Thông tư 48/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 48/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  48/1999/TT­B T C  N g µ y  06 th¸ng  BT S 05 n¨ m  1999 H í ng  d É n  vi Ö c s ö  d ô n g  ti Ò n thu t õ x ö  p h ¹t h µ n h  ch Ý n h   ® è i  íi v  c¸c h µ n h   vi vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong  l Ü nh v ù c tr Ët t ù  a n   µ n giao th«ng   to ­ C¨n  LuËt Ng ©n     cø    s¸ch Nhµ   íc ban  µnh  µy    n  h ng 20/03/1996  µ  v NghÞ   ®Þnh  è  s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ©n  Êp  c Ch ph v ph c qu¶n  ý,lËp, l    chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  h v quy to¸nNg s¸ch Nhµ   íc;c¨n cø  Ët söa  æi, bæ     n     Lu   ®   xung  m ét  sè  ®iÒu  cña  LuËt Ng ©n  s¸ch Nhµ  níc sè  06/1998­ QH10  ngµy  20/05/1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/07/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  söa ® æi, bæ  sung m ét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  87/CP  ngµy  19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ©n  Êp  c Ch ph v ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸nNg ©n    s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 36/CP  µy  ng 29/05/1995  Ò   ¶m   v® b¶o  Ëttù an   tr     toµn giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn  ® b v tr     to giao  th«ng  «   Þ;NghÞ   nh   ® th   ®Þ sè 39/CP  µy  ng 05/07/1996 vÒ   ¶m    ® b¶o  Ëttùan  µn  tr     to giao th«ng  êng  ¾t;   ® s  NghÞ   nh  è  ®Ý s 40/CP  µy  ng 5/7/1996  Ò   ¶m   v® b¶o  Ëttù an  µn  tr     to giao th«ng    ® êng  ñy néi®Þa; th     ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  § Ó     êng  t¨ng c c«ng    ÷ g×n  Ëttù an  µn  t¸cgi   tr     to giao  th«ng  êng  é, trËt ® b    tù an  µn    to giao th«ng  «  Þ;trËttù an  µn    ® th       to giao th«ng  êng  ¾t;trËttù an     ® s      toµn giao th«ng  êng  ñy,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ö  ông  Òn ph¹tvi   ® th   T   h  vi s d ti       ph¹m  µnh  Ýnh  i víi     ¹m  h ch ®è     viph trong lÜnh  ùc  µy    c¸c   v n nh sau: I. u y  ® Þ n h  v Ò  p h © n  b æ, s ö  d ô n g  ti Ò n thu p h ¹t:  Q 1. Toµn  é  è  Òn thu tõ xö  ¹thµnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m     b s ti       ph   ch ®è     hc¸c viviph trËttù an  µn      to giao th«ng  êng  é, trËttù an  µn    ® b       to giao th«ng  «  Þ;trËttù   ® th       an  µn  to giao  th«ng  êng  ¾t; trËt tù  toµn  ® s     an  giao th«ng  êng  ñy  äi ® th (g   chung  µtrËttù an  µn  l       to giao th«ng)® îc®Ó   ¹ ng©n       l  i s¸ch ®Þa  ¬ng    ph qu¶n  ý l  vµ  ö  ông. sd 2. Tæng  è  Òn ph¹tthu ® îcsÏph©n    µ  ö  ông  i víic¸c lùcl ng   s ti           bæ v s d ®è        î   cña  a  ¬ng  ®Þ ph tham    ÷g×n  Ëttùan  µn  giagi   tr     to giao th«ng      nh sau: 2.1.TrÝch    30%   tæng  è  Òn thu ph¹tcho  ©n  i chung  ña  ©n  s ti       c ®è   c ng s¸ch  ®Þa  ¬ng. ph 2.2.Sè   Òn thu ph¹tcßn  ¹ (coilµ100%)  îcph©n    µ  ö  ông      ti       l      i ®  bæ v s d cho c«ng    ÷g×n  Ëttùan  µn  t¸cgi   tr     to giao th«ng    theo c¸ctûlÖ        sau: ­ 20%       chicho    ùcl ng c«ng  tham    ÷ g×n  Ëttù an  µn  c¸c l  î   an  gia gi   tr     to giao  th«ng    a   µn, trong    µnh  t  Êt  trªn ®Þ b   ®ã d Ý nh 10%     chi cho  ùc l ng  l  î c«ng    an tham    ùctiÕp. giatr  
  2. 2 Trong tæng  è  s 20%     chicho  ùcl ng c«ng    l  î   an, bao  å m   chihç  î   g c¶    tr cho lùcl ng c«ng  tham    ÷ g×n  Ëttù an  µn   î   an  gia gi   tr     to giao th«ng      Êp  Ën,   ë c¸c c qu   huyÖn, x∙,phêng.    ­15%       chicho  ùcl ng thanh    l  î   tragiao th«ng,néidung    å m:      chig + Chi båidìng cho  ùcl ng tuÇn    Óm        l  î   traki so¸t; +    äc  Ëp  o  ¹ochuyªn m«n  Chi h t ®µ t     nghiÖp  ô; v +      Chi bæ sung kinh phÝ   öa  ÷a  ¬ng  Ön,x¨ng  Çu  ôc  ô  Çn    s ch ph ti   d ph v tu trakiÓm    so¸t; +    Chi cho    ¹t®éng  c¸cho   kh¸cphôc  ô  ¶m     v® b¶o  toµn  an  giao th«ng.   ­ 10%       chi cho    ùc l ng      Ën, huyÖn,    êng  c¸c l  î ë c¸c qu   x∙,ph tham    ùc gia tr   tiÕp gi÷g×n  Ëttùan  µn     tr     to giao th«ng;   ­ 5%       chicho  Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc    Òn ph¹t(bao  å m     b  n    vi thu ti     g c¶ chiphÝ     cho  êi ® îc ñy  Òn  ph¹tdo  ng     quy thu    Kho  ¹c Nhµ   íc ñy  Òn  b  n   quy theo  quy  nh); ®Þ ­ 5%       chicho  ¹m  ©n  Óm     trong tæng  è  Òn  tr c ki tra xe    s ti thu  ¹tchung, ph     nhng kh«ng  îcvîtqu¸ 20%   è  ùc thu tiÒn ph¹tcña  ¹m  ©n  .  éi dung  ®     s th        tr c ®ã N   chigå m:   +    åidìng cho  ùcl ng tham    ùctiÕp t¹  ¹m  ©n  µ    ùcl ng Chi b     l  î   gia tr    i tr c v c¸c l  î   hç  î ¹t®éng  ña  ¹m c©n, tr    ho c tr   +    ç  î o  ¹ochuyªn m«n  Chi h tr  ®µ t     nghiÖp  ô, v +    ç  î Chi h tr  cho  Öc  öa  ÷a  ÕtbÞ  ¹m c©n, vi s ch thi   tr   +    Chi cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸cphôc  ô  ¹t®éng  ña  ¹m c©n.   v ho   c tr   ­ 15%       chicho Ban  toµn  an  giao th«ng  ña  c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, bao  å m     ¬  g chicho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban, chicho     c«ng    t¸cphæ   Õn, bi   tuyªn truyÒn  Ò   Öc  ÷ g×n  Ëttù an  µn    v vi gi   tr     to giao  th«ng  ¹  a   ¬ng, chi ti ®Þ ph    cho c«ng    t¸ctæng  Õt,thi®ua  k    khen  ëng  i  íic¸c ®¬n  Þ, c¸ nh©n  ã  th ®è v     v    c thµnh  Ých  t trongc«ng    ÷g×n  Ëttùan  µn    t¸cgi   tr     to giao th«ng.   ­ Ph Çn     cßn  ¹ dïng      li  ®Ó chi cho t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt,c¸c chi phÝ    csv      cÇn  Õtkh¸c cho  Öc  ¶m   thi     vi ® b¶o  Ëttù an  µn  tr     to giao  th«ng  éc  a   ­ thu ®Þ ph ¬ng. II. u ¶ n  l ý, Ê p  p h¸t  Q  c  kinh p h Ý  n g © n  s¸ch  t õ ti Ò n thu p h ¹t: 1. C¸c  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶i dù    to¸n sè    thu  ¹thµng  ph   n¨m    µm  ®Ó l c¨n    cø ph©n    µ  ö  ông  bæ v s d kinhphÝ  ©n    ng s¸ch tõtiÒn thu ph¹t.       2. Tr×nh  ù cÊp    t  ph¸tkinh phÝ,  éi dung        n  c¸c kho¶n    ô  Ó  µ  Öc  chi c th v vi quyÕt    ö  ông  to¸ns d kinh phÝ  õ tiÒn thu ph¹t® îc¸p dông    t           theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 3. Hµng    th¸ng,c¨n  vµo  è  Òn  ¹tthu  îc Së   µi chÝnh    Ët      cø  s ti ph   ®  T  ­ V gi¸ ph¶iph©n    Þp  êikinh phÝ  îchëng    bæ k th     ®  cho    ùcl ng tham    ùctiÕp c¸c l  î   gia tr    
  3. 3 vµ  ùc hiÖn  Êp    th   c ph¸tkinh phÝ    cho    ùcl ng ®ã   c¸c l  î   theo    û lÖ  ∙  îcquy  c¸c t   ® ®   ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn 4. Trong    êng  îp ph©n    è  Òn    ¹tnªu  ¹  Çn    è    c¸c tr h  bæ s ti thu ph   tiph I,s kinh   phÝ     chicho    ùc l ng  c¸c l  î tham    ÷ g×n  Ëttù an  µn  gia gi   tr     to giao  th«ng  µ møc   l  trÝch tèi®a.  è      S kinh phÝ  µy  Õu    nn kh«ng  ö  ông h Õt  × ® îcchuyÓn  sd   th     sang  ®Ó     bæ sung    chitrang bÞ  ¬  ë,vËt chÊt ®¶m     cs      b¶o  Ëttù an  µn  tr     to giao th«ng    trªn®Þa  µn.   b 5. Sè   Òn    ti cßn  ¹   l isau    ∙  õsè  Ých ®Ó     , khi® tr   tr   chicho    n  Þ  c¸c ®¬ v tham   gia trùctiÕp nªu       trªn, ë  µichÝnh    Ët    ùc hiÖn  Êp      T  S ­ V gi¸th   c ph¸tkinh phÝ      cho c¸c m ôc  ch      ®Ý chitheo chØ  o  ña  û   ®¹ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  Trung  ng    ¬  ë  ¬ trªnc s tham  u  ña  m c Ban  toµn  an  giao th«ng  cña    tØnh  vµ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng. th ph tr     ¬ III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l     sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý    15  k t ng k ban hµnh;®ång  êithay thÕ    th     cho Th«ng   è  TC/CSTC   µy  th¸ng 02    ts 09  ng 02    n¨m 1996  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    ÕtviÖc  ö  ông  Òn  c BT  h d chiti   sd ti thu  Ò   ö  ¹t v x ph   ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  v    vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Ëttù an  µn  l v tr     to giao   th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn  ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th 2.  ë   µi chÝnh  VËt    ST  ­  gi¸,Kho  ¹c  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc b Nh n       ph tr   thuéc Trung  ng  ã    ¬ c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   qu¶n  ývµ  Êp    l   c ph¸tkinhphÝ  ©n     ng s¸ch  õ tiÒn  t  thu  ¹thµnh  Ýnh  ph   ch trong  Ünh  ùc  Ëttù an  µn  l v tr     to giao  th«ng  kÞp  êicho    ùcl ng cña  a  ¬ng  th   c¸cl  î   ®Þ ph tham    ÷g×n  Ëttùan  µn  gia gi   tr     to giao   th«ng theo ®óng    ûlÖ    c¸ct   quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n,víng  ¾ c,    a   ¬ng    m c¸c ®Þ ph ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh      Õt. ¸nh k th   B T   ®Ó gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản