ù  l d to¸n ng©n    s¸ch  a   ¬ng  Ò   Çn  Õ   ¹ch ®Þ ph v ph k ho   vèn  u    ×nh Thêng  ùcHéi ®ång  ©n  ©n  ®Ç ttr   tr     nh d tØnh  xem   Ðt cã    Õn  íc x   ý ki tr   khigöiBé  µichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .    T  v B K ho   § t  3. Sau    ù      khid to¸nNSNN   îcQuèc  éiquyÕt  nh  µ  ñ íng Ch Ýnh  ®  h  ®Þ v Th t   phñ  giao: 3.1­ C¸c  é   ®èi víivèn  u    éc    B(    ®Ç t thu Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)ph©n    µ  l  bæ v quyÕt  nh  ®Þ giao  Õ   ¹ch  èn  u     k ho v ®Ç t cho  õng  ù  ®∙    ñ  ôc ®Ç u     t d ¸n  ®ñ th t   t thuéc ph¹m      viqu¶n  ý, ¶m   l ® b¶o  íp®óng  íi kh   v  chØ    îcgiao vÒ   tiªu®     tæng  møc   ®Ç u  ;c¬  Êu  èn  t  c v trong níc,vèn  µiníc;c¬  Êu  µnh     ngo     c ng kinh tÕ; møc   èn     v c¸cdù      ¸n quan  äng cña  µ   ícvµ  ng  íi tr   Nh n   ®ó v   NghÞ   Õt  èc  éi,chØ  o  quy Qu h   ®¹ cña  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    Ch ph v ® h k ho     i     ­ x∙h   d to¸n NSNN   µng  h n¨m.   3.2­UBND     Êp  ®èivíi èn  u    éc ®Þa  ¬ng    c¸cc (     v ®Ç tthu   ph qu¶n  ý)lËp ph­ l    ¬ng  ph©n    èn  u    éc  a   ¬ng  ¸n  bæ v ®Ç t thu ®Þ ph qu¶n  ýtr×nh Héi ®ång  ©n  l     nh d©n   ïng  Êp  c c quyÕt  nh.  ®Þ Theo  NghÞ  quyÕt  ña  éi  ng   ©n   ©n,  c H ®å nh d UBND   ©n    µ  Õt  nh  ph bæ v quy ®Þ giao kÕ   ¹ch  èn  u      ho v ®Ç t cho  õng  ù    ∙  t d ¸n ® ®ñ   ñ tôc ®Ç u    éc ph¹m    th     tthu   viqu¶n  ý,®¶m   l  b¶o  íp ®óng  íichØ    îc kh   v  tiªu®   giao vÒ     tæng  møc  u  ;c¬  Êu  èn  ®Ç t  c v trong níc,vèn  µiníc;c¬  Êu  µnh     ngo     c ng kinh tÕ;møc  èn    ù       v c¸c d ¸n quan  äng cña  µ   ícvµ  ng  íiNghÞ   Õt  tr   Nh n   ®ó v  quy Quèc  éi, h  chØ  o  ña  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ  ®¹ c Ch ph v ® h k ho     i     ­x∙héivµ  ù          d to¸nNSNN   µng h n¨m.   Së   µi chÝnh    Ët    ã  T  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m   èihîp víiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu    ph       K ho v§ tvÒ   Öc  ù  Õn  ©n    èn  u      vi d ki ph bæ v ®Ç tcho  õng dù    tØnh  t   ¸n do  qu¶n  ýtr ckhi l  í     b¸o c¸o UBND      tØnh  Õt ®Þnh. quy   Phßng  µi chÝnh  Ön  ñ  ×phèihîp víi   ¬  T  huy ch tr         c quan  c¸c chøc  n¨ng  ña  c huyÖn tham  u  m cho  UBND   Ön  ©n    èn  u    cho  õng  ù  do  huy ph bæ v ®Ç t t d ¸n  huyÖn  qu¶n  ý. l
 4. 4 Riªng  i  íic¸c dù  ® îc ®Ç u    ®è v     ¸n    t b»ng    ån  èn  îc ®Ó   ¹ theo c¸c ngu v ®   li     NghÞ   Õt  ña  èc  éivµ  quy c Qu h   Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph cßn ph¶itu©n  ñ   th   c¸cquy  nh  Ò   i t ng ®Ç u    µ  ôc    ö  ông  õng nguån  èn  u  .   ®Þ v ®è  î   tv m tiªus d t  v ®Ç t  Sau    ©n    èn  u    õng  ù    khiph bæ v ®Ç t t d ¸n,UBND   tØnh  öi kÕ   ¹ch  èn  g   ho v ®Ç u    t cho  é   µi chÝnh; UBND   Ön  öi kÕ   ¹ch  èn  u    BT    huy g   ho v ®Ç t cho  ë   µi ST  chÝnh   Ët  ­V gi¸. 3.3­C¸c  ù    îcph©n    èn    d ¸n ®   bæ v trong kÕ   ¹ch n¨m    ho   ph¶itheo ®óng        quy ®Þnh sau  y: ®© ­ §¶m     b¶o    iÒu  Ön  ña  ù    îcbè  Ý kÕ   ¹ch vèn  u    c¸c ® ki c d ¸n ®   tr   ho   ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ t i Ikho¶n  phÇn    A  IITh«ng   µy. tn ­§¶m     b¶o  ©n    èn  ph bæ v theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     µ      y.    ®Þ t  i 3.1 v 3.2 trªn®© (MÉu  Óu  iÓnkhaikÕ   ¹ch vèn  u    bi tr     ho   ®Ç ttheo phô  ôcsè    l   01). 4. KiÓ m     µ    tra v th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh to¸n vèn  u       ®Ç t XDCB   µng  h n¨m: 4.1­§èivíi ù          ¸n Trung  ng  d ¬ qu¶n  ý: l  Sau    ∙  ©n    èn  u      khi® ph bæ v ®Ç tcho tõng  ù      é   öi kÕ   ¹ch  èn  u    d ¸n,c¸c B g   ho v ®Ç t cho  é   µi chÝnh    Óm     BT  ®Ó ki tra theo quy  nh  ¹ ®iÓ m       y.    ®Þ t i 3.3 trªn®© Sau    Óm    Õu  Õ   ¹ch ph©n    a  ¶m   khiki tra,n k ho   bæ ch ® b¶o      Çu    c¸cyªu c trªn ®©y  × Bé  µichÝnh  ã    th   T   c v¨n b¶n    Þ    é  iÒu  ®Ò ngh c¸cB ® chØnh  ¹   êng  îp l iTr . h  c¸c Bé     kh«ng  iÒu  ® chØnh  ¹  li hoÆc   ∙  iÒu  ®® chØnh  ng  Én  nh v kh«ng  ng  ®ó quy  nh,  é   µi chÝnh  ã  ®Þ BT  c v¨n b¶n  b¸o c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph xem   Ðt x  quyÕt ®Þnh.   4.2­§èivíi   ù    éc UBND         d ¸n thu   c¸c tØnh,UBND   Ön    huy qu¶n  ý: êng  îp l  Tr h  kÕ   ¹ch  ©n    a  ng  íiquy  nh   ¹  iÓ m   ho ph bæ ch ®ó v  ®Þ t i® 3.3    y,  ë   µi trªn ®© S T   chÝnh  VËt    ­  gi¸hoÆc  Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn  ã  c v¨n  b¶n  b¸o c¸o UBND   tØnh hoÆc  UBND   Ön  huy xem   Ðt ®iÒu  x  chØnh. 4.3­ Sau    Õ   ¹ch  èn  u    ®∙  ©n       khi k ho v ®Ç t ph bæ hoÆc   sau    iÒu  khi ® chØnh  ∙  ïhîp víi ® ph       quy  nh, c¸cBé  µ  ®Þ     v UBND     c¸ctØnh,UBND   Ön    huy giao  chØ    Õ   ¹ch cho    ñ  u      ùc hiÖn,®ång  öiKho  ¹c nhµ  íc tiªuk ho   c¸cch ®Ç t®Ó th     g  b  n  n¬idù    ë   µikho¶n      ¸n m t   ®Ó theo dâi, µm    kiÓm     l c¨n cø  so¸t,  thanh    èn. to¸nv 4.4­Th«ng  kÕ   ¹ch thanh    èn  u      b¸o  ho   to¸nv ®Ç tcho  õng dù  t   ¸n: K Õ   ¹ch  ho thanh    èn  u    µ kÕ   ¹ch  ©n    èn  to¸n v ®Ç t l   ho ph bæ v cho  õng  ù  t d ¸n thuéc nguån  èn  u    ña      v ®Ç tc NSNN   ∙    iÒu  Ön    ® ®ñ ® ki nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  3.3    y.  Öc  trªn®© Vi th«ng  b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh to¸n vèn  u    thùc  Ön      ®Ç t hi nh sau:  ­ §èivíic¸c dù  do    é           ¸n  c¸c B qu¶n  ý,Bé   µi chÝnh  l  T   th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh    èn  u    to¸nv ®Ç tcho  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   µm    thanh    èn    b  n  l c¨n cø  to¸nv cho c¸cdù    ng  öicho    é      ¸n,®å g   c¸cB ®Ó theo dâi, èihîp qu¶n  ý.    ph     l ­ §èivíi   ù    tØnh,huyÖn        d ¸n do  c¸c   qu¶n  ý, ë  µichÝnh    Ët    l  T   S ­ V gi¸hoÆc   Phßng  µi chÝnh  Ön  T  huy th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh  to¸n vèn  u      ®Ç t cho    Kho b¹c  µ  íc ®Ó   µm  nh n   l c¨n  thanh  cø  to¸n vèn    cho    ù    ng  öi cho    c¸c d ¸n,®å g  c¸c ngµnh  qu¶n  ý cã  ù   ®Ó   l   d ¸n  theo  âi,phèi hîp  d    qu¶n  ý.Trêng  îp  ë   µi l  h S T  chÝnh    Ët    ­ V gi¸hoÆc   Phßng  µi chÝnh  Ön  a  ã  T  huy ch c th«ng  b¸o  Õ   ¹ch k ho   thanh to¸n vèn  u      ®Ç t sang  Kho  ¹c nhµ  íc th×  b  n  Kho  ¹c nhµ  íc c¨n  vµo  b  n   cø 
 5. 5 Q uy Õt  nh  ®Þ giao kÕ   ¹ch cña    ho   UBND   tØnh  hoÆc   UBND   Ön    ¹m  Êp  huy ®Ó t c vèn  thanh    to¸ncho  ù  d ¸n. 5. Chñ   u      ®Ç tph¶igöic¬      quan  µi chÝnh    Êp    µiliÖu c¬  ë  ña  T  c¸c c c¸c t     s c dù  ®Ó   Óm     ¸n  ki tra,th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh    èn  u    to¸n v ®Ç t cho    ù    c¸c d ¸n, bao  å m: g ­ V¨n    b¶n    Öt    ¬ng  phª duy ®Ò c hoÆc   Ö m   ô  ù    nhi v d ¸n quy  ¹ch;V¨n    ho   b¶n cho  Ðp  Õn hµnh  Èn  Þ  u  ; ph ti   chu b ®Ç t ­ Dù       Ý    to¸nchiph cho  c«ng    t¸cquy  ¹ch,chuÈn  Þ  u    ho   b ®Ç t hoÆc   Èn  chu bÞ  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n; ­ Quy Õt  nh  u    ù  cña  Êp  ã  Èm   Òn;    ®Þ ®Ç t d ¸n  c c th quy Quy Õt  nh    ®Þ phª duyÖt TKKT  µ    v TDT. III.§i Ò u  ch Ø n h  k Õ  h o ¹ ch thanh to¸n v è n ® Ç u  t h µ n g  n¨ m:    1.Nguyªn  ¾c:   t  ­ C¸c  é,  a   ¬ng  µ    Õn    ùc hiÖn  µ  ôc    u     ña    B ®Þ ph r so¸tti ®é th   vm tiªu®Ç t c c¸c dù  trong n¨m    iÒu    ¸n    ®Ó ® chØnh  Õ   ¹ch  èn  u    k ho v ®Ç t theo  Èm   Òn  th quy hoÆc   ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  iÒu  tr Th t Ch ph ® chØnh  Õ   ¹ch  èn  u   , chuyÓn  k ho v ®Ç t  vèn  õ c¸c dù  kh«ng  ã  t     ¸n  c kh¶ n¨ng  ùc  Ön  th hi sang    ù  thùc  Ön  ît c¸c d ¸n  hi v   tiÕn ®é,    cßn  îkhèil ng,c¸cdù    ã  n   î     ¸n c kh¶  n¨ng  µn  µnh  îtkÕ   ¹ch trong ho th v   ho     n¨m.   ­ Tríc khigöikÕ   ¹ch  iÒu          ho ® chØnh  èn  u    õng  ù  cho  ¬  v ®Ç t t d ¸n  c quan  Tµi chÝnh, c¸c Bé, ®Þa  ¬ng  µm  Öc  íi       ph l vi v   Kho  ¹c nhµ  íc®Ó     nh  è  b  n  x¸c ®Þ s vèn  éc  Õ   ¹ch  thu k ho n¨m  ∙  ® thanh    to¸n cho  ù    è  èn  d ¸n,s v cßn  õa  kh«ng  th do  thùc hiÖn  îc.   ® 2.C¬     quan  µichÝnh    Êp  µ so¸t®Ó   T  c¸cc r     th«ng  kÕ   ¹ch thanh    b¸o  ho   to¸n vèn  u    iÒu  ®Ç t® chØnh  cho  õng  ù      t d ¸n nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    ®Þ ti   4  IIkho¶n  A  Çn   Th«ng   µy. ph II   tn 3. Thêi h¹n  iÒu      ® chØnh  Õ   ¹ch  k ho thanh to¸n vèn  u    µng    ®Ç t h n¨m  Õt  k thóc chË m   Êt lµngµy  th¸ng12.   nh     31    B. thanh to¸n v è n ® Ç u  t,  è n s ù   g hi Ö p   v n c ã   Ý nh ch Ê t ® Ç u  t  t I. ë  tµi kho¶n:  M   1.§èivíi èn       v trongníc:   ­ Chñ  u      ®Ç t(Ban QLDA)  îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c nhµ  ícn¬ithuËn  ®   t  ti   b  n    tiÖn cho  Öc  Óm      vi ki so¸tthanh    µ  Ën  Ön cho  to¸nv thu ti   giao dÞch  ña  ñ  u     c ch ®Ç t  . ­Kho  ¹c nhµ  íchíng dÉn  ë   µi   b  n    m t  kho¶n  cho    ñ  u  . c¸cch ®Ç t 2.§èivíi èn  ícngoµi:      v n   
 6. 6 Chñ   u    ®Ç t(Ban  QLDA)  îcm ë   µikho¶n  ¹ ng©n  µng  ôc  ô  ®   t  ti   h ph v theo  ­ h íng dÉn  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng.      c BT  v Ng h     II. µi  Öu c ¬  s ë  ñ a d ù  ¸n:  T li c § Ó   ôc  ô  ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý,kiÓm     l  so¸tthanh to¸n vèn  u  , chñ    ®Ç t  ®Ç u    t(Ban  QLDA) ph¶igöi®Õ n      Kho  ¹c nhµ  ícn¬im ë   µikho¶n  b  n     t  thanh    to¸n c¸c tµiliÖu c¬  ë  ña  ù      µiliÖu nµy        s c d ¸n (c¸ct     chØ  öim ét  Çn  g  l cho  n     ù  ®Õ khid ¸n kÕt  óc ®Ç u  ,trõtr ng  îp ph¶ibæ     th   t    ê h     sung,®iÒu    chØnh) bao  å m:   g 1.§èivíi ù          ¸n quy  ¹ch: d ho ­ V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy phª  Öt    ¬ng  duy ®Ò c hoÆc   Ö m   ô  nhi v dù    ¸n quy  ¹ch; ho ­ Dù     to¸n chiphÝ      cho c«ng    t¸cquy  ¹ch  îc cÊp  ã  Èm   Òn    ho ®  c th quy phª duyÖt; ­ Quy Õt  nh   ®Þ phª duyÖt  Õt  k qu¶  u   Çu  êng  îp  u   Çu), ®Ê th (tr h ®Ê th   Quy Õt  nh  ®Þ chØ  nh  Çu  ®Þ th hoÆc   Õt ®Þnh  quy   giao nhiÖ m  ô;   v ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    íi µ  Çu.   gi   ®Ç tv   nh th 2.§èivíi ù    Èn  Þ  u  :       ¸n chu b ®Ç t d ­ V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy cho  Ðp  Õn  µnh  Èn  Þ   u   ph ti h chu b ®Ç t ; ­ Dù       Ý    to¸nchiph cho  c«ng    Èn  Þ   u    îccÊp  ã  Èm  Òn  t¸cchu b ®Ç t®   c th quy phª duyÖt;     ­ Quy Õt  nh   ®Þ phª duyÖt  Õt  k qu¶  u   Çu  êng  îp  u   Çu), ®Ê th (tr h ®Ê th   Quy Õt  nh  ®Þ chØ  nh  Çu  ®Þ th hoÆc   Õt ®Þnh  quy   giao nhiÖ m  ô;   v ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    íi µ  Çu.   gi   ®Ç tv   nh th 3.§èivíi ù    Èn  Þ  ùc hiÖn  ù        ¸n chu b th   d d ¸n: ­ B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(BCNCKT) hoÆc  b¸o    u    c¸o ®Ç t(BC§T)  µ  v quyÕt ®Þnh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn. Ngoµira:   ®Ç tc c c th quy       èivíi §   c«ng  Öc  vi kh«ng  chøc  u  Çu: tæ  ®Ê th ­  ù   D to¸n chi phÝ      c«ng    Èn  Þ   ùc  Ön  ù   ® îc cÊp  Èm   t¸c chu b th hi d ¸n    th quyÒn    Öt; phª duy   ­ Quy Õt  nh    ®Þ chØ   nh  Çu  ®èivíigãi thÇu  ã    Þ tõ 100  iÖu ®Þ th (       c gi¸tr     tr   ®ång  ëlªn) tr   ; ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th §èivíi    c«ng  Öc  chøc  u  Çu: vi tæ  ®Ê th ­Quy Õt  nh    Öt kÕt    ®Þ phª duy   qu¶  u  Çu; ®Ê th ­ Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  óng thÇu  åm    µi   gi   ®Ç tv nh th tr   (g c¸c t   liÖu ®i  Ìm    k b¶n  îp ®ång  h  kinh tÕ:b¶n   îng cña  å  ¬  êi  Çu  îcduyÖt;    tiªnl   h s m th ®     b¶n   îng tÝnh    ù  Çu  Ìm  tiªnl   gi¸d th k theo  Óu      Õtcña  µ  Çu  µ    bi gi¸chiti   nh th v c¸c ®iÒu  Ön  ki thay ® æi  Ò     Õu  ã),®iÒu  Ön    v gi¸(n c   ki chung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  v® ki c th cña  îp ®ång). h 
 7. 7 4.§èivíi ù    ùc hiÖn  u  :       ¸n th   d ®Ç t ­ BCNCKT     hoÆc  BC§T  µ  Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn  v quy ®Þ ®Ç t c c c th quy (tr ng  îp cha  ã  ê h  c trong bícchuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù     b th   d ¸n); ­TDT  Ìm    k theo quyÕt ®Þnh    Öt TKKT  µ      phª duy   v TDT; Ngoµira:   §èivíi    c«ng  Öc  vi kh«ng  chøc  u  Çu: tæ  ®Ê th ­Dù       Õt® îcduyÖt cho  õng c«ng  Öc,h¹ng  ôc    to¸nchiti       t  vi   m c«ng  ×nh; tr   ­ Quy Õt  nh    ®Þ chØ   nh  Çu  ®èivíigãi thÇu  ã    Þ tõ 100  iÖu ®Þ th (       c gi¸tr     tr   ®ång  ëlªn) tr   ; ­ B¶o    ¹m    l∙nht øng  i  íidù  ODA   ®è v   ¸n  (theo yªu  Çu  ña  µ  µitrî     c c nh t     quy ®Þnh  trong HiÖp  nh);Trêng  îp dù    u      ®Þ   h   ¸n ®Ç t b»ng  èn  v trong nícnhng       do nhµ  Çu  íc ngoµi thùc hiÖn  th n       ph¶icã    b¶o    ¹m  l∙nht øng  ®èivíitr ng  îp  ã  (    ê h c t¹m  øng); ­ Hîp  ng    ®å kinh  Õ  ÷a  ñ  u    µ  µ  Çu. Riªng  ÕtbÞ   Ëp  t gi ch ®Ç t v nh th   thi   nh khÈu ph¶icã      v¨n b¶n phª  Öt  îp ®ång  ña  Êp  ã  Èm  Òn  duy h   c c c th quy theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h §èivíi    c«ng  Öc  chøc  u  Çu: vi tæ  ®Ê th ­Quy Õt  nh    Öt kÕt    ®Þ phª duy   qu¶  u  Çu; ®Ê th ­ B¶o    ¹m    l∙nht øng  i  íidù  ODA   ®è v   ¸n  (theo yªu  Çu  ña  µ  µitrî     c c nh t     quy ®Þnh trong HiÖp  nh);Trêng  îp dù    u      ®Þ   h   ¸n ®Ç t b»ng  èn v trong nícnhng       do nhµ  Çu  ícngoµithùc hiÖn  th n       ph¶icã    b¶o    ¹m  l∙nht øng;       îp  ng  ­ H ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  óng thÇu  åm    µi   gi   ®Ç tv nh th tr   (g c¸c t   liÖu ®i  Ìm    k b¶n  îp ®ång  h  kinh tÕ:b¶n   îng cña  å  ¬  êi  Çu  îcduyÖt;    tiªnl   h s m th ®     b¶n   îng tÝnh    ù  Çu  Ìm  tiªnl   gi¸d th k theo  Óu      Õtcña  µ  Çu  vµ    bi gi¸chiti   nh th   c¸c ®iÒu  Ön  ki thay ® æi  Ò     Õu  ã),®iÒu  Ön    v gi¸(n c   ki chung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  v® ki c th cña  îp  ng). Riªng  Õt bÞ   Ëp  Èu  h ®å   thi   nh kh ph¶i cã    v¨n b¶n  phª duyÖt  îp  h ®ång  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Trêng  îp  ù  ® îc thùc  Ön  h d ¸n    hi theo  ×nh  h thøc  ù thùc  Ön  ù    µi t  hi d ¸n,t   liÖu c¬  ë    s bao  å m   g BCNCKT   hoÆc   BC§T  µ  Õt  nh  u    ña  Êp  ã  v quy ®Þ ®Ç t c c c thÈm  Òn; TDT   µ  Õt  nh    Öt  quy   v quy ®Þ phª duy TKKT  µ v TDT;  Õt  nh  ña  quy ®Þ c cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  ùthùc hiÖn  ù    ph t     d ¸n trong Quy Õt  nh  u    ù    ®Þ ®Ç td ¸n;®¬n  Þ  ùc hiÖn  ùtæ    v th   t   chøc  ý  îp ®ång    kh  ®Ó gi¸m    s¸tchÆt  ÏviÖc  u   ch   ®Ç t vµ  ©y  ùng, chÞu   x d   tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Êt l ng,gi¸c¶  ña      tr   lu   ch  î     c s¶n phÈ m   µ  v c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 5.§èivíi ù    u          ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ù  d ngu v s nghiÖp: 5.1­C¸c  ù    ã    d ¸n c møc  èn  õ 1  û ®ång  ëlªn,tµiliÖu c¬  ë    i víi v t  t  tr         s nh ®è     c¸cdù    u      ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  u      iÓn. ngu v ®Ç tph¸ttr 5.2­C¸c  ù    ã    d ¸n c møc  èn  íi tû®ång, tµiliÖu c¬  ë  v d   1        s bao  å m:  ù     g D to¸n vµ  Quy Õt  nh    Öt thiÕtkÕ    ù  ®Þ phª duy     ­d to¸n;   µira: ngo   §èivíi    c«ng  Öc  vi kh«ng  chøc  u  Çu: tæ  ®Ê th + Quy Õt  nh  ®Þ chØ  nh  Çu  ®èivíigãithÇu  ã    Þ tõ 100  iÖu ®Þ th (       c gi¸tr     tr   ®ång  ëlªn) tr   ; +  îp  ng  H ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th  
 8. 8 §èivíi    c«ng  Öc  chøc  u  Çu: vi tæ  ®Ê th +  Quy Õt  nh    Öt kÕt  ®Þ phª duy   qu¶  u  Çu; ®Ê th +  îp  ng  H ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  óng thÇu  åm    µi   gi   ®Ç tv nh th tr   (g c¸c t   liÖu ®i  Ìm    k b¶n  îp ®ång  h  kinh tÕ:b¶n   îng cña  å  ¬  êi  Çu  îcduyÖt;    tiªnl   h s m th ®     b¶n   îng tÝnh    ù  Çu  Ìm  tiªnl   gi¸d th k theo  Óu      Õtcña  µ  Çu  vµ    bi gi¸chiti   nh th   c¸c ®iÒu  Ön  ki thay ® æi  Ò     Õu  ã),®iÒu  Ön    v gi¸(n c   ki chung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  v® ki c th cña  îp ®ång). h    Trêng  îp  ù  ® îc thùc  Ön  h d ¸n    hi theo  ×nh  h thøc  ù thùc  Ön  ù    µi t  hi d ¸n,t   liÖu  ¬  ë  c s bao  å m   ù  g d to¸n vµ    Quy Õt  nh   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   dù  duy thi   ­  to¸n;   quyÕt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ®Þ c c c th quy cho  Ðp  ù thùc hiÖn  ù    n  Þ  ph t    d ¸n;®¬ v thùc hiÖn  ù tæ    t   chøc  ý  îp  ng    k h ®å ®Ó gi¸m    s¸tchÆt  Ï viÖc  u    µ  ©y  ch   ®Ç t v x dùng, chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Êt l ng,gi¸c¶  ña    tr   lu   ch  î     c s¶n  È m   µ  ph v c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d III.T ¹ m  ø n g  v µ     thu h å i v è n  ¹ m ø n g: t 1.  èit ng ® îct¹m   §  î     øng  èn  µ  v v møc  èn  ¹m  v t øng: 1.1­Dù       ¸n hoÆc   ãithÇu  ùc hiÖn  g  th   theo  ×nh  h thøc  ×a  ch kho¸ trao tay      th«ng qua  îp ®ång  h  EPC   äit¾t lµdù    (g       ¸n hoÆc   ãithÇu  ùc hiÖn  g  th   theo  îp h  ®ång  EPC): ­ T¹m    øng cho  Öc  vi mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   c¨n  vµo  Õn    cø  ti ®é thanh    to¸n (nh quy  nh  Öc  ¹m    ®Þ vi t øng  cho  ÕtbÞ). thi     ­ Ph Çn    cßn  ¹ t¹m  l   øng  i 15%     Þhîp ®ång, nhng  Òu  Êt kh«ng  ît gi¸tr       nhi nh   v  kÕ   ¹ch vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho    ho   c¶  ® b tr   c¸cc«ng  Öc  µy. vi n   1.2­ Dù   hoÆc   ãi thÇu  ©y  ¾p  chøc  u   Çu    ¸n  g  x l tæ  ®Ê th theo  îp  ng  h ®å trängãihoÆc   îp ®ång  iÒu     h  ® chØnh    gi¸: ­    Þ gãi thÇu  íi10  û  ng,  Gi¸ tr     d   t ®å møc   ¹m  t øng  b»ng  20%     Þ hîp gi¸tr     ®ång  ng  nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch vèn  µng  v   ho   h n¨m  ∙  è  Ýcho  ãithÇu. ® b tr   g  ­ Gi¸trÞ gãithÇu  õ 10  û ®ång  n   íi tû ®ång, møc  ¹m       t  t  ®Õ d   50      t øng  b»ng  15%     Þ hîp  ng  ng  gi¸tr   ®å nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  µng  v   ho vh n¨m  ∙  è  Ý cho  ® b tr   gãithÇu.   ­ Gi¸ trÞ gãi thÇu  õ 50  û ®ång  ëlªn,møc   ¹m       t  t  tr     t øng  b»ng 10%     Þ gi¸tr   hîp ®ång  ng    nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ∙  è  Ýcho  ãithÇu. ® b tr   g  Trêng  îp  Õ   ¹ch  èn  n¨m  è  Ý thÊp  ¬n  h k ho v c¶  b tr   h møc   èn  îc t¹m    v ®  øng theo quy  nh    îp®ång  a  îcthanh        ®Þ trªn(h   ch ®   to¸n®ñ møc  èn  ¹m  v t øng  theo tû    lÖ quy  nh), Kho  ¹c  µ  íc tiÕp  ôc  ®Þ   b nh n   t thanh  to¸n vèn  ¹m    t øng  trong  Õ   k ho¹ch n¨m    sau cho  n     t®Õ n   ®Õ khi®¹   møc  ûlÖ  ¹m  t   t øng  theo quy  nh.   ®Þ 1.3­G ãi thÇu     mua  ¾ m   ÕtbÞ  Ó  thiÕtbÞ  Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ  s thi   (k c¶    nh kh v thi   mua  trongníc):   Møc  èn  ¹m  v t øng  µsè  Òn m µ   ñ  u    l   ti   ch ®Ç tph¶ithanh      to¸ntheo hîp ®ång     nhng  Òu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch vèn  nhi nh   v   ho   trongn¨m  è  Ýcho  ãithÇu.   b tr   g      èn  ¹m  V t øng  îcthanh    ®  to¸ntheo  Õn ®é   ti   thanh    Òn cña  ñ  u   to¸nti   ch ®Ç t ®èi  íinhµ  Çu    v  th cung  øng, gia c«ng  Õ   ¹othiÕtbÞ   îc quy  nh     ch t     ®  ®Þ trong  hîp  ng  ®å kinh  Õ  µ  îc thùc  Ön  tv®  hi cho  n     ÕtbÞ   ∙  Ëp  ®Õ khi thi   ® nh kho  ña  c
 9. 9 chñ  u    ®èivíithiÕtbÞ   ®Ç t (       kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  îc l¾p  Æt   c l  ®®  ® xong  µ  v nghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). thu (     thi   c l 1.4­§èivíi   îp ®ång   Ên:      h c¸c tv   Møc   èn  ¹m  v t øng  èithiÓu  µ 25%     Þ gãi thÇu, nhng  t  l  gi¸tr       kh«ng  îtkÕ   v  ho¹ch vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho    c¶  ® b tr   c«ng  Öc  vi ph¶ithuªtvÊn.        1.5­§èivíi      c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng  µ  ét  è  v m s c«ng  Öc  vi thuéc chiphÝ     kh¸ccña  ù    îccÊp  èn  ¹m    d ¸n ®   v t øng,møc  èn  ¹m    v t øng  theo    yªu cÇu  Çn  Õtnhng  c thi   kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  îc bè  Ý cho  v   ho v c¶  ® ®   tr   c«ng  viÖc  .  Ó   îct¹m  ®ã § ®   øng,chñ  u    öiKho  ¹c nhµ  ícn¬im ë   µikho¶n      ®Ç tg   b  n     t  c¸c tµiliÖu  i  íitõng  ¹    ®è v   lo ic«ng  Öc: c«ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt   vi   t¸c®Ò b     m b»ng  ph¶icã  ¬ng    n   ïvµ  ù    îcduyÖt;chiphÝ  Ö  Ý  Êp  t,thuÕ    ph ¸n ®Ò b   d to¸n®      l ph c ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  t,. .ph¶i ã  quy sd ®Ê .   th«ng    ña  ¬  c b¸o c c quan  chuyªn m«n      yªu cÇu  ñ  u    ép  Òn;    Ý  ¹t®éng  ña  é  ch ®Ç tn ti  chiph ho   c b m¸y  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã    dù    îcduyÖt. to¸n®   1.6­ §èi víic¸c dù  cÊp          ¸n  b¸ch   x©y  ùng  µ  bæ   ª  iÒu,  nh d v tu  ®® c«ng  tr×nh vîtlò,tho¸tlò,c«ng  ×nh gièng,c¸c dù  kh ¾c  ôc         tr       ¸n  ph ngay  Ëu  h qu¶  ò l  lôtthiªntai møc  èn  ¹m     ,   v t øng  µ50%   Õ   ¹ch vèn  l  k ho   n¨m  ∙  ® giao. 1.7­§èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ù  c¸c ngu v s nghiÖp  ã    Þ nhá  íi c gi¸tr   d  1  û®ång, møc  èn  ¹m  t    v t øng  µ30%   Õ   ¹ch n¨m  ∙  l  k ho   ® giao. 2.   Thu  åivèn  ¹m  h  t øng: 2.1­Dù       ¸n hoÆc   ãithÇu  ùc hiÖn  g  th   theo  ×nh  h thøc  ×a  ch kho¸ trao tay      th«ng qua  îp ®ång  h  EPC   äit¾t lµdù    (g       ¸n hoÆc   ãithÇu  ùc hiÖn  g  th   theo  îp h  ®ång  EPC): ­ Vèn  ¹m    t øng    ®Ó mua   ¾ m   ÕtbÞ   îc thu  åi vµo  õng  Çn  s thi   ®   h  t l thanh  to¸nkhèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh       î     ho th (nh quy  nh  i víi ÕtbÞ  íi y). ®Þ ®è     thi   d   ®© ­ Vèn  ¹m    t øng  cho  Çn  ph cßn  ¹ cña  ù    l i d ¸n hoÆc   ãithÇu  îcthu håinh  g  ®    quy  nh  i víi èil ng x©y  ¾p  íi y. ®Þ ®è    kh  î   l d  ®© 2.2­ Dù   hoÆc   ãi thÇu  ©y  ¾p  chøc  u   Çu    ¸n  g  x l tæ  ®Ê th theo  îp  ng  h ®å trän gãi hoÆc   îp  ng  iÒu     h ®å ® chØnh    èn  ¹m  gi¸,v t øng  îc thu  åi dÇn    ®  h  khi thanh    èil ng hoµn  µnh  to¸nkh  î   th theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© ­Thêi®iÓ m   ¾t  u     åi:     b ®Ç thu h     + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ díi10  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t      to¸n ®¹t 30%     Þ    gi¸tr   hîp ®ång.     + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ tõ 10  û ®ång  n   íi50  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t   ®Õ d   t      to¸n®¹t25%     Þhîp ®ång.    gi¸tr       + C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ50  û®ång  ëlªn:   g  c gi¸tr     t   tr     thanh    t20%     khi to¸n®¹   gi¸ trÞhîp ®ång.      ­ Vèn  ¹m    t øng  îcthu håih Õt    ãithÇu  îcthanh    èil ng hoµn  ®    khig   ®  to¸nkh  î   thµnh  t80%     Þhîp ®ång. ®¹   gi¸tr     ­ Trêng  îp vèn  ¹m    h  t øng  a    åih Õt  gãithÇu  a  îcthanh    ch thu h   do    ch ®   to¸n ®¹t ®Õ n   û lÖ    t   quy  nh    ng  ù    ®Þ trªnnh d ¸n kh«ng  îc ghitiÕp  Õ   ¹ch  ®   k ho hoÆc   bÞ  nh    ®× thic«ng,chñ  u      ®Ç tph¶igi¶i ×nh víi    tr    Kho  ¹c nhµ  ícvÒ   ×nh  ×nh  b  n  t h sö  ông  è  èn  ¹m  d s v t øng  a  îc thu  åi,®ång  êib¸o  ch ®   h  th   c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  ö  ý. xl
 10. 10 ­ Trêng  îp ®∙  îcthanh    èn  ¹m    h ®  to¸nv t øng  µ   ãithÇu  m g  kh«ng  iÓn khai tr     thic«ng    theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ®Þ trong  îp  ng,  ñ  u     h ®å ch ®Ç t ph¶i gi¶i    tr×nh víi    Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ã  b  n   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 2.3­G ãi thÇu     mua  ¾ m   ÕtbÞ: s thi   Vèn  ¹m  t øng mua  ¾ m   ÕtbÞ  îcthu håivµo  õng lÇn  s thi   ®       t   thanh    èi to¸nkh   l ng thiÕtbÞ  µn  µnh. î    ho th §èivíi ÕtbÞ      thi   kh«ng  Çn  ¾p,khithiÕtbÞ  ∙  îcnghiÖ m     µ  Ëp  c l      ®®   thu v nh kho  ñ  u  , chñ  u    ã  ch ®Ç t  ®Ç t c tr¸chnhiÖm   öi ngay    g  chøng  õ ®Õ n   t  Kho  ¹c b  nhµ  íc ®Ó   µm  ñ  ôc thanh  n  l th t   to¸n khèil ng  ÕtbÞ   µn  µnh  µ  håi    î thi   ho th v thu    h Õt  è  èn  ∙  ¹m  s v ® t øng. §èi víithiÕtbÞ   Çn  ¾p, khi thiÕtbÞ   ∙  Ò   n       c l     ® v ®Õ kho  ñ  u   , chñ  ch ®Ç t   ®Ç u    t th«ng b¸o  íiKho  ¹c  µ  íc ®Ó   v  b nh n   theo  âi;khi thiÕtbÞ   ∙  ¾p  Æt   d     ®l ® xong, chñ  u    göi ngay    ®Ç t   chøng  õ  n   t ®Õ Kho  ¹c  µ  íc ®Ó   µm  ñ  ôc b nh n   l th t   thanh    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  µ    åih Õt  è  èn  ∙  ¹m  to¸nkh  î     ho th v thu h   s v ® t øng.   Trêng  îp  ∙  h ® thanh  to¸n vèn  ¹m    t øng  µ   Õt  êih¹n  m h th   quy  nh  ®Þ trong  hîp ®ång  Én    v kh«ng  Ën  îcthiÕtbÞ, chñ  u    nh ®      ®Ç tph¶igi¶itr×nh víi       Kho  ¹c b  nhµ  ícvµ  ã  n   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 2.4­§èivíi   îp ®ång   Ên:      h c¸c tv Vèn  ¹m  t øng  îcthu håivµo  õng  Çn  ®    t l thanh    to¸ncho  èil ng c«ng  Öc  kh  î   vi tvÊn  µn  µnh    ho th theo nguyªn t¾c:       ­Thêi®iÓ m     åib ¾t  u         thu h   ®Ç khithanh    èil ng hoµn  µnh. to¸nkh  î   th   ­ Sè   èn  håib»ng  è  èn    v thu    s v thanh    ©n  íi(x)tû lÖ  Êp  èn  ¹m  to¸nnh v      c v t øng. 2.5­§èivíi      c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng  µ  ét  è  v m s c«ng  Öc  vi thuéc    Ý   chiph kh¸c cña  ù  ® îc cÊp  èn  ¹m    d ¸n    v t øng, vèn  ¹m    t øng  îc thu  åi ®   h  vµo  ú  k thanh    èil ng hoµn  µnh  ña  to¸nkh  î   th c c«ng  Öc  µy. vi n 2.6­ §èi víic¸c dù  cÊp          ¸n  b¸ch   x©y  ùng  µ  bæ   ª  iÒu,  nh d v tu  ®® c«ng  tr×nh vîtlò,tho¸tlò,c«ng  ×nh gièng,c¸c dù  kh ¾c  ôc         tr       ¸n  ph ngay  Ëu  h qu¶  ò l  lôtthiªntai vèn  ¹m     ,   t øng  îcthu håikhivèn  ®     thanh    t30%   Õ   ¹ch n¨m   to¸n®¹   k ho   vµ    åih Õt    èn  thu h   khiv thanh    t80%   Õ   ¹ch n¨m. to¸n®¹   k ho   2.7­§èivíi   ù    u          d ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ù  c¸c ngu v s nghiÖp  ã    Þ nhá  íi c gi¸tr   d  1  û®ång, vèn  ¹m  t    t øng  îcthu håidÇn  µo  õng  ú  ®    vt k thanh    èil ng hoµn  to¸nkh  î   thµnh  µ  v thu  åi h Õt  h  trong n¨m  Õ   ¹ch.Sè   èn  ¹m  k ho   v t øng  thu  åi tõng  ú  h  k b»ng  è  èn  s v thanh    ©n  íi   ûlÖ  ¹m  to¸nnh v   t   t øng. (x) 2.8­Møc    åivèn  ¹m    thu h   t øng  ña    ¹ hîp ®ång  ã  Ó  c c¸c lo i     c th cao  ¬n  h møc   quy  nh    y  Õu  ñ  u    µ  µ  Çu  èng  Êt ®Ò   Þ. ®Þ trªn®© n ch ®Ç tv nh th th nh   ngh   2.9­Trêng  îp vèn  ¹m    h  t øng  cho  ét  è  m s c«ng  Öc    n   ïgi¶i ãng  vi (nh ®Ò b     ph m Æt  b»ng,..   µ   ×  ýdo  Êt  .m v l   b kh¶  ) kh¸ng  a      ch chitr¶cho  êi thô  ëng, chñ  ng   h   ®Ç u    tph¶igöitiÒn ë       Kho  ¹c nhµ  íchoÆc     chøc  Ýn  ông,n Õu    b  n  c¸c tæ  td   ph¸t sinhl∙th× ph¶inép  µn  é  è  Òn l∙ph¸tsinh vµo       i   to b s ti       i   NSNN. 2.10­§èivíic¸c gãithÇu,c«ng  Öc  ña  ù  ® îc t¹m             vi c d ¸n    øng theo    Þ gi¸tr   hîp  ng  ×  Õu   n   Õt  ®å th n ®Õ h niªn ®é   Õ   ¹ch  µ   èn  ¹m    k ho m v t øng  a  ch thu  åi h  h Õt  gãithÇu  a  îcthanh    t®Õ n   û lÖ  do    ch ®   to¸n®¹   t   quy  nh  ×  Õp tôc thu ®Þ th ti       håitrong kÕ   ¹ch      ho n¨m  sau  µ  v kh«ng  õvµo  Õ   ¹ch  tr   k ho thanh    èn      to¸nv ®©ï t n¨m  sau.   
 11. 11 3.Thanh    èn  ¹m    to¸nv t øng: Ngoµi hå  ¬  ¬  ë   quy  nh   ¹  ôc       y,  ñ  u    (Ban    s c s nh ®Þ t im IItrªn®© ch ®Ç t QLDA)  öi®Õ n   g  Kho  ¹c nhµ  ícgiÊy ®Ò   Þ  ¹m  b  n    ngh t øng  èn  u    µ  v ®Ç tv chøng  tõrótvèn  u  .    ®Ç t  Kho  ¹c nhµ  íckiÓm   b  n  so¸t, Êp  èn   c v cho  ñ  u  ,®ång  êithay chñ  ch ®Ç t  th     ®Ç u    tthanh    ùctiÕp cho  µ  Çu  to¸ntr     nh th hoÆc   êithô hëng  ng     kh¸c. 4. §èivíi ét  è  Êu  Ön,b¸n  µnh  È m        m s c ki   th ph trong x©y  ùng  ã    Þlín   d c gi¸tr     ph¶i® îc s¶n  Êt tr c ®Ó   ¶m      xu   í   ® b¶o  Õn    u    µ  ét  è  ¹  Ët t ® Æc   ti ®é ®Ç t v m s lo i    v chñng,vËt tph¶idù  ÷theo  ïa  µ  ét  è  éidung         tr   m vm sn  c«ng  Öc    vi ph¸tsinh kh¸c     trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    Õu  Çn  Õtph¶it¹m         d ¸n,n c thi     øng  Òu  ¬n  nhi h møc   vèn  ¹m  t øng  theo  quy  nh    y,  ñ  u    µm  Öc  íi ®Þ trªn®© ch ®Ç tl vi v   Kho  ¹c nhµ  íc b  n  ®Ó  xem   Ðt t¹m  x   øng. Vèn  ¹m  t øng  µy  îc thu  åi khi thanh  n ®  h    to¸n cho  èi l ng    kh  î XDCB   µn  ho thµnh  ã  Êu  µnh    ¹ vËtt® îct¹m  c c th c¸clo i      øng  trªn.   nªu  5. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   µ  µ  µitrî ã  v nh t     quy  nh  Ò   Öc  ¹m  c ®Þ v vi t øng  èn  ®èit ng ® îc t¹m  v (  î     øng,  ®iÒu  Ön  µ  ki v møc   ¹m t øng, thu  åi vèn  ¹m    h  t øng) kh¸c víic¸c quy  nh         ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh  ña  µ  µitrî   ®Þ c nh t   . IV­ h a n h  to¸n k h èi  î ng h o µ n  th µ nh.  T l 1.Thanh    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh:   to¸nkh  î   l ho th 1.1­ Khèi îng  ©y  ¾p  µn  µnh    l x l ho th theo  ×nh  h thøc  chØ   nh   Çu  ®Þ th hoÆc   ×nh  h thøc  ù thùc  Ön  ù  ® îc thanh  t  hi d ¸n    to¸n lµ gi¸trÞ khèi l ng  ùc         î th   hiÖn  îc nghiÖ m   theo    o¹n  ®  thu  giai® hoÆc   îc nghiÖm   hµng  ®  thu  th¸ng theo    hîp ®ång  ∙  ý  Õt  µ  ã    iÒu  Ön    ® k k v c ®ñ ® ki sau:   ­ Khèi l ng     î nghiÖ m    thu ph¶i®óng  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    (hoÆc  Õt thi   kÕ   ü  Ëtthi k thu     c«ng)® îcduyÖt vµ  ã       c trong kÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao; ®  ­  ã   ù   C d to¸n chi tiÕt ® îc duyÖt       theo  ng  ®ó quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v ®Þnh møc  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n 1.2­Khèil ng x©y  ¾p  µn  µnh     î   l ho th theo  ×nh  h thøc ®Êu  Çu    th hoÆc   theo  hîp  ng  ®å EPC   îc thanh    µ khèil ng thùc hiÖn  ∙  îc nghiÖm   theo  ®  to¸nl    î     ®®  thu  tiÕn ®é     tronghîp ®ång       nh sau: ­ §èi víihîp  ng  än gãi vµ  îp  ng        ®å tr     h ®å EPC   µ   m trong hîp  ng    ®å kh«ng  quy  nh  ®Þ thªm    iÒu  Ön  c¸c ® ki thanh    ×  èil ng  to¸nth kh  î nghiÖm    thu theo  Õn ti   ®é   µkhèil ng cã  l   î   trong hîp ®ång  ∙  ý     ® k (theo quy  nh  i víic«ng  Öc      ®Þ ®è     vi tæ chøc  u  Çu  ¹ ®iÓ m   m ôc    ®Ê th t i   4  IIkho¶n  phÇn    ña  B  IIc Th«ng   µy),® îctÝnh  tn    theo ®¬n    óngthÇu,cã    gi¸tr     trongkÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®  ­ §èivíi îp ®ång  iÒu         h ® chØnh    îp ®ång  gi¸,   h EPC   µ   m trong hîp ®ång  ã     c quy  nh  ô  Ó  Ò   iÒu  Ön,gií h¹n,ph¹m      ®Þ c th v ® ki      i vic¸cc«ng  Öc,h¹ng  ôc  îc vi   m ®  ®iÒu  chØnh  µ  v c«ng  thøc ®iÒu    chØnh  × khèil ng nghiÖm    th    î   thu thanh    µ to¸nl   khèil ng vµ    Þ nghiÖm   trong hîp  ng  ∙  ý   î   gi¸tr   thu    ®å ® k (theo quy  nh  i  íi   ®Þ ®è v   c«ng  Öc  chøc  u  Çu  ¹  iÓ m   m ôc    vi tæ  ®Ê th t i ® 4  IIkho¶n  phÇn    ña  B  IIc Th«ng   t nµy),cã    trong kÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®   
 12. 12 Trêng  îp  èil ng  h kh  î ph¸tsinh t¨ng hoÆc         gi¶m  víikhèil ng  so     î trong  îp h  ®ång  × khèil ng nghiÖ m    th    î   thu thanh    µkhèil ng ph¶iphïhîp víi   iÒu  to¸nl    î          ® c¸c kiÖn  ô  Ó  c th quy  nh  ®Þ trong hîp  ng, ® îc tÝnh    ®å    theo  n    óng thÇu  µ  ®¬ gi¸tr   v kh«ng  ît   Þhîp ®ång  µ  ã  v   tr     gi¸ v c trongkÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tn¨m  îcgiao. ®  Trªn  ¬  ë  èil ng  ∙  c s kh  î ® nghiÖm     ñ  u     µ  µ  Çu    nh   thu,ch ®Ç t v nh th x¸c ®Þ tiÕn ®é   ùc hiÖn    th   theo hîp ®ång      Þ     ®Ó ®Ò ngh thanh  to¸n. 1.3­Khi cã  èil ng  µn  µnh  îc nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬      kh  î ho th ®  thu,ch ®Ç t l h s ®Ò   Þ  ngh thanh    öiKho  ¹c nhµ  íc,bao  å m:  to¸ng   b  n  g   ­ Biªn b¶n      nghiÖ m     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm        î     thu;  ­PhiÕu      gi¸thanh  to¸n; ­GiÊy    Þ    ®Ò ngh thanh    ¹m  to¸nt øng  èn  u    Õu  ã); v ®Ç t(n c ­Chøng  õrótvèn  u  .   t    ®Ç t  §èivíikhèil ng x©y  ¾p  µn  µnh      î   l ho th theo  ×nh  h thøc  u   Çu,Kho  ¹c ®Ê th   b  nhµ  íc c¨n  vµo  Õn    ùc  Ön  chñ  u    µ  µ  Çu    nh   n  cø  ti ®é th hi do  ®Ç t v nh th x¸c ®Þ trªnc¬  ë  îp  ng  µ  èi l ng    s h ®å v kh  î nghiÖm   thu    ®Ó thanh  to¸n.Chñ   u    µ    ®Ç t v nhµ  Çu  Þu  th ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Êtl ng vµ  Õn ®é   ùc hiÖn.   tr       ch  î   ti   th   1.4­Nh÷ng  èil ng ph¸tsinh vîthoÆc   µihîp ®ång    kh  î        ngo     ph¶icã        v¨n b¶n phª duyÖt  Õu  èil ng ph¸tsinh ® îc®Êu  Çu)hoÆc   ù        (n kh  î        th   d to¸nbæ sung  îc ®  duyÖt (nÕu  èil ng ph¸tsinh ® îcchØ  nh  Çu)cña  Êp  ã  Èm  Òn.   kh  î        ®Þ th   c c th quy 2.   Thanh    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh: to¸nkh  î     ho th 2.1­Khèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  îcthanh    µkhèil ng thiÕtbÞ  ã     î     ho th ®  to¸nl    î    c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: ­ Danh  ôc  ÕtbÞ     m thi   ph¶iphï hîp víiquyÕt  nh  u    µ  ã         ®Þ ®Ç t v c trong kÕ     ho¹ch ®Ç u    îcgiao;   t®   ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu;   gi   ®Ç tv nh th ­ §∙ ® îcchñ  u    Ëp       ®Ç tnh kho  ®èivíithiÕtbÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  c l  ® l¾p  Æt  ® xong  µ  ∙  îcnghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p  Æt). v®®   thu (     thi   c l ® 2.2­Khi cã  èil ng  µn  µnh  îc nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬      kh  î ho th ®  thu,ch ®Ç t l h s ®Ò   Þ  ngh thanh    öiKho  ¹c nhµ  íc,bao  å m:  to¸ng   b  n  g   ­Ho¸  n    ®¬ kiªm  Õu  Êtkho  ®èivíi ÕtbÞ  phi xu   (    thi   mua  trong níc);   ­Bé    chøng  õnhËp  Èu  ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu); t  kh (     thi   nh kh ­ Biªn b¶n      nghiÖ m   thiÕtbÞ   ¹y thö  thu    ch   tæng  îp  i  íithiÕtbÞ   Çn   h ®è v    c l¾p; PhiÕu  Ëp    nh kho  Õu  µ doanh  (n l   nghiÖp),biªn b¶n     nghiÖm  thu  Õu  µ (n l   ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp)®èi víi ÕtbÞ       thi   kh«ng  Çn  ¾p; cl ­ C¸c    chøng  õ vËn  t  chuyÓn, b¶o  Ó m,  Õ, phÝ u    hi thu   l kho  êng  îp cha  (tr h   ® îctÝnh    tronggi¸thiÕtbÞ);      ­B¶ng      kª thanh    to¸nhoÆc   Õu    phi gi¸thanh  to¸n; ­GiÊy    Þ    ®Ò ngh thanh    ¹m  to¸nt øng  èn  u    Õu  ã). v ®Ç t(n c ­Chøng  õrótvèn  u  .    t    ®Ç t  Thanh    èil ng c«ng     Ên  µn  µnh: to¸nkh  î   t¸ctv ho th
 13. 13 3.1­Khèil ng c«ng     Ên  µn  µnh  îcthanh    µkhèil ng thùc    î   t¸ctv ho th ®  to¸nl    î     hiÖn  îc nghiÖ m   cã  ®  thu  trong hîp  ng    ®å kinh tÕ  µ  Õ   ¹ch  u      v k ho ®Ç tn¨m  îc ®  giao. 3.2­Khi cã  èil ng  µn  µnh  îc nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬      kh  î ho th ®  thu,ch ®Ç t l h s ®Ò   Þ  ngh thanh    öiKho  ¹c nhµ  íc,bao  å m:  to¸ng   b  n  g   ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh; thu kh  î   vi tv ho th ­PhiÕu      gi¸hoÆc   b¶ng    kª thanh  to¸n; ­GiÊy    Þ    ®Ò ngh thanh    ¹m  to¸nt øng  èn  u    Õu  ã); v ®Ç t(n c ­Chøng  õrótvèn  u  .    t    ®Ç t  Thanh    èil ng hoµn  µnh  to¸nkh  î   th kh¸c: Ngoµic¸cc«ng  Öc  ∙     Ên,c¸clo¹     vi ® thuªtv     i c«ng  Öc  vi kh¸c® îcthanh       to¸n khi®∙  ã        chøng    c ®ñ c¸cc¨n cø  minh  c«ng  Öc  ∙  îcthùc hiÖn    vi ® ®     nh sau: ­ §èi víilÖ  Ý   Êp  t  ©y  ùng, thuÕ        ph c ®Ê x d   chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê ph¶icã    n, chøng  õhîp lÖ  ña  ¬    ho¸ ®¬   t     c c quan    Òn. thu ti ­§èivíi   Ý  n   ï,gi¶i ãng  Æt         ph ®Ò b     chi ph m b»ng  ph¶icã    b¶n    Ën  èi x¸cnh kh   l ng ®Ò n   ï ®∙  ùc hiÖn; hîp  ng  î  b   th     ®å kinh tÕ  µ      v biªnb¶n  µn  b giao  µ  êng  nh (tr hîp mua  µ  ôc  ô    ©n    ãng  Æt     nh ph v did gi¶iph m b»ng). §èi víic«ng    n   ï,gi¶iphãng  Æt      t¸c®Ò b     m b»ng ph¶ix©y  ùng      d c¸c c«ng  tr×nh (bao  å m   x©y  ùng  µ    ©n    ãng  Æt     g c¶  d nh did gi¶iph m b»ng):® îct¹m      øng,   thanh      i víi   ù    to¸nnh ®è     d ¸n hoÆc   ãithÇu  ©y  ¾p. c¸c g  xl ­  èi víichi phÝ   §     ph¸  ì vËt kiÕn  óc vµ  d    tr   thu  än  Æt   dm b»ng  ©y  ùng  x d ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång, biªnb¶n    d to¸n®         nghiÖ m  thu. ­ §èivíichiphÝ  é         b m¸y  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã  Õ   ¹ch  Òn m Æt,    k ho ti   b¶ng  kª c¸cchiphÝ, c¸cchøng  õli          t   ªnquan. ­ C¸c    Ý   ëic«ng, nghiÖm     ¹y thö,kh¸nh  µnh    chiph kh     thu,ch     th ph¶icã  ù   d to¸n® îcduyÖt vµ       b¶ng      Ý. kª chiph ­ C¸c    Ý    chiph chuyªn gia,®µo  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     t  nh k thu   c¸n b qu¶n  ý l  s¶n  Êtph¶icã  îp ®ång  xu    h  kinhtÕ,dù      Ý  îcduyÖt.     to¸nchiph ®   ­§èivíi   Ý        ph b¶o  Ó m   chi hi c«ng  ×nh ph¶icã  îp ®ång  tr    h  b¶o  Ó m. hi ­ §èi víic¸c chiphÝ            trong c«ng      t¸cquy  ¹ch,chuÈn  Þ   u   , chuÈn  ho   b ®Ç t   bÞ   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång    d to¸n®      kinh tÕ,b¶n     nghiÖm   thu  èil ng  kh  î c«ng  Öc vi hoÆc   b¸o  kÕt  c¸o  qu¶ c«ng  Öc  µn  µnh.Riªng  vi ho th   c«ng    t¸cquy  ¹ch ph¶icã  Ö m  ô  ù    ho     nhi v d ¸n quy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     Thanh      ù    èn  ù  to¸nc¸cd ¸n v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u  : ct ch   t ­ C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  õ 1  ®ång  ëlªn, Öc  m« v t   tØ  tr     vi thanh    èil ng to¸nkh  î   hoµn  µnh  ùc hiÖn  th th   theo chÕ       ®é thanh    èn  u  . to¸nv ®Ç t ­C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  íi tØ  ng, khicã  èil ng hoµn  µnh  îc m« v d   1  ®å     kh  î   th ®  nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬    Þ   thu,ch ®Ç t l h s ®Ò ngh thanh  to¸n göi Kho  ¹c nhµ  íc,    b  n  bao  å m:  g   +    Biªnb¶n  nghiÖm    èil ng hoµn  µnh; thu kh  î   th +  B¶ng  Ýnh    Õtgi¸trÞkhèil ng thanh  t chiti        î   to¸n;
 14. 14 +  Õu    Phi gi¸thanh    to¸nhoÆc   b¶ng  kª; +  Chøng  õrótvèn  u  . t    ®Ç t  6.H×nh    thøc thanh    to¸n: C¨n  hå  ¬    Þ  cø  s ®Ò ngh thanh    chñ  u    öi®Õ n   to¸ndo  ®Ç tg   (theo c¸c®iÓ m      1, 2, 3, 4, 5          nªu  trªn)  ,trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬    7  l vi k t     ®ñ h s hîp  Ö, Kho  ¹c  µ  íc kiÓm   l  b nh n   so¸t,cÊp  èn    v cho  ñ  u   ®ång  êithay ch ®Ç t th     m Æt   ñ  u    ch ®Ç t thanh  to¸n trùc tiÕp     cho    µ  Çu, thu  åi vèn  ¹m  c¸c nh th   h  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 7. Trêng  îp  ù  ®∙    ñ tôc ®Ç u  , ® îc bè  Ý trong kÕ   ¹ch      h d ¸n  ®ñ th     t    tr     ho n¨m nhng  ñ  u    a  Ën  îckÕ   ¹ch vµ  a  îcth«ng  kÕ   ¹ch thanh  ch ®Ç tch nh ®   ho   ch ®   b¸o  ho   to¸nvèn  u  , n Õu  ã    ®Ç t  c nhu  Çu  Êp  c c b¸ch  Ò   èn    v v ®Ó thanh  to¸n,thùc hiÖn      nh sau:  ­ §èivíi ù          ¸n Trung  ng  d ¬ qu¶n  ý:   ¬  ë    Þ  ña    é, Bé  µi l  trªnc s ®Ò ngh c c¸cB   T   chÝnh  xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   øng  íckÕ   ¹ch n¨m  tr   ho   cho  ù    èn  d ¸n.V øng  íc® îc tr     thu håikhith«ng    Õ   ¹ch thanh    èn  u    ña  ù      b¸o k ho   to¸nv ®Ç tc d ¸n. ­ §èivíidù    a  ¬ng        ¸n ®Þ ph qu¶n  ý:trªnc¬  ë    Þ  ña    ë, ban, l     s ®Ò ngh c c¸c S     ngµnh,Së  µichÝnh    Ët      T  ­ V gi¸(hoÆc  Phßng  µichÝnh  Ön)  T  huy xem   Ðt,gi¶i x   quyÕt øng  íckÕ   ¹ch n¨m  tr   ho   cho  ù    èn  d ¸n.V øng  íc® îcthu håikhith«ng    tr           b¸o kÕ   ¹ch thanh    èn  u    ña  ù  ho   to¸nv ®Ç tc d ¸n. 8. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   íi µ  µitrî ã  v  nh t     quy  nh  Ò   Öc  c ®Þ v vi thanh   to¸nkh¸cvíi       quy  nh    c¸c ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh  ña  µ  µitrî   ®Þ c nh t   . 9. Chñ  u      ®Ç tph¶ibè  Ý®ñ   èn    tr   v trong kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m    ®Ó mua    b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh x©y  ùng. Nhµ   íc kh«ng  tr   d   n  thanh    to¸n cho  ñ  u      ï ch ®Ç t ®Ó b   ®¾ p  c¸c    Ý   Öt h¹i,rñiro  éc  ¹m    chi ph thi       thu ph vi b¶o  Ó m   Õu   ñ  u     hi n ch ®Ç t kh«ng  mua  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 10.Hµng    n¨m, Kho  ¹c nhµ  ícchuyÓn  µo  µikho¶n  ¹m  ÷chê  Õt    b  n  v t  t gi   quy to¸n5%   Õ   ¹ch    k ho thanh    èn  u    ña  ù    õc¸c dù    to¸nv ®Ç t c d ¸n (tr     ¸n ODA). Tû  Ö  l t¹m  ÷ ®èi  íitõng  éi dung  gi   v  n  c«ng  Öc  ô  Ó  chñ  u    vi c th do  ®Ç t quyÕt  nh; ®Þ   riªng®èi víi ét  è  éidung       m sn  c«ng  Öc  Æc   Öt(nh  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ® bi   ®Ò b     ph m b»ng) khi®∙  ã  y     å  ¬      c ®Ç ®ñ h s thanh  to¸n theo    quy  nh  ×  ñ  u    ã  ®Þ th ch ®Ç t c thÓ    Þ  ®Ò ngh cho  thanh    n   to¸n®Õ 100%   Õ   ¹ch  k ho n¨m  ∙    ® ghicho c«ng  Öc  vi ®ã; Sè   èn  ¹m  ÷ nµy  îc th«ng  v t gi   ®  b¸o    ®ñ sau    ¬  khic quan  ã  Èm   Òn   c th quy phª  Öt  Õt  duy quy to¸n nhËn  îc b¸o    ®  c¸o  Õt  quy to¸n ®Ç u    µ  îc thanh      tv ®   to¸n sau    Õt    ña  ù    Óu  ù    ù  thµnh  Çn, h¹ng  ôc  ù    khiquy to¸n c d ¸n,ti d ¸n,d ¸n  ph   m d ¸n hoµn  µnh  ∙  îcphª  Öt  th ®®  duy theo  quy  nh.  Öc  ®Þ Vi thanh    è  èn  ¹m  ÷ to¸ns v t gi   5%   îcthùc hiÖn  ®    theo nguyªn t¾c      sau: ­ N Õ u   è  Õt    îc duyÖt  ính¬n  è  èn  ∙    s quy to¸n ®   l  s v ® thanh  to¸n cho  ù      d ¸n (kh«ng  bao  å m   èn  ¹m  ÷ 5%), th×  îc thanh  g v t gi     ®  to¸n ®ñ     theo  è  Õt    s quy to¸n trongph¹m    è  èn  ¹m  ÷5%.   vis v t gi   ­ N Õ u   è  Õt    îcduyÖt  á  ¬n  è  èn  ∙    s quy to¸n®   nh h s v ® thanh    to¸ncho  ù    d ¸n (kh«ng bao  å m   èn  ¹m  ÷5%),th× chñ  u    ã  g v t gi      ®Ç tc tr¸chnhiÖ m    åil¹ cña    thu h     i
 15. 15 nhµ  Çu    µn    th ®Ó ho tr¶cho  µ   ícsè  èn  Nh n   v thanh    õa,®ång  êiKho  ¹c to¸nth   th   b  nhµ  ícnép  è  èn    ¹m  ÷cña  ù    µo  n  s v 5% t gi   d ¸n v NSNN. ­  Õ u   è  Õt  N s quy to¸n ® îc duyÖt     b»ng  è  èn  ∙  s v ® thanh  to¸n cho  ù      d ¸n (kh«ng bao  å m   èn  ¹m  ÷ 5%),th× Kho  ¹c nhµ  ícnép  è  èn    ¹m  ÷ g v t gi      b  n  s v 5% t gi   cña  ù    µo  d ¸n v NSNN. 11. Sè   èn    v thanh    to¸ncho  õng  t c«ng  Öc,h¹ng  ôc  vi   m c«ng  ×nh kh«ng  tr   ® îcvîtdù        to¸nhoÆc     óng thÇu;tæng  è  èn  gi¸tr     s v thanh   to¸ncho  ù    d ¸n kh«ng  ® îcvîttæng  ù    µ     d to¸nv tæng  møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®       Sè   èn  v thanh  to¸n cho  ù  trong n¨m    d ¸n    (bao  å m   t¹m  g c¶  øng  µ  v thanh  to¸nkhèil ng hoµn  µnh)nhiÒu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  îc    î   th   nh   v   ho v c¶  ®®  th«ng    b¸o cho  ù  d ¸n. 12. §èi víim ét  è  ù  ® Æc   Öt quan  äng cÇn       s d ¸n  bi   tr   ph¶icã  ¬  Õ   ¹m    c ch t øng, thanh    to¸n vèn    kh¸c víic¸c quy  nh    y,       ®Þ trªn®© sau    ã    Õn  ña  khi c ý ki c cÊp  ã  Èm  Òn, Bé  µichÝnh  Ïcã    c th quy   T  s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. c. C h Õ  ® é  b¸o c¸o, u y Õ t to¸n, Ó m  tra  q  ki I.  B¸o c¸o: 1.§èivíi ñ  u  :      ch ®Ç t ­ §Þnh  ú  µy  th¸ng ®Ç u   µng  ý, chñ  u     ã    k ng 5    h qu   ®Ç t c tr¸chnhiÖm       b¸o c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  u  ,thanh    èn  ña  ù    öicÊp  Õt ®Þnh     h th   ®Ç t  to¸nv c d ¸n g   quy   ®Ç u  ,Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ¬  t  b  n   c quan  µi chÝnh  ng  Êp  ®èivíidù    éc T  ®å c (     ¸n thu   ®Þa   ¬ng  ph qu¶n  ý)  l. Riªng  i  íic¸c dù  nhã m   chñ  u    öi b¸o    ®è v     ¸n  A,  ®Ç t g   c¸o vµo  µy  hµng  ng 20  th¸ngcho  é    B hoÆc  UBND   tØnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé    K ho   § t  TµichÝnh      ®Ó tæng  îp b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ.(MÉu  Óu  h   c¸o Th t   ph   bi theo  ô  ôc ph l   sè    02). ­ K Õt  óc    th n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u     Ëp  k ho   ®Ç t l b¸o  c¸o  ùc  Ön  èn  u   th hi v ®Ç t trong n¨m  öicÊp  Õt  nh  u  ,Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ¬    g  quy ®Þ ®Ç t  b  n   c quan  µichÝnh  T  ®ång  Êp  ®èivíidù    éc ®Þa   ¬ng  c (     ¸n thu   ph qu¶n  ý)vµo  µy  th¸ng 1    l  ng 10    n¨m sau.(MÉu  Óu    bi theo phô  ôcsè    l   03). B¸o c¸o  ùc  Ön  èn  u    th hi v ®Ç t trong n¨m    ph¶i ph©n  Ých,®¸nh    ×nh    t   gi¸t h×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch,kÕt  th hi k ho   qu¶  u    trong  ®Ç t n¨m,    Ên    ån  ¹  µ  c¸c v ®Ò t t i v kiÕn  Þ  Ön  ngh bi ph¸p gi¶i     Õt. quy ­ H Õt    n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u     Ëp  k ho   ®Ç t l b¶ng  i  Õu  è  Öu thanh    ®è chi s li   to¸n vèn  u    ®Ç tcho  õng  ù    Ò   è  t d ¸n v s thanh    to¸ntrong n¨m, luü kÕ   è        s thanh    õto¸nt   khëic«ng  n   Õt        ®Õ h niªn®é NSNN,  öiKho  ¹c nhµ  ícx¸c nhËn  Éu  Óu  g  b  n    (m bi theo phô  ôcsè    l   06). 2.§èivíi é, UBND         B tØnh:   ­ Ngµy  th¸ng ®Ç u   µng  ý, c¸c Bé   µ    15    h qu     v UBND   tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u  ,t×nh  ×nh  h  h th   k ho   t  h thanh    èn  ña  to¸nv c c¸c dù    éc ph¹m      ¸n thu   viqu¶n  ýgöiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé  l    T     K ho v§ t  X ©y  ùng, Tæng   ôc  èng  theo  d   c Th kª  quy  nh  Éu  Óu  ®Þ (m bi theo  ô  ôc sè  ph l   04).
 16. 16 ­ K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,c¸c Bé   µ    th   k ho     v UBND   tØnh tæng  îp  h b¸o  thùc c¸o    hiÖn  èn  u    v ®Ç ttrong n¨m  öiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ©y     g  T    K ho v§ t  X dùng Tæng   ôc  èng  vµo  µy  th¸ng 1  c th kª  ng 20    n¨m sau  Éu  Óu  (m bi theo  ô  ph lôcsè    05). B¸o c¸o  ùc  Ön  èn  u   trong  th hi v ®Ç t n¨m ph¶i ph©n  Ých  ¸nh    ×nh    t ® gi¸t h×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,kÕt  th   k ho   qu¶  u     ®Ç t trong n¨m    (chØ    Ön  Ët),c¸c tiªuhi v     vÊn    ån t¹ vµ  Õn  Þ  Ön  ®Ò t     ki ngh bi ph¸p gi¶i i     Õt. quy 3.§èivíi      Kho  ¹c nhµ  íc: b  n  ­ Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é th«ng    tinb¸o  theo  c¸o  quy  nh  ®Þ riªngcña  é   µi   BT  chÝnh. ­ K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch,Kho  ¹c nhµ  ícquyÕt    ö  ông  èn  u     th   k ho   b  n  to¸ns d v ®Ç tvíi ¬      quan  µichÝnh  ng  Êp  c T  ®å c theo quy  nh  Ò   Õt to¸nNSNN.   ®Þ v quy     ­ H Õt    n¨m  Õ   ¹ch,Kho  ¹c nhµ  ícx¸c nhËn  è  k ho   b  n    s thanh    to¸ntrong n¨m,     luü kÕ   è    s thanh    õ khëic«ng  n   Õt      to¸nt     ®Õ h niªn®é NSNN   cho  õng  ù      t d ¸n do chñ  u    Ëp. ®Ç tl   II. u y Õ t to¸n è n ® Ç u  t:   Q  v   1.Quy Õt    èn  u    µng    to¸nv ®Ç th n¨m: H Õt n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u    lËp  k ho   ®Ç t b¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    n¨m    ®Ç t theo  Óu  É u   bi m quy  nh   ®Þ trong  Õ     Õ   ch ®é k to¸n ¸p  ông   d cho  n   Þ   ñ  ®¬ v ch ®Ç u    Bé  µichÝnh  tdo  T   ban  µnh. h   2.Quy Õt    èn  u    µn  µnh:   to¸nv ®Ç tho th Khi h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh,tiÓu  ù    ù  thµnh  Çn  µ  ù  ®Ç u   tr   d ¸n,d ¸n  ph v d ¸n  t hoµn  µnh,chñ  u    ã  th   ®Ç tc tr¸chnhiÖm   Ëp b¸o    Õt    èn  u  ;ngêi   l   c¸o quy to¸nv ®Ç t    cã  Èm  Òn  chøc  Èm    µ    Öt quyÕt to¸ntheo  th quy tæ  th trav phª duy      quy  nh  Ò   ®Þ v chÕ     Õt to¸nvèn  u  . ®é quy     ®Ç t Trêng  îp quyÕt    îcduyÖt  µ   è  èn  îcquyÕt    Êp  ¬n  è  h  to¸n®   m sv ®  to¸nth h s vèn  ∙  ® thanh  to¸n cho  ù    ñ  u    cã    d ¸n,ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m     thu  åi l¹  ña  µ  h  i c nh thÇu    µn    ®Ó ho tr¶cho  µ   ícsè  èn  Nh n   v thanh    õa. to¸nth   III.Ki Ó m  tra:     C¸c  é,  B UBND    c¸c tØnh, c¬    quan  µi chÝnh  nh  ú  T  ®Þ k hoÆc   t  Êt ®é xu   kiÓm       ñ  u  ,nhµ  Çu  trac¸c ch ®Ç t  th tham    ù    Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  gia d ¸n v t h sd v t¹m  øng, vèn    thanh    èil ng hoµn  µnh  µ  Öc  Êp  µnh  Ýnh  to¸nkh  î   th v vi ch h ch s¸ch,   chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc. ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n C¬  quan  µi chÝnh    Êp  nh  ú  T  c¸c c ®Þ k hoÆc   t  Êt kiÓm     ®é xu   traKho  ¹c b  nhµ  ícvÒ   Öc  ùc hiÖn  Õ     n   vi th   ch ®é thanh    èn  u  . to¸nv ®Ç t
 17. 17 D . Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a c¸c c ¬  q u a n  c ã  liªn u a n  q I. èi víi ñ ® Ç u  t:  §    ch ­ Thùc  Ön    hi chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao theo    v®    Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng.TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  i t ng,tiÕt xd   nh v s d v ®ó m ®Ý   ®è  î     kiÖm   µ  ã  Öu  v c hi qu¶. ChÊp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ     lu   ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  u      iÓn. l    ®Ç tph¸ttr ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   Ò   ù  ng  n,  îp    v s ®ó ®¾ h ph¸p  ña  èi l ng  ù     c kh  î d ¸n hoÆc   Õn ®é   ùc hiÖn  êng  îp gãithÇu  ©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu)khi ti   th   (tr h     x l th   ®Ê th     thanh to¸n (khèil ng     î ph¶i theo  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    hoÆc   ÕtkÕ   Ü   thi   k thuËt thic«ng, chÊt îng  ¶m        l® b¶o theo yªu  Çu  Õt kÕ); ®¶m   c thi     b¶o  Ýnh  t chÝnh    îp  x¸c,h ph¸p,hîp  Ö  ña    è  Öu,tµiliÖu    l c c¸c s li     cung  Êp  c cho Kho  ¹c b  nhµ  ícvµ    ¬  n   c¸cc quan  chøc n¨ng  ña  µ   íc. c Nh n ­ Khi  ã  èi l ng  c kh  î XDCB   ∙    iÒu  Ön  ® ®ñ ® ki theo  îp  ng,  Õn  µnh  h ®å ti h nghiÖ m  thu  Þp  êi, Ëp  y     å  ¬  k th   l ®Ç ®ñ h s thanh to¸n vµ    Þ     ®Ò ngh thanh   to¸n cho  µ  Çu  nh th trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  µ  Çu  ép       10  l vi k t   nh th n ®ñ thñ tôcthanh     to¸n.   ­ B¸o c¸o  Þp  êi,®Çy     k th   ®ñ theo  quy  nh   ®Þ cho  ¬  c quan  Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u    µ    ¬  tv c¸c c quan  µ  íccã  ªnquan;cung  Êp    å  ¬,tµiliÖu,t×nh  nh n   li     c ®ñ h s       h×nh  theo quy  nh  ®Þ cho Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ¬  b  n   c quan  µi chÝnh    ôc  ô  T  ®Ó ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý vµ  l   thanh  to¸n vèn; chÞu  ù  Óm     ña  ¬      s ki tra c c quan  µi T  chÝnh  µ  ¬  v c quan  Õt  nh  u     Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  u     µ  quy ®Þ ®Ç t v t h sd v ®Ç t v chÊp  µnh  Ýnh  h ch s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc.   ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n ­ Thùc  Ön  Õ     n  Þ  ñ  u  ;quyÕt    èn  u      hi k to¸n®¬ v ch ®Ç t  to¸nv ®Ç ttheo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h ­ §îcyªu cÇu      thanh    èn    ∙  ã    iÒu  Ön  µ    Çu  to¸nv khi® c ®ñ ® ki v yªu c Kho  ¹c b  nhµ  íctr¶lêi µ    Ých  ÷ng  iÓ m   Êy  a  n       gi¶i v th nh ® th ch tho¶ ®¸ng    trong viÖc    thanh  to¸nvèn.   II­ èi íi  §  v  c¸c B é  v µ U B N D  c¸c tØnh, huy Ö n: ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c    ñ  u    éc ph¹m          tra,® ®è c¸cch ®Ç tthu   viqu¶n  ýthùc l    hiÖn  Õ   ¹ch  u   , tiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  u    ®óng  ôc   ch, k ho ®Ç t   nh vsd v ®Ç t m ®Ý   ®óng  Õ     µ   íc. ch ®é Nh n ­B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u      c¸o t h th   k ho   ttheo quy  nh.   ®Þ ­ Trong  ¹m    Èm  Òn  îcgiao,chÞu    ph vith quy ®    tr¸chnhiÖ m   ícCh Ýnh  ñ    tr   ph vµ  ph¸p luËtnhµ  ícvÒ   ÷ng  Õt ®Þnh  ña  × nh.    n   nh quy   cm III­ èi íic ¬  quan K h o  b¹c nh µ   íc:  §  v   n ­ Kho  ¹c nhµ  ícTrung  ng    b  n  ¬ quy  nh ®Þ quy  ×nh thanh    èn  u    tr   to¸nv ®Ç t ®Ó   ùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc. th   th nh    n
 18. 18 ­H íng dÉn  ñ  u    ë   µikho¶n    ¹m      ch ®Ç tm t   ®Ó t øng  µ  v thanh    èn. to¸nv ­ KiÓ m     so¸t,thanh    to¸n vèn  Þp  êi,®Çy       k th   ®ñ cho  ù  khi ®∙  ã    d ¸n    c ®ñ ®iÒu  Ön  µ  ng  êigian quy  nh. ki v ®ó th     ®Þ ­ Cã     Õn  â  µng    ý ki r r b»ng v¨n b¶n cho  ñ  u    i  íinh÷ng  ch ®Ç t ®è v   kho¶n  gi¶m thanh    to¸nhoÆc   õ chèithanh  t    to¸n,tr¶lêi   ¾c  ¾ c   ña  ñ  u          th m c¸c c ch ®Ç t trongviÖc    thanh    èn. to¸nv ­ Trêng  îp    h ph¸thiÖn  Õt  nh  ña    Êp  ã  Èm   Òn    íi   quy ®Þ c c¸c c c th quy tr¸ v   i quy  nh  Ön  µnh, ph¶icã    ®Þ hi h     v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh xem   Ðt l¹ vµ  x     nªu  â    Õn  i r ý ki ®Ò   Êt.N Õ u   xu   qu¸  êigian  th   quy  nh  µ   ®Þ m kh«ng  îc tr¶lêith×  îc quyÒn  ®    ®  gi¶iquyÕt    theo    Êt cña  × nh;  Õu  îc tr¶lêim µ   Ðt  Êy  ®Ò xu   m n ®       x th kh«ng  tho¶  ®¸ng  × vÉn    Õt  th   gi¶iquy theo    Õn  ña  Êp  ã  Èm  Òn, ®ång  êiph¶i ý ki c c c th quy   th     b¸o c¸o    ¬  lªnc quan  ã  Èm   Òn  c th quy cao  ¬n  µ  h v b¸o  c¸o  ¬  c quan  µi chÝnh  T  ®Ó  xem   Ðt,xö  ý. x l ­ Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é th«ng    c¸o vµ  Õt    ö  ông  èn  u     tinb¸o    quy to¸ns d v ®Ç t vµ  èn  ù  v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    éc nguån  èn  ct ch   tthu   v NSNN   theo quy  nh     ®Þ cña  Ët NSNN   µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. Lu   vh   c BT  ­ §îcquyÒn  cÇu  ñ  u       yªu  ch ®Ç tcung  Êp  å  ¬, tµiliÖu,th«ng    c hs     tintheo  chÕ     ®é quy  nh    ôc  ô  ®Þ ®Ó ph v cho  c«ng    Óm    t¸cki so¸tthanh    èn. to¸nv ­ §îcphÐp  ¹m  õng     t ng thanh    èn  to¸nv hoÆc     åisè  èn  µ   ñ  u   thu h   v m ch ®Ç tsö  ông    ôc  ch, kh«ng  ng  i t ng hoÆc     íi Õ      d saim ®Ý   ®ó ®è  î   tr¸v   i ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  ña  µ   íc,®ång  êib¸o c¸o Bé  µichÝnh    ö  ý. c Nh n   th       T   ®Ó x l ­ Kh«ng    tham    µo    éi  ng  gia v c¸c H ®å nghiÖm  thu  èi l ng  kh  î XDCB   µn  ho thµnh. ­ Tæ     chøc c«ng    Óm  t¸cki so¸t,  thanh    èn  to¸nv theo quy  ×nh nghiÖp  ô  tr   v thèng  Êt,®¬n  nh   gi¶n  ñ  ôc hµnh  Ýnh  ng  ¶m   th t   ch nh ® b¶o qu¶n  ývèn  l  chÆt  chÏ,thanh    Þp  êi, y  ,  Ën  Ön cho  ñ  u  .   to¸nk th   ®Ç ®ñ thu ti   ch ®Ç t  ­ H Õt    n¨m  Õ   ¹ch,x¸c nhËn  è  k ho    s thanh    to¸ntrong n¨m, luü kÕ   è        s thanh  to¸ntõkhëic«ng  n   Õt           ®Õ h niªn®é NSNN   quy  nh  ®Þ cho  õng  ù    Ën  Ðt t d ¸n,nh x   vÒ   Êp  µnh  ×nh  ù XDCB,  Êp  µnh  nh  ch h tr t  ch h ®Þ møc   n      Õ     ®¬ gi¸,c¸c ch ®é chÝnh  s¸ch theo quy  nh.     ®Þ ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m  ícBé  ëng  é  µichÝnh  µ    tr   tr BT  v ph¸p luËtcña  µ   íc    Nh n   vÒ   Öc  Ën,sö  ông  èn  vi nh   d v NSNN   µ  v thanh    to¸ntrong ®Ç u    ©y  ùng.   tx d IV­ èi víi ¬  quan T µi ch Ý nh c¸c  Ê p:  §    c c ­ §¶m     b¶o    ån  èn  ®ñ ngu v cho  ¬ c quan  Kho  ¹c nhµ  íc theo  b  n  quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh    BT  ®Ó Kho  ¹c nhµ  ícthanh    b  n  to¸ncho    ù  c¸cd ¸n. ­Thùc  Ön  Öc  Õt to¸nvèn  u      hi vi quy     ®Ç ttheo quy  nh  ña  Ët NSNN.    ®Þ c Lu   ­ Phèi hîp víic¸c c¬            quan  chøc n¨ng  íng dÉn  µ  Óm       ñ  u   h  v ki trac¸c ch ®Ç t  ,Kho  ¹c nhµ  ícli   b  n   ªnquan,c¸cnhµ  Çu  ùc hiÖn  ù    Ò   Êp  µnh  Õ      th th   d ¸n v ch h ch ®é,  Ýnh  ch s¸ch tµichÝnh  u       ®Ç t ph¸ttr Ón,t×nh  ×nh   i   h qu¶n  ý,sö  ông  èn  l  d v ®Ç u  ,t×nh  ×nh  t  h thanh    èn  u      ã    to¸nv ®Ç t®Ó c gi¶iph¸p  ö  ýc¸c tr ng  îp vi x l    ê h     ph¹m, ra quyÕt ®Þnh    åic¸ckho¶n,néidung      Õ     µ   íc.      thu h        chisaich ®é Nh n  
 19. 19 ­ §îc quyÒn     yªu  Çu  c Kho  ¹c nhµ  íc,chñ  u    b  n  ®Ç t cung  Êp    µiliÖu, c c¸c t     th«ng    Çn  Õt®Ó   ôc  ô  tinc thi   ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý nhµ  íc vÒ   µichÝnh  l  n   t  ®Ç u      iÓn,bao  å m     µiliÖu phôc  ô  tph¸ttr   g c¸ct     v cho  Èm  nh  ù    u    µ  th ®Þ d ¸n ®Ç tv bè  ÝkÕ   ¹ch vèn  u    µng  tr   ho   ®Ç th n¨m, c¸ctµiliÖu b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn          c¸o t h th   kÕ   ¹ch  µ  ùc  Ön  èn  u    ho v th hi v ®Ç t theo  quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é th«ng     tinb¸o c¸o,c¸ctµiliÖu phôc  ô  Èm    Õt to¸nvèn  u           v th traquy     ®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ P h Ç n  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o  µ  v thay  Õ   th Th«ng   sè  t 96/2000/TT­BTC   µy  ng 28/9/2000  ña  é   µi c B T  chÝnh  íng dÉn  Öc  h  vi qu¶n  ý, l thanh    èn  u    µ  èn  ù  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  Ýnh  ct chÊt®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn    tv x d thu   v NSNN. 2.   èivíi    §     kho¶n    u      iÓnkh¸c tõNSNN     ù  ÷nhµ  ­ c¸c chi®Ç tph¸ttr      (chid tr   n íc,chihç  î èn u  ng      tr  v l ®é cho  doanh nghiÖp,chigãp  èn    Çn  ªndoanh,    v cæ ph li     chicho  íc ngoµivay  µ  Ön  î íc ngoµi,chicho    ü  ç  î   n    v vi tr    n    c¸c qu h tr    iÓn) ph¸ttr   thùc hiÖn    theo c¸cv¨n b¶n  íng dÉn      h  riªngcña  õng lo¹ chinãitrªn.   t      i 3. §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ c¸c nguån  èn          ¸n  tt     v kh¸c cña  µ   íc còng  Ën    Nh n   v dông  ÷ng  nh nguyªn t¾c    thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn                  A : \ m É u   b iÓ u   T T 4 4 . x ls
 20. Phô   ôc  è  l s 01 Bé... (UBND     . tØnh, thµnh  è)   ph Sè... . . K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t thu é c N S N N  n¨ m..... §¬n  Þ   Öu  ng v :Tri ®å §Þa  §Þa  iÓ m   Thêigian TM   èn    Vèn  ∙  ®     v §T ® thanh  K Õ   ¹ch vèn  u      ho   ®Ç tn¨m ®iÓ m   m ë   µikho¶n  K/c«ng  hoÆc   t  TDT   to¸ntõK/c«ng     200.... x©y  cña  ù  d ¸n H/thµnh ® îcduþÖt ®Õ n   Õt      h KH dùng n¨m  íc tr Tæng   Chia ra   sè XL TB Chi kh¸c   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng   è  s Vèn  trong  íc n Vèn  µi níc ngo   A Nguån  èn  v XDCB   Ëp  t trung I Vèn  Quy  ¹ch ho   1 Dù   . ¸n.. . II   Vèn  Èn  Þ  u   chu b ®Ç t 1 Dù   . ¸n.. . II Vèn  Èn  Þ  ùc hiÖn  ù  I chu b th   d ¸n 1 Dù   . ¸n.. . IV Vèn  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n 1   µnh... Ng . 1. Dù     ã m   ¸n nh A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2