Thông tư 48/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 48/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi của Dự án kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục vụ an ninh quốc phòng giai đoạn 2001 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  48/2003/TT­B T C  n g µ y 15  th¸ng 5 n¨ m  2003  í ng  H d É n   n é i d u n g   µ  m ø c  c hi  ñ a D ù  ¸n K Õ t  h î p  v c q u © n  d © n  y b ¶ o  v Ö , c h¨ m  s ã c s øc kh o Π h © n  d © n   n v µ  p h ô c  v ô   n  ninh q u è c p h ß n g   a  giai ® o ¹ n 2001    ­ 2010 C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 1026/Q§­TTg   µy  ng 10/8/2001  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi phª  Öt  ù     Õt  îp qu©n  ©n  b¶o  Ö,  duy D ¸n K h   d y  v ch¨m  ãc  s søc  Înh©n  ©n  µ  ôc  ô  ninh quèc  kho   d v ph v an    phßng    o¹n  giai® 2001­2010; Sau    ã    Õn  khic ý ki tho¶  Ën  ña  é   tÕ  ¹  b¶n  è  thu c B Y  t i v¨n  s 2795  /YT­   KH ngµy  th¸ng 04  03    n¨m  2003  µ  ña  é   èc  v c B Qu phßng  ¹    t i b¶n  è  v¨n s 1329/BQP   ngµy  th¸ng04  18    n¨m  2003,Bé  µichÝnh híng dÉn  éidung  µ    T      n  v møc    ña  chic Dù     Õt  îp qu©n  ©n  b¶o  Ö,  ¸n K h   d y  v ch¨m  ãc  s søc  Înh©n  ©n  µ  ôc  ô   kho   d v ph v an ninh quèc    phßng    o¹n  giai® 2001­2010  (sau  y  äit¾tlµDù     ®© g       ¸n KHQDY)   nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit ng thùc hiÖn     î     Th«ng   µy  µc¸c®¬n  Þ  ã  ö  ông  tn l     vcsd kinh phÝ  ña    c Dù     å m:  ¸n,g 240  ¹m   tÕ  ©n  ©n  kÕt  îp,  trung t©m  tÕ  Ön  ¶o   tr  y  qu d y  h  4    y  huy ® tham    ù  vµ    n  Þ  tÕ  ¬  ng  gia d ¸n  c¸c ®¬ v y  c ®é theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1026/Q§­ TTg  µy  ng 10/8/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  ®Ýnh  Ìm  ô  ôc1a,1b,1c).   Th t   ph ( k ph l   2. Nguån    kinh phÝ   ña  ù   ® îc h×nh  µnh  õ nguån  ©n    c D ¸n    th t  ng s¸ch Nhµ     níc,nguån  ng  ãp  ña  éng  ng  µ  c¸c nguån    ®ã gcc ®å v   kinh phÝ     kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   3. C¸c  n  Þ  ö  ông    ®¬ v s d kinh phÝ  ña  ù   ph¶itæ    c D ¸n    chøc  qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  theo  ng    ®ó quy  nh  ña  c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Ët NSNN   ®Þ c    h  th   Lu   vµ  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn II. é i d u n g  v µ  m ø c  c hi c ñ a d ù  ¸n  N 1.Ng ©n    s¸ch Trung  ng    ¬ chi: 1.1.Chi ®iÒu       tra,kh¶o    ùc tr¹ngvµ    Õu  è ¶nh  ëng  n   ¹t s¸tth     c¸c y t  h ®Õ ho   ®éng  ña    ¹m y  Õ    a  µn  iÓnkhaiDù     éi dung  µ  c c¸ctr   t trªn®Þ b tr     ¸n.N   v møc    ô  chic thÓ  ® îc ¸p dông theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è 114/2000/TT­ i   s BTC  ngµy  27/11/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d qu¶n  ýkinh phÝ       éc  iÒu  l    chic¸c cu ® trathuéc nguån  èn  ù      v s nghiÖp  õng©n  t  s¸ch Nhµ   íc.   n 1.2.Chi  Õt,biªn so¹n  µiliÖu chuyªn    vi     t    m«n  nghiÖp  ô: Møc     èi®a   v  chit   kh«ng    qu¸ 50.000  ng/trangtiªuchuÈn  ®å    300  õ. t 1.3.Chi    cho    ¹t®éng  c¸c ho   truyÒn th«ng,gi¸o dôc     søc  Î cho  ©n   kho   nh d©n  éc c¸cx∙tr ÓnkhaiDù     thu       i     ¸n:
 2. 2 ­ Chi    tuyªn truyÒn      ¬ng  Ön    trªnc¸c ph ti th«ng    i chóng    i    tin®¹   nh ®µ ph¸t thanh,®µi truyÒn  ×nh,b¸o chÝ     h    theo møc      gi¸quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­ Chi  ç  îc¸n  é  ©n  ©n  trùc tiÕp  i    h tr  b qu d y    ® tuyªn truyÒn    ôc      gi¸o d søc khoÎcho  ng  µo  ©n  éct¹ c¸cx∙thuéc Dù       ®å b d t       i   ¸n trong c¸c®îtm ë   Õn  Þch        chi d tuyªntruyÒn.Møc        chi12.000  ng/ngêi/ngµytrùctiÕp xuèng  a  µn. ®å      ®Þ b 1.4.Chi    cho    ¹t®éng  o  ¹o,tËp  Ên  c¸c ho   ®µ t   hu chuyªn m«n  nghiÖp  ô  v cho  c¸n  é  tÕ  b y  tham  gia  ù     éi  D ¸n.N dung  µ  v møc     ùc  Ön  chi th hi theo    quy ®Þnh  Ò   Õ         éinghÞ, tËp  Ên  µ  Õ     o  ¹o, åidìng c¸n v ch ®é chitiªuh     hu v ch ®é ®µ t     b    bé,c«ng    chøc  µ   íchiÖn  µnh. Nh n   h 1.5.Hç  î ét  Çn  ©ng  Êp,söa  ÷a    ¹m y  Õ  éc Dù     ×nh    tr  mln c  ch c¸ctr   t thu   ¸n.Tr tù vµ  ñ tôc x©y  ùng, söa  ÷a,n©ng  Êp  ùc hiÖn    th     d   ch   c th   theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   Öc  c Nh n   vi qu¶n  ý, l thanh    èn  u    µ  èn  ù  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  c tÝnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ch   tv x d thu   v ng s¸ch Nhµ   íc.   n  1.6.Hç  î ét  Çn trang thiÕtbÞ  tÕ    tr  ml      y  cho    ¹m y  Õ,trung t©m  tÕ  c¸ctr   t     y  huyÖn  éc  ù     thu D ¸n.Danh  ôc  m mua   ¾ m   ña  ¹m  tÕ  µ  s c tr y  v trung  ©m   tÕ  t y  huyÖn  ph¶in»m     trong danh  ôc    m trang thiÕtbÞ, dông  ô  tÕ  ña  õng  Õn       c y  c t tuy quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 437/Q§­ BYT  µy  ng 20/2/2002 cña  é  ëng  é      B tr BY tÕ.Ngoµi ra,c¸c tr¹m  tÕ  éc Dù     îct¨ngcêng        y  thu   ¸n ®     thªm m ét  é  Óu phÉu    b ti   (Phô  ôc 2a),m ét  é  l    b kh¸m  ò  ng quan  khoa  ô  ôc 2b),m ét  (Ph l     m¸y  Ý  kh dung  (Phô  ôc2c)theo phª duyÖt cña  l         Ban  ñ  Ö m  ù     ch nhi D ¸n. 1.7.Hç  î ét  Çn      tr  m l ®Ó mua  óithuèc l ®éng  ôc  ô  t   u  ph v c«ng    t¸cch¨m  ãc  s søc  Îban  u   kho   ®Ç cho  ©n  ©n  ¹ c¸ctr¹m y  Õ  éc Dù   nh d t       t thu   ¸n. i 1.8.Hç   îlÇn  u     ©y  ùng  Ý  iÓ m   ùc l ng  tÕ  ¬  ng  Êp    tr  ®Ç chix d th ® l  î y  c ®é c tØnh  nh»m   ¸p  ® øng  cÇu  yªu  can  Öp  thi nhanh  trong c¸c t×nh  ¹ngkhÈn  Êp:    tr   c  Danh  s¸ch c¸ctØnh,thµnh  è  îcx©y  ùng  ùcl ng y  Õ  ¬  ng  Ý  iÓ m        ph ®   d l  î   t c ®é th ® do  é   ëng  é     Õ  µ  é   ëng  é   èc  B tr B Y t v B tr B Qu phßng  èng  Êt.Néi  th nh   dung    chi gå m: ­ Hç  î Çn  u     tr  l ®Ç trang thiÕtbÞ   tÕ  Çn  Õtcho  ùcl ng y  Õ  ¬  ng      y  c thi   l  î   t c ®é theo danh  ôc  m trang  ÕtbÞ   ∙  îc Bé   ëng  é     Õ, Bé   ëng  é   èc  thi   ® ®   tr B Y t   tr B Qu phßng    Öt. phª duy   ­ Chi  ç  îlÇn  u   h tr  ®Ç cho  ¹t®éng  Ên  Ön, diÔn  Ëp, tr Ón khai ho   hu luy   t  i     thùc hiÖn  ¸p øng    ×nh  èng  Èn  Êp  ña  ùcl ng y  Õ  ¬  ng:   ®  c¸ct hu kh c c l  î   t c ®é +  thïlaongêitham    Ên  Ön,diÔn  Ëp:Møc    Tr¶        giahu luy   t  chi15.000  ng/ ®å ngêi/ngµy. +  Tr¶  ïlao  th   ban chØ   o, ban  chøc  µ  ®¹   tæ  v gi¸o viªn híng  Én  Ên      d hu luyÖn,diÔn  Ëp:Møc      t  chi30.000  ng/ngêi/ngµy. ®å +  Thuª  ín trang  ÕtbÞ   µ      Ý   m  thi   v c¸c chi ph kh¸c phôc  ô    v c«ng    Ên  t¸chu luyÖn,diÔn  Ëp  Õu  ã).   t (n c   1.9.Chi hç  î     tr  cho    ho¹t®éng  c¸c     kh¸m  ÷a  Önh, phßng  èng  Þch  ch b   ch d b Önh  t  Êt   ®é xu   cho    i îng  Ýnh  c¸c ®è t ch s¸ch,ngêi nghÌo vµ  ¹t®éng  ¾c        ho   kh phôc  Ëu  h qu¶  thiªntai th¶m  äa    ïng thuéc ph¹m    ù        , h ëv     viD ¸n theo quyÕt ®Þnh       cña  ñ  Öm  ù     å m     éidung  Ch nhi D ¸n g c¸cn   : ­Chi mua  èc,ho¸ chÊt,vËtttiªuhao;    thu              ­Chi x¨ng,dÇu;     
 3. 3 ­ Chi  ïlao  th   cho c¸n  é  ©n,  ©n   trùc tiÕp  b qu d y    kh¸m  ÷a  Önh    ch b cho nh©n  ©n: Møc    d   chi20.000  ng/ngêi/ngµy (ngoµichÕ     ®å     ®é c«ng    Ý  Ön  t¸cph hi hµnh).   2.Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng      ph chi: ë  a   ¬ng  ã  iÓn khaidù  KHQDY,  û   ®Þ ph c tr     ¸n  U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ã  Õ   ¹ch  µ  ñ  ng  è  Ý ng©n  ¬ c k ho v ch ®é b tr   s¸ch  hµng  n¨m  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph theo  ©n   Êp  ©n   ph c ng s¸ch  Ön  µnh    ùc hi h ®Ó th   hiÖn    ôc    µ  Ö m  ô  ña  ù  ¸n,cô  Ó    c¸cm tiªuv nhi v c D     th nh sau: 2.1.X ©y   ùng  íi tr¹m  tÕ    Õt  îp  ©n  ©n  (®èi víinh÷ng      d m  y  x∙ k h qu d y     x∙ thuéc  ù   cha  ã  ¹m  tÕ    D ¸n  c tr y  x∙)theo  Èn  èc    tÕ    chu qu gia y  x∙ quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 370/2002/Q§­ BYT  µy  ng 7/2/2002 cña  é  ëng  é  tÕ.   B tr B Y    2.2.§¶m     b¶o    ¹t®éng  êng  chi ho   th xuyªn cho    ¹m  tÕ    Õt  îp c¸c tr y  x∙ k h   qu©n  ©n   theo  éi dung  µ  d y  n  v møc     chi quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   Liªn tÞch  è  t   s 119/2002/TTLT­ BTC­BYT   µy  ng 27/12/2002  ña    é   µi chÝnh    tÕ  ­ c Liªn B T   ­ Y  h íng dÉn  éidung      µ møc    êng    n  thu,chiv   chith xuyªn cña    ¹m y  Õ    c¸ctr   t x∙. 2.3.§¶m     b¶o duy  ×ho¹t®éng  ña  ùc l ng  tÕ  ¬  ng  tr     c l  î y  c ®é tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ cho  nh÷ng    n¨m  Õp theo  ti   sau    ã  khic Quy Õt  nh   ®Þ thµnh  Ëp cña  Êp  ã  Èm  Òn. l  c c th quy 2.4.Chi d¹y tiÕng  ©n  écthiÓu  è      d t  s cho    é  ©n  ©n  tham    ù   c¸n b qu d y  gia D ¸n.Néi dung  µ     v møc    ùc hiÖn  chith   theo quy  nh  Ò   Õ     Ëp  Ên, ®µo   ®Þ v ch ®é t hu   t¹o, åidìng c¸n bé,c«ng     b     chøc  µ   íchiÖn  µnh. Nh n   h 2.5. Chi  ç  îcho    h tr  c¸n  é   ©n,  ©n   t¨ng  êng  b qu d y  c cho c¸c  ¹m  tÕ  tr y  KHQDY   êigian t¨ng cêng  õ 3  (th      t   th¸ng trëlªn)     . Møc    Chñ   Þch  û     chido  t U ban Nh ©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy     3. Chi khen  ëng     th cho    Ëp  Ó  µ    ©n  ã  µnh  Ých  Êt s ¾c   c¸c t th v c¸ nh c th t xu   trongviÖc  ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  ù       th   nhi v c D ¸n: ­ Møc     dông    chi¸p  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    è  t s 25/2001/TT­ BTC   µy  ng 16/4/2001  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  ùc hiÖn  l    th   chÕ     ®é khen  ëng  µnh  Ých  Êt s ¾c  ùc hiÖn  Ö m   ô  th th t xu   th   nhi v kinh tÕ      éi   ­ x∙h   vµ b¶o  Ö   quèc. v tæ    ­ C Êp   µo    n Quy Õt  nh  ®Þ khen  ëng  ×  ©n  th th ng s¸ch cÊp      Òn  ­   ®ã chiti th ëng. III.C « n g  t¸c Ë p, h Ê p  h µ n h   d ù  to¸n, u y Õ t to¸n kinh p h Ý  v µ     l  c  q c h Õ  ® é  b¸o c¸o: 1.C¸c  ån    ngu kinh phÝ  ña  ù    îcqu¶n  ý, ù    c d ¸n ®   l   to¸n,cÊp    µ  Õt  d   ph¸tv quy to¸n theo    quy  nh   ña  Ët  ©n  ®Þ c Lu ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  h d LuËt hiÖn  µnh.   h   1.1.Ban  iÒu  µnh  ù       ® h D ¸n Trung  ng  Ëp  ù      ¬ l d to¸nchicho    ¹t®éng  c¸c ho   cña  ù   do  D ¸n  Trung  ng  ùc hiÖn    ¬  ë  Õ   ¹ch  ¹t®éng  îc Bé     ¬ th   trªnc s k ho ho   ®  Y tÕ,   é   èc    B Qu phßng  èng  Êt vµ  öivÒ   é   tÕ    th nh   g   B Y  ®Ó tæng  îp vµo  ù    h  d to¸n
 4. 4 chiNg ©n    s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  ña  Ët Ng ©n    n    ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh. h  hi h 1.2.§èivíi a  ¬ng  ã  ùc hiÖn  ù          ®Þ ph c th   D ¸n: ­ Së   tÕ  ñ  ×phèihîp  íic¬    Y  ch tr     v   quan  ©n  ù  a   ¬ng  Ëp  ù    qu s ®Þ ph l d to¸n chicho  ¹t®éng  ña  ù     ¹  a   ¬ng  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt   ho   c D ¸n t i ®Þ ph tr   c th quy quy   ®Þnh theo ph©n  Êp  ©n    c ng s¸ch hiÖn  µnh.    h   ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ñ  ng    ph tr     ¬ ch ®é bè  Ý   ©n  tr   ng s¸ch  µng  h n¨m  ña  a   ¬ng    ùc  Ön    ôc    µ  c ®Þ ph ®Ó th hi c¸c m tiªuv nhiÖ m  ô  ña  ù     v c D ¸n. 1.3.Trêng  îp Dù       h   ¸n KHQDY   Trung  ng  ùc hiÖn  ¬ th   chuyÓn  kinh phÝ      cho c¸c  é,  ¬  B c quan  Trung  ng  µ  a   ¬ng    ùc  Ön  îp  ng  ¬ v ®Þ ph ®Ó th hi h ®å tr¸ch   nhiÖ m   Ò   v chuyªn m«n   theo Quy Õt  nh  ña  é   ëng  é   tÕ: C¸c  é,  ¬  ®Þ c B tr B Y    Bc quan  Trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  ¬ v ®Þ ph c tr¸chnhiÖm   iÓn khai viÖc        tr     chitiªutheo  ®óng  éidung  µ  nh  n  v ®Þ møc    chiquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn   1.4.Hµng    n¨m,    n  Þ  ã  ö  ông  c¸c ®¬ v c s d kinh phÝ   ña  ù   do  é   tÕ    c D ¸n  B Y  ký  îp  ng  Ëp  h ®å l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n sè    kinh phÝ   îc cÊp  öi vÒ     ®  g   Ban  iÒu  ® hµnh  ù     D ¸n Trung  ng  Ìm  ¬ (k theo  b¶n sao    c¸c chøng  õ chitiªu)   t      ®Ó Ban  iÒu  ® hµnh  ù   tæng  îp vµo  c¸o quyÕt to¸nchung  ña  ù     öiBé  tÕ  Ðt d ¸n   h  b¸o       c D ¸n g   Y  x   duyÖt vµ    tæng  îp vµo  Õt to¸nchung  ña  é  h  quy     c B theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   1.5.§èivíiphÇn  ©n       ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ç  î   ph h tr  cho    ¹t®éng  ña  ù  c¸c ho   cd ¸n quyÕt to¸nvµo  ©n       ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2.§èivíi      kinhphÝ  Êp    c b»ng  Ön  Ët: hi v   ­ Ban  iÒu  µnh  ù   Trung  ng  Êp    ® h D ¸n  ¬c ph¸thiÖn  Ët cho    n  Þ    v  c¸c ®¬ v thùc hiÖn  ù       D ¸n ph¶ith«ng  cho  ë   tÕ  ®èivíi®Þa   ¬ng) vµ  ¬    b¸o  S Y  (     ph   c quan  chñ  qu¶n  ®èivíic¸c Bé,  ¬  (      c quan  Trung  ng)  Õt sè îng,®¬n    õng  ¹ ¬ bi   l   gi¸t lo i   hiÖn  Ëtm çi lÇn  Êp    ë  tÕ  µ  ¬  v     c ®Ó S Y  v c quan  ñ  ch qu¶n  Õtvµ  bi   theo dâiqu¶n     lý.Riªng  i  íitµis¶n  è  nh    ®è v     c ®Þ ph¶i cã    biªn b¶n  µn    b giao  ÷a  gi Ban  iÒu  ® hµnh  ù     D ¸n Trung  ng  µ  idiÖn  ¬ v ®¹   bªn  Ën  µ Së   tÕ  nh l   Y  (hoÆc  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n)  µ  ë   µi chÝnh  VËt     ë     Õ  µ  ¬  vST  ­  gi¸. S Y t v c quan  ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én    n  Þ  ë     h d c¸c ®¬ v m sæ s¸ch theo  âi,qu¶n  ývµ  ö  ông  ng    d  l  s d ®ó m ôc  ch,  ã  Öu  ®Ý c hi qu¶  è  Ön  Ët ® îc cÊp  s hi v     theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý tµis¶n  l    hiÖn  µnh. h ­ Bé   tÕ  Þu    Y  ch tr¸chnhiÖ m     tæng  îp vµ  Õt      Þ hiÖn  Ët ®∙  h   quy to¸ngi¸tr   v  cÊp cho    é,  ¬  c¸c B c quan  Trung  ng, ®Þa   ¬ng  ¬  ph trong b¸o c¸o quyÕt to¸n   chung  ña  é   tÕ    Õt    íi ©n  c B Y  ®Ó quy to¸nv   ng s¸ch Trung  ng.C¸c  é, c¬    ¬  B   quan  Trung  ng, ®Þa   ¬ng  Ën  ¬  ph nh kinh phÝ  Êp    c b»ng  Ön  Ët tõ Ban  iÒu  µnh  hi v     ® h dù    ¸n Trung  ng  ¬ kh«ng  ph¶iquyÕt    íing©n    to¸nv   s¸ch Bé, ngµnh  µ  a   ­    v ®Þ ph ¬ng  × nh  ng  m nh ph¶i m ë   è    s s¸ch theo  âi,kiÓm     d  tra,gi¸m    s¸tchÆt  Ï viÖc  ch   xuÊt,sö  ông,tån kho.  d    3. Hµng    n¨m, Bé  tÕ chñ  ×phèihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  Óm     Y    tr        B  c¸c li   ki tra,gi¸m    µ    s¸tv tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ña    n  Þ  ùc hiÖn  ù   ht h th   c c¸c ®¬ v th   D ¸n.  iV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 5. 5 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® c«ng  b¸o.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n ¶nh  Ò  Bé  v  TµichÝnh      ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
 6. 6 P h ô  l ô c 1a  D a n h  s¸ch c¸c ® å n  biªn p h ß n g  V µ  c¸c x∙ c ã   ® å n  biªn p h ß n g  ® ø n g  c h © n  thu é c biªn giíi é  b (§Ýnh  Ìm  k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) STT TØnh Huy Ö n X∙ §ån  Biªn  phßng 1 Qu¶ng  Ninh  (7) H¶i Ninh   Trµ  Cæ Trµ     Cæ ­03 2 H¶iXu ©n   H¶iXu ©n     ­05 3 H¶iY Õ n   Lôc  ñ   Ph ­11 4 H¶iS¬n   Pß  Ìn   H ­15 5 TX  ãng  M C¸i Ka  Long   ­07 6 Qu¶ng  µ H Qu¶ng  §øc Qu¶ng  §øc  ­19 7 B×nh Liªu Hoµnh  M« Hoµnh    M« ­23 8 L¹ng  ¬n  S (11) §×nh  Ëp L B ¾ c Xa B ¾ c  ­33 Xa   9 Tam   Gia Chi L¨ng     ­35 10 Léc  ×nh B Yªn  Kho¸i Chi Ma      ­41 11 Cao  éc L Cao  ©u L Ba  Son   ­43 12 Léc  Thanh Thanh  µ   Lo ­51 13 §ång  §¨ng H÷u  NghÞ   ­55 14 B¶o  © m L B¶o  © m    L ­53 15 V¨n  L∙ng T ©n  Thanh T ©n  Thanh   ­59 16 Thanh  Long Na  ×nh   H ­63 17 Trµng  Þnh § T ©n  Minh B×nh  Nghi­  67 18 Th¹ch An   Quèc  Kh¸nh Pß  ­73 M∙   19 Cao  B»ng  (15) Qu¶ng  µ Ho §øc  Long §øc  Long   ­75 20 H¹  Lang Tµ  ïng L Tµ  ïng ­79 L    21 ThÞ   Hoa ThÞ   Hoa  ­87 22 Quang  Long Quang  Long  ­93 23 TrïngKh¸nh   Lý  èc Qu Lý  èc   Qu ­97 24 §µ m   û Thu §µ m   û   Thu ­101 25 Trµ  Ünh L Ngäc  Khª Ngäc  Khª  ­107 26 Hµ   Qu¶ng TriPh¬ng   Hïng  èc   Qu ­117 27 Tæng  ätC Tæng  ät   C ­125 28 V ©n  An N Ë m   òng   Nh ­133 29 Th«ng N«ng Sãc  µ H Sãc  µ    H ­141 30 B¶o  ¹c L C Çn  Yªn C Çn  Yªn  ­145 31 Kh¸nh  ©n Xu Xu ©n  êng­ Tr 147 32 C«  Ba C«  ­151 Ba   33 Cèc  µng P Cèc  µng   P ­155 34 Hµ   Giang  (12) MÌo  ¹c V S¬n  ü V Lòng  µn   L ­159 35 Thîng Phïng   S¨m  Pun  ­163 36 §ång  V¨n §ång  V¨n §ång  V¨n 165 ­ 37 Lòng  óC Lòng  ó    C ­169 38 ThÞ   trÊn   phè  è  Ph B¶ng   ­177 B¶ng 39 Yªn  Minh B¹ch  Ých § B¹ch  Ých   § ­185 40 Qu¶n  ¹ B Tïng  µi V Tïng  µi­193 V    41 Ngh Üa  Ën Thu Ngh Üa   ThuËn   ­  
 7. 7 191 42 VÞ   Xuyªn Thanh  ûThu Thanh  û 199 Thu ­ 43 Hoµng  Ph× Xu  Thµng  Ýn T Thµng  Ýn   T ­211 44 B¶n  M¸y B¶n  M¸y  ­215 45 XÝn  Ç n M X Ýn  Ç n M X Ýn  Ç n    M ­219 46 Lµo    Cai (11) B ¾c  µ H Xi Ma     Cai Xi Ma        Cai ­227 47 M êng  ¬ng Kh Pha  Long Pha  Long   ­235 48 M êng  ¬ng Kh M êng  ¬ng 241  Kh ­ 49 NË m  Ch¶y NË m   Ch¶y   ­243 50 B¶n  Çu L B¶n  Çu   L ­247 51 T¶  Gia  ©u Kh T¶  Gia  ©u   Kh ­231  52 ThÞ     µo  x∙L Cai Lµo  Cai Lµo     Cai ­251 53 B¸tS¸t   B¶n  Qua B¸tS¸t­257      54 TrinhTêng   TrinhTêng     ­263  55 A    Mu Sung A    Mu Sung   ­267  56 Y  ý T Y  ý   T ­273 57 LaiCh ©u      (18) Phong  Thæ NË m  Xe N Ë m   ­277 Xe   58 Dµo  San Dµo  San   ­281 59 Si Lë  Çu  L Si Lë  Çu    L ­289 60 Vµng   Ma Ch¶i Vµng  Ma  Ch¶i ­   293  61 Ma   ïThµng L  Ma   ïThµng   L  ­297 62 S×n  å H Huæi  Lu«ng Huæi  Lu«ng   ­299 63 M êng  Ì T Hua  Pun Hua  Pun   ­305 64 Pa ñ Pa     ñ ­309 65 Ka L¨ng  Ka  L¨ng   ­311 66 Mï C¶ Mï  ­315 C¶   67 Leng  X×n Su  Leng  X×n   Su  ­405 68 M êng  Ð Nh M êng  Ð    Nh ­409 69 M êng  Lay Chµ  Cang M êng  µ    Ch ­413 70 Su Pha  ×n Ph Su  Pha  ×n   Ph ­417 71 §iÖn  Biªn M êng  ¬n M M êng  ¬n   M ­421  72 Pa  ¬ m Th Pa  ¬ m    Th ­425 73 T ©y Trang T ©y  Trang   ­429 74 M êng  ãi L M êng  ãi­433 L    75 S¬n     ) La (8  S«ng  M∙ Póng  B¸nh M êng  Ìo ­445 L    76 M êng  ¹n L M êng  ¹n   L ­453 77 ChiÒng  ¬ng Kh ChiÒng   Kh¬ng­   457 78 Sèp  ép C Sèp  ép   C ­449 79 Yªn  ©u Ch Nµ   Ýt § Nµ   Ýt ­461 §    80 ChiÒng  ¬ng T Pa  Khom    ­465 81 M éc  ©u Ch Xu ©n  Nha Xu ©n  Nha   ­473 82 ChiÒng  õa Kh Pa  H¸ng   ­469 83 Thanh  Ho¸  (6) M êng  L¸t T Ðn  Çn T T Ðn  Çn   T ­485 84 Quang  Óu Chi Quang  ÓuChi 85 Pï Nhi Pï     Nhi ­493 86 Quan  ¬n S S¬n  û Thu Na  Ìo   M ­497 87 Tam   L Tam      L ­501 88 Thêng  ©n Xu B¸tM ät   B¸tM ät     ­505
 8. 8 89 Ngh Ö   (13)   Qu Õ   An     Phong Th«ng  ô Th Th«ng  ô   Th ­515 90 H¹nh  Þch D M êng  ­517 §¸n   91 TriL Ô   TriL Ô      ­519 92 T¬ng  ¬ng D Nhu«n  Mai Lu©n  Mai   ­523 93 Mü   ý L M ü   ý   L ­527 94 Keng  §u Keng  ­531 §u   95 Na  Loi Na     Loi­535 96 Kú  ¬n S NË m   ¾ n C N Ë m   ¾ n    C ­547 97 M êng  Ýp T M êng  Ýp   T ­543 98 N Ë m   µn C N Ë m   µn   C ­547 99 Tam   îp H Tam   îp   H ­551 100 Con Cu«ng M«n  ¬n S Cao  Ò u    V ­555 101 Thanh  ¬ng Ch Thanh  ¬ng H Thanh  ¬ng   H ­559 102 Hµ   Ünh    T (5) H ¬ng  ¬n  S S¬n  ång H C Çu  Treo   ­563 103 Xu ©n  ång H Xu ©n  ång   H ­565 104 H ¬ng  Khª Vò  Quang  Vò  Quang   ­567 105 H ¬ng  Ünh V B¶n  µng   Gi ­575 106 Phó  Gia Tr¹i ô     ­571 Tr 107 Qu¶ng  ×nh  B (5) Minh  Ho¸ D ©n   Ho¸  1 Cµ   Ìng   X ­585 108 D ©n   Ho¸  2 Cha  ­589 Lo   109 Bè  ¹ch  Tr   Thîng Tr¹ch   Cµ  Roßng   ­593 110 Qu¶ng  Ninh Trêng  ¬nS Lµng     M« ­597 111 LÖ   û Thu Kim  ûThu Lµng  ­601 Ho   112 Qu¶ng  Þ  Tr (7) H íng Ho¸   H íng LËp   Cï     Bai­605 113 H íng Phïng   Sen  ôt ­609 B    114 T ©n  µnh Th Lao  B¶o 115 ThuËn  ThuËn   ­613 116 Thanh Tam   Thanh   ­617 117 Pa  Çng T Sa  Ç m    Tr ­621 118 § ¾k  R«ng A Ngo T ©y  ¬n   S ­615 119 Thõa   Hu Õ   T.   (3) A  íi L Hång  ©nV Hång  ©n   V ­627 120 Hång  Trung Hång  Trung   ­629 121 H ¬ng  Phong H ¬ng  ¬n   S ­633 122 Qu¶ng  Nam   (5) Hiªn A Tiªng HiªnI­645     123 Ch’ ¥m   HiªnII       649 ­ 124 Gi»ng  La  £ Gi»ng   I­653 125 La  Dª Gi»ng     II 657 ­ 126 §¨k Pre   Gi»ng  I  II ­661   127 Kon  Tum     (9) §¨k Glei   §¨k Pl«   §¨k Pl« ­665      128 §¨k Nhoong   §¨k Nhoong     ­669 129 §¨k Loong   §¨k Loong     ­673 130 Dôc  N«ng Dôc  N«ng   ­675 131 Sa  Çy Th Mo   Rai Mo      Rai ­709 132 Sa  Çy   Th ­713 133 SuèiC¸t­711      134 IA  ãc    Bo IA  ãc     Bo ­705 135 Ngäc  åi H Bê   Y Bê  ­677 Y   136 Gia    Lai(5) Ch   P¶ Y  Ao A  Y  Ao 717  A  ­ (P«c«) 137 Y  Kla A  Y  Kla ­721 A    
 9. 9 138 Ch   Pr«ng Y  Plªn A  Y  Plªn­725 A     139 Y  Póc A  Y  Póc   A  ­727 140 Y  M ¬ A  Y  M ¬    A  ­729 141 §¨k L ¾c      (11) E  Sóp A  E  H’leo A  E  H’leo­ A   735 142 §¸ B¨ng   §¸ B¨ng     ­739 143 Sª  Pèc Rª  Sª  Pèc 743 Rª  ­ 144 B«  Heng B«  Heng   ­747 145 §¨k N«ng   §¨k §am   §¨k §am      ­755 146 §¨k Plao   §¨k Plao     ­759 147 §¨k Min   §¨k Song   §¨k Song     ­763 148 NË m  Na N Ë m   ­751 Na   149 §¨k LËp   Qu¶ng  ùc Tr Tr¬ng   TÊn   Böu  ­767 150 Pu  P’R¨ng ­  771 151 Bu  Ch¸p   ­775 152 B×nh  íc(8) Ph   PhícLong   § ¾c  ¥ Bï Gia  Ë p    M ­785 153 Léc  Ninh H ng  íc Ph Hoµng  Öu   Di ­789 154 ThiÖn  ng H Bï  èp   § ­793 155 T ©n  Õn Ti C Ç u   ¾ng 797 Tr ­ 156 Léc  An Hoa     L ­801 157 Léc  Ên  T Ch Ýu  ­803 Riu   158 Léc  µnh Th Tµ  èt   N ­805 159 Tµ     V¸t­ 160 T ©y  Ninh  (11) T ©n  ©u Ch SuèiNg«   Tèng  Ch ©n­815 Lª  161 T ©n  §«ng Cµ  Tum    ­819 162 T ©n  Biªn Trµng  Öc­ Ri 823 163 T ©n  Ëp L Sa     M¸t ­827 164 T ©n  ×nh B T ©n  ó   Ph ­831 165 Hoµ   Öp  Hi Lß     Gß ­835 166 Ch ©u  µnh Th BiªnGiíi   ¢m   Tr¶ng  ­Tra 839 167 Ninh  Òu §i PhícT ©n     ­843 168 B Õn   Çu   C Long  íc Ph Long  íc­847 Ph    169 Long  Ën Thu M éc  µi­851 B    170 PhícChi   PhícChi ­855      171 Long  (8) An  §øc  Ö Hu M ü   ý  ©y Qu T M ü   ý  ©y   Qu T ­865 172 B×nh  ¹nh Th B×nh  ¹nh   Th ­869 173 M éc  Ho¸ B×nh   Phong   Phong  Th¹nh­ B. Th¹nh 873 174 Th¹nh  ÞTr Th¹nh  Þ   Tr ­877 175 V Ünh  ng H Tuyªn  ×nh B Tuyªn  ×nh   B ­881 176 Th¸iB×nh    Trung Long  èt­885 Kh    177 H ng  Òn  §i A B Õ n   è   Ph ­889 178 H ng  Òn  §i B S«ng  Tr¨ng ­893    179 §ång Th¸p (5) T ©n  ång H Th«ng  ×nh B Th«ng  ×nh   B ­905 180 B×nh  óPh B×nh  ó   Ph ­909 181 Hång  ù Ng B×nh  T¸nh Ca  §«n   ­911 182 Thêng  íiH Ëu C Ç u   èng   Th   Mu ­913 183 Thêng  ícPh C Çu  V¨n   ­917 184 An Giang (9) Phó  ©u Ch V Ünh  ¬ng X S«ng  Òn   Ti ­925 185 Phó  ÷u H §«ng  §øc   ­929
 10. 10 186 Kh¸nh An Long  ×nh   B ­933 187 Nh ©n  éi H B ¾ c  ¹i­937 §    188 V Ünh  éi §«ng H  V Ünh  Héi  §«ng­ 941 189 TX  ©u  èc Ch § V Ünh  ¬n Ng V Ünh  ¬n   Ng ­945 190 TÞnh Biªn An N«ng TÞnh     Biªn­949 191 TriT«n   L¹c Quíi   L¹c Quíi­953      192 V Ünh  Gia V Ünh  Gia   ­957 193 KiªnGiang    (4) Hµ   Tiªn V Ünh  Òu §i V Ünh  Òu   §i ­965 194 T ©n Kh¸nh  µ Ho Giang  µnh 969 Th ­ 195 Phó  ü M Phó  ü    M ­973 196 Mü  §øc Xµ   ýa   X ­977
 11. 11 P h ô  l ô c 1b D a n h  s¸ch c¸c b Ö n h  x¸ ® o µ n  kinh t Õ  ­ q u è c p h ß n g   C¸c k h o, t æ n g  k h o  tha m  gia d ù  ¸n   (§Ýnh  Ìm  k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) §¬n  Þ v B Ö nh     oµn    x¸ ® KT­ VÞ   Ý triÓn  tr   khaiho¹t®éng     QP Qu © n   khu  1 §oµn  338  Éu  ¬n) 2    éc  huyÖn:  éc  ×nh, Cao  (M S x∙ thu 2  LB   Léc   ¹ng  ¬n ­L S Qu © n   khu  2 §oµn  379  êng  µ) 1  x∙ thuéc huyÖn  M êng Lay­ Lai (M Tr   Ch ©u Qu © n   khu  3 §oµn  327  (B¾c  H¶i2  x∙ thuéc huyÖn  B×nh  Liªu vµ    S¬n) huyÖn   H¶i Ninh   ­Qu¶ng  Ninh Qu © n   khu  4 §oµn  A92  Líi (A  )   A  ít­l i­T  Õ X∙  § A í T Hu Qu © n   khu  5 Binh  oµn  ® 15 X∙    Ch Mom   Ray­ ThÇy­ Sa  KonTum Qu © n   khu  7  §oµn  778 2    éc PhícLong­ ×nh  íc x∙thu     B Ph Qu © n   khu  9 §oµn  4 2    éc Hßn  Êt ­ x∙thu   §  KiªnGiang   Binh  oµn  ® 16 2 x∙ thuéc huyÖn  §ång Phó­ ×nh  B Phíc Tæng   côc   kü  Kho  850 K  Quy  Ëu   ©n  ¹c ­Hoµ   ×nh H ­T L    B thuËt Kho  802 K  Quy  Ëu   ©n  ¹c ­Hoµ   ×nh H ­T L    B Kho  KV3 Phôc  Linh­ ¹iTõ­ ¾ c  §  B Th¸i Kho  KV1 V ©n Nham    ÷u  òng­L¹ng  ¬n ­H L   S Tæng  kho 764 H íng HiÖp       ­§¨k R«ng­ Qu¶ng  ÞTr Tæng  kho K852 BµiS¬n­ L¬ng­   §«  Ngh Ö   An Kho  816 K  Ngh Üa  Liªn­ Üa  µn­ Ngh § Ngh Ö   An Kho  822 K  Thuû  ¬n­ äc  ¹c­ S Ng L Thanh  Ho¸ Tæng  côc  C«ng  113 Z  Yªn  ×nh­ B Yªn  ¬n­Tuyªn Quang S   nghiÖp   Quèc  phßng Z  183 Minh  Qu¸n­ Ên  Tr Yªn­ Yªn  B¸i
 12. 12 P h ô  l ô c 1 C D a n h  s¸ch c¸c x∙ ® ¶ o  tha m  gia d ù  ¸n (§Ýnh  Ìm  k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) STT Tªn  X∙ Sè phiªn hiÖu  n     ®å TØnh   Ghi  ó ch BP 1 C¸iChiªn   08 Qu¶ng  Ninh 2 V ©n H¶i 28 Nt 3 Cèng  Yªn 50 Nt 4 TuÇn  ©u Ch 54 Nt 5 C¸tH¶i   58 H¶iPhßng   6 C¸tBµ   276 Nt 7 Cï Lao  µ m Ch 332 Qu¶ng  Nam 8 Lý  ¬n S 358 Qu¶ng  Ng∙i 9 Nh¬n  ©u Ch 388 B×nh  Þnh § 10 L¬ng  ¬n S 392 Kh¸nh  µ Ho 11 BÝch  Ç m § 464 Nt 12 B×nh  Ba 392 Nt 13 Phó  ý Qu 540 B×nh  Ën Thu 14 C«n  §¶o 700 Bµ   Þa­Vòng  µu R T 15 Hßn  Khoai 738 Cµ  Mau 16 Hßn  èc § 742 KiªnGiang   17 Nam   Du 746 Nt 18 LaiS¬n   750 Nt 19 An  íi Th 754 Nt 20 Gh Ò nh  Ç u D 758 Nt 21 Xµ   ùc L 762 nt Danh  s¸ch  Trung  © m   tÕ  4  t y  huy Ö n   ¶o  ® 1/B¹ch    Long  Ü; V 2/Lý  ¬n;  S 3/Phó  ý;   Qu 4/Trêng    Sa.
 13. 13 P h ô  luc 2a   D a n h  m ô c  b é  ti Ó u p h É u ( Ýnh  Ìm  § k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) TT Danh  ô c m §¬n  Þ v Sè îng l Ghi  ó ch 1 Hép  ng ®ù C¸i 1 Hép  b»ng In«x­ VN 2 C Æp   Éu  Ých  ph t 20cm C¸i 2 3 C Æp   Éu  Ých  ph t 12,5cm C¸i 6 4 C¸n  dao  æ   è  m s7 C¸i 1 5 Que  th¨m    trßn20cm C¸i 1 6 NØa   cong  cm 16  C¸i 1 7 §Ìl i  ì  15cm C¸i 1 8 Banh  òi  m 15cm C¸i 1 9 C¸n  dao  æ   è  m s4 C¸i 1 10 K Ñp  Ðo ìi k l  16,5cm C¸i 1 11 K Ðo  ¼ng  än  th nh 14cm C¸i 1 12 K Ðo  cong  µy14cm t  C¸i 1 13 Kim  äc  ótsè  ­ ch h   16 18 C¸i  2 14 Th«ng  Ý kh qu¶n C¸i 1 15 Hép  ng  ®ù th«ng  Ý  kh qu¶n C¸i 1 16 Loa    soitai C¸i 3 17 K Ñp  Ç m   c m¸u  ¼ng  th 14cm C¸i 4 18 K Ñp  Ç m   c m¸u  cong 14cm C¸i 2 19 M ë   Öng mi C¸i 1 20 Kim    è  tiªm s 16 C¸i 12 21 Kim  ¬dor tam  Hz   gi¸c C¸i 10 22 Lìi dao  è  s 20 C¸i 10 23 Lìi dao  æ   è  m s 21  C¸i 10 Tæng  è  kho¶n s 23  ThÐp  kh«ng  gØ
 14. 14 P h ô  l ô c 2b B é  k h¸ m  n g ò  q u a n  K h o a ( Ýnh  Ìm  § k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) TT Danh  ô c m §¬n  Þ v Sè îng l Ghi  ó ch 1 Kh¸m  ¾t m C¸i 1 2 Loa        ì soitai c c¸c Bé 1 3 Banh      ì tai c c¸c C¸i 4 4 Banh  òi m C¸i 1 5 Banh  éng  òi r m C¸i 1 6 G ¬ng    äng soih C¸i 1 7 G ¬ng    soithanh qu¶n C¸i 3 8 §Ìl i  ì C¸i  1 9 §Ìn soich¹yPin      C¸i 1 10 Bãng  n  ù  ÷ ®Ì d tr C¸i 6 11 Vá  ép h C¸i 1 B»ng  ç  g th«ng
 15. 15 P h ô  l ô c 2c M ¸ y x « n g  k h Ý  d u n g ( Ýnh  Ìm  § k Th«ng   è  ts 48/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng5  ng 15    n¨m  2003) 1.C Êu  ×nh:   h 1.1.M¸y:01      m¸y 1.2.èng  Ë m   Öng: 01    ng mi   c¸i 1.3.èng  Én  Ý:01bé   d kh   1.4.Nót  òi:01    m   c¸i 1.5.M Æt   ¹ ngêilín: c¸i   n     01  1.6.M Æt   ¹ trÎ   n    em:  c¸i 01  2.§Æc   iÓ m   ü  Ët:   ® k thu   2.1.T¹o  Ý    kh dung  ûlÖ  t   kho¶ng  0,4ml/min 2.2.Khoang    chøa  èc ®Ó   ¹okhÝ  thu   t   dung  kho¶ng  06ml 2.3.K Ých  ích¹tkhÝ  m¸y  Ý    th     do  kh dung  ¹ora kho¶ng     microw t   1,7 ­3  2.4.Dßng  Ý  èi a    kh t   kho¶ng:10lÝt/min ®   2.5.¸ lùctèi a   p      kho¶ng    ® 2.0 bar 2.6.§é  n:50db   å  2.7.Nguån  iÖn:1    ®   pha  220v/50HZ 2.8.K Ých  ícm¸y    th   kho¶ng:285  190  110  m   x  x  m 2.9.Träng îng kho¶ng    l  2kg 3kg ­ 3.Yªu  Çu  Êtl ng:   c ch  î 3.1.ISO    9001  hoÆc     Èn ¬ng  ¬ng tiªuchu t ® 3.2.Cã   µiliÖu híng dÉn  ö  ông    t      sd b»ng  Õng  Öt ti Vi 3.3.B¶o  µnh:Ýt nhÊt 12    h      th¸ng.
Đồng bộ tài khoản