Thông tư 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
32
lượt xem
2
download

Thông tư 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH-T NG C C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA QUAN VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ Hà N i , ngày 23 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH-T NG C C H I QUAN S 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 HƯ NG D N CH Đ THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ H I QUAN Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c chương IV Ngh đ nh s 16/1999/NĐ-CP ngày 27/03/1999 c a Chính ph quy đ nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; B Tài chính và T ng c c H i quan hư ng d n ch đ thu, n p và qu n lý s d ng l phí h i quan như sau: I- PH M VI ÁP D NG: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài khi đư c cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam th c hi n qu n lý nhà nư c v h i quan quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan thì ph i n p l phí h i quan theo quy đ nh t i Thông tư này (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m 2 m c này). 2. Các trư ng h p sau đây không ph i n p l phí h i quan: a) Hàng hoá, hành lý và các v t ph m khác đư c mi n l phí h i quan ho c mi n các kho n phí, l phí theo đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n. b) Hàng vi n tr nhân đ o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân; đ dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy ch mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chu n hành lý mi n thu . c) Hàng đang làm th t c h i quan ph i lưu kho h i quan đ ngày hôm sau hoàn thành th t c h i quan. d) áp t i tàu bi n và hàng hoá, hành lý chuyên ch trên tàu bi n t phao s "0" vào khu v c c ng bi n và ngư c l i. II- M C THU VÀ T CH C THU, N P:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. M c thu l phí h i quan đư c quy đ nh t i các bi u ph l c (I, II, III, IV, V) ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng hàng nh n gia công cho nư c ngoài và hàng là đá, cát, s i, phân bón, thu c tr sâu, xăng d u, th ch cao và qu ng các lo i thu b ng 50% m c thu quy đ nh. - Trư ng h p cá bi t n u s l phí lưu kho ph i n p tương đương hay vư t quá tr giá hàng hoá, hành lý thì đư c áp d ng m c thu b ng 30% giá tr hàng hoá, hành lý ký g i. - Hàng lưu gi t i kho cơ quan H i quan đã quá th i h n sáu tháng (riêng hàng khó b o qu n như th c ph m, thu c lá... đã quá 2 tháng) k t ngày cơ quan H i quan ra thông báo l n th ba m i ch hàng đ n nh n, nhưng ch hàng không tr l i ho c không có ngư i đ n nh n thì cơ quan H i quan t ch c thanh lý theo quy đ nh c a Chính ph . Ti n bán hàng n p vào tài kho n t m g i c a cơ quan H i quan. Trong th i h n 6 tháng n u ch hàng có lý do chính đáng thì đư c nh n l i ti n bán hàng nói trên; quá 6 tháng ph i n p ngân sách nhà nư c, sau khi đã tr chi phí bán hàng. 2. Cơ quan H i quan t nh, thành ph tr c thu c trung ương; H i quan c a kh u và các t ch c đơn v H i quan tương đương ho c các đi m thông quan h p pháp thu c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có nhi m v t ch c thu l phí h i quan theo quy đ nh t i Thông tư này (dư i đây g i chung là cơ quan thu l phí h i quan). Cơ quan thu l phí h i quan có nhi m v , quy n h n và trách nhi m theo quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. 3. Th t c thu, n p l phí h i quan: T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p l phí h i quan (g i chung là ch hàng) có trách nhi m kê khai lư ng hàng hoá, phương ti n v n t i đ ngh cơ quan H i quan làm th t c h i quan theo quy đ nh c a cơ quan H i quan. Căn c vào t khai, h sơ kèm theo hàng hoá ho c phương ti n yêu c u làm th t c h i quan, cơ quan H i quan có trách nhi m ki m tra và thông báo cho ch hàng bi t s ti n l phí ph i n p theo m c thu quy đ nh t i Thông tư này và th i h n n p theo quy đ nh sau đây: - L phí làm th t c h i quan ph i n p trư c khi cơ quan H i quan ki m tra xác nh n "đã hoàn thành th t c h i quan". - L phí lưu kho h i quan ph i n p trư c khi nh n hàng ra kh i kho H i quan. - L phí áp t i ph i n p l phí trư c khi cơ quan H i quan th c hi n áp t i. - L phí niêm phong h i quan ph i n p ngay sau khi cơ quan H i quan hoàn thành công vi c niêm phong hàng hoá. - L phí quá c nh, mư n đư ng Vi t Nam ph i n p ngay khi làm th t c cho hàng hoá, phương ti n v n t i quá c nh, mư n đư ng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - L phí c p l i các ch ng t h i quan ph i n p trư c khi cơ quan H i quan c p l i ch ng t . L phí h i quan thu b ng đ ng Vi t Nam. Trư ng h p nơi thu l phí h i quan không có đi m thu đ i ngo i t thì đư c thu b ng ngo i t theo t giá Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t giá giao d ch bình quân trên th trư ng liên ngân hàng. Cơ quan thu l phí h i quan đư c m tài kho n t m gi ti n l phí h i quan t i Kho b c nhà nư c đ a phương nơi đóng tr s . Ch m nh t 10 ngày m t l n, cơ quan thu l phí h i quan có trách nhi m n p ti n l phí đã thu đư c trong kỳ vào tài kho n t m gi ti n l phí c a H i quan t nh, thành ph đã m t i Kho b c nhà nư c. H i quan t nh, thành ph có trách nhi m theo dõi, qu n lý s ti n l phí h i quan do các cơ quan thu t nh, thành ph n p vào ngân sách theo hư ng d n t i đi m 5 c a m c này. Ngư i n p l phí h i quan có trách nhi m yêu c u ngư i thu ti n c p biên lai thu l phí theo quy đ nh c a B Tài chính; N u thu sai m c thu quy đ nh ho c thu ti n mà không c p biên lai, ch ng t thu ti n theo đúng quy đ nh c a B Tài chính thì đ i tư ng n p l phí có quy n g i đơn khi u n i, t cáo hành vi vi ph m c a cá nhân, đơn v theo quy đ nh t i Đi u 16 Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph . 4. Ngành H i quan đư c t m trích 35% t ng s ti n l phí h i quan thu đư c đ chi vào vi c t ch c thu l phí h i quan theo n i dung c th sau đây: - Chi phí s n xu t k p chì niêm phong, gi y niêm phong và Seal niêm phong. - Chi tr thù lao cho cán b công nhân viên đ m nhi m thêm công vi c thu l phí ngoài ch c năng nhi m v đư c giao (k c thù lao làm vi c ngoài gi hành chính nhà nư c) theo ch đ quy đ nh. - Trích qu khen thư ng cán b công nhân viên th c hi n vi c thu, n p l phí. M c trích qu khen thư ng bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n theo ch đ quy đ nh. Toàn b s l phí t m trích theo t l (35%) quy đ nh trên đây T ng c c H i quan ph i t ng h p vào d toán tài chính hàng năm, s d ng đúng m c đích, có đ y đ ch ng t thanh toán h p pháp, cu i năm quy t toán n u không s d ng h t thì ph i n p s còn l i vào ngân sách nhà nư c theo th t c quy đ nh t i đi m 5 m c này. 5. Ch m nh t trư c ngày 15 tháng sau, cơ quan H i quan t nh, thành ph làm th t c n p 65% t ng s ti n l phí h i quan thu đư c c a tháng trư c vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, h ng tương ng, m c 044 c a m c l c ngân sách nhà nư c quy đ nh. S ti n l phí h i quan n p vào ngân sách nhà nư c đư c đi u ti t toàn b cho ngân sách trung ương. Hàng quý và k t thúc năm tài chính, cơ quan thu l phí h i quan có nhi m v quy t toán ch ng t thu và k t qu thu, n p l phí h i quan v i cơ quan H i quan c p trên tr c ti p. Cơ quan H i quan t nh, thành ph th c hi n t ng h p quy t toán vi c thu, n p l phí h i quan đ báo cáo T ng c c H i quan. Hàng năm, T ng c c H i quan th c hi n quy t toán s thu, n p l phí h i quan v i B Tài chính.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. X lý vi ph m: Đ i tư ng n p, cơ quan, cá nhân thu l phí h i quan và cá nhân khác vi ph m Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và hư ng d n c th t i Thông tư này thì s b x ph t theo quy đ nh t i Đi u 18, 19, 20 c a Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP c a Chính ph . III- T CH C TH C HI N 1. T ng c c H i quan hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c thu, n p và qu n lý s d ng l phí h i quan theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Thông tư Liên B s 31/TTLB/TC-TCHQ ngày 07/4/1993 và Thông tư Liên B s 80/TT-LB ngày 10/04/1994 c a B Tài chính và T ng c c H i quan quy đ nh ch đ thu, n p l phí h i quan. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính và T ng c c H i quan đ nghiên c u gi i quy t. Lê M nh Hùng Ph m Văn Tr ng (Đã ký) (Đã ký) I- L PHÍ LÀM TH T C H I QUAN Đ I V I HÀNG XU T NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i quan s 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 5 năm 2000) STT lo i hàng hoá ĐV tính M c thu M c thu làm th t c làm th t c t i c a kh u HQ t i đ a HQ đi m riêng 1 2 3 4 5 I Hàng thông thư ng 1 Hàng v n chuy n b ng t u thu , xà lan (r i, hàng đ ng trong bao, thùng, phuy, b n, b không cùng ch ng lo i) a/ - M c thu t i thi u t 1 t n tr đ/1 t n 40.000 50.000 xu ng. - M c thu t t n th 2 tr đi đ/t n 1.000 1.500 b/ Hàng ch b ng t u thu (hàng
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoá cùng 1 lo i) # Đ nh m c thu 1 t n đ/t n 500 500 - T u có tr ng t i dư i 1 v n tàu không quá 4 không quá 4 (10.000) t n tri u đ ng tri u đ ng - T u có tr ng t i t 1 v n tàu không quá 8 không quá 8 (10.000) t n đ n dư i 2 v n tri u đ ng tri u đ ng (20.000) t n - T u có tr ng t i t 2 v n tàu không quá không quá (20.000) đ n dư i 7 v n (70.000) 20 tri u 20 tri u t n đ ng đ ng - T u có tr ng t i t 7 v n tàu không quá không quá (70.000) t n tr lên 30 tri u 30 tri u đ ng đ ng 2 Hàng v n chuy n đư ng b a/ - Hàng v n chuy n b ng ô tô đ/t n 10.000 b/ - Đ i v i hàng hóa ch b ng tàu ho + Hàng cùng ch ng lo i, nguyên đ/1 t n 2.000 đai, nguyên ki n + Hàng r i không đóng ki n ho c đ/1 t n 4.000 có nhi u lo i 3 Hàng bưu ph m, bưu ki n - Lo i dư i 5 kg đ/l n 5.000 - Lo i t 5 kg đ n dư i 20 kg đ/l n 7.000 - Lo i t 20 kg đ n 50kg đ/l n 10.000 - T trên 50 kg tr lên thì c 10 đ/10 kg 500 kg thu thêm - T 1 t n tr lên thu thêm đ/t n 3.000 II Hàng đ ng trong Container 1 Hàng đ ng trong Container 20fit - Hàng cùng ch ng lo i, nguyên đ/1Container 100.000 150.000 đai, nguyên ki n - Hàng r i không đóng ki n ho c đ/1Container 200.000 300.000 có nhi u lo i hàng 2 Hàng đ ng trong Container 40 fit
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hàng cùng ch ng lo i, nguyên đ/1Container 200.000 300.000 đai, nguyên ki n - Hàng r i không đóng ki n ho c đ/1Container 300.000 500.000 có nhi u lo i lo i hàng III Hàng là ô tô, xe máy các lo i 1 Ô tô các lo i - Xe ô tô nguyên chi c đ/1 ôtô 100.000 150.000 - B linh ki n ô tô (đ l p 1 xe) đ/1 b 150.000 200.000 2 Xe g n máy (b chi c) đ/1xe, 1b 10.000 15.000 IV Hàng là b p ga, t l nh, ti vi, đ/1cái 1.000 1.500 catsette, đ u Video, đ u CD, đ u VCD, đ u DVD, máy đi u hoà không khí, máy gi t không đóng trong Container (bao g m hàng nguyên chi c và linh ki n l p đ 1 b ). V Hàng hoá là vàng, đá quý - M c thu t 1 l ng (37,5 gr) tr 1/l n 30.000 30.000 xu ng - M c thu t l ng th 2 tr đi đ/l ng 1.000 1.200 (37,5gr) - M c thu t i đa m t l n làm th không quá 1 không quá 2 t c tri u đ ng tri u đ ng VI Xu t kh u, nh p kh u ngo i t - Xu t, nh p kh u dư i 100.000 đ 100.000 100.000 USD (ho c các lo i ngo i tê tương đương) - C 100.000 USD tăng thêm thu đ 60.000 80.000 - M c thu t i đa m t l n làm th không quá 1 không quá 2 t c tri u đ ng tri u đ ng II- L PHÍ HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ KÝ G I VÀ LƯU KHO H I QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i quan s ..../2000/TTLT/BTC- TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000) STT Lo i hàng ĐVT M c thu (đ ng/1 đêm ngày) 1 2 3 4
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 Xe ô tô các lo i - Xe t i tr ng t i t 2 t n tr lên, xe ch khách t chi c 50.000 15 ch ng i tr lên - Xe t i tr ng t i dư i 2 t n, xe con, xe du l ch có chi c 30.000 14 ch ng i tr xu ng 2 Xe g n máy, xe mô tô chi c 10.000 3 Máy vi tính, Fax, máy photocopy chi c 10.000 4 Máy đi u hoà, radio, cátxét, máy thông tin, tivi, chi c 10.000 video 5 Vàng l ng 10.000 (37,5gr) 6 Đá quý l ng 20.000 7 Hàng hoá khác a Hàng bưu ki n nh có tr ng lư ng dư i 20 kg ki n 2.000 b Hàng bưu ki n nh có tr ng lư ng t 20 kg đ n ki n 4.000 100 kg c Ki n hàng 101kg đ n dư i 1.000kg ki n 10.000 d Ki n hàng trên 1.000kg ki n 20.000 III- L PHÍ ÁP T I - NIÊM PHONG H I QUAN (Ban hành kèm theo thông tư liên t ch B tài chính - T ng c c H i quan S ..../2000/TTLT/ BTC-TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000) STT Lo i phương ti n ĐVT M c thu l phí (đ ng) 1 2 3 4 I L phí áp t i 1 Ô tô - Dư i 100 km chi c 60.000 - T 100 km đ n 150 km nt 120.000 - T 150 tr lên c 50 km thu thêm nt 30.000 2 Tàu ho - Dư i 100 km toa 50.000 - T 100 km đ n 150 km nt 120.000
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T 150 tr lên c 50 km thu thêm nt 20.000 3 Tàu thu a) Lo i có tr ng t i dư i 300 t n đư c tính l phí áp t i như m c xà lan sông bi n (như đi m 4 dư i đây) b) Lo i tr ng t i t 300 t n đ n dư i 1000 t n - Áp t i dư i 200km chi c 450.000 - Áp t i t 200 km đ n 300 km nt 900.000 - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50km thu thêm nt 100.000 c) Lo i tr ng t i t 1000 t n tr lên - Áp t i dư i 200km chi c 750.000 - Áp t i t 200 km đ n 300 km nt 1.500.000 - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50km thu thêm nt 150.000 4 Xà lan sông bi n - Áp t i dư i 200 km nt 300.000 - Áp t i t 200 km đ n 300km nt 370.000 - Áp t i t trên 300 km c tăng thêm 50 km thu thêm nt 50.000 5 Xu ng, thuy n - Áp t i dư i 100 km nt 70.000 - Áp t i t 100 km đ n dư i 150km nt 150.000 - Áp t i t 150 km đ n 200 km nt 220.000 - Áp t i t 200 km tr lên nt 300.000 II L phí niêm phong 1 L phí niêm phong b ng gi y - Lo i s d ng dư i 10 t niêm phong 1lư t 5.000 - Lo i s d ng t 10 đ n dư i 20 t niêm phong 1 10.000 lư t - Lo i s d ng t 20 t đ n dư i 50 t niêm phong 1lư t 20.000 - Lo i s d ng trên 50 t 1 30.000 lư t 2 Niêm phong b ng k p chì 1l n 5.000 3 Niêm phong b ng ch t seal 1l n 20.000
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV- L PHÍ HÀNG HOÁ QUÁ C NH, MƯ N ĐƯ NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Tài chính - T ng c c H i qua s ..../2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày.... tháng 5 năm 2000) STT Lo i phương ti n - Quãng đư ng ĐVT M c thu 1 2 3 4 1 Xe ô tô - Dư i 100 Km chi c 75.000 - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 30.000 2 Tàu ho - Dư i 100 Km toa 90.000 - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 40.000 3 Tàu thu a) Lo i tr ng t i t 300 t n đ n dư i 1.000 t n - Đi dư i 100 Km chi c 150.000 - T 100 Km tr lên c tăng thêm 50 Km thu thêm nt 60.000 b) Lo i tr ng t i t 1.000 t n đ n dư i 3.000 t n - Đi dư i 200 Km chi c 370.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 70.000 c) Lo i có tr ng t i t 3.000 t n đ n 5.000 t n - Đi dư i 200 Km chi c 900.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 150.000 d) Lo i tr ng t i trên 5.000 t n - Đi dư i 200 Km chi c 1.500.000 - T 200 Km tr lên tăng 50 Km thu thêm nt 300.000 V- L PHÍ HÀNH CHÍNH: 1. M c thu l phí xác nh n l i ch ng t c a hàng hoá, hành lý: 20.000 (hai mươi ngàn) đ ng/1l n.
Đồng bộ tài khoản