Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
5
download

Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 48/2008/TT-BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N X P H NG VÀ TH C HI N CH PH C P CH C V LÃNH O C A TRUNG TÂM GIÁO D C THƯ NG XUYÊN Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Quy t nh s 181/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh v phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p, d ch v công l p; Căn c Quy t nh s 01/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B N i v t i Công văn s 948/BNV-TCBC ngày 31 th¸ng 3 năm 2008 và B Tài chính t i Công văn s 7750/BTC-HCSN ngày 03 tháng 7 năm 2008, B Giáo d c và ào t o hư ng d n x p h ng và th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c x p h ng và th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o i v i trung tâm giáo d c thư ng xuyên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) và trung tâm giáo d c thư ng xuyên huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n). 2. M c ích a) Ti p t c ki n toàn và tăng cư ng công tác qu n lý i v i các trung tâm giáo d c thư ng xuyên, kh c ph c s thi u th ng nh t trong vi c x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên. b) Th c hi n phân c p qu n lý cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) trong vi c x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên.
 2. c) Làm cơ s cho vi c th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o, qu n lý trong các trung tâm giáo d c thư ng xuyên. d) Nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng, i m i phương th c u tư cho các trung tâm giáo d c thư ng xuyên. 3. Nguyên t c a) Phù h p v i ch c năng, nhi m v c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên ư c quy nh t i Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tõm giáo d c thư ng xuyên ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2007/Q -BGD T ngày 02 th ng 01 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o; phù h p v i h s ph c p ch c v lãnh o theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. b) B o m tính khách quan, công b ng; m b o tương quan v th b c x p h ng v i ph m vi t ch c và quy mô ho t ng c a các trung tâm giáo d c thư ng xuyên. c) i v i các trung tâm giáo d c thư ng xuyên m i thành l p, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh x p h ng trong quy t nh thành l p v i m c h ng th p nh t tương ng v i trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p t nh hay c p huy n. 4. Th i h n x p l i h ng a) Sau 5 năm ( 60 tháng), k t ngày ký quy t nh x p h ng, các trung tâm giáo d c thư ng xuyên ph i ư c xem xét quy t nh x p l i h ng. b) Trư ng h p trung tâm giáo d c thư ng xuyên sau khi x p h ng ư c u tư, nâng c p cơ s v t ch t, b sung nhi m v phát tri n liên t c b o m t tiêu chí cao hơn thì sau 1 năm ( 12 tháng) k t ngày quy t nh u tư, nâng c p cơ s v t ch t, b sung nhi m v ư c xem xét x p l i h ng vào h ng li n k . II. NH NG QUY NNH C TH 1. Tiêu chí x p h ng Vi c x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên căn c theo các nhóm tiêu chí sau: a) Quy mô ngư i h c; b) Cơ c u t ch c và i ngũ cán b , giáo viên; c) Cơ s v t ch t, thi t b d y h c; d) Ch t lư ng giáo d c, ào t o và hi u qu ho t ng. Tiêu chí c th và b ng tính i m ư c quy nh t i Ph l c I và Ph l c II kèm theo Thông tư này. 2. Khung x p h ng
 3. a) Trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p t nh x p ba h ng: h ng ba, h ng b n, h ng năm; b) Trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p huy n x p ba h ng: h ng năm, h ng sáu, h ng b y. 3. i m x p h ng Thang i m x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên: 100 i m. i m c a t ng tiêu chí ư c làm tròn n hàng ơn v . a) i v i trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p t nh: (Theo Ph l c I) - H ng ba: ts i m t 90 i m tr lên. - H ng bèn: ts i m t 70 n 89 i m. - H ng năm: dư i 70 i m. b) i v i trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p huy n: (Theo Ph l c II) - H ng năm: ts i m t 90 i m tr lên. - H ng sáu: ts i m t 70 n 89 i m. - H ng b y: dư i 70 i m. 4. H s ph c p ch c v STT Ch c danh H s ph c p ch c v H ng H ng H ng H ng H ng III IV V VI VII 1 Giám c 0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 2 Phó Giám c 0,7 0,6 0,5 0,4 0,35 3 Trư ng phòng và tương ương 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 4 Phó Trư ng phòng và tương ương 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 III. TH M QUY N, H SƠ VÀ TH T C X P H NG 1. ThNm quy n x p h ng Căn c vào k t qu ánh giá theo thang i m quy nh t i Thông tư này, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên. 2. Th t c x p h ng
 4. a) H sơ ngh x p h ng, g m: - T trình ngh x p h ng c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên; - Quy t nh thành l p trung tâm giáo d c thư ng xuyên; - B n báo cáo k t qu ho t ng và hi u qu ho t ng c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên trong th i gian 3 năm liên t c tính n th i i m ngh x p h ng; - B ng t ánh giá tính i m theo tiêu chí x p h ng c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên (trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p t nh theo Ph l c I, trung tâm giáo d c thư ng xuyên c p huy n theo Ph l c II); - S li u th ng kê s lư ng h c viên theo h c các chương trình trong 3 năm liên t c tính n th i i m ngh x p h ng; - Danh sách cán b , giáo viên, viên ch c trong biên ch và giáo viên h p ng kèm theo trình ào t o, trình ngo i ng -tin h c; - S li u th ng kê chi ti t v di n tích t ai, cơ s v t ch t, thi t b d y h c. b) Quy trình x p h ng - Giám c trung tâm giáo d c thư ng xuyên hoàn t t các h sơ quy nh t i i m a) kho n 2 c a m c này và t ch c t ánh giá x p h ng. - S giáo d c và ào t o ti p nh n h sơ ngh x p h ng c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên, ch trì ph i h p v i s n i v t ch c thNm nh; trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l c a trung tâm giáo d c thư ng xuyên, s giáo d c và ào t o ph i hoàn t t các th t c trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh x p h ng trung tâm giáo d c thư ng xuyên. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân c p t nh ch o các cơ quan chuyên môn tri n khai hư ng d n vi c ánh giá, x p h ng các trung tâm giáo d c thư ng xuyên theo hư ng d n t i Thông tư này; göi báo cáo k t qu x p h ng các trung tâm giáo d c thư ng xuyên v B Giáo d c và ào t o và B N i V . 2. B ng h s ph c p ch c v quy nh t i kho n 4 m c II c a Thông tư này thay th các i m t s th t 9 n s th t 12 kho n 1 m c IV Thông tư s 33/2005/TT- BGD& T ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B Giáo d c và ào t o hư ng d n t m th i th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o trong các cơ s giáo d c công l p. 3. Các văn b n quy nh khác trái v i Thông tư này u bãi b . 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
 5. 5. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Giáo d c và ào t o xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c ( b/c); - Văn phòng Qu c h i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Ban Tuyên giáo TW ( b/c); - B N i v , B Tài chính ( ph i h p); Nguy n Thi n Nhân - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Công báo; - U ban nhân dân c p t nh; - S giáo d c và ào t o, S n i v , S tài chính; - Website B Giáo d c và ào t o; - Lưu VT, V PC, V TCCB, V GDTX. PH L C I TIÊU CHÍ VÀ B NG I M X P H NG TRUNG TÂM GIÁO D C THƯ NG XUY N C P T NH (Kèm theo Thông tư s 48/2008/TT-BGD T ngày 25/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) M c Tên tiêu chí i mt i a A. Nhóm tiêu chí I: Quy mô h c viên (HV) theo h c các 40 i m chương trình giáo d c thư ng xuyên 1. Quy mô HV c a các chương trình liên k t ào t o l y văn b ng 10 i m t t nghi p i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p: T i thi u có 200 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 50 HV ư c c ng thêm 01 i m. 2 Quy mô HV B túc trung h c ph thông: 5 i m T i thi u có 200 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 100 HV ư c c ng thêm 01 i m. 3 Quy mô HV h c các l p b i dư ng chuyên m n nghi p v , 15 i m chuy n giao khoa h c k thu t, d y ngh ng n h n, b i dư ng văn hoá: T i thi u có 300 lư t HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 100 lư t HV ư c c ng thêm 01 i m. 4 Quy mô HV h c ngo i ng , tin h c, công ngh thông tin 10 i m truy n thông, ti ng dân t c thi u s :
 6. T i thi u có 100 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 50 HV ư c c ng thêm 01 i m. B. Nhóm tiêu chí II: Cơ c u t ch c và i ngũ cán b , giáo 20 i m viên 1. Cơ c u t ch c b máy: 4 i m - Ban giám c ch có 1 ngư i ư c tính 01 i m. Ban giám c có 2 ngư i tr lên ư c tính 02 i m. - T i thi u có 2 phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương ư c tính 01 i m. Có t 3 phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương tr lên ư c tính 02 i m. 2. i ngũ cán b , giáo viên: 12 i m - S cán b , giáo viên cơ h u và h p ng dài h n: (06 i m) T i thi u có 15 ngư i ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 2 ngư i ư c c ng thêm 01 i m. - Cơ c u i ngũ giáo viên: (03 i m) Có giáo viên c a 4-6 môn h c b t bu c c a Chương trình giáo d c thư ng xuyên c p trung h c ph thông: 01 i m. Có giáo viên c a 7 môn h c b t bu c: 02 i m. Có giáo viên ngo i ng , tin h c, công ngh thông tin ư c c ng thêm 01 i m. -Trình chuyên môn c a i ngũ cán b , giáo viên: (03 i m) T i thi u có 80% cán b qu n lý, giáo viên cú trình t i h c tr lên ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 5% thì ư c c ng thêm 0,5 i m. 3 Trình ngo i ng : 2 i m - Dư i 40% cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên: 0 i m. - Có t 40%-69% cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên ư c tính 01 i m. - Có t 70% tr lên cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên ư c tính 02 i m. 4 Trình tin h c: 2 i m - Dư i 50% cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên: 0 i m.
 7. - Có t 50%-79% cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên ư c tính 01 i m. - Có t 80% tr lên cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên ư c tính 02 i m. C. Nhóm tiêu chí III: Cơ s v t ch t, thi t b d y h c 25 i m 1 Di n tích t s d ng: 7 i m Có t i thi u 1500 m2 ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 500 m2 ư c c ng thêm 01 i m. 2 Phòng h c: 10 i m - T i thi u có 7 phòng h c kiên c ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 1 phòng h c kiên c ư c c ng thêm 01 i m. - Trư ng h p không có phòng h c kiên c thì cách tính i m như sau: T i thi u có 10 phòng h c không kiên c ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 1 phòng h c không kiên c ư c tính 01 i m; t i a không qúa 04 i m. 3 Nhà i u hành: 3 i m - Có phòng h p H i ng: 01 i m. - Có phòng làm vi c c a Giám c, Phó Giám c: 01 i m. - Có phòng làm vi c c a k toán, th qu , văn thư: 01 i m. 4 Phòng thí nghi m và thi t b d y h c: 3 i m - Có phòng thí nghi m ho c phòng h c tin h c: 01 i m. - Có thi t b d y h c c a các l p 10, 11, 12: 01 i m. - Có thi t b d y ngh ph thông, ngh ng n h n: 01 i m 5 Phòng thư vi n: 2 i m - Có phòng thư vi n v i di n tích t i thi u 50 m2 : 01 i m. - Có 1000 u sách các lo i tr lên: 01 i m. D. Nhóm tiêu chí IV: Ch t lư ng giáo d c ào t o và hi u 15 i m qu ho t ng 1 Ch t lư ng giáo d c, ào t o: 10 i m
 8. ư c a phương ánh giá: - T t: 10 i m. - Khá: 07 i m. - Trung bình: 05 i m. - Y u: 0 i m. 2 a d ng hoá n i dung chương trình giáo d c và hình th c 5 i m h c, áp ng nhu c u h c t p a d ng c a m i t ng l p nhân dân trong a bàn, góp ph n ào t o ngu n nhân l c ph c v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. ư c a phương ánh giá: - T t: 05 i m. - Khá: 04 i m. - Trung bình: 02 i m. - Y u: 0 i m. PH L C II TIÊU CHÍ VÀ B NG I M X P H NG TRUNG TÂM GIÁO D C THƯ NG XUY N C P HUY N (Kèm theo Thông tư s 48/2008/TT-BGD T ngày 25/8/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) M c Tên tiêu chí i mt i a A. Nhóm tiêu chí I: Quy mô h c viên (HV) theo h c các chương trình 40 i m giáo d c thư ng xuyên 1. Quy mô HV c a các chương trình liên k t ào t o l y b ng t t nghi p 5 i m trung c p chuyên nghi p: C 50 HV ư c tính 01 i m. 2 Quy mô c a các l p B túc trung h c cơ s , B túc trung h c ph 10 i m thông: T i thi u có 300 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 100 HV ư c c ng thêm 01 i m.
 9. 3 Quy mô HV các l p b i dư ng, c p nh t ki n th c k năng, chuy n 15 i m giao khoa h c k thu t, d y ngh ng n h n, b i dư ng văn hoá: T i thi u có 500 lư t HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 100 lư t HV ư c c ng thêm 01 i m. 4 Quy mô HV c a các l p xoá mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t 5 i m ch : T i thi u có 20 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 10 HV ư c c ng thêm 01 i m. 5 Quy mô HV h c ngo i ng , tin h c, công ngh thông tin truy n thông, 5 i m ti ng dân t c thi u s : T i thi u có 100 HV ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 50 HV ư c c ng thêm 01 i m. B. Nhóm tiêu chí II: Cơ c u t ch c và i ngũ cán b , giáo viên 20 i m 1 Cơ c u t ch c b máy: 4 i m - Ban giám c ch có 1 ngư i ư c tính 01 i m. Ban giám c có 2 ngư i tr lên ư c tính 02 i m. - T i thi u có 2 phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương ư c tính 01 i m. Có t 3 phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương tr lên ư c tính 02 i m. 2 i ngũ cán b , giáo viên: 12 i m - S cán b , giáo viên cơ h u và h p ng dài h n: (06 i m) T i thi u có 10 ngư i ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 2 ngư i ư c c ng thêm 01 i m. - Cơ c u i ngũ giáo viên: (03 i m) Có giáo viên c a 4-6 môn h c b t bu c c a Chương trình giáo d c thư ng xuyên c p trung h c ph thông: 01 i m. Có giáo viên c a 7 môn h c b t bu c: 02 i m. Có giáo viên ngo i ng , tin h c, công ngh thông tin: 01 i m. -Trình chuyên môn c a i ngũ cán b , giáo viên: (03 i m) T i thi u có 60% cán b qu n lý, giáo viên có trình t i h c tr lên ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 10% ư c c ng thêm 0,5 i m.
 10. 3 Trình ngo i ng : 2 i m - Dư i 30% cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên: 0 i m. - Có t 30%-49% cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên ư c tính 01 i m. - Có t 50% tr lên cán b qu n lý, giáo viên có trình ngo i ng A tr lên ư c tính 02 i m. 4 Trình tin h c: 2 i m - Dư i 40% cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên: 0 i m. - Có t 40%-69% cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên ư c tính 01 i m. - Có t 70% tr lên cán b qu n lý, giáo viên có trình tin h c A tr lên ư c tính 02 i m. C. Nhóm tiêu chí III: Cơ s v t ch t, thi t b d y h c 25 i m 1 Di n tích t s d ng: 7 i m Có t i thi u 1000 m2 ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 300 m2 ư c c ng thêm 01 i m. 2 Phòng h c: 10 i m - T i thi u có 5 phòng h c kiên c ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 1 phòng h c kiên c ư c c ng thêm 01 i m. - Trư ng h p không có phòng h c kiên c thì cách tính i m như sau: T i thi u có 8 phòng h c không kiên c ư c tính 01 i m; ti p theo, c thêm 1 phòng h c không kiên c ư c tính 01 i m; t i a không quá 04 i m. 3 Nhà i u hành: 3 i m - Có phòng h p H i ng: 01 i m. - Có phòng làm vi c c a Giám c, Phó Giám c: 01 i m. - Có phòng làm vi c c a k toán, th qu , văn thư: 01 i m. 4 Phòng thí nghi m và thi t b d y h c: 3 i m - Có phòng thí nghi m ho c phòng h c tin h c: 01 i m.
 11. - Có thi t b d y h c c a các l p 10, 11, 12: 01 i m. - Có thi t b d y ngh ph thông, ngh ng n h n: 01 i m 5 Phòng thư vi n: 2 i m - Có phòng thư vi n v i di n tích t i thi u 50 m2: 01 i m. - Có 500 u sách các lo i tr lên: 01 i m. D. Nhóm tiêu chí IV: Ch t lư ng giáo d c, ào t o và hi u qu ho t 15 i m ng 1 Ch t lư ng giáo d c, ào t o: 7 i m ư c a phương ánh giá: - T t: 07 i m. - Khá: 05 i m. - Trung bình: 03 i m. - Y u: 0 i m. 2 a d ng hoá n i dung chương trình giáo d c, hình th c h c, áp ng 5 i m nhu c u h c t p a d ng c a m i t ng l p nhân dân trong a bàn, góp ph n ào t o ngu n nhân l c ph c v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. ư c a phương ánh giá: - T t: 05 i m. - Khá: 04 i m. - Trung bình: 02 i m. - Y u: 0 i m. 3 H tr có hi u qu ho t ng c a trung tâm h c t p c ng ng ư c: 3 i m 03 i m
Đồng bộ tài khoản