Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
157
lượt xem
5
download

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 861/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44-TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/KBNN   µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 44  NG 31  7  1996  íNG  É N   H D KIÓ M   SO¸T  CHI  © N   NG S¸CH  µ   íC  NH N THEO   QUY Õ T   NH   è  ®Þ S 861/TTG  ñ A   ñ   íNG   C TH T CH Ý NH   ñ PH Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 861/TTg  µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m  1995  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ¬  Õ,  Ön  t Ch ph v m s c ch bi ph¸p  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh   l  ® h Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  1996; § Ó   õng  íc t¨ng cêng   t b    qu¶n  ýchiNg ©n   l    s¸ch  Nhµ   íc,tiÕn  í thùc hiÖn  n  ti    theo  Ët  ©n   Lu Ng s¸ch  µ   íc tõ n¨m  ©n   Nh n     Ng s¸ch  1997, Bé   µi chÝnh  íng  Én  Óm     ét  è    T  h d ki so¸tm s kho¶n    íntõ Ng ©n   chil     s¸ch  Nhµ   ícnh  n   sau: I.QUY   NH     ®Þ CHUN G: 1. ViÖc  Êp    c ph¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    éc dù    ©n  chithu   to¸nNg s¸ch Nhµ     nícn¨m    1996  îcthùc hiÖn  ®    theo  ¬  Õ   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh.§èivíi l    hi h      m ét  è  s kho¶n    íncña  ©n   chi l   Ng s¸ch  µ   íc ph¶i ® îc kiÓm     Óm     Nh n      tra,ki so¸t theo híng dÉn  ô  Ó  ¹ th«ng   µy.     c th t   i tn 2.C¬     quan  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ccÊp  èihîp chÆt  Ï,bè  Ý t    b  n    ph     ch   tr   nguån  èn  ©n   v Ng s¸ch,tiÒn m Æt         ®Ó b¶o  ¶m   Êp  ® c ph¸t,  thanh    Þp  êi, to¸nk th   ®óng  Õ     ch ®é quy  nh. ®Þ 3. C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n     ®¬ v s d Ng s¸ch Nhµ   íccã    n   tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn    sd v ®óng  ôc  ch, ®óng  i t ng,theo ®Þnh  m ®Ý   ®è  î     møc  µ  Õ         µichÝnh  v ch ®é chitiªut   Nhµ   íc ®ång  êiph¶i chÞu  ù  Óm     Óm   n  th     s ki tra,ki so¸tcña    c¸c  ¬  c quan  µi t  chÝnh,Kho  ¹c Nhµ   íctrong qu¸ tr×nh lËp kÕ   ¹ch,ph©n    b  n         ho   bæ,  ö  ông  sd kinh  phÝ, h¹ch to¸nkÕ     µ  Õt to¸nNg ©n        to¸nv quy     s¸ch Nhµ   íc.   n II  . QUY   NH   ô   Ó   Ò   ÖC  Ó M   ®Þ C TH V VI KI SO¸T  é T   è  M S KHO¶N   CHI  © N   NG S¸CH  µ   íC: NH N 1. Chi l ng  µ       ¬ v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  ct ch  ¬ (kh«ng  Ó    ¬ng  u  µ  î k chil h v tr  cÊp    éi): x∙h ViÖc  Óm  ki so¸t, Êp   c ph¸t,  thanh     ¬ng  µ    to¸nchil v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt ct ch   l ng  éc  ¬ thu khu  ùc  ©n   v Ng s¸ch Nhµ   íc cÊp  îc thùc hiÖn    n  ®    theo Th«ng     t Liªn bé  Tµi chÝnh  ­ Ban  Tæ  chøc c¸n bé  Ch Ýnh  phñ  sè  31TT/LB ngµy  06/02/1995,cô  Ó      th nh sau: 1.1. C¨n  chØ     è îng    cø  tiªu s l c«ng  chøc, viªn chøc  îc cÊp  ã  Èm       ®  c th quyÒn  Öt  µ  ü  Òn l ng  duy v qu ti  ¬ trong kÕ   ¹ch  µichÝnh  îc th«ng    n     ho t  ®  b¸o,®¬ vÞ  Ëp  Õ   ¹ch  ü  Òn ¬ng  µ    l k ho qu ti l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  µng  ý  öi ct ch  ¬ h qu g   c¬  quan  µichÝnh  ïng cÊp  µ  t  c  v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ  b  n    v giao dÞch.   1.2.C¬     quan  µichÝnh  Óm     Êp  t  ki tra,c ph¸tquü  Òn ¬ng    ti l cho  n  Þ; ®¬ v   viÖc  Óm    Êp    ü  Òn l ng  ki tra,c ph¸tqu ti  ¬ ph¶ib¶o  ¶m     ® nguyªn t¾c:  
  2. 2 ­ Kh«ng  Êp    c ph¸tkinh phÝ       cho    êng  îp  c¸c tr h t¨ng quü  Òn ¬ng    ti l kh«ng  hîp lÖ    Ón  ông    nh tuy d c«ng  chøc,viªnchøc,t¨ngl ng        ¬ kh«ng  ng  Õ   . ®ó ch ®é ­  ¹n  H møc   kinh  Ý   Êp  ph c ph¸tcho  n   Þ   Êt  Õtph¶i ghi râ    ®¬ v nh thi       theo  m ôc ¬ng, phô  Êp ¬ng. Trêng  îp  ¹n  l   cl   h h møc   kinh phÝ   Êp    c cho  ôc ¬ng  µ  m l v phô  Êp ¬ng  a  ö  ông  Õt  îc chuyÓn  c l ch s d h ®  sang  th¸ng sau      n   ®Ó chi;®Õ 31/12  Õu  ¹n  n h møc   kinh phÝ  ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng    l v ph c l cßn  õa  ×    á  ¹n  th th xo¸ b h møc;  êng  îp thiÕu,c¬  Tr h    quan  µichÝnh  Êp    t  c bæ sung  ¹n  h møc  ng  nh kh«ng  ® îcvîtqu¸ quü ¬ng  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt trongkÕ   ¹ch tµichÝnh.      l ®  c th quy duy     ho     1.3.ViÖc      ü  Òn l ng  µ      chitr¶qu ti  ¬ v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  ct ch  ¬ cho  n   ®¬ vÞ  kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn    vµo: do  b  n    c¨n cø  ­§¨ng  ý    k danh s¸ch biªnchÕ,  ü  Òn l ng  îcc¬     qu ti  ¬ ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy duyÖt (kÓ  ®¨ng  ý      c¶  k bæ sung,t¨nggi¶m    Õ   ü  Òn l ng  Õu  ã).    biªnch qu ti  ¬ n c ­ H¹n    møc  kinh phÝ  Ò   Òn l ng  µ      v ti  ¬ v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng  îcc¬  ct ch  ¬ ®   quan  µi Ýnh  Êp. t  ch c ­ B¸o c¸o  ùc  Ön      Òn ¬ng  µ    th hi chi tr¶ ti l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt ¬ng  ct ch l th¸ngtr ccña  n  Þ.   í  ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc kiÓm     b Nh n   tra,thanh to¸n tiÒn ¬ng  µ      l v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  ct chÊt ¬ng  l cho  n   Þ   µng  ®¬ v h th¸ng.ë   ÷ng  ¬i cã    iÒu  Ön, Kho  ¹c   nh n   ®ñ ® ki   b  Nhµ   íc cã  Ó      Òn ¬ng  ùctiÕp  n   th chitr¶ti l tr   cho  c«ng  chøc,viªnchøc  µ   íc    Nh n   qua  µikho¶n    ©n  ë   ¹  t  c¸ nh m ti Kho  ¹c  µ   íc.Trêng  îp  ã  ù  b Nh n   h c s chªnh  Öch  l gi÷a sè  ùc cÊp    íi è  ùc chicña  n  Þ, Kho  ¹c Nhµ   ícsÏcÊp      th   ph¸tv   th     s ®¬ v   b  n    bæ sung  Õu  Õu)hoÆc   õtiÕp  µo  è  Êp    (n thi   tr   v s c ph¸tth¸ng sau  Õu  õa)trong   (n th     ph¹m    ü  Òn ¬ng  îc duyÖt  µ  ¹n  viqu ti l ®  v h møc   kinh phÝ   ©n   µng  µ   íc   Ng h Nh n   cÊp. 1.4.Hµng  ý,c¸c®¬n  Þ  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn      Òn l ng    qu     v b¸o    h th   chitiªuti  ¬ vµ    c¸ckho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng  öic¬  ct ch  ¬ g   quan  µichÝnh  µ  ¬  t  v c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªncã    Ën  ña    x¸cnh c Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n. b  n    v m t  ­ Kho  ¹c  µ   íc tæng  îp  Öc      ü  Òn ¬ng  öi c¬    b Nh n   h vi chitr¶qu ti l g   quan  µi t  chÝnh  ng  Êp. ®å c 2.C¸c    kho¶n  mua  ¾ m   µis¶n,söa  ÷a  µ  ©y  ùng  á: s t    ch v x d nh 2.1.C¨n  vµo  ù      ©n     cø  d to¸nchiNg s¸ch Nhµ   íc® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    c th quy duyÖt,c¸c ®¬n  Þ   Ëp  ù     v l d to¸n chi tiÕtmua   ¾ m   µis¶n, söa  ÷a  µ  ©y      s t    ch v x dùng  öic¬  g   quan  µichÝnh  ïng cÊp  µ  t  c  v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i ®¬n  Þ  ë   µi b  n    v m t  kho¶n. 2.2.Trªn c¬  ë  ù    ©n       s d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc® îc duyÖt,kÕ   ¹ch        n      ho chichi tiÕtcña  n   Þ   µ    ®¬ v v kh¶  n¨ng  ån  èn  ©n   ngu v Ng s¸ch  µ   íc,c¬  Nh n   quan  µi t  chÝnh  Êp    c ph¸tkinh phÝ     cho  n  Þ  ®¬ v theo  Õn    ti ®é c«ng  Öc;h¹n  vi   møc  kinh  phÝ  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  îcghirâ m ôc  t  ®      mua  ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng  s s ch v x d nhá. 2.3.­ Kho  ¹c Nhµ   íctiÕn hµnh  Óm    Óm    µ  ùc hiÖn     b  n    ki tra,ki so¸tv th   thanh  to¸nchitr¶trùctiÕp        cho    n  Þ  c¸c ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô  ch ho¸ d v hoÆc   Êp  c qua  n  Þ  ö  ông  ©n   ®¬ v s d Ng s¸ch Nhµ   íc theo    n  yªu  Çu  ña  n  Þ  ö  ông  c c ®¬ v s d Ng ©n s¸ch Nhµ   íc,c¨n cø  µo:   n  v +  ù     D to¸nmua  ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng  îcc¬  s s ch v x d ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy duyÖt.
  3. 3 +  ¹n  H møc kinh phÝ  îcc¬    ®   quan  µichÝnh  Êp. t  c + C¸c  å  ¬,tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan  :hîp ®ång, biªnb¶n  u  Çu, hs       li   nh        ®Ê th   b¸o gi¸. .  . ­ViÖc    thanh  to¸n,       tr¶ph¶ib¶o  ¶m   chi   ® nguyªn t¾c:   +  Kh«ng thanh to¸n c¸c    kho¶n    chi mua   ¾ m,  öa  ÷a  µ  ©y  ùng  s s ch v x d kh«ng  ã  c trong dù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt    to¸n®   c th quy duy hoÆc   ã  c trong dù      to¸n nhng kh«ng  îcc¬  ®   quan  µi Ýnh  Êp    t  ch c ph¸tkinhphÝ.   + ChØ  thanh to¸n chi mua   ¾ m   «       s xe  t« con cho    n   Þ     ã    c¸c ®¬ v khi c ý kiÕn  Êp  Ën  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, ® îc ghi trong dù    ©n   ch thu c Th t Ch ph         to¸n Ng s¸ch  Nhµ   íc® îcduyÖt vµ  îcc¬  n      ®   quan  µi Ýnh  Êp    t  ch c ph¸tkinhphÝ.   +  èi víic¸c kho¶n    §     chimua   ¾ m,  öa  ÷a, x©y  ùng  ã    Þ hoÆc   s s ch   d c gi¸tr   tæng    Þtõ 100  iÖu ®ång  ëlªnph¶icã  å  ¬  u  Çu  gi¸tr     tr   tr       h s ®Ê th theo  quy  nh   ®Þ t¹ Quy Õt  nh  è    i ®Þ s 20TC/KBNN   µy  1­ ng 17­ 1996  ña  é  ëng  é  µichÝnh. c B tr BT  3. §èivíi         kho¶n    ù  c¸c chis nghiÖp  kinh tÕ,chicho    ¬ng  ×nh,m ôc       c¸c ch tr   tiªu: 3.1.§èivíi         kho¶n    c¸c chicho  ¬ng  ×nh,m ôc    c¬  ch tr   tiªudo  quan  µichÝnh  t  cÊp ph¸t(kÓ  c¸c ch¬ng  ×nh,m ôc     éc  ©n     c¶    tr   tiªuthu Ng s¸ch Trung  ng  û  ¬ u quyÒn  qua  ë   µichÝnh    Ët gi¸) c¬  S t  ­ v     quan  µichÝnh    Êp  ã  , t  c¸c c c tr¸chnhiÖ m     kiÓm     Êp  tra,c ph¸ttrùc tiÕp     cho  i  îng  ô  ëng  ®è t th h theo  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã     c thÈm  Òn  Öt vµ  nh  quy duy   ®Þ møc    Èn      tiªuchu chitiªuquy  nh. ®Þ C¨n  vµo  Õt  nh  Êp    ña  ¬  cø  quy ®Þ c ph¸tc c quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   t    b  nícthùc hiÖn      thanh    to¸ncho    i t ng thô hëng. c¸c®è  î     C¸c  ¬  c quan, ®¬n  Þ  ô  ëng  ã    v th h c tr¸chnhiÖ m   ö  ông    sd kinh phÝ   ng    ®ó m ôc  ch,  ng  i îng  ®Ý ®ó ®è t theo    Èn      tiªuchu chi tiªuquy  nh,  ùc  Ön    ®Þ th hi b¸o c¸o,quyÕt to¸nvíi ¬          quan  µichÝnh  c t  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 3.2.§èivíic¸c kho¶n    ù         chis nghiÖp  giao th«ng,®Þa   Êt,ch¬ng  ×nh   ch   tr   327,773,®Þnh      canh  nh  ..  Kho  ¹c Nhµ   ícqu¶n  ývµ  Êp    ®Þ c. do  b  n  l   c ph¸tthanh  to¸ntrùctiÕp ® îcthùc hiÖn          theo chÕ       ®é quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h C¨n  vµo  cø  chØ    Õ   ¹ch  îc cÊp  ã  Èm  Òn  Öt,c¬  tiªuk ho ®  c th quy duy   quan  tµichÝnh  ùc hiÖn    th   chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c Nhµ   íc;Kho  ¹c Nhµ   íc tæ  b  n  b  n  chøc  Óm     Èm   nh,  Êp  ki tra,th ®Þ c ph¸t,thanh    to¸n theo  ng  Õ         ®ó ch ®é quy ®Þnh   b¶o  ¶m   ng  ôc   ch,  ng  i  îng  ® ®ó m ®Ý ®ó ®è t theo  ù   d to¸n ® îc cÊp  ã     c thÈm  Òn  Öt. quy duy 4.§èivíi         kho¶n    u    ©y  ùng  ¬  c¸c chi®Ç tx d c b¶n: C¸c kho¶n    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n  îcqu¶n  ý,cÊp  ®  l  ph¸t,  thanh    to¸n theo quy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ¬  l  tv x d c b¶n. ­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u     ©y  ùng  ¬    cø  k ho v ®Ç t x d c b¶n  îc cÊp  ã  Èm   ®  c th quyÒn  Öt,c¬  duy   quan  µichÝnh  ùc hiÖn  t  th   chuyÓn  èn  v cho  ¬  c quan  u     ®Ç t ph¸ttr Ón®Ó   Êp    i   c ph¸t,   thanh  to¸n. ­  ¬   C quan  u    ph¸ttr Ón  ùc tiÕp  Óm     Èm   nh   Êp  ®Ç t   i tr   ki tra,th ®Þ c ph¸t,   thanh to¸n khèi l ng  ©y  ùng  ¬     î x d c b¶n  µn  µnh  ho th theo  ng  Õ       ®ó ch ®é quy ®Þnh.
  4. 4 II     ITæ CHøC   ù C   Ö N: . TH HI 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h trongn¨m  ©n    Ng s¸ch 1996.   2. C¸c  é,  µnh, UBND     Êp, c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n     B ng   c¸c c     vsd Ng s¸ch Nhµ     níc,c¸c ®¬n  Þ  éc  Ö   èng  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc cã     v thu h th t    b  n   tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    Th«ng   µy. tn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản