intTypePromotion=1

Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
73
lượt xem
5
download

Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 48/1998/TT- BTC ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 1998 söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 75A TC/TCT ngµy 31/8/1993 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 57/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ lîi tøc vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc - C¨n cø LuËt thuÕ lîi tøc ®îc Quèc héi kho¸ VIII th«ng qua ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc ®îc Quèc héi kho¸ IX th«ng qua ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 1993; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ lîi tøc vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 114/1997/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 57/CP ngµy 28/8/1993. Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 75A TC/TCT ngµy 31/8/1993 nh sau: 1. Söa ®æi phÇn c¨n cø tÝnh thuÕ cña Th«ng t nh sau: - Môc II.2 - VÒ doanh thu ®Ó tÝnh lîi tøc chÞu thuÕ. Doanh thu ®Ó tÝnh lîi tøc chÞu thuÕ lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn gia c«ng, tiÒn hoa hång, tiÒn dÞch vô (kÓ c¶ phô thu, trî gi¸ mµ doanh nghiÖp ®îc hëng nÕu cã) vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cha trõ mét kho¶n phÝ tæn nµo cña c¬ së kinh doanh ph¸t sinh trong kú tÝnh thuÕ. §èi víi ho¹t ®éng giao kho¸n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp doanh thu lµ tiÒn thu vÒ trong c¸c h×nh thøc giao kho¸n cho CBCNV (kÓ c¶ thu b»ng s¶n phÈm) ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp. Doanh thu ®èi víi s¶n phÈm hµng ho¸ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Ó tÝnh lîi tøc chÞu thuÕ lµ doanh thu b¸n hµng cã c¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Doanh thu ®èi víi h×nh thøc tr¶ tríc mét sè n¨m cña ho¹t ®éng cho thuª nhµ, cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh lµ sè tiÒn thu tríc mét sè n¨m. Môc II.3.a - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh C¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý danh môc tµi s¶n cè ®Þnh, thêi gian sö dông vµ thêi gian khÊu hao cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó trÝch khÊu hao. Nguyªn gi¸ TSC§, thêi gian sö dông TSC§, ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ khÊu hao TSC§.
  2. 2 - Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc tÊt c¶ c¸c nguån vèn ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn cßn sö dông th× kh«ng ®îc trÝch khÊu hao TSC§ vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt kinh doanh. - C¸c chi phÝ doanh nghiÖp chi ra ®Ó n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§ ®ã, kh«ng ®îc h¹ch to¸n c¸c chi phÝ nµy vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. - C¸c chi phÝ söa ch÷a TSC§ ®îc tÝnh hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ hîp lý lµ sè thùc chi hîp lý vÒ söa ch÷a TSC§ trong kú: + Söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi tÝnh theo sè tiÒn thùc tÕ thanh to¸n theo hîp ®ång víi ngêi nhËn thÇu. + Söa ch÷a TSC§ tù lµm tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ hîp lý ph¸t sinh. §èi víi mét sè ngµnh ®Æc thï mµ chi phÝ söa ch÷a TSC§ ph¸t sinh kh«ng ®Òu gi÷a c¸c kú, c¸c n¨m, nÕu doanh nghiÖp muèn trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµo chi phÝ kinh doanh th× ph¶i lËp kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµ tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt quyÕt ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý biÕt sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ ph¸t sinh víi chi phÝ söa ch÷a ®· trÝch tríc, nÕu chi phÝ söa ch÷a lín h¬n sè chi phÝ ®· trÝch tríc th× phÇn chªnh lÖch ®îc h¹ch to¸n hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú, nÕu chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ nhá h¬n sè chi phÝ ®· trÝch th× phÇn chªnh lÖch ®îc h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú. C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh ®Æc thï nÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµo c¸c kú kinh doanh tiÕp theo, doanh nghiÖp còng ph¶i lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµ th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ qu¶n lý trùc tiÕp biÕt. - Môc II.3.c - Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîng lao ®éng cña c¬ së vµ l¬ng cÊp bËc, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) theo chÕ ®é hiÖn hµnh g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së, cô thÓ lµ: - §èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c DNNN, Th«ng t sè 13/L§-TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong DNNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. - §èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¶i ®¨ng ký ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng víi c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý thuÕ nh ®· quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 20/LB-TT ngµy 2/6/1993 cña Liªn Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi - Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý tiÒn l¬ng, tiÒn thëng trong c¸c doanh nghiÖp, cô thÓ ph¶i cã c¸c tµi liÖu sau: + §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 20/LB-TT ngµy 2/6/1993 cña Liªn Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi - Tµi chÝnh) vµ thuyÕt minh ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n cô thÓ.
  3. 3 + Tæng sè lao ®éng ®ang sö dông, trong ®ã sè ®· ký hîp ®ång lao ®éng; B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng, quü tiÒn thëng vµ thu nhËp kh¸c cã tÝnh chÊt l- ¬ng (theo mÉu quy ®Þnh t¹o Th«ng t Liªn bé sè 20/LB-TT ngµy 2/6/1993). Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, c¬ quan thuÕ ®îc phÐp Ên ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ. - §èi víi c¸c c¬ së kinh tÕ ngoµi quèc doanh (hîp t¸c x·, tæ s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp t nh©n, hé c¸ thÓ, c«ng ty cæ phÇn) tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña lao ®éng ®îc tÝnh vµo chi phÝ theo ®¬n gi¸ tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng s¶n phÈm vµ theo hîp ®ång tho¶ thuËn gi÷a ngêi lao ®éng víi c¸c doanh nghiÖp. §Ó b¶o ®¶m sù c«ng b»ng, hîp lý, Côc thuÕ tØnh, thµnh phè cã thÓ c¨n cø vµo chÕ ®é tiÒn l¬ng ¸p dông ®èi víi xÝ nghiÖp quèc doanh, t×nh h×nh gi¸ c¶ ®Ó tÝnh ®Þnh møc tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho tõng ngµnh, nghÒ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh trong tõng thêi kú cô thÓ. - ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ®îc trõ ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ ph¶i c¨n cø ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®· ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Ó lo¹i trõ nh÷ng yÕu tè do nguyªn nh©n kh¸ch quan. Vµ ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ t¨ng gi÷a tiÒn l¬ng thùc hiÖn vµ tiÒn l¬ng ®¨ng ký kh«ng cao h¬n tû lÖ t¨ng gi÷a lîi nhuËn thùc hiÖn víi lîi nhuËn ®· ®¨ng ký khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. - Chñ hé t nh©n kinh doanh ®îc hëng toµn bé thu nhËp do kÕt qu¶ kinh doanh ®em l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý, hîp lÖ vµ nép c¸c kho¶n thuÕ theo quy ®Þnh (bao gåm c¶ thuÕ lîi tøc). Do ®ã tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ®èi víi chñ hé t nh©n kinh doanh kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ chi phÝ khi x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ. 2. Bæ sung quy ®Þnh vÒ chi phÝ cña phÇn c¨n cø tÝnh thuÕ cña Th«ng t nh sau: Môc II.3.d: - Chi phÝ dù phßng §èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc trÝch vµo chi phÝ kho¶n dù phßng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 64 TC/TCDN ngµy 15/9/1997 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn chÕ ®é trÝch lËp vµ sö dông dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng c«ng nî khã ®ßi, dù phßng gi¶ gi¸ chøng kho¸n t¹i DNNN. §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh kh«ng trÝch tríc vµo chi phÝ kho¶n dù phßng, nhng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kho¶n nî kh«ng ®ßi ®îc trong c¸c tr- êng hîp: + §èi víi con nî lµ ph¸p nh©n: . C¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n cho xö lý ph¸ s¶n doanh nghiÖp theo LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. . C¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ gi¶i thÓ doanh nghiÖp nh ®· quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 28/6/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n ®èi víi DNNN vµ Th«ng t sè 25 TC/TCDN ngµy /5/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn NghÞ ®Þnh trªn.
  4. 4 . C¸c quyÕt ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + §èi víi con nî lµ thÓ nh©n. . Con nî cßn tån t¹i nhng cã ®ñ chøng cí chøng minh kh«ng cã tµi s¶n c¸ nh©n tr¶ nî. . LÖnh truy n· hoÆc x¸c nhËn cña c¬ quan ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng con nî ®· bá trèn hoÆc ®ang thi hµnh ¸n. . Con nî ®· chÕt vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, ph¶i cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. - Chi ho¹t ®éng gi¸o dôc, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, y tÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3. Söa ®æi quy ®Þnh vÒ thuÕ suÊt cña phÇn c¨n cø tÝnh thuÕ cña Th«ng t nh sau: Môc II.6.a - ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc: ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc æn ®Þnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 114/1997/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 57/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ lîi tøc vµ luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ lîi tøc, ®îc ¸p dông nh sau: §èi tîng nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh trªn lîi tøc chÞu thuÕ c¶ n¨m ®èi víi tõng nhãm ngµnh nghÒ, gåm c¸c c¬ së kinh doanh x¸c ®Þnh ®îc lîi tøc chÞu thuÕ (trõ hé kinh doanh nhá vµ hé bu«n chuyÕn). Cô thÓ lµ: - ThuÕ suÊt 25% ®èi víi c¸c ngµnh: + S¶n xuÊt ®iÖn n¨ng; + Khai th¸c má, kho¸ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n, khai th¸c níc phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t; + LuyÖn kim; + C¬ khÝ chÕ t¹o: m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ vËt truyÒn dÉn; + S¶n xuÊt ho¸ chÊt c¬ b¶n, s¶n xuÊt ph©n bãn, thuèc trõ s©u; + S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; + X©y dùng kÓ c¶ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, c¸c dÞch vô gi¸m s¸t thi c«ng; + X©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó cho thuª trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao; + Thuû n«ng; + VËn t¶i kÓ c¶ bèc xÕp t¹i c¸c C¶ng, vËn chuyÓn thu gom r¸c; + XuÊt b¶n b¸o: §èi víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn b¸o ph¶i h¹ch to¸n riªng ®Ó nép thuÕ lîi tøc 45% lîi tøc thu ®îc tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Trêng hîp ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o bÞ lç th× ®îc bï trõ lîi tøc chÞu thÕ cña ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ nép thuÕ lîi tøc 45% trªn sè lîi tøc chÞu thuÕ cßn l¹i: + D¹y häc, d¹y nghÒ;
  5. 5 + S¶n phÈm n«ng nghiÖp do n«ng trêng, l©m trêng trung t©m, tr¹m tr¹i s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp chÕ biÕn s¶n phÈm tù s¶n xuÊt nh: trång mÝa chÕ biÕn thµnh mËt, trång b«ng chÕ biÕn thµnh b«ng h¹t, trång cµ phª bãc vá rang xay thµnh bét, chÕ biÕn mñ cao su tõ mñ níc thµnh c¸c lo¹i mñ kh« s¬ chÕ; + L·i tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu kho b¹c; - ThuÕ suÊt 35% ®èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng nghiÖp thùc phÈm, chÕ biÕn l¬ng thùc vµ s¶n xuÊt kh¸c; - ThuÕ suÊt 45% ®èi víi ngµnh th¬ng nghiÖp, ¨n uèng vµ dÞch vô c¸c lo¹i; C¸c ho¹t ®éng söa ch÷a cã c¸c c«ng viÖc mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ th× c¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Ó xÕp vµo ngµnh c«ng nghiÖp t¬ng øng. VÝ dô: Söa ch÷a tµu thuû, «t« th× ®îc xÕp vµo thuÕ suÊt 25% cña s¶n xuÊt ph¬ng tiÖn vËn t¶i. C¸c ho¹t ®éng söa ch÷a phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng nh söa ch÷a ®iÖn d©n dông, söa ch÷a ®å dïng ®iÖn tö, söa ch÷a xe ®¹p, xe m¸y ¸p dông thuÕ suÊt dÞch vô kh¸c 45%. Lîi tøc kh¸c ®îc nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n. Trêng hîp ho¹t ®éng kinh doanh c¬ b¶n cã ¸p dông nhiÒu thuÕ suÊt, th× lîi tøc kh¸c ®îc nép thuÕ theo thuÕ suÊt cña ngµnh nghÒ cã lîi tøc chÞu thuÕ chiÕm tû lÖ cao nhÊt. C¬ së kinh doanh ho¹t ®éng nhiÒu nhãm ngµnh nghÒ cã thuÕ suÊt kh¸c nhau ph¶i h¹ch to¸n riªng lîi tøc chÞu thuÕ cña tõng ngµnh nghÒ vµ ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc theo tõng ngµnh nghÒ. Trêng hîp c¬ së kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc lîi tøc chÞu thÕ cña tõng ngµnh, nghÒ th× ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ lîi tøc cao nhÊt cña ngµnh nghÒ cã kinh doanh tÝnh trªn tæng sè lîi tøc chÞu thuÕ cña c¬ së. Môc II.6.b - ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc bæ sung: C¨n cø vµo §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 57/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 114/1997/N§-CP ngµy 16/12/1997 cña ChÝnh phñ th× c¬ së kinh doanh ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh nh nãi trªn, nÕu cã lîi tøc chÞu thuÕ vît trªn møc quy ®Þnh th× ph¶i nép thuÕ lîi tøc bæ sung nh sau: - Doanh nghiÖp nhµ níc cã lîi tøc chÞu thuÕ cao ph¶i nép thuÕ lîi tøc bæ sung. ThuÕ lîi tøc bæ sung tÝnh trªn phÇn lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh cña ngµnh nghÒ kinh doanh vµ trÝch lËp 3 quü cña doanh nghiÖp (quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, quü phóc lîi, quü khen thëng). + ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc bæ sung ®îc ¸p dông: * ThuÕ suÊt 30% ®èi víi c¸c ngµnh khai th¸c tµi nguyªn, s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i. * ThuÕ suÊt 40% ®èi víi ngµnh th¬ng nghiÖp, ¨n uèng, dÞch vô c¸c lo¹i. + C¸c c¬ së kinh doanh ¸p dông thuÕ lîi tøc bæ sung theo mét thuÕ suÊt. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã nhiÒu ngµnh nghÒ th× thuÕ suÊt lîi tøc
  6. 6 bæ sung ®îc tÝnh theo ngµnh nghÒ kinh doanh cã lîi tøc chÞu thuÕ cao nhÊt. + C¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ lîi tøc bæ sung: ThuÕ lîi tøc bæ = Lîi tøc chÞu thuÕ bæ x ThuÕ suÊt bæ sung sung sung Lîi tøc chÞu = Lîi tøc - ThuÕ lîi tøc ph¶i - Ba quü cña thuÕ bæ chÞu nép theo thuÕ suÊt ®Þnh xÝ sung thuÕ æn nghiÖp * Møc trÝch lËp ba quü cña doanh nghiÖp lµm c¨n cø x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ lîi tøc bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: Quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh b»ng 50% sè lîi tøc chÞu thuÕ cßn l¹i sau khi ®· trõ ®i sè thuÕ lîi tøc tÝnh theo thuÕ suÊt æn ®Þnh. Quü phóc lîi vµ quü khen thëng: tÝnh b»ng 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÕ ®é tiÒn l¬ng cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28/3/1997 vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c DNNN vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn NghÞ ®Þnh nµy. + Trêng hîp c¸c c¬ së kinh doanh ®îc trÝch c¸c quü chuyªn dïng: quü bæ sung vèn ®iÒu lÖ, quü dù phßng tµi chÝnh... th× nguån trÝch lÊy tõ lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc vµ thuÕ lîi tøc bæ sung. + Lîi tøc chia l·i cæ phÇn lÊy tõ lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh vµ thuÕ suÊt lîi tøc bæ sung. VÝ dô: Doanh nghiÖp X cã lîi tøc chÞu thuÕ nh sau: Lîi tøc ThuÕ ThuÕ lîi chÞu suÊt æn tøc thuÕ ®Þnh (%) (tr.®) (tr.®) Kinh doanh cung øng vµ dÞch vô 2.500 45 1.125 Kinh doanh vËn t¶i 50 25 12,5 S¶n xuÊt kh¸c 80 35 28 Lîi tøc kh¸c 120 45 54 Céng 2.750 1.219,5 + Tæng quü l¬ng thùc tÕ hîp lý c¶ n¨m theo quy ®Þnh: 864 triÖu + ThuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh: 1.219,5 triÖu + C¸c quü xÝ nghiÖp 864 tr x 3
  7. 7 [(2.750 tr - 1.219,5 tr) x + = 981,2 50%] triÖu. 12 + ThuÕ lîi tøc bæ sung ph¶i nép (theo thuÕ suÊt cña th¬ng nghiÖp dÞch vô). (2.750 tr - 1.219,5 tr - 981,2 tr) x 40% = 219,7 tr + Tæng céng sè thuÕ lîi tøc ph¶i nép: 1.219,5 tr + 219,7 tr = 1.439,2 tr - C¸c tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, kinh tÕ tËp thÓ cã huy ®éng vèn gãp tõ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh doanh, ®¹i diÖn cho vèn gãp cña tæ chøc hoÆc tËp thÓ vµ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, nÕu lîi tøc chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng cña ®Çu ngêi gãp vèn trªn 10 triÖu ®ång th× thuÕ lîi tøc bæ sung ®îc nép theo quy ®Þnh sau: ThuÕ lîi tøc bæ sung ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo lîi tøc chÞu thuÕ bæ sung vµ thuÕ suÊt. Lîi tøc chÞu thuÕ bæ sung lµ lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh (-) quü ®Çu t b»ng 50% cña lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc. ThuÕ suÊt thuÕ lîi tøc bæ sung lµ 25%. VÝ dô: Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn A cã 15 cæ ®«ng trong ®ã 10 cæ ®«ng t nh©n vµ 5 cæ ®«ng ®¹i diÖn cho tæ chøc hoÆc DNNN, lîi tøc chÞu thuÕ n¨m 1997 lµ 2.000 triÖu, c¸ch tÝnh thuÕ lîi tøc vµ thuÕ lîi tøc bæ sung nh sau: 1. ThuÕ lîi tøc theo thuÕ suÊt æn ®Þnh: 2.000 tr.® x 45% = 900 tr.® 2. ThuÕ lîi tøc bæ sung: Lîi tøc chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng trªn ®Çu ngêi gãp vèn lµ trªn 11 triÖu (2.000 tr.®: 15 cæ ®«ng x 12 th¸ng). V× vËy ph¶i nép thuÕ lîi tøc bæ sung nh sau: + Lîi tøc cßn l¹i sau khi nép thuÕ lîi tøc: 2.000 tr.® - 900 tr.® = 1.100 tr.® + Quü ®Çu t ®îc trõ khi tÝnh thuÕ lîi tøc bæ sung: 1.100 tr.® x 50% = 550 tr.® + ThuÕ lîi tøc bæ sung: (1.100 tr - 550 tr) x 25% = 137,5 tr.® + Tæng sè thuÕ ph¶i nép: 900 tr.® + 137,5 tr.® = 1.037,5 tr.® C¸ch x¸c ®Þnh sè thuÕ lîi tøc ph¶i nép nh trªn chØ ¸p dông ®Ó tÝnh thuÕ lîi tøc bæ sung cho tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. - C«ng ty t nh©n, hé t nh©n kinh doanh nÕu cã lîi tøc chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng trªn 10 triÖu ®ång th× phÇn lîi tøc chÞu thuÕ vît trªn 10 triÖu ®ång ph¶i nép thuÕ lîi tøc bæ sung 25%.
  8. 8 4. Bæ sung vµo cuèi ®iÓm 4 Môc IV kª khai, nép thuÕ, thu thuÕ cña Th«ng t nh sau: - Kª khai nép thuÕ lîi tøc ®èi víi ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp: §¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã c¸c Chi nh¸nh, ®¬n vÞ phô thuéc ®· thùc hiÖn nép thuÕ lîi tøc t¹i Chi nh¸nh, ®¬n vÞ phô thuéc, khi quyÕt to¸n thuÕ ®îc tæng hîp chung vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Trêng hîp Chi nh¸nh hoÆc ®¬n vÞ phô thuéc bÞ lç th× x¸c ®Þnh sè lç do nguyªn nh©n kh¸ch quan ®îc bï trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña trô së chÝnh, nÕu cßn lç th× ®îc chuyÓn lç vµo n¨m sau nh quy ®Þnh cña LuËt thuÕ lîi tøc. - C¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n tù lµm ®èi víi c¸c c«ng viÖc söa ch÷a, x©y dùng trong néi bé ®¬n vÞ kÓ c¶ viÖc trång míi vµ ch¨m sãc vên c©y l©u n¨m, trong thêi kú x©y dùng c¬ b¶n, hµng n¨m ®îc trÝch mét kho¶n lµ ®Þnh møc hoÆc mét tû lÖ (%) trªn gi¸ trÞ khèi lîng XDCB nh mét kho¶n lîi nhuËn ®Ó lËp quü khen thëng, phóc lîi. Kho¶n thu nhËp ®îc x¸c ®Þnh lµ lîi nhuËn vµ ph¶i nép thuÕ lîi tøc tríc khi ph©n phèi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cho thuª tµi s¶n nh: cho thuª nhµ, v¨n phßng hoÆc kinh doanh c¬ së h¹ tÇng cã thu tríc tiÒn thuª cña nhiÒu n¨m th× doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n riªng vµ lîi tøc chÞu thuÕ lîi tøc cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi tøc chÞu thuÕ Tæng doanh ThuÕ doanh thu ®èi víi doanh thu = thu thu tiÒn - ph¶i nép ®èi víi - Chi phÝ thu tiÒn tríc tríc doanh thu tiÒn tr- íc Chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc h×nh thµnh doanh thu chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: * Chi phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng hoÆc chi phÝ x©y dùng nhµ cöa, v¨n phßng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cho thuª nhµ ë, v¨n phßng hoÆc kinh doanh c¬ së h¹ tÇng: + §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh c¬ së h¹ tÇng hoÆc kinh doanh cho thuª nhµ ë, v¨n phßng lµ c¸c kho¶n chi phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng hoÆc chi phÝ x©y dùng nhµ ë, v¨n phßng liªn quan trùc tiÕp tíi diÖn tÝch cho thuª thu tiÒn mét lÇn. §èi víi c¸c trêng hîp cho thuª thu tiÒn tríc víi thêi h¹n thuª ng¾n h¬n thêi h¹n sö dông tèi thiÓu trong khung thêi gian sö dông TSC§ cña b¶n phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh th× chi phÝ x©y dùng ®îc ph©n bè theo thêi h¹n thuª thùc tÕ. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký thêi h¹n sö dông tµi s¶n cè ®Þnh phï hîp víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC ngµy 14/11/1996. VÝ dô: Doanh nghiÖp A cã chøc n¨ng cho thuª v¨n phßng, n¨m 1996 cho doanh nghiÖp B thuª 1.000 m2 v¨n phßng trong 10 n¨m víi sè tiÒn thuª lµ 1.000.000 USD, cho doanh nghiÖp C thuª 1.000 m2 trong 30 n¨m víi sè tiÒn thuª 3.000.000 USD, vµ cho doanh nghiÖp D thuª 1.000 m2 trong 30 n¨m víi sè
  9. 9 tiÒn 3.000.000 USD. Gi¶ sö chi phÝ x©y dùng cho 1 m2 v¨n phßng cho thuª lµ 1.250 USD, thêi gian sö dông tèi thiÓu cña nhµ cöa lo¹i kiªn cè theo quy ®Þnh cña phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1062 TC/Q§/CSTC lµ 25 n¨m, chi phÝ x©y dùng ph©n bæ cho c¸c trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh nh sau (gi¶ sö doanh nghiÖp A ®¨ng ký thêi gian khÊu hao nhµ cöa lµ 25 n¨m): + §èi víi doanh thu cho doanh nghiÖp B thuª v¨n phßng, chi phÝ x©y dùng ®îc ph©n bæ ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ n¨m 1996 lµ: Chi 1.250 USD/m2 x 1.000 m2 phÝ x©y = x 10 n¨m = 500.000 USD dùng 25 n¨m + §èi víi doanh thu cho doanh nghiÖp C vµ doanh nghiÖp D thuª v¨n phßng, chi phÝ x©y dùng ®îc ph©n bæ ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ lµ: Chi phÝ x©y dùng = (1.250 USD/m2 x 1.000 m2) x 2 = 2.500.000 USD Trêng hîp trong n¨m tÝnh thuÕ cã c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cha x¸c ®Þnh ®îc c¸c chi phÝ x©y dùng thùc tÕ th× chi phÝ cña c¸c h¹ng môc nµy ®- îc t¹m x¸c ®Þnh trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ theo gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt vµ ph©n bæ cho diÖn tÝch cho thuª thu tiÒn mét lÇn. Khi hoµn thµnh quyÕt to¸n c«ng tr×nh sÏ tÝnh to¸n l¹i chi phÝ x©y dùng theo thùc tÕ, mäi chªnh lÖch gi÷a chi phÝ x©y dùng thùc tÕ vµ chi phÝ theo dù to¸n ®îc ®iÒu chØnh vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh tiÕp theo n¨m c«ng tr×nh hoµn thµnh. * C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong n¨m ph©n bæ cho phÇn doanh thu thu tiÒn tríc, cô thÓ: Chi phÝ ph¸t sinh Tæng c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c trong n¨m ph©n bæ ph¸t sinh trong n¨m tÝnh thuÕ Doanh cho doanh thu = x thu thu thu tiÒn tríc Tæng doanh thu ph¸t sinh trong tiÒn tríc n¨m - Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¬ së h¹ tÇng, cho thuª nhµ, v¨n phßng ®ang trong thêi gian ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ th× lîi tøc chÞu thuÕ cña doanh thu thu tiÒn tríc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi tøc chÞu Lîi tøc chÞu thuÕ ®/v doanh Sè n¨m thuÕ cña thu thu tiÒn tríc Sè n¨m ®îc doanh thu thu tiÒn = x thu tiÒn - miÔn tríc Sè n¨m thu tiÒn tríc tríc thuÕ Trong ®ã: Sè n¨m ®îc = Sè n¨m miÔn thuÕ - Sè n¨m tÝnh tõ
  10. 10 miÔn thuÕ theo giÊy phÐp ®Çu t n¨m doanh nghiÖp cã l·i Hai n¨m ®îc gi¶m thuÕ tÝnh b»ng mét n¨m miÔn thuÕ. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ ¸p dông ®èi víi viÖc quyÕt to¸n thuÕ lîi tøc tõ n¨m 1997. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2