Thông tư 45-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
98
lượt xem
4
download

Thông tư 45-TC/QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45-TC/QLCS của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t B é  T µi ch Ý n h  s è  45­T C/ Q L C S  n g µ y  14 th¸ng 6 n¨ m  1995 H í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ  q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g th q s n h µ  lµ m  vi Ö c c ñ a c¸c c ¬  q u a n  h µ n h   h Ý n h  s ù  n g hi Ö p c Ngµy  5­ 17­ 1995  é   ëng  é   µi chÝnh  ∙  ã  B tr BT  ® c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 399­ TC/ QLCS   ban  µnh  h Quy  Õ  qu¶n  ývµ  ö  ông  µ  µm  Öc  ña    ¬  ch   l  s d nh l vi c c¸c c quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  (HCSN);Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó  Ò   å  ¬,thñ   T  h  c th v h s     tôc ®¨ng  ý  µ  µm  Öc  ña    ¬    k nh l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v qu¶n  ý l  nhµ  µm  Öc  ña  l vi c c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  i  ® thuª cña    c¸c    tæ chøc,c¸nh©n     kinhdoanh  µ      nh nh sau: I­ ® è i tî ng kª k h ai ® ¨ n g k ý     1­  µ   µm  Öc  ña    ¬  Nh l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  1  Quy  Õ  qu¶n  ývµ  ö  ông  µ  µm  Öc  ña    ¬  ch   l  s d nh l vi c c¸cc quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 399­ TC/QLCS     bao gå m:  µ  µm  Öc,V¨n  nh l vi   phßng,phßng    kh¸ch,héitr ng,nhµ     ê   kho,nhµ    b¶o  Ö,  v khu  µ  Ö   nh v sinh.. vµ  µ    nh c«ng  ô  Õu  ã) thuéc  i  îng  khai®¨ng  ý  . v (n c   ®è t kª    k bao  å m   ®Êt  ©y  ùng  õng ng«inhµ  µ  µn  é  g c¶  xd t    v to b khu«n    ¬  viªnc quan. 2­  êi cã  Ng   tr¸chnhiÖm   ¨ng  ý  µ  µm  Öc    ® k nh l vi quy  nh  ¹  Òu  Quy   ®Þ ti§i 5  chÕ   qu¶n  ý vµ  ö  ông  µ   µm  Öc  ña  l  s d nh l vi c c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  îccô  Ó    ®   th nh sau: ­ Thñ  ëng    é,  ¬    tr c¸c B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  ®èi thu Ch ph (   víic¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc khèitrung ¬ng  thu       qu¶n  ý)cã  l   tr¸ch  nhiÖ m  ¨ng  ý  µ  t  éc trôsë  µm  Öc  c¬  ® k nh ®Ê thu     l vi do  quan  é, c¬  B   quan  ngang  Bé,  ¬  c quan  éc  Ýnh  ñ  ùc tiÕp  thu Ch ph tr   qu¶n  ýsö  ông  µ  µ, ®Êt  éc l  d v nh   thu   trô së  µm  Öc  ña    ¬    l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  Êp  íivíiBé   µi c d    T   chÝnh  ôc  (C qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ Gi¸m  c    ë,  ñ  ëng    ¬    ®è c¸c S th tr c¸c c quan  ùcthuéc  tr   Trung  ng  û     ¬ U ban nh©n  ©n  d (UBND) tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  äichung  µ cÊp  ¬ (g   l  tØnh) cã    tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  Së, c¬    ® k nh   thu     l vi do    quan  trùcthuéc Uû       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  qu¶n  ývµ  ö  ông  µ  µ,®Êt  éc l  s d v nh   thu   trô së  µm  Öc  ña    ¬    l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  ùc thuéc  ë,  ¬  tr   Sc quan  ùc thuéc  û   tr   U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  íiSë   µi  Ýnh  VËt    v  T ch ­  gi¸ (Phßng  qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    ùc thuéc  û     nh d qu   th x∙ tr   U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  ã c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ôsë  µm  Öc    ® k nh   thu tr   l vi cña V¨n phßng  û   U ban  ©n  ©n  µ  µ, ®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña    nh d v nh   thu     l vi c c¸c c¬  quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  Êp    êng  äichung  µcÊp    íi ë  µi c x∙,ph (g   l  x∙)v   T   S chÝnh   Ët    ­V gi¸(Phßng  qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µ, ®Êt    ® k nh   thuéc  ô së  µm  Öc  ña  û   tr   l vi c U ban  ©n  ©n  µ  µ, ®Êt  éc  ô së  µm  nh d v nh   thu tr   l viÖc  ña    ¬  c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp    Êp    íiUû   ë c x∙ v   ban  ©n  ©n   nh d quËn,huyÖn, thÞ        x∙(Phßng  µichÝnh). t 
  2. 2 Tr×nh  ù,thñ tôc ®¨ng  ý  µ  µm  Öc  ña    ¬  t      k nh l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     Çn    ña    ®Þ t  i 2,ph IIc Th«ng   µy. tn II­ å  s ¬  v µ  th ñ t ô c ® ¨n g k ý  n h µ  l µ m  vi Ö c  h 1­ Hå   ¬  ¨ng  ý:   s® k Hå   ¬  ¨ng  ý  µ  µm  Öc  ña    ¬  s® k nh l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  gå m   ã: c a) §èivíi Êtc¶    n  Þ  µnh  Ýnh  ù          c¸c®¬ v h t ch s nghiÖp  îcNhµ   ícgiao trùc ®  n     tiÕp qu¶n  ý, ö  ông  µ  µm  Öc    ¨ng  ý  µ  µm  Öc  íi ¬    l  d s nh l vi khi® k nh l vi v   quan  Êp  c c trªntrùctiÕp qu¶n  ýph¶icã  ÷ng  å  ¬       l    nh h s sau: ­S¬    Æt     ®å m b»ng  ña  õng ng«inhµ  µ  ct    v khu«n    ôsë  µm  Öc. viªntr   l vi ­ B¶n    sao  ¬    a   µn  Ò   µ, ®Êt  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  Ó    s ®å ®Þ b v nh   v gi ph xd (k c¶ x©y  ùng  d thªm  Ön  Ých  µ  µm  Öc) hoÆc   Õt  nh  di t nh l vi   quy ®Þ giao  µ, ®Êt  nh   thuéc trôsë  µm  Öc  c¬      l vi do  quan  ã  Èm  Òn  µ   ícViÖtNam   ©n  ñ  c th quy Nh n     d ch céng  µ, Ch Ýnh  ñ  ©m  êiCéng  µ  Òn  ho   ph l th   ho mi Nam   Öt Nam   Vi   hoÆc   éng  C hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam   Êp. x∙h   ngh Vi   c ­ B¶n  ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña  ¬    ® k nh   thu     l vi c c quan  µnh  Ýnh  h ch sù  nghiÖp theo m É u   è  kÌm    s 1  theo Th«ng   µy.   tn b) §èivíi   ¬        c quan  µnh  Ýnh  ù  c¸c h ch s nghiÖp  qu¶n  ýtrùctiÕp cÊp  l      trªn; Khi®¨ng  ý  µ  µm  Öc  íi ¬    k nh l vi v   quan  Êp    c c trªnhoÆc   ¬  c quan  µichÝnh; t    ngoµinh÷ng  å  ¬  îc quy  nh    iÓ m   nãi trªn®Ó   ¨ng  ý  Çn  µ,   hs®  ®Þ ë® a      ® k ph nh   ®Êt  éc trôsë  µm  Öc  c¬  thu     l vi do  quan  ùctiÕp qu¶n  ý,sö  ông  tr     l  d cßn  ph¶icã    nh÷ng  å  ¬  h s sau: ­ B¶n    sao  d¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña  õng  n  Þ  µnh  k nh   thu     l vi c t ®¬ v h chÝnh  ù  s nghiÖp  éc c¬  thu   quan  × nh  m qu¶n  ý. l ­ B¶n    tæng  îp ®¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ôsë  µm  Öc  h  k nh   thu tr   l vi theo  É u   è    m s2 kÌm  theo Th«ng   µy.   tn 2­ Thñ  ôc®¨ng  ý:   t  k Tr×nh  ù,thñ tôc ®¨ng  ý  µ  µm  Öc  ña    ¬  t      k nh l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a)  èi víinhµ  µm  Öc  ña    ¬  §   l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc  thu khèiTrung  ng    ¬ qu¶n  ý: l ­ Thñ  ëng    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    tr c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  ¬  ë  ùcthuéc c¸c bé, c s tr       c¬ quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc ChÝnh  ñ  éc khèiTrung  ng  thu   ph thu     ¬ qu¶n  ý;l  dï trôsë  µm  Öc  ng    Êt  ®Þa   ¬ng  µo  u       l vi ®ã trªnb cø  ph n ®Ò ph¶i®¨ng  ý  µ    k nh lµm  Öc  íi ¬  vi v   quan  Êp    ùctiÕp qu¶n  ý. c c trªntr     l ­  ¬   C quan  Êp    ùc tiÕp  c trªn tr   qu¶n  ý,cã  Ö m   ô  l   nhi v tæng  îp      h c¸c b¶n ®¨ng  ý  µ, ®Êt  éc trôsë  µm  Öc  Êp  íi µ  ¨ng  ý  µ  t  éc trô k nh   thu     l vi c d   ® v k nh ®Ê thu     së  µm  Öc  c¬  l vi do  quan  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý,sö  ông, ®¨ng  ý  íibé, c¬  l  d   k v     quan  ngang  é,c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph hoÆc   ¨ng  ý  íi ¬  ® k v   quan  Êp    Õu  c c trªn(n cã),®Ó   ¬    c quan  µy  n tæng  îp    h c¸c b¶n  ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ô së  µm  ® k nh   thu tr   l viÖc  ña    n  Þ   Êp  íicïng  íinhµ, ®Êt  éc  ô së  µm  Öc  c¬  c c¸c ®¬ v c d  v    thu tr   l vi do 
  3. 3 quan  µy  ùc tiÕp  n tr   qu¶n  ýsö  ông, ®Ó   ¨ng  ý  íic¸c bé, c¬  l  d   ® k v       quan  ngang  bé,c¬    quan  éc ChÝnh  ñ. thu   ph ­ Thñ  ëng    é, c¬    tr c¸c b   quan ngang  é, c¬  b   quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph tæng  hîp c¸cb¶n  ¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña    n  Þ  ùcthuéc     ® k nh   thu     l vi c c¸c®¬ v tr   vµ  µ, ®Êt  éc  ôsë  µm  Öc  V¨n  nh   thu tr   l vi do  phßng  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ  ùctiÕp  thu Ch ph tr   qu¶n  ý,sö  ông  ¨ng  ý  íiBé   µi chÝnh  l  d ® k v  T   (Côc qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ §èi víinhµ  µm  Öc  ña    n  Þ, c¬       l vi c c¸c ®¬ v   quan  éc  ùc l ng  ninh, thu l  î an    quèc  phßng. +  ñ  ëng  Th tr c«ng  huyÖn  µ    n  Þ  ùc thuéc    ¬  an  v c¸c ®¬ v tr   c¸c c quan  é   B Néi vô, ®¨ng  ý  µ  µm  Öc  îc giao     k nh l vi ®   qu¶n  ývíiSë   l     C«ng  cÊp  an  tØnh  µ  v c¸cc¬    quan  éc Bé  éi vô;Gi¸m  c  ë  thu   N     ®è S C«ng  c¸ctØnh,thñ tr ng    ¬  an        ë c¸cc quan  éc Bé   éi vô    thu   N   kª khainhµ  µm  Öc  ña    l vi c V¨n  phßng  ¬  c quan  ùctiÕp tr     qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v tæng  îp    å  ¬  µ  µm  Öc  ña  Êtc¶    n  Þ  h c¸c h s nh l vi c t   c¸c ®¬ v trùc thuéc  ¨ng  ý  íiBé   éi  ô. Bé   éi  ô  khai nhµ  µm  Öc  ña      ® k v   N v   N v kª    l vi c V¨n phßng  ¬  c quan  ùctiÕp qu¶n  ýsö  ông  µ  tr     l  d v tæng  îp c¸chå  ¬  µ  µm  Öc  h     s nh l vi cña  Êtc¶    n  Þ  ùcthuéc ®¨ng  ý  íi é   µichÝnh  ôc  t   c¸c ®¬ v tr     k v  T   B (C qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). +  ñ  ëng,Ban  Th tr   chØ huy  ©n  ù  qu s (BCHQS)  Ën, huyÖn, thÞ    éc qu     x∙thu   BCHQS   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v c¸c  ¬  c quan  ùc thuéc tr     qu©n  ñng, binh  ñng  µ    ¬  ch   ch v c¸c c quan  ùcthuéc  é   èc  tr   B Qu phßng  ¨ng  ý  ® k nhµ  µm  Öc  íiBCHQS   l vi v   tØnh,qu©n  ñng,binh  ñng  µ    ¬    ch   ch v c¸c c quan  ùc tr   thuéc Bé  èc    Qu phßng. Ban  chØ huy  ©n  ù  qu s tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ kª khainhµ    lµm  Öc  éc BCHQS   vi thu   tØnh  ùctiÕp qu¶n  ýsö  ông  µ  tr     l  d v tæng  îp c¸chå  ¬  h   s nhµ  µm  Öc  ña  Êtc¶    n  Þ  ùcthuéc ®¨ng  ý  íi ©n  l vi c t   c¸c®¬ v tr     k v  qu khu. Thñ  ëng    ©n  tr c¸c qu khu, qu©n  ñng, binh  ñng  µ    ¬    ch   ch v c¸c c quan  ùc tr   thuéc Bé   èc    Qu phßng    kª khainhµ  µm  Öc  ña    l vi c V¨n  phßng  ¬  c quan  ùctiÕp  tr   qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v tæng  îp    å  ¬  µ  µm  Öc  ña  Êtc¶    n  Þ  h c¸c h s nh l vi c t   c¸c ®¬ v trùcthuéc ®¨ng  ý  íi é  èc      k v   Qu phßng. B Bé   èc  Qu phßng    kª khainhµ  µm  Öc  ña    l vi c V¨n  phßng  ¬  c quan  ùctiÕp  tr   qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v tæng  îp c¸chå  ¬  ña  Êtc¶    n  Þ  ùcthuéc ®¨ng  h     s c t   c¸c®¬ v tr     ký  íi é  µichÝnh  ôc  v  T   B (C qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ Nhµ,  t  ôsë  µm  Öc  ña    ¬    ®Ê tr   l vi c c¸c c quan  éc Bé  ¹igiao ë  thu   Ngo     trong  níc,tr×nh tù,thñ tôc®¨ng  ý  íi é  µichÝnh  îcthùc hiÖn    i víi   é,         k v  T   B ®    nh ®è     b   c¸c c¬ quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc    ®Þ ti® a  2 Ph Çn    ña  IIc Th«ng   µy. tn Riªng ®èi víi ôsë  µm  Öc  ña    ¬          l vi c c¸cc quan  ¹igiao nícCéng  µ    tr ngo      ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam   Æt  ¹  íc ngoµi,Bé   ¹igiao  ¨ng  ý  µ, ®Êt    ngh Vi   ® ti   n   Ngo   ® k nh   thuéc  ô së  µm  Öc  ña    ¬  tr   l vi c c¸c c quan  µy  íiBé   µi chÝnh  ôc  n v  T   (C qu¶n  ý l  c«ng s¶n)® îcc¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ôsë  µm  Öc  Æt    çi níc.    vt h th   tr   l vi ® ëm   b)  èi víinhµ  µm  Öc  ña    ¬  §   l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc  thu ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ý: l ­ Thñ  ëng    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    tr c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  éc Uû   thu   ban  ©n  ©n   nh d cÊp    ¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña  n  Þ  × nh  îcNhµ   ­ x∙,® k nh   thu     l vi c ®¬ v m ®  n ícgiao cho      qu¶n  ý,sö  ông  íiUû   l  d v   ban  ©n  ©n  Êp    û   nh d c x∙.U ban  ©n  ©n   nh d
  4. 4 cÊp    x∙tæng  îp c¸c b¶n  ¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc cña  n  Þ  h   ® k nh   thu     l vi   ®¬ v trùcthuéc vµ  Ëp  µn  ¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña     lb® k nh   thu     l vi c V¨n  phßng  Uû   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙qu¶n  ý,sö  ông    ¨ng  ý  íi û   l  d ®Ó ® k v   ban  ©n  ©n   U nh d cÊp  Ön  huy (Phßng  µi Ýnh  Ön). t  ch huy ­ Thñ  ëng    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    tr c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  éc Uû   thu   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  Ön  ùctiÕp qu¶n  ý®¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña  n   huy tr     l  k nh   thu     l vi c ®¬ vÞ   ×nh  îc Nhµ   íc giao  m ®  n  cho qu¶n  ý,sö  ông  ¨ng  ý  íiUû   l  d ® k v   ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön  c huy (Phßng  µichÝnh). t  ­  û   U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c huyÖn tæng  îp  h c¸c  b¶n  ¨ng  ý  µ, ®Êt  ® k nh   thuéc  ô së  µm  Öc  ña  tr   l vi c c¸c  n   Þ   µnh  Ýnh  ù  ®¬ v h ch s nghiÖp  ùc thuéc tr     huyÖn, cña    û     c¸c U ban  ©n  ©n  Êp    µ  Ëp  nh d c x∙v l b¶n  ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ® k nh   thu trôsë  µm  Öc  ña    l vi c V¨n  phßng  û   U ban  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý, ö  ông    ¨ng  l  d s ®Ó ® ký  íiUû   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh (Phßng qu¶n  ýc«ng  l  s¶n  ë   µi chÝnh    Ët  ST  ­V gi¸). ­ Thñ  ëng    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    tr c¸c®¬ v h ch s nghiÖp  éc c¸csë,ban,ngµnh  thu         trùc thuéc  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ô së  µm  ® k nh   thu tr   l viÖc  ña  n  Þ  ×nh  îcNhµ   ícgiao cho  c ®¬ v m ®  n    qu¶n  ý, ö  ông  íi   ë, ban, l  d s v  S   c¸c   ngµnh  Êp  c tØnh. Thñ  ëng    ë,    tr c¸c S ban, ngµnh  µ    v V¨n phßng  û   U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  tæng  îp    h c¸c b¶n  ¨ng  ý  éc  ôsë  µm  Öc  ña    n   ® k thu tr   l vi c c¸c ®¬ vÞ   ùc thuéc  µ  Ëp  tr   v l b¶n  ¨ng  ý  µ, ®Êt  éc  ô së  µm  Öc  ña    ® k nh   thu tr   l vi c V¨n phßng  ë, ban,ngµnh  ùctiÕp qu¶n  ýsö  ông    ¨ng  ý  íi ë  µichÝnh  S    tr     l  d ®Ó ® k v  T   S (Phßng  qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). c) C¸c  n  Þ  µnh  Ýnh  ù    ®¬ v h ch s nghiÖp  ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m     tr cNhµ   ícvÒ   ù  Ýnh    í  n   s ch x¸c,trung thùc vÒ   è  Öu,hå  ¬  ¨ng  ý  µ, ®Êt      s li   s ® k nh   thuéc trôsë  µm  Öc  ∙  ¨ng  ý  íi ¬      l vi ® ® k v   quan  c qu¶n  ýtrùctiÕp cÊp  l      trªn. C¬  quan qu¶n  ý trùc tiÕp  Êp      Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  µ, l    c trªnkhi ti nh hs® k nh   ®Êt  éc trôsë  µm  Öc  ña    n  Þ  µnh  Ýnh  ù  thu     l vi c c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  Êp  íicã  c d  nhiÖ m  ô  Óm    v ki tra,xem   Ðt vµ  ý    Ën  µo  å  ¬  ¨ng  ý. x   k x¸cnh v h s ® k III­q u ¶ n  l ý n h µ  l µ m  vi Ö c ® i thuª   c ñ a c¸c t æ  c h ø c  kinh d o a n h  n h µ 1­ Nh÷ng  ¬    c quan  íithµnh  Ëp  a  ã  µ  µm  Öc  µ  ÷ng  ¬  m  l ch c nh l vi v nh c quan  hiÖn  ∙  ã  µ  µm  Öc  ng    Ët so  íi nh  ® c nh l vi nh qu¸ ch   v   ®Þ møc,    Èn  ña  µ   tiªuchu c Nh níc quy  nh,  îc phÐp    ®Þ ®  thuª nhµ  µm  Öc  ña    chøc, c¸  ©n  îc   l vi c c¸c tæ    nh ®  phÐp  kinh  doanh  µ  nh sau    ∙  îc c¬  khi ® ®   quan  µichÝnh  ïng  Êp  ng    t  c c ®å ý b»ng  b¶n. Riªng  v¨n    n¨m 1995, chØ  ùc hiÖn  Öc    th   vi thuªtrôsë  µm  Öc  i      l vi ®è víi ¬    quan  µnh  Ýnh  ù  c h ch s nghiÖp  íi® îcCh Ýnh  ñ  m    ph cho  Ðp  µnh  Ëp vµ  ph th l  cã kinhphÝ    µ  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   thuªnh ®   c th quy phª duy M äi  êng  îp thuªnhµ  µm  Öc  u   tr h    l vi ®Ò ph¶icã  îp ®ång  ÷a c¬    h  gi   quan  i  ® thuª vµ    bªn  cho thuª theo  ng    ®ó quy  nh  ña  µ   íc;c¬  ®Þ c Nh n   quan  µichÝnh  t  cïng cÊp  ã    c tr¸chnhiÖm   Èm  nh  è  Ön  Ých  µ  n        th ®Þ s di t v ®¬ gi¸thuªtheo  ng   ®ó tiªuchuÈn  nh    ®Þ møc  µ  Êp  µ ¬ng  v c nh t øng  íi µ  µm  Öc  ña    ¬  v  nh l vi c c¸c c quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp; n Õu    Ön  ã  ÷ng  Ên      ph¸thi c nh v ®Ò kh«ng  ï hîp    ph   yªu cÇu,  ¬  c quan  îc thuª nhµ  µm  Öc  iÒu  ®    l vi ® chØnh  ¹ cho  ï hîp  li   ph   hoÆc   ¹m  t ho∙n ký  îp ®ång.  h 
  5. 5 2­  ¬   C quan  îc Nhµ   íc cho  Ðp  ®  n  ph thuª nhµ  µm  Öc    l vi ph¶i bè  Ý sö    tr   dông  ng  ôc  ch  µ    ®ó m ®Ý v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   µ  v nh tr¸nh h háng, thÊt       tho¸t µis¶n    ∙     t nh ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång; vµ       kh«ng  cho  ¬  c quan  kh¸c vµ    c¸nh©n    ¹ .   thuªl i TríclócchÊ m     îp ®ång  ngµy,c¬     døt h   15    quan  i    µ  µm  Öc  ® thuªnh l vi ph¶i  b¸o cho  ¬    c quan  µi Ýnh  ïng cÊp  Õt. t  ch c  bi 3­ ViÖc    thanh    Òn thuªnhµ  îcthùc hiÖn  to¸nti     ®    b»ng    ×nh  haih thøc sau:   a)  ¬   C quan  i  ® thuª dïng  ån    ngu kinh  Ý   ∙  îc duyÖt  µng  ph ® ®   h n¨m    ®Ó thanh    ùctiÕp cho  ¬  to¸ntr     c quan  cho    thuªtheo  ng  è  Òn vµ  êigian ph¶i ®ó s ti   th       thanh      to¸nghitronghîp ®ång  ∙  ý.    ®k b)  ¬   C quan  µichÝnh      ùctiÕp  t  chitr¶tr   (th«ngqua Kho  ¹c Nhµ   íc)cho  b  n  c¬  quan  cho thuª theo  ng  è  Òn  µ  êigian    ®ó s ti v th   ph¶i thanh    to¸n ®∙    tho¶  thuËn  theo  îp  ng  h ®å bªn thuªvµ    bªn  cho thuª®∙  ý  µ  îc trõvµo    kv®   kinh phÝ    ® îcduyÖt  µng    h n¨m  ña  n  Þ  i    µ  Õt    íi ©n  c ®¬ v ® thuªv quy to¸nv   ng s¸ch Nhµ   íc   n  (ng©n  s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph IV­ ë  s æ  s¸ch theo d â i v µ  c h Õ  ® é  b¸o c¸o  m 1­ TÊt  c¸c®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    c¶    vh ch s nghiÖp  u   ®Ò ph¶ilËp sæ       s¸ch theo    dâinhµ  µm  Öc,tæ    l vi   chøc  Öc    Ðp  ¹ch    y   ,  Ýnh    vi ghich h to¸n®Ç ®ñ ch x¸c theo  ®óng  Õ     Õ     Ön  µnh  é  µichÝnh  ch ®é k to¸nhi h BT  ban  µnh. h 2­  ùc  Ön  y     Õ     Th hi ®Ç ®ñ ch ®é b¸o  c¸o  êng  th xuyªn  µ  nh  ú  Ò   µi v ®Þ k v t  s¶n  ãichung  µ  µ  µm  Öc  ãiriªng®óng  Õ     n  v nh l vi n     ch ®é b¸o  kÕ     Ön  c¸o  to¸nhi hµnh  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh,  òng    ®Þ c nh theo  cÇu  ña    ¬  yªu  c c¸c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy 3­ Së  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp toµn  é  ü  µ  µm  Öc  ña  h  b qu nh l vi c c¬ quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc  a   ¬ng  thu ®Þ ph qu¶n  ý(theo biÓu  è    l    s 2) göivÒ   é  µichÝnh    BT  sau    ∙  µn  Êtthñ tôc®¨ng  ý. khi® ho t       k V­ t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1­  Ó   ¶m   §® b¶o  ùc hiÖn  ètviÖc  ¨ng  ý  µ  µm  Öc  ña  ¬  th   t  ® k nh l vi c c quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  theo ®óng    Quy  Õ  qu¶n  ývµ  ö  ông  µ  µm  Öc  ch   l  s d nh l vi vµ  ã    cho  Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch:chix©y  ùng  íi,c¶it¹om ë   éng  c c¨n cø  vi x d k ho    d m    r n©ng  Êp  µ  öa  ÷a  êng  c v s ch th xuyªn  µ   µm  Öc  nh l vi cho  c¸c  ¬  c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp  õ  t n¨m  1996  ë ®i, c¸c  n   Þ   µnh  Ýnh  ù  tr     ®¬ v h ch s nghiÖp  trong c¶  íc ph¶i®¨ng  ý  µ  µm  Öc  íic¬    n    k nh l vi v   quan  µichÝnh  ïng  Êp  t  c c theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy  tn xong  ícngµy  9­ tr   30­ 1995. C¬  quan  µichÝnh  îc quyÒn    Þ  t  ®  ®Ò ngh kh«ng  è  Ý dù      µng  b tr   to¸nchih n¨m hoÆc   õng  Êp    d c ph¸tkinhphÝ    cho    c¸ckho¶n    Ò   öa  ÷a,n©ng  Êp, chiv s ch   c  x©y  ùng  íinhµ  µm  Öc  d m  l vi cho  ÷ng  ¬  nh c quan kh«ng  ¨ng  ý  µ  µm  Öc  ® k nh l vi theo ®óng    quy  nh. ®Þ
  6. 6 2­ Thñ  ëng    é, c¬    tr c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ®¹ c¸c c¬    quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  éc  Êp  × nh  thu c m qu¶n  ýthùc hiÖn  Öc  l    vi ®¨ng  ý  µ,®Êt  éc trôsë  µm  Öc  k nh   thu     l vi theo ®óng   quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3­ Côc    qu¶n  ýc«ng  l  s¶n  µ  ë  µichÝnh    Ët    vST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   óp  é   ëng  é   µi chÝnh, Chñ   Þch  û     gi B tr BT    t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  íng  Én  «n   c    ph h d ® ®è c¸c  n   Þ   ùc  Ön  ®¬ v th hi viÖc  ¨ng  ý  µ  µm  Öc. ® k nh l vi 4­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.Nh÷ng    tn c hi l     k t  k  quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b M É u   è    s1 Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¨n g  k ý  n h µ , ® Ê t thu é c trô s ë  lµ m  vi Ö c c ñ a  ¬   u a n  h µ n h  c h Ý n h  s ù  n g hi Ö p   cq (Dïng cho  õng ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    t  vh ch s nghiÖp) Tªn  ¬  c quan  ¨ng  ý.. . ................................... ® k . . ................................... §Þa  chØ: ­Sè  µ.. . . .....................................    nh . . ..................................... ­Tªn  êng  è.. . ................................   ® ph . . ............................... ­X∙,phêng.. . ..................................    . . .................................. ­Qu Ën,  Ön... . .................................   huy . . ................................ ­TØnh, thµnh  è... . ...............................     ph . ............................... Tæng  è    é  s c¸n b CNVC   îcphÐp  ö  ông... . .................. ®  sd . ................... I­ Ò  n h µ :  v 1­ Tæng  è    s ng«inhµ... . ..............................c¸i   . . .............................  .. 2­ C Êu  óctõng ng«inhµ   tr       ­Ng«inhµ  . . .....   è  Çng.. . ....  ©y  ùng      A:.. . .....  S t .; . . ....X . ; d n¨m:.. . ... . . ..; ­Ng«inhµ  . . .....         . . ....             . . ..;     B:.. . .....        .. . ....            .. . ... .; .; 3­ C«ng    n¨ng  ÕtkÕ   õng ng«inhµ: thi   t     ­Ng«inhµ  . . .......................................     A:.. . .......................................
  7. 7 ­Ng«inhµ  .. . .......................................     B:  . . ....................................... 4­ Tæng  è    s phßng:.. . ...  . ....phßng .. Sè   phßng  õng ng«inhµ: t    ­Nhµ   . . ........................................   A... . ........................................ ­Nhµ   . . ........................................   B... . ......................................... 5­ Gi¸trÞx©y  ùng  õng ng«inhµ:     d t    ­Ng«inhµ  .. . ...............................  ng     A:  . . ...............................®å . . ­Ng«inhµ  . . ................................®ång     B:.. . ................................  .. 6­ Gi¸trÞ®¸nh    ¹cña  õng ng«inhµ:     gi¸l   i t    ­Ng«inhµ  .. . ....%     Þ. . . .....®ång     A:  . . ...  gi¸tr . . .....  .. . . ­Ng«inhµ  . . ....      Þ.. . .....®ång     B:.. . .....% gi¸tr . . ....  . . .. 7­ Tæng  Ön  Ých  ©y  ùng... . .............m2   di t xd . ............. . . DiÖn  Ých  ©y  ùng  õng ng«inhµ: t xd t    ­Ng«inhµ  . . ......................      A:.. . .......................m2 . . ­Ng«inhµ  . . .......................m2     B:.. . .......................  .. 8­ Tæng  Ön  Ých  ö  ông:. . ................    di t sd . . ................m2 . . DiÖn  Ých  ö  ông  t sd ng«inhµ:+      Ng«inhµ  . . ...    A:.. . ....m2 . . +  Ng«inhµ  . . ....m2   B:.. . ....  .. 9­ Tæng  Ön  Ých  ö  ông  Ýnh... . ...........    di t sd ch . ............m2 .. DiÖn  Ých  ö  ông  Ýnh  õng ng«inhµ: t sd ch t    +  Ng«inhµ  . . ...    A:.. . ....m2 . . +  Ng«inhµ  . . ....m2   B:.. . ....  .. 10­ DiÖn  Ých  Ýnh  Ön  ang  ö  ông:   t ch hi ® sd ­Trô  ë  µm  Öc.. . ....................m2   s l vi . . ...................  .. ­Lµ m     phßng  äp.. . ...................  h . . ...................m2 . . ­Lµ m     phßng  kh¸ch.. . ..................m2 . . .................  .. ­Lµ m   éitr ng.. . ....................m2   h  ê . . ...................  .. ­Nhµ     c«ng  ô.. . ......................m2 v . . .....................  . . 11­ Tæng  Ön  Ých  ö  ông  ô.. . ............    di t sd ph . . ............m2 .. DiÖn  Ých  ö  ông  ô  õng ng«inhµ: t sd ph t     +  Ng«inhµ  . . ...    A:.. . ....m2 . . +  Ng«inhµ  . . ....m2   B:.. . ....  .. 12­ Nguån  èc  õng ng«inhµ... . ..............................   gt    . . ..............................    .. . ..................................................     . . .................................................
  8. 8 II­ Ò  ® Ê t:  v 13­ Thöa  t  è.. . ...............Tê    ®Ê s . . ..............  b¶n    è.. . ............. . . ®å s . . ............ 14­ Tæng  diÖn tÝch (khu«n viªn) . ..........................  . . ........................... . m2 15­ H×nh    thøc sö  ông:  riªng                      d                         chung 16­ Nguån  èc  öa ®Êt.. . ...................................   g th   . . ................................... III­b ¶ n  s a o c¸c gi Ê y t ê c ã  liªn u a n  n h µ , ® Ê t    q ­   S¬   ®å   ®Êt,   m Æt   b»ng  nhµ:.. . .................................. . .................................. IV­ é t s è  v Ê n  ® Ò  c Ç n  ® î c c h ó  ý  m .. . ...................................................... . . ..................................................... X¸c  Ën  ña  Trëng  nh c phßng  Ng êilËp biÓu    Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 19... c¬ quan  tµivô   (Thñ  ëng  ¬  tr c quan qu¶n  ýcÊp  l  ký    ng  Êu) tªn®ã d trªn
  9. M É u   è  s2 Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph b¶ n g  t æ n g  h î p  ¨n g  k ý  n h µ , ® Ê t thu é c trô s ë  lµ m  vi Ö c  ® §¬n  Þ v §Þa  Tæng VÒ   µ nh Tæng    Þ gi¸tr Ghi chØ trùcthuéc     diÖn  Sè  ng«inhµ   Tæng   Tæng DiÖn  Ých  ö  ông  2) t sd (m Gi¸trÞ Theo    chó sè Bé, c¬    quan tÝch Tæng   Trong  phßng diÖn Tæng   DiÖn  Ých  ö  ông  Ýnh t sd ch DiÖn x©y gi¸trÞ   sè ®ã sè ngang  é, B ®Êt (c¸ ) nhµ  i 2  tÝch (m2) Tæng   Trong  ®ã tÝch dùng cßn  ¹ li sè c¬ quan  (m2) tÇng  ë tr   x©y  (m2) Phßng  Phßng  Phßng  Héi tr  ­ Nhµ   sö  ông  d trùcthuéc     lªn(c¸ )  i dùng lµm  häp kh¸ch êng c«ng  phô UBND   tØnh viÖc vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VD 1.   V¨n  phßng  é B 2.§¬n  Þ    vA 3...  . Ghi  ó:¸ dông  ch   p  cho    ë   c¸c S ban  µnh  ùcthuéc trung ¬ng,c¸c Bé, c¬  ng tr             quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Bé   éi vô,Ban  thu   N     chØ   huy  © n   ù  Qu s tØnh,Qu © n   ñng,Binh  ñng,Qu © n     ch   ch   khu  µ  é  èc  v B Qu phßng.
  10. X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ñ  ch qu¶n Vô  µivô T  Ng êilËp biÓu    Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 19... cÊp    trªnhoÆc   ña  é  µichÝnh c BT  (Thñ  ëng  é  ý    ng  Êu) tr B k tªn®ã d
Đồng bộ tài khoản