intTypePromotion=1

Thông tư 45/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
133
lượt xem
4
download

Thông tư 45/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 45/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 45/TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA TH«NG   T CñA   TµI CHÝNH   45TC/TCT  Bé    Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   01  8  1996  íNG  H DÉN   THùC   HIÖN   NGHÞ  ®ÞNH   22/CP  Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   17  4  1996  CñA   CHÝNH   PHñ     VÒ VIÖC   Xö PH¹T  PH¹M   VI  HµNH  CHÝNH  TRON G   LÜNH   VùC  THUÕ Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng 4  17    n¨m 1996 cña ChÝnh   phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ, Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn  thÓ  sau: cô  nh  I.NH÷NG     QUY   ®ÞNH   CHUN G 1. Hµnh        vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ    lµ hµnh    tæ  vi do  chøc, c¸    nh©n   vi ph¹m  nh÷ng    qui ®Þnh  cña c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh  vÒ  thuÕ, nh÷ng    quy ®Þnh  lËp  vÒ  chøng    tõ mua  hµng      ghisæ   b¸n  ho¸,më vµ    kÕ  to¸n,nh÷ng    quy ®Þnh  c¸c kho¶n  phÝ, lÖ  vÒ    thu    phÝ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  hiÖn  hµnh  c¸c kho¶n    vÒ    thu kh¸c cña    Ng©n  s¸ch Nhµ      nícnhng  cha ®Õn   møc   truy cøu tr¸chnhiÖm    h×nh    sù,ph¶ibÞ  ph¹thµnh    xö    chÝnh. 2.§èit   xö         îng bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ: a) Mäi  chøc,c¸ nh©n    tæ      ViÖt Nam     nÕu  hµnh      cã  viviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ. b)    Tæ chøc, c¸    nh©n   níc ngoµi nÕu   hµnh        cã  vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ. Trêng    hîp  ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam     tham    gia ký  kÕt  quy  cã  ®Þnh  kh¸cth× thùc hiÖn        theo ®iÒu    ký.   íc®∙  3.    C¬ quan thu thuÕ theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996 bao gåm   quan  c¬  thuÕ  c¬  vµ  quan  H¶i quan (®èi víithuÕ      xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt). 4. Nguyªn    t¾c, h×nh    thøc  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ: a) Nguyªn    t¾c  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  îcthùc ®     hiÖn theo §iÒu  Ph¸p  3  lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh chÝnh  ngµy  th¸ng 7  6    n¨m  1995. b) H×nh    thøc xö      ph¹tchÝnh:­C¶nh     c¸o; ­Ph¹ttiÒn.     Trêng  hîp  dông  ¸p  h×nh  thøc ph¹t tiÒn    ®èi    chøc, c¸  víitæ    nh©n   cã  nhiÒu  hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ trong mét lÇn ph¸t   hiÖn,kiÓm      ph¹tvÒ    trath× xö    tõng  hµnh      viviph¹m, sau  tæng        ®ã  hîp c¸cmøc  ph¹tb»ng    tiÒn. ­TÞch      thu tang vËt,ph¬ng    îcsö      tiªn®   dông      ®Ó viph¹m  hµnh  chÝnh. 5.C¸c    t×nh    tiÕtgi¶m  nhÑ  tronglÜnh    vùc  thuÕ: a) Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m  hµnh chÝnh  ng¨n chÆn   ®∙    lµm  gi¶m      bítt¸c h¹icña      viph¹m  hoÆc     tùnguyÖn söa  ch÷a,båith     êng  thiÖth¹i   .
 2. 2 b) Vi ph¹m      tronghoµn    c¶nh  kh¸ch quan  Æc     ® biÖtkhã    kh¨n. 6.C¸c    t×nh      tiÕtt¨ngnÆng  trong lÜnh    vùc  thuÕ: a) Vi ph¹m  tæ      cã  chøc, b) T¸iph¹m      hoÆc     viph¹m  nhiÒu  lÇn, c)Vi ph¹m      g©y  thiÖth¹ilínvÒ          tµi s¶n, d)    Lîidông chøc    vô, quyÒn h¹n hoÆc  hoµn c¶nh thiªntai    , dÞch bÖnh,  ®Þch        ho¹ ®Ó viph¹m, e) Vi ph¹m      trong thêigian ®ang        chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ph¹t,   xö    Sau  h) khiviph¹m  cã     ®∙  hµnh      vitrèntr¸ch,  che dÊu    viph¹m. 7. Nh÷ng  êng    tr hîp kh«ng  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ:  a) HÕt      thêihiÖu  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh: ­ Kh«ng  ph¹tviph¹m    xö      hµnh chÝnh      chøc,c¸ nh©n  ®èi víitæ      thùc hiÖn    viph¹m    hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  nÕu  qu¸ 2  ®∙    n¨m  tõ ngµy  kÓ    ph¸t   hiÖn.Trong      thêihiÖu  ph¹t, xö   nÕu  chøc,c¸ nh©n  viph¹m    tæ      cã    míihoÆc   cè  t×nh trèn tr¸nh,c¶n        trëviÖc  ph¹tth×  xö    kh«ng  dông    ¸p  thêihiÖu trªn.Riªng     ®èi víi       hµnh    c¸c vikhaiman      trènthuÕ  (quy ®Þnh  i   t¹ §iÒu  cña    3  NghÞ  ®Þnh)  thêihiÖu  ph¹tlµ3    xö      n¨m  tõngµy    kÓ    ph¸thiÖn. ­ Trêng    hîp    viph¹m  ph¸p    bÞ  luËt®∙  khëitè,truy tè hoÆc   cã          ®∙  quyÕt  ®Þnh  a  ¸n  xÐt  theo  tôc tè tông  ® vô  ra  xö  thñ      h×nh  mµ     quan  sù  c¸c c¬  tiÕn  hµnh    tè tông  quyÕt ®Þnh  ®×nh  chØ  ®iÒu    tra hoÆc  ®×nh  chØ   ¸n  vô  nhng  hµnh      viviph¹m  dÊu  cã  hiÖu   viph¹m  hµnh  chÝnh  th×    thêihiÖu  ph¹tlµ 3  xö      th¸ng    ngµy  quyÕt  kÓ tõ  cã  ®Þnh   ®×nh  chØ  ®iÒu    tra hoÆc   quyÕt  ®Þnh  ®×nh  chØ  ¸n  vô  h×nh   sù. NÕu   chøc, c¸ nh©n    tæ      viph¹m  t×nh    cè  trèn tr¸nh,   c¶n    trëviÖc  ph¹thoÆc   i   xö    l¹ viph¹m    tiÕp    khicha  hÕt    thêihiÖu  ph¹tth×  xö    thêihiÖu  ph¹t® îctÝnh    tõngµy    xö      l¹ kÓ    i chÊm     døt hµnh      vitrèntr¸nh, g©y  c¶n  trëviÖc  ph¹thoÆc     xö    ngµy  thùc hiÖn      viph¹m  míi. Ngµy chÊm     døt hµnh      vitrèntr¸nh,c¶n      trëviÖc  ph¹tlµngµy  ¬ng  xö      ® sù  tù gi¸c®Õn   quan      c¬  thuÕ tr×nh b¸o  nhËn    vµ  thùc hiÖn    quyÕt  ph¹tcña  xö    c¬  quan  thuÕ.C¬    quan  thuÕ ph¶ilËp biªnb¶n          ghinhËn viÖc nµy. b)  ph¹m  Vi  hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ    mµ theo quy ®Þnh  cña  ph¸p    dÊu  luËtcã  hiÖu cña    téiph¹m  c¬  vµ  quan  thuÕ  chuyÓn  s¬  ®∙  hå  ®Õn   c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt. c) Ngêi cha      ®ñ tuæi thµnh    niªn cã    hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh      sÏ ¸p dông theo §iÒu  Ph¸p  6  lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh chÝnh  ngµy  th¸ng 7  6    n¨m  1995. d)    Vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi®ang  ¾c       m bÖnh  t©m  thÇn hoÆc     c¸c bÖnh  kh¸c lµm    mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc hay kh¶ n¨ng ®iÒu  khiÓn hµnh    vi cña  m×nh. II  . NH÷NG   HµNH   VI  VI  PH¹M,  MøC     Xö PH¹T:
 3. 3 C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ §iÒu          ch¬ng    1, 2, 3, 4, 5  I NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   17  4  1996  cña ChÝnh  phñ, nh÷ng hµnh      vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh    thuÕ  h×nh  thøc vµ    møc    thÓ  sau: ph¹tcô  nh  1. Hµnh        viviph¹m  thñ tôc®¨ng  kinh doanh,®¨ng  nép  vÒ      ký      ký  thuÕ, kª     khailËp    to¸nvµ      sæ kÕ    gi÷ chøng     tõ ho¸ ®¬n  ªnquan  li   ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ,  thu thuÕ,nép      thuÕ. 1.1.Vi ph¹m      lÇn ®Çu     ph¹tc¶nh    c¸o,nÕu    viph¹m  lÇn  th×    2  ph¹ttiÒn    tõ 20.000 ®ång ®Õn  200.000 ®ång. NÕu   t×nh        cã  tiÕtt¨ng nÆng   ph¹ttiÒn th×      ®Õn   1.000.000 ®ång        ®èi víimét trong nh÷ng    hµnh    visau: a) Vi ph¹m      quy ®Þnh  ®¨ng  kinh doanh;®¨ng  nép  vÒ  ký      ký  thuÕ, kª khai       víi quan   c¬  thuÕ      quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh trong c¸cv¨n b¶n        hiÖn  hµnh híng dÉn    thùc hiÖn      c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p      lÖnh thuÕ, lÖ    phÝ  c¸c kho¶n    vµ    thu nép kh¸c  cña Ng©n  s¸ch nhµ    níc. b) Khai kh«ng        ®ñ c¸c kho¶n môc quy ®Þnh trong c¸c tê khainép          thuÕ  hay  trongc¸ctµiliÖu kÕ            to¸ncung  cÊp  cho  quan  c¬  thuÕ. 1.2.Ph¹t tiÒn        tõ 40.000 ®ång  ®Õn  200.000 ®ång ®èi      víivi ph¹m lÇn  ®Çu.  NÕu     viph¹m  2      lÇn  th× ph¹t®Òn     tõ600.000 ®ång ®Õn  1.000.000 ®ång    ®èi víi     mét trongnh÷ng    hµnh    visau: ­ Thùc    hiÖn kh«ng  ®Çy  chÕ  qu¶n    dông    ®ñ  ®é  lý,sö  ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  theo quy    ®Þnh cña  Nhµ níc. ­ Ghi    kh«ng ®Çy  c¸c yÕu    ®ñ    tè theo  quy ®Þnh cña tõng mÉu     ho¸ ®¬n,  biªnlai c¸c mÉu   chØ      vµ    Ên  thuÕ    khixuÊt hµng    hoÆc   cung øng dÞch  cho  vô  kh¸ch hµng.   1.3.Ph¹ttiÒn tõ 100.000          ®ång ®Õn  1.000.000 ®ång          ®èi víi ph¹m  vi lÇn  ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹ttõ 2.000.000  2      ®ång  ®Õn  4.000.000 ®ång, nÕu    cã  t×nh  1  h×nh      tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn  6.000.000 ®ång, nÕu  tõ 2      cã    t×nh      tiÕtt¨ngnÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹ttiÒn ®Õn     10.000.000 ®ång        ®èi víimét  trongc¸chµnh        visau: a) Kh«ng    xuÊt tr×nh sæ   to¸n,chøng        li       kÕ    tõ,tµiliÖu cã  ªnquan  theo  yªu  cÇu  cña  quan  c¬  thuÕ. b) Kh«ng  nép    tê khainép    thuÕ, b¸o  kÕ     c¸o  to¸n cho  quan  thuÕ    c¬  thu  trong thêih¹n      quy  ®Þnh  cña      c¸c v¨n b¶n  hiÖn  hµnh híng dÉn    thùc hiÖn    ph¸p  luËtvÒ    thuÕ  c¸cv¨n b¶n  vµ      ph¸p luËtvÒ        c¸ckho¶n    thu Ng©n s¸ch Nhµ    níc. c)Thùc    hiÖn kh«ng ®Çy  hoÆc   ®ñ  kh«ng  thùc hiÖn    chÕ  sæ   to¸n ®é  kÕ    theo quy    ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh  to¸nthèng  kÕ    kª. d) VËn chuyÓn hµng ho¸ kh«ng kÌm theo    s¬    c¸c hå  vÒ thuÕ    qui ®Þnh  cho  tõng ®èi t      îng kinhdoanh    (sæ  mua hµng,chøng      tõ,giÊy têhîp lÖ        kh¸c). 1.4.Ph¹ttiÒn        tõ 1.000.000 ®ång ®Õn  10.000.000 ®ång          ®èi víiviph¹m  lÇn  ®Çu, nÕu    vi ph¹m  lÇn  ph¹ttiÒn  2    ®Õn  13.000.000  ®ång, nÕu  t×nh  cã  tiÕtt¨ng nÆng   thÓ        cã  ph¹t®Õn  20.000.000 ®ång        ®èi víimét trong c¸c hµnh      visau:   ­ Cè   kh«ng    ý  nép      c¸c tê khainép    thuÕ, b¸o    c¸o    kÕ to¸n vµ      c¸c giÊy    tê kh¸ccho  quan      c¬  thu thuÕ  theo quy    ®Þnh cña Ph¸p luËt. Hµnh    ý  vicè  kh«ng nép    lµ sau    khihÕt h¹n nép    i c¸c lo¹ giÊy    tê trªn,c¬    quan    thu thuÕ    göi®Õn   giÊy b¸o  thø    lÇn  nhÊt (theo mÉu       ®Ýnh  kÌm) yÕu    cÇu 
 4. 4 nép nh÷ng    tµiliÖu trªn.Qu¸  ngµy  tõ ngµy        10  kÓ    göi th«ng b¸o lÇn thø nhÊt  nÕu  së  c¬  vÉn  kh«ng  nép, c¬    quan  thuÕ    göi th«ng b¸o lÇn thø    2. NÕu  sau  10 ngµy  së  c¬  vÉn  kh«ng nép, c¬    quan  thu thuÕ  îc ¸p  ®   dông    c¸c møc     ph¹t nµy. ­ B¸n    hµng  kh«ng  ho¸ ®¬n  lËp    giao cho    kh¸ch hµng    theo quy ®Þnh cña  Nhµ  níc. ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n      mua,  dông    i   sö  c¸c lo¹ ho¸ ®¬n,      biªn laikh«ng ph¶i   do  TµichÝnh    Bé    ph¸thµnh  hoÆc   kh«ng  cho  phÐp  dông. sö  ­ Lµm     mÊt hoÆc     ®Ó ngêi kh¸c lî dông       i ho¸ ®¬n cña m×nh    ®Ó lµm    ¨n phiph¸p,trènthuÕ.       1.5.Ph¹t tiÒn        tõ 2.000.000 ®ång  ®Õn  10.000.000 ®ång  nÕu     vi ph¹m  lÇn ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹t®Õn   2    15.000.000 ®ång, nÕu  1    cã  t×nh    tiÕt t¨ngnÆng  thÓ      cã  ph¹t®Õn   20.000.000 ®ång        ®èi víihµnh    visau: + Huû  chøng    bá  tõ,sæ,  b¸o    to¸nli   c¸o kÕ    ªnquan ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ,  thu thuÕ      khicha hÕt      thêih¹n b¶o qu¶n  l gi÷theo quy  vµ u      ®Þnh. +  Lµm   háng  h  chøng    tõ,sæ, b¸o c¸o    kÕ to¸n li     ªnquan ®Õn  viÖc tÝnh  thuÕ, thu thuÕ      ®Õn  møc  kh«ng phôc  chÕ    îc(kh«ng  l¹ ®   i ®äc  îc,kh«ng  ®   sao  chôp    îc). l¹® i 2.Hµnh      vikhaiman      trènthuÕ: 2.1.Tæ     chøc, c¸ nh©n      khaiman,    trèn thuÕ  îc quy    ®   ®Þnh  i   t¹  LuËt c¸c   thuÕ  doanh   thu,LuËt  thuÕ      lî tøc,LuËt  i thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,LuËt    thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu,LuËt thuÕ  dông      sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp.LuËt thuÕ      chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt; viÖc  lýhµnh      xö    vikhaiman,    trèn c¸c lo¹      i thuÕ  trªnth×    ngoµiviÖc   ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ, cßn      bÞ    ph¹ttiÒn theo  lÇn      sè  mµ LuËt thuÕ  ®∙    ®ã  quy  ®Þnh. Ngoµic¸cLuËt thuÕ          nªu trªn,tr   êng  tæ  hîp  chøc, c¸ nh©n  hµnh        cã  vikhaiman,    trèn c¸c lo¹      i thuÕ  kh¸c ngoµiviÖc      ph¶inép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ  trèn,cßn  xö      bÞ  ph¹ttiÒn  theo sè  lÇn sè thuÕ  trèn theo c¸c møc  sau, nhng møc  ph¹t  ®a  kh«ng qu¸  tèi   100.000.000 ®ång.   2.2.Ph¹tb»ng  tiÒn thuÕ      sè    trèn,nÕu  t×nh        cã  tiÕtt¨ng nÆng     êng  (trõtr hîp ®∙  xö    hµnh        bÞ  lývÒ  vitrènthuÕ    mµ cßn    viph¹m)  bÞ    th×  ph¹t®Õn   lÇn  2  sè tiÒn thuÕ          trèn®èi víimét trong c¸chµnh        visau: a) Kª    khaisaic¨n cø        tÝnh  thuÕ  quy  ®Þnh  cña  tõng lo¹ thuÕ.   i   b) LËp    to¸n,     sæ kÕ    ®¬n  ho¸ chøng        tõsaivíithùc tÕ      ph¸tsinh. c) §Ó     ngoµisæ   liÖu kÕ      sè    to¸n hoÆc  h¹ch to¸n kh«ng    ®óng    tµikho¶n  quy  ®Þnh  lµm  cho  viÖc    x¸c®Þnh    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    sailÖch    víithùc tÕ.   d) Xin  nghØ    t¹m  kinh doanh    îcgi¶m, miÔn    ®Ó ®     thuÕ  nhng  thùc tÕ    vÉn  kinhdoanh.   Trêng  tæ  hîp  chøc, c¸ nh©n        viph¹m    c¸c ®iÓm       Môc  Th«ng    a, b, c  2.2  t nµy, nÕu  ph¸thiÖn  íc thêi®iÓm     bÞ    tr     ®èi îng    t viph¹m  ph¶iquyÕt      to¸n thuÕ  hoÆc  ph¶inép  thuÕ    ®ñ  theo  quy ®Þnh  cña Ph¸p      luËtth× kh«ng  ph¹ttheo  xö    ®iÓm  nµy    mµ chuyÓn sang    ¸p dông    c¸c møc    ph¹tquy ®Þnh  i t¹  kho¶n  §iÒu  2  2 cña NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.
 5. 5 2.3.Ph¹ttiÒn  lÇn  tiÒn      2  sè  thuÕ      trèn lËu,nÕu  t×nh      cã  tiÕtt¨ng nÆng  (trõtr   êng    bÞ  lývÒ  hîp ®∙  xö    hµnh     vitrèn thuÕ    mµ cßn    viph¹m)  bÞ  th×  ph¹t   ®Õn   lÇn  thuÕ        3  sè  trèn®èi víihµnh      viviph¹m  sau: a) Hµng    ho¸ vËn chuyÓn kh«ng  ®Çy    s¬  cã  ®ñ hå  chøng  minh hµng ®∙  nép thuÕ  hoÆc  hµng  ® îc c¬  ®∙    quan  thuÕ qu¶n    lýtheo quy ®Þnh  cho tõng  ®èi îng  t kinh doanh. Hµnh        vinµy  îc x¸c ®Þnh    ®     lµ khaiman   thuÕ  xö    tèn  bÞ  ph¹ttheo quy      ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 2.3. ­ Trong  êng      tr hîp qua kiÓm    quan  tra,c¬  thuÕ  thÊy cßn nghivÊn,cã      thÓ  ®iÒu      trax¸c minh  thªm nhng kh«ng      c¬  qu¸ thêih¹n  quan  thuÕ    trùctiÕp xö      lý cho phÐp  l¹ ®Ó     hå  chøng  ®i   i lÊy ®ñ  s¬  minh.NÕu       c¬    qu¸ thêih¹n  quan  thuÕ  cho phÐp    mµ vÉn  kh«ng xuÊttr×nh ®Çy  hå  hîp lÖ      ®ñ  s¬    chøng  minh    l«hµng  ®∙ nép  thuÕ (®èivíihµng        ho¸ mua       b¸n,trao ®æi) hoÆc   ® îc c¬    ®∙    quan    thu thuÕ qu¶n    lý(®èivíihµng        ho¸ chuyÓn kho trong cïng    mét  ®¬n vÞ),sÏcoilµ         hµnh    vikhaiman      trènthuÕ,xö      ph¹ttheo ®iÓm     2.3. Trêng  hîp trong    thêigian  quan  c¬  thuÕ cho phÐp, ngêi vËn    chuyÓn  hµng    tr×nh ®Çy  hå  hîp lÖ  c¬  ho¸ ®∙    ®ñ  s¬    th×  quan  thuÕ  thÈm  cã  quyÒn  xö  ph¹tchØ  thÓ  quyÕt    cã  ra  ®Þnh  ph¹ttheo  xö    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     b, kho¶n 2  §iÒu  NghÞ  2  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996. Trêng  hîp chñ hµng  kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh  lý cña  quan  xö    c¬  thuÕ  hoÆc       mét  qu¸ thêih¹n  ngµy      ®èi víihµng    lµthùc phÈm  ¬isèng,5    t     ngµy  ®èi víic¸c hµng          ho¸ kh¸c kÓ      quyÕt    tõ khicã  ®Þnh  lýmµ   xö    chñ  hµng kh«ng  ®Õn  nép  thuÕ, nép    ph¹t®Ó     nhËn  i l¹ hµng, c¬    quan  thuÕ chuyÓn  sang c¬  quan    tµichÝnh  ®ång  cÊp, tõ cÊp      huyÖn        trëlªn®Ó thµnh lËp    héi ®ång b¸n  ®Êu    hµng    gi÷®Ó   gi¸sè  ho¸ t¹m    thùc hiÖn    cìng chÕ.   b) Kinh    doanh  kh«ng    kª khai,  ®¨ng  víi quan  ký   c¬  thuÕ. c)Gi¶    m¹o   ho¸ ®¬n  hµng,chõng      b¸n    tõthu tiÒn,biªnlai       thuÕ,giÊy trÝch      vËn  chuyÓn  hµng    c¸cchøng    ho¸ vµ    tõkh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc  tÝnh  thuÕ. 2.4.§èi víic¸c tæ          chøc, c¸ nh©n      ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh    doanh xuÊt  nhËp  khÈu,nÕu      viph¹m    c¸c®iÓm  quy  ®Þnh  i t¹ môc        2.2,2.3 Th«ng   tnµy    th× tuú tr   êng      hîp viph¹m, mµ       ph¹ttiÒn tõ2  ®Õn   lÇn  thuÕ        lÇn  5  sè  trènlËu. 2.5.Trêng        hîp trèn thuÕ    l     víisè îng línhoÆc   bÞ  ph¹thµnh  ®∙  xö    chÝnh  vÒ  hµnh    vi trèn thuÕ      mµ cßn   vi ph¹m th×  quan  c¬  thu thuÕ chuyÓn  s¬  hå  cho  ViÖn  KiÓm     s¸tnh©n  d©n cïng  cÊp    ®Ò nghÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù theo §iÒu    169  luËth×nh  Bé    sù. 3.Hµnh        viviph¹m  chÕ  thu nép  ®é    tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t:       3.1. Ph¹t tiÒn  100.000      tõ  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång nÕu     vi ph¹m  lÇn  ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹ttiÒn tõ 500.000  2        ®ång ®Õn  800.000 ®ång, nÕu    cã  t×nh      1  tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn   3.000.000 ®ång, nÕu        viph¹m    tõ 2  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹ttiÒn ®Õn     7.000.000 ®ång        ®èi víihµnh  visau:   Kh«ng nhËn th«ng b¸o    thu thuÕ, lÖnh      thu thuÕ, quyÕt    ®Þnh  ph¹tvi xö      ph¹m  hµnh chÝnh  thuÕ  vÒ  trong tr   êng    quan  hîp c¬  thuÕ    trùctiÕp giao.   Khi c¸n  thu    bé  thuÕ    trùc tiÕp giao th«ng b¸o thu thuÕ, lÖnh    thu thuÕ  hoÆc  quyÕt  ®Þnh  ph¹tvÒ  xö    thuÕ  cho   îng nép  ®èi t   thuÕ  hoÆc   chøc,c¸ tæ      nh©n    vi ph¹m    ¬ng  kh«ng  mµ ® sù  nhËn,  th×  quan  c¬  thuÕ lËp biªn b¶n      vi ph¹m hµnh chÝnh,ghirâ lýdo            ®Ó lµm    xö  c¨n cø  ph¹t.
 6. 6 3.2. Ph¹t tiÒn  200.000      tõ  ®ång ®Õn  500.000  ®ång nÕu     vi ph¹m lÇn  ®Çu;  nÕu     vi ph¹m  lÇn  ph¹ttiÒn  500.000  2    tõ  ®ång  ®Õn  1.000.000  ®ång,   nÕu  1  cã  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn  5.000.000 ®ång, nÕu        viph¹m  tõ2    t×nh      tiÕtt¨ngnÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹ttiÒn ®Õn     10.000.000 ®ång        ®èi víi mét trong c¸chµnh        visau: ­ Nép chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn ph¹tghi trong      th«ng b¸o nép thuÕ  hoÆc     ghitrong quyÕt ®Þnh  lýviph¹m  thuÕ      xö      vÒ  cña  quan  c¬  thuÕ. Nh÷ng    thuÕ, nh÷ng  chøc  c¸n bé    tæ  hoÆc     ® îcuû  c¸n bé    nhiÖm       thu,c¸n bé ng©n  hµng  thiÕu    do  tinhthÇn tr¸chnhiÖm       mµ chËm  nép tiÒn thuÕ  vµo  Kho    b¹c còng  ph¹tnép  bÞ    chËm   theo quy    ®Þnh  nµy. Khi c¸c doanh      nghiÖp  nép thuÕ b»ng  chuyÓn  kho¶n  qua ng©n hµng,   nÕu    tµikho¶n  cña    c¸c doanh  nghiÖp nµy    i më t¹ ng©n  hµng  sè  ®ñ     cã  d  ®Ó nép thuÕ    quan  mµ c¬  ng©n  hµng chËm  trÝch chuyÓn  tiÒn nép thuÕ      tõ tµi kho¶n cña doanh  nghiÖp vµo    tµikho¶n kho      quan  b¹c th× c¬  ng©n hµng còng  bÞ    ph¹tnép chËm  theo quy    ®Þnh  nµy. ­D©y  nép    da  thuÕ,nép    ph¹t: Coi    lµ d©y  nép  da  thuÕ, nép    ph¹tlµ nh÷ng  êng      tr hîp chËm  nép thuÕ,  nép        quy  ph¹tqu¸ thêih¹n  ®Þnh    trªnth«ng  nép  b¸o  thuÕ, quyÕt    ®Þnh  ph¹t xö    trªn30    ngµy. 3.3. Tæ     chøc, c¸    nh©n   vi ph¹m nh÷ng  quy ®Þnh   imôc   t¹  3.2 PhÇn     II Th«ng   tnµy    th× ngoµiviÖc  ph¹ttheo    xö    quy  ®Þnh  it¹ môc      3.2 PhÇn    IITh«ng  t nµy  cßn  ph¹tmçi  bÞ    ngµy 0,2%  tiÒn  sè  chËm  nép. Riªng    nép  chËm  tiÒn  thuÕ, tiÒn    ph¹tvÒ     thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  mçi ngµy  nép chËm  bÞ  ph¹t0,1%  tiÒn nép    sè    chËm.  4. Hµnh        vi vi ph¹m chÕ     ®é kiÓm     tra hµng ho¸,niªm    phong  hµng  ho¸:  4.1.Ph¹t tiÒn        tõ 100.000 ®ång  ®Õn  400.000  ®ång nÕu     vi ph¹m lÇn ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  th×    2  ph¹ttiÒn tõ 500.000      ®ång ®Õn  1.000.000 ®ång, nÕu      cã  t×nh      1  tiÕtt¨ngnÆng      th× ph¹t®Õn  3.000.000 ®ång, nÕu  tõ2      cã    t×nh   tiÕt t¨ngnÆng      thÓ      trëlªncã  ph¹t®Õn  7.000.000    ®ång      ®èi víihµnh    visau:  Kh«ng cho c¬ quan thuÕ  kiÓm  tra hµng ho¸ ®ang  trªn êng vËn   ® chuyÓn, kiÓm      trakho  hµng    ho¸,nguyªn liÖu t¹ n¬is¶n         i xuÊtkinhdoanh.     4.2. Ph¹t tiÒn  200.000      tõ  ®ång  ®Õn  500.000 ®ång  nÕu     vi ph¹m lÇn  ®Çu,  nÕu    viph¹m  2      lÇn  th× ph¹ttiÒn tõ600.000      ®ång ®Õn  1.200.000 ®ång,     nÕu  1  cã  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn  5.000.000 ®ång, nÕu  tõ 2      cã    t×nh      tiÕtt¨ngnÆng       thÓ    trëlªncã  ph¹t®Õn  10.000.000 ®ång        ®èi víihµnh    vi sau: Tù  ph¸  ý  niªm phong kho hµng, kho    nguyªn liÖu,m¸y    mãc, nhµ xëng  trongthêih¹n      niªm  phong cña  quam   c¬  thuÕ. II   ITHÈM   . QUY Ò N    ­THñ TôC    Xö PH¹T  PH¹M   VI  HµNH   CHÝNH   TRON G   LÜNH   VùC   THUÕ 1.ThÈm     quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ:
 7. 7 ThÈm  quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu      NghÞ   7, 8, 9  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.Nay    híng dÉn  thªm  sau: nh  a)    C¬ quan  thu thuÕ    c¸c cÊp    quan  thÈm   lµ c¬  cã  quyÒn  ph¹tmäi  xö    hµnh      vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc thuÕ trong ph¹m    vi quyÒn  h¹n  cña m×nh.  NÕu  thÊy  viÖc      vô  vîtqu¸ thÈm  quyÒn cña m×nh    th× ph¶ichuyÓn    cho  cÊp  thÈm   cã  quyÒn   gi¶iquyÕt.NÕu   viÖc    vô  kh«ng  thuéc thÈm  quyÒn  gi¶iquyÕt    cña ngµnh  thuÕ  th× thñ  ëng  quan  tr c¬  thuÕ chuyÓn  s¬  hå  sang  cho  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   gi¶iquyÕt;Nhng    ph¶icã  kiÕn      ý  ®Ò nghÞ  b»ng  v¨n b¶n    h×nh  thøc ph¹t,    møc  ph¹t. b)    ëng    §éi tr c¸c ®éi thuÕ    x∙,phêng  i     ªnphêng)  îc thµnh    (l ªnx∙,li   ®   lËp theo Th«ng   sè  t 64/TC/TCCB   ngµy  29/10/1992  cña  Tµi chÝnh  Bé    còng cã  thÈm  quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ  Tr¹m  ëng  nh  tr tr¹m thuÕ theo  quy  ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  nghÞ  t¹  1  7  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996. c) C¸c  quan    c¬  kh¸c nh:Qu¶n        lýthÞ  êng, C«ng    tr   an, Biªn phßng, KiÓm       l©m,  quan  c¬  Thanh    tra Nhµ     níc chuyªn  ngµnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  chøc n¨ng  cña m×nh nÕu   ph¸thiÖn  hµnh      viviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ, ® îcquyÒn  ph¹tsau    ý      xö    khicã  kiÕn  thèng nhÊt cña  quan    c¬  thuÕ  ®ång  cÊp. NÕu     vi ph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ  thuéc thÈm  quyÒn xö  ph¹tcña    nhiÒu  quan  c¬  c¬  th×  quan  ®Çu         viÖc      quan  tiªnthô lývô  sÏlµc¬  cã  thÈm quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  theo quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtthuÕ  sau    cã  kiÕn  khi®∙  ý  thèng  nhÊt cña  quan    c¬  thuÕ. ­ NÕu     kh«ng  ý  cã  kiÕn thèng nhÊt,ph¶ib¸o    quan      c¸o c¬  thuÕ cÊp    trªn trùctiÕp gi¶i       quyÕt. 2.Thñ    ph¹tviph¹m    tôcxö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ: a) C¶nh    îc¸p dông          c¸o ®     ®èi víi nh©n    c¸ viph¹m lÇn  ®Çu  hoÆc     viph¹m  do nhiÒu  nguyªn nh©n kh¸ch quan  hoÆc   nhiÒu  cã  t×nh    tiÕtgi¶m nhÑ  (2  t×nh        îcquy  tiÕttrëlªn)®   ®Þnh    t¹ môc    i 6,PhÇn   ITh«ng   tnµy. ViÖc quyÕt  ®Þnh  ph¹tc¶nh    c¸o  îc thùc  ®   hiÖn b»ng v¨n b¶n, khi xÐt       thÊy  cÇn  thiÕt, quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn    göiquyÕt  ®Þnh  ph¹t®Õn   xö    chÝnh  quyÒn  ®Þa ph¬ng    n¬ingêiviph¹m  tróhoÆc   quan     c    c¬  qu¶n    lýngêiviph¹m.    b) Ph¹ttiÒn:     ­ NÕu       ph¹ttiÒn ®Õn     20.000 ®ång    th× ngêicã    thÈm  quyÒn  lýph¶ira xö        quyÕt  ®Þnh  ph¹tt¹  xö    ichç  ghi biªn laithu  vµ        tiÒn.Trong    quyÕt ®Þnh  ph¹t   tiÒn ph¶ighirâ hä, tªn,®Þa              chØ ngêicã    hµnh      viviph¹m, møc    tiÒn ph¹t,      n¬i nép    hä,tªnngêira quyÕt  ph¹tvµ          ®Þnh  ph¹t; xö   Biªnlai       tiÒn ph¹tph¶i® îc thu         giao cho    ngêiviph¹m  li .    1  ªn ­ NÕu       ph¹ttiÒn trªn20.000      ®ång    quan  th× c¬  (ngêi)cã    thÈm  quyÒn  xö  ph¹tlËp      biªn b¶n    viph¹m  hµnh  chÝnh (theo mÉu     ®Ýnh  kÌm).Trong      thêih¹n  15 ngµy      kÓ tõ ngµy  lËp biªn b¶n, c¬      quan  thÈm   cã  quyÒn  ph¹tph¶i ra xö        quyÕt ®Þnh  ph¹t(theo mÉu     xö      ®Ýnh kÌm). ­ Trong  êng  tr hîp quyÕt ®Þnh   ph¹ttiÒn  2.000.000  xö    tõ  ®ång      trë lªn ph¶i® îcgöicho        ViÖn kiÓm    s¸tnh©n d©n  cïng cÊp  b¶n.   1 
 8. 8 c) ViÖc cìng chÕ     thihµnh  QuyÕt ®Þnh   ph¹t vi ph¹m  xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  îc thùc hiÖn  ®     theo §iÒu  cña  11  NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.Nay    híng dÉn    thªm  sau: nh  ­ QuyÕt    ®Þnh  ph¹tph¶igöicho  xö        ngêihoÆc   chøc  xö      tæ  bÞ  ph¹tchËm   nhÊt trong thêih¹n  ngµy          3  kÓ tõ ngµy  quyÕt  ra  ®Þnh  ph¹t.Tæ   xö    chøc, c¸     nh©n  xö      bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ ph¶ithihµnh      ngay  quyÕt ®Þnh  ph¹tkÓ      xö    tõngµy  îcgiao quyÕt ®Þnh  ph¹t. ®       xö  ­ Qu¸      thêih¹n  ngµy      5  kÓ tõ ngµy  quyÕt ®Þnh  ph¹t® îc giao      xö      mµ c¸ nh©n, tæ    chøc  xö    bÞ  ph¹tkh«ng        tù gi¸cthihµnh  thñ tr th×    ëng  quan  c¬  thuÕ  ®∙    ra quyÕt ®Þnh  ph¹t® îc¸p dông      xö        c¸cbiÖn  ph¸p cìng chÕ      sau: +  TrÝch  tiÒn cña  chøc,c¸ nh©n  t¹    tæ      cã  i ng©n  hµng    ®Ó nép  thuÕ, nép    ph¹t. C¬ quan thuÕ    göic«ng    v¨n kÌm  quyÕt  ®Þnh  lý®Ó   xö    ng©n  hµng trÝch  sè tiÒn  tµikho¶n  tõ    cña  së    ing©n  c¬  göi t¹  hµng    ®Ó nép  thuÕ,  nép ph¹t.   Ng©n  hµng  tr¸chnhiÖm  cã    thùc hiÖn    chÕ  u    ®é  tiªntrÝch nép    tiÒn thuÕ,tiÒn       ph¹t. + T¹m    gi÷ hµng    ho¸,tang      vËt ®Ó b¶o ®¶m     tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t. thu ®ñ          BiÖn ph¸p nµy    chØ    ¸p dông      êng      ®èi víitr hîp mµ kh«ng  gi÷hµng    t¹m    ho¸,tang  vËtth× kh«ng    îctiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t.     thu ®         Mäi  êng  t¹m    tr hîp  gi÷ hµng    ho¸,tang    vËt ph¶icã    quyÕt  ®Þnh  b»ng    v¨n b¶n cña    ëng  quan    thñ tr c¬  thu thuÕ cÊp  huyÖn  (hoÆc ¬ng  ¬ng) trëlªn.   t ®       Khi thùc hiÖn    quyÕt  ®Þnh  gi÷ hµng    t¹m    ho¸,tang    vËt ph¶ilËp      biªnb¶n  nhËn  t¹m  gi÷ hµng    ho¸ (mÉu  CTT30).Trêng    hîp cÇn  niªm  phong, th×    ph¶i tiÕn    hµnh  ngµy  íc m Æt   tr   ngêi chñ    hµng  hoÆc     ®¹i diÖn  së  c¬  kinh  doanh. Hµng    ho¸,  tang    vËt t¹m    gi÷ ph¶i® îc lµm      thñ    tôc giao nhËn  gi÷a c¸n  thuÕ, ngêi b¶o  bé      qu¶n  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    nÕu  sù  cã  ®¸nh   tr¸o,mÊt    háng. m¸t,h  +  biªntµis¶n      Kª      ®Ó b¸n ®Êu  gi¸. Trêng    hîp cÇn  lýkª biªntµis¶n,c¬  xö            quan  thuÕ    ra quyÕt ®Þnh  ph¹t xö    ph¶ib¸o      kiÕn    c¸o xiný  UBND   cïng cÊp  c¬    vµ  quan    thu thuÕ  cÊp trªn. Sau    khi ® îc UBND     cïng  cÊp  quyÕt  ký  ®Þnh,  quan  c¬  thuÕ  phèihîp     îng    víilùc l c«ng  an,viÖn    kiÓm    s¸tnh©n  d©n  tiÕn hµnh    viÖc        kª biªntµis¶n  gi¸trÞt cã     ¬ng  øng  víisè    tiÒn  ph¹t,tiÒn    thuÕ   ®Ó b¸n  ®Êu     gi¸theo    luËt®Þnh.  TiÒn  vÒ   thu  b¸n  ®Êu    gi¸hµng  ho¸,tang        vËt vi ph¹m  hµnh  chÝnh   vÒ thuÕ    mµ chñ  hµng  bá  hoÆc   kh«ng  biÕt râ    cña    îc gi¶iquyÕt  ai ®     theo  thø      tù:chi cho      c¸c chi phÝ  ®iÒu      tra, minh,vËn  x¸c   chuyÓn, bèc    xÕp, b¸n    hµng..  .(nÕu    cã),nhng  ph¶icã    chøng        îctrÝch th tõ hîp lÖ;®     ëng  theo  quy  ®Þnh    tiÒn thuÕ    bÞ  trªnsè    trèn ®∙  ph¸thiÖn.Sè      tiÒn cßn      l¹ph¶inép  i   toµn  vµo  bé  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. ­ Mäi  êng        tr hîp viph¹m  hµnh chÝnh    ¸p dông  h×nh  thøc ph¹ttiÒn,khithu           tiÒn ph¹t, quan         c¬  thu ph¹tph¶isö    dông        biªnlai tiÒn do  TµichÝnh    thu   Bé    ph¸t hµnh. TiÒn    ® îc ph¶inép    ph¹tthu      vµo Ng©n  s¸ch nhµ      níc theo ®óng ch¬ng,   lo¹   ikho¶n,h¹ng,môc  ,     theo quy ®Þnh  cña Môc    lôc Ng©n  s¸ch Nhµ      níc.ChÕ   ®é  qu¶n          lýbiªnlaithu tiÒn vµ    nguyªn t¾c    trÝch th   ëng tiÒn    ph¹tthùc thu ® îc       thùc hiÖn    theo c¸cv¨n b¶n        hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ViÖc  lýtang    xö    vËt,ph¬ng tiÖn viph¹m      hµnh chÝnh  thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 52  Ph¸p lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh  chÝnh.
 9. 9 QuyÕt  ®Þnh  tÞch  tang    thu  vËt,ph¬ng tiÖn    viph¹m hµnh chÝnh  gi¸ cã    trÞtõ 5.000.000 ®ång            trëlªnph¶igöingay      cho viÖn kiÓm    s¸tnh©n d©n cïng  cÊp mét b¶n. 3.KhiÕu        viÖc      n¹i, c¸o vµ  tè gi¶iquyÕt khiÕu        n¹itèc¸o: Tr×nh    tù khiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu    n¹iquyÕt  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc  thuÕ; tr×nh  gi¶iquyÕt  c¸o  tù    tè  hµnh    vi l¹m  quyÒn  hoÆc     tr¸ ph¸p    i luËtkh¸c cña  quan  thuÕ, ngêi cã    c¬  thu      thÈm  quyÒn  xö      ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  13  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  17/4/1996. IV.Më       TµI KHO¶N   THU   Vµ  NéP   TIÒN  PH¹T: C¬  quan thuÕ    c¸c cÊp bao gåm: Tæng  côc ThuÕ, Côc  ThuÕ,  Chi côc  ThuÕ   îcmë     ®   tµikho¶n  gi÷ t¹ Kho    t¹m    i  b¹c Nhµ    níccïng cÊp      thanh    ®Ó göivµ  to¸n sè    tiÒn  thuÕ trèn,tiÒn    ph¹tdo  quan    c¬  thuÕ trùc tiÕp    kiÓm     tra,ph¸t   hiÖn  îc. ® Côc   h¶i quan  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  îc më     ®   tµikho¶n  t¹m    gi÷ riªngcho    ngµnh  m×nh  i t¹ Kho      b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè      ®Ó göivµ  thanh    tiÒn thuÕ  to¸nsè    trèn,tiÒn ph¹tdo  quan          c¬  H¶i quan    trùctiÕp kiÓm      tra ®∙    ph¸thiÖn  îc. ® Së    Tµi chÝnh  VËt    ­  gi¸tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng      më tµi kho¶n t¹m    i gi÷ t¹ Kho    b¹c Nhµ    níc tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng    ®Ó göi vµ    thanh  to¸n sè    tiÒn  thuÕ  trèn,tiÒn    ph¹tdo      c¸c cÊp  thuéc    c¸c ngµnh:  Qu¶n     lý thÞ  êng, C«ng   tr an, KiÓm   l©m, Biªn phßng,  Thanh   tra Nhµ     níc chuyªn ngµnh,trùctiÕp kiÓm    ph¸thiÖn  îc.         tra®∙    ®   a) §èivíi       hµng    ho¸,tang vËttÞch      thu: Khi b¸n    hµng    ho¸,tang    vËt tÞch    thu ph¶isö    dông        biªnlaithu tiÒn do    Bé  Tµi chÝnh  ph¸t hµnh    (CTT11). Toµn  sè    bé  tiÒn  thu  îc ph¶i nép  ®     vµo    tµi kho¶n  gi÷më     t¹m    t¹ Kho    i b¹c Nhµ níc. Hå   hµng  s¬  ho¸,tang    vËt tÞch  thu bao gåm:  GiÊy  biªn nhËn    t¹m    gi÷ hµng ho¸,quyÕt    ®Þnh  lý cña  quan  thÈm   xö    c¬  cã  quyÒn,  biªn laithu      tiÒn  (CTT11),phiÕu    xuÊthµng      ho¸,tang vËtbÞ      tÞch    thu,giÊy nép    tiÒn vµo    Ng©n  s¸ch,biªn b¶n      b¸n ®Êu     gi¸,quyÕt  ®Þnh  trÝch lËp quü, c¸c chøng            tõ vÒ chi phÝ kh¸c (nÕu    chiphÝ    cã) nh    ®iÒu    tra,bèc    dì,vËn chuyÓn, b¶o    qu¶n,kiÓm     nghiÖm,  gi¸m  ®Þnh, chiphÝ  chøc        tæ  b¸n ®Êu  gi¸. b)      §èi víikho¶n  tiÒn thuÕ trèn vµ      c¸c kho¶n tiÒn ph¹t(trõkho¶n      tiÒn  ph¹tnép    chËm  tiÒn thuÕ):   ­ §èivíikho¶n        tiÒn ph¹t,   vµo      cø  c¨n quyÕt ®Þnh  ph¹tvµ  xö    cÊp     biªnlai thu tiÒn (CTT11) cho  ®èi  îng  xö  t bÞ  ph¹t,nép      c¸c kho¶n tiÒn ph¹tvµo      tµi kho¶n  gi÷t¹ Kho    t¹m     i b¹c Nhµ níc. ­ §èi víikho¶n        tiÒn thuÕ trèn,c¨n  vµo        cø  biªn laikiÓm     quan  trac¬  cã  thÈm   quyÒn  quyÕt  ra  ®Þnh  lý truy thu  tiÒn  xö      sè  thuÕ  trèn,®ång        thêigöi quyÕt  ®Þnh    ®ã cho  ®èi îng  xö      t bÞ  ph¹t®Ó yªu  cÇu  nép  ngay  tiÒn  sè  thuÕ  trènvµo      tµikho¶n  gi÷t¹ Kho    t¹m      i b¹c Nhµ níc.
 10. 10 TiÒn  thuÕ    ph¸thiÖn    ® îc lµ sè  trèn ®∙    truythu      tiÒn  thuÕ  îc ph¹thiÖn  ®     thªm  ngoµi tê    khai tÝnh    thuÕ, ngoµi b¸o    c¸o quyÕt  to¸n vÒ     kÕt  qu¶  kinh  doanh  quý, n¨m    cña doanh nghiÖp, ngoµi sè      tiÒn  thuÕ  ghi trong sæ   ®∙      bé  hµng  th¸ng cña  quan    c¬  thuÕ. Kh«ng  îc tÝnh  thuÕ  ®   sè  thu    vÒ ho¹t®éng    bu«n  chuyÕn  trong kh©u u  l th«ng    êng  (trõtr hîp    truy thu thuÕ  cïng      víiph¹t trènthuÕ    doanh    thu,thuÕ      lîtøc trong kh©u u  i   l th«ng         îng kinh ®èi víi ®èi t   c¸c   doanh  bu«n  chuyÕn  kh«ng nép  thuÕ  doanh  thu, thuÕ  itøc  íc khi vËn    lî  tr     chuyÓn  hµng  ho¸).   V.  KHEN   THëNG      VI  ­Xö Lý  PH¹M §îc trÝch  ëng    tiÒn    th trªnsè  thuÕ trèn ®∙    ph¸thiÖn  îc sau      ®   khi quyÕt  ®Þnh  ph¹thoÆc   xö    quyÕt ®Þnh    khiÕu    hiÖu      n¹icã  lùcthihµnh. Møc  trÝch th   ëng  thùc hiÖn  sau:   nh  ­ 2%       (haiphÇn tr¨m)®èi víivô        viÖc    ph¸thiÖn    trèn thuÕ  khu  ë  vùc kinh  tÕ  quèc doanh. ­ 5%     (n¨m  phÇn  tr¨m)®èi víi viÖc          vô  ph¸thiÖn    trènthuÕ  khu  ë  vùc  kinh  tÕ  ngoµiquèc    doanh. C¬  quan  îc më     ®   tµikho¶n  i t¹ Kho  Nhµ      b¹c  níc ®Ó theo    dâi viÖc trÝch  lËp  sö  vµ  dông  quü chèng hµnh    vikhaiman      trènthuÕ  bao gåm:  Qu¶n    lýthÞ  tr êng, C«ng        an, H¶i quan, ThuÕ,    Biªn phßng, KiÓm       l©m, Thanh    traNhµ    níc chuyªn ngµnh.   C¸c  quan  îctrÝch lËp  c¬  ®     quü  ph¶itu©n      thñ theo nguyªn t¾c    sau:ChØ     ® îc trÝch    lËp quü sau    cã  khi®∙  quyÕt  ®Þnh  lýcña  quan  xö    c¬  Nhµ    níc cã  thÈm  quyÒn  kh«ng  khiÕu    vµ  cã  n¹itrong thêigian ph¸p luËtquy            ®Þnh. Trêng    hîp cã    khiÕu      n¹ith× chØ sau      khigi¶iquyÕt  xong viÖc khiÕu      îctrÝch n¹imíi®     lËp quü.   Quü  khen  ëng  îcph©n  th ®   phèi: ­TrÝch    25%     lËp quü  khen  ëng  th cña  ®¬n  vÞ. ­ TrÝch    65%   quü    lËp  bæ sung kinh phÝ      ho¹t®éng  chèng  thuÕ  cña ®¬n  vÞ. Trêng      hîp nhiÒu  quan  c¬  cïng phèihîp kiÓm     c¬        trath×  quan chñ    îc tr×®   gi÷l¹®Ó         lËp quü. i ­ TrÝch    10%  nép  quan  c¬  cÊp      trªntrùc tiÕp cña ®¬n  xö      vÞ  lý®Ó lËp  quü chèng    c¸c hµnh    vikhaiman,      trèn thuÕ    ëng  ®Ó th cho  phËn  bé  phèihîp.     Trêng    hîp kh«ng  c¬  cã  quan  cÊp      trªntrùctiÕp th× ® îc®Ó           l¹®¬n  bæ   i vÞ  sung  kinhphÝ      ho¹t®éng. C¨n  vµo  tiÒn ®∙  cø  sè    nép  vµo    tµikho¶n  gi÷ theo  t¹m    giÊy  cña  b¸o  Kho  b¹c Nhµ     hå  cã  ªnquan    níc vµ  s¬  li   C¬ quan  ThuÕ,  Côc H¶i quan, Së       Tµi chÝnh    ­ VËt      gi¸lµ chñ    tµikho¶n t¹m          gi÷ chitr¶c¸c kho¶n    chiphÝ (nÕu    cã). Ra quyÕt  ®Þnh trÝch quü    cho ®¬n  theo    quy  vÞ  tû lÖ  ®Þnh. ViÖc trÝch quü    theo vô    viÖc  ® îcxö  ®∙    lý. ­ LËp chøng tõ göi Kho  b¹c Nhµ  níc  n¬i më  tµi  kho¶n t¹m gi÷ ®Ó   chuyÓn  tiÒn  sè  trÝch  tµikho¶n  tõ    t¹m  gi÷ vµo    tµikho¶n  quü cña ®¬n  vÞ  kiÓm     tra.§ång    thêilµm ngay      thñ tôc nép toµn  sè  bé  tiÒn cßn      l¹ vµo  i Môc  30 
 11. 11 (do ngµnh    ThuÕ  kiÓm    lý)  traxö  , vµo Môc  (do  33  ngµnh   H¶i quan  kiÓm   traxö  lý),  vµo Môc  (do    47  c¸c ngµnh kh¸c kiÓm     lý)theo    tra xö    ch¬ng, lo¹     i kho¶n, ,   h¹ng cña môc    lôcNg©n  s¸ch Nhµ    níc. Trêng     îng bÞ  hîp ®èi t   kiÓm    tracïng mét      lócvõa  ph¶inép    tiÒn thuÕ    trèn,   võa  ph¶i nép    tiÒn  ph¹tth×    ®¬n   kiÓm     vÞ  tra ph¶i ghi râ      tõng  iph¶i nép  lo¹    trong biªnb¶n      kiÓm   tra,trong quyÕt    ®Þnh  lý®Ó   xö    tr¸nhnhÇm   khitrÝch   lÉn      lËp quü.   NÕu  ®¬n   kiÓm     t×nh  vÞ  tra cè  lµm    sai chÕ     ®é nh chuyÓn  tiÒn ph¹t   thµnh tiÒn thuÕ trèn ®Ó   îc trÝch  ëng, th×    ®   th   ngoµi viÖc    ph¶i truy hoµn      sè  tiÒn  trÝch cßn  xö    luËt,xö    ®∙    bÞ  lýkû    ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸ch   nhiÖm  h×nh sù. Trêng  nhiÒu  quan  hîp  c¬  cïng phèi hîp    kiÓm     tra,th×  quan  c¬  nµo chñ  tr× viÖc  chøc    tæ  kiÓm     quan    îc trÝch  tra,c¬  ®ã ®   lËp quü  chÞu  vµ  tr¸ch   nhiÖm  ëng  th cho    c¸c®¬n  cïng phèihîp. vÞ      Sö dông quü: thñ  ëng  quan  îc lËp    tr c¬  ®   quü  tr¸chnhiÖm   cã    xÐt  ëng  th cho  nh©n  c¸  trùc tiÕp  gi¸n tiÕp    vµ    tham  gia chèng hµnh    vi khai man,      trèn thuÕ.Møc    ëng      xÐt th c¸nh©n  cao nhÊt kh«ng      qu¸ 300.000  ®ång/vô vµ    kh«ng  qu¸ 900.000    ®ång/th¸ng/ng êi. Trêng  mét  kiÓm     hîp  vô  trakÐo   dµi trong nhiÒu    th¸ng th×  th¸ng ® îc   sè      xÐt trÝch  ëng  th tÝnh b»ng  th¸ng  sè  kiÓm       tra ghi trong biªn b¶n    kiÓm     tra. Nghiªm  cÊm  viÖc chia mét  línthµnh    vô    nhiÒu  nhá    îc trÝch  ëng  vô  ®Ó ®   th theo  viÖc.TrÝch  ëng  vô    th ph¶i ® îc thùc      hiÖn    døt ®iÓm  theo  tõng  viÖc. vô    Nghiªm  cÊm  viÖc  trõ gi÷a  ® îc trÝch  ëng  víivô  îc trÝch  ëng  bï    vô    th Ýt    ®   th nhiÒu    îchëng  ®Ó ®   møc  ëng    th tèi®a. §èivíi   ngoµingµnh      bé  c¸n   cïng phèihîp kiÓm            tratrùctiÕp ® îcth     ëng nh  c¸n bé    trong ngµnh.   §èivíi   gi¸ntiÕp (c¸nbé      bé    c¸n     lµm  c«ng    t¸cchØ ®¹o,tæng      hîp,phôc    vô) nÕu   îc c¸c ®¬n  kiÓm       ®     vÞ  tra ®Ò nghÞ  xÐt  ëng  th th×  îc hëng  ®   kh«ng    qu¸ 150.000 ®ång/vô vµ    kh«ng   qu¸ 500.000  ®ång/th¸ng/ng   tiÒn cßn    êi.Sè    l¹ sau  i khitrÝch  ëng  îc gi÷ l¹ quü  ëng    dông    th ®     i   th ®Ó sö  vµo  viÖc trÝch  ëng  th cho  c¸n bé  thµnh    cã  tÝch  trong viÖc    thùc hiÖn      c¸cnhiÖm  kiÓm    vô  tratrongn¨m.   * Quü     bæ sung kinh phÝ    ho¹t®éng    chèng trèn thuÕ  îc sö    ®   dông vµo  c¸cmôc    ®Ých  sau: ­Bæ     sung    chiphÝ  mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn lµm    viÖc. ­Chi phÝ      tæng  kÕt    thi®ua. ­Bæ     sung    chicho  c«ng    t¸ctuyªntruyÒn.   ­ Chi  ëng    th cho    c¸c ®¬n  phèi hîp,c¸n  gi¸n tiÕp  vÞ      bé    tham    gia chèng  trènthuÕ.   ­ Bæ     sung cho nh÷ng ®Þa  ph¬ng  khã  cã  kh¨n vÒ    kinh phÝ    nh»m  ®Èy  m¹nh  c«ng    t¸cchèng      trènlËu thuÕ. * Quü    ngµnh  îcsö  ®   dông  vµo  môc  ®Ých  sau: ­Bæ     sung  cho  c«ng    t¸ctuyªntruyÒn.   ­Bæ     sung  mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn lµm    viÖc
 12. 12 ­    Bæ sung  ëng    th thi®ua, tæng kÕt c«ng    t¸cngµnh  th vµ  ëng cho    c¸c ngµnh phèihîp tham        giachèng    trènthuÕ. Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuÕ    c¸c cÊp  îc trÝch lËp  ®     quü  khen  ëng  tr¸ch th cã    nhiÖm  xÐt  ëng  th cho    c¸ nh©n    trùc tiÕp hoÆc     gi¸n tiÕp tham    gia chèng    c¸c hµnh    vikinhdoanh      trènthuÕ. Xö      lýviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo §iÒu  91,§iÒu  cña    92  Ph¸p lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh chÝnh  ngµy 6/7/1995;§iÒu    14  cña NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.Trêng    ph¹tsai,   hîp xö      tiÒn ph¹t®∙      nép vµo    tµikho¶n  gi÷ t¹ Kho      t¹m    i   b¹c,th× ngêira quyÕt      ®Þnh  ph¹tph¶ira xö        quyÕt  ®Þnh  huû  quyÕt  bá  ®Þnh  ph¹tsai®ã,  xö      ®ång    thêiyªu  cÇu  Kho    b¹c Nhµ    níctho¸i   tiÒn ®∙    sè  tr¶   nép    ph¹tsai. VI.Tæ     CHøC   THùC   HIÖN: 1.C¨n  vµo    cø  híng dÉn    trong Th«ng     tnµy,Bé  ëng        ëng      tr c¸cBé, thñ tr c¸c c¬ quan  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh phñ, Chñ    tÞch UBND     c¸c cÊp  cã  tr¸chnhiÖm   chøc,chØ    tæ    ®¹o  kiÓm    vµ  traviÖc thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/ sè  CP  ngµy  17/4/1996. Tæ  chøc qu¸n  iÖt  tr , phæ  biÕn  réng  i   r∙  dung  b¶n      néi c¬  c¸c v¨n b¶n    trªn tí  ic¸c cÊp    l∙nh ®¹o, c¸c c¸n  lµm      bé  c«ng    t¸c qu¶n    lý,thu nép thuÕ,  i   tí c¸c ngµnh, c¸c c¬  s¶n      së  xuÊt kinh doanh  tuyªn truyÒn      vµ    s©u réng  trong quÇn    chóng  nh©n  d©n     iÓn  ®Ó tr khai thùc    hiÖn  nghiªm  chØnh  NghÞ   ®Þnh   sè  22/CP  ngµy 17/4/1996 vµ    Th«ng   tnµy. 2. Theo  §iÒu  15  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  ngµy  26/12/1991,theo    §iÒu  NghÞ  18  ®Þnh  97/CP  sè  ngµy 27/12/1995 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtvµ      c¸c LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt;Tæng    côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   chøc    cã    tæ  thu thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu,thuÕ      tiªu thô ® Æc     biÖt.C¬    quan    H¶i quan    quan  thÈm  lµ c¬  cã  quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc thuÕ  ®èi    víinh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m thuÕ  xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt. 3. Th«ng   nµy  hiÖu        t cã  lùc tõ ngµy      Th«ng   sè  TC/TCT  ký. B∙ibá  t 11  ngµy 24/2/1993  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh  íc ®©y   tr   cña  Tµi chÝnh      Bé    tr¸ víiquy  i ®Þnh cña Th«ng  tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn          c¸c Bé, Ngµnh  ®Þa   vµ  ph¬ng  khã  cã  kh¨n,v­   íng m ¾c     cÇn  c¸o kÞp    Bé    b¸o    thêivÒ  Tµi chÝnh  (Tæng  côc thuÕ) ®Ó     nghiªn   cøu híng dÉn, gi¶i       quyÕt.
 13. 13 TæN G   CôC   THUÕ              CéNG                 HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM                             §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc           Côc  thuÕ                             Chi côc  thuÕ  ngµy      th¸ng  n¨m      19     Sè: /GB        GIÊY  B¸O (LÇn  thø:. . .) KÝnh  göi: §Þa  chØ: C¨n  vµo  cø  ®iÓm   kho¶n  §iÒu  NghÞ   b,  3  2  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17  th¸ng 4    n¨m 1996    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ vµ  môc  PhÇn    1.4  IITh«ng   45/TC/TCT  tsè  ngµy 01/8/1996 híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996; Côc  ThuÕ:.. . . (Ch côc  . ..   i ThuÕ   . . ... .. . ...) Yªu cÇu ¤ng  (Bµ).   .nép  . ngay    tê khainép    thuÕ      to¸n. .    (b¸oc¸o kÕ  . .) cho  . c¬  quan thuÕ Trêng    hîp ¤ng  (bµ)kh«ng    thùc hiÖn  cÇu    yªu  trªn,  ¤ng  (Bµ)sÏbÞ  ph¹t     xö    viph¹m    hµnh chÝnh theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt      Côc  ëng      tr Côc  thuÕ (Chicôc  ëng      tr chicôc  thuÕ)   CôC   THUÕ                    CéNG                       HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM     Chi côc  thuÕ          §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc                    Sè:      /Q§            ngµy            th¸ng         n¨m  19 QUYÕT   ®ÞNH   PH¹T Xö  Côc  ëng  tr Côc  thuÕ: Chi côc  ëng      tr Chi côc  thuÕ: ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  281/H§BT  sè  ngµy 7/8/1990 cña Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  viÖc  vÒ  thµnh    thèng    lËp hÖ  thu thuÕ nhµ      níctrùcthuéc Bé      TµichÝnh. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  quy  ®Þnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ. C¨n  Th«ng   38  cø  t sè  TC/TCT ngµy 25/8/1990 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh    vÒ chøc n¨ng,nhiÖm   vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña    hÖ thèng thu thuÕ  Nhµ      níctrùcthuéc Bé      TµichÝnh.
 14. 14 XÐt tÝnh chÊt,møc  viph¹m    ®é    cña  . . ....t¹ Biªn b¶n    .. . ....  i .   .   viph¹m  hµnh  chÝnh  .. . .. sè  . . .ngµy.. . ..   . . .. QUY ÕT   ®ÞNH §iÒu    1: Ph¹t   theo ®iÓm     kho¶n  §iÒu Ph¹t   theo ®iÓm     kho¶n  §iÒu  Tæng  céng  tiÒn: sè    ®ång  (viÕtb»ng    ch÷.. . .... . . ...) §èivíi     ¤ng  (Bµ): §Þa  chØ: §iÒu    2:¤ng    (Bµ) ®¹idiÖn   cã tr¸chnhiÖm     nép    c¸ckho¶n tiÒn ph¹tghië        §iÒu  vµo 1  Ng©n s¸ch Nhµ    níc t¹  . trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy    i   .. .     5  kÓ    nhËn  îc QuyÕt  ®   ®Þnh. ¤ng  (Bµ)  cã tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy, nÕu    kh«ng      tù gi¸cthùc hiÖn, c¬    quan  thuÕ      sϸp dông    c¸cbiÖn ph¸p cìng chÕ      theo ph¸p luËthiÖn        hµnh. §iÒu    3:QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. Hä,    tªn,chøc  ngêira quyÕt ®Þnh vô        (kýtªn)   CôC   THUÕ                    CéNG                       HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM Chi côc    thuÕ      §éc     do        lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc                                  Sè:            /BB     ngµy   th¸ng   n¨m               19 BIªN  B¶N   PH¹M   VI  HµNH   CHÝNH H«m   nay,vµo    lóc.     .giêngµy.. . h . . ¨m. . . . t ¸ng. . n . t¹i Chóng    t«igåm: 1.Chøc    vô: thuéc 2. thuéc 3. thuéc TiÕn  hµnh      lËp biªnb¶n    viph¹m  hµnh  chÝnh  ra ngµy.. th x¶y    . ¸ng. .n . ¨m... §Þa  ®iÓm     viph¹m: Cã  chøng  sù  kiÕn  cña  «ng  (bµ)
 15. 15 §Þa  chØ: Sè  giÊy CMND     ngµy.. .    ... cÊp... . N¬i .. Hä    tªnngêiviph¹m     (hoÆc    ®¹idiÖn  chøc    tæ  viph¹m)  hµnh  chÝnh: §Þa  chØ: Néi dung      viph¹m: Lêikhaicña      ngêiviph¹m:    Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n,giao cho  ¬ng  mét    ®     2      ® sù  b¶n. Trong    qu¸ tr×nh kiÓm    kiÓm      tra,tæ  trakh«ng  lµm  háng,mÊt    h    tµis¶n  g×  cña  së. c¬  Biªnb¶n  îc®äc    ®   cho  mäi  ngêicïng nghe  nhÊt trÝký      vµ      tªn. Ngêiviph¹m     Ngêichøng    kiÕn  NgêilËp biªnb¶n        (hoÆc    ®¹idiÖn      (nÕu         cã)    (ghi    râ hä,tªn)   tæ  chøc    viph¹m)  
 16. 16 TªN     U A N                 C¬ Q                           Sè:             B¸ O   ¸ O   N H   × H   U   H I T C T× H N TH C   KÝ göi  TµichÝ ­Tæn nh  :Bé    nh   N gµy, N gµy, Sè i tÒn Ti t tèn Ëu Òn huÕ r l V ô  Öc t vi h¸ng,n¨m   t h¸ng,n¨m   t vÒ hu  TiÒn ph¸thi ®­ îc   Ön  ki  r Óm ta quyÕt®Þ   nh quyÕt®Þ   nh b¸n hµng ph¹t ki  r Óm ta xö ý l tch hu Þ t Q uèc  doanh K hu  vùc 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2