Thông tư 48/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư 48/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2010 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 48/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N N I DUNG VÀ M C CHI C A D ÁN K T H P QUÂN DÂN Y B O V , CHĂM SÓC S C KHO NHÂN DÂN VÀ PH C V AN NINH QU C PHÒNG GIAI O N 2001 - 2010 Căn c Quy t nh s 1026/Q -TTg ngày 10/8/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t D án K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và ph c v an ninh qu c phòng giai o n 2001-2010; Sau khi có ý ki n tho thu n c a B Y t t i văn b n s 2795 /YT-KH ngày 03 tháng 04 năm 2003 và c a B Qu c phòng t i văn b n s 1329/BQP ngày 18 tháng 04 năm 2003, B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi c a D án K t h p quân dân y b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và ph c v an ninh qu c phòng giai o n 2001- 2010 (sau ây g i t t là D án KHQDY) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng th c hi n Thông tư này là các ơn v có s d ng kinh phí c a D án, g m: 240 tr m y t quân dân y k t h p, 4 trung tâm y t huy n o tham gia d án và các ơn v y t cơ ng theo Quy t nh s 1026/Q -TTg ngày 10/8/2001 c a Th tư ng Chính ph ( ính kèm ph l c 1a,1b,1c). 2. Ngu n kinh phí c a D án ư c hình thành t ngu n ngân sách Nhà nư c, ngu n óng góp c a c ng ng và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các ơn v s d ng kinh phí c a D án ph i t ch c qu n lý và s d ng theo úng quy nh c a các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t NSNN và quy nh t i Thông tư này. II. N I DUNG VÀ M C CHI C A D ÁN 1. Ngân sách Trung ương chi: 1.1. Chi i u tra, kh o sát th c tr ng và các y u t nh hư ng n ho t ng c a các tr m y t trên a bàn tri n khai D án. N i dung và m c chi c th ư c áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí chi các cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách Nhà nư c.
 2. 1.2. Chi vi t, biên so n tài li u chuyên môn nghi p v : M c chi t i a không quá 50.000 ng/trang tiêu chuNn 300 t . 1.3. Chi cho các ho t ng truy n thông, giáo d c s c kho cho nhân dân thu c các xã tri n khai D án: - Chi tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng như ài phát thanh, ài truy n hình, báo chí theo m c giá quy nh c a Nhà nư c. - Chi h tr cán b quân dân y tr c ti p i tuyên truy n giáo d c s c kho cho ng bào dân t c t i các xã thu c D án trong các t m chi n d ch tuyên truy n. M c chi 12.000 ng/ngư i/ngày tr c ti p xu ng a bàn. 1.4. Chi cho các ho t ng ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v cho cán b y t tham gia D án. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh v ch chi tiêu h i ngh , t p hu n và ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành. 1.5. H tr m t l n nâng c p, s a ch a các tr m y t thu c D án. Trình t và th t c xây d ng, s a ch a, nâng c p th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 1.6. H tr m t l n trang thi t b y t cho các tr m y t , trung tâm y t huy n thu c D án. Danh m c mua s m c a tr m y t và trung tâm y t huy n ph i n m trong danh m c trang thi t b , d ng c y t c a t ng tuy n quy nh t i Quy t nh s 437/Q - BYT ngày 20/2/2002 c a B trư ng B Y t . Ngoài ra, các tr m y t thu c D án ư c tăng cư ng thêm m t b ti u ph u (Ph l c 2a), m t b khám ngũ quan khoa (Ph l c 2b), m t máy khí dung (Ph l c 2c) theo phê duy t c a Ban ch nhi m D án. 1.7. H tr m t l n mua túi thu c lưu ng ph c v công tác chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân t i các tr m y t thu c D án. 1.8. H tr l n u chi xây d ng thí i m l c lư ng y t cơ ng c p t nh nh m áp ng yêu c u can thi p nhanh trong các tình tr ng khNn c p: Danh sách các t nh, thành ph ư c xây d ng l c lư ng y t cơ ng thí i m do B trư ng B Y t và B trư ng B Qu c phòng th ng nh t. N i dung chi g m: - H tr l n u trang thi t b y t c n thi t cho l c lư ng y t cơ ng theo danh m c trang thi t b ã ư c B trư ng B Y t , B trư ng B Qu c phòng phê duy t. - Chi h tr l n u cho ho t ng hu n luy n, di n t p, tri n khai th c hi n áp ng các tình hu ng khNn c p c a l c lư ng y t cơ ng: + Tr thù lao ngư i tham gia hu n luy n, di n t p: M c chi 15.000 ng/ngư i/ngày. + Tr thù lao ban ch o, ban t ch c và giáo viên hư ng d n hu n luy n, di n t p: M c chi 30.000 ng/ngư i/ngày.
 3. + Thuê mư n trang thi t b và các chi phí khác ph c v công tác hu n luy n, di n t p (n u có). 1.9. Chi h tr cho các ho t ng khám ch a b nh, phòng ch ng d ch b nh t xu t cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo và ho t ng kh c ph c h u qu thiên tai, th m h a vùng thu c ph m vi D án theo quy t nh c a Ch nhi m D án g m các n i dung : - Chi mua thu c, hoá ch t, v t tư tiêu hao; - Chi xăng, d u; - Chi thù lao cho cán b quân, dân y tr c ti p khám ch a b nh cho nhân dân: M c chi 20.000 ng/ngư i/ngày (ngoài ch công tác phí hi n hành). 2. Ngân sách a phương chi: a phương có tri n khai d án KHQDY, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch và ch ng b trí ngân sách hàng năm c a a phương theo phân c p ngân sách hi n hành th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a D án, c th như sau: 2.1. Xây d ng m i tr m y t xã k t h p quân dân y ( i v i nh ng xã thu c D án chưa có tr m y t xã) theo chuNn qu c gia y t xã quy nh t i Quy t nh s 370/2002/Q -BYT ngày 7/2/2002 c a B trư ng B Y t . 2.2. m b o chi ho t ng thư ng xuyên cho các tr m y t xã k t h p quân dân y theo n i dung và m c chi quy nh t i Thông tư Liên t ch s 119/2002/TTLT-BTC- BYT ngày 27/12/2002 c a Liên B Tài chính - Y t hư ng d n n i dung thu, chi và m c chi thư ng xuyên c a các tr m y t xã. 2.3. m b o duy trì ho t ng c a l c lư ng y t cơ ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho nh ng năm ti p theo sau khi có Quy t nh thành l p c a c p có thNm quy n. 2.4. Chi d y ti ng dân t c thi u s cho cán b quân dân y tham gia D án. N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh v ch t p hu n, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành. 2.5. Chi h tr cho cán b quân, dân y tăng cư ng cho các tr m y t KHQDY (th i gian tăng cư ng t 3 tháng tr lên). M c chi do Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 3. Chi khen thư ng cho các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v c a D án: - M c chi áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và b o v t qu c.
 4. - C p nào Quy t nh khen thư ng thì ngân sách c p ó chi ti n thư ng. III. CÔNG TÁC L P, CH P HÀNH D TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ VÀ CH BÁO CÁO: 1. Các ngu n kinh phí c a d án ư c qu n lý, d toán, c p phát và quy t toán theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t hi n hành. 1.1. Ban i u hành D án Trung ương l p d toán chi cho các ho t ng c a D án do Trung ương th c hi n trên cơ s k ho ch ho t ng ư c B Y t , B Qu c phòng th ng nh t và g i v B Y t t ng h p vào d toán chi Ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. 1.2. iv i a phương có th c hi n D án: - S Y t ch trì ph i h p v i cơ quan quân s a phương l p d toán chi cho ho t ng c a D án t i a phương trình c p có thNm quy n quy t nh theo phân c p ngân sách hi n hành. - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngân sách hàng năm c a a phương th c hi n các m c tiêu và nhi m v c a D án. 1.3. Trư ng h p D án KHQDY Trung ương th c hi n chuy n kinh phí cho các B , cơ quan Trung ương và a phương th c hi n h p ng trách nhi m v chuyên môn theo Quy t nh c a B trư ng B Y t : Các B , cơ quan Trung ương và a phương có trách nhi m tri n khai vi c chi tiêu theo úng n i dung và nh m c chi quy nh t i Thông tư này. 1.4. Hàng năm, các ơn v có s d ng kinh phí c a D án do B Y t ký h p ng l p báo cáo quy t toán s kinh phí ư c c p g i v Ban i u hành D án Trung ương (kèm theo b n sao các ch ng t chi tiêu) Ban i u hành d án t ng h p vào báo cáo quy t toán chung c a D án g i B Y t xét duy t và t ng h p vào quy t toán chung c a B theo quy nh hi n hành. 1.5. i v i ph n ngân sách a phương h tr cho các ho t ng c a d án quy t toán vào ngân sách a phương theo quy nh hi n hành. 2. i v i kinh phí c p b ng hi n v t: - Ban i u hành D án Trung ương c p phát hi n v t cho các ơn v th c hi n D án ph i thông báo cho S Y t ( i v i a phương) và cơ quan ch qu n ( i v i các B , cơ quan Trung ương) bi t s lư ng, ơn giá t ng lo i hi n v t m i l n c p S Y t và cơ quan ch qu n bi t và theo dõi qu n lý. Riêng i v i tài s n c nh ph i có biên b n bàn giao gi a Ban i u hành D án Trung ương và i di n bên nh n là S Y t (ho c cơ quan ch qu n) và S Tài chính - V t giá. S Y t và cơ quan ch qu n có trách nhi m hư ng d n các ơn v m s sách theo dõi, qu n lý và s d ng úng m c ích, có hi u qu s hi n v t ư c c p theo ch qu n lý tài s n hi n hành.
 5. - B Y t ch u trách nhi m t ng h p và quy t toán giá tr hi n v t ã c p cho các B , cơ quan Trung ương, a phương trong báo cáo quy t toán chung c a B Y t quy t toán v i ngân sách Trung ương. Các B , cơ quan Trung ương, a phương nh n kinh phí c p b ng hi n v t t Ban i u hành d án Trung ương không ph i quy t toán v i ngân sách B , ngành và a phương mình nhưng ph i m s sách theo dõi, ki m tra, giám sát ch t ch vi c xu t, s d ng, t n kho. 3. Hàng năm, B Y t ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n c a các ơn v th c hi n D án. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n nh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p ( ã ký) PH L C 1A DANH SÁCH CÁC N BIÊN PHÒNG VÀ CÁC XÃ CÓ N BIÊN PHÒNG NG CHÂN THU C BIÊN GI I B ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) STT T nh Huy n Xã n Biên phòng 1 Qu ng Ninh (7) H i Ninh Trà C Trà C - 03 2 H i Xuân H i Xuân - 05 3 H iY n L c Ph - 11 4 H i Sơn Pò Hèn - 15 5 TX Móng Cái Ka Long - 07 6 Qu ng Hà Qu ng c Qu ng c - 19 7 Bình Liêu Hoành Mô Hoành Mô - 23 8 L ng Sơn (11) ình L p B c Xa B c Xa - 33 9 Tam Gia Chi Lăng - 35 10 L c Bình Yên Khoái Chi Ma - 41 11 Cao L c Cao Lâu Ba Son - 43 12 L c Thanh Thanh Loà - 51 13 ng ăng H u Ngh - 55
 6. 14 B o Lâm B o Lâm - 53 15 Văn Lãng Tân Thanh Tân Thanh - 59 16 Thanh Long Na Hình - 63 17 Tràng nh Tân Minh Bình Nghi -67 18 Th ch An Qu c Khánh Pò Mã - 73 19 Cao B ng (15) Qu ng Hoà c Long c Long - 75 20 H Lang Tà Lùng Tà Lùng - 79 21 Th Hoa Th Hoa - 87 22 Quang Long Quang Long - 93 23 Trùng Khánh Lý Qu c Lý Qu c - 97 24 àm Thu àm Thu - 101 25 Trà Lĩnh Ng c Khê Ng c Khê - 107 26 Hà Qu ng Tri Phương Hùng Qu c - 117 27 T ng C t T ng C t - 125 28 Vân An N m Nhũng - 133 29 Thông Nông Sóc Hà Sóc Hà - 141 30 B oL c C n Yên C n Yên - 145 31 Khánh Xuân Xuân Trư ng-147 32 Cô Ba Cô Ba - 151 33 C c Pàng C c Pàng - 155 34 Hà Giang (12) Mèo V c Sơn V Lũng Làn - 159 35 Thư ng Phùng Săm Pun - 163 36 ng Văn ng Văn ng Văn -165 37 Lũng Cú Lũng Cú - 169 38 Th tr n ph Ph B ng - 177 B ng 39 Yên Minh B ch ích B ch ích - 185 40 Qu n B Tùng Vài Tùng Vài - 193 41 Nghĩa Thu n Nghĩa Thu n - 191 42 V Xuyên Thanh Thu Thanh Thu -199 43 Hoàng Xu Phì Thàng Tín Thàng Tín - 211
 7. 44 B n Máy B n Máy - 215 45 Xín M n Xín M n Xín M n - 219 46 Lào Cai (11) B c Hà Xi Ma Cai Xi Ma Cai - 227 47 Mư ng Khương Pha Long Pha Long - 235 48 Mư ng Khương Mư ng Khương - 241 49 N m Ch y N m Ch y - 243 50 B nL u B n L u - 247 51 T Gia Khâu T Gia Khâu - 231 52 Th xã Lào Cai Lào Cai Lào Cai - 251 53 Bát Sát B n Qua Bát Sát - 257 54 Trinh Tư ng Trinh Tư ng - 263 55 A Mu Sung A Mu Sung - 267 56 Y Tý Y Tý - 273 57 Lai Châu (18) Phong Th N m Xe N m Xe - 277 58 Dào San Dào San - 281 59 Si L L u Si L L u - 289 60 Vàng Ma Ch i Vàng Ma Ch i - 293 61 Ma Lù Thàng Ma Lù Thàng - 297 62 Sìn H Hu i Luông Hu i Luông - 299 63 Mư ng Tè Hua Pun Hua Pun - 305 64 Pa Pa - 309 65 Ka Lăng Ka Lăng - 311 66 Mù C Mù C - 315 67 Leng Su Xìn Leng Su Xìn - 405 68 Mư ng Nhé Mư ng Nhé - 409 69 Mư ng Lay Chà Cang Mư ng Chà - 413 70 Su Pha Phìn Su Pha Phìn - 417 71 i n Biên Mư ng Mươn Mư ng Mươn - 421
 8. 72 Pa Thơm Pa Thơm - 425 73 Tây Trang Tây Trang - 429 74 Mư ng Lói Mư ng Lói - 433 75 Sơn La ( 8 ) Sông Mã Púng Bánh Mư ng Lèo - 445 76 Mư ng L n Mư ng L n - 453 77 Chi ng Khương Chi ng Khương- 457 78 S pC p S p C p - 449 79 Yên Châu Nà ít Nà ít - 461 80 Chi ng Tương Pa Khom - 465 81 M c Châu Xuân Nha Xuân Nha - 473 82 Chi ng Kh a Pa Háng - 469 83 Thanh Hoá (6) Mư ng Lát Tén T n Tén T n - 485 84 Quang Chi u Quang Chi u 85 Pù Nhi Pù Nhi - 493 86 Quan Sơn Sơn Thu Na Mèo - 497 87 Tam Lư Tam Lư - 501 88 Thư ng Xuân Bát M t Bát M t - 505 89 Ngh An (13) Qu Phong Thông Th Thông Th - 515 90 H nh D ch Mư ng án - 517 91 Tri L Tri L - 519 92 Tương Dương Nhuôn Mai Luân Mai - 523 93 M Lý M Lý - 527 94 Keng u Keng u - 531 95 Na Loi Na Loi - 535 96 Kỳ Sơn N mC n N m C n - 547 97 Mư ng Típ Mư ng Típ - 543 98 N m Càn N m Càn - 547 99 Tam H p Tam H p - 551 100 Con Cuông Môn Sơn Cao V u - 555 101 Thanh Chương Thanh Hương Thanh Hương -
 9. 559 102 Hà Tĩnh (5) Hương Sơn Sơn H ng C u Treo - 563 103 Xuân H ng Xuân H ng - 565 104 Hương Khê Vũ Quang Vũ Quang - 567 105 Hương Vĩnh B n Giàng - 575 106 Phú Gia Tr i Tr - 571 107 Qu ng Bình (5) Minh Hoá Dân Hoá 1 Cà Xèng - 585 108 Dân Hoá 2 Cha Lo - 589 109 B Tr ch Thư ng Tr ch Cà Roòng - 593 110 Qu ng Ninh Trư ng Sơn Làng Mô - 597 111 L Thu Kim Thu Làng Ho - 601 112 Qu ng Tr (7) Hư ng Hoá Hư ng L p Cù Bai - 605 113 Hư ng Phùng Sen B t - 609 114 Tân Thành Lao B o 115 Thu n Thu n - 613 116 Thanh Tam Thanh - 617 117 Pa T ng Sa Tr m - 621 118 k Rông A Ngo Tây Sơn - 615 119 Th a T. Hu (3) A Lư i H ng Vân H ng Vân - 627 120 H ng Trung H ng Trung - 629 121 Hương Phong Hương Sơn - 633 122 Qu ng Nam (5) Hiên A Tiêng Hiên I - 645 123 Ch Ơm Hiên II - 649 124 Gi ng La Ê Gi ng I - 653 125 La Dê Gi ng II - 657 126 ăk Pre Gi ng III - 661 127 Kon Tum (9) ăk Glei ăk Plô ăk Plô - 665 128 ăk Nhoong ăk Nhoong - 669 129 ăk Loong ăk Loong - 673 130 D c Nông D c Nông - 675
 10. 131 Sa Th y Mo Rai Mo Rai - 709 132 Sa Th y - 713 133 Su i Cát - 711 134 I A Boóc I A Boóc - 705 135 Ng c H i B Y B Y - 677 136 Gia Lai (5) Chư P Y A Ao Y A Ao -717 (Pôcô) 137 Y A Kla Y A Kla - 721 138 Chư Prông Y A Plên Y A Plên - 725 139 Y A Púc Y A Púc - 727 140 Y A Mơ Y A Mơ - 729 141 ăk L c (11) E A Súp E A H leo E A H leo -735 142 á Băng á Băng - 739 143 Sê Rê P c Sê Rê P c -743 144 Bô Heng Bô Heng - 747 145 ăk Nông ăk am ăk am - 755 146 ăk Plao ăk Plao - 759 147 ăk Min ăk Song ăk Song - 763 148 N m Na N m Na - 751 149 ăk L p Qu ng Tr c Trương T n B u - 767 150 Pu P Răng -771 151 Bu Cháp - 775 152 Bình Phư c (8) Phư c Long cƠ Bù Gia M p - 785 153 L c Ninh Hưng Phư c Hoàng Di u - 789 154 Thi n Hưng Bù p - 793 155 Tân Ti n C u Tr ng -797 156 L c An Hoa Lư - 801 157 L cT n Chíu Riu - 803 158 L c Thành Tà N t - 805 159 Tà Vát -
 11. 160 Tây Ninh (11) Tân Châu Su i Ngô T ng Lê Chân-815 161 Tân ông Cà Tum - 819 162 Tân Biên Tràng Ri c-823 163 Tân L p Sa Mát - 827 164 Tân Bình Tân Phú - 831 165 Hoà Hi p Lò Gò - 835 166 Châu Thành Biên Gi i Âm Tr ng Tra - 839 167 Ninh i u Phư c Tân - 843 168 B nC u Long Phư c Long Phư c - 847 169 Long Thu n M c Bài - 851 170 Phư c Chi Phư c Chi - 855 171 Long An (8) c Hu M Quý Tây M Quý Tây - 865 172 Bình Th nh Bình Th nh - 869 173 M c Hoá Bình Phong B. Phong Th nh- Th nh 873 174 Th nh Tr Th nh Tr - 877 175 Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tuyên Bình - 881 176 Thái Bình Trung Long Kh t - 885 177 Hưng i n A B n Ph - 889 178 Hưng i n B Sông Trăng - 893 179 ng Tháp (5) Tân H ng Thông Bình Thông Bình - 905 180 Bình Phú Bình Phú - 909 181 H ng Ng Bình Tánh Ca ôn - 911 182 Thư ng Th i C u Mu ng - 913 H u 183 Thư ng Phư c C u Văn - 917 184 An Giang (9) Phú Châu Vĩnh Xương Sông Ti n - 925 185 Phú H u ông c - 929 186 Khánh An Long Bình - 933 187 Nhân H i B c i - 937 188 Vĩnh H i ông Vĩnh H i ông-
 12. 941 189 TX Châu c Vĩnh Ngươn Vĩnh Ngươn - 945 190 T nh Biên An Nông T nh Biên - 949 191 Tri Tôn L c Qu i L c Qu i - 953 192 Vĩnh Gia Vĩnh Gia - 957 193 Kiên Giang (4) Hà Tiên Vĩnh i u Vĩnh i u - 965 194 Tân Khánh Hoà Giang Thành -969 195 Phú M Phú M - 973 196 M c Xà Xýa - 977 PH L C 1B DANH SÁCH CÁC B NH XÁ OÀN KINH T - QU C PHÒNG CÁC KHO, T NG KHO THAM GIA D ÁN ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) ơn v B nh xá oàn KT- V trí tri n khai ho t ng QP Quân khu 1 oàn 338 (M u Sơn) 2 xã thu c 2 huy n: L c Bình, Cao L c - L ng Sơn Quân khu 2 oàn 379 (Mư ng 1 xã thu c huy n Mư ng Lay- Lai Trà) Châu Quân khu 3 oàn 327 (B c H i 2 xã thu c huy n Bình Liêu và huy n Sơn) H i Ninh - Qu ng Ninh Quân khu 4 oàn A92 (A Lư i) Xã A t-Alư i-TT Hu Quân khu 5 Binh oàn 15 Xã Chư Mom Ray-Sa Th y-KonTum Quân khu 7 oàn 778 2 xã thu c Phư c Long-Bình Phư c Quân khu 9 oàn 4 2 xã thu c Hòn t -Kiên Giang Binh oàn 16 2 xã thu c huy n ng Phú-Bình Phư c T ng c c k thu t Kho K 850 Quy H u - Tân L c - Hoà Bình Kho K 802 Quy H u - Tân L c - Hoà Bình Kho KV3 Ph c Linh- i T -B c Thái Kho KV1 Vân Nham - H u Lũng- L ng Sơn
 13. T ng kho 764 Hư ng Hi p - ăk Rông-Qu ng Tr T ng kho K852 Bài Sơn- ô Lương-Ngh An Kho K 816 Nghĩa Liên-Nghĩa àn-Ngh An Kho K 822 Thu Sơn-Ng c L c-Thanh Hoá T ng c c Công Z 113 Yên Bình-Yên Sơn-Tuyên Quang nghi p Qu c phòng Z 183 Minh Quán-Tr n Yên-Yên Bái PH L C 1C DANH SÁCH CÁC XÃ O THAM GIA D ÁN ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) STT Tên Xã S phiên hi u n T nh Ghi chú BP 1 Cái Chiên 08 Qu ng Ninh 2 Vân H i 28 Nt 3 C ng Yên 50 Nt 4 Tu n Châu 54 Nt 5 Cát H i 58 H i Phòng 6 Cát Bà 276 Nt 7 Cù Lao Chàm 332 Qu ng Nam 8 Lý Sơn 358 Qu ng Ngãi 9 Nhơn Châu 388 Bình nh 10 Lương Sơn 392 Khánh Hoà 11 Bích m 464 Nt 12 Bình Ba 392 Nt 13 Phú Quý 540 Bình Thu n 14 Côn o 700 Bà R a-Vũng Tàu 15 Hòn Khoai 738 Cà Mau 16 Hòn c 742 Kiên Giang 17 Nam Du 746 Nt
 14. 18 Lai Sơn 750 Nt 19 An Th i 754 Nt 20 Gh nh D u 758 Nt 21 Xà L c 762 nt Danh sách 4 Trung tâm y t huy n o 1/ B ch Long Vĩ; 2/ Lý Sơn; 3/ Phú Quý; 4/ Trư ng Sa. PH LUC 2A DANH M C B TI U PH U ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) TT Danh m c ơn S lư ng Ghi chú v 1 H p ng Cái 1 H p b ng Inôx-VN 2 C p ph u tích 20cm Cái 2 3 C p ph u tích 12,5cm Cái 6 4 Cán dao m s 7 Cái 1 5 Que thăm tròn 20cm Cái 1 6 N a cong 16 cm Cái 1 7 è lư i 15cm Cái 1 8 Banh mũi 15cm Cái 1 9 Cán dao m s 4 Cái 1 10 K p kéo lư i 16,5cm Cái 1 11 Kéo th ng nh n 14cm Cái 1 12 Kéo cong tày 14cm Cái 1 13 Kim ch c hút s 16 -18 Cái 2 14 Thông khí qu n Cái 1 15 H p ng thông khí qu n Cái 1
 15. 16 Loa soi tai Cái 3 17 K p c m máu th ng 14cm Cái 4 18 K p c m máu cong 14cm Cái 2 19 M mi ng Cái 1 20 Kim tiêm s 16 Cái 12 21 Kim Hzơdor tam giác Cái 10 22 Lư i dao s 20 Cái 10 23 Lư i dao m s 21 Cái 10 T ng s 23 kho n Thép không g PH L C 2B B KHÁM NGŨ QUAN KHOA ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) TT Danh m c ơn v S lư ng Ghi chú 1 Khám m t Cái 1 2 Loa soi tai các c B 1 3 Banh tai các c Cái 4 4 Banh mũi Cái 1 5 Banh r ng mũi Cái 1 6 Gương soi h ng Cái 1 7 Gương soi thanh qu n Cái 3 8 è lư i Cái 1 9 èn soi ch y Pin Cái 1 10 Bóng èn d tr Cái 6 11 V h p Cái 1 B ng g thông PH L C 2C MÁY XÔNG KHÍ DUNG ( ính kèm Thông tư s 48/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003) 1. C u hình: 1.1. Máy: 01 máy
 16. 1.2. ng ng m mi ng: 01 cái 1.3. ng d n khí: 01b 1.4. Nút mũi: 01 cái 1.5. M t n ngư i l n: 01 cái 1.6. M t n tr em: 01 cái 2. c i m k thu t: 2.1. T o khí dung t l kho ng 0,4ml/min 2.2. Khoang ch a thu c t o khí dung kho ng 06ml 2.3. Kích thư c h t khí do máy khí dung t o ra kho ng 1,7 - 3 microw 2.4. Dòng khí t i a kho ng: 10lít/min 2.5. Áp l c t i a kho ng 2.0 bar 2.6. n: 50db 2.7. Ngu n i n: 1 pha 220v/50HZ 2.8. Kích thư c máy kho ng: 285 x 190 x 110 mm 2.9. Tr ng lư ng kho ng 2kg -3kg 3. Yêu c u ch t lư ng: 3.1. ISO 9001 ho c tiêu chuNn tương ương 3.2. Có tài li u hư ng d n s d ng b ng ti ng Vi t 3.3. B o hành: ít nh t 12 tháng.
Đồng bộ tài khoản