intTypePromotion=1

Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
161
lượt xem
19
download

Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  45/2003/TT­B T C  n g µ y  15 th¸ng 5 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t  v C¨n    cø Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   CP ngµy 05/5/2000 cña Ch Ýnh  phñ; NghÞ  ®Þnh  sè  07/2003/N§­  ngµy  CP 30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  iÒu   ña  m s® c Quy   chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/ N§­CP   µy  ng 08/7/1999  µ v NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  cña  Ýnh  ñ; Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  tæ    v  h vcc   chøc  ña  é,  ¬   cBc quan ngang  é; B  Bé  µi  Ýnh  íng dÉn  Õt to¸nvèn  u   nh sau: T  ch h  quy     ®Ç t    P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.TÊt  c¸cdù    u   sö  ông  èn  ©n    c¶    ¸n ®Ç t  d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông    n  td do  µ   ícb¶o  Nh n   l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícsau    µn   vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   khiho thµnh  a  ù    µo  ® d ¸n v khaith¸c, ö  ông  u      d s ®Ò ph¶i  Õt    èn  u     theo   quy to¸nv ®Ç t   quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng  nµy. t  2.“Vèn  u    îcquyÕt to¸n”  µtoµn  é    Ý hîp ph¸p ®∙  ùc hiÖn    ®Ç t®      l   b chiph       th   trong qu¸ tr×nh ®Ç u   ®Ó   a  ù    µo       t  ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    Ý  îp ph¸p    d  Chi ph h     lµchiphÝ  îcthùc hiÖn  ng  íi å  ¬  ÕtkÕ     ù    ∙ phª duyÖt,b¶o     ®    ®ó v   s thi   ­ d to¸n®     h   ®¶m   ng  ®ó quy  Èn, ®Þnh  chu   møc,  n    Õ     µichÝnh    Õ   ®¬ gi¸, ch ®é t   ­ k to¸n,hîp    ®ång  kinh tÕ  ∙  ý  Õt  µ  ÷ng    ® k k v nh quy  nh  ña  µ   íc cã  ªnquan. Vèn  ®Þ c Nh n   li     ®Ç u    îc quyÕt  t®   to¸n ph¶i n»m       trong  í h¹n  gi i   tæng møc   u     îc cÊp  ã  ®Ç t ®   c thÈm  Òn    Öt hoÆc   iÒu  quy phª duy   ® chØnh  Õu  ã). (n c 3.B¸o    Õt    èn  u      c¸o quy to¸nv ®Ç tph¶ix¸c®Þnh  y  ,  Ýnh       ®Ç ®ñ ch x¸ctæng  chiphÝ ®Ç u   ®∙  ùc hiÖn;ph©n  nh  â nguån  èn ®Ç u  ;    Ý ®Ç u       t  th     ®Þ r  v  t chiph   t® îcphÐp     kh«ng  Ýnh  µo    Þtµis¶n  ×nh  µnh  t v gi¸tr     h th qua  u    ù      Þ ®Ç td ¸n;gi¸tr   tµis¶n  ×nh  µnh    h th qua  u   : tµis¶n  è  nh   ®Ç t     c ®Þ (TSC§), tµis¶n u  ng     l ®é (TSL§);®ång  êiph¶i ®¶m     th     b¶o  ng  éi dung, thêigian  Ëp,thÈm     µ  ®ó n     l  tra v phª duyÖt theo quy  nh.       ®Þ 4. §èivíic¸c dù    ã m   gå m   Òu  ù    µnh  Çn          ¸n nh A  nhi d ¸n th ph hoÆc   Óu dù  ti   ¸n,trong ®ã   Õu   õng  ù  thµnh  Çn     n t d ¸n  ph hoÆc   tiÓu  ù  cã  Ó  c  Ëp    d ¸n  th ®é l vËn  µnh  h khaith¸choÆc   ùc hiÖn     th   theo ph©n  ú  u    îcghitrongv¨n b¶n    k ®Ç t®        phª  Öt  duy b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn    ti kh¶   thihoÆc     v¨n b¶n  Õt  nh  ñ  ­ quy ®Þ ch tr ¬ng  u   cña  Êp  ã  Èm  Òn, th× m çi   ù    µnh  Çn  ®Ç t  c c th quy      d ¸n th ph hoÆc   Óu dù  ti   ¸n ®ã   îcthùc hiÖn  quyÕt    èn  u      ét  ù    u    c  Ëp ¬ng    ®      to¸nv ®Ç tnh m d ¸n ®Ç t®é l t øng  íi v  quy  nh  Ò  ph©n  ã m   ù      C)  ña  ®Þ v  nh d ¸n (A,B,  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng  ïhîp víi õng thêikú  u  .  xd ph       t     ®Ç t 
 2. 2 Hµng  n¨m,  ñ  u    µ  ¬  ch ®Ç t v c quan  qu¶n  ýcÊp    ña  ñ  u    ®îc l  trªnc ch ®Ç t (   giao  Ö m   ô  nhi v qu¶n  ýchung  ù  ­ n Õu  ã) cã  l  d ¸n    c   tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  µn  h to bé  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ×nh  ×nh  Õt  t h th   d ¸n,t h quy to¸n vèn  u      ña  dù      ®Ç t c   ¸n b¸o c¸o Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .     T    K ho   § t  Khi toµn  é  ù  hoµn  µnh,chñ  u    µ  ¬    b d ¸n  th   ®Ç t v c quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªn cña  ñ  u    (nªu trªn)cã  ch ®Ç t     tr¸ch nhiÖ m   Õt    quy to¸n c¸c chi phÝ       chung  ªn li   quan  í dù  tr×nh Bé   ñ  t   ¸n  i   ch qu¶n  phª  Öt  µ  duy v tæng  îp chung  µo  Õt    h  v k qu¶ quyÕt    èn  u    ña  µn  ù      c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé   µi to¸nv ®Ç tc to d ¸n ®Ó b¸o    t  ph   T   chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .   K ho   § t 5.§èivíi   ù    ã  Òu  ¹ng  ôc        d ¸n c nhi h c¸c m c«ng  ×nh m µ   çi h¹ng  ôc  tr   m   m c«ng  tr×nh  hoÆc   ã m   ¹ng  ôc     µn  µnh   ã  Ó  a  µo  nh h m khi ho th c th ® v khai th¸c,sö      dông  c  Ëp, th×  ñ  u    lËp  ®é l   ch ®Ç t b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    theo  ¹ng    ®Ç t h m ôc,  ×nh ngêi cã  Èm  Òn  tr     th quy phª  Öt.Gi¸ trÞ ®Ò   Þ  Õt    ña  duy       ngh quy to¸nc h¹ng  ôc   m c«ng  ×nh  tr bao  å m:    Ý   ©y  ¾p, chi phÝ   Õt bÞ   µ    g chi ph x l   thi   v c¸c kho¶n    Ý  chiph kh¸ccã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ¹ng  ôc  . Sau    µn  é    li   tr     h m ®ã   khito b dù    µn  µnh,chñ  u    ¸n ho th   ®Ç tph¶itæng  Õt to¸ntoµn  é  ù    µ    nh     quy     b d ¸n v x¸c®Þ møc  ©n      Ý  ph bæ chiph chung  ña  ù ¸n cho  õng  ¹ng m ôc  c d    t h   c«ng  ×nh thuéc tr     dù    ×nh ngêicã  Èm  Òn    Öt quyÕt to¸nphª duyÖt. ¸n tr     th quy phª duy           èivíi   ù    u   cã  ö  ông  èn  ícngoµi(vèn do  µ   ícb¶o  6.§     d ¸n ®Ç t  s d c¸c v n      Nh n   l∙nh,vèn    vay, vèn  Ön  îtõ     vi tr  c¸c  Ýnh  ñ, tæ  Ch ph   chøc, c¸  ©n   êi níc   nh ng     ngoµi)khihoµn  µnh     th ph¶ithùc hiÖn  Õt    èn  u    theo      quy to¸n v ®Ç t   quy  nh   ®Þ cña Th«ng   µy  µ      tn v c¸cquy  nh  ªnquan  ña  Òu  cquèc  Õ  Õu  ã). ®Þ li   c §i í   t (n c 7.§èivíi ù    ña  ¬        ¸n c c quan  idiÖn  ÖtNam   ¹ nícngoµi, ù    ã    d ®¹   Vi   t    i   ¸n c yªu d cÇu  ¬  Ët  éc  ninh  èc  cm thu an  qu phßng, dù  mua   ë  ÷u    ¸n  s h b¶n  Òn,  Öc  quy vi quyÕt    èn  u    ù    µn  µnh  îcthùc hiÖn  to¸nv ®Ç td ¸n ho th ®    theo  Õt  nh  quy ®Þ riªng   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    ¬  ë    Êtvµ  Õn  Þ  ña  ¬  Th t   ph trªnc s ®Ò xu   ki ngh c c quan  ã  ù  cd ¸n. 8.Th«ng    qua c«ng    Õt to¸nvèn  u   nh»m   ¸nh    Õt  t¸cquy     ®Ç t  ® gi¸k qu¶    qu¸ tr×nh ®Ç u  ,x¸c ®Þnh    t    n¨ng  ùcs¶n  Êt,gi¸trÞ tµis¶n  íit¨ngthªm  ®Ç u   l  xu         m    do  t mang  ¹     nh  â    l i x¸c ®Þ ; r tr¸chnhiÖm   ña  ñ  u   , c¸c nhµ  Çu, c¬    c ch ®Ç t     th   quan  cÊp  èn, cho  v  vay,kiÓm       so¸tthanh to¸n,c¸c c¬      quan  qu¶n  ýnhµ  íc cã  ªn l  n   li   quan; ®ång  êiqua    ótkinh nghiÖm     th   ®ã r     nh»m  kh«ng  õng  µn  Ön  ¬  ng ho thi c chÕ   Ýnh  ch s¸ch cña  µ  íc,n©ng    nh n   cao  Öu  hi qu¶  cña    c«ng    qu¶n  ývèn  t¸c  l  ®Ç u    ttrongc¶  íc.  n P h Ç n  II q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   I. é i d u n g   b¸o c¸o q u y Õ t to¸n:  n 1. Nguån  èn  ®Ç u    thùc hiÖn  ù  tÝnh  n   µy    v  t    d ¸n  ®Õ ng kho¸ sæ   Ëp      l b¸o c¸o quyÕt to¸n(chitiÕttheo tõng nguån  èn  u  ).            v ®Ç t 2.Chi phÝ ®Ç u   ®Ò   Þ  Õt to¸n:      t  ngh quy   Chi tiÕttheo  ¬  Êu  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ      cc x l       kh¸c;chitiÕttheo  ¹ng      h m ôc, kho¶n  ôc    Ý  u  .   m chiph ®Ç t
 3. 3 3. X¸c  nh    Ý  u    Öth¹ikh«ng  Ýnh  µo    Þ tµis¶n  ×nh    ®Þ chiph ®Ç tthi     t v gi¸tr     h thµnh qua  u  : ®Ç t ­ Chi phÝ  u    Öth¹ido     ®Ç tthi     thiªntai  ch  äa  µ     , ®Þ h v c¸c nguyªn nh©n  Êt   b  kh¶  kh¸ng kh«ng  éc ph¹m    µ  i t ng ® îcb¶o  Ó m.   thu   viv ®è  î     hi ­ Chi phÝ  u    Öth¹ido  ùc hiÖn    èil ng c«ng  Öc     ®Ç tthi     th   c¸c kh  î   vi ph¶ihuû    bá  theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy 4. X¸c  nh  è îng vµ    Þ tµis¶n  ×nh  µnh    ®Þ s l   gi¸tr     h th qua  u    ña  dù    ®Ç tc   ¸n, c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh (Sau  y  äichung  µdù      Õt tr   ®© g   l   ¸n); ti   chi theo  ã m,  ¹  nh lo iTSC§,  TSL§  theo    Ý   ùc  Õ. §èi víic¸c dù  cã  êi chi ph th t         ¸n  th   gian  ùc  Ön  u      ính¬n  th¸ng tÝnh  õ ngµy  ëi c«ng  n   µy  th hi ®Ç t l   36    t  kh   ®Õ ng nghiÖ m   bµn  thu  giao  a  µo  ® v khaith¸csö  ông    d ph¶ithùc hiÖn      quy  æi  èn  ® v ®Ç u   vÒ   Æt   t  m b»ng    ¹ thêi®iÓ m   µn  gi¸t     i b giao ® a  µo    v khaith¸csö  ông.    d ­ ViÖc  ©n      Ý    ph bæ chiph kh¸ccho  õng    t TSC§  îc    nh  ®  x¸c®Þ theo nguyªn     t¾c: Chi phÝ   ùctiÕp  ªnquan  n      tr   li   ®Õ TSC§   µo  ×  Ýnh  n th t cho TSC§   ;    ®ã chi phÝ  chung  ªnquan  n   Òu  li   ®Õ nhi TSC§   ×  ©n    th ph bæ theo  û lÖ    Ý   ùc t   chiph tr   tiÕp  ña  õng  ct TSC§   víitæng  è    Ý   ùctiÕp  ña  µn  é  µis¶n  è  so    s chiph tr   c to b t   c ®Þnh. ­ Trêng  îp  µis¶n  ®Ç u    mang  ¹ ® îc bµn    h t  do  t  li     giao cho  Òu  n  Þ  nhi ®¬ v sö  ông  d ph¶ix¸c ®Þnh  y       ®Ç ®ñ danh  ôc  µ    Þ cña  m v gi¸tr   TSC§,  TSL§  ña  ù  cd ¸n bµn    giao cho  õng ®¬n  Þ.   t  v II.Bi Ó u  m É u  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n:     1.§èivíi ù   hoµn  µnh:       ¸n   d th   G å m     Óu  c¸c bi theo  É u   è: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA   Ìm  M s                k theo. 2.§èivíi ¹ng  ôc       h m c«ng  ×nh hoµn  µnh: tr   th   G å m     Óu  c¸cbi theo M É u   è:01,02,03,04,05,06/QTDA  Ìm    s        k theo. 3.§èivíi ù          ¸n quy  ¹ch hoµn  µnh,quyÕt to¸nchiphÝ  Èn  Þ  u   d ho   th        chu b ®Ç t cña    ù  ® îc huû  á    c¸c d ¸n    b theo  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn:  å m   quy ®Þ c c c th quy G c¸cbiÓu    theo M É u   è:07,08,09/QTDA  Ìm    s    k theo. 4.N¬i nhËn      Õt to¸n:    b¸o c¸o quy   ­C¬     quan  Èm      Öt quyÕt to¸n; th tra,phª duy     ­C Êp    ùctiÕp cña  ñ  u    Õu  ã);   trªntr     ch ®Ç t(n c ­C¬     quan  Êp  èn,cho  cv  vay,thanh    to¸n. III.h å  s ¬  tr× nh  d u y Ö t  q u y Õ t to¸n    (Gå m   bé  öi c¬  01  g   quan  È m     th traphª  duy Öt  quy Õt  to¸n): 1.§èivíi ù          ¸n,c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  d tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh: tr   th 1.1.Tê  ×nh ®Ò   Þ    Öt   Õt to¸ncña  ñ  u   (b¶n  èc).   tr   ngh phª duy  quy     ch ®Ç t  g
 4. 4 1.2.B¸o  quyÕt    c¸o  to¸n vèn  u      ®Ç t theo quy  nh  ¹  ôc    , Çn    ®Þ ti m I,II Ph II cña  Th«ng  nµy  t  (b¶n  èc). g 1.3.C¸c    v¨n b¶n ph¸p  ý cã  ªnquan  l   li   theo  É u   è  M s 02/QTDA  (b¶n  èc  g hoÆc   b¶n sao). 1.4.C¸c  îp ®ång    h  kinh tÕ,c¸c biªnb¶n        thanh  ýhîp ®ång  ÷a chñ  u   l    gi   ®Ç t víic¸c nhµ  Çu, c¸c ®¬n  Þ, c¸ nh©n       th     v    tham    ùc  Ön  ù  (b¶n  èc  gia th hi d ¸n  g hoÆc   b¶n sao). 1.5.C¸c      biªnb¶n  nghiÖm       o¹n,biªnb¶n  thu giai®    tæng nghiÖ m    bµn  thu   giao dù   hoµn  µnh  a  µo  ö  ông    ¸n   th ® v sd (b¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao). 1.6.Toµn  é c¸cb¶n  Õt to¸nkhèil ng A­B,    b   quy      î   b¶n  nghiÖ m    èil ng thu kh  î   x©y  ¾p  µn  µnh  ña  Êtc¶    ãithÇu  l ho th c t   c¸cg   trongdù      ¸n (b¶n  èc). g 1.7.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  Óm    Õt    èn  u    ña  chøc  Óm   ki to¸nquy to¸nv ®Ç tc tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  Õu  ã, b¶n  èc); KÌm     l (n c  g    v¨n b¶n  ña  ñ  u    vÒ   Õt    c ch ®Ç t k qu¶ kiÓm  to¸n: néidung thèng  Êt,néidung         nh     kh«ng  èng  Êt,kiÕn  Þ. th nh   ngh Trong    ×nh thÈm    ñ   u    cã  qu¸ tr   tra,Ch ®Ç t   tr¸chnhiÖ m   Êt tr×nh cho  ¬    xu     c quan  Èm       µiliÖu  ôc  ô  th tra c¸c t   ph v c«ng    Èm     Õt  t¸cth tra quy to¸n vèn  u       ®Ç t cña  ù    å   ¬  µn  d ¸n:H s ho c«ng,nhËt ký        thic«ng,  å  ¬  u  Çu,dù    Õt  h s ®Ê th   to¸nthi   kÕ,  ù      d to¸nbæ sung  Õu  ã)vµ    å  ¬  (n c   c¸ch s chøng  õthanh    ã  ªnquan. t  to¸nc li     2. §èivíi ù   quy  ¹ch;quyÕt   chiphÝ  Èn  Þ  u   cña          ¸n   d ho   to¸n    chu b ®Ç t   c¸c dù    îc  û  á  ¸n ®  hu b theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn:     c c c th quy   2.1.Tê  ×nh ®Ò   Þ    Öt   Õt to¸ncña  ñ  u      tr   ngh phª duy  quy     ch ®Ç t(B¶n  èc). g   2.2.B¸o    Õt    èn  u    theo    c¸o quy to¸nv ®Ç t   quy  nh  ¹  ôc    , Çn    ®Þ ti m I,II Ph II cña  Th«ng  nµy  t  (B¶n  èc). g 2.3.TËp        c¸cv¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan      li   (B¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao).   2.4. C¸c  îp  ng    h ®å kinh  Õ  ÷a  ñ  u    víic¸c nhµ  Çu; biªn b¶n  t gi ch ®Ç t     th     nghiÖ m    thu thanh  ýhîp ®ång  l    (B¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao). Trong  qu¸  ×nh  Èm     ñ  u    ã  tr th tra,ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm   Êt tr×nh    µi   xu   c¸c t   liÖu kh¸c cã  ªnquan  n   Õt    èn  u    ña  ù  khi® îc c¬      li   ®Õ quy to¸n v ®Ç t c d ¸n      quan  thÈm    Õt to¸nyªu cÇu. traquy         IV. h È m   u y Ò n  p hª d u y Ö t  u y Õ t to¸n,  T q q   c ¬  q u a n   È m  tra q u y Õ t to¸n: th 1. Bé  ëng  é  µichÝnh phª duyÖt  Õt    èn  u   c¸cdù        tr BT     quy to¸nv ®Ç t    ¸n do Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  u    µ  ù    ã m   sö  ông  èn  ©n  t  ph quy ®Þ ®Ç tv d ¸n nh A  d v ng s¸ch nhµ  íc.   n 2.  èivíi   ù     §     d ¸n cßn  ¹  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    ng  c¸c l ing   th , quy quy   ®Ç t®å thêilµngêiphª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u   cña  ù               ®Ç t  d ¸n. 3.C¬     quan  Èm    Õt to¸nvèn  u  : th traquy     ®Ç t  3.1.§èivíidù  do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  u    vµ  dù          ¸n  Th t   ph quy ®Þ ®Ç t     ¸n nhã m   sö  ông  èn  ©n  A  d v ng s¸ch nhµ  íc:Bé  µichÝnh lµc¬    n  T      quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm    Õt to¸n. th traquy   3.2.§èivíi   ù          d ¸n cßn  ¹  c¸c li:
 5. 5 ­ Dù       ¸n Trung  ng  ¬ qu¶n  ýdo  êicã  Èm  Òn    Öt  Õt    l   ng   th quy phª duy quy to¸n vèn  u    quyÕt  nh  n  Þ  ®Ç t   ®Þ ®¬ v chøc n¨ng  ùcthuéc  ñ  ×tæ  tr   ch tr   chøc  Èm   th tra. ­ Dù     a   ¬ng    ¸n ®Þ ph (TØnh, thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng) qu¶n  ýdo    ph tr     ¬  l  Së  µichÝnh   Ët    ñ  ×tæ  T  ­V gi¸ch tr   chøc  Èm  th tra. ­ Dù     cÊp  Ën, huyÖn, thµnh  è  éc tØnh    ¸n   qu     ph thu   qu¶n  ýdo  l   phßng  µi T  chÝnh  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  th tra. Trêng  îp  Çn  Õt,ngêi cã  Èm   Òn  hc thi     th quy phª  Öt  Õt  duy quy to¸n quyÕt     ®Þnh  µnh  Ëp  t vÊn  ùc hiÖn  Èm     íc khiphª  Öt  Õt    th l tæ    th   th tra tr     duy quy to¸n vèn  u  . Thµnh  Çn  t vÊn  Èm     gå m   µnh    ña    ¬  ®Ç t  ph tæ   th tra   th viªnc c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u   vµ x©y  ùng  ã  ªnquan. l  n   ®Ç t    d c li   V. th È m  tra  hª  u y Ö t  q u y Õ t  p d to¸n:  1.H×nh    thøc tæ    chøc  Èm  th tra: 1.1.Sau    Ëp b¸o    Õt    èn  u   cña  ù   theo  éidung,   khil   c¸o quy to¸nv ®Ç t  d ¸n   n    m É u   Óu  bi quy  nh  ¹ m ôc     nªu  ®Þ ti   I,II  trªn; ñ  u    ã     ch ®Ç tc v¨n b¶n  ×nh cÊp  ã  tr   c thÈm   Òn  quy phª duyÖt  Õt  quy to¸n kÌm    theo b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  u       ®Ç t cña  ù   hoµn  µnh. d ¸n   th 1.2.Tïy theo  iÒu  Ön  ô  Ó  Ò      ® ki c th v quy    ña  ù   vµ  é  m« c d ¸n   b m¸y chuyªn  m«n   Èm    ùcthuéc,ngêi   ã  Èm  Òn  th tratr       c th quy phª  Öt  Õt    ã  Ó  duy quy to¸nc th quyÕt ®Þnh  ét    m trong haih×nh     thøc thÈm    Õt to¸nsau  y:    traquy     ®© H×nh  thøc thø   Êt: Ng êi cã  Èm   nh     th quyÒn  phª duyÖt quyÕt to¸n sö    dông  ¬  c quan  chuyªn m«n thuéc quyÒn        qu¶n  ý, ã    l   ®ñ n¨ng  ùc®Ó   ùctiÕp  c l   tr   thÈm    Õt   hoÆc   Õt  nh  µnh  Ëp  t   Ên  Èm    íckhi traquy to¸n  quy ®Þ th l tæ   v th tratr     phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  .        ®Ç t  H×nh thøc  hai:Thuª  chøc  Óm    c  Ëp  ¹t®éng  îp ph¸p thø    tæ  ki to¸n®é l ho   h    t¹ ViÖtNam   Óm    c¸o quyÕt to¸nvèn  u   dù   hoµn  µnh.   i   ki to¸nb¸o       ®Ç t  ¸n   th Khi  îc ngêi cã  Èm   ®    th quyÒn cho  Ðp  ùc  Ön  Óm   ph th hi ki to¸n b¸o      c¸o quyÕt    èn  u   cña  ù    ñ  u   lùa chän  chøc  Óm    c  to¸nv ®Ç t  d ¸n,ch ®Ç t    tæ  ki to¸n®é lËp    iÓn  ®Ó tr khai thùc  Ön. ViÖc  ùa  än  chøc  Óm     hi   l ch tæ  ki to¸n theo      quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th    1.3.Trªn c¬  ë    s B¸o    Õt  c¸o k qu¶  Óm     c¸o quyÕt    èn  u   ki to¸nb¸o    to¸nv ®Ç t cña  ù  hoµn  µnh;c¬    d ¸n  th   quan  ®¬n  Þ)  ñ  × thÈm     Õt  ( v ch tr   traquy to¸n thùc     hiÖn  Öc  Óm   theo c¸cnéidung  vi ki tra      sau: ­ KiÓ m     ×nh tù,néidung  ùc hiÖn  Óm     ã  ¶m     tratr       th   ki to¸nc ® b¶o  cÇu   yªu  theo quy  nh  ®Þ hay kh«ng. Trêng  îp  Çn  Õt,tr×nh  êi cã  Èm   Òn    hc thi   ng   th quy phª duyÖt  Õt   ®Ó  yªu  Çu  ¬    quy to¸n    c c quan  Óm    c  Ëp kiÓm      ki to¸n®é l   to¸nbæ sung hoÆc   ù tæ  t   chøc  Èm      th trabæ sung  Õu  Õt  (n k qu¶  Óm     a  ¶m   ki to¸nch ® b¶o    Çu  quy  nh). yªu c so  ®Þ ­  Ó m     ÷ng  Ki tra nh c¨n  ph¸p  ý m µ   chøc  Óm   cø  l  tæ  ki to¸n sö  ông     d ®Ó kiÓm    víi to¸nso    quy  nh  ña  µ  ícvÒ   ®Þ c nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  :c¬  l  tv x d nh   chÕ  qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u   , tiªuchuÈn,    ®Ç t     quy  ¹m,  ph quy  Èn  ©y  chu x dùng,h Ö   èng  nh    th ®Þ møc   n  ­®¬ gi¸…  ­ KiÓ m       tra,xem   Ðt   ÷ng  éidung cßn  x  nh n    kh¸c nhau  ÷a chñ  u    µ    gi   ®Ç t v tæ  chøc  Óm    c  Ëp. ki to¸n®é l
 6. 6 1.4.C¨n    Õt    cø  k qu¶  Óm    µ  Õt  ki to¸nv k qu¶  Èm    ¬  th tra;c quan  ®¬n  Þ)  ( v chñ  × thÈm     tr   tra quyÕt to¸n cã    tr¸ch nhiÖ m   Ëp    l b¸o c¸o  Õt  k qu¶  Èm     th tra quyÕt  to¸n vèn  u    ù      ×nh  êi cã  Èm   Òn    ®Ç t d ¸n  ®Ó tr ng   th quy phª  Öt.Néi duy     dung  c¸o kÕt  b¸o    qu¶  Èm    Õt    èn  u    ù    ® îcquy  nh  ¹ th traquy to¸nv ®Ç t d ¸n     ®Þ ti   ®iÓ m   díi y. 2   ®© 1.5.Riªng  i  íiB¸o  quyÕt    ®è v   c¸o  to¸n c¸c dù  do  ñ  íng  Ýnh  ñ      ¸n  Th t Ch ph quyÕt  nh  u    µ  dù  nhã m   sö  ông  èn  ©n  ®Þ ®Ç tv   ¸n  A  d v ng s¸ch nhµ  íc:Bé   ­   n   tr ëng,Thñ  ëng  ¬    tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch    ph tr     ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ   íc tæ  ty Nh n   chøc  Óm     ki tra theo  éi dung  n  quy  nh  ¹  iÓ m   díi y       nh  è  Öu quyÕt    èn  u    öi ®Þ ti® 2    ®© ®Ó x¸c ®Þ s li   to¸nv ®Ç tg   vÒ   é  µichÝnh  Ìm  BT  k theo   v¨n b¶n    Þ    Öt  Õt  ®Ò ngh phª duy quy to¸n.Trêng  îp   h  ph¸thiÖn    ãt,yªu  Çu  ñ  u     µn    sais   c ch ®Ç t ho chØnh  å  ¬  íc khicã  h s tr     v¨n    b¶n ®Ò   Þ  é  µichÝnh  Èm      Öt quyÕt to¸n. ngh B T   th traphª duy     2. Néi dung  Èm    Óm    Óm     th tra(ki tra,ki to¸n)vµ  éidung  ña    n  c B¸o    Õt  c¸o k qu¶  Èm     th tra(B¸o c¸o  Óm       ki tra,B¸o c¸o  Õt  k qu¶  Óm   ki to¸n)quyÕt    to¸n vèn    ®Ç u  : t C¬  quan  ®¬n  Þ)  ñ  × thÈm     Óm     ( v ch tr   tra,ki tra quyÕt to¸n nãi trªn,tæ       chøc  Óm    c  Ëp  ki to¸n®é l ph¶ithùc hiÖn  Èm    Óm    Óm      th tra(ki tra, ki to¸n)vµ  Ëp   l b¸o    Õt  c¸o k qu¶  Èm    Õtqu¶  Óm    Óm  th tra(k   ki tra,ki to¸n)quyÕt    èn  u     to¸nv ®Ç t dù    µn  µnh  ¸n ho th theo tr×nh tù  µ  éidung  ô  Ó         v n   c th nh sau: 2.1.§èivíi ù          ¸n,c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  d tr   m c«ng  ×nh   µn  µnh: tr  ho th 2.1.1. È m     å  ¬   Th trah s ph¸p lý:   ­  È m     Öc  Êp  µnh  ×nh  ù thñ  ôc ®Ç u    vµ  ©y  ùng  Th tra vi ch h tr t  t  t x d theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  õ kh©u  Èn  Þ   u    l  tv x d t  chu b ®Ç t ®Õ n     Õt  óc ®Ç u    a  ù   vµo  khik th   t® d ¸n   s¶n  Êt,sö  ông. xu   d ­ThÈ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h Quy  Õ   u  Çu  ña dù  ch ®Ê th c   ¸n. ­ ThÈ m     Ýnh    trat ph¸p lýcña    îp ®ång     c¸ch   kinh tÕ  chñ  u    ý  íi     do  ®Ç tk v   c¸c nhµ  Çu    Ên,x©y  ¾p,cung  th (tv   l  øng  ËttthiÕtbÞ)    ùc hiÖn  ù ¸n. v      ®Ó th   d  2.1.2. È m    nguån vèn  u   cña  ù     Th tra    ®Ç t  d ¸n:  ­ §èichiÕu  è  èn  ∙  Êp, cho     sv ®c   vay,thanh    ñ  u      to¸nch ®Ç t b¸o    íisè  c¸o v   x¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  Êp  èn, cho  cv  vay,thanh    to¸n li     ªnquan; ®èi  Õu  íi   chi v   nguån  èn  v theo  ¬  Êu  ån  îc     nh  c c ngu ®   x¸c ®Þ trong quyÕt  nh  u    cña    ®Þ ®Ç t   cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy ­ ThÈ m     ù  ïhîp trong viÖc  ö  ông  ån  èn  u    víi ¬  Êu    tras ph       sd ngu v ®Ç tso    c c x¸c®Þnh    trong quyÕt ®Þnh  u   cña  Êp  ã  Èm  Òn.     ®Ç t  c c th quy 2.1.3. È m       Ý ®Ç u  :  Th trachiph   t  2.1.3.1.§èi víidù    ùc  Ön        ¸n  th hi theo  ¬ng  ph thøc  u   Çu  hîp  ng  ®Ê th   ®å trängãivµ  îp ®ång  ×a     h  ch kho¸traotay(EPC):      §èi chiÕu    Þ ®Ò   Þ   Õt    gi¸tr   ngh quy to¸n víigi¸trÞ vµ    iÒu  Ön            c¸c ® ki nªu trong  îp  ng,  h ®å biªn b¶n    thanh  ý hîp  ng,  å  ¬  µn  l  ®å h s ho c«ng, víigi¸tróng       thÇu  îcduyÖt vµ    µiliÖu li   ®    c¸ct     ªnquan.   ThÈ m       Þ  tra gi¸ tr ph¸t sinh  Õu  ã): X¸c  nh   â    (n c  ®Þ r nguyªn  ©n   nh t¨ng  gi¶m, ®èi chiÕu  íi      v   b¶n  duyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn, viÖc    ông  v¨n phª  c c c th quy   ¸p d
 7. 7 c¸cchÝnh    s¸ch chÕ       ®é quy  nh  ªnquan    ®Þ li   ®Ó thanh      Ý ®Ç u      to¸nchiph   tph¸t sinh. 2.1.3.2. §èivíi ù   thùc hiÖn        ¸n     d   theo  ¬ng  ph thøc ®Êu  Çu  îp ®ång  ã    th h   c ®iÒu  chØnh    gi¸: ThÈ m       Ý  u      Þ  Õt  trachiph ®Ç t®Ò ngh quy to¸n:§èichiÕu  èil ng quyÕt    kh  î     to¸nvíihå  ¬  ù  Çu  ña  ãithÇu,gi¸tróng thÇu  îcduyÖt,c¸c ®iÒu  Ön      s d th c g        ®     ki nªu trong hîp  ng, biªn b¶n    ®å    thanh  ýhîp  ng, hå  ¬  µn  l   ®å   s ho c«ng  µ    µi v c¸c t   liÖu li     ªnquan.   ThÈ m       Þ  tra gi¸ tr ph¸t sinh  Õu  ã): X¸c  nh   â    (n c  ®Þ r nguyªn  ©n   nh t¨ng  gi¶m, ®èi chiÕu  íi      v   b¶n  duyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn, viÖc    ông  v¨n phª  c c c th quy   ¸p d c¸cchÝnh    s¸ch chÕ       ®é quy  nh  ªnquan    ®Þ li   ®Ó thanh      Ý ®Ç u      to¸nchiph   tph¸t sinh. 2.1.3.3­ èivíi ù   thùc hiÖn        ¸n   § d   theo ph¬ng    thøc chØ  nh  Çu:   ®Þ th   ThÈ m       Ý ®Ç u    ®Ò   Þ  Õt      Õttõng  îp ®ång): trachiph   t  ngh quy to¸n(chiti   h    §èichiÕu  íidù    îc duyÖt,c¸c ®iÒu  Ön    v   to¸n®      ki nªu trong hîp  ng, biªnb¶n    ®å    nghiÖ m    thu,thanh  ýhîp ®ång, hå  ¬  µn  l      s ho c«ng  µ    µiliÖu li   v c¸ct     ªnquan. ThÈ m       Þ  tra gi¸ tr ph¸t sinh  Õu  ã): X¸c  nh   â    (n c  ®Þ r nguyªn  ©n   nh t¨ng  gi¶m. ®èi chiÕu  íi      v   b¶n  duyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn, viÖc    ông  v¨n phª  c c c th quy   ¸p d c¸cchÝnh    s¸ch chÕ       ®é quy  nh  ªnquan    ®Þ li   ®Ó thanh      Ý ®Ç u      to¸nchiph   tph¸t sinh. 2.1.3.4. È m        Th trac¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c:   ThÈ m       Õttõng  ã m   ¹   õng  trachiti   nh lo i t , kho¶n  ôc,  õng  m t kho¶n    Ý   chiph so  íi ù    îcduyÖt,  Õ   ,    Èn,®Þnh  v   to¸n®   d  ch ®é tiªuchu   møc theo quy  nh:   ®Þ ­ThÈ m         trac¸ckho¶n    Ý  vÊn  ùc hiÖn  chiph t  th   theo hîp ®ång;    ­ThÈ m       Ý  chñ  u    ùctiÕp thùc hiÖn;   trachiph do  ®Ç ttr       ­ThÈ m       Ý    trachiph ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 2.1.4. È m       Ý ®Ç u   thiÖth¹ikh«ng  Ýnh  µo    Þtµi  Th trachiph   t     t v gi¸tr     s¶n: ­ Chi phÝ  u    Öth¹ido     ®Ç tthi     thiªntai  ch  äa  µ     , ®Þ h v c¸c nguyªn nh©n  Êt   b  kh¶  kh¸ng kh¸ckh«ng  éc ph¹m        thu   vib¶o  Ó m. hi ­ Chi phÝ   u    cho  èil ng c«ng  Öc  îc huû  á     ®Ç t   kh  î   vi ®   b theo  Õt  nh   quy ®Þ cña  Êp  ã  Èm  Òn. c c th quy 2.1.5.ThÈ m     Öc    nh  è îng,gi¸trÞ tµis¶n  ×nh  µnh      tra vi x¸c ®Þ sl      h th qua ®Ç u  :ThÈ m     è îng vµ    Þtµis¶n    Õttheo nhã m,  ¹ thuéc tµis¶n  t  tras l   gi¸tr     chiti     lo i      cè  nh  µ  µis¶n u  ng; nguyªn gi¸(®¬n    ña  õng  ã m   ¹   µis¶n  ®Þ v t  l ®é      gi¸)c t nh (lo it   ) theo  ùc tÕ    Ý   µ  th   chiph v theo    gi¸quy  æi  Ò   êi®iÓ m   µn  ® v th   b giao  µis¶n  a  t  ® vµo s¶n  Êt,sö  ông. xu   d 2.1.6. È m     ×nh  ×nh   Th trat h c«ng  î,vËtt  ÕtbÞ  ån ®äng: n    ,thi   t     ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶:   kÕt  n         cø  c¨n qu¶  Èm      Ý  u    th trachiph ®Ç t ® îc quyÕt    to¸n,t×nh  ×nh    h thanh to¸n cho    µ  Çu  ña  ñ  u         c¸c nh th c ch ®Ç t ®Ó thÈm    trac«ng  îcßn  ån t¹ cña  ù  n  t    i d ¸n. ­ ThÈ m     è îng,gi¸trÞ vËt t  ÕtbÞ   ån ®äng: C¨n  thùc tÕ  Õp   tras l        ,thi   t     cø    ti   nhËn  µ  ö  ông  Ët tthiÕtbÞ  cña  ù        nh  è îng,gi¸trÞ vËt t  vsd v       d ¸n ®Ó x¸c ®Þ s l        , thiÕtbÞ tån ®äng, ®Ò   Êtph¬ng    ö  ý.       xu   ¸n x l
 8. 8 ­ ThÈ m     è îng,gi¸trÞ tµis¶n  u    cho  ¹t®éng    tras l         ®Ç t   ho   Ban qu¶n  ýdù  l  ¸n:C¨n  biªnb¶n  Óm    ¸nh    µis¶n  µnh    cø    ki kª ® gi¸t   d cho  ¹t®éng Ban  ho     qu¶n  ý l  dù    Ýnh  n   µy  Ëp  c¸o quyÕt      nh  è îng,gi¸trÞ tµis¶n  ¸n t ®Õ ng l b¸o    to¸nx¸c ®Þ sl      cßn  ¹®Ó   µn  l   b giao cho  n  Þ  ö  ông  i   ®¬ v s d hoÆc   ö  ýtheo quy  nh. x l    ®Þ 2.1.7. Ën  Ðt ®¸nh    Õn   Nh x  gi¸,ki nghi: ­ NhËn  Ðt ®¸nh    Ò   Öc  Êp  µnh    x  gi¸v vi ch h quy  Õ  cña  µ  ícvÒ   ch   nh n   qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng   tv x d ­  Ën   Ðt  ¸nh    Ò   Öc  Nh x® gi¸v vi c«ng    t¸cqu¶n  ý chi phÝ   u   , tµis¶n  l    ®Ç t     ®Ç u   cña  ù    i víi ñ  u    t  d ¸n ®è    ch ®Ç t ­ Nh Ën  Ðt ®¸nh    Ò   Öc    x  gi¸v vi tr¸chnhiÖm   ña  õng  Êp  ®èi víic«ng      ct c      t¸c qu¶n  ývèn  u    ù  l  ®Ç td ¸n. ­KiÕn  Þ  Ò     ÞquyÕt to¸nvèn  u  .   ngh v gi¸tr      ®Ç t ­KiÕn  Þ  Ò   ö  ýc¸cvÊn    ã  ªnquan.   ngh v x l     ®Ò c li   2.2.§èivíi ù          ¸n quy  ¹ch vµ    Ý  Èn  Þ  u    ña    ù    îc d ho   chiph chu b ®Ç tc c¸cd ¸n ®   huû  á  b theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn:     c c c th quy ­ThÈ m     å  ¬    trah s ph¸p lýcña  ù     d ¸n. ­ThÈ m    nguån vèn  u   thùc hiÖn.   tra    ®Ç t    ­ ThÈ m       Ý ®Ç u   thùc hiÖn    Õttõng  ã m   ¹   õng    trachiph   t    chiti   nh lo it , kho¶n  m ôc    Ý, tõng  chiph   kho¶n    Ý    chiph ph¸tsinh so  íi ù    îcduyÖt;  Õ   ,    v   to¸n®   d  ch ®é tiªuchuÈn,®Þnh      møc theo quy  nh.   ®Þ ­ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  îcña  ù  n  d ¸n. ­ThÈ m     è îng,gi¸trÞtµis¶n  ×nh  µnh    tras l         h th qua  u     Õu  ã). ®Ç t(n c 3.Phª  Öt quyÕt to¸n:   duy       ­ C¨n  b¸o    Õt    cø  c¸o k qu¶  Èm    th tratheo  éidung  n  nªu trªn; êicã  Èm    ng   th quyÒn    Öt quyÕt to¸nxem  Ðt,phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u   dù ¸n phª duy      x        ®Ç t      hoµn  µnh  th theo quy  nh.   ®Þ ­Quy Õt  nh    Öt quyÕt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh  îcgöi   ®Þ phª duy      ®Ç td ¸n ho th ®   cho    ¬  c¸cc quan,®¬n  Þ    v sau: +  ñ  u  ; Ch ®Ç t +  ¬   C quan  qu¶n  ýcÊp    ña  ñ  u  ; l  trªnc ch ®Ç t +  ¬   C quan  Êp  èn,cho  cv  vay,thanh    to¸n; +  ¬   C quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c qu¶n  ýcña  ñ  u  ; l  ch ®Ç t +  ¬   C quan  kh¸ccã  ªnquan.   li   VI. chi p h Ý  th È m  tra­ hª d u y Ö t q u y Õ t   p to¸n,  c hi  h Ý  ki Ó m  to¸n: p 1.Møc    Ý  Èm      Öt quyÕt to¸n,   Ý  Óm    chiph th tra,phª duy       ph ki chi to¸n:   1.1.C¨n      cø tæng  møc  u    µ  Æc   iÓ m   ña  ù      Ý  Èm    ®Ç tv ® ® c d ¸n,chiph th tra ­ phª  Öt  Õt    duy quy to¸n,chiphÝ  Óm    Õt    èn  u    dù    µn     ki to¸nquy to¸nv ®Ç t   ¸n ho thµnh  îc tÝnh  ®  theo  tû lÖ  Çn      ph tr¨m (%)    trªntæng møc   u     ña  ù    ®Ç t c d ¸n,
 9. 9 m øc   Ých  èi®a   tr t  theo quy  nh     ®Þ ë B¶ng sau (Møc  èithiÓu  µ  t  l 300.000  ®ång):       b¶ng chi  ph Ý  th È m  tra ­ phª duy Ö t quy Õ t to¸n,  chi ph Ý   ki Ó m  to¸n quy Õ t to¸n è n ® Ç u  t ù  ¸n ho µ n th µ nh:    v  d         §¬n  Þ  Ýnh:% vt   møc   ≤ Tæng  = ®Ç u    0,5   t 1   10 25 50  100 500     1   5  10    20 (Tû  ng) ®å ngµn ngµn ngµn ngµn Chi phi       0.2 0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 0,031 0,02 0,01 0,006 0,004 thÈm   tra­ phª duyÖt   Chi phÝ           0,1  0.13   0,0        0.08  0,07    0,02       0,0     0,00   0.0    kiÓm  to¸n 0.25 5 5 96 4 2 0,04 4 15 8 05 1.2.§èivíi   ù    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u    µ  ù          d ¸n do  c¸c t  ph quy   ®Ç tv d ¸n nhã m   sö  ông  èn  ©n  A  d v ng s¸ch nhµ  íc:C¸c  é, c¬    n  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc  Ýnh  ñ, c¬  Ch ph   quan  chuyªn m«n   ùc thuéc  û   tr   U ban  ©n   ©n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  c«ng    µ   íc ® îc hëng    ty Nh n     chi phÝ     ùc  Ön  ®Ó th hi c«ng    chøc  Óm       nh  è  Öu  Õt  t¸ctæ  ki tra,x¸c ®Þ s li quy to¸n   vèn  u    íc khi®Ò   Þ  é   µi chÝnh  Èm    ®Ç ttr     ngh B T   th traphª  Öt  Õt    íi duy quy to¸nv   møc  èi a  t   b»ng  ® 50%   møc    Ý  Èm      Öt ® îcquy  nh    chiph th tra,phª duy     ®Þ ë b¶ng  trªn. 1.3.Trêng  îp  ù  ® îc phÐp    h d ¸n    thuª tæ    chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  Óm     l ki to¸nb¸o c¸o quyÕt to¸n, × c¬            quan  ®¬n  Þ) chñ  ×thÈm    Õt to¸n® îc th ( v  tr   traquy       chicho    c«ng    Èm      duyÖt  èi®a  t¸cth tra­ phª  t   b»ng 50%  møc    Ý  Èm    chiph th tra phª duyÖt quy  nh        ®Þ ë b¶ng trªn. 1.4.Trêng  îp cÇn  éisuy      nh    h  n  ®Ó x¸c ®Þ møc  Ých chiphÝ   Óm   tr     ki to¸n,   chiphÝ   Èm    µ    th trav phª  Öt  Õt    ×  dông  duy quy to¸n th ¸p  theo c«ng  thøc tæng  qu¸tsau:   (Kb   ­Ka)  (Gi­Gb) x     Ki    = Kb  ­ Ga    ­Gb Trong  : ®ã +    µ®Þnh  Ki l   møc    Ý ¬ng  chiph t øng  íiquy    ù    Çn  Ýnh  ®¬n  Þ  v  m« d ¸n c t ( v tÝnh  µ%) l  +  lµ ®Þnh  Ka    møc    Ý ¬ng  chiph t øng  íiquy    ù    Ën    ®¬n  Þ  v  m« d ¸n c trªn( v tÝnh  µ%) l  +  lµ ®Þnh  Kb    møc     Ý  ¬ng  chiph t øng  íiquy    ù  cËn  íi(®¬n  Þ  v  m« d ¸n  d  v tÝnh  µ%). l  +  lµtæng  Gi    møc  u    ña  ù    Çn  Ýnh,®¬n  Þ:tû®ång. ®Ç tc d ¸n c t   v    +    µtæng  Ga l   møc  u    ña  ù    Ën  ®Ç tc d ¸n c trªn, n  Þ:tû®ång.   ®¬ v    
 10. 10 +    µtæng  Gb l   møc  u    ña  ù    Ën  íi ®¬n  Þ:tû®ång. ®Ç tc d ¸n c d   , v    1.5.Trêng  îp  ù  cã  ¬  Êu  èn  ÕtbÞ   Õm   õ 51%   ë lªn so    h d ¸n  c c v thi   chi t  tr     tæng  møc   u    ×  ®Ç t th møc     Ý   Óm   chiph ki to¸n,thÈm     µ    tra v phª  Öt  Õt duy quy   to¸nb»ng    70%   møc  Ých t ng  tr  ¬ øng  quy  nh    ®Þ ë b¶ng trªn. 1.6.Trêng  îp  Õt    ¹ng  ôc    h quy to¸n h m c«ng  ×nh hoµn  µnh,møc   Ých tr   th   tr   chiphÝ  Óm    ki to¸n,thÈm    µ    Öt quyÕt to¸n® îctÝnh    trav phª duy       theo  c«ng thøc  sau:  Møc    Ý  chiph Møc    Ý  ña  dù   x  ù     ña  chiph c c¶  ¸n   D to¸nc cña  HMCT = HMCT x 85% Tæng  møc  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n 1.7.Trêng  îp cÇn  Õt, êicã  Èm  Òn    h  thi   ng   th quy phª  Öt  Õt    ã  duy quy to¸nc thÓ  Õt  nh  quy ®Þ thuªt vÊn  Óm     ¹ B¸o  kÕt     ki tral i   c¸o  qu¶  Èm    Õt    th traquy to¸n vèn  u    ù    × chiphÝ  ®Ç td ¸n th     thanh    to¸ncho  chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn  Óm   tæ     th   ki tranµy  èi®a     t   b»ng  %   10  møc   Ých chiphÝ   Èm     tr     th traphª  Öt  duy quy  nh   ®Þ nªu  trªn.   2.Qu¶n  ý, ö  ông    Ý  Èm    µ    Öt quyÕt to¸n:   l  ds chiph th trav phª duy     2.1.C¨n  chÕ   ,    Èn, ®Þnh    cø  ®é tiªuchu   møc       chitiªutheo quy  nh  µ  ®Þ v ®Ò   Þ  ña  ¬  ngh c c quan  ñ  ×thÈm    ñ  u    ùc hiÖn    ch tr   tra,ch ®Ç tth   chicho  c«ng    t¸c thÈm    µ    Öt quyÕt to¸nvèn  u    trav phª duy      ®Ç ttheo c¸cnéidung      sau: ­ Chi tr¶thïlao cho    µnh           c¸c th viªntham    Èm     gia th tra,phª  Öt  Õt  duy quy to¸nvèn  u  .   ®Ç t ­ Chi    tr¶ cho    c¸c chuyªn gia hoÆc   chøc   vÊn  ùc  Ön  Èm     tæ  t th hi th tra quyÕt    èn  u    ù  theo  to¸nv ®Ç t d ¸n  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ñ  ×thÈm      ch tr   tra,phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u    Õu  ã).      ®Ç t(n c ­ Chi    c«ng    Ý,  t¸cph v¨n  phßng  È m,  Þch  Ët,in Ên,  éi nghÞ,  éi ph d thu     h  h  th¶o vµ      c¸ckho¶n    chikh¸cphôc  ô    v cho  c«ng    Èm    µ    Öt  Õt t¸cth trav phª duy quy   to¸n. 3. Chi phÝ  Èm    µ  duyÖt  Õt     th trav phª  quy to¸n,chiphÝ  Óm    c¸o    ki to¸nb¸o    quyÕt    èn  u    îctÝnh  µo    Ý  to¸nv ®Ç t®   v chiph kh¸c trong gi¸trÞ quyÕt    ña        to¸nc dù    ¸n. VII. h êi h ¹ n q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t:  T v 1.§èivíi ù          ¸n quan  äng quèc      ù    ã m   sö  ông  èn  ©n   d tr   gia,c¸cd ¸n nh A  d v ng s¸ch nhµ  íc:Thêi gian  Ëp    n    l b¸o  quyÕt    c¸o  to¸nkh«ng    th¸ng ®èi  íidù  qu¸ 12    v  ¸n quan  äng quèc    µ    tr   gia v kh«ng    th¸ng víidù    ã m   sö  ông  èn  qu¸ 09      ¸n nh A  d v ng©n  s¸ch nhµ  íctÝnh  õ ngµy    n  t  tæng  nghiÖm     µn  thu,b giao ® a  ù    µo  ö    d ¸n v s dông. Thêi gian  Óm       ki to¸n kh«ng    qu¸  th¸ng tÝnh  õ ngµy  îp  ng  Óm   06    t  h ®å ki to¸ncã  Öu  ùc.Thêi gian  Óm       hi l     ki trakh«ng    th¸ng;Thêi gian  Èm    qu¸ 03      th tra, phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u      ®Ç t kh«ng  qu¸  th¸ng tÝnh  õ ngµy  ¬  04    t  c quan  chñ  ×kiÓm     Èm    Ën    å  ¬  ×nh duyÖt  Õt    èn  u   tr   tra,th tranh ®ñ h s tr   quy to¸nv ®Ç t theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn  
 11. 11 2. §èivíi ù    ã m   kh¸c:Thêigian lËp  c¸o quyÕt          ¸n nh d A        b¸o    to¸nkh«ng    qu¸ 09 th¸ng tÝnh  õ ngµy    t  tæng  nghiÖm     µn  thu,b giao dù    êigian kiÓm      ¸n.Th     to¸n kh«ng    th¸ng tÝnh  õ ngµy  îp  ng  Óm     ã  Öu  ùc.Thêi gian qu¸ 06    t  h ®å ki to¸n c hi l       thÈm      Öt quyÕt to¸nvèn  u    tra,phª duy      ®Ç tkh«ng    th¸ngtÝnh  õngµy  ¬  qu¸ 03    t  c quan  ñ  ×thÈm    Ën    å  ¬  ×nh duyÖt  Õt    èn  u    ch tr   tranh ®ñ h s tr   quy to¸nv ®Ç ttheo   quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3.§èivíi ù    ã        ¸n c tæng  d møc  u    íi tû®ång  µ  ¹ng  ôc  ®Ç td     1  vh m c«ng  ×nh tr   ®éc  Ëp:Thêi gian  Ëp  l    l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n kh«ng    qu¸  th¸ng tÝnh  õ ngµy  03    t  nghiÖ m     µn  thu,b giao dù    êigian kiÓm    c¸o quyÕt    èn  u     ¸n.Th     to¸nb¸o    to¸nv ®Ç t(nÕu  ã) kh«ng    th¸ng tÝnh  õ ngµy  îp ®ång  Óm     ã  Öu  ùc.   c  qu¸ 02    t  h  ki to¸nc hi l   Thêigian thÈm        tra,phª  Öt  Õt    èn  u    duy quy to¸nv ®Ç tkh«ng    th¸ng tÝnh  qu¸ 02    tõ ngµy  ¬    c quan  ñ  ×thÈm    Ën    å  ¬  ×nh duyÖt  Õt    èn  ch tr   tranh ®ñ h s tr   quy to¸nv ®Ç u    ttheo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn 4. §èi víidù  cßn  ¹   êi gian  Ëp        ¸n  l i Th   : l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n kh«ng    qu¸    06 th¸ng tÝnh  õ ngµy    t  nghiÖm     µn  thu,b giao  a  µo  ö  ông. Thêi gian  Óm   ®v sd     ki to¸nb¸o    Õt    èn  u    Õu  ã) kh«ng    th¸ng tÝnh  õ ngµy    c¸o quy to¸nv ®Ç t (n c   qu¸ 04    t  hîp  ng  Óm   ®å ki to¸n cã  Öu  ùc.Thêi gian  Èm       hi l     th tra,phª  Öt  Õt    duy quy to¸n vèn  u    ®Ç t kh«ng  qu¸  th¸ng tÝnh  õ ngµy  ¬  04    t  c quan  ñ  × thÈm     Ën  ch tr   tranh ®ñ   å  ¬  ×nh duyÖt quyÕt to¸nvèn  u    h s tr        ®Ç ttheo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn VIII.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c h ñ  ® Ç u  t v µ  c¸c    c ¬  q u a n  c ã  liªn q u a n:   1.Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  :     c Ch ®Ç t  ­ LËp    b¸o    Õt    èn  u    y     éidung  µ  ¶m   c¸o quy to¸nv ®Ç t ®Ç ®ñ n   v® b¶o  êi th   gian quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn ­  ×nh  Öt, qu¶n  ý hå  ¬  Tr duy   l   s quyÕt  to¸n vèn  u    ®óng    ®Ç t quy  nh. ®Þ   ChÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    i  íisè  Öu,tÝnh    vt ch x¸c ®è v   li   ph¸p  ý®èi  íitµi l  v    liÖu trong hå  ¬  ×nh duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  .     s tr        ®Ç t ­ Cung  Êp  y     µiliÖu li     c ®Ç ®ñ t     ªnquan  n   Õt  ®Õ quy to¸n vèn  u       ®Ç t theo  yªu cÇu  ña  ¬    c c quan  Èm    Óm    Óm  th tra(ki tra, ki to¸n). ­ Lùa  än  n  Þ  Óm    ch ®¬ v ki to¸n,ký  µ  chøc  ùc hiÖn  îp ®ång  Óm     v tæ  th   h  ki to¸nb¸o c¸o quyÕt to¸nvèn  u           ®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ   ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   åith ng  Öth¹ivËt chÊt n Õu  ©y    Ý, thÊt   b   ê thi         g l∙ngph     tho¸t èn  u    ña  ù   v ®Ç tc d ¸n. ­ Cïng  íi µ  Çu,c¸ nh©n, ®¬n  Þ    v  nh th       v cung  Êp  Þch  ô  cd v cho  ù    ö  ý d ¸n x l   døt ®iÓ m     Ên    ån t¹ trong qu¸ tr×nh quyÕt to¸nvèn  u  .   c¸cv ®Ò t     i         ®Ç t ­ Thùc  Ön  håi®Çy     è  èn  u     ∙        hi thu    ®ñ s v ®Ç t ® chitr¶cho    ©n,  n   c¸ nh ®¬ vÞ    víi Õ     saiso   ch ®é quy  nh. ®Þ 2. Tr¸ch nhiÖ m   ña  n  Þ  Ën  Çu    Ên, x©y  ¾p,cung  Êp  Õt     c ®¬ v nh th (tv   l  c thi   bÞ, c¸nh©n, ®¬n  Þ       v cung  Êp  Þch  ô  cd v cho  ù  d ¸n): ­ Thùc  Ön  Õt      Þthùc hiÖn  îp ®ång  ∙  ý  Õt  íi ñ  u     hi quy to¸ngi¸tr     h  ® k k v  ch ®Ç ttheo quy  nh.     ®Þ   ­  ïng  íichñ  u    xö  ý døt  iÓ m     Ên    C v  ®Ç t l  ® c¸c v ®Ò cßn  ån  ¹  t t itheo  îph  ®ång  ∙  ý  Õt. Hoµn  ®kk   chØnh  å  ¬  Õt  h s quy to¸n thuéc  ¹m      ph vi tr¸ch nhiÖ m    
 12. 12 thùc  Ön  µ  Þu  hi v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    i  íisè  Öu  µ  Ýnh    vt ch x¸c ®è v   li v t ph¸p lý®èi víi   µiliÖu cã  ªnquan  ∙          t     li   c¸c ® cung  Êp  c cho  ñ  u    Ëp  c¸o ch ®Ç tl b¸o    quyÕt to¸nvèn  u       ®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ ­Hoµn    y  ,  Þp  êisè  èn  u    µ   ñ  u    ∙            tr¶®Ç ®ñ k th   v ®Ç tm ch ®Ç t® chitr¶saiso chÕ     ®é quy  nh. ®Þ 3.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  Êp  èn,cho  cv  vay,thanh    èn  u  :   to¸nv ®Ç t  ­Qu¶n  ýkho¶n    l  kinh phÝ    ê  Õt to¸nvµ  chøc    5% ch quy     tæ  thanh    to¸ntheo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003  ña  Ýnh  c Ch phñ. ­  Ó m     i  Õu, x¸c nhËn  èn  u    ®∙  Êp, cho  Ki tra,®è chi     v ®Ç t c  vay  µ  v thanh  to¸n ®èi  íidù  ®ång  êicã  Ën  Ðt,®¸nh    Õn  Þ   íic¬    v   ¸n  th   nh x  gi¸,ki ngh v   quan  thÈm   tra,phª  Öt  Õt    èn  u    Ò     ×nh ®Ç u    ña  ù    duy quy to¸nv ®Ç tv qu¸ tr   tc d ¸n theo   M É u   è  s 08/QTDA  Ìm  k theo Th«ng   µy.   tn   ­ Phèi hîp  íichñ  u        v  ®Ç t thu  åi sè  èn  ∙      h   v ® chitr¶cho    c¸c cho    ©n,  c¸ nh ®¬n  Þ    chÕ     v saiso  ®é quy  nh. ®Þ 4.Tr¸chnhiÖ m  ña  chøc  Óm    c  Ëp:     c tæ  ki to¸n®é l ­  ùc  Ön  Óm   Th hi ki to¸n b¸o    c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u    cña  ù  trong   ®Ç t d ¸n    ph¹m    cÇu; ®¶m   viyªu    b¶o kh¸ch quan,trung thùc,chÝnh    ¶m           x¸c;® b¶o  ×nh tr   tù,néidung,chÊtl ng vµ        î   møc    Ý  chiph theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn   ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  Ët, íckh¸ch hµng  µ  êisö  ông  Õt    tru   lu     tr   v ng   d k qu¶  Óm    c¸o quyÕt to¸n®∙  ùc hiÖn. ki to¸nb¸o        th     Trêng  îp  ¬  h c quan  Óm   ki to¸n viph¹m     quy  nh  ña  µ  íc vÒ   Óm   ®Þ c nh n   ki to¸nb¸o    Õt    èn  u  ,ngêicã  Èm  Òn    Öt  Õt      c¸o quy to¸nv ®Ç t    th quy phª duy quy to¸n cã  Ó  th quyÕt  nh   ®Þ thu  åi m ét  Çn  h  ph hay  µn  é    Ý   Óm   to b chi ph ki to¸n chñ    ®Ç u    ∙      t® chitr¶cho  n  Þ  Óm    ú theo møc      ¹m. ®¬ v ki to¸ntu     ®é viph 5.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  Èm      Öt quyÕt to¸nvèn  u  : th tra,phª duy      ®Ç t ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c  ñ  u    ùc hiÖn        tra,® ®è ch ®Ç tth   c«ng    Õt    t¸cquy to¸n vèn  u    Þp  êi  y    éidung  Óu  É u   ®Ç tk th , ®Ç ®ñ n   bi m theo quy  nh.   ®Þ ­ H íng dÉn  ñ  u      Õt    íng m ¾ c         ch ®Ç tgi¶iquy c¸c v   ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh        quyÕt to¸nvèn  u  .    ®Ç t ­ Tæ     chøc  Èm    c¸o quyÕt    èn  u    y    éidung,yªu th trab¸o    to¸nv ®Ç t®Ç ®ñ n      cÇu  theo quy  nh.   ®Þ ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   Õt    tr       k qu¶  ùctiÕp thÈm  tr     tra. ­ H íng  Én,  «n  c,  ¹o ®iÒu  Ön    d ® ®è t   ki ph¸p  ý ®Ó   ñ  u    l  ch ®Ç t thu  åi sè  h  vèn  ∙  ® thanh    to¸ncho    µ  Çu  ính¬n  víi èn  u    îcquyÕt to¸n. c¸cnh th l   so    v ®Ç t®       6. Tr¸ch nhiÖ m   ña  ñ  ëng    é,  µnh, §Þa  ¬ng, c¬      c th tr c¸c B Ng   ph   quan  Êp  c trªncña  ñ  u  :   ch ®Ç t  ­ H íng dÉn, kiÓm     «n  c, c¸c chñ  u  ,c¸c c¬        tra,® ®è     ®Ç t    quan  éc ph¹m  thu   viqu¶n  ýthùc hiÖn    l    c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u     Ëp,tr×nh  Öt,thÈm     ®Ç t (l   duy   tra,   Öt quyÕt to¸nvèn  u  )theo quy  nh  ¹ th«ng   µy.   duy   phª    ®Ç t    ®Þ t  i tn ­ Tæ     chøc  Óm    ki tratheo  quy  nh, chÞu  ®Þ   tr¸chnhiÖ m   Ò   è  Öu quyÕt    v s li   to¸n®Ò   Þ  é  µi chÝnh  Èm      ngh B T   th traphª  Öt  i víi   ù    Thñ íng duy ®è     d ¸n do  c¸c t 
 13. 13 ChÝnh  ñ  Õt  nh  u    µ  ù    ã m   sö  ông  èn  ©n  ph quy ®Þ ®Ç tv d ¸n nh A  d v ng s¸ch nhµ    níc. ­ Bè   Ý ®ñ   èn      tr   v ®Ó thanh    to¸ncho  ù    d ¸n trong n¨m  ã  Õt  nh      c quy ®Þ phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  .      ®Ç t ­ §«n  c, t¹o®iÒu  Ön    ®è     ki ph¸p  ý®Ó   ñ  u      åisè  èn  u    ∙  l  ch ®Ç t thu h   v ®Ç t® chitr¶saiso  íichÕ           v  ®é quy  nh  ®Þ cho    µ  Çu,c¸ nh©n,  n  Þ  c¸c nh th     ®¬ v cung  cÊp  Þch  ô  d v cho  ù    d ¸n. 7.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  µichÝnh    Êp: t  c¸cc H íng dÉn, ®«n  c, kiÓm      ¬      ®è   trac¸cc quan  n  Þ  éc ph¹m    ®¬ v thu   viqu¶n  ý l  thùc  Ön  hi c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u    ù  hoµn  µnh    ®Ç t d ¸n  th theo quy  nh. ®Þ   Trêng  îp ph¸thiÖn  ã    ãttrong c«ng    Èm    h    c sais     t¸cth traphª  Öt  Õt  duy quy to¸n,   cã  Òn  cÇu  Êp    Öt  Õt    iÒu  quy yªu  c phª duy quy to¸n® chØnh  ¹ cho  ng; ®ång  l i ®ó   thêixö  ýhoÆc     Þ  ö  ýviph¹m    l  ®Ò ngh x l     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   IX. h Õ  ® é  b¸o c¸o,  C  ki Ó m  tra:   1.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: 1.1.§èivíi ù          ¸n trung ¬ng  d   qu¶n  ý: l  ­ Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   c¸o t×nh  ×nh  Õt    èn  u    ù    b¸o    h quy to¸nv ®Ç t d ¸n hoµn  µnh  éc ph¹m      th thu   viqu¶n  ý®Þnh  ú  th¸ng,hµng  l  k 6    n¨m  öic¬  g   quan  cÊp    ña  ñ  u    µ  ¬  trªnc ch ®Ç tv c quan  ñ  ×thÈm    Õt    ch tr   traquy to¸ntheo  É u   è  M s 02/THQT   Ìm  k theo;chË m   Êt  µo  µy  th¸ng 7  i  íib¸o    nh v ng 10    ®è v   c¸o  th¸ng 6    ®Ç u  n¨m  µ  µy  v ng 15/01 n¨m    sau  i víi     ®è     c¸o n¨m. b¸o ­ C¬     quan  ñ  ×thÈm    Õt    ã  ch tr   traquy to¸nc tr¸chnhiÖm   c¸o t×nh  ×nh    b¸o    h quyÕt    èn  u      ù    µn  µnh  éc ph¹m    to¸nv ®Ç tc¸c d ¸n ho th thu   viqu¶n  ý®Þnh  ú    l  k6 th¸ng,hµng    n¨m theo  É u   è  M s 01/THQT   öi c¬  g   quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn;chË m     nhÊt vµo  µy    ng 20/7 ®èi  íib¸o    th¸ng ®Ç u     v  c¸o 6    n¨m  µ  µy  v ng 31/01  n¨m   sau ®èi víi c¸o n¨m.    b¸o    ­ C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Tæng   thu Ch ph   c«ng    ty 91  ã  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp b¸o    ×nh  ×nh  Õt    èn  u      ù    h   c¸o t h quy to¸nv ®Ç tc¸cd ¸n hoµn  µnh  éc  ¹m    th thu ph viqu¶n  ý®Þnh  ú  th¸ng,hµng  l  k 6    n¨m  theo  É u   è  M s 01/THQT   öiBé   µi chÝnh; chË m   Êt vµo  µy  g  T    nh   ng 31/7 ®èi víi       c¸o 6  b¸o    th¸ng   ®Ç u   n¨m  µ  µy  v ng 15/02 n¨m    sau  i víi     ®è     c¸o n¨m. b¸o 1.2.§èivíi ù    a  ¬ng        ¸n ®Þ ph d qu¶n  ý: l  ­ C¸c  ñ  u  , ban    ch ®Ç t   qu¶n  ý dù  cã  l   ¸n  tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h quyÕt  to¸n vèn  u    dù  hoµn  µnh  éc  ¹m      ®Ç t ¸n  th thu ph vi qu¶n  ý ®Þnh   ú    l  k6 th¸ng,hµng    n¨m  öic¬  g   quan  Êp    ña  ñ  u    µ  ¬  c trªnc ch ®Ç tv c quan  ñ  ×thÈm   ch tr   traquyÕt to¸ntheo M É u   è         s 02/THQT  Ìm  k theo;chË m   Êt vµo  µy  th¸ng   nh   ng 10    7  i víi     th¸ng®Ç u   ®è     c¸o 6  b¸o   n¨m  µ  µy  v ng 15/01 n¨m    sau  i víi     ®è     c¸o n¨m. b¸o ­ Phßng  µi  Ýnh  Ën,  T ch qu huyÖn   ã  c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h quyÕt    èn  u      ù    µn  µnh  éc ph¹m    to¸nv ®Ç tc¸c d ¸n ho th thu   viqu¶n  ý®Þnh  ú    l  k6 th¸ng,hµng    n¨m theo  É u   è  M s 01/THQT   öi Së   µi chÝnh; chË m   Êt  µo  g  T    nh v ngµy  20/7 ®èi víi       c¸o 6  b¸o    th¸ng ®Ç u     n¨m  µ  µy  v ng 31/01  n¨m sau  i víi   ®è     b¸o c¸o n¨m.  
 14. 14 ­ Së   µi chÝnh  Ët gi¸cã    T  v     tr¸chnhiÖm     tæng  îp  ×nh  ×nh  Õt    ht h quy to¸n vèn  u    ù    µn  µnh  éc ®Þa  ¬ng  ®Ç td ¸n ho th thu   ph qu¶n  ý®Þnh  ú  th¸ng,hµng  l  k 6    n¨m  theo  É u   è  M s 01/THQT   öiBé   µi chÝnh; chË m   Êt vµo  µy  g  T    nh   ng 31/7 ®èi    víi c¸o 6   b¸o    th¸ng®Ç u     n¨m  µ  µy  v ng 15/02 n¨m    sau  i víi c¸o n¨m. ®è    b¸o    1.3.Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  ×nh  ×nh  Õt  ht h quy to¸n vèn    ®Ç u  t ù  ¸n hoµn thµnh trong c¶ níc b¸o c¸o Ch Ýnh  phñ  theo M É u  sè   d 01/THQT   nh  ú  th¸ng,hµng  ®Þ k 6    n¨m;  Ë m   Êt  µo  µy  ch nh v ng 31/8  i  íib¸o ®è v     c¸o 6    th¸ng®Ç u     n¨m  µ  µy  v ng 28/02 n¨m    sau  i víi     ®è     c¸o n¨m. b¸o 2.KiÓ m     ö  ýviph¹m:   trax l     C¸c  ¬  c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn, ¬    quan  c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    µ  ©y  l  n   ®Ç tv x dùng  êng  th xuyªn kiÓm    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    trat h th   c«ng    Õt    èn  u   t¸cquy to¸nv ®Ç ttheo    quy  nh  ña  ®Þ c th«ng   µy    Þp  êiuèn  ¾n   µ  ö  ýc¸c viph¹m. tn ®Ó k th   n v x l        Tæ  chøc,c¸ nh©n     kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   Õt    èn  u   ®Þ v quy to¸nv ®Ç t g©y    Ý,  Êt tho¸tvèn, tµis¶n  µ  íc ph¶i båi th ng  µ  Þ   ö  ývi   l∙ng ph th        nh n       ê v b x l    ph¹m  µnh  Ýnh  h ch hoÆc   Þ    ètheo quy  nh  ña  b truyt     ®Þ c ph¸p luËt.   p h Ç n  III §I Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  tn c hi l   15  k t  ® C«ng    µ  b¸o v thay  thÕ  Th«ng t íng dÉn  quyÕt to¸n vèn ®Ç u  t è  70/2000/TT­  h  s BTC  ngµy  17/7/2000 cña  é  µichÝnh.   BT    Nhµ   íc khuyÕn  Ých  Öc  Ëp,thÈm     n  kh vi l   tra,phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn    ®Ç u    ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy  i víic¸c dù    t n ®è       ¸n kh«ng  éc ph¹m    thu   vi ®iÒu  chØnh  ña  c Th«ng   µy. tn
 15. 15 to¸n  èn  Ç u  ­ H Ö   èng  É u  Ó u  th m bi quyÕ t  v ® t D ù  ¸n  h o µ n  th µ n h Th«ng ­ sè  2003/ B TC  ngµy  t ng  n¨   B an  µnh  Ì  heo  h km t t  45/ TT­   15 h¸ 5  m 2003  cu¶  é  µichÝ nh BT 
 16. 16 M É u   è:01/QTDA s  Ban  µnh  Ìm  h k theo TT  è    s 45/2003/TT­ BTC   µy  ng 15/5/2003 cña  é  µi    BT chÝnh B¸o c¸o t æ n g  h î p  Q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t h o µ n  th µ nh Tªn  ù  d ¸n: Tªn  c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh: tr Chñ  u  :   ®Ç t    C Êp    ñ  u  : trªnch ®Ç t C Êp  Õt ®Þnh  u  :                           quy   ®Ç t                           §Þa  iÓ m   ©y  ùng ® xd Quy    m« c«ng  ×nh:   îcduyÖt:      ùc  Ön….. tr   §        Th hi Tæng  møc ®Ç u    îcduyÖt:. . .......…   t®   . . ...... Thêigian khëic«ng   µn  µnh:§îcduyÖt:      ùc  Ön…..       ­ho th         Th hi I­ n g u å n  v è n ® Ç u  t    §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   §îcduyÖt   Thùc  T¨ng(+),  gi¶m  )so  îc (­  ®   hiÖn duyÖt 1 2 3 4 Tæng   éng c ­ Vèn  ©n     Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc ­Vèn    vay: + Vay trong níc   + Vay  ícngoµi n    ­Vèn    kh¸c II­ hi p h Ý    Ç u  t   C ® 1.Tæng  îp chiphÝ  u   ®Ò   Þ  Õt to¸n:   h   ®Ç t  ngh quy     §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt     ST Néi dung  Tæng    møc   Tæng  ù  Chi phÝ ®Ç u    T¨ng(+), d     t  gi¶m  ) (­  T chiphÝ   ®Ç u    îc t®   to¸n® îc ®Ò   Þ  Õt so  ù   ® îc    ngh quy   d to¸n    duyÖt duyÖt to¸n duyÖt 2 1 3 4 5 6 Tæng   è s 1 X ©y  ¾p l
 17. 17 2 ThiÕtbÞ   3 Kh¸c 4 Dù   phßng 2.Chi tiÕtchiphÝ ®Ç u      Þ  Õt to¸n:        t®Ò ngh quy   STT Néi dung    Ý   chiph Chi phÝ  u      Þ  Õt to¸n(®ång)   ®Ç t®Ò ngh quy     Tæng  è s Gå m Hîp  ng  Hîp  ng  ã  ChØ   nh   ®å ®å c ®Þ trängãi   ®iÒu chØnh  thÇu gi¸ 1 2 3 4 5 6 Tæng   è s X ©y  ¾p: l ThiÕtbÞ:   Chi phÝ    kh¸c: III.c hi  h Ý  ® Ç u  t  ® Ò  n g h Þ   u y Ö t b á   h« n g  t Ý nh v µ o  gi¸ Þ  t µi s¶ n    p d k  tr   h × n h  th µ nh  u a  ® Ç u  t q IV. Gi¸ tr Þ T µi s¶n  × n h   µ nh q u a   ® Ç u  t: h th   STT Nhã m   µis¶n t  Gi¸trÞtµis¶n  ®ång)     ( Thùc  Õ  t Gi¸quy  æi   ® 1 2 3 4 Tæng   è s ­ Tµis¶n  è  nh   c ®Þ ­ Tµis¶n u  ng   l ®é              IV. h u y Õ t mi n h  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n   T 1.T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    h th   d ¸n: ­ThuËn  î  ã    l ikh kh¨n trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù  ,          d ¸n ­Nh÷ng    thay ® æi  éidung  ña  ù ¸n so  Õt ®Þnh  u    îcduyÖt.:   n  c d     quy   ®Ç t®   + Quy  m«,  Õt  Êu c«ng  ×nh,h×nh  kc  tr   thøc qu¶n  ýdù      l   ¸n,thay ® æi  ñ     Ch ®Ç u  ,h×nh  t  thøc lùachän  µ  Çu,nguån  èn  u  ,tæng     nh th   v ®Ç t  møc  èn  u   v ®Ç t +  ÷ng  Nh thay ® æi  Ò   ÕtkÕ   ü  Ët,   v thi   k thu   tæng  ù    îcduyÖt d to¸n®   +  Thay  æi  Ò   ×nh  ® vh thøc lùachän  µ  Çu  chñ  ¬ng  îcduyÖt    nh th so  tr ®  2.NhËn  Ðt,®¸nh   qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    x  gi¸        d ¸n: ­ChÊp  µnh  ×nh tù  ñ   ôcqu¶n  ý®Ç u   vµ  ©y  ùng  ña  µ  íc   h tr    th  t   l  t  x d c nh n ­C«ng      t¸cqu¶n  ýtiÒn vèn   µis¶n  l    ,t   trongqu¸ tr×nh ®Ç u        t     Õn  Þ: 3.Ki ngh .. . .,Ngµy.   . .. .th¸ng..n¨m... .   . .
 18. 18 N g êilËp  Óu   bi KÕ  to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d       tªn) M É u   è:02/QTDA s  Ban  µnh  Ìm  h k theo TT  è:45/2003/TT­   s  BTC   µy  ng 15/5/2003 cña  é  µi    BT chÝnh C¸c v¨n b ¶ n  p h¸p l ý c ã   liªn u a n  q STT Tªn    v¨n Ký  Öu    hi v¨n b¶n;ngµy  C¬     quan Tæng    Þ® îc Ghi gi¸tr       b¶n th¸ngn¨m    ban  µnh    ban  µnh duyÖt (nÕu  ã) chó h v¨n h   c b¶n 1 2 3 4 5 6 .. .  µy...th¸ng..n¨m… .., Ng      . Ng êilËp  Óu   bi Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d       tªn)
 19. 19 M É u   è:03/QTDA s  Ban  µnh  Ìm  h k theo TT  è:45/2003/TT­   s  BTC   µy  ng 15/5/2003 cña  é  µi    BT chÝnh t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t q u a  c¸c n¨ m ST N¨m KÕ   Vèn  u    ùc hiÖn ®Ç tth   Vèn  u    ®Ç tquy  æi ® T ho¹ch Tæn Chia ra   Tæn Chia ra   g  è s g  è s X ©y   Thi Chi  X ©y   ThiÕt Chi phÝ      l¾p Õt  phÝ  l¾p bÞ kh¸c bÞ kh¸c A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng   céng                                                                            .. .Ngµy... . ,  th¸ng..n¨m…   . Ng êilËp  Óu   bi KÕ  to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä     d      tªn)
 20. 20   É u   è:04/QTDA M s  Ban  µnh  Ìm  h k theo TT  è:45/2003/TT­   s  BTC   µy  ng 15/5/2003 cña  é  µi    BT chÝnh Q u y Õ t to¸n c hi p h Ý  ® Ç u  t ® Ò  n g h Þ  q u y Õ t to¸n  T h e o  c « n g  tr× nh, ¹ ng m ô c   h o µ n  th µ n h  h §¬n  Þ:®ång v  Tªn c«ng  ×nh tr   Dù     to¸n Chi phÝ ®Ç u      Þ  Õt to¸n     t®Ò ngh quy   (h¹ngm ôc    c«ng  ® îcduyÖt   tr×nh) Tæng   Gå m sè  X ©y   Thi Chi phÝ  Chi phÝ      kh¸c  l¾p Õt  kh¸ctrùc     ph©n  bæ bÞ tiÕp 1 2 3 4 5 6 7 Tæng   è s ­   C«ng   tr×nh  (HMCT) ­   C«ng   tr×nh  (HMCT) .. .  µy... .., Ng  th¸ng..n¨m...   . Ng êilËp  Óu   bi KÕ  to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä     d      tªn)                                      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2