Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
15
lượt xem
1
download

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  47/2000/TT­btc n g µ y 24  BT S th¸ng 5 n¨ m  2000 H í ng  d É n  n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  t µi c h Ý n h  trong giao,    b¸n d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v giao,b¸n    kho¸n kinh doanh, cho        thuªdoanh    nghiÖp  µ   íc,Bé   µi  Nh n   T chÝnh  íng dÉn  ét  è  Ên    Ò   µichÝnh  h  m s v ®Ò v t   trong giao,b¸n      doanh nghiÖp  Nhµ   ícnh  n   sau:   I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.  èi t ng  dông  µ nh÷ng  §   î ¸p  l  doanh  nghiÖp  µ   íc ®éc  Ëp  µ    Nh n   l v c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn h¹ch    to¸n ®éc  Ëp  éc    l thu Tæng   c«ng    õ c¸c ty (tr     doanh  nghiÖp  µ n«ng  êng, l©m  êng  èc  l  tr   tr qu doanh, c¸c doanh     nghiÖp  µ  nh níc ho¹t®éng      trong  Ünh  ùc    Ên, thiÕtkÕ,  l v tv     gi¸m  nh)  ã  ét  ®Þ c m trong    c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: a, Cã   è  èn    s v kinh doanh  éc së  ÷u  µ   ícbao  å m   èn  ©n    thu   h Nh n   g v ng s¸ch  cÊp hoÆc       ©n  coinh ng s¸ch  Êp  µ  èn  ù bæ   c v v t  sung  ña  c doanh nghiÖp  íi (d   ®©y  äichung  µvèn  µ   íc)trªnsæ   g  l  Nh n     s¸ch kÕ     íi tû®ång, kinh doanh    to¸nd     1      thua lçkÐo  µi, ng  a  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n.    d  nh ch l v t tr     b, Cã   è  èn  µ   íc trªnsæ     s v Nh n     s¸ch kÕ     íim ét  û ®ång, kinh doanh    to¸nd   t      kh«ng  Þ  b thua lç, ng     nh kh«ng  éc ®èi t ng Nhµ   íccÇn  ¾ m   ÷cæ   Çn. thu    î   n  n gi   ph c,Cã   è  èn  µ   íctrªnsæ     s v Nh n     s¸ch kÕ     õ m ét  û ®ång  n   íin¨m    to¸nt   t  ®Õ d   tû ®ång, bÞ      thua  çkÐo  µi,nhng  a  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n,sau    ∙  l  d  ch l v t tr       khi® thùc  Ön    Ön  hi c¸c bi ph¸p  Çn  Õt,nhng  Én  c thi   v kh«ng  ¾c  ôc  îc vµ  îc kh ph ®   ®   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  t  ph quy   cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th 2. Giao,b¸n      doanh  nghiÖp    Õp tôc s¶n  Êt kinh doanh;ngêinhËn  ®Ó ti     xu         giao,ngêimua       kh«ng  îcb¸n  ¹ doanh  ®   l  i nghiÖp  trong thêigian quy  nh  ña       ®Þ c hîp  ng, kÓ   c¸c tr ng  îp b¸n  Çn,  ®å   c¶    ê h   d b¸n  õng  é  Ën  µis¶n  ña  t b ph t  c doanh  nghiÖp, trõ tr ng  îp      ê h b¸n  ÷ng  µis¶n  nh t  kh«ng  Çn  ïng, cÇn  c d   thanh  ý ®Ó   l  thay  Õ, ® æi  íi c«ng  th   m  nghÖ   Õp  ôc duy  × vµ  ti t   tr   ph¸ttr Ón    i s¶n  Êt  xu kinh   doanh. 3. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  íisù  v   tham    ña  gia c Ban  §æi  íi t¹  m  i doanh  nghiÖp, chÞu    tr¸ch nhiÖ m     chØ   o    ®¹ c¸c phßng ban trong  doanh nghiÖp    tæ chøc  Óm       nh  è îng  µ  ùc tr¹ng toµn  é  µis¶n  µ  èn  ki kª,x¸c ®Þ s l v th     b t  v v doanh  nghiÖp,tiÕn hµnh  ©n  ¹ tµis¶n,c¸ckho¶n      ph lo i        c«ng  î vµ  ã  Ön  n   c bi ph¸p xö  ý,   l  lµnh  ¹nh    µichÝnh  íc khigiao,b¸n  m ho¸ t   tr       doanh nghiÖp.§ång  êilËp    th   b¶ng  c©n  ®èi tµi Ýnh vµ  b¸o c¸o kÕ  to¸n ®Õ n  thêi ®iÓ m  giao,  ch    b¸n doanh  nghiÖp. 4. TÊt  c¸c tµis¶n    c¶      doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n  u   Ýnh    ®Ò t b»ng  gi¸trÞthùc tÕ    Þ  êng  ¹ thêi®iÓ m   Õt ®Þnh  ùc hiÖn       trªnth tr t    i quy   th   giao,b¸n.  
  2. 2 Gi¸ nµy  bªn    do  giao,bªn    b¸n    nh  µ  îc bªn  Ën  x¸c ®Þ v®  nh giao,bªn    mua   tho¶  Ën  thu trong  c¸c  îp  ng  h ®å giao, b¸n  µ  îc cÊp  ã  Èm     v®  c th quyÒn     phª duyÖt. 5.Sè  Òn thu ® îctõviÖc  doanh    ti         b¸n  nghiÖp sau    õchiphÝ  ôc  ô  khitr     ph v cho  Öc  doanh  vi b¸n  nghiÖp,thanh        to¸nc¸c kho¶n  î cã  n   b¶o  ¶m   µ  n   ¹n  ® v ®Õ h tr¶® îcnép  µo  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn       v Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   c¸c cÊp ¬ng  ¬ng: Quü     t ®   Trung  ng  Õu  µ doanh  ¬ (n l  nghiÖp  µ  íc Trung  nh n   ­ ¬ng),Quü   ña    c Tæng  c«ng    (nÕu  µdoanh  ty91  l  nghiÖp  µnh    th viªnTæng c«ng  ty91) vµ  ü   ña  a  ¬ng  Õu  µdoanh      Qu c ®Þ ph (n l   nghiÖp  µ  íc®Þa  ¬ng). nh n   ph 6. C¸c    kho¶n    Ý  ùc tÕ  îp lývµ  Çn  Õtcho  Öc  chøc  chiph th   h     c thi   vi tæ  giao  vµ b¸n doanh nghiÖp  îc gi¶m  õvµo  Òn    Ò   ®  tr   ti thu v b¸n doanh nghiÖp hoÆc   gi¸trÞcña     doanh nghiÖp  íckhigiao. tr     II­  Gia o d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c c h o  t Ë p th Ó n g ê i lao ® é n g  trong d o a n h  n g hi Ö p 1.Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n  µ    t x l    v c«ng  îtr ckhigiao doanh  n   í      nghiÖp. 1.1.§èivíinî ph¶ithu:Doanh           nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ù xö  ýc¸c kho¶n    t   l    nîph¶ithu tr ckhigiao doanh        í      nghiÖp theo híng:   a/C¸c    kho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ã  n     ® c nguyªn nh©n    kh¸ch quan:   ­§èivíi         kho¶n  î®∙  ã    c¸c n   c ®ñ chøng  x¸c®Þnh  µkho¶n  îkh«ng  ßi  cø    l  n  ® ® îcnh:con  î®∙  Þ    Ó,ph¸ s¶n,con  î®∙  á  èn,con  î®ang    µnh     n   b gi¶i th       n   b tr   n  thih ¸n vµ  ∙  ©m  µo  ×nh  ¹ngm Êt    ®l vt tr   kh¶ n¨ng thanh to¸n.   ×  .th doanh  . nghiÖp  ö  s dông  kho¶n  ù  d phßng  î ph¶i thu  ã  ßi    ï ®¾ p,  Õu  Õu  îc h¹ch n    kh ® ®Ó b   n thi ®     to¸nvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh  Õu  ¹t®éng    (n ho   s¶n  Êt kinh doanh  ã  i  ­ xu     c l∙ )Tr . êng  îp  h kh«ng  cßn    ×  l∙ th doanh  i nghiÖp  b¸o c¸o  íic¸c c¬  v     quan  qu¶n  ý tµi l    chÝnh doanh nghiÖp cïng cÊp vµ  c¬  quan quyÕt ®Þnh  gi¸  giao doanh  nghiÖp    ö  ýgi¶m    Þ doanh  ®Ó x l   gi¸tr   nghiÖp  Çn  èn  µ   íc)tr ckhithùc (ph v Nh n   í       hiÖn  giao doanh    nghiÖp. ­ §èivíi         kho¶n  c¸c c«ng  îd©y  a,®∙    n  d   ph¸tsinh trªn5      n¨m  µ   m con  îcßn  n  ®ang  ån  ¹   t t i doanh  , nghiÖp  ∙  Ých  ùc  dông  Òu    ®t c ¸p  nhi gi¶iph¸p,nhng  Én    v kh«ng    åi® îcnî,th× ® îcxö  ýtheo nh÷ng  thu h           l     nguyªn t¾c    sau: +  èi víidoanh  §   nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  ã  i® îc h¹ch xu     c l∙    :   to¸nvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh,gi¶m    íckhigiao.     l∙tr     i +  èi víidoanh  §   nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,bÞ     thua  çhoÆc   l  kh«ng  ã  idoanh  c l∙ : nghiÖp  c¸o c¬  b¸o    quan  qu¶n  ýtµi l    chÝnh doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt  nh    quy ®Þ gi¸giao doanh nghiÖp    ö  ®Ó x lýgi¶m    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp  Çn  èn  µ   íc)tr ckhigiao. (ph v Nh n   í     b/ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu khã  ßi  nguyªn nh©n  ñ  n     ® do    ch quan  ∙  ® quy  îc ®  tr¸chnhiÖ m    ©n  × ph¶ixö  ýtr¸chnhiÖ m,  åith ng  ËtchÊt.Ph Çn      c¸nh th     l    b  ê v     tæn thÊt(sau    ∙  ö  ýtr¸chnhiÖm,  ï ®¾ p   õ c¸c nguån  ù    khi® x l     b  t    d phßng) ® îc xö  ý     l  nh  i víi   ®è     kho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ã  c¸c n     ® c nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   c/C¸c    kho¶n  î ph¶ithu cßn  ¹ ®Õ n   êi®iÓ m   n     l i th   giao doanh    nghiÖp,bªn    nhËn  giao  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õ   õa  µ  Õp  ôc xö  ý.Trêng  îp  ã    k th v ti t   l   h c kho¶n  în  bªn  giao vµ  nhËn    bªn  giao kh«ng    tho¶ thuËn  îcth× bªn    ®     giao vÉn  Õp tôccã    ti    
  3. 3 tr¸chnhiÖm     theo  âi,thu  åi c¸c kho¶n  î ®∙  ö  ý theo  d  h    n   x l  nguyªn  ¾c    µ  t trªnv nép  µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   íc(sau khitr¶cho      n      c¸ckho¶n  îph¶itr¶) n   . 1.2.§èivíi îph¶itr¶vµ           n     c¸ckho¶n  ç: l Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖm   ù xö  ý c¸c kho¶n  î tr c khi thùc  Ön    t   l    n  í    hi giao doanh    nghiÖp  cho  Ëp  Ó  êilao®éng. t th ng     Trêng  îp  h doanh nghiÖp giao  ã  ã  c kh kh¨n  Ò   µichÝnh  bÞ   v t  do  thua  ç l  th× ® îcxö  ýnh      l   sau:   ­ C¸c kho¶n  î ph¶i tr¶ tån  ng  i  íiNg ©n   µng, c¸ nh©n,  n     ®ä ®è v   h    doanh  nghiÖp  µ  chøc  v tæ  kinh tÕ    kh¸c th× doanh     nghiÖp ph¶itho¶  Ën  íi ñ  î   thu v  ch n   vµ  c¸o c¬  b¸o    quan  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt,xö  ýkhoanh  îhoÆc     îtuú x   l  n  gi∙nn     theo tõng tr ng  îp cô  Ó.     ê h   th §èivíikho¶n  î tån ®äng  ©n     n    ng s¸ch Nhµ   íc:doanh    n  nghiÖp  Ëp  ¬ng  l ph ¸n b¸o    ¬    c¸o c quan  Õt  nh  quy ®Þ giao doanh    nghiÖp    c¸o Bé  µichÝnh  ®Ó b¸o    T   xem   Ðt,cho  Ðp  x  ph doanh nghiÖp  îcxö  ýxo¸ c¸c kho¶n  î tån ®äng  ©n   ®   l      n    ng s¸ch  íimøc   èi®a   v  t   b»ng  è  ç luü  Õ   ña  s l  k c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ã  t ith   c quyÕt ®Þnh  thùc hiÖn giao doanh nghiÖp. § Õn  thêi ®iÓ m  giao doanh    nghiÖp  Õu  ∙    î ng©n  n ® xo¸ n   s¸ch m µ   Én    v cßn  çth× ® îc®iÒu  l      chØnh  gi¶m    gi¸ trÞdoanh    nghiÖp    khigiao. ­ §èivíic¸c kho¶n  î ph¶itr¶cßn  ¹ ®Õ n   êi®iÓ m          n     li  th   giao  a  îc xö  ý ch ®   l   th× ngêinhËn      giao doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm  Õ   õa vµ    î.   k th   tr¶n 1.3.Xö  ýtµis¶n    l    kh«ng  n»m   trong gi¸trÞgiao doanh        nghiÖp: ­ §èivíinh÷ng  µis¶n       t  mang  i  ãp  èn  ªndoanh  ® g v li   hoÆc   Ën  ãp  èn  nh g v li   ªndoanh, tµis¶n     thuªngoµi,thuªtµichÝnh, tµis¶n  în,gi÷ hé  ×            m     th nguyªn   t¾c  ö  ýlµ:c¸cbªn  x l       giao,nhËn   giao doanh    nghiÖp  µ  ñ  ë  ÷u  µis¶n  v ch s h t   tho¶  thuËn  Öc  Õ   õa  vi k th c¸c  îp  ng  ∙  ý  íc ®©y,  h ®å ® k tr   hoÆc  ph¶i kÕt  óc  µ    th v thanh  ýc¸chîp ®ång  ò;hoÆc   ý  ¹c¸chîp ®ång  íi. l      c  k l      i m ­ §èivíinh÷ng  µis¶n       t  kh«ng  Çn  ïng,ø  ng  ê  c d   ®ä ch thanh  ý,nh÷ng  µi l  t  s¶n  µ   m bªn  giao  µ  v bªn  Ën  nh giao  kh«ng  tho¶  Ën  a  µo    Þ doanh  thu ® v gi¸tr   nghiÖp    µn  ®Ó b giao th×    theo  nguyªn t¾c:bªn      giao doanh    nghiÖp  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m  ö  ýb»ng    Ön  x l  c¸cbi ph¸p nh  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n.. Trêng  îp ch­   nh     l      . h  a  Þp  ö  ýtr ckhibµn  k x l  í     giao,th× göicho      bªn  Ën  nh giao doanh    nghiÖp  ÷ hé  gi   ®Ó   Õp tôc theo  âixö  ýhoÆc   û  Òn  ti     d   l  u quy cho bªn  Ën  nh giao doanh    nghiÖp  xö  ývµ  îctrõc¸c chiphÝ  l  ®         b¶o qu¶n,chiphÝ  hµng  µo    Þ tµis¶n  ∙     b¸n  v gi¸tr     ® ® îcxö  ýdo    tho¶ thuËn.   l   haibªn    1.4.§èivíi µis¶n  ×nh  µnh  õQuü         t h th t  khen  ëng,phóc  î th   li VÒ  nguyªn  ¾c, c¸c tµis¶n  µy  hai bªn  t      n do    giao,nhËn    giao tho¶  Ën  thu kÕ   õa  Öc  th vi qu¶n  ýtheo    l  c¸c quy  Õ   Ön  µnh  íckhigiao doanh  ch hi h tr       nghiÖp  hoÆc   îcchuyÓn  ®  giao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng    t th ng     qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d th«ng  qua  chøc  tæ  c«ng  oµn  ¬  ë.Riªng ®èi víi   µis¶n  µnhµ    × thùc hiÖn  ® cs        t  c¸c l  ë th     chuyÓn  giao cho  ë   µ   t    ùc  Ön  S Nh ®Ê ®Ó th hi ho¸    µ  gi¸nh cho  êi lao ®éng  ng     theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 2.X¸c  nh      ®Þ gi¸giao doanh    nghiÖp  2.1.Tæ     chøc    nh    x¸c®Þ gi¸giao doanh    nghiÖp  ­ C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  Óm     ©n  ¹   ö  ýc¸c tån  ¹  Ò   µichÝnh  ki kª,ph lo i x l     t i t   , v nh quy  nh  ãi trªn,Gi¸m  c  ®Þ n    ®è doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ïng  íiBan    c v 
  4. 4 § æi  íit¹  m  i doanh  nghiÖp  Ëp  ¬ng  x¸c ®Þnh    Þ doanh  l ph ¸n    gi¸tr   nghiÖp  ×nh tr   lªnc¬    quan    Õt ®Þnh  ra quy   giao doanh    nghiÖp. ­ C¬     quan  Õt  nh  quy ®Þ giao doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ®¹ Ban  ® æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c ban, ngµnh  ã  ªn ch tr     v      c li   quan  chøc  Öc    nh    Þ doanh  tæ  vi x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    µm  ¬  ë    ®Ó l c s haibªn  ý k kÕt  îp ®ång  h  giao doanh    nghiÖp. 2.2.Nguyªn  ¾c    nh    Þ thùc tÕ  i  íic¸c tµis¶n  ña    t x¸c ®Þ gi¸tr     ®è v       c doanh  nghiÖp  theo m Æt     b»ng    Þ  êng  ô  Ó    gi¸th tr c th nh sau:   ­ §èi víitµis¶n  µ   Þ  êng  ã u        m th tr c l th«ng  ×    Þ  êng  µ gi¸®ang  th gi¸th tr l    mua,  ang    ¹ tµis¶n  . ® b¸n lo i     ®ã ­ §èivíitµis¶n        chuyªn dïng    hoÆc   µs¶n  È m   u    ©y  ùng  ×    l  ph ®Ç tx d th c¨n cø  µo  Êt ®Ç u   ë  êi®iÓ m     nh     Þ doanh  v su   t th   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  cÊp  ã  do  c thÈm  Òn  quy quy  nh. ®Þ ­ §èivíi µis¶n  µvèn        t l  b»ng  Òn tÝnh  ti   theo  è    ∙  Óm  ü,®èi chiÕu  s d ® ki qu     t¹  êi®iÓ m     nh    Þ doanh  i  th x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp. N Õ u   è    µ ngo¹itÖ  ×    s d l    th ph¶i   quy  æi  tiÒn  Öt Nam   ® ra  Vi   theo  û gi¸li   ©n   µng  t     ªnNg h c«ng  è  ¹  êi®iÓ m   b ti   th x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp. ­ §èi víikho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶lµ c¸c kho¶n  ∙  îc ®èi  Õu, x¸c      n            ®®  chi     nhËn­  C¸c kho¶n    Ý   ë  chiph d dang  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  è        Õ   ®   trªnc s s d trªnsæ k to¸nvµ    møc    îp lýcña    ®é h     c¸ckho¶n    Ý. chiph ­ C¸c    kho¶n  ý  îc,ký  ü  ¾n  ¹n,dµih¹n  Ýnh  k c   qu ng h   t theo  è    ùc tÕ    s d th   trªn sæ   Õ     ∙  i chiÕu    Ën. k to¸n® ®è   x¸cnh ­ §èi víic¸c tµis¶n  u    ¾n,  µi h¹n  Ýnh  µo    Þ nh÷ng          ®Ç t ng d  t v gi¸tr   kho¶n  ngêimua,  Ën    nh giao kÕ   õa theo m Æt     th     b»ng    Þ  êng. gi¸th tr ­ §èivíi µis¶n  h×nh  Õu  ã)th× tÝnh        t v«  (n c     theo    Þcßn  ¹ cña  µis¶n  gi¸tr   l  i t  ® îch¹ch to¸ntrªnsæ   Õ           k to¸n. 2.3.Chi phÝ     giao doanh    nghiÖp: a/Chi phÝ     giao doanh    nghiÖp  bao  å m: g ­C¸c    Ý    chiph cho  Öc  Óm    µi vi ki kª t  s¶n,x¸c®Þnh    Þtµi    gi¸tr     s¶n  ­Intµi Öu tËp  Ên          hu nghiÖp  ô  li v cho  êilao®éng  ng     trongdoanh    nghiÖp  ­  Ëp  ¬ng  giao  L ph ¸n  doanh  nghiÖp; x©y  ùng  iÒu  Ö  chøc  ¹t   d ® l tæ  ho   ®éng  ña  c doanh nghiÖp  cho  Ëp  Ó  êilao®éng  Ën  t th ng     nh giao. ­ Chi phÝ  ¹ihéic¸n bé     §       c«ng  ©n      iÓn khaiviÖc  nh viªn®Ó tr     giao doanh    nghiÖp hoÆc   ¹ihéic«ng      Çn  Çn  u. §    tycæ ph l ®Ç ­Chi phÝ    Óm    Õu  ã)    thuªki to¸n(n c ­Chi phÝ     tuyªntruyÒn,qu¶ng        c¸o ­Chi phÝ  chøc  u  Çu    tæ  ®Ê th ­C¸c    Ý    chiph kh¸ccã  ªnquan.   li   b/C¸c    kho¶n    Ý  ©y  ùng  å  ¬  ù  Çu  ngêidù  Çu  chiph x d h s d th do    th chi. c/ Møc     Ý   ùc  Ön    chiph th hi giao  doanh nghiÖp kh«ng  îtqu¸      Þ v  3% gi¸tr   thùc tÕ    doanh  nghiÖp  i víidoanh  ®è     nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ  íi3  û ®ång. c gi¸tr     d   t    §èivíi    doanh  nghiÖp  ã    Þthùc tÕ    tû ®ång  n   íi tû ®ång  × c gi¸tr     trªn3    ®Õ d   10    th  
  5. 5 ® îccéng    thªm    2% cho  Çn    Þ t¨ngthªm;§èivíi ph gi¸tr          doanh nghiÖp  ã    Þ c gi¸tr   thùc tÕ    tû ®ång  ×  îccéng    trªn10    th ®   thªm    ña    Þ t¨ng thªm. Møc     1% c gi¸tr       chi phÝ  giao doanh    nghiÖp  èi®a  t   kh«ng  îtqu¸ gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íc v          ph v Nh n   t¹ Doanh    i nghiÖp. d/ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µ  íc thùc  Ön  nh n   hi giao  doanh nghiÖp  îc ®  quyÕt  nh    ®Þ c¸c kho¶n    Ý   Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn  chiph c thi   th   giao doanh nghiÖp  theo nguyªn t¾c  ÕtkiÖm  µ      ti   v ph¶icã    chøng  õhîp ph¸p. t    K Õt  óc qu¸ tr×nh giao doanh  th         nghiÖp,Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   thùc hiÖn    giao  ã  c tr¸chnhiÖm   Ëp    l b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n toµn  é      b c¸c kho¶n    chi phÝ  cho  Öc  vi giao  íic¬  v   quan  Õt  nh  quy ®Þ giao doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  ïng cÊp. c  e/ Tæng    Ý    chiph cho  Öc  vi giao doanh    nghiÖp  sau    îcduyÖt  îctrõ khi®   ®   vµo    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  giao. 2.4.X¸c  nh      ®Þ gi¸giao doanh    nghiÖp  ­ Gi¸giao doanh       nghiÖp  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  Çn  ®   trªnc s ph cßn  ¹ cña    Þ l  i gi¸tr   thùc  Õ  Çn  èn  µ   íc t¹  t ph v Nh n   i doanh nghiÖp  sau    õchiphÝ   khitr     giao doanh  nghiÖp    nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ t i "2.3"nãitrªn.    ­ Gi¸ vµ  ¬ng        ph ¸n giao doanh nghiÖp ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª duyÖt  theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 58  ®Þ 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3.Quy Òn  ë  ÷u  i víi   s h ®è     doanh  nghiÖp  sau    khigiao 3.1.Ng êilao ®éng  ã       c trong danh    s¸ch l ng,cã  ng   ¬   ®ã b¶o  Ó m     éit¹  hi x∙h   i c¸c doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng  îcsë  ÷u  ét    t th ng     ® h m phÇn    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  giao b»ng    Çn, t ng    cæ ph  ¬ øng  íi è  v   n¨m  µm  Öc  s l vi trongkhu  ùc  µ   íccha  îchëng  î Êp    Öc,m Êt  Öc.   v Nh n   ®  tr c th«ivi   vi C¬  quan    Õt  nh  ra quy ®Þ giao doanh    nghiÖp cho  Ëp  Ó  êilao ®éng  t th ng     cã tr¸chnhiÖ m   ý  îp  ng  íingêi ®¹idiÖn  Ën    k H ®å v     nh giao  doanh nghiÖp  ñ  (Ch tÞch c«ng  oµn  ® hoÆc   êi® îcc«ng  oµn  û  Òn)  µ  ng     ® u quy v trong Hîp  ng  ã    ®å c kÌm theo danh    s¸ch vÒ   Òn  ë  ÷u  ãitrªncña  çi ngêilao®éng.   quy sh n    m     3.2.§èivíi è    Çn  îcgiao,ngêilao ®éng        cæ ph s ®       trong danh    nghiÖp  chØ   ® îchëng      ã  Òn    õa kÕ,  ng    cæ tøc,c quy ®Ó th   nh kh«ng  îcchuyÓn  îng trong ®  nh     thêih¹n tèi Óu lµ3       thi     n¨m  sau    khigiao doanh    nghiÖp. 3.3.C¨n  vµo  è    Çn  îcgiao,ngêilao ®éng  ã    cø  s cæ ph ®       c tr¸chnhiÖ m   ý    k nhËn  î víi n    doanh nghiÖp  íi30%     Þ cæ   Çn  ¹ thêi®iÓ m   m  gi¸tr   ph ti     giao vµ    ph¶i   hoµn    tr¶doanh nghiÖp    khichuyÓn  îng    Çn    nh cæ ph ®Ó doanh  nghiÖp  µn  ho tr¶Nhµ   íc(Quü  ç  î ¾p  Õp  µ    Çn  ãa    n  h tr s x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íccïng nh n     cÊp ¬ng  ¬ng). t ® Trêng  îp chuyÓn  îng m ét  Çn    Çn, th× tr ch Õt  êilao ®éng  h  nh   ph cæ ph     í  ng     cã  tr¸chnhiÖ m   ¶m     ® b¶o  µn      ho tr¶®ñ 30%     Þ cæ   Çn  ¹ thêi®iÓ m   gi¸tr   ph ti     giao  ®Ó  doanh nghiÖp  µn    µ   íc. ho tr¶Nh n III.B¸n d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c   1.Nguyªn  ¾c  ö  ýtµis¶n  µ    t x l    v c«ng  îkhib¸n  n     doanh  nghiÖp 
  6. 6 Doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ùxö  ýc¸ckho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶, µ    t   l    n        v c¸ckho¶n  çtr cthêi®iÓ m       l  í     b¸n doanh nghiÖp. 1.1.§èivíi îph¶ithu:        n   §îc xö  ý theo    l  nguyªn  ¾c  ∙  t ® quy  nh  ¹  Õt1.1  ôc  phÇn    ña  ®Þ ti   ti m 1  IIc Th«ng   µy. tn 1.2.§èivíi îph¶itr¶vµ           n     c¸ckho¶n  ç(nÕu  ã): l  c Tuú theo ®iÒu  Ön    ki mua    ã  Õ   õa nîhay  b¸n c k th     kh«ng  Õ   õa  î®Ó   ö  k th n   x lýtheo nguyªn t¾c:       a/ Trêng  îp ngêimua    h    cam   Õt  Õ   õa    k k th c¸c kho¶n  î th× ® îcgi¶m  õlç n      tr     vµ    c¸ckho¶n  îph¶itr¶vµo    Þdoanh  n     gi¸tr   nghiÖp  b¸n. M äi cam   Õt  ÷a c¸c bªn  k gi     mua  b¸n ph¶i® îc ghirâ        trong hîp  ng    ®å mua   b¸n doanh    nghiÖp  µ  v th«ng    b¸o cho    cã  ªnquan  Õt. c¸cbªn  li   bi b/ Trêng  îp  êi mua     h ng   kh«ng cam   Õt  Õ   õa  î th×  êi b¸n  k k th n   ng   doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  ö  ýtoµn  é      x l  b c¸ckho¶n  îcßn  ¹theo híng: n  l  i   ­ TríckhichÊ m     ¹t®éng, doanh       døt ho     nghiÖp  ph¶ithu c¸c kho¶n  íi b¸n      d  ®©y: +  Òn    õc¸ckho¶n  îph¶i® ßi. Ti thu t     n    +  Òn  Ti thu  õ viÖc  t  thanh  ý tµis¶n  l    kh«ng  éc    Þ doanh  thu gi¸tr   nghiÖp  b¸n. +  Òn    õb¸n doanh  Ti thu t     nghiÖp  (sau    õchiphÝ  khitr     cho  Öc    vi b¸n doanh  nghiÖp). + C¸c kho¶n    thu kh¸c n Õu  ã    èn    c (nh v b»ng  Òn  ti kh«ng n»m  trong danh    m ôc  µis¶n    t  ®Ó b¸n). ­ Doanh    nghiÖp b¸n  îc sö  ông    ® d c¸c kho¶n  nãi trªndïng    thu      ®Ó thanh  to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶cã  n   êi®iÓ m        n      ®Õ th   b¸n doanh nghiÖp  bao  å m: g +  î  N B¶o  Ó m     éi. hi x∙h +  î  ©n  µng. N Ng h +  î    chøc  N c¸ctæ  kinh tÕ  µ  îc¸nh©n.   v n    +  î  ©n  N Ng s¸ch Nhµ   íc.   n +  î  N kh¸c. Sè     d cßn  ¹sau    õc¸ckho¶n  l i khitr     ph¶itr¶nãitrªndoanh        nghiÖp    b¸n ph¶i  nép  µo  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    v Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íctheo quy  Nh n     ®Þnh  ¹ m ôc    Çn   ña  t i "5"ph Ic Th«ng   µy. tn ­ Trêng  îp      h c¸c kho¶n  kh«ng    thu  ®ñ thanh      to¸n c¸c kho¶n  î th×  n   doanh  nghiÖp    ã  b¸n c tr¸chnhiÖ m  c¸o c¬    b¸o    quan    Õt ®Þnh  doanh  ra quy   b¸n  nghiÖp  vµ  ¬  c quan  qu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  ïng  Êp  ã  Ön  c c c bi ph¸p  ö  ý. x l  Trong    ã    Ön  ®ã c c¸c bi ph¸p    nh b¸n  î cho    n  c¸c c«ng    tymua   nî hoÆc   ç  î b¸n    h tr  tõ  ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn   Qu h tr  x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc theo    nh n   quy ®Þnh.  êng  îp  ã    Tr h c ®Ò nghÞ   xo¸  î  Õ   µ  n thu v c¸c  kho¶n  î  ©n  n ng s¸ch  ×  th doanh  nghiÖp  c¸o c¬  b¸o    quan    Õt  nh  doanh  ra quy ®Þ b¸n  nghiÖp    c¸o  ®Ó b¸o  Bé  µichÝnh  T  xem  Ðt gi¶i x     Õt theo thÈm  Òn. quy     quy
  7. 7 ­ Trong  è      s c¸c kho¶n  î ph¶ithu  n    kh«ng  îc bªn  ®  mua  doanh  nghiÖp  Õ   k thõa,bªn    b¸n  ã  Ó  c th tho¶  Ën  íibªn  thu v   mua   ê  nh thu  é  h trong m ét  êigian   th     nhÊt ®Þnh  µ  îctrõchiphÝ    îdo    tho¶ thuËn.   v®    thu n   haibªn    ­  Êt  c¸c cam   Õt  ãi trªngi÷a  T c¶    k n    bªn mua   µ  v bªn b¸n doanh nghiÖp  ®Ò u   ph¶i® îcghirâ trong hîp ®ång            mua  doanh  b¸n  nghiÖp  µ  v th«ng  cho  b¸o  c¸cbªn  ã  ªnquan  Õt.   c li   bi 1.3.Xö  ýtµis¶n    l    kh«ng  Ýnh  t trong gi¸trÞdoanh      nghiÖp  b¸n. a/ Nh÷ng  µis¶n  Ët tø  ng    t  v    ®ä kh«ng  Çn  ïng,nh÷ng  µis¶n  cd   t  kh«ng  îc ®  bªn mua  tho¶  Ën  Ýnh  thu t trong    Þ  gi¸tr doanh  nghiÖp    ®Ó b¸n  ×  th bªn    b¸n (doanh nghiÖp    ã  b¸n)c tr¸chnhiÖ m  ö  ýtr cthêi®iÓ m       x l  í     b¸n doanh  nghiÖp. b/ Trêng  îp  a  Þp  ö  ýtr c thêi®iÓ m     h ch k x l   í     b¸n  ×  th doanh nghiÖp  b¸n  ã  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ã  Ön  l   c bi ph¸p  ö  ýtr ckhichÊ m     ¹t®éng. H íng x l  í     døt ho       xö  ýnh÷ng  µis¶n  µy  µ nhîng b¸n  l  t  n l    thanh  ý®Ó     åi.Doanh  l  thu h   nghiÖp    b¸n ph¶ilËp  éi  ng    nh    Þ,chÊt l ng  µis¶n  µ  ùc hiÖn  Öc      H ®å x¸c ®Þ gi¸tr    î t   v th   vi tiªu thô  Ó   viÖc  k c¶  ph¶i cho    gi¶m    µ  gi¸v b¸n  u     ®Ê gi¸theo   c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. c/Trêng  îp kh«ng    ô ® îctr ckhidoanh    h  tiªuth     í     nghiÖp  chÊ m     ¹t b¸n  døt ho   ®éng  ×  ¬  th c quan  Õt  nh  quy ®Þ b¸n doanh nghiÖp  ã  Ó    Õt  c th gi¶iquy theo  ­ h íng: ­ §iÒu  ng    Õp  ôc xö  ýhoÆc     ®é ®Ó ti t   l   b¸n  ¹ qua    li  c¸c c«ng    ty trung gian    vÒ   mua    µis¶n. b¸n t   ­ G öi  êi mua     ng   doanh nghiÖp  ÷ hé, b¸n  é  gi     h theo  ù  s tho¶  Ën  Ò     thu v gi¸ c¶  ña  êib¸n  c ng   doanh nghiÖp.Trong  êng  îp nµy  êimua     tr h  ng   doanh  nghiÖp  ® îcbï ®¾ p     Ý     chiph b¶o  qu¶n  µ  hé  haibªn  v b¸n  do    tho¶  Ën.Thêigian gi÷ thu        hé kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh    qu¸ 90  k t  c quy   b¸n doanh nghiÖp. 1.4.§èivíi µis¶n  ×nh  µnh  õQuü         t h th t  khen  ëng,phóc  î th   li a/ V Ò     nguyªn t¾c,c¸ctµis¶n  µy  îcchuyÓn         n ®  giao cho  Ëp  Ó  êilao   t th ng     ®éng  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d th«ng qua  chøc  tæ  c«ng  oµn  ¬  ë.Riªng ®èi víi ® cs       c¸ctµis¶n  µnhµ    × thùc hiÖn     l  ë th     chuyÓn giao cho  ë  µ   t    ùc hiÖn    S Nh ®Ê ®Ó th   ho¸ gi¸nhµ     cho  êilao®éng  ng     theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h b/ Trêng  îp  êi mua     h ng   chØ  cam   Õt  Õp  ôc sö  ông  íi50%   è    k ti t   d d  s lao ®éng  Ön  ã  ña  hi c c doanh  nghiÖp,th× c¬      quan  Õt ®Þnh    quy   b¸n doanh nghiÖp  cã  Ó  l¹ cho  êimua   th b¸n   i ng   doanh  nghiÖp hoÆc  cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ,x∙      héikh¸c®Ó       chiacho  Ëp  Ó  êilao®éng    t th ng     trongdoanh    nghiÖp. 2.X¸c  nh    Þdoanh    ®Þ gi¸tr   nghiÖp    ®Ó b¸n 2.1.Tæ     chøc    nh      x¸c®Þ gi¸b¸n doanh  nghiÖp: ­ C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  Óm    ©n  ¹  µis¶n,®iÒu  Ön  ki kª,ph lo i   t   ki mua   vµ  b¸n  t×nh  ×nh  ö  ý c¸c  ån  ¹  Ò   µichÝnh   quy  nh   ãi trªn,Gi¸m  c  h x l  t t iv t   nh ®Þ n    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ïng  íiBan    c v  §æi  íi t¹  m  i doanh nghiÖp  Ëp  ­ l ph ¬ng  b¸n  ¸n  doanh  nghiÖp  µ  v x¸c  nh     ®Þ gi¸b¸n  èithiÓu  ×nh    ¬  t  tr lªn c quan  quyÕt ®Þnh      b¸n doanh nghiÖp. ­ C¬     quan  Õt  nh  quy ®Þ b¸n doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ®¹ Ban  ® æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c ban, ngµnh  ã  ªn ch tr     v      c li   quan  Èm    µ    nh    Þ thùc tÕ  ña  th trav x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp  ®Ó   µm  ¬  b¸n  lc së    nh    doanh  x¸c ®Þ gi¸b¸n  nghiÖp theo    ¬ng  c¸c ph thøc ®Êu  Çu    th hoÆc   tho¶ 
  8. 8 thuËn  ùctiÕp nh  tr     quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ ti   ®Þ 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999  cña  Ýnh  ñ. Ch ph 2.2.Nguyªn  ¾c    nh        t x¸c®Þ gi¸b¸n doanh  nghiÖp: ­ Nguyªn  ¾c    nh    Þthùc tÕ  ña    µis¶n  ña    t x¸c®Þ gi¸tr     c c¸ct   c doanh  nghiÖp  ®Ó     b¸n theo quy  nh    ¹ ®iÓ m     ®Þ nh t   i "2.2"m ôc    Çn      "2"ph IITh«ng   µy. tn ­    Gi¸ b¸n doanh nghiÖp  îc x¸c  nh     ¬  ë    Þ  ùc  Õ  ña  ®  ®Þ trªn c s gi¸ tr th t c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   t ith   b¸n  îc ngêi mua   µ  êi b¸n  ®    v ng   tho¶  Ën  ú thu tu   thuéc vµo:   +  Òu  Ön  §i ki mua  µ    ã kÕ   õa nîhay  v b¸n (c   th     kh«ng  Õ   õa nî,thanh    k th     to¸n m ét  Çn  l hay  µnhiÒu  Çn); l  l + Møc  gi¶m    i  íingêi mua     êi mua   gi¸®è v     khi ng   cam   Õt  u    k ®Ç t duy  × tr   s¶n  Êt kinh doanh,b¶o  ¶m   Öc  µm  xu       ® vi l cho  êilao ®éng  Ön  ã    ng     hi c ë doanh  nghiÖp; +  ¬ng  Ph thøc b¸n (®Êu  Çu,hoÆc      th   tho¶ thuËn  ùctiÕp);   tr   Gi¸b¸n    doanh  nghiÖp  ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  duy theo  quy ®Þnh  t¹ §iÒu 58 NghÞ  ®Þnh  103/1999/N§­  ngµy 10/9/1999 cña  i CP ChÝnh  ñ. ph ­  èi víitr ng  îp  êi mua   ã  Õ   õa  î,th×    Þ thùc  Õ  §    ê h ng   c k th n   gi¸tr   t doanh  nghiÖp    µgi¸trÞthùc tÕ  ån  èn  µ   íct¹ doanh  b¸n l         ngu v Nh n     i nghiÖp    êi®iÓ m   ë th   b¸n vµ  îcngêimua,  êib¸n  Êp  Ën.  ®    ng   ch thu ­ §èivíitr ng  îp ngêimua        ê h     kh«ng  Õ   õa  î,th×    Þ thùc tÕ  k th n   gi¸tr     doanh  nghiÖp  lµ gi¸trÞ thùc tÕ  ña  µn  é  µis¶n  ña  b¸n          c to b t   c doanh  nghiÖp  µ   êi m ng   mua  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd (kh«ng  bao  å m     g c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  èn  n      v b»ng  tiÒn)vµ  îc ngêi mua,  êi b¸n  Êp  Ën.Trong  êng  îp  µy, viÖc  ùc  ®    ng   ch thu   tr hn  th   hiÖn  chÕ     ®∙ivÒ     ®é u    gi¶m    gi¸b¸n doanh  nghiÖp theo    c¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c §iÒu    Òu  vµ  Òu  cña  50,§i 51  §i 52  NghÞ   nh  ®Þ 103/1999/N§­   CP ph¶i®¶m       b¶o nguån    ®Ó thanh  to¸n c¸c kho¶n  î ®∙     n   vay    u     ®Ó ®Ç t mua   ¾ m   µis¶n  ña  s t  c doanh  nghiÖp. 2.3.Chi phÝ       b¸n doanh  nghiÖp: ­ C¸c    kho¶n    Ý   ùc tÕ, hîp  ývµ  Çn  Õtcho  Öc  chøc    chiph th     l   c thi   vi tæ  b¸n doanh nghiÖp  îctrõvµo  Òn thu ® îcdo  doanh  ®   ti       b¸n  nghiÖp. ­ Møc     Ý     chiph cho  Öc  vi b¸n  doanh  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  µ  ®   v qu¶n  ýnh  l  chiphÝ     giao  doanh nghiÖp  ∙  îc quy  nh  ¹  iÓ m   ®®  ®Þ ti ® "2.3"m ôc    Çn      "2"ph II trongTh«ng   µy.   tn 2.4. C¸c  Õ     ®∙i vÒ       ch ®é u    gi¸b¸n  doanh nghiÖp: ¸p  ông   c¸c quy   d nh   ®Þnh  Ön  µnh  ¹ NghÞ   nh  hi h ti   ®Þ 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999 cña  Ýnh    Ch phñ. IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n    T Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k C¬  quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm   íng  Én, gi¸m    µ  Óm     h d   s¸tv ki traviÖc  ùc hiÖn    th   Th«ng   µy      tn ë c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n.  
  9. 9 Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c     Þ   tr th hi   cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ò nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản