Thông tư 45-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
46
lượt xem
5
download

Thông tư 45-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 45-TC/TCT về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45-TC/TCT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45-TC/TCT Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 1990 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 45-TC/TCT NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 1990 HƯ NG D N THI HÀNH LU T THU DOANH THU Căn c i u 1 t i Ngh nh 351-H BT ngày 2/10/1990 c a H i ng B trư ng quy nh chi ti t thi hành lu t thu doanh thu, B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t thu doanh thu như sau: A. V PH M VI ÁP D NG LU T THU DOANH THU I- Theo quy nh t i i u 1 Lu t thu doanh thu, thu doanh thu ư c áp d ng th ng nh t i v i các thành ph n kinh t trong qu c doanh và ngoài qu c doanh. Lu t thu doanh thu thay th ch thu qu c doanh, thu doanh nghi p, thu buôn chuy n, m t s m t hàng thu c di n ch u thu hàng hoá nay chuy n sang n p thu doanh thu và ch thu v mu i. i tư ng n p thu doanh thu bao g m t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh có doanh thu trên lãnh th Vi t Nam; - Thu c m i ngành ngh ; s n xu t (g m c gia công, ch bi n, khai thác), xây d ng (g m c o c, kh o sát thi t k ); v n t i, thương nghi p (g m c i lý, u thác), ăn u ng, d ch v các lo i (g m c d ch v khoa h c k thu t, bưu i n, tín d ng, ngân hàng, c m , b o hi m cho thuê tài s n, d ch v giáo d c, d y ngh , văn hoá, ngh thu t, y t , th d c th thao, tư v n pháp lu t, d ch v du l ch, khiêu vũ, ua ng a, ua xe, phát hành x s , môi gi i, i lý tàu bi n v.v...) - Thu c m i hình th c kinh doanh: t ch c kinh t (xí nghi p, T ng Công ty, Công ty ho c các ơn v qu c doanh khác; liên doanh; liên k t, h p doanh, Công tư h p doanh; ơn v s nghi p văn hoá, y t , giáo d c, ngh thu t và s nghi p khác ho t ng theo phương th c kinh doanh, h p tác xã, t h p tác, t p oàn s n xu t, t ch c làm kinh t c a t p th cán b công nhân viên ch c cơ quan hành chính s nghi p. Vi n nghiên c u khoa h c, trư ng h c, oàn th chính tr - xã h i, h i qu n chúng, l c lư ng vũ trang, Công ty c ph n, Công ty tư doanh; t ch c ,cá nhân ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài có bán hàng hoá ho c cung ng d ch v t i Vi t Nam v.v...); Xí nghi p tư doanh, h ti u ch , h cá th , h kinh t gia dình v.v... - Có a i m kinh doanh c nh hay lưu ng, ho t ng thư ng xuyên hay không thư ng xuyên, ho t ng theo th i v .
 2. II- Theo i u 2 Lu t thu doanh thu, nh ng ho t ng sau ây không thu c di n ch u thu doanh thu: 1. S n xu t nông nghi p thu c di n ch u thu nông nghi p; 2. S n xu t hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t (các lo i thu c hút, rư u, bia, pháo, bài lá, vàng mã); 3. S n xu t hàng hoá th c t xu t khNu. T m th i không thu thu doanh thu i v i cơ s kinh doanh tr c ti p gi t m l n, trâu, bò ã, n p thu sát sinh. B - CĂN C TÍNH THU , BI U THU Theo i u 7 Lu t thu doanh thu, căn c tính thu là doanh thu và thu su t. I- Doanh thu tính thu là toàn b ti n bán hàng, ti n gia công ti n d ch v trong kỳ n p thu , sau khi th c hi n vi c bán hàng, tr hàng gia công ho c cung ng d ch v , không tr m t kho n phí t n nào, khi ã ư c ngư i mua hàng, ngư i thuê gia công, ho c ư c cung ng d ch v nh n tr ti n, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. Doanh thu tính thu ư c quy nh phù h p v i c i m c a t ng ho t ng như sau: 1. i v i ngành s n xu t (bao g m c s n xu t công nghi p, ti u công nghi p, th công nghi p, khai thác khoáng s n: m , t, cát, á, s i; khai thác, ch bi n lâm s n; khai thác, nuôi tr ng, ch bi n thu s n; s n xu t nông nghi p không thu c di n ch u thu nông nghi p: v t cá gi ng, chăn nuôi gia c m, gia súc, nuôi ong, nuôi t m, tr ng hoa, cây c nh v.v..) là ti n bán s n phNm, n a thành phNm, ph phNm, bao bì, nguyên li u, v t liêu, nhiên li u, ng l c; ti n cho thuê tài s n c nh; ti n gia công, l p ráp, s a ch a. 2. i v i ngành xây d ng là ti n ph i tr v công trình ho c h ng m c công trình hoàn thành bàn giao, ti n s a ch a, d ch v xây d ng như o c, kh o sát, thi t k ... 3. i v i ngành v n t i là ti n cư c phí v n chuy n hàng hoá, hàng khách, hành lý và các kho n thu v hoa h ng i lý, môi gi i và thu khác i v i ngành v n t i (phí c ng, ki m ki n, b n bãi, ti n qua phà...). 4. i v i ngành thương nghi p, ăn u ng là ti n bán hàng (k c hàng mua v bán và hàng t ch bi n). a) i v i ho t ng i lý bán, u thác mua, u thác xu t khNu là ti n hoa h ng ư c hư ng. Nh ng cơ s có i u ki n sau ây m i ư c công nh n là i lý, u thác và ư c n p thu trên doanh thu hoa h ng; - Có gi y phép kinh doanh v ho t ng i lý, u thác;
 3. - Có h p ng gi a hai bên giao và nh n hàng i lý, u thác, có quy nh rõ v : lo i hàng, giá c m, v t l hoa h ng ư c hư ng v thanh toán ti n mua hàng (không ph i mua t bán o n). H p ng ph i g i 1 b n cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s theo dõi; - Th c hi n vi c bán hàng i lý ho c mua hàng u thác úng giá ghi trong h p ng. - Th c hi n nghiêm ch nh ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn, có h ch toán rõ ràng, chính xác doanh thu mua bán hàng, hoa h ng ư c hư ng v ho t ng i lý, u thác và các chi phí liên quan. b) i v i các ho t ng ký g i bán hàng hoá, cơ s kinh doanh nh n bán hàng ký g i và ngư i có hàng g i bán ph i th c hi n y các quy nh sau ây: + V s sách, ch ng t : - Cơ s nh n hàng ký g i ph i có gi y phép kinh doanh và kê khai, ăng ký n p thu v ho t ng bán hàng ký g i. Ph i th c hi n nghi m ch nh ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn theo quy nh c a Nhà nư c. Khi nh n hàng ký g i ph i ghi ngay vào s . Hàng ký g i ph i kèm theo ch ng t hoá ơn ( i v i cơ s kinh doanh thư ng xuyên) ho c gi y g i hàng bán c a ngư i buôn chuy n, ho c ngư i g i bán hàng không mang tính ch t buôn bán (riêng các lo i hàng hoá có giá tr l n như xe máy, video... ph i có gi y ch ng nh n c a cơ quan nơi làm vi c ho c c a chính quy n phư ng xã) cơ s kinh doanh có căn c ghi vào s nh n hàng ký g i. + V ch thu i v i hàng ký g i: - Cơ s kinh doanh bán hàng ký g i ư c tính thu doanh thu trên hoa h ng ư c hư ng. - Cơ s kinh doanh có hàng g i bán ph i n p thu doanh thu trên toàn b s ti n bán hàng ký g i (chưa tr ti n hoa hông v hàng ký g i). - Cá nhân g i hàng bán không có tính ch t buôn bán thì không ph i n p thu doanh thu. Ngoài vi c ph i n p thu doanh thu v ph n mình tính trên hoa h ng ư c hư ng, cơ s kinh doanh còn có trách nhi m: - Hàng tháng l p b ng kê nh ng hàng hoá c a các cơ s kinh doanh thư ng xuyên trong qu n, huy n, th xã g i bán, g i cơ quan thu a phương có căn c th c hi n vi c thu thu doanh thu v hàng g i bán c a nh ng cơ s kinh doanh này (trên cơ s kinh doanh có hàng g i bán, a ch , s lư ng hàng bán; doanh thu...). - Kh u tr 5% trên doanh thu c a ngư i kinh doanh buôn chuy n có hàng g i bán ( n u chưa n p thu doanh thu trư c khi v n chuy n hàng i) n p cho cơ quan thu a phương (2% v thu doanh thu, 3% v thu l i t c).
 4. Khi thu thu , cơ quan thu s c p biên lai cho cơ s kinh doanh ư c u nhi m kh u tr ti n thu nói trên giao cho ngư i có hàng g i bán và trích cho cơ s nh n hàng g i bán m t kho n thù lao 3% tính trên s thu kh u tr ã n p cho cơ quan thu . 5. i v i ngành kinh doanh d ch v là ti n d ch v g m ti n công, ti n nguyên v t li u, ph tùng thay th (n u có) và các chi phí khác ph c v cho ho t ng d ch v . a) i v i ho t ng tín d ng, ngân hàng là toàn b s ti n lãi do cơ s nh n c a ngư i vay, ví d : HTX tín d ng có s v n cho vay là 100 tri u ng, thu ư c s ti n lãi cho vay là 5 tri u ng, doanh thu tính thu là 5 tri u ng, c ng v i các kho n thu khác như thu v d ch v thanh toán qua Ngân hàng, ti n bán séc v.v... (n u có). b) i v i ho t ng b o hi m là t ng s ti n b o hi m do khách hàng mua. c) i v i ho t ng cho thuê tài s n là toàn b s ti n thu ư c c a ngư i thuê ph i tr . d) i v i s n phNm do các cơ s s n xu t, d ch v c a nhà trư ng và các ơn v giáo d c khác làm ra, có tiêu th s n phNm và cung ng d ch v ra ngoài, ph i n p thu doanh thu theo thu su t i v i ngành ngh s n xu t, d ch v thích h p. Trong trư ng h p có nhu c u u tư tăng cư ng cơ s v t ch t và thi t b gi ng d y, h c t p c a nhà trư ng thì ph i có phương án và ghi vào k ho ch c a ngành ho c a phương, cơ quan tài chính s xem xét c p l i cho trư ng h c t ngân sách Nhà nư c. e) i v i ho t ng bi u di n văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, khiêu vũ, ua ng a, ua xe, doanh thu ư c tính trên toàn b s ti n bán vé vào c a và các kho n thu v ho t ng d ch v khác c a cơ cơ s kinh doanh. g) i v i Công ty phát hành x s , doanh thu ư c tính trên ti n bán vé s và ti n thu v ho t ng d ch v khác (n u có). 6. i v i doanh thu do cơ s kinh doanh nh n b ng ngo i t (v ho t ng kinh doanh trong nư c ho c xu t khNu) thì ph i quy i s ngo i t thu ư c ra ti n Vi t Nam theo t giá mua vào do ngân hàng công b t i th i i m cơ s kinh doanh nh n ư c ngo i t . 7. i v i trư ng h p cơ s kinh doanh dùng hàng hoá, v t tư, máy móc, thi t b ... (do t s n xu t hay mua ngoài) ho c dùng d ch v c a mình trao i hàng hoá hay thanh toán ti n d ch v , cũng như t cung ng hàng hoá hay d ch v c a cơ s kinh doanh cho nhu c u sinh ho t n i b , ho c bi u t ng ngư i khác cũng ph i tính thành ti n theo giá bán buôn v nh ng hàng hoá ó, ho c giá d ch v t i th i i m phát sinh tính thu doanh thu. Trong m i trư ng h p trao i hàng hoá ho c d ch v nói trên, m i bên tham gia trao i u ph i n p thu trên doanh thu tính thu v tr giá hàng hoá ho c ti n d ch v c a ph n mình ưa i trao i. 8. i v i t ch c kinh t (qu c doanh, t p th ...) s d ng hình th c khoán cho cá nhân trong t ch c ho c ngoài t ch c t qu n lý kinh doanh, t phân ph i thu nh p
 5. và có th t lo ph n v n, ch thu khoán m t s ti n nh t nh, thu doanh thu ư c tính trên doanh thu th c t phát sinh c a t ng cá nhân nh n khoán. 9. i v i hàng hoá do cơ s s n xu t tr c ti p xu t khNu thì không ph i n p thu doanh thu. N u cơ s s n xu t u thác cho cơ s khác xu t khNu thì thu doanh thu ch thu i v i cơ s kinh doanh nh n u thác trên hoa h ng ư c hư ng. 10. i v i trư ng h p bán hàng hoá theo cách tr ti n làm nhi u l n, doanh thu tính và n p thu trên s ti n th c t nh n trong m i kỳ h n cho n khi thanh toán h t s ti n ph i thu. 11. Doanh thu tính thu ư c xác nh: a) i v i các t ch c kinh t và h tư nhân thu c lo i v a và l n là t khai c a cơ s kinh doanh ư c cán b thu ki m tra, xác nh n. N u phát hi n doanh thu kê khai không úng th c t kinh doanh, cơ s ph i n p thu theo doanh thu ã ư c cán b thu i u tra, xác nh theo quy nh t i i u 17 Lu t thu doanh thu. Ngoài ra còn b x lý v khai man, tr n thu theo quy nh t i i u 19 Lu t thu doanh thu. b) i v i h kinh doanh nh (có doanh thu bình quân tháng n 6 tri u ng i v i ngành s n xu t, thương nghi p; 3 tri u ng i v i ngành ăn u ng; 1,5 tri u ng i v i ngành s n xu t gia công, xây d ng, v n t i, d ch v ) là doanh thu khoán do cơ quan thu n nh trên cơ s tài li u kê khai c a h kinh doanh, tài li u i u tra c a cán b thu k t h p v i vi c bàn b c công khai, dân ch trong các t ngành ngh , có ghi biên b n ngh m c doanh thu khoán c th i v i t ng h , ư c lãnh o Chi c c thu xét duy t có căn c pháp lý l p s thu . M c doanh thu này ư c dùng làm căn c tính thu trong th i h n 3 tháng ( i v i ngành, ngh kinh doanh th i v , có nhi u bi n ng) ho c 6 tháng ( i v i ngành ngh ít bi n ng). N u chưa h t th i h n trên mà doanh thu th c t tăng, gi m trên 20% doanh thu khoán thì ph i i u ch nh l i m c doanh thu ã khoán. Trình t ti n hành i u ch nh doanh thu khoán cũng ph i làm úng th t c có biên b n h p l có căn c l p l i s thu . Tiêu chuNn h nh theo nh m c ti n nói trên s ư c B Tài chính ngh i u ch nh l i khi ng ti n trư t giá trên 20% so v i th i i m quy nh tiêu chuNn h nh . II- Thu su t thu doanh thu: Căn c i u 9 Lu t thu doanh thu và i u 4 Ngh nh s 351-H BT c a H i ng B trư ng ngày 01 tháng 10 năm 1990, B Tài chính chi ti t hoá Bi u thu kèm theo Lu t thu doanh thu thành bi u thu kèm theo thông tư này áp d ng th ng nhát gi a các a phương. 1. Trư ng h p cơ s s n xu t v a có thu su t theo ngành ngh , theo tính ch t nguyên li u, v a có thu su t theo công d ng thì ư c áp d ng thu su t theo công d ng .Ví d s n xu t cao su (thu su t 6%) là chơi tr em (thu su t 1%) ư c áp d ng thu su t theo chơi tr em (1%);s n xu t g (thu su t 5%) là nh c c (thu su t 2%) ư c áp d ng thu su t theo nh c c (2%).
 6. 2. Cơ s kinh doanh ho t ng trong nhi u ngành ngh ch u thu su t thu doanh thu khác nhau thì n p thu doanh thu theo thu su t i v i t ng ngành ngh . N u cơ s không h ch toán riêng ư c doanh thu i v i t ng ngành ngh thì áp d ng thu su t cao nh t i v i ngành ngh có kinh doanh. 3. Quy t nh s 172-NQ/H NN8 ngày 10-9-1991 ã b thu su t i v i ho t ng bán buôn nên i u ki n ư c n p thu su t bán buôn quy nh i u này không còn hi u l c thi hành. 4. Theo i u 15 Lu t thu doanh thu, cơ s kinh doanh ho t ng buôn bán theo t ng chuy n hàng ho c ho t ng c a cơ s kinh doanh có a i m c nh ngành thương nghi p em bán hàng ngoài khu v c ư c phép kinh doanh ư c n p thu doanh thu theo thu su t 2% trên doanh thu tính theo giá th trư ng t i th i i m nơi hàng i và 3% thu l i t c. C- ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU DOANH THU Theo quy nh t i i u 10 và i u 11 Lu t thu doanh thu, cơ s kinh doanh có trách nhi m: kê khai ăng ký v i cơ quan thu , ch p hành nghiêm ch nh ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn; kê khai y doanh thu kinh doanh; cung c p tài li u theo yêu c u c a cơ quan thu , n p thu y , úng h n. Theo quy nh t i i u 16 Lu t thu doanh thu, cơ quan thu có nhi m v và quy n h n: hư ng d n, giúp cơ s kinh doanh th c hi n ch s sách k toán, th t c kê khai, n p thu ; ki m tra; ki m soát ho t ng kinh doanh; yêu c u cung c p y tài li u; tính thu , l p s thu , duy t s thu và thông báo s thu ph i n p; l p biên b n và x lý các v vi ph m;xem xét gi i quy t các ơn khi u t ..Th c hi n nh ng qui nh trên, B Tài chính hư ng d n như sau: I- V kê khai, ăng ký v thu 1. Lu t thu doanh thu ư c tri n khai và áp d ng th ng nh t i v i các thành ph n kinh t , t t c các cơ s kinh doanh u ph i ăng ký v i cơ quan thu , k c trư ng h p trư c ây ã ăng ký ho c chưa ăng ký. Cơ quan thu t nh, thành ph , c khu c n có k ho ch c th trình UBND duy t tri n khai th ng nh t trên a bàn vi c kê khai, ăng ký theo m u th ng nh t ính kèm Thông tư này. T khai ph i làm 2 b n có xác nh n c a cán b thu tr c ti p qu n lý cơ s : 1 b n lưu t i cơ quan thu , 1 b n cơ quan thu xác nh n và tr l i cho cơ s kinh doanh lưu ch ng minh ã làm th t c ăng ký. Khi có s thay i các ch tiêu ã kê khai ăng ký, cơ s kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu i u ch nh l i ch tiêu ã ghi trong s theo dõi c a cơ quan thu . Khi có s sáp nh p, phân chia, gi i th , cơ s kinh doanh u ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là 5 ngày trư c khi sáp nh p, phân chia, gi i th và ph i thanh toán h t s ti n thu doanh thu ph i n p trư c khi có s thay i này.
 7. 2. Th i gian t ch c kê khai ăng ký ph i hoàn thành ch m nh t là 31-12-1990 i v i m i cơ s kinh doanh thu c m i ngành ngh , m i thành ph n kinh t trong a phương. 3. Sau khi nh n h sơ kê khai ăng ký, cơ quan thu c n: - Xem xét, yêu c u b sung nh ng i m ghi chưa rõ, chưa trong t khai. - T ch c ki m tra tài li u kê khai ăng ký i chi u v i th c t ho t ng c a cơ s kinh doanh, chú tr ng các ch tiêu v v n, lao ng, doanh thu... n u phát hi n cơ s kê khai không úng, tuỳ theo vi ph m nh ho c n ng, c n ư c x lý như quy nh t i i m a, kho n 1, i u 19 Lu t thu doanh thu; - Ghi vào s theo dõi chính th c, g i là s danh b các cơ s kinh doanh, ư c l p riêng i v i t ng thành ph n kinh t (qu c doanh, h p tác xã, t ch c làm kinh t c a cơ quan, oàn th l c lư ng vũ trang, tư nhân, cá th v.v...) có chia theo ngành (s n xu t, xây d ng, v n t i, thương nghi p, ăn u ng, d ch v v.v...) v i nh ng mã s riêng có kh năng ph c v cho vi c s d ng máy vi tính; - Ti n hành phân lo i các cơ s kinh doanh trên a bàn có bi n pháp qu n lý, thu thu thích h p v i t ng lo i kinh doanh; - Ph i h p v i ngành ch qu n, chính quy n cơ s và ban qu n lý ch ...s p x p ch ng i n nh cho các cơ s kinh doanh thành t ng t ngành ngh theo a bàn (ch , ư ng ph , phư ng, xã) ti n vi c tuyên truy n, ph bi n chính sách thu , hư ng d n ch s sách, ch ng t k toán... ho c cung c p tài li u, tình hình ho t ng kinh doanh, b o m vi c n p thu ư c công b ng, t o thu n l i cho vi c ch ng tr n thu , l u thu C n ch n nh ng ngư i trong t kinh doanh tương i n m ư c chính sách, ch thu và có thái óng góp t t, gi i thi u t viên b u làm t trư ng, t phó. Cán b thu ph i thư ng xuyên trao i, giúp t trư ng, t phó n m ư c nguyên t c, ch thu và ng viên h cung c p tài li u, nh n xét v tình hình kinh doanh c a nh ng ngư i trong t nâng cao hi u qu qu n lý thu thu . - T ch c vi c ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t tình hình kinh doanh, i chi u v i tài li u kê khai ăng ký, phát hi n và x lý k p th i nh ng trư ng h p không làm y trách nhi m kê khai, ăng ký, n p thu . II- V ch s sách k toán ch ng t hoá ơn. 1. i v i các t ch c kinh t (XNQD, HTX v,v...) và cơ s tư nhân, cá th lo i l n, v a: Pháp l nh k toán ã ư c H i ng nhà nư c ban hành t 10-5-1988 ngày 17-11- 1988, Ch t ch H i ng B trư ng ã ban hành Quy t nh s 292-CT v ch l p ch ng t mua bán hàng và cung ng d ch v thu ti n và ã ư c Liên B Tài chính - T ng C c th ng kê hư ng d n thi hành theo Thông tư liên b s 58-TT/LB ngày 23 tháng 12 năm 1988.
 8. M t trong nh ng yêu c u quan tr ng v t ch c th c hi n các Lu t thu m i là ph i quy t tâm và khNn trương ưa vi c th c hi n các ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn vào n n n p, k cương có căn c xem xét, ki m tra, tính thu sát th c t kinh doanh theo úng pháp lu t i v i t ng cơ s thu c các thành ph n kinh t . Các a phương c n khNn trương th c hi n b i dư ng, t p hu n, hư ng d n k lư ng ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn cán b thu à các cơ s kinh doanh n m ư c các nguyên lý và nghi p v h ch toán: l p ch ng t , vào s sách k toán, l p các báo bi u thích h p v i t ng lo i i tư ng theo quy nh trong ch vi c th c hi n ư c nghiêm ch nh... C n kiên quy t kh c ph c chi u hư ng tư tư ng trong cán b ngành thu ; thi u quy t tâm th c hi n ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn i v i tư nhân, ng i khó khăn, ph c t p và lo gi m s thu. C n chuNn b chu áo; có bi n pháp c th , ng b , b o m cho vi c th c hi n nghiêm ch nh ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn g n v i n i dung ch công tác qu n lý thư ng xuyên c a cán b thu , cùng v i vi c t ch c, giáo d c, hư ng d n, v n ng sâu r ng trong các cơ s kinh doanh, k t h p v i vi c ki m tra và x lý nghiêm kh c i v i nh ng v vi ph m Lu t thu thúc Ny vi c ch p hành nghiêm ch nh trong m i ơn v kinh t . Ngoài ra, c n ph bi n r ng rãi n m i ngư i tiêu dùng th y rõ trách nhi m ph i òi ch ng t ,, hoá ơn theo úng th c t mua bán hàng hoá, tr ti n d ch v ; tích c c giúp cơ quan thu phát hi n nh ng trư ng h p bán hàng không xu t hoá ơn ho c xu t hoá ơn không úng tr n l u thu doanh thu. Vi c chuy n ch qu n lý, thu thu i v i lo i kê khai ph i ư c th c hi n theo bư c i thích h p, trư c m t, khi chưa t ch c ư c chu áo, ch t ch vi c gi s sách ch ng t , ư c áp d ng bi n pháp qu n lý thu quá theo quy ch hi n hành ng th i ph i có bi n pháp kiên quy t, ng b , khNn trương, không nôn nóng làm ng lo t nhưng cũng không ư c buông trôi, th n i, trì tr trong th c hi n, không ư c gây th t thu và làm gi m s thu ph i thu cho ngân sách Nhà nư c. 2. i v i h kinh doanh nh : Sau khi soát xét, i u ch nh doanh thu sát th c t ho t ng kinh doanh; phân lo i cơ s , ư c lãnh o Chi c c thu xét duy t i v i h kinh doanh nh , tuỳ tình hình th c t a phương, cơ quan thu quy nh c th cho t ng lo i ngh cho phép gi s sách k toán ơn gi n hơn ho c cho phép không ph i gi s sách k toán. III- Kê khai doanh thu và cung c p tài li u cho cơ quan thu . 1. i v i các xí nghi p qu c doanh, HTX... và cơ s tư nhân, cá th lo i v a, l n - Cơ quan thu c n nghiên c u c i m tình hình kinh doanh c a t ng lo i cơ s , s thu phát sinh quy nh ch n p thu doanh thu: + Theo tu n kỳ: hàng ngày, 5 ngày, 10 ngày ho c 15 ngày m t l n, ch y u áp d ng i v i các xí nghi p qu c doanh có doanh thu hàng ngày l n;
 9. + Theo 15 ngày ho c hàng tháng, ch y u áp d ng i v i khu v c t p th , tư nhân h l n và v a. T ó, quy nh th i h n n p t khai doanh thu thích h p cho t ng lo i cơ s kinh doanh ch m nh t không quá ngày 5 tháng sau v doanh thu c a tháng trư c, b o m s thu ph i n p c a tháng trư c không ch m quá ngày 15 tháng sau. - Thông qua công tác qu n lý thư ng xuyên và ki m tra t khai, cán b thu có quy n yêu c u cơ s kinh doanh ph i cung c p thêm tài li u gi i áp nh ng i m chưa rõ trong t khai ho c có nghi v n ch ng minh y nh ng v n có liên quan n n i dung kê khai, tính thu . Theo Quy nh trong i u 17 Lu t thu doanh thu, cơ quan thu có quy n n nh doanh thu tính thu trong các trư ng h p cơ s kinh doanh: không th c hi n y , úng h n ch kê khai doanh thu; không th c hi n úng ch s sách k toán, ch ng t hoá ơn; t ch i cung c p tài li u c n thi t có liên quan n vi c tính thu doanh thu. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình kinh doanh c a cơ s , t ngành ngh , n nh doanh thu và ph i ư c ng chí lãnh o cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s duy t trư c khi thông báo thu thu . Trong trư ng h p cơ s kinh doanh không ng ý v i m c doanh thu do cơ quan thu n nh thì có quy n khi u n i, nhưng trong khi ch i gi i quy t v n ph i n p thu theo m c doanh thu ã nh. 2. i v i h kinh doanh nh : i v i h kinh doanh nh , không ph i th c hi n ch kê khai doanh thu hàng tháng và ư c n p thu trên doanh thu khoán. b o m yêu c u công khai, dân ch , công b ng gi a các cơ s kinh doanh, vi c n nh doanh thu khoán c n ph i th c hi n thông qua tài li u kê khai c a cơ s , qua công tác qu n lý phân lo i, x p h ng các cơ s trong t ng t kinh doanh, qua i u tra i n hình; có tranh th ý ki n c a cán b kinh doanh, t trư ng, t kinh doanh; trao i gi a các t qu n lý thu thu trong cùng a bàn, chuNn b k lư ng tài li u, tình hình ưa ra l y ý ki n t p th trong t kinh doanh. K t lu n các cu c h p t c n có biên b n ngh c th v doanh thu cho t ng h , ư c lãnh o chi c c thu xét duy t có căn c pháp lý l p s thu i v i h kinh doanh nh . IV- V tính thu , l p s thu , duy t s thu , thông báo thu thu , theo dõi thu n p thu Nh ng công vi c trên ây ph i ư c ti n hành qua nh ng bư c ch y u sau ây: 1. Cán b tr c ti p qu n lý cơ s ki m tra, xác nh n tài li u kê khai, ho c các căn c xác nh doanh thu tính thu (doanh thu do cơ quan thu n nh biên b n n nh doanh thu khoán i v i h kinh doanh nh ), tính thu , trình lãnh o ơn v thu cho ý ki n và chuy n sang b ph n l p s thu .
 10. 2. B ph n l p s thu : - Ki m tra tài li u tính toán thu do cán b qu n lý chuy n sang và l p s thu theo ch do b Tài chính quy nh: - Trình lãnh o ơn v duy t s thu có căn c pháp lý cho vi c tính thu ; - Vi t l nh thu thu ph i n p chuy n cho cán cán b qu n lý giao cho cơ s kinh doanh n p thu vào kho b c (có s ký nh n l nh thu). 3. B ph n k toán t ch c theo dõi tình hình thu n p thu : ch m vào s thu cho t ng cơ s ã n p thu , ghi rõ ngày n p và s biên lai n p thu , ôn c, nh c nh k p th i nh ng h n ng, dây dưa ti n thu . Các công vi c trên ph i ư c gi i quy t trên nguyên t c có s phân công chuyên trách riêng t ng b ph n: qu n lý cơ s , l p s thu , thu thu , theo dõi tình hình n p thu , ki m tra n p thu ... ng th i có s ph i h p ch t ch , b o m yêu c u chung v qu n lý, thu thu . V- N p thu y , úng th i h n c a cơ s kinh doanh 1. i v i vác t ch c kinh t (xí nghi p qu c doanh, HTX...) và các cơ s tư nhân, cá th lo i l n và v a: n p s thu úng th i h n theo quy nh c a cơ quan thu theo nh kỳ hay hàng tháng. Ti n thu ư c n p b ng ti n m t hay chuy n kho n vào kho b c Nhà nư c theo hư ng d n c a cơ quan thu và cơ quan kho b c. 2. i v i cơ s kinh doanh nh : n p thu doanh thu vào nh ng ngày cu i tháng theo th i gian quy nh c a cơ quan thu tính trên m c doanh thu khoán i v i t ng cơ s kinh doanh, ng th i v i vi c n p thu l i t c tính theo t l n nh i v i t ng ngành (1% ho c 2%) trên doanh thu khoán. Nói chung, thu do cơ s kinh doanh tr c ti p n p vào kho b c. Trong trư ng h p c n thi t, i v i cơ s kinh doanh có s thu ph i n p ít, có th n p cho b ph n thu ngân c a cơ quan thu t p trung n p vào kho b c Nhà nư c. Cơ quan thu s quy nh và hư ng d n l ch n p thu c th i v i t ng h kinh doanh nh . 3. i v i cơ s kinh doanh buôn chuy n: Theo i u 15 Lu t thu doanh thu, cơ s kinh doanh buôn chuy n n p thu trư c khi v n chuy n hàng. Doanh thu tính theo giá buôn trên th trư ng nơi hàng i. Theo i u 11 và i u 16 Lu t thu l i t c, cơ s kinh doanh buôn chuy n n p thu l i t c theo t l khoán trên doanh thu tính thu là 3% và ph i n p thu l i t c ng th i v i vi c n p thu doanh thu trư c khi v n chuy n hàng. N u phát hi n cơ s kinh doanh buôn chuy n v n chuy n hàng trên ư ng ho c n nơi bán nhưng chưa n p thu ho c n p thu chưa lư ng hàng thì cơ s kinh doanh ph i n p thu theo giá th trư ng nơi phát hi n hàng chưa n p thu . Ngoài ra, tuỳ trư ng h p c th , có th b ph t v hành vi khai man, tr n thu theo quy nh t i i u 19 Lu t thu doanh thu. i v i cơ s kinh doanh c nh i mua nguyên li u ho c mua hàng ph i ư c cơ quan thu tr c ti p qu n lý, thu thu c p "s mua hàng", ghi chép y s lư ng, giá
 11. c hàng hoá trư c khi v n chuy n hàng, và trình các tr m ki m soát thu thu xác nh n vào s có căn c phân bi t v i cơ s kinh doanh buôn chuy n và không ph i n p thu doanh thu v ho t ng buôn chuy n. bào m vi c tính thu ư c th ng nh t trong t ng a phương, ch ng ư c th t thu v giá, cơ quan thu huy n ho c c p tương ương c n t ch c ki m tra, n m bi n ng v giá c th trư ng nh ng m t hàng chính có ho t ng buôn chuy n t i a phương, thông báo cho các tr m thu bi t có căn c tham kh o giá tính thu i v i ho t ng buôn chuy n. 4. Biên lai thu thu : - Trong t t c m i trư ng h p thu thu , cơ quan thu thu ph i c p biên lai thu thu ho c ch ng t xác nh n vi c ã thu thu cho ngư i n p thu b ng n ch do b Tài chính th ng nh t phát hành. D- GI M THU , MI N THU I- V tính ch t, thu doanh thu là lo i thu gián thu do ngư i tiêu dùng ch u qua giá c mua hàng nên nói chung không ph i gi m thu , mi n thu doanh thu i v i các cơ s kinh doanh. Tuy nhiên, chi u c n hoàn c nh c th c a m t s cơ s kinh doanh th c s có khó khăn. i u 18 Lu t thu doanh thu và các i u 12, 13 Ngh nh s 351-H BT ngày 02 tháng 10 năm 1990 có quy nh vi c gi m thu , mi n thu doanh thu i v i m t s trư ng h p sau ây: 1. Nh ng ngư i già y u, tàn t t ho c ngư i kinh doanh l t v t có thu nh p hàng tháng dư i m c lương và ph c p t i thi u c a CBCNV Nhà nư c thì ư c mi n thu doanh thu. 2. Cơ s có khó khăn l n do thiên tai ch ho , tai n n b t ng nh hư ng n ho t ng kinh doanh. 3. Cơ s kinh doanh ho t ng mi n núi và trong m t s ngành ngh quan tr ng có khó khăn mà Nhà nư c ph i tr giá duy trì ho t ng Thi hành các quy nh trên thì: V i m 1: thu nh p kinh doanh hi n nay kho ng 50 nghìn ng/tháng thì ư c mi n thu doanh thu. Cán b thu c n thông qua công tác qu n lý, i u tra, n m tình hình, trao i v i chính quy n phư ng, xã, trình th trư ng cơ quan thu huy n ho c c p tương ương xét duy t vi c mi n thu . Cơ s kinh doanh trong di n mi n thu ư c c p gi y ch ng nh n mi n thu doanh thu có giá tr trong th i h n ư c mi n thu . N u quá th i h n trên mà cơ s còn khó khăn ư c ti p t c mi n thu thì xét c p gi y ch ng nh n mi n thu khác ho c gia h n mi n thu trên gi y ch ng nh n cũ, có ký tên c a cán b lãnh o và óng d u c a cơ quan thu . i v i t ch c làm kinh t c a t p th CNVC cơ quan, oàn th m i ư c thành l p gi i quy t s lao ng dôi th a, h ch toán c l p t trang tr i ti n lương, ph
 12. c p, thu nh p hàng tháng dư i m c lương, ph c p t i thi u c a CVCNVC (kho ng dư i 50.000 ng/tháng/ngư i) cũng ư c mi n thu doanh thu. V i m 2: i v i nh ng cơ s kinh doanh có khó khăn do thiên t i ch ho , tai n n b t ng , n u giá tr thi t h i t 20% n 50% doanh thu ch u thu thì do cơ quan thu huy n ho c c p tương ương ngh gi m thu theo t l tương ng t l thi t h i và do cơ quan thu t nh ho c c p tương ương xét quy t nh. N u giá tr thi t h i trên 50% doanh thu ch u thu thì do cơ quan thu t nh ho c c p tương ương ngh gi m ho c mi n thu theo ngh c a cơ quan thu ho c c p tương ương ngh gi m ho c mi n thu theo ngh c a cơ quan thu huy n ho c c p tương ương và do T ng c c thu Nhà nư c xét quy t nh gi m ho c mi n thu . Vi c gi m mi n thu này ch áp d ng trong th i h n là 1 năm. V i m 3: Theo quy nh t i i u 18 Lu t thu doanh thu và i u 13 Ngh nh s 351-H BT, t m th i chưa thu thu doanh thu i v i ho t ng in báo Nhân dân, báo Quân i nhân dân, báo, t p chí chuyên ngành, các oàn văn công truy n th ng v tu ng, chèo, múa r i, ca nh c dân t c, giao hư ng tr c thu c B Văn hoá - thông tin - Th thao và Du l ch, ho t ng phát sóng truy n thanh, truy n hình theo chương trình k ho ch c a Nhà nư c và các ho t ng ph c v b a ăn hàng ngày trong n i b các xí nghi p, trư ng h c, l c lư ng vũ trang. i v i các nhà ăn t p th , n u có kinh doanh ăn u ng i v i khách ngoài cơ quan thì v n ph i n p thu doanh thu trên ho t ng này. i v i mi n núi, UBND các t nh ho c c p hành chính tương ương xem xét và Quy t nh vi c gi m ho c mi n thu doanh thu i v i m t s ho t ng mi n núi trong m t s ngành ngh quan tr ng thu c a phương qu n lý, có khó khăn mà nhà nư c ph i tr giá uy trì ho t ng. Cơ quan thu t nh, ho c c p tương ương ph i h p v i ngành tài chính và các ngành ch qu n xem xét và ngh UBND Quy t nh vi c mi n thu trong th i h n 1 năm; n u còn có khó khăn thì có th ư c xem xét mi n thu thêm 1 năm n a. II- i v i h kinh doanh nh , vi c c nh doanh thu mang tính ch t bình quân, nên v nguyên t c chung không t v n mi n, gi m thu doanh thu hàng tháng. Tuy nhiên chi u c n m t s trư ng h p có khó khăn t xu t ( m au, sinh , có vi c riêng chính áng) ph i ngh kinh doanh thì v n có th ư c xét gi m ho c mi n thu trên nguyên t c trong tháng kinh doanh t 3 ngày tr xu ng thì ư c mi n thu c tháng; n 14 ngày ư c gi m n a tháng thu . T t c các trư ng h p t m ngh kinh doanh mu n ư c xem xét gi m ho c mi n thu ph i có ơn ngh g i n cơ quan thu huy n ho c c p tương ương ít nh t là 05 ngày trư c khi ngh , trư ng h p m au t xu t cũng ph i làm ơn báo ngay cho cơ quan thu . ơn xin ngh ph i có xác nh n c a cán b tr c ti p qu n lý cơ s và ư c lãnh o Chi c c thu huy n ho c c p tương ương duy t. Cơ quan thu các c p c n ph i tăng cư ng ki m tra, phát hi n và x lý i v i trư ng h p xin ngh kinh doanh ư c gi m, mi n thu nhưng th c ch t là v n ho t ng kinh doanh. Cán b tr c ti p qu n lý thu thu cơ s ph i liên i ch u trách nhi m v nh ng trư ng h p tr n, l u thu này. T t c các trư ng h p ư c xét gi m mi n thu trên ( tr trư ng h p quy nh t i i m 3) u ph i có ơn xin gi m, mi n thu , ư c lãnh o cơ quan thu quy t nh gi m, mi n thu b ng văn b n, ư c ghi vào s thu s và ngày quy t nh v gi m
 13. thu , mi n thu , và giao cho cơ s kinh doanh 1 b n làm ch ng t xác nh n vi c gi m, mi n thu . E- X LÝ VI PH M I- i u 19 Lu t thu doanh thu ã quy nh m c x lý vi ph m c a cơ s kinh doanh v : 1. Không làm úng quy nh v th t c kê khai ăng ký, l p s sách k toán, ch ng t hoá ơn nói t i các i u 10 và 11; v hành vi khai man, tr n thu ; v n p ch m ti n thu ho c ti n ph t; v dây dưa n p thu , n p ph t. Trong m i trư ng h p vi ph m u có quy nh x lý khác nhau tuỳ theo m c nh hay n ng. Do ó cơ quan thu c n ph i phân tích k t ng trư ng h p vi ph m có quy t nh x lý thích áng; b o m vi c x lý v a có tác d ng giáo d c, v a có tính ch t kinh t ., H sơ m i v vi c vi ph m u ph i có biên b n ghi y c th v trư ng h p phát sinh, căn c xác nh tính ch t, m c vi ph m,các hành vi, th t c tr n thu , l u thu , m i vi ph m l n u hay tái ph m, nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng... Trên cơ s ó mà quy t nh hình th c, m c x ph t úng n. Theo i u 7 và 8 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính do H i ng Nhà nư c ban hành ngày 30-11-1989 thì: - Nh ng tình ti t có th gi m nh bao g m các trư ng h p ngư i vi ph m ã ngăn ch n làm gi m b t tác h i c a vi ph m; vi ph m trong tình tr ng b kích ng v tinh th n do hành vi trái pháp lu t c a ngư i khác gây ra; vi ph m do kh năng nh n th c b h n ch ; vi ph m vì hoàn c nh khách quan c bi t khó khăn... - Nh ng tình ti t tăng n ng bao g m các trư ng h p vi ph m có t ch c; vi ph m nhi u l n ho c tái ph m; vi ph m gây thi t h i l n; xúi gi c, lôi kéo ngư i chưa thành niên vi ph m; l i d ng ch c v , quy n h n ho c hoàn c nh thiên tai, d ch b nh, ch ho vi ph m; sau khi vi ph m ã có hành vi tr n tránh, che gi u vi ph m hành chính. a) Vi c x lý v không làm úng nh ng quy nh v th t c kê khai, ăng ký, l p s sách k toán và g i ch ng t hoá ơn: tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b c nh cáo ho c ph t ti n n 1000.000d ng. - V c nh cáo: Cán b tr c ti p cơ s ư c quy n c nh cáo cơ s kinh doanh trong trư ng h p vi ph m l n u do chưa n m ư c y nguyên t c, ch . - V ph t ti n: i u 20 Lu t thu doanh thu quy nh thNm quy n x lý như sau: + Trư ng tr m thu ư c ph t n 100.000 . V n d ng trong các trư ng h p cơ s kinh doanh m i vi ph m l n u và chưa cơ bi u hi n rõ ràng v ng cơ tr n l u thu .
 14. + Th trư ng cơ quan thu huy n ho c c p tương ương ư c ph t n 400.000 ng. Th trư ng cơ quan thu t nh ho c c p tương ương ư c ph t n 1000.000 ng. V n d ng trong các trư ng h p m c vi ph m n ng hơn trư ng h p trên ít hay nhi u. b) Vi c x lý v hành vi khai man, tr n thu : ngoài vi c ph i n p s thu doanh thu theo quy nh c a Lu t còn b ph t t 1 n 3 l n s thu gian l u theo nguyên t c chung là vi ph m l n th nh t: ph t 1 l n thu : Vi ph m l n th 2 ph t 2 l n; vi ph m l n th ba tr lên: ph t 3 l n. Trong trư ng h p vi ph m có tình ti t n ng ( có t ch c, m c gian l u l n, có hành vi tr n thu tinh vi ...) thì ngay trong l n vi ph m th nh t cũng có th b ph t n 2 - 3 l n s thu gian l u theo i u 20, Lu t thu doanh thu. Th trư ng cơ quan thu huy n ho c c p tương ương ư c ph t 1 l n thu ; c p t nh ho c c p tương ương ư c ph t n 3 l n thu . cơ quan thu huy n ph i báo cáo k trư ng h p tăng n ng kèm theo biên b n cơ quan thu c p trên có căn c xem xét quy t nh m c ph t thích h p. c) Vi c x lý v trư ng h p n p ch m ti n thu ho c ti n ph t: ngoài vi c ph i n p s thu , s ti n ph t theo quy nh c a Lu t, m i ngày n p ch m còn b ph t 0,5% (năm phàn nghìn) s thu n p ch m. V nguyên t c, t t c các trư ng h p n p ch m ti n thu , ti n ph t u b ph t theo quy nh này và không có xem xét gi m nh ho c tăng n ng. Tuy nhiên, khi x lý i v i trư ng h p n p ch m cũng c n ph i xem xét thêm nguyên nhân do c tình n p ch m hay th c s có khó khăn (do b chi m d ng v n quá nhi u, s ti n thu , ti n ph t l n) có s châm chư c v th i gian, và giúp cơ s thanh toán ư c ti n hàng có i u ki n n p thu , n p ph t. d) Vi c x lý v trư ng h p dây dưa n p thu , n p ph t: ư c x p vào lo i dây dưa n p thu , n p ph t nh ng trư ng h p ch m n p thu , n p ph t quá th i h n quy nh c a cơ quan thu trên 30 ngày. - V hình th c x lý trích ti n c a t ch c có t i Ngân hàng n p thu ph t: cơ quan thu c n xây d ng m i quan h ch t ch v i các ngân hàng kinh doanh và Ngân hàng Nhà nư c n m ư c s ti n có trong tài kho n, s ti n g i c a cơ s t i ngân hàng; có công văn kèm theo thông báo n p thu ngh Ngân hàng trích s ti n c a cơ s có t i Ngân hàng n p thu , n p ph t. Theo quy nh trong i u 19 Lu t thu doanh thu, cơ quan ngân hàng có trách nhi m th c hi n ch ưu tiên trích n p ti n thu , ti n ph t vào tài kho n thu c a Ngân sách Nhà nư c t i kho b c. - V hình th c x lý t m gi hàng hoá. tang v t b o m thu ti n thu , ti n ph t: vi c t m gi hàng hoá, tang v t thư ng gây nhi u ph c t p v xác nh ch t lư ng hàng hoá, tang v t b t m gi và b o qu n. Do ó hình th c này ch áp d ng i v i m t s trư ng h p c bi t n u không t m gi hàng hoá, tang v t thì không thu ư cn ng. Theo kho n 3 i u 20 Lu t thu doanh thu, th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s kinh doanh ư c áp d ng bi n pháp x lý trên ây do ó, m i trư ng h p t m gi hàng hoá, tang v t ph i có quy t nh b ng văn b n do th trư ng cơ quan thu tr c ti p qu n lý cơ s ký và ph i giao cho cơ s kinh doanh 1 b n. Khi th c hi n quy t nh t m gi hàng hoá, tang v t ph i có biên b n ghi rõ s lư ng, ch t lư ng th c t c a hàng hoá, tang v t t m gi (k c th c tr ng chi ti t c a tang v t). Trong trư ng h p c n niêm phong thì ph i ti n hành ngay trư c m t ngư i ch ho c i di n
 15. cơ s kinh doanh. Hàng hoá, tang v t t m gi ph i giao nh n gi a các cán b thu ,c n ph i có s ki m tra cNn th n và ngư i b o qu n ph i ch u trách ni m n u có s ánh tráo, hư h ng, m t mát. - V hình th c x lý "kê biên tài s n" theo quy nh c a Pháp lu t b o m ti n thu , ti n ph t còn thi u: kho n 3, i u 31 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính quy nh: Trong th i h n 5 ngày k t ngày quy t nh x lý có hi u l c mà ương s không t nguy n thi hành thì b cư ng ch thi hành. Trong i u 32 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính quy nh "kê biên tài s n bán u giá " là m t trong nh ng bi n pháp cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính và "cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x ph t có nhi m v t ch c vi c cư ng ch hành chính i v i cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính n u h không t nguy n thi hành quy t nh x ph t c a mình, L c lư ng c nh sát nhân dân có trách nhi m thi hành quy t nh cư ng ch hành chính c a UBND cùng c p và ph i h p v i các cơ quan nhà nư c ã ra quy t nh x ph t và t ch c vi c cư ng ch hành chính khi ư c yêu c u". Do ó, trong trư ng h p c n x lý kê biên tài s n, cơ quan thu ph i báo cáo xin ý ki n UBND cùng c p và cơ quan thu c p trên, có s ph i h p ch t ch v i công an, Vi n ki n sát... dư i s ch o c a UNBN a phương b o m vi c thi hành nghiêm ch nh, úng pháp lu t. 2. Cá nhân tr n thu v i s lư ng l n ho c ã b x lý hành chính mà còn vi ph m ho c tr n thu v i s lư ng r t l n ho c ph m t i trong các trư ng h p nghiêm tr ng khác thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh t i i u 169 c a B Lu t hình s . Theo i u 30 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính, khi xét vi c vi ph m có d u hi u c a t i ph m, cơ quan thu chuy n h sơ vi ph m cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t v truy c u trách nhi m hình s . II- i u 21 Lu t thu doanh thu quy nh bi n pháp x lý i v i cá nhân c n tr ho c xúi gi c ngư i c n tr vi c thi hành Lu t thu doanh thu ho c c n tr vi c i u tra và x lý các v vi ph m Lu t này thì tuỳ m c nh hay n ng mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 1. Theo i u 11 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính thì hình th c x ph t hành chính g m có c nh cáo, ph t ti n, tư c quy n s d ng gi y phép (b ng lái, gi y phép kinh doanh ho c các lo i gi y phép khác); t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m. a) i u 13 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính quy nh hình th c c nh cáo ư c áp d ng i v i cá nhân th c hi n vi ph m hành chính nh , vi ph m l n u có tình ti t gi m nh . b) i u 14 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính quy nh hình th c ph t ti n: - Ph t ti n t 1.000 ng n 20.000 ng i v i cá nhân, t ch c th c hi n vi ph m hành chính có tính ch t ơn gi n, rõ ràng, chưa gây thi t h i ho c gây thi t h i không l n v tài s n, n u vi ph m nhi u l n ho c tái ph m thì ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng.
 16. - Ph t ti n t 20.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m hành chính không thu c trư ng h p quy nh t i i m trên. - Vi ph m trong linh v c thu v.v... có tình ti t tăng n ng thì có th ph t ti n trên 500.000 ng. 2. Theo i u 17 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính, thNm quy n x ph t iv i cán b ngành thu như sau: a) Cán b thu ang thi hành công v ư c ph t c nh cáo, ph t ti n n 20.000 ng. Vi c ph t ti n t trên 20.000 ng n 50.000 ng ph i do th trư ng tr c ti p c a cán b thu quy t nh. b) Trư ng phòng k ho ch áp d ng t t c các hình th c ph t và bi n pháp cư ng ch khác và ph t n 200.000 ng. Theo i u 20 pháp l nh x ph t vi ph m hành chính thì trong trư ng h p x ph t hành chính ơn gi n b ng hình th c c nh cáo, ph t ti n n 20.000 ng thì ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh ph t t i ch . Ngư i b ph t ti n ph i n p ti n và ư c nh n biên lai thu ph t. Theo i u 21 Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính, thì khi có vi ph m hành chính, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x ph t ph i k p th i l p biên b n v i n i dung y tr trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n. Trư ng h p c n truy c u trách nhi m hình s thì th c hi n theo i m 2 m c I trên. III- i u 22 Lu t thu doanh thu quy nh hình th c x lý i v i cán b thu , cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng, tham ô ti n thu doanh thu, bao che cho ngư i vi ph m Lu t thu doanh thu; c ý làm trái quy nh c a Lu t; thi u trách nhi m trong khi thi hành Lu t thu doanh thu thì ph i b i thư ng cho Nhà nư c toàn b s thu ã chi m d ng, tham ô và tuỳ m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . V x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m áp d ng theo hư ng d n trong i m 1 và 2 m c II trên. Riêng trư ng h p cán b thu do thi u tinh th n trách nhi m ho c c tình x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p thu ho c ngư i b x lý ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i, c n xem xét thêm nguyên nhân sai ph m. Vì m c ích v l i hay vì chưa hi u các nguyên t c, ch ... vi c gi i quy t ư c tho áng. IV- i u 19 và i u 20 Lu t thu doanh thu ã quy nh x ph t t i a và thNm quy n x ph t i v i t ng c p Do ó trư c khi x lý c n xác nh trư ng h p vi ph m ư c x lý theo i u kho n nào trong Lu t và thNm quy n x lý c a m i c p, tránh vi c x lý vư t quá m c ph t và quá thNm quy n c a m i c p. G - KHI U N I VÀ TH I HI U
 17. I- i u 24 Lu t thu doanh thu quy nh quy n khi u n i i v i t ch c, cá nhân th y vi c thi hành Lu t thu doanh thu không úng. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan thu phát hành l nh thu ho c quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c l nh thu ho c quy t nh x lý. Trong khi ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p và úng th i h n s ti n thu , ti n ph t ã thông báo. Cơ quan nh n ơn khi u n i ph i xem xét gi i quy t trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ơn. i v i v ph c t p, ph i m t nhi u th i gian i u tra xác minh, c n báo l i cho ương s bi t và th i gian gi i quy t ch m nh t cũng không quá 30 ngày k t ngày nh n ơn. Sau khi xem xét vi c khi u n i, cơ quan gi i quy t vi c khi u n i ph i có quy t nh v i m t trong nh ng n i dung sau: - Không thay i quy t nh x lý trư c; - Thay i hình th c, m c , bi n pháp x lý. - Hu quy t nh x lý và ình ch vi c x lý trư c. Trong trư ng h p thay i ho c hu quy t nh x lý trư c, có th quy t nh b i thư ng, b i hoàn thi t h i tr c ti p n u có. N u ngư i b h i không ng ý v i quy t nh b i thư ng, b i hoàn thì h có th yêu c u Toà án gi i quy t theo th t c t t ng dân s . II- Theo i u 25 Lu t thu doanh thu, n u ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh c a cơ quan nh n ơn v m c thu , m c ph t ho c quá th i h n 30 ngày mà chưa ư c gi i quy t thì ngư i khi u n i có quy n khi u n i lên cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. ThNm quy n xét gi i quy t ơn khi u n i ư c quy nh như sau: - Trư ng cơ quan thu huy n ho c c p tương ương xét gi i quy t các ơn khi u n i v m c thu ho c m c ph t c a trư ng tr m thu . - Trư ng cơ quan thu t nh ho c c p tương ương xét gi i quy t các ơn khi u n i v quy t nh m c thu ho c m c ph t c a trư ng cơ quan thu huy n ho c c p tương ương. N u còn khi u n i, B trư ng B Tài chính xét quy t nh. Trong quá trình xem xét gi i quy t các v khi u n i, cơ quan thu c p trên c n tham kh o và phân tích k tài li u, ý ki n c a cơ quan thu c p dư i vi c gi i quy t ư c khách quan, công minh, úng lu t. i u 26 Lu t thu doanh thu quy nh: Cơ quan thu ph i thoái tr ti n thu , ti n ph t thu không úng và tr ti n b i thư ng (n u có) trong th i h n15 ngày k t ngày nh n quy t nh x lý c a c p trên. III- Theo i u 27 Lu t thu doanh thu, n u phát hi n và k t lu n có s khai man, tr n thu ho c nh m l n v vi c tính thu ,x lý ph t, cơ quan thu có trách nhi m truy thu
 18. ho c truy hoàn s ti n thu , ti n ph t tính không úng trong th i h n 3 năm k t ngày có s khai man, tr n thu ho c nh m l n v tính thu , v x lý ph t v thu . H-T CH C TH C HI N vi c qu n lý thu thu doanh thu phù h p v i trình cán b và t ch c thu hi n nay, B hư ng d n vi c qu n lý i v i các cơ s kinh doanh như sau: - Cơ quan thu t nh ho c c p tương ương qu n lý các xí nghi p trung ương óng t i a phương và các xí nghi p thu c t nh, thành ph qu n lý. - Cơ quan thu huy n ho c c p tương ương qu n lý các cơ s kinh doanh khác (xí nghi p qu c doanh a phương, HTX, cơ s tư doanh cá th ... ) I- i u kho n thi hành Theo Ngh quy t s 270B-NQ/H NN8 ngày 08 tháng 8 năm 1990 và Ngh quy t s 278/H NN8 ngày 28 tháng 8 năm 1990 c a H i ng Nhà nư c, Ngh nh s 351/H BT ngày 02 tháng 10 năm 1990 c a H i ng B trư ng thì Lu t thu doanh thu có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 1990 i v i các cơ s kinh t ngoài qu c doanh và i v i các xí nghi p qu c doanh ã th c hi n bàn giao xong v n, tài s n. Cơ quan thu c n ph i h p v i các ngành ch qu n Trung ương, các cơ quan tài chính a phương xác nh ư c các xí nghi p qu c doanh ã th c hi n bàn giao xong v n, tài s n, hư ng d n các cơ s kinh doanh áp d ng Lu t thu doanh thu m i t 01 tháng 10 năm 1990 ng th i th c hi n ch thu trên v n và n p kh u hao cơ b n theo quy nh hi n hành. Ph i hư ng d n th c hi n vi c khoá s v tình hình kinh doanh n cu i ngày 30 tháng 9 năm 1990 có s ki m tra, xác nh n c a cán b thu v doanh thu áp d ng ch thu doanh nghi p, thu hàng hoá ho c thu qu c doanh hi n hành, xác nh s ph i n p ngân sách nhưng chưa n p chuy n sang quý IV/1990 trư c khi chuy n sang áp d ng Lu t thu doanh thu m i. i v i xí nghi p qu c doanh chưa th c hi n xong vi c bàn giao v n, tài s n thì ư c ti p t c áp d ng ch thu qu c doanh và trích n p l i nhu n cho n khi th c hi n xong vi c bàn giao v n, tài s n nhưng ch m nh t không ư c quá ngày 31 tháng 12 năm 1990. Cơ quan thu c n tích c c ph i h p v i cơ quan tài chính và Ban ki m kê a phương khNn trương th c hi n nhanh chóng vi c bàn giao v n tài s n s m tri n khai vi c th c hi n ch thu trên v n và Lu t thu doanh thu th ng nh t i v i m i cơ s kinh doanh. Kèm theo thông tư này m u ăng ký v thu và m u t khai n p thu doanh thu. Phan Văn Dĩnh ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 19. S ăng ký thu T KHAI ĂNG KÝ V THU (1) Kính g i: (2) 1. Tên cơ s kinh doanh (3) 2. H , tên ch cơ s kinh doanh (4) 3. Th i gian b t u kinh doanh (5): t / /19... 4. Gi y phép kinh doanh s ngày / /19... do.......... c p 5. Hình th c kinh doanh (6) 6. Ngành, ngh kinh doanh: chính: ph : 7. M t hàng kinh doanh: chính: ph : 8. Phương th c kinh doanh (7): 9. a i m kinh doanh (8) chính: ph : Nơi có kho nguyên li u, kho hàng: 10. T ng s v n kinh doanh: ........................................ ng chia ra: v n c nh:............................. ; v n lưu ng:............................. Ngu n v n: - Nhà nư c c p:.......... ; - T có:............................... - C ph n:................... ; - Vay (9):............................ 11. T ng s lao ng:........................... ngư i Chia ra: c a cơ s (10).......................... ngư i; Thuê ngoài (11):............. ngư i 12. Doanh thu bình quân tháng (12) 13. Hình th c k toán áp d ng (13) 14. Tài kho n s ..................... t i Ngân hàng
 20. 15. ăng ký nơi n p thu (2) Xin ch u trách nhi m v nh ng i m kê khai trên ây là úng s th t và xin ch p hành nghiêm ch nh trách nhi m, nghĩa v c a cơ s kinh doanh ư c quy nh trong các Lu t thu . Ý ki n nh n xét c a cán b ... Ngày....tháng... năm 19... thu qu n lý cơ s Ch cơ s kinh doanh ký tên (14) Xác nh n ã ăng ký thu , vào s ngày... tháng... năm 19... .... thu (2).... PH N HƯ NG D N N I DUNG KÊ KHAI ĂNG KÝ V THU 1. ăng ký v thu theo quy nh t i kho n 1, i u 10 Lu t thu doanh thu và Lu t thu tiêu th c bi t. 2. Chi c c thu ho c C c thu tr c ti p qu n lý thu thu cơ s kinh doanh. 3. Tên cơ s kinh doanh: tên xí nghi p, h p tác xã... ho c tên c a hi u, c a hàng 4. H , tên ch cơ s kinh doanh: giám c, ch nhi m, t trư ng... (n u là t ch c kinh t ) ho c ch h kinh doanh (n u là h tư nhân, cá th ). 5. Th i gian b t u ho t ng c a cơ s kinh doanh 6. Hình th c kinh doanh: Xí nghi p qu c doanh, t ng công ty liên h p, h p tác xã. H p tác xã mua bán, xí nghi p tư nhân, h cá th v.v. 7. Phương th c kinh doanh: s n xu t, ch bi n, gia công, l p ráp; khai thác; nuôi tr ng; xây d ng có bao th u hay không bao th u; v n t i ư ng ng n, ư ng dài, liên t nh, b c nam; bán buôn, bán l , i lý, u thác; c nh hay lưu ng thư ng xuyên hay th i v .. 8. a i m kinh doanh; s n xu t, bán hàng, d ch v , tr s ... 9. V n vay ngân hàng, HTX tín d ng cán b CNVC cơ quan, xí nghi p, ơn v ... 10. Lao ng c a cơ s : trong hay ngoài biên ch thu c qu lương c a xí nghi p, ơn v ; xã viên h p tác xã , ngư i trong gia ình c a ch h kinh doanh. 11. Lao ng thuê ngoài: thư ng xuyên, không thư ng xuyên 12. Doanh thu bình quân tháng trong năm kê khai i v i ơn v ã ho t ng ho c doanh thu ư c tính i v i cơ s m i ra kinh doanh. 13. Hình th c k toán áp d ng qu c doanh, t p th hay tư nhân.
Đồng bộ tài khoản