Thông tư 46/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
60
lượt xem
5
download

Thông tư 46/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   4 6 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   8   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n   m é t   s è   v Ê n   ® Ò   v Ò   t µ i   c h Ý n h   k h i   s ¾ p   x Õ p ,   ® æ i   m í i  vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m trêng quèc doanh  Thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22/9/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng tr­ êng   quèc   doanh   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   200/2004/   N§­CP   ngµy   03/12/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn l©m trêng quèc doanh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mét sè   vÊn  ®Ò  vÒ  tµi chÝnh khi s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn   n«ng, l©m trêng quèc doanh nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông. 1.1­  §èi  tîng ¸p  dông th«ng  t  nµy lµ  c¸c  n«ng,  l©m  trêng quèc doanh thùc hiÖn viÖc  ®æi míi, s¾p xÕp  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy  22/9/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi     vµ   ph¸t  triÓn n«ng trêng quèc doanh vµ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu   1 NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/ N§­CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh  phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng   quèc  doanh (díi ®©y gäi t¾t lµ n«ng, l©m trêng).  1.2­ Th«ng t nµy híng dÉn c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh khi  thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m  trêng  theo c¸c h×nh thøc: ­ C¸c n«ng, l©m trêng tiÕp tôc duy tr× lµ c«ng ty nhµ  níc; ­   C¸c   n«ng,   l©m   trêng   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn; ­ C¸c n«ng, l©m trêng thùc hiÖn s¸p nhËp, chia t¸ch,  gi¶i thÓ; ­   C¸c   n«ng,   l©m   trêng   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   giao,  b¸n;  ­   C¸c   l©m   trêng   chuyÓn   thµnh   c¸c   Ban   qu¶n   lý   rõng  phßng hé, Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông ho¹t ®éng theo c¬ chÕ  ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. 2. Nh÷ng quy ®Þnh chung. 2.1­ C¸c n«ng, l©m trêng lµ c«ng ty nhµ níc ho¹t ®éng  theo   LuËt   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   Quy   chÕ   qu¶n   lý   tµi 
  2. 2 chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo   doanh   nghiÖp   kh¸c   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   199/2004/N§­CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi  t¾t lµ  quy chÕ  tµi chÝnh c«ng ty nhµ  níc) vµ  Th«ng t  sè  33/2005/TT­BTC ngµy 29/4/2005 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  mét sè ®iÒu t¹i Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty Nhµ   níc vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; C¸c n«ng, l©m trêng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  ho¹t  ®éng  c«ng   Ých:   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   ®îc   nhµ   níc   ®Æt  hµng,  giao  kÕ  ho¹ch  hoÆc  ®Êu thÇu    thùc hiÖn theo  NghÞ  ®Þnh   sè   31/2005/N§­CP   ngµy   11/03/2005   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých vµ  c¸c  v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh.  ­   C¸c   n«ng,   l©m   trêng   ®îc   thµnh   lËp   míi   hoÆc   s¸p  nhËp, gi¶i thÓ, hîp nhÊt, chia, t¸ch  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 28/10/2004 cña  ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ  gi¶i thÓ  c«ng  ty   nhµ   níc   vµ   Th«ng   t  sè   38/2005/TT­BTC   ngµy   18/5/2005  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn tr×nh tù, thñ  tôc, xö  lý  tµi  chÝnh khi thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i, vµ gi¶i thÓ c«ng ty  Nhµ níc. ­ C¸c n«ng, l©m trêng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004 cña ChÝnh phñ, Th«ng t sè 126/2004/TT­BTC ngµy  24/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh  nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. ­ C¸c n«ng, l©m trêng thùc hiÖn giao cho tËp thÓ ngêi  lao   ®éng;  b¸n  hoÆc   chuyÓn  sang   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn thùc hiÖn theo quy  ®Þnh ph¸p  luËt hiÖn hµnh. ­ C¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, Ban qu¶n lý rõng ®Æc  dông (gäi t¾t lµ  Ban qu¶n lý  rõng) thùc hiÖn c¬  chÕ  tµi  chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/01/2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh. 2.2­   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ  ph¸t   triÓn   n«ng,   l©m   trêng,   kinh   phÝ   chi   cho   viÖc   thùc  hiÖn  ®o  ®¹c, rµ  so¸t  ®Êt, c¾m mèc ranh giíi, lËp hå  s¬  ®Þa chÝnh giao  ®Êt vµ  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt cho c¸c Ban qu¶n lý rõng vµ c¸c c«ng ty l©m nghiÖp do   ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng  ®¶m b¶o vµ  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2.3­   ViÖc   bµn   giao   ®êng   giao   th«ng,   hÖ   thèng   ®iÖn,  c«ng tr×nh thuû lîi, trêng häc, bÖnh x¸ cña n«ng, l©m tr­ êng   vÒ   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  255/2003/Q§­TTg ngµy 01/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ 
  3. 3 viÖc bµn giao xö  lý  vèn vay vµ   ®Çu t  tµi s¶n  ®êng giao  th«ng,   hÖ   thèng   ®iÖn,   c«ng   tr×nh   thuû   lîi,   trêng   häc,  bÖnh x¸ cña n«ng, l©m trêng vÒ   ®Þa ph¬ng vµ  Tæng c«ng ty  §iÖn lùc ViÖt Nam qu¶n lý, Th«ng t sè 48/2004/TT­BTC ngµy  01/6/2004   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   QuyÕt   ®Þnh   sè  255/2003/Q§­TTg vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1 .  KiÓm kª ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ vèn hiÖn cã. 1.1­ KiÓm kª tµi s¶n vµ vèn: Khi cã  quyÕt  ®Þnh s¾p xÕp l¹i cña cÊp cã  thÈm quyÒn  c¸c n«ng, l©m trêng ph¶i thùc hiÖn   kiÓm kª toµn bé  tµi  s¶n thuéc  quyÒn  qu¶n lý  sö  dông, bao gåm:  tµi  s¶n  ng¾n  h¹n, tµi s¶n dµi h¹n,  c¸c  kho¶n  nî  ph¶i tr¶, nguån  vèn  chñ   së   h÷u,   (bao   gåm   c¶   rõng   trång,   vên   c©y,   ®µn   gia  sóc). Ph¬ng   ph¸p   kiÓm   kª   ®¸nh   gi¸   l¹i   tµi   s¶n,   vèn,   rõng  trång, vên c©y,  ®µn gia sóc theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ  níc vµ  theo híng dÉn cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn n«ng th«n. 1.2­Thêi  ®iÓm kiÓm kª: Lµ  thêi  ®iÓm kho¸ sæ kÕ  to¸n,  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kÕt thóc quý  gÇn nhÊt kÓ  tõ  ngµy  ph¬ng  ¸n s¾p xÕp n«ng,  l©m trêng  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt cã hiÖu lùc. 1.3­ §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n: ViÖc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c¸c n«ng, l©m tr êng chØ  thùc hiÖn khi  chuyÓn ®æi së h÷u: cæ phÇn ho¸, giao, b¸n;  kh«ng  thùc  hiÖn  ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c¸c n«ng,  l©m  trêng   cßn   gi÷   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc;   c¸c   n«ng,   l©m   trêng  chuyÓn sang Ban qu¶n lý, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn vµ  c¸c n«ng, l©m trêng thùc hiÖn s¸p  nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch. 1.4­ Xö  lý  chªnh lÖch kÕt qu¶ kiÓm kª,  ®¸nh gi¸ l¹i  gi¸ trÞ tµi s¶n  : a. Chªnh lÖch kÕt qu¶ kiÓm kª,  ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ  tµi   s¶n   ®èi   víi   c¸c   n«ng,   l©m   trêng   thùc   hiÖn   cæ   phÇn  ho¸, giao, b¸n  ®îc xö  lý  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  nhµ níc vÒ cæ phÇn ho¸, giao, b¸n doanh nghiÖp. b. §èi víi n«ng, l©m trêng tiÕp tôc duy tr×  lµ  c«ng  ty nhµ  níc chªnh lÖch kÕt qu¶ kiÓm kª  ®îc xö  lý  theo Quy  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  n íc vµ  qu¶n lý  vèn 
  4. 4 nhµ   níc   ®Çu   t  vµo   doanh   nghiÖp   kh¸c   ban   hµnh   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ  vµ   Th«ng   t  sè   33/2005/TT­BTC   ngµy   29/4/2005   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn mét sè   ®iÒu t¹i Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  cña   c«ng   ty   Nhµ   níc   vµ   qu¶n   lý   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  vµo  doanh nghiÖp kh¸c. c.   §èi   víi   l©m   trêng   chuyÓn   sang   Ban   qu¶n   lý   rõng:   Chªnh lÖch thiÕu ph¸t hiÖn sau kiÓm kª  ph¶i x¸c  ®Þnh râ  nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm vµ  xö  lý  båi thêng. PhÇn chªnh  lÖch thiÕu sau khi båi thêng ®îc xem xÐt gi¶m vèn  nhµ n­ íc. Bé  qu¶n lý  ngµnh xem xÐt quyÕt  ®Þnh gi¶m vèn  ®èi víi  n«ng, l©m trêng thuéc Trung ¬ng qu¶n lý, Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng (díi  ®©y gäi t¾t lµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh)  xem  xÐt,  quyÕt  ®Þnh  gi¶m  vèn  ®èi  víi c¸c n«ng, l©m trêng thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh qu¶n  lý  sau khi cã   ý  kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé  Tµi  chÝnh. 1.5­ ViÖc xö  lý  nî  tån  ®äng cña c¸c n«ng, l©m trêng  quèc doanh thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 69/2002/N§­CP ngµy  12/7/2002 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 85/2002/TT­BTC ngµy  26/9/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   qu¶n   lý   vµ   xö   lý   nî   tån  ®äng   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   Th«ng   t  sè  89/2004/TT­BTC ngµy 3/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö  lý rñi ro vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  2. Bµn giao tµi s¶n, rõng trång, vên c©y l©u n¨m, gi¸  trÞ   ®Çu t  khai hoang c¶i t¹o  ®Êt cña c¸c n«ng, l©m trêng  cho Uû ban nh©n d©n tØnh hoÆc Ban qu¶n lý rõng. 2.1­   Tµi s¶n vµ  vèn bµn giao gåm:  Toµn bé  tµi s¶n,  vËt t, c¸c kho¶n nî  ph¶i thu, nî  ph¶i tr¶, c¸c tµi s¶n  kh¸c (bao  gåm  c¶ rõng  trång,  vên c©y,  ®µn gia sóc, gi¸  trÞ   ®Çu   t  khai   hoang   c¶i   t¹o   ®Êt)   vµ   tµi   liÖu   cã   liªn  quan. 2.2­ Nguyªn t¾c bµn giao: Thùc hiÖn  bµn giao nguyªn  tr¹ng tµi s¶n vµ  vèn  theo sè  liÖu kiÓm kª t¹i thêi  ®iÓm   bµn giao. 2.3­ Thêi  ®iÓm bµn giao do Bé  qu¶n lý  ngµnh, Uû  ban  nh©n d©n tØnh  quyÕt ®Þnh ®èi víi tõng n«ng, l©m trêng. 2.4­  Ngêi chñ tr× viÖc bµn giao:  ­ §¹i diÖn  Bé  qu¶n lý  ngµnh hoÆc ng êi  ®îc uû  quyÒn  chñ   tr×   viÖc   bµn   giao   n«ng,   l©m   trêng   thuéc   Trung  ¬ng  qu¶n lý. ­   §¹i   diÖn   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   hoÆc   ngêi   ®îc   uû  quyÒn  chñ  tr×   ®èi  víi  c¸c  n«ng,  l©m trêng  thuéc  Uû  ban  nh©n d©n tØnh qu¶n lý. 
  5. 5 2.5­ §èi tîng giao nhËn:  ­ Bªn giao : Lµ gi¸m ®èc c¸c n«ng, l©m trêng. ­ Bªn nhËn: Lµ  gi¸m  ®èc   Ban qu¶n lý  rõng  ®îc giao  tr¸ch nhiÖm nhËn tµi s¶n vµ vèn hoÆc ®¹i diÖn Uû ban nh©n  d©n tØnh (®èi víi tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt khi n«ng, l©m  trêng chuyÓn giao ®Êt cho ®Þa ph¬ng qu¶n lý). 2.6­ Khi bµn giao ph¶i lËp Biªn b¶n cã   ®ñ  ch÷  ký  cña  bªn nhËn, bªn giao. §¹i diÖn Bé  qu¶n lý  ngµnh,  ®¹i diÖn  Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  l∙nh  ®¹o Tæng c«ng ty (nÕu n«ng,  l©m trêng  lµ   ®¬n vÞ  thµnh  viªn  Tæng c«ng ty).  Néi  dung  biªn b¶n bµn giao cÇn ghi râ  tõng tµi s¶n vµ  sè  vèn bµn  giao, nh÷ng tån t¹i vµ tr¸ch nhiÖm xö lý cña mçi bªn. 2.7­   H¹ch   to¸n   kÕ   to¸n:   C¨n   cø   vµo   Biªn   b¶n   giao   nhËn, sè  liÖu kiÓm kª, hå  s¬  tµi liÖu, sè  liÖu kÕ  to¸n,  bªn   giao   h¹ch   to¸n   gi¶m   tµi   s¶n   vµ   vèn,   Bªn   nhËn   h¹ch  to¸n t¨ng tµi s¶n vµ vèn.  §èi víi Ban qu¶n lý rõng míi thµnh lËp th× ph¶i më sæ  s¸ch kÕ  to¸n  ®Ó  h¹ch to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt kÕ  to¸n.  3 . VÒ  sö  dông tiÒn thanh lý  vên c©y, rõng trång,  ®µn  gia sóc,  ®Ó  l¹i    ®Ó   ®Çu t  cho th©m canh, trång l¹i vên  c©y, mua s¾m thiÕt bÞ,  ®æi míi c«ng nghÖ, x©y dùng c¬  së  h¹ tÇng. 3.1­ §èi tîng lµ  c¸c n«ng trêng tiÕp tôc duy tr×  lµ  C«ng   ty   nhµ   níc   thiÕu   vèn   ®iÒu   lÖ,   cã   dù  ¸n   ®Çu   t  cho  th©m canh, trång l¹i vên c©y, mua s¾m thiÕt bÞ,  ®æi míi  c«ng nghÖ, x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt. 3.2­ TiÒn thanh lý  vên c©y, rõng trång,  ®µn gia sóc  ®îc  ®Ó  l¹i lµ  gi¸ trÞ  thu  ®îc do thanh lý  vên c©y, rõng  trång,  ®µn gia sóc,  trõ   ®i gi¸ trÞ  cßn l¹i cña v ên c©y,  rõng trång,  ®µn gia sóc, c¸c kho¶n chi phÝ  hîp ph¸p cña  viÖc thanh lý, c¸c kho¶n thuÕ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt   (kh«ng bao gåm thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp).  3.3­ Tr×nh tù, thñ  tôc bæ sung vèn §iÒu lÖ  cho n«ng  trêng tõ nguån thanh lý tµi s¶n: a. Hå s¬ ®Ò nghÞ gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ bæ sung vèn ®iÒu lÖ tõ nguån thµnh  lý vên c©y, rõng trång, ®µn gia sóc ®îc ®Ó l¹i; ­ V¨n b¶n phª duyÖt vèn ®iÒu lÖ cho n«ng trêng cña c¬  quan cã thÈm quyÒn (cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh); ­ Dù  ¸n  ®Çu t cã  sö  dông nguån vèn thanh lý  vên c©y,  rõng trång, ®µn gia sóc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt;
  6. 6 ­   QuyÕt   to¸n   thanh   lý   vên   c©y,   rõng   trång,   ®µn   gia  sóc cña n«ng trêng ®îc c¬ quan ThuÕ trªn ®Þa bµn kiÓm tra  x¸c ®Þnh; B¸o c¸o tµi chÝnh cña n«ng trêng t¹i thêi  ®iÓm  ®iÒu  chØnh t¨ng vèn; B¸o c¸o c©n  ®èi vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cña n«ng  trêng. b. Hå s¬ ®Ò nghÞ t¨ng vèn  göi Bé qu¶n lý ngµnh vµ Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi c¸c n«ng trêng Trung  ¬ng qu¶n lý; göi  Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Bé Tµi chÝnh ®èi víi c¸c n«ng tr ­ êng do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. c. C¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh thÈm  ®Þnh hå  s¬  t¨ng vèn  ®èi  víi c¸c n«ng trêng Trung  ¬ng; Uû  ban nh©n d©n tØnh thÈm  ®Þnh hå s¬ t¨ng vèn ®èi víi c¸c n«ng trêng ®Þa ph¬ng. d.  Sau khi  thÈm  ®Þnh,  c¸c  Bé  qu¶n  lý  ngµnh,  Uû   ban  nh©n d©n c¸c tØnh cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi Bé Tµi chÝnh   (kÌm theo hå  s¬   ®Ò  nghÞ  t¨ng vèn)  ®Ó  xem xÐt lµm thñ  tôc   ghi thu, ghi chi Ng©n s¸ch nhµ níc. 3.4­ ViÖc qu¶n lý, sö dông vèn thanh lý v ên c©y, rõng  trång,   ®µn gia sóc cho viÖc trång  l¹i  vên c©y,  mua  s¾m  thiÕt bÞ,  ®æi míi c«ng nghÖ, x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thùc  hiÖn  ®óng môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶ theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. 3.5­ H¹ch to¸n kÕ  to¸n: Sau khi cã  quyÕt  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh, c¸c n«ng trêng h¹ch to¸n t¨ng vèn nhµ  níc t¹i  doanh nghiÖp, thùc hiÖn qu¶n lý sö dông vèn theo ®óng quy   ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.  4 . V iÖc hç trî n«ng trêng ®Çu t c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ­ x∙ héi. 4 . 1 ­   C¸c n«ng trêng ho¹t ®éng t¹i vïng s©u, vïng xa,  biªn   giíi,   h¶i   ®¶o,   vïng   chiÕn   lîc   quèc  phßng,   vïng  cã  ®iÒu   kiÖn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   ®Æc   biÖt   khã   kh¨n   ®îc   ng©n  s¸ch nhµ  níc hç  trî   ®Çu t, duy tu, b¶o dìng, söa ch÷a c¬  së h¹ tÇng kinh tÕ­x∙ héi.  ViÖc x¸c  ®Þnh vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i  ®¶o,  vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ­x∙ héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n theo  quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  41/UB­TT   ngµy   8/01/1996  cña  Uû  ban d©n téc miÒn nói quy  ®Þnh vÒ  viÖc híng dÉn thùc hiÖn  tiªu chÝ tõng khu vùc ë vïng d©n téc miÒn nói. 4.2­ C¬  së  h¹  tÇng  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  bao  gåm   hÖ   thèng   ®êng   giao   th«ng,   c«ng   tr×nh   thuû   lîi,   hÖ  thèng ®iÖn dïng riªng cho n«ng trêng.  4.3­ Hµng n¨m c¨n cø vµo nhu cÇu  ®Çu t, duy tu, b¶o  dìng, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, c¸c n«ng tr­
  7. 7 êng lËp kÕ ho¹ch dù to¸n ®Çu t, duy tu, söa ch÷a c¸c c«ng  tr×nh h¹  tÇng cïng víi kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña n«ng tr êng  b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §èi víi c¸c c«ng  tr×nh  ®Çu t x©y dùng ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý ®Çu t x©y dùng b»ng nguån ng©n s¸ch nhµ níc.  4.4­ ThÈm quyÒn phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  theo quy  ®Þnh  cña Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ty nhµ níc: ­ C¸c Bé  tæng hîp kÕ  ho¹ch vµ  dù  to¸n cña c¸c n«ng  trêng Trung ¬ng.  ­ Uû  ban nh©n d©n tØnh tæng hîp kÕ  ho¹ch vµ  dù  to¸n  cña c¸c  n«ng trêng ®Þa ph¬ng. 4.5­ Nguån kinh phÝ hç trî: ­ Ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî cho c¸c n«ng trêng Trung  ¬ng. ­ Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç  trî  cho c¸c n«ng trêng  ®Þa  ph¬ng .  Tr×nh tù, thñ  tôc, ph¬ng thøc lËp dù  to¸n, cÊp ph¸t,  thanh quyÕt to¸n vèn hç  trî  theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n  s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc. 5. ViÖc hç  trî  C«ng ty L©m nghiÖp  ®¶m nhËn mét phÇn  chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   x∙   héi,   an   ninh   quèc   phßng   vµ   c¸c  nhiÖm vô c«ng Ých kh¸c. C¸c   C«ng   ty   L©m   nghiÖp   ph¶i   ®¶m   nhËn   mét   phÇn   chøc  n¨ng, nhiÖm vô  x∙ héi, an ninh, quèc phßng vµ  c¸c nhiÖm  vô c«ng Ých kh¸c ®îc nhµ níc hç trî kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn  nhiÖm vô nµy. Bé   qu¶n lý   ngµnh  ®Æt hµng  hoÆc  giao kÕ   ho¹ch  vµ  dù  to¸n kinh  phÝ  thùc  hiÖn nhiÖm  vô  x∙ héi, an ninh,  quèc  phßng cho  c¸c C«ng ty L©m nghiÖp Trung ¬ng, Uû  ban nh©n  d©n tØnh giao kÕ  ho¹ch vµ  dù  to¸n kinh phÝ  cho c¸c C«ng  ty L©m nghiÖp ®Þa ph¬ng. ViÖc  ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô  x∙ héi, an ninh, quèc  phßng,  s¶n phÈm  dÞch  vô  c«ng   Ých  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   31/2005/N§­CP   ngµy   11/03/2005   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   s¶n   xuÊt   vµ   cung   øng   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh. 6. ViÖc hç  trî  kinh phÝ  qu¶n lý  b¶o vÖ  rõng tù  nhiªn  nghÌo kiÖt. 6.1­   C¸c   C«ng   ty   L©m   nghiÖp   ®îc   giao   qu¶n   lý   diÖn  tÝch rõng s¶n xuÊt lµ  rõng tù  nhiªn nghÌo kiÖt  ®ang thêi  kú  nu«i dìng, phôc håi cha  ®îc phÐp khai th¸c gç   ë   ®Þa  bµn   vïng   s©u,   vïng   xa,   vïng   cã   nhiÒu   ®ång   bµo   d©n   téc 
  8. 8 thiÓu sè   ®îc Nhµ  níc hç  trî  kinh phÝ   ®Ó  qu¶n lý, b¶o vÖ  theo c¬ chÕ nh ®èi víi rõng phßng hé. 6.2­ Tiªu chuÈn x¸c  ®Þnh rõng nghÌo kiÖt do Bé  N«ng   nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n quy  ®Þnh. C¨n cø vµo tiªu  chuÈn   quy   ®Þnh,   c¸c   C«ng   ty   L©m   nghiÖp   x¸c   ®Þnh     diÖn  tÝch lµ rõng nghÌo kiÖt vµ thêi gian ®Ó ch¨m sãc phôc håi  cho   tõng   l«,   tõng   kho¶nh   rõng   b¸o   c¸o   víi   Bé   qu¶n   lý  ngµnh (®èi víi c¸c c«ng ty L©m nghiÖp trung ¬ng), Uû  ban  nh©n d©n tØnh (®èi víi c¸c C«ng ty L©m nghiÖp  ®Þa ph¬ng)  phª duyÖt.  Hµng   n¨m,   c¨n   cø   vµo   diÖn   tÝch   rõng   nghÌo   kiÖt   cÇn  ch¨m sãc, nu«i dìng, phôc håi  ®∙  ®îc c¸c c¬  quan cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt. C¸c C«ng ty L©m nghiÖp lËp kÕ  ho¹ch hç  trî  kinh phÝ  b¸o c¸o c¸c c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®Ó  tæng  hîp chung trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch cña Bé, ®Þa ph¬ng .  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vèn do nhµ níc giao hµng n¨m, c¸c  Bé qu¶n lý ngµnh ph©n bæ cho c¸c C«ng ty L©m nghiÖp trung  ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh ph©n bæ cho c¸c C«ng ty L©m   nghiÖp ®Þa ph¬ng. Møc   kinh   phÝ   hç   trî,   cÊp   ph¸t,   qu¶n   lý,   sö   dông,   thanh   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ     hç   trî   rõng   nghÌo   kiÖt   ®îc  thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. III. HIÖU LùC THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c Bé, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng, c¸c n«ng,  l©m trêng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh nghiªn  cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản