Thông tư 48/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 48/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 48/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 48/2001/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2001HƯ NG D N TH C HI N QUI NNH V THU I V I CÁC T CH C, CÁ NHÂN TI N HÀNH HO T NG TÌM KI M THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC D U KHÍ THEO QUY NNH C A LU T D U KHÍ Căn c Lu t d u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 6/7/1993, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t d u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 9/6/2000 và Ngh nh s 48/2000/ N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t d u khí; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12/11/1996, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 9/6/2000 và Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c các Lu t, Pháp l nh v thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các Ngh nh c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành các Lu t, pháp l nh thu ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n qui nh v thu i v i các t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo quy nh c a Lu t d u khí như sau: Ph n th nh t: QUI NNH CHUNG 1. Các hư ng d n t i Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i Vi t Nam theo qui nh c a Lu t d u khí và Ngh nh s 48/2000/ N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t d u khí (dư i ây g i t t là Ngh nh s 48/2000/N -CP). 2. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí th c hi n các qui nh v thu hư ng d n t i Thông tư này theo t ng h p ng d u khí, c th :
 2. * i v i h p ng d u khí ư c ký k t dư i hình th c h p ng chia s n phNm, ngư i i u hành ch u trách nhi m thay m t các bên nhà th u kê khai, n p thu (dư i ây g i chung là i tư ng n p thu ). * i v i h p ng d u khí ư c ký k t dư i hình th c h p ng i u hành chung, Công ty i u hành chung ch u trách nhi m thay m t các bên nhà th u kê khai, n p thu (dư i ây g i chung là i tư ng n p thu ). * i v i h p ng d u khí ư c ký k t dư i hình th c h p ng liên doanh thành l p doanh nghi p liên doanh có tư cách pháp nhân Vi t Nam, doanh nghi p liên doanh là i tư ng n p thu . * i v i trư ng h p T ng công ty d u khí Vi t Nam t ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí, T ng công ty d u khí Vi t Nam là i tư ng n p thu . 3. Trư ng h p m t t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo nhi u h p ng d u khí khác nhau thì vi c th c hi n qui nh v thu theo hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n riêng r theo t ng h p ng d u khí. 4. Trư ng h p các bên nhà th u tham gia h p ng d u khí dư i hình th c h p ng chia s n phNm ho c h p ng i u hành chung, nh n các ph n chia theo h p ng b ng d u khí và ch u trách nhi m tiêu th ph n d u khí ư c chia thì vi c kê khai và n p các lo i thu t ho t ng khai thác d u khí th c hi n theo hư ng d n riêng. 5. Trư ng h p t i các i u ư c qu c t , hi p nh liên Chính ph , Chính ph Vi t Nam tham gia ký k t có qui nh v thu i v i ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí khác v i qui nh v thu t i Thông tư này thì vi c n p thu c a t ch c, cá nhân ti n hành tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí th c hi n theo các i u ư c qu c t , hi p nh liên Chính ph ã ký k t. Ph n th hai: HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUI NNH V THU I. THU TÀI NGUYÊN: 1. i tư ng ch u thu : Toàn b s n lư ng d u thô và khí thiên nhiên th c, khai thác c a toàn b di n tích h p ng d u khí là i tư ng ch u thu tài nguyên. Trư ng h p trong quá trình khai thác d u thô và khí thiên nhiên, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c phép khai thác tài nguyên khác, thu c i tư ng ch u thu tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t v thu tài nguyên thì th c hi n n p thu tài nguyên theo qui nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Xác nh s thu ph i n p:
 3. Thu tài nguyên i v i d u thô, khí thiên nhiên ư c xác nh trên cơ s lu ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng d u thô, khí thiên nhiên th c, khai thác trong kỳ n p thu tính theo s n lư ng d u thô, khí thiên nhiên bình quân m i ngày khai thác ư c c a toàn b di n tích h p ng. Xác nh thu tài nguyên b ng d u khí ph i n p: Thu = S n lư ng d u thô x Thu su t x S ngày khai tài nguyên ho c khí thiên nhiên ch u thu thác d u thô b ng d u thô, thu tài nguyên tài nguyên ho c khí thiên khí thiên nhiên bình quân/ngày trong nhiên trong kỳ kỳ n p thu n p thu Trong ó: * S n lư ng d u thô ho c khí thiên nhiên ch u thu tài nguyên bình quân/ngày là toàn b s n lư ng d u thô ho c khí thiên nhiên th c ch u thu tài nguyên, khai thác trong kỳ n p thu , chia cho s ngày khai thác trong kỳ n p thu . * Thu su t thu tài nguyên: quy nh t i Bi u thu tài nguyên, i u 44, i u 45 c a Ngh nh s 48/2000/ N -CP, c th : i v i d u thô: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư n 20.000 thùng/ngày 4% 6% Trên 20.000 thùng n 50.000 thùng/ngày 6% 8% Trên 50.000 thùng n 75.000 thùng/ngày 8% 10% Trên 75.000 thùng n 100.000 thùng/ngày 10% 15% Trên 100.000 thùng n 150.000 thùng/ngày 15% 20% Trên 150.000 thùng/ngày 20% 25% i v i khí thiên nhiên: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư n 5 tri u m3/ngày 0% 0% Trên 5 tri u m3 n 10 tri u m3/ngày 3% 5% Trên 10 tri u m3/ngày 6% 10%
 4. Các h p ng d u khí ã ký k t trư c ngày Lu t d u khí có hi u l c thi hành, không có tho thu n v thu su t thu tài nguyên ho c có tho thu n nhưng thu su t khác v i thu su t nêu trên thì ư c áp d ng thu su t nêu trên i v i s n lư ng d u khí th c, khai thác k t ngày 1/7/2000 (ngày Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t d u khí có hi u l c thi hành). Thu su t thu tài nguyên i v i d u thô ho c khí thiên nhiên khai thác t các h p ng c a d án khuy n khích u tư d u khí căn c vào danh m c các d án khuy n khích u tư d u khí do Th tư ng Chính ph quy t nh. * S ngày khai thác d u thô ho c khí thiên nhiên trong kỳ n p thu là s ngày ti n hành ho t ng khai thác d u thô ho c khí thiên nhiên trong kỳ n p thu , không bao g m các ngày ng ng s n xu t do m i nguyên nhân. Ví d 1 Xác nh thu tài nguyên b ng d u thô ph i n p i v i trư ng h p khai thác d u thô: Gi s : + T ng s n lư ng d u thô th c, khai thác trong kỳ n p thu : 15.600.000 thùng + S ngày s n xu t trong kỳ n p thu : 78 ngày + S n lư ng d u thô ch u thu tài nguyên bình quân ngày trong kỳ n p thu : 200.000 thùng/ngày (15.600.000 thùng: 78 ngày) + D u thô ư c khai thác t h p ng không thu c danh m c d án khuy n khích u tư (trư ng h p d u thô ư c khai thác t h p ng thu c danh m c d án khuy n khích u tư thì tính tương t v i thu su t thu tài nguyên áp d ng i v i d án khuy n khích u tư) Thu tài nguyên b ng d u thô ph i n p trong kỳ n p thu : {(20.000 x 6%) + (30.000 x 8%) + (25.000 x 10%) + (25.000 x 15%) + (50.000 x 20%) + (50.000 x 25%)} x 78 ngày = 2.523.300 thùng. Ví d 2 Xác nh thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên ph i n p i v i trư ng h p khai thác khí thiên nhiên: Gi s : + T ng s n lư ng khí thiên nhiên th c, khai thác trong kỳ n p thu : 858.000.000 m3 + S ngày s n xu t trong quý: 78 ngày + S n lư ng khí thiên nhiên ch u thu tài nguyên bình quân ngày trong kỳ n p thu : 11.000.000 m3 (858.000.000 m3:78 ngày) + Khí thiên nhiên ư c khai thác t h p ng không thu c danh m c d án khuy n khích u tư (trư ng h p khí thiên nhiên ư c khai thác t h p ng thu c danh m c
 5. d án khuy n khích u tư thì tính tương t v i thu su t thu tài nguyên áp d ng i v i d án khuy n khích u tư). Thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên ph i n p trong kỳ n p thu : {(5.000.000 x 5%) + (1.000.000 x 10%)} x 78 ngày = 27.300.000 m3 3. Kê khai, n p thu và quy t toán thu : Thu tài nguyên ư c n p b ng ti n ho c b ng d u khí. Trư ng h p thu tài nguyên ư c n p b ng d u khí thì cơ quan thu s thông báo b ng văn b n trư c 6 tháng và hư ng d n c th v vi c kê khai, n p thu tài nguyên b ng d u khí. Kỳ n p thu tài nguyên là quý (3 tháng) theo năm dương l ch. - Kỳ n p thu tài nguyên u tiên b t u t ngày khai thác d u khí u tiên cho n ngày k t thúc quý. - Kỳ n p thu tài nguyên cu i cùng b t u t ngày u tiên c a quý n ngày k t thúc khai thác d u khí. 3.1. T m n p thu tài nguyên: 3.1.1 S ti n thu tài nguyên t m n p ư c xác nh như sau: S ti n thu = S n lư ng d u thô x T l thu x Giá tính thu tài nguyên ho c khí thiên nhiên tài nguyên tài nguyên t mn p th c t xu t bán t mn p t mn p Trong ó: * S n lư ng d u thô ho c khí thiên nhiên th c t xu t bán là s n lư ng d u thô ho c khí thiên nhiên th c, ã xu t bán. * T l thu tài nguyên t m n p ư c xác nh như hư ng d n dư i ây: T l thu = Thu tài nguyên b ng d u khí d ki n ph i n p trong năm x 100% tài nguyên S n lư ng d u khí ch u thu tài nguyên trong năm t mn p + Thu tài nguyên b ng d u khí d ki n ph i n p trong năm ư c xác nh theo hư ng d n t i i m 2, M c I, Ph n th hai Thông tư này, trên cơ s s n lư ng d u khí d ki n khai thác trong năm. + S n lư ng d u khí ch u thu tài nguyên trong năm là s n lư ng d u khí th c, d ki n khai thác trong năm.
 6. Ch m nh t là 60 ngày trư c khi k t thúc năm dương l ch, i tư ng n p thu ph i g i n B Tài chính d ki n s n lư ng d u khí th c khai thác và d ki n s ngày khai thác d u khí c a năm sau. Căn c s n lư ng d u khí th c, d ki n khai thác hàng năm và Bi u thu tài nguyên i v i d u thô và khí thiên nhiên, trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm, B Tài chính ho c cơ quan ư c B Tài chính u quy n xác nh và thông báo cho i tư ng n p thu t l thu tài nguyên t m n p năm sau. Trong quá trình t m n p thu tài nguyên, trư ng h p d ki n s n lư ng d u khí khai thác và d ki n s ngày khai thác d u khí 6 tháng cu i năm thay i so v i k ho ch ã báo cáo làm tăng ho c gi m t l t m n p thu tài nguyên t 15% tr lên so v i t l t m n p thu tài nguyên B Tài chính ã thông báo thì i tư ng n p thu có trách nhi m báo cáo B Tài chính trư c ngày 31 tháng 5, xác nh l i t l t m n p thu tài nguyên trong 6 tháng cu i năm. Ví d 3 xác nh t l thu tài nguyên t m n p: - Xác nh t l thu tài nguyên t m n p i v i d u thô: Gi s : + S n lư ng d u thô th c, d ki n khai thác trong năm: 62.400.000 thùng; + S ngày d ki n khai thác trong năm: 312 ngày; +S n lư ng d u thô ch u thu tài nguyên bình quân ngày:200.000 thùng/ngày; + Thu tài nguyên d ki n ph i n p trong năm (xác nh như hư ng d n t i i m 2, M c I, Ph n th hai Thông tư này): 10.093.200 thùng T l thu tài nguyên t m n p t khai thác d u thô là: 10.093.200 x 100% = 16,175% 62.400.000 - Xác nh t l thu tài nguyên t m n p i v i khí thiên nhiên: Gi s : + S n lư ng khí thiên nhiên th c, d ki n khai thác trong năm: 3.432.000.000 m3; + S ngày d ki n khai thác trong năm: 312 ngày; + S n lư ng khí thiên nhiên ch u thu tài nguyên bình quân ngày: 11.000.000 m3/ngày; + Thu tài nguyên d ki n ph i n p trong năm (xác nh như hư ng d n t i i m 2, M c I, Ph n th hai Thông tư này): 109.200.000 m3
 7. T l thu tài nguyên t m n p t khai thác khí thiên nhiên là: 109.200.000 x 100% = 3,181% 3.432.000.000 * Giá tính thu tài nguyên t m n p là giá bán d u khí t i i m giao nh n c a t ng l n xu t bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng. Trư ng h p d u khí không ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì cơ quan thu a phương nơi i tư ng n p thu ăng ký thu (dư i ây g i chung là cơ quan thu a phương) s xác nh giá tính thu tài nguyên theo nguyên t c sau: - i v i d u thô: cơ quan thu a phương xác nh giá tính thu tài nguyên trên cơ s trung bình c ng c a giá bán d u thô cùng lo i trên th trư ng qu c t c a 3 tu n liên t c: tu n trư c, tu n chuy n giao và tu n ti p theo tu n chuy n giao d u thô. i tư ng n p thu có trách nhi m cung c p cho cơ quan thu các thông tin v thành ph n, ch t lư ng c a d u thô ang khai thác. Khi c n thi t, cơ quan thu có th tham kh o ý ki n T ng công ty d u khí Vi t Nam v vi c xác nh giá d u thô ang khai thác c a i tư ng n p thu trong s các lo i d u thô ư c công b giá bán trên th trư ng qu c t . - i v i khí thiên nhiên: cơ quan thu a phương xác nh giá tính thu tài nguyên trên cơ s giá bán khí thiên nhiên cùng lo i trên th trư ng, a i m giao nh n và các y u t liên quan khác. Khi c n thi t, cơ quan thu có th tham kh o ý ki n T ng công ty d u khí Vi t Nam v vi c xác nh giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên. 3.1.2 Th i h n kê khai, t m n p thu tài nguyên: - i v i khai thác d u thô: Trong vòng 35 ngày k t ngày xu t bán d u thô, i tư ng n p thu ph i kê khai và g i cho cơ quan thu t khai t m n p thu tài nguyên (m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này), ng th i t m n p thu tài nguyên theo kê khai i v i s n lư ng d u thô th c xu t bán vào Kho B c Nhà nư c. - i v i khai thác khí thiên nhiên: Ch m nh t là ngày 10 c a tháng sau, i tư ng n p thu kê khai và g i cho cơ quan thu t khai t m n p thu tài nguyên (m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này) và n p thu tài nguyên i v i s n lư ng khí thiên nhiên th c, khai thác c a tháng trư c vào Kho b c Nhà nư c theo th i h n ghi trên thông báo thu nhưng ch m nh t không ư c quá ngày 25 c a tháng sau. Quá th i h n trên, n u i tư ng n p thu chưa g i t khai t m n p thu tài nguyên và các tài li u ính kèm v vi c ã t m n p thu tài nguyên cho cơ quan thu thì cơ quan thu có quy n n nh s thu tài nguyên, thông báo cho i tư ng n p thu s thu tài nguyên t m n p, ra quy t nh v x ph t ch m kê khai, n p thu theo qui nh c a pháp lu t hi n hành và thông báo th i h n n p thu tài nguyên theo n nh c a cơ quan thu và ti n ph t (n u có).
 8. 3.2. Quy t toán thu tài nguyên: Thu tài nguyên ư c quy t toán trên cơ s s n lư ng d u khí th c, th c t khai thác trong kỳ n p thu , c th như sau: 3.2.1. Quy t toán thu tài nguyên i v i khai thác d u thô: 3.2.1a. Xác nh thu tài nguyên b ng d u thô ph i n p trong kỳ n p thu : Thu tài nguyên = S n lư ng d u thô x Thu su t x S ngày khai thác d u thô b ng d u thô ch u thu tài nguyên thu bình quân/ ngày trong kỳ ph i n p trong tài nguyên trong kỳ n p thu n p thu kỳ n p thu 3.2.1b. Xác nh t l thu tài nguyên b ng d u thô c a s n lư ng khai thác trong kỳ n p thu : T l thu tài = Thu tài nguyên b ng x 100% nguyên b ng d u thô ph i n p trong kỳ n p thu d u thô trong S n lư ng d u thô khai thác trong kỳ n p thu kỳ n p thu 3.2.1c. Xác nh thu tài nguyên b ng d u thô xu t bán trong kỳ n p thu : Thu tài nguyên b ng = S n lư ng x T l thu tài nguyên d u thô xu t bán trong d u thô b ng d u thô kỳ n p thu xu t bán trong kỳ n p thu 3.2.1d. Xác nh thu tài nguyên b ng d u thô chưa xu t bán trong kỳ n p thu làm cơ s quy t toán thu tài nguyên b ng d u thô ph i n p cho kỳ n p thu ti p theo: Thu tài nguyên = Thu tài nguyên + Thu tài nguyên - Thu tài nguyên b ng d u thô b ng d u thô chưa b ng d u thô b ng d u thô xu t bán trong kỳ chưa xu t bán trong n p thu trư c ph i n p trong xu t bán trong kỳ n p thu kỳ n p thu kỳ n p thu 3.2.1e. Xác nh s ti n ph i n p t xu t bán thu tài nguyên b ng d u thô trong kỳ n p thu : S ti n ph i n p t xu t = Thu tài nguyên b ng x Giá tính thu
 9. bán thu tài nguyên b ng d u thô xu t bán Tài nguyên i d u thô trong kỳ n p thu trong kỳ n p thu v i d u thô Trong ó: Thu tài nguyên b ng d u thô xu t bán trong kỳ n p thu xác nh như hư ng d n t i i m 3.2.1.c trên ây; Giá tính thu tài nguyên i v i d u thô: là giá bình quân gia quy n c a d u thô ư c bán t i i m giao nh n theo h p ng giao d ch sòng ph ng trong kỳ n p thu . Ví d 4 xác nh giá tính thu tài nguyên: Gi s : s n lư ng d u thô ư c bán trong quí (10.000.000 thùng) ư c xu t bán thành 3 lô: lô 1 có s n lư ng là 2.000.000 thùng, bán v i giá 18 USD/ thùng; lô 2 có s n lư ng là 2.000.000 thùng, bán v i giá 20 USD/ thùng; lô 3 có s n lư ng là 6.000.000 thùng, bán v i giá 14 USD/ thùng. Giá tính = ( 2.000.0000 x 18) + (2.000.0000 x 20)+ (6.000.0000 x 14) = 16 thu tài 10.000.000 USD/ nguyên thùng iv i d u thô Trư ng h p d u thô không ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì giá tính thu tài nguyên xác nh như hư ng d n t i i m 3.1, M c I, Ph n th hai Thông tư này. 3.2.1f. Xác nh s ti n n p thi u (ho c th a) t xu t bán thu tài nguyên b ng d u thô trong kỳ n p thu : S ti n n p thi u = S ti n xu t bán + S ti n xu t bán - S ti n t m (ho c th a) t xu t thu tài nguyên n p thu bán thu tài nguyên thu tài nguyên b ng b ng d u thô b ng d u thô trong d u thô n p thi u (ho c ph i n p trong tài nguyên kỳ th a) trong kỳ n p thu kỳ n p thu trong kỳ trư c n p thu n p thu Trong ó: * S ti n xu t bán thu tài nguyên b ng d u thô n p thi u (ho c th a) trong kỳ n p thu trư c ư c xác nh theo t khai quy t toán thu tài nguyên c a kỳ n p thu trư c.
 10. * S ti n xu t bán thu tài nguyên b ng d u thô ph i n p trong kỳ n p thu xác nh như hư ng d n t i i m 3.2.1.e, M c I, Ph n th hai Thông tư này. * S ti n t m n p thu tài nguyên xác nh như hư ng d n t i i m 3.1 M c I, Ph n th hai Thông tư này. 3.2.2. Quy t toán thu tài nguyên i v i khai thác khí thiên nhiên: 3.2.2a. Xác nh thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên ph i n p trong kỳ n p thu : Thu = S n lư ng khí thiên x Thu su t x S ngày khai nhiên ch u thu tài thác khí tài nguyên nguyên bình quân/ thu ngày trong kỳ n p thiên nhiên b ng khí thiên nhiên thu tài ph i n p trong kỳ trong kỳ n p thu nguyên n p thu 3.2.2b. Xác nh s ti n ph i n p t xu t bán thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên trong kỳ n p thu : S ti n ph i n p t = Thu tài nguyên x Giá tính thu tài nguyên xu t bán thu tài nguyên b ng b ng khí thiên nhiên khí thiên nhiên i v i khí thiên ph i n p trong kỳ nhiên trong kỳ n p thu n p thu Trong ó: * Thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên ph i trong kỳ n p thu xác nh như hư ng d n t i i m (a) trên ây; * Giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên: là giá bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng t i i m giao nh n trong kỳ n p thu . Trư ng h p khí thiên nhiên không ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì giá tính thu tài nguyên xác nh như hư ng d n t i i m 3.1 M c I, Ph n th hai Thông tư này. 3.2.2c. Xác nh s ti n n p thi u (ho c th a) t xu t bán thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên trong kỳ n p thu : S ti n n p thi u = S ti n xu t bán thu + S ti n xu t - S ti n t m (ho c th a) t xu t tài nguyên b ng n p thu tài bán thu tài nguyên bán thu tài nguyên trong b ng khí thiên nhiên khí thiên nhiên n p nguyên b ng khí kỳ n p thu trong kỳ thiên nhiên ph i thi u (ho c th a) trong n p trong kỳ n p
 11. kỳ n p thu n p thu thu trư c Trong ó: * S ti n xu t bán thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên n p thi u (ho c th a) trong kỳ n p thu trư c ư c xác nh theo t khai quy t toán thu tài nguyên c a kỳ n p thu trư c. * S ti n ph i n p t xu t bán thu tài nguyên b ng khí thiên nhiên trong kỳ n p thu xác nh như hư ng d n t i i m 3.2.2.b, M c I, Ph n th hai Thông tư này. * S ti n t m n p thu tài nguyên xác nh như hư ng d n t i i m 3.1, M c I, Ph n th hai Thông tư này. Trong vòng 40 ngày u c a quý sau, i tư ng n p thu ph i kê khai và g i cho cơ quan thu b n quy t toán thu tài nguyên c a kỳ n p thu trư c (m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này). Khi quy t toán thu , n u s thu t m n p trong kỳ n p thu l n hơn s thu ph i n p thì s thu n p th a ư c tr vào s thu ph i n p c a l n n p thu ti p theo; n u s thu t m n p trong kỳ n p thu ít hơn s thu ph i n p thì i tư ng n p thu ph i n p s thu còn thi u vào Kho b c Nhà nư c cùng v i th i h n n p t quy t toán thu tài nguyên. Trư ng h p phát hi n i tư ng n p thu kê khai quy t toán thu tài nguyên không úng, trong vòng 7 ngày k t ngày nh n ư c quy t toán thu tài nguyên, cơ quan thu thông báo b ng văn b n cho i tư ng n p thu s thu chính th c ph i n p trong kỳ n p thu trư c và th i h n th c hi n vi c quy t toán thu tài nguyên. Quá th i h n 40 ngày nêu trên, n u i tư ng n p thu chưa g i cho cơ quan thu quy t toán thu tài nguyên c a kỳ n p thu trư c thì cơ quan thu có quy n n nh s thu tài nguyên ph i n p trong kỳ n p thu trư c, thông báo cho i tư ng n p thu s thu n nh, s thu ã t m n p trong kỳ n p thu , s thu n p th a ư c tr vào l n n p thu ti p theo (n u có), ho c s thu còn thi u ph i n p và các quy t nh v x ph t ch m kê khai, n p thu theo qui nh c a pháp lu t hi n hành và th i h n n p thu còn thi u, ti n ph t (n u có). Trư ng h p không còn kỳ n p thu ti p theo mà s thu tài nguyên t m n p l n hơn s thu ph i n p trong kỳ n p thu thì B Tài chính s hoàn tr s thu n p th a cho i tư ng n p thu . H sơ ngh hoàn thu th c hi n như hư ng d n t i Thông tư s 25/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 c a B Tài chính bao g m: + Công văn ngh hoàn l i s thu n p th a. N i dung công văn ph i ghi rõ lý do ngh hoàn l i ti n thu ã n p; tên, mã s thu , a ch , s tài kho n c a i tư ng ngh hoàn l i s thu ã n p; + B ng kê s ti n thu ã n p c a kỳ n p thu cu i cùng kèm theo các ch ng t n p ti n vào Kho B c Nhà nư c (b n sao có xác nh n c a i tư ng xin hoàn thu ) và xác
 12. nh n c a Kho B c Nhà nư c v s ti n thu ã n p (ghi rõ s thu ã n p vào chương, lo i, kho n, h ng theo qui nh c a m c l c Ngân sách); + Thông báo quy t toán thu tài nguyên c a kỳ n p thu cu i cùng c a cơ quan thu , trong ó ghi rõ s thu tài nguyên n p th a ư c hoàn tr (b n sao có xác nh n c a i tư ng ngh hoàn thu ). H sơ ngh hoàn thu g i n cơ quan thu a phương nơi i tư ng n p thu ăng ký n p thu . Cơ quan thu ki m tra h sơ. N u h sơ ngh hoàn thu y và úng qui nh thì trong vòng 7 ngày, cơ quan thu ph i g i h sơ hoàn thu t i B Tài chính (T ng c c thu ) B Tài chính xem xét ra quy t nh hoàn thu . Trư ng h p h sơ ngh hoàn thu không y và không úng qui nh thì trong vòng 5 ngày cơ quan thu thông báo b ng văn b n cho i tư ng ngh hoàn thu . Trong vòng 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Tài chính ra quy t nh hoàn thu cho i tư ng ngh hoàn thu . II. THU XU T KH U, THU NH P KH U: T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí th c hi n n p thu xu t khNu, thu nh p khNu theo qui nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành. Ngoài ra, B Tài chính hư ng d n m t s n i dung c th như sau: 1. Thu xu t khNu d u thô: Thu xu t khNu d u thô ư c xác nh như sau: S thu = S lư ng x Giá tính x T l thu xu t d u thô thu khNu d u thô Xu t khNu d u thô xu t khNu Trong ó: * S lư ng d u thô xu t khNu là s n lư ng d u thô th c, th c t xu t khNu. * Giá tính thu xu t khNu là giá bán d u thô theo h p ng giao d ch sòng ph ng. Trư ng h p d u thô không ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì giá tính thu xu t khNu ư c xác nh như hư ng d n t i i m 3.1, M c I, Ph n th hai Thông tư này. * T l thu xu t khNu d u thô ư c xác nh như sau: T l thu = 100% - T l thu tài x Thu su t thu xu t khNu d u xu t khNu d u nguyên t m n p thô theo Bi u thu xu t khNu thô hi n hành Ví d 5 xác nh t l thu xu t khNu i v i d u thô xu t khNu:
 13. Gi s : + T l thu tài nguyên t m n p theo ví d 3 nêu trên: 16,175% + Thu su t thu xu t khNu d u thô theo Bi u thu xu t nh p khNu hi n hành: 4% T l thu xu t khNu d u thô: 3,353% ={(100% - 16,175%) x 4%} Trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm, căn c t l thu tài nguyên t m n p, thu su t thu xu t khNu d u thô, B Tài chính ho c cơ quan ư c B Tài chính u quy n s thông báo t l t m n p thu xu t khNu i v i t ng h p ng d u khí. Trư ng h p, s n lư ng d u khí d ki n khai thác 6 tháng cu i năm thay i ph i i u ch nh l i t l t m n p thu tài nguyên như hư ng d n t i i m 3.1, M c I, Ph n th hai Thông tư này thì B Tài chính s xác nh và thông báo l i t l thu xu t khNu d u thô. i v i h p ng d u khí ang khai thác, n u i tư ng n p thu ã n p thu xu t khNu i v i ph n thu tài nguyên b ng d u thô c a s n lư ng d u thô th c, xu t khNu t ngày 1/7/2000 thì s thu xu t khNu ã n p i v i ph n thu tài nguyên b ng d u thô thu c di n không ch u thu xu t khNu s ư c tr vào s thu xu t khNu ph i n p c a các l n n p thu ti p theo. có cơ s xác nh s thu xu t khNu ã n p i v i ph n thu tài nguyên b ng d u thô c a s n lư ng d u thô th c, xu t khNu t ngày 1/7/2000, i tư ng n p thu ph i g i h sơ n B Tài chính (T ng c c thu ) bao g m: + B ng kê s n lư ng d u khí th c, khai thác t ngày 30/6/2000 tr v trư c, t n kho xu t khNu sau 1/7/2000; s n lư ng d u khí th c, khai thác t ngày 1/7/2000 n ngày 31/12/2000; s n lư ng d u khí th c, xu t khNu theo các t khai xu t nh p khNu hàng hoá t ngày 1/7/2000 n ngày 31/12/2000; s n lư ng d u khí th c, khai thác trư c ngày 31/12/2000, t n kho xu t khNu sau 1/1/2001; + B ng kê s thu xu t khNu và b n sao ch ng t n p thu xu t khNu d u thô ã n p i v i s n lư ng d u thô th c xu t theo các t khai xu t nh p khNu hàng hoá k t ngày 1/7/2000; + Quy t toán thu tài nguyên i v i s n lư ng d u khí th c, khai thác k t ngày 1/7/2000. 2. Kê khai, n p thu xu t khNu d u thô: Th t c kê khai, n p thu xu t khNu d u thô th c hi n theo qui nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu. Th i h n n p thu xu t khNu d u thô là 35 ngày k t ngày cơ quan H i quan làm th t c xu t khNu d u thô. Quá th i h n trên, n u i tư ng n p thu chưa kê khai và n p thu xu t khNu thì cơ quan H i quan th c hi n các bi n pháp x lý vi ph m v kê khai, ch m n p thu xu t khNu theo qui nh c a pháp lu t v thu xu t khNu thu nh p khNu. 3. Mi n thu nh p khNu:
 14. 3.1 T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu ho c u thác nh p khNu hàng hoá, ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu nêu t i i u 54, Ngh nh s 48/2000/N -CP. Căn c vào Gi y phép u tư, chương trình công tác, ngân sách hàng năm và Danh m c v t tư trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành, B Thương m i duy t danh m c hàng hoá nh p khNu mi n thu , hàng hoá t m nh p khNu, tái xu t khNu mi n thu ph c v cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí c a t ng h p ng d u khí. Căn c danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu , hàng hoá t m nh p khNu, tái xu t khNu mi n thu ư c phê duy t, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p khNu c a các h p ng d u khí. nh kỳ hàng quý các C c H i quan t p h p báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan kim ng ch xu t, nh p khNu, s lư ng hàng hoá nh p khNu c a các h p ng d u khí. 3.2 Nhà th u ph , các t ch c, cá nhân khác tr c ti p nh p khNu, ho c u thác nh p khNu hàng hoá, ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu nêu t i i u 54 Ngh nh 48/2000/N - CP cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ký v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. H sơ xu t trình v i cơ quan H i quan mi n thu nh p khNu bao g m: + Công văn ngh mi n thu nh p khNu; + H sơ liên quan n vi c nh p khNu hàng hoá (theo qui nh i v i hàng hoá nh p khNu); + Xác nh n c a t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí v s lư ng, ch ng lo i, qui cách hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu s d ng cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ã ký; + H p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ký v i t ch c cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí (b n sao có xác nh n c a ơn v ). Trư ng h p hàng hoá ư c nh p khNu nhi u l n thì ch c n xu t trình l n nh p khNu u tiên; + Danh m c m t hàng ư c mi n thu nh p khNu do B Thương m i c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí (b n sao có xác nh n c a t ch c cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí). Trư ng h p hàng hoá ư c nh p khNu nhi u l n thì ch c n xu t trình l n nh p khNu u tiên; + H p ng nh p khNu, ho c h p ng u thác nh p khNu hàng hoá ph c v cho ho t ng tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí (b n sao có xác nh n c a ơn v ). Trư ng h p hàng hoá ư c nh p khNu nhi u l n thì ch c n xu t trình l n nh p khNu u tiên.
 15. H t th i h n th c hi n h p ng cung c p hàng hoá ho c h p ng cung c p d ch v , nhà th u ph ho c t ch c, cá nhân khác có trách nhi m quy t toán v i cơ quan h i quan nơi làm th t c mi n thu nh p khNu và thông báo cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí s lư ng, giá tr hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu, th c t s d ng cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. S hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nhưng không dùng cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i truy thu thu nh p khNu theo qui nh c a văn b n pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có trách nhi m quy t toán v i cơ quan h i quan nơi ăng ký nh p khNu hàng hoá v s lư ng, giá tr hàng hoá do nhà th u ph ho c t ch c cá nhân khác nh p khNu mi n thu . Vi c mi n thu nh p khNu hư ng d n t i i m 3.2 này áp d ng i v i các h p ng cung c p hàng hoá ư c ký v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. 4. Kê khai và truy n p thu nh p khNu: 4.1. Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nêu t i i u 54, Ngh nh s 48/2000/ N - CP, n u s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam thì ph i ư c B Thương m i cho phép. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i truy n p l i s thu nh p khNu ã ư c mi n. i v i hàng hoá nh p khNu t i th i i m Lu t thu tiêu th c bi t chưa có hi u l c và ã ư c mi n thu nh p khNu, nhưng khi s d ng vào m c ích khác v i m c ích ban u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam vào th i i m Lu t thu tiêu th c bi t có hi u l c thì ngoài vi c ph i truy n p thu nh p khNu (theo thu su t hi n hành t i th i i m truy n p), t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu tiêu th c bi t i v i các hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t. Trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày s d ng hàng hoá vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c ngày như ng bán hàng hoá ghi trên các văn b n ch ng t , hoá ơn có liên quan, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có trách nhi m ph i khai báo v i cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính, ho c v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá, ho c v i cơ quan H i quan nơi ăng ký t khai nh p khNu hàng hoá (m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Quá th i h n trên mà không khai báo thì s b x ph t theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t. Thu nh p khNu truy n p ư c xác nh trên cơ s các căn c tính thu g m thu su t, t giá, giá tính thu t i th i i m tính truy n p. Trong quá trình qu n lý thu thu các t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí, cơ quan thu có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá xu t nh p khNu ư c mi n thu , khi phát hi n các trư ng h p s d ng hàng hoá không úng m c ích ho c như ng bán hàng hoá ã ư c mi n thu thì ngoài vi c
 16. thu thu giá tr gia tăng theo quy nh t i Lu t thu giá tr gia tăng, C c trư ng c c thu t nh, thành ph ư c quy n ra quy t nh truy thu thu nh p khNu ho c thu tiêu th c bi t (n u có) và x ph t theo các quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, Lu t thu tiêu th c bi t. 4.2. Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nêu t i i u 54, Ngh nh s 48/2000/N - CP, n u chuy n như ng cho t ch c, cá nhân khác ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo h p ng d u khí ã ư c phê duy t ph i ư c B Thương m i cho phép. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c mi n truy n p thu nh p khNu. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi chuy n như ng hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có s hàng hoá chuy n như ng có trách nhi m khai báo v i cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính, ho c v i cơ quan H i quan nơi chuy n như ng hàng hoá, ho c v i cơ quan H i quan nơi ăng ký t khai nh p khNu. Cơ quan H i quan căn c th c t hàng hoá chuy n như ng ban hành quy t nh mi n thu nh p khNu và g i 1 b n sao quy t nh mi n thu nh p khNu cho cơ quan h i quan nơi i tư ng mua l i hàng hoá ăng ký nh p khNu hàng hoá làm cơ s tr vào Danh m c hàng hoá nh p khNu mi n thu do B Thương m i c p cho i tư ng mua l i hàng hoá. 4.3. Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nêu t i i u 54, Ngh nh s 48/2000/N - CP, n u chuy n giao cho T ng công ty d u khí Vi t Nam theo tho thu n t i h p ng d u khí ph i ư c B Thương m i cho phép. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c mi n truy n p thu nh p khNu và các lo i thu khác có liên quan. Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi chuy n như ng hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu cho T ng công ty d u khí Vi t Nam, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có trách nhi m khai báo v i cơ quan h i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính, ho c v i cơ quan H i quan nơi chuy n như ng hàng hoá, ho c v i cơ quan H i quan nơi ăng ký t khai nh p khNu. Cơ quan H i quan căn c th c t hàng hoá chuy n như ng ban hành quy t nh mi n thu nh p khNu. III. THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT): T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí th c hi n thu GTGT theo qui nh c a Lu t thu GTGT hi n hành. Ngoài ra, B Tài chính hư ng d n m t s n i dung c th như sau: 1. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu ho c u thác nh p khNu hàng hoá, không ph i n p thu GTGT i v i hàng hóa nh p khNu thu c di n không ch u thu GTGT qui nh t i i u 55, Ngh nh 48/2000/N -CP. Th t c, h sơ xu t trình v i cơ quan H i quan không ph i n p thu GTGT th c hi n như qui nh c a pháp lu t v thu GTGT hi n hành. có cơ s xác nh v t tư nh p khNu không ch u thu GTGT, hàng năm, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i g i công văn
 17. cam k t h p ng d u khí trong giai o n tìm ki m thăm dò, phát tri n m cho cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu hàng hoá. Ch m nh t là 30 ngày trư c khi k t thúc giai o n tìm ki m thăm dò và phát tri n m , t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có trách nhi m thông báo v i cơ quan H i quan v th i gian k t thúc giai o n phát tri n m và b t u chuy n sang giai o n khai thác. Vi c xác nh v t tư nh p khNu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n thi t cho ho t ng thăm dò, phát tri n m không thu c i tư ng ch u thu GTGT qui nh t i i u 55, Ngh nh 48/2000/N -CP ư c áp d ng i v i các t khai nh p khNu hàng hoá ăng ký k t ngày 1/7/2000 và không áp d ng i v i h p ng d u khí ang trong giai o n khai thác có ti n hành tìm ki m thăm dò và phát tri n m b sung. 2. Các nhà th u ph , các t ch c, cá nhân khác tr c ti p nh p khNu ho c u thác nh p khNu hàng hoá, không ph i tr thu GTGT i v i hàng hoá nh p khNu không ch u thu GTGT qui nh t i i u 55, Ngh nh 48/2000/ N -CP cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ký v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. H sơ xu t trình v i cơ quan H i quan không ph i n p thu GTGT th c hi n như h sơ mi n thu nh p khNu nêu t i i m 3.2, M c II, Ph n th hai Thông tư này. Cơ quan H i quan căn c h sơ nêu trên, th c t hàng hoá nh p khNu, danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư thu c lo i trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành, cam k t v h p ng d u khí trong giai o n tìm ki m thăm dò và phát tri n m (áp d ng i v i trư ng h p nh p khNu v t tư) xác nh m t hàng không ch u thu GTGT. Hư ng d n v vi c áp d ng thu GTGT t i i m 2, M c III, Ph n th hai Thông tư này áp d ng i v i các h p ng d ch v , h p ng cung c p ký v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. IV. THU THU NH P DOANH NGHI P (TNDN): 1. i tư ng ch u thu : Toàn b thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí và thu nh p khác c a t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí là i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p. 2. Xác nh thu nh p ch u thu : Thu nh p ch u = Thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm + Thu nh p thu trong năm dò và khai thác d u khí trong năm tính khác tính thu thu
 18. 2.1 Thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trong năm tính thu b ng doanh thu t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr i (-) các chi phí liên quan n ho t ng này. 2.1.1. Doanh thu t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí là toàn b giá tr c a s n lư ng d u khí th c ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng trong năm tính thu . Trư ng h p d u khí không ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì doanh thu t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c xác nh b ng cách l y kh i lư ng ph n d u khí tương ng nhân v i giá bán do cơ quan thu xác nh như hư ng d n t i i m 3.1, M c I, Ph n th hai Thông tư này. 2.1.2. Chi phí liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu bao g m: 2.1.2a. Chí phí ư c phép thu h i trong năm tính thu : là các chi phí th c t phát sinh, liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trong ph m vi h p ng d u khí, ã ư c ki m toán hàng năm. Khi xác nh thu nh p ch u thu trong năm tính thu , i tư ng n p thu ư c tr kho n chi phí ư c phép thu h i th c t phát sinh nhưng không vư t quá t l tho thu n t i h p ng d u khí. Trư ng h p t i h p ng d u khí không có tho thu n v t l thu h i chi phí thì t l chi phí thu h i ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu là 35%. Các kho n chi phí ư c coi là chi phí ư c phép thu h i do các bên nhà th u tho thu n t i h p ng d u khí nhưng bao g m các chi phí ch y u dư i ây: - Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, công c lao ng, hàng hóa th c t s d ng cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; - Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương ti n công; ti n ăn gi a ca và các kho n ph c p, tr c p tr cho ngư i lao ng Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th phù h p v i qui nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng; - Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí b o qu n kho tàng, nhà c a, phòng cháy ch a cháy; chi phí cho giáo d c, ào t o, y t ; - Chi phí d ch v mua ngoài: + i n, nư c, d ch v bưu i n, ti n thuê ki m toán, in n tài li u; + Chi phí b o hi m trách nhi m, b o hi m tài s n theo h p ng ký v i các Công ty b o hi m Vi t Nam ho c Công ty b o hi m khác ư c phép ho t ng h p pháp t i Vi t Nam (sau ây ư c g i là doanh nghi p b o hi m). i v i lo i nghi p v b o hi m theo t p quán qu c t , t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và
 19. khai thác d u khí ph i tham gia nhưng t i th i i m phát sinh nhu c u b o hi m, doanh nghi p b o hi m không áp ng ư c nhu c u b o hi m phát sinh thì t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c tham gia b o hi m t i Công ty b o hi m nư c ngoài. Chi phí tham gia b o hi m ư c tính là chi phí ư c phép thu h i. + Chi phí mua s m ho c tr ti n s d ng các tài li u k thu t, d ch v , k thu t; Chi phí chuy n giao công ngh , b n quy n, b ng sáng ch , nhãn hi u hàng hoá theo các h p ng chuy n giao công ngh , h p ng li-xăng ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t. + Chí phí thuê các lo i máy móc, thi t b , phương ti n ph c v cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí theo h p ng thuê: + Chi phí tư v n theo h p ng thuê tư v n và các chi phí d ch v thuê ngoài khác; - Chi phí tháo d các công trình c nh ph c v cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. - Chi phí liên quan tr c ti p n vi c tiêu th d u khí như chi phí b o qu n, chi phí b c x p, v n chuy n, thuê kho bãi. - Chi phí qu n lý i u hành bao g m: chi phí qu n lý i u hành chung liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí phát sinh t i Vi t Nam. - Thu GTGT ã tr cho hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t ho c kinh doanh hàng hoá, d ch v không ch u thu GTGT. - Các kho n thu , phí, l phí mang tính ch t thu , tr thu tài nguyên, thu xu t khNu, thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá, d ch v bán ra thu c di n ch u thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p, thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 2.1.2b. Thu tài nguyên, thu xu t khNu ph i n p trong năm tính thu . 2.1.2c. Ti n hoa h ng d u khí tho thu n trong h p ng d u khí như: ti n hoa h ng ch ký, ti n hoa h ng phát hi n thương m i, ti n hoa h ng s n xu t th c t phát sinh trong kỳ n p thu . Riêng các kho n hoa h ng d u khí phát sinh trư c khi có s n xu t thương m i ư c phân b theo th i h n áp d ng i v i kh u hao tài s n c nh vô hình theo qui nh hi n hành c a B Tài chính, khi xác nh thu nh p ch u thu . 2.1.2d. Các kho n óng góp tài tr vì m c ích xã h i, t thi n cho các t ch c cá nhân Vi t Nam như: óng góp kh c ph c h u qu thiên tai, tai n n b t ng , óng góp vào qu ng h bà m Vi t Nam anh hùng, gia ình li t s , ngư i có công v i cách m ng, ngư i tàn t t không nơi nương t a, qu phòng ch ng các b nh xã h i. T t c các kho n chi phí nêu trên ph i có ch ng t h p l , b t kỳ kho n chi nào không có ch ng t ho c ch ng t không h p l u không ư c tính là chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. 2.2 Thu nh p khác trong năm tính thu bao g m:
 20. 2.2.1. Chênh l ch v mua bán ch ng khoán sau khi ã tr i các chi phí liên quan n vi c mua bán ch ng khoán; 2.2.2. Thu nh p t quy n s h u, quy n s d ng tài s n, bao g m: + Thu nh p v cho thuê tài s n; + Thu nh p t s d ng ho c quy n s d ng s h u trí tu ; + Thu nh p khác v quy n s h u, quy n s d ng tài s n; i v i trư ng h p tài s n b t n th t, b h ng do nguyên nhân ch quan thì các kho n l liên quan t i tài s n ó không ư c h ch toán vào thu nh p khác mà ph i xác nh i tư ng ch u trách nhi m b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t; 2.2.3. Thu nh p t chuy n như ng, thanh lý tài s n; 2.2.4. Lãi cho vay, lãi ti n g i, k c kho n lãi ti n g i phát sinh t ti n g i v n c a các bên nhà th u chưa s d ng cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; 2.2.5. Chênh l ch v mua bán ngo i t , chênh l ch v t giá theo hư ng d n c a B Tài chính; 2.2.6. Thu nh p t các kho n thu khó òi ã xoá s k toán nay òi ư c; 2.2.7. Các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; 2.2.8. Thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí và thu nh p khác có liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t nh ng năm trư c chưa ưa vào báo cáo tài chính năm ó, năm nay m i phát hi n ra; 2.2.9. Thu nh p t các kho n doanh thu khác có liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí như: ti n bán d u khí trong giai o n s n xu t th trư c khi b t u s n xu t thương m i; ti n bán v t tư không dùng h t mà chi phí c a các v t tư này ã ư c tính là chi phí thu h i; thu do bán ph li u, kho n thu c a khách hàng do s d ng phương ti n, cơ s v t ch t trong quá trình mua d u khí và thu khác, sau khi tr i các kho n chi phí t o ra thu nh p ch u thu ; 2.2.10. Các kho n thu nh p khác như: ti n thư ng c a khách hàng, quà bi u, quà t ng... 3. Xác nh s thu ph i n p: S thu thu nh p doanh = Thu nh p ch u thu x Thu su t thu thu nghi p ph i n p trong trong nh p doanh nghi p năm tính thu năm tính thu Trong ó :
Đồng bộ tài khoản