intTypePromotion=1

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
112
lượt xem
4
download

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 47/TC-TCT NGµY 1-6-1994 HíNG DÉN VIÖC XÐT MIÔN THUÕ, HOµN THUÕ XUÊT NHËP KHÈU ®èI VíI XÝ NGHIÖP Cã VèN ®ÇU T NíC NGOµI C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54-CP ngµy 28-8-1993 vµ NghÞ ®Þnh 18-CP ngµy 16-4-1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; §Ó qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; sau khi thèng nhÊt víi Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t vµ Bé Th¬ng m¹i; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ cña bªn níc ngoµi hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh trong tõng trêng hîp ®Æc biÖt cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t. Sau khi cã sù thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh, Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t xÐt miÔn thuÕ cho tõng trêng hîp cô thÓ. Nh÷ng trêng hîp ®îc miÔn thuÕ nãi trªn, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 76 NghÞ ®Þnh sè 18-CP ngµy 16-4-1993. Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc miÔn thuÕ trªn c¬ së giÊy phÐp ®Çu t do Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t cÊp vµ danh môc thiÕt bÞ m¸y mãc, phô tïng, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c vËt t nhËp khÈu vµo ViÖt Nam do Bé Th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu ®Ó x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Hå s¬ miÔn thuÕ gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ. - GiÊy phÐp ®Çu t do Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t cÊp. - LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - KÕ ho¹ch nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp trong ®ã ph¶i ph©n ®Þnh râ danh môc thiÕt bÞ m¸y mãc, phô tïng, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh (bao gåm c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i), c¸c vËt t nhËp khÈu ®Ó x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. - GiÊy phÐp nhËp khÈu chuyÕn hµng. - Tê khai h¶i quan ®· cã thanh kho¶n cña H¶i quan. - GiÊy th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan. Mäi thiÕt bÞ vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®Ó x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh trªn møc quy ®Þnh so víi LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt th× kh«ng ®îc miÔn thuÕ. Trêng hîp xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu lÇn ®Çu, nay xÝ nghiÖp cã nhu cÇu t¸i
  2. 2 ®Çu t ®Ó ®æi míi trang thiÕt bÞ (kÓ c¶ ph¬ng tiÖn vËn t¶i) th× kh«ng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. Hµng n¨m c¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c bªn níc ngoµi hîp t¸c kinh doanh trªn c¬ së hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh cã nghÜa vô b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh toµn bé t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông hµng ho¸ ®· ®îc xÐt miÔn thuÕ (theo mÉu ®Ýnh kÌm). Thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 31 th¸ng 1 cña n¨m sau. Khi cha cã b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh sÏ kh«ng lµm thñ tôc miÔn cho c¸c l« hµng xuÊt khÈu tiÕp theo. 2. Hoµn thuÕ ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Hµng lµ nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu cña xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, khi thùc xuÊt khÈu thµnh phÈm sÏ ®îc hoµn thuÕ. Thêi gian nép thuÕ lµ 90 (chÝn m- ¬i) ngµy kÓ tõ ngµy ®¬n vÞ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ quan H¶i quan th«ng b¸o. Trêng hîp ®¬n vÞ thùc xuÊt khÈu thµnh phÈm ra níc ngoµi trong thêi h¹n nép thuÕ (90 ngµy) th× kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan sÏ kiÓm tra lµm thñ tôc thanh kho¸n sè thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng lîng s¶n phÈm thùc xuÊt khÈu. Trêng hîp ®¬n vÞ xuÊt khÈu s¶n phÈm sau 90 ngµy th× ph¶i nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu. Khi thùc hiÖn xuÊt khÈu s¶n phÈm sÏ ®îc Bé Tµi chÝnh xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu cña sè nguyªn liÖu t¬ng øng víi sè s¶n phÈm thùc xuÊt khÈu. NÕu nép chËm th× bÞ ph¹t chËm nép theo luËt ®Þnh. Hå s¬ ®Ó xÐt hoµn thuÕ bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ®· nép (cã ph¬ng ¸n gi¶i tr×nh cô thÓ vÒ sè lîng hµng xuÊt khÈu, møc tiªu hao nguyªn liÖu nhËp khÈu, sè thuÕ nhËp khÈu xin hoµn) cã x¸c nhËn cña Côc thuÕ ®Þa ph¬ng vÒ møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt t sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ký kÕt víi níc ngoµi (trong ®ã cã ghi râ sè lîng quy c¸ch, phÈm chÊt, chñng lo¹i ... hµng xuÊt khÈu). - Biªn lai nép thuÕ nhËp khÈu. - Hîp ®ång xuÊt, nhËp khÈu uû th¸c (nÕu lµ uû th¸c xuÊt nhËp khÈu). 3. Tæ chøc thùc hiÖn. Bé Tµi chÝnh giao cho Tæng côc thuÕ kiÓm tra, theo dâi vµ lµm thñ tôc miÔn thuÕ, xÐt hoµn thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Trong thêi h¹n 30 ngµy (ba m¬i ngµy) kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ xin hoµn thuÕ, Bé Tµi chÝnh ph¶i lµm xong thñ tôc hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng nép thuÕ. Qu¸ thêi h¹n trªn th× ngoµi sè thuÕ ®îc hoµn, c¸c ®èi tîng nép thuÕ cßn ®îc hëng tiÒn l·i tÝnh trªn sè thuÕ chËm hoµn t¬ng øng víi sè ngµy chËm hoµn theo møc l·i suÊt tiÒn göi Ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm hoµn thuÕ. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1-6-1994. Nh÷ng híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  3. 3 §¬n vÞ ... Sè .... B¸O C¸O T×NH H×NH QU¶N Lý, Sö DôNG HµNG HO¸ NHËP KHÈU THUéC TæNG VèN ®ÇU T ®Ó X©Y DùNG C¬ B¶N H×NH THµNH XÝ NGHIÖP Vµ T¹O TµI S¶N Cè ®ÞNH C«ng v¨n miÔn thuÕ Tê khai Sè lîng XNK cña hµng xuÊt ®· Dan Sè lîng §¬n Tæn Sè Sè Bé Tµi Hµng ®· miÔn thuÕ nhng ®· b¸n Sè lîng Ghi nhËp khÈu dïng h gi¸ g trÞ thuÕ thuÕ chÝnh trªn thÞ trêng chó S môc T mÆt sè Ngµ gi¸ XNK XNK sè Ngµ trong Sè l- Sè Sè thuÕ hµng T hµng y ph¶i ®îc y XDCB îng thuÕ NK cßn cßn XNK nép miÔ vµ t¹o NK ®· ph¶i nép cha sö (®) n (®) TSC§ nép (®) (®) dông 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gi¶i tr×nh: CÇn ph©n tÝch râ thuËn lîi khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, lý do hµng b¸n (nÕu cã); lý do nî thuÕ hµng ®· b¸n (nÕu cã) ... Ngµy .... th¸ng .... n¨m X¸c nhËn cña Côc thuÕ Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2