Thông tư 46/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư 46/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  46/2000/TT­B T C  n g µ y   BT S 24 th¸ng 05 n¨ m  2000 H í ng  d É n  c ¬  ch Õ  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n c ¬  s ë  h ¹ t Ç n g  k h u  v ù c d ä c ® ê n g  14 th Þ  x∙ § å  S ¬ n  v µ   H u y Ö n  C¸t H ¶i ­ T h µ n h  p h è  H ¶i P h ß n g C¨n cø Quy Õt ®Þnh  sè  253/Q§­TTg  ngµy 23/3/2000 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ  Ò   Öc  u      iÓnc¬  ë  ¹ tÇng  ph v vi ®Ç tph¸ttr   s h   khu  ùc  äc  êng    Þ  vd® 14,th x∙§å  ¬n  µ  Ön      éc thµnh  è     S v huy C¸tH¶i thu   ph H¶i Phßng, Bé   µi chÝnh  íng    T  h dÉn    nh sau:   I. h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  P Theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  1, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 253/Q§­ TTg  µy  ng 23/3/2000  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ, ph¹m    îc ®Ç u    c¬  ë  ¹  Çng  Th t Ch ph   vi ®   t sht quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1­ Khu  ùc  äc  êng    å m   x∙:H¶i Thµnh, T ©n  µnh, Anh  òng, vd® 14, g 5        Th   D   Hoµ   Ngh Üa  µ  îp  v H §øc. 2­ ThÞ     å  ¬n.   x∙§ S 3­ Huy Ön  ¶o      å m:  ¶o    µ   µ  ¶o      ® C¸tH¶i g ® C¸tB v ® C¸tH¶i. II. u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  l ý v è n ® Ç u  t t õ N S N N  c h o  Q x © y  d ù n g, p h¸t tri Ó n c ¬  s ë  h ¹ t Ç n g t¹i h u  v ù c  k d ä c ® ê n g  1 4 th Þ  x∙ § å  S ¬ n  v µ  h u y Ö n  § ¶ o C¸t H ¶i: 1­ LËp  Õ   ¹ch vèn  u  :   k ho   ®Ç t Trªn c¬  ë  ù  Õn    ©n    s d ki thu ng s¸ch Nhµ   íctrªn®Þa  µn    n    b khu  ùc  äc  ­ vd® êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o      giai®o¹n  14,th x∙§ S v huy ® C¸tH¶i c¶    1999­2003,Uû       ban nh©n  ©n  µnh  è    d th ph H¶i Phßng    Þ  ®Ò ngh møc  èn  µ   íc®Ç u    v Nh n   triªngqua    ng©n  s¸ch thµnh  è    ph khu  ùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o    vd® 14, th x∙§ S v huy ® C¸t H¶i. Hµng n¨m, c¨n cø  µo  ù      ©n      v d to¸nthu ng s¸ch Nhµ   íccña  a   µn      n  ®Þ b khu vùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o      ∙  îcHéi ®ång  ©n  d® 14,th x∙§ S v huy ® C¸tH¶i ® ®     nh d©n  µnh  è    th ph H¶i Phßng  Öt  µ  îc Bé   µi chÝnh  Êp  Ën  duy v ®   T   ch thu trong dù    to¸nng©n    s¸ch hµng    n¨m  ña  µnh  è    c th ph H¶i Phßng, Uû     ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè    H¶i Phßng  ©n    ph bæ møc   èn  µ   íc ®Ç u    v Nh n   t riªnghµng    n¨m qua  ©n  ng s¸ch  µnh  è  th ph cho  khu  ùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o    vd® 14, th x∙ § S v huy ® C¸t H¶i (chitiÕtcho  õng      t c«ng  ×nh ®Ç u    µ  îcxÕp  tr   tv ®   theo  tù u  thø    tiªn) öiBé     g K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh. ho   § t  T   C¨n  vÒ   cø  møc   èn  u    µng  v ®Ç t h n¨m  õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng  ¬ cho    khu vùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o    d® 14, th x∙ § S v huy ® C¸t H¶i,Uû     ban  ©n  ©n   nh d
  2. 2 thµnh  è    ph H¶i Phßng  ã  c tr¸chnhiÖm   Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  u      l k ho sd v ®Ç t theo   tõng quý  öiBé  µichÝnh  Ëm  Êt vµo  µy  cña    g  T  (ch nh   ng 20  th¸ngcuèiquý  íc).     tr Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch  èn  u    n¨m, kÕ   ¹ch  ö  ông  èn  õng  ý    s k ho v ®Ç tc¶    ho sd vt qu do  a   ¬ng  Ëp  µ  ®Þ ph l v kh¶  n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch Trung  ng    õng  êi®iÓ m,    ¬ ët th   Bé  µichÝnh    nh  µ  T  x¸c®Þ v th«ng    Õ   ¹ch cÊp  èn  µng  ý  b¸o k ho   vh qu cho  û     U ban nh©n  ©n  µnh  è    d th ph H¶iPhßng. Sè   èn  µ   íc ®Ç u    cho  v Nh n   t khu  ùc  äc  êng  vdd 14,  Þ    å   ¬n  µ  th x∙ § S v huyÖn  ¶o      ® C¸tH¶i qua  ©n  ng s¸ch thµnh  è  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  ù      ph ®     trªnc s d to¸n sè    ©n  thu ng s¸ch hµng    n¨m    a  µn  trªn®Þ b khu  ùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  vd® 14,th x∙§ S vµ  Ön  ¶o    huy ® C¸t H¶i  (kh«ng  Ó     k c¸c kho¶n  thu kh«ng  giao trong  ©n  i c ®è   ng©n  s¸ch      nh c¸c kho¶n   ghi thu  Ò   äc  Ý,  Ön  Ý,  Ön  î ®ãng  ãp  v h ph vi ph vi tr ,   g cña  ©n...  µ  îcxem   Ðt l¹ vµo  d )®  v x    i n¨m sau    ¬  ë  è    ùc tÕ  trªnc s s thu th   n¨m  íc tr   ®Ó   iÒu  ® chØnh  Õ   ¹ch  u    èn  k ho ®Ç t v n¨m  sau, tr ng  îp  è  ùc thu  îthay    ê h s th   v   hôt so  íidù      u     v   to¸nthu ®Ç n¨m  ×  Çn  th ph chªnh  Öch  Ï ® îc®iÒu  l s    chØnh  µo  v dù    èn  u    to¸nv ®Ç tn¨m  sau.Sè  èn  u    µy  îcx¸c®Þnh  µphÇn      v ®Ç tn ®     l  bæ sung  cã  ôc    ña  ©n  m tiªuc ng s¸ch Trung  ng    ¬ cho  µnh  è,kh«ng  Ýnh  µo  Ö m   th ph   t v nhi vô    ña  ©n  chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph Riªng n¨m 2000, møc   èn  u    õ ng©n    v ®Ç t t   s¸ch  Trung  ng  ¬ cho  khu  ùc  v däc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o      Ï® îctÝnh  sè  èn  u   ® 14,th x∙§ S v huy ® C¸tH¶i s     c¶  v ®Ç tt ng    ¬ øng  íisè    ©n  v   thu ng s¸ch nhµ  íc trªn®Þa   µn    n    b khu  ùc  äc  êng    vd® 14, thÞ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o      x∙§ S v huy ® C¸tH¶i n¨m 1999. 2­ Tr×nh  ù,thñ tôcph¬ng    t      thøc cÊp    ph¸t, Õ     c¸o,quyÕt    µ   ch ®é b¸o    to¸nv qu¶n  ývèn  u  : l  ®Ç t Theo  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  u    c¶  k ho sd v ®Ç t n¨m  µ  µng  ý  îc Uû     vh qu ®   ban nh©n  ©n  µnh  è  d th ph phª  Öt,Bé   µi chÝnh  ©n  duy   T   (ng s¸ch  Trung  ng)  Êp  ¬ c vèn cho c¸c c«ng  ×nh  u    ® îc  tr ®Ç t duyÖt qua  ©n   ng s¸ch  µnh  è  H¶i th ph   Phßng. M äi  kho¶n  èn  ©n  v ng s¸ch Trung  ng  Êp    ¬ c cho  khu  ùc  äc  êng    Þ  vd® 14,th x∙§å  ¬n  µ  Ön  ¶o       S v huy ® C¸tH¶i qua  ©n  ng s¸ch thµnh  è    ph chØ  ö  ông    sd cho m ôc  ch  ©y  ùng    ¬  ë  ¹ tÇng  µ  ®Ý x d c¸cc s h   v ph¶i® îcqu¶n  ýtheo  ng         l  ®ó c¸cquy ®Þnh  Ön  µnh  Ò   hi h v qu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬  l  ®Ç tx d c b¶n. Sè   èn  u    v ®Ç t cho  khu  ùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o  vd® 14, th x∙ § S v huy ® C¸tH¶i qua  ©n     ng s¸ch thµnh  è  îcph¶n  chung  µo  c¸o ng©n    ph ®   ¸nh  v b¸o    s¸ch  hµng th¸ng vµ  Õt    ©n    quy to¸nng s¸ch hµng    n¨m  ña  a  ¬ng  ng    ét  c ®Þ ph nh ghim phÇn riªngcho      c¸c c«ng  ×nh ®Ç u    tr   tkhu  ùc  äc  êng    Þ    å  ¬n  µ  vd® 14, th x∙§ S v huyÖn  ¶o      åm  nguån  èn  ® C¸tH¶i (g c¶  v huy  ng  ®é kh¸c). Hµng  ý, thµnh  è   ã  qu   ph c tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o  é   µi  Ýnh,  é   Õ   B T ch BK ho¹ch  µ  Çu   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u    ©y  ùng, cÊp    èn  v§ tt h th   ®Ç tx d   ph¸tv cho  õng  t c«ng  ×nh,cuèin¨m  tr     b¸o c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  ®ång  öi Bé   µi chÝnh, Th t Ch ph ( g  T    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu )kÕt  K ho   § t  qu¶  ùc hiÖn  n¨m. th   c¶  3­  Öc  Ëp  ù  Vi l d to¸n,qu¶n  ý,cÊp    l  ph¸tvµ  Õt    quy to¸n nguån    kinh  Ý  ph ®Ç u    õ ng©n  tt   s¸ch Nhµ   íc cho  u    ¬  ë  ¹  Çng    n  ®Ç t c s h t khu  ùc  äc  êng    vd® 14, thÞ    å  ¬n  µ  Ön  ¶o      x∙§ S v huy ® C¸tH¶i ph¶ithùc hiÖn      theo  ng    ®ó c¸c quy  nh   ®Þ cña  Ët NSNN   µ      Lu   v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Ët NSNN. h  th   Lu  
  3. 3 III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   C¨n  vµo  éi dung  íng  Én  cø  n  h d nªu  trªn,®Ò     nghÞ   û   U ban  ©n  ©n   nh d thµnh  è    ph H¶i Phßng  chØ  o    ®¹ c¸c ban  µnh  ªnquan  ùc hiÖn.Trong    ng li   th     qu¸ tr×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ        cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é   µi chÝnh    ¸nh  B T   ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản