Thông tư 44-TC/KBNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư 44-TC/KBNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44-TC/KBNN về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44-TC/KBNN

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44-TC/KBNN Hà N i ngày 31 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 44 TC/KBNN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯ NG D N KI M SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THEO QUY T NNH S 861/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH Th c hi n Quy t nh s 861/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v m t s cơ ch , bi n pháp qu n lý và i u hành Ngân sách Nhà nư c năm 1996; t ng bư c tăng cư ng qu n lý chi Ngân sách Nhà nư c, ti n t i th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c t năm Ngân sách 1997, B Tài chính hư ng d n ki m soát m t s kho n chi l n t Ngân sách Nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. Vi c c p phát, thanh toán các kho n chi thu c d toán Ngân sách Nhà nư c năm 1996 ư c th c hi n theo cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. i v i m t s kho n chi l n c a Ngân sách Nhà nư c ph i ư c ki m tra, ki m soát theo hư ng d n c th t i thông tư này. 2. Cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c các c p ph i h p ch t ch , b trí ngu n v n Ngân sách, ti n m t b o m c p phát, thanh toán k p th i, úng ch quy nh. 3. Các ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c có trách nhi m s d ng v n úng m c ích, úng i tư ng, theo nh m c và ch chi tiêu tài chính Nhà nư c ng th i ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c trong quá trình l p k ho ch, phân b , s d ng kinh phí, h ch toán k toán và quy t toán Ngân sách Nhà nư c. II. QUY NNH C TH V VI C KI M SOÁT M T S KHO N CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1. Chi lương và các kho n có tính ch t lương (không k chi lương hưu và tr c p xã h i): Vi c ki m soát, c p phát, thanh toán chi lương và các kho n có tính ch t lương thu c khu v c Ngân sách Nhà nư c c p ư c th c hi n theo Thông tư Liên b Tài chính - Ban T ch c cán b Chính ph s 31TT/LB ngày 06/02/1995, c th như sau: 1.1. Căn c ch tiêu s lư ng công ch c, viên ch c ư c c p có thNm quy n duy t và qu ti n lương trong k ho ch tài chính ư c thông báo, ơn v l p k ho ch qu ti n
  2. lương và các kho n có tính ch t lương hàng quý g i cơ quan tài chính cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi ơn v giao d ch. 1.2. Cơ quan tài chính ki m tra, c p phát qu ti n lương cho ơn v ; vi c ki m tra, c p phát qu ti n lương ph i b o m nguyên t c: - Không c p phát kinh phí cho các trư ng h p tăng qu ti n lương không h p l như tuy n d ng công ch c, viên ch c, tăng lương không úng ch . - H n m c kinh phí c p phát cho ơn v nh t thi t ph i ghi rõ theo m c lương, ph c p lương. Trư ng h p h n m c kinh phí c p cho m c lương và ph c p lương chưa s d ng h t ư c chuy n sang tháng sau chi; n 31/12 n u h n m c kinh phí lương và ph c p lương còn th a thì xoá b h n m c; Trư ng h p thi u, cơ quan tài chính c p b sung h n m c nhưng không ư c vư t quá qu lương ư c c p có thNm quy n duy t trong k ho ch tài chính. 1.3. Vi c chi tr qu ti n lương và các kho n có tính ch t lương cho ơn v do kho b c Nhà nư c th c hi n căn c vào: - ăng ký danh sách biên ch , qu ti n lương ư c cơ quan có thNm quy n duy t (k c ăng ký b sung, tăng gi m biên ch qu ti n lương n u có). - H n m c kinh phí v ti n lương và các kho n có tính ch t lương ư c cơ quan tài chính c p. - Báo cáo th c hi n chi tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương tháng trư c c a ơn v . Kho b c Nhà nư c ki m tra, thanh toán ti n lương và các kho n có tính ch t lương cho ơn v hàng tháng. nh ng nơi có i u ki n, Kho b c Nhà nư c có th chi tr ti n lương tr c ti p cho công ch c, viên ch c Nhà nư c qua tài kho n cá nhân m t i Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p có s chênh l ch gi a s th c c p phát v i s th c chi c a ơn v , Kho b c Nhà nư c s c p b sung (n u thi u) ho c tr ti p vào s c p phát tháng sau (n u th a) trong ph m vi qu ti n lương ư c duy t và h n m c kinh phí Ngân hàng Nhà nư c c p. 1.4. Hàng quý, các ơn v báo cáo tình hình th c hi n chi tiêu ti n lương và các kho n có tính ch t lương g i cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý c p trên có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n. - Kho b c Nhà nư c t ng h p vi c chi tr qu ti n lương g i cơ quan tài chính ng c p. 2. Các kho n mua s m tài s n, s a ch a và xây d ng nh : 2.1. Căn c vào d toán chi Ngân sách Nhà nư c ư c c p có thNm quy n duy t, các ơn v l p d toán chi ti t mua s m tài s n, s a ch a và xây d ng g i cơ quan tài chính cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n.
  3. 2.2. Trên cơ s d toán Ngân sách Nhà nư c ư c duy t, k ho ch chi chi ti t c a ơn v và kh năng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, cơ quan tài chính c p phát kinh phí cho ơn v theo ti n công vi c; h n m c kinh phí c a cơ quan tài chính ư c ghi rõ m c mua s m, s a ch a và xây d ng nh . 2.3. - Kho b c Nhà nư c ti n hành ki m tra, ki m soát và th c hi n thanh toán chi tr tr c ti p cho các ơn v cung c p hàng hoá d ch v ho c c p qua ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c theo yêu c u c a ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c, căn c vào: + D toán mua s m, s a ch a và xây d ng ư c cơ quan có thNm quy n duy t. + H n m c kinh phí ư c cơ quan tài chính c p. + Các h sơ, tài li u khác có liên quan như: h p ng, biên b n u th u, báo giá... - Vi c thanh toán, chi tr ph i b o m nguyên t c: + Không thanh toán các kho n chi mua s m, s a ch a và xây d ng không có trong d toán ư c c p có thNm quy n duy t ho c có trong d toán nhưng không ư c cơ quan tài chính c p phát kinh phí. + Ch thanh toán chi mua s m xe ô tô con cho các ơn v khi có ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , ư c ghi trong d toán Ngân sách Nhà nư c ư c duy t và ư c cơ quan tài chính c p phát kinh phí. + i v i các kho n chi mua s m, s a ch a, xây d ng có giá tr ho c t ng giá tr t 100 tri u ng tr lên ph i có h sơ u th u theo quy nh t i Quy t nh s 20TC/KBNN ngày 17-1-1996 c a B trư ng B Tài chính. 3. i v i các kho n chi s nghi p kinh t , chi cho các chương trình, m c tiêu: 3.1. i v i các kho n chi cho chương trình, m c tiêu do cơ quan tài chính c p phát (k c các chương trình, m c tiêu thu c Ngân sách Trung ương u quy n qua S tài chính - v t giá), cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ki m tra, c p phát tr c ti p cho i tư ng th hư ng theo d toán ư c c p có thNm quy n duy t và nh m c tiêu chuNn chi tiêu quy nh. Căn c vào quy t nh c p phát c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c th c hi n thanh toán cho các i tư ng th hư ng. Các cơ quan, ơn v th hư ng có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích, úng i tư ng theo tiêu chuNn chi tiêu quy nh, th c hi n báo cáo, quy t toán v i cơ quan tài chính theo ch quy nh. 3.2. i v i các kho n chi s nghi p giao thông, a ch t, chương trình 327, 773, nh canh nh cư... do Kho b c Nhà nư c qu n lý và c p phát thanh toán tr c ti p ư c th c hi n theo ch quy nh hi n hành. Căn c vào ch tiêu k ho ch ư c c p có thNm quy n duy t, cơ quan tài chính th c hi n chuy n v n sang Kho b c Nhà nư c; Kho b c Nhà nư c t ch c ki m tra, thNm
  4. nh, c p phát, thanh toán theo úng ch quy nh b o m úng m c ích, úng i tư ng theo d toán ư c c p có thNm quy n duy t. 4. i v i các kho n chi u tư xây d ng cơ b n: Các kho n chi u tư xây d ng cơ b n ư c qu n lý, c p phát, thanh toán theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng cơ b n. - Căn c vào k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n ư c c p có thNm quy n duy t, cơ quan tài chính th c hi n chuy n v n cho cơ quan u tư phát tri n c p phát, thanh toán. - Cơ quan u tư phát tri n tr c ti p ki m tra, thNm nh c p phát, thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành theo úng ch quy nh. III. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành trong năm Ngân sách 1996. 2. Các B , ngành, UBND các c p, các ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c, các ơn v thu c h th ng tài chính, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản