Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
27
lượt xem
5
download

Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 49/1999/TT-BTC về việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 49/1999/TT-BTC NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG Đ I V I HO T Đ NG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu Gía tr gia tăng (GTGT) s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v cho thuê tài chính và đ c thù c a tài s n thuê tài chính, B Tài chính hư ng d n th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng đ i v i ho t đ ng cho thuê các tài s n này như sau: I- QUY Đ NH CHUNG 1- Đ i tư ng áp d ng Thông tư này bao g m các Công ty cho thuê tài chính và các doanh nghi p cho thuê tài chính thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t (sau đây g i chung là bên cho thuê tài chính) và các doanh nghi p đi thuê tài chính theo đúng quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v cho thuê tài chính, n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . 2- Tài s n thuê tài chính là tài s n mà bên cho thuê tài chính dùng vào d ch v cho thuê tài chính. Tài s n này đư c hình thành t vi c nh p kh u ho c mua trong nư c. Đ i v i tài s n nh p kh u, bên cho thuê tài chính là đ i tư ng n p thu GTGT hàng nh p kh u. Đ i v i tài s n mua trong nư c, bên cho thuê tài chính gián ti p n p thu GTGT thông qua vi c thanh toán tài s n mua. D ch v cho thuê tài chính theo quy đ nh c a Pháp lu t là d ch v tín d ng trung, dài h n trên cơ s h p đ ng cho thuê tài s n gi a bên cho thuê v i bên đi thuê. Doanh thu cho thuê tài chính không thu c di n ch u thu GTGT bao g m ti n thu cho thuê tài chính, phí cam k t s d ng v n, giá tr mua l i (trư ng h p bên thuê mua l i tài s n thuê vào cu i kỳ h n thuê theo giá danh nghĩa). 3- Thu GTGT c a tài s n thuê tài chính do bên cho thuê tài chính đã n p s đư c bên đi thuê tr d n trên cơ s h p đ ng thuê tài chính. 4-Thông tư này không áp d ng đ i v i d ch v cho thuê tài s n thông thư ng. II- QUY Đ NH C TH Đ i v i bên cho thuê:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Bên cho thuê tài chính là đ i tư ng không ch u thu GTGT đ i v i d ch v cho thuê tài chính, nhưng tài s n mua vào ho c nh p kh u dùng đ cho thuê đã n p thu GTGT thì s đư c bên đi thuê tr d n cho bên cho thuê, bên cho thuê ph i th c hi n đ y đ các quy đ nh sau: - Tài s n bên cho thuê tài chính khi mua đ cho thuê ph i có hoá đơn GTGT, ho c ch ng t n p thu GTGT c a hàng nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t. - Trong h p đ ng cho thuê tài chính ph i quy đ nh rõ ti n thuê, thu GTGT, t ng s ti n thanh toán, th i h n thuê, chu kỳ thanh toán. Đ i v i tài s n bên cho thuê nh p kh u v đ cho thuê tài chính mà tài s n này thu c danh m c hàng hoá không ch u thu GTGT hàng nh p thì bên cho thuê không ph i n p thu GTGT hàng nh p kh u. b/ Bên cho thuê tài chính khi th c hi n d ch v cho thuê tài chính đư c s d ng ch ng t sau: - Bên cho thuê tài chính xu t hoá đơn d ch v cho thuê tài chính. Hoá đơn ph i đ m b o các n i dung theo m u đính kèm quy đ nh t i Thông tư này và ph i đăng ký s d ng sau khi có văn b n ch p thu n c a T ng c c thu . Vi c xu t hoá đơn th c hi n theo th i gian tr ti n quy đ nh trong h p đ ng (có th theo tháng; ho c quý), song đ đơn gi n th t c vi t hoá đơn các bên cho thuê đư c phép t p h p vi t hoá đơn 2 l n trong m t năm tài chính (vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm ho c vào th i đi m chuy n quy n s h u) - Khi l p hoá đơn d ch v cho thuê tài chính, bên cho thuê ph i ghi đ y đ các y u t quy đ nh trên hoá đơn. Riêng c t thu GTGT (kỳ này) đư c xác đ nh theo nguyên t c phân b đ u s thu GTGT đã n p c a tài s n cho thuê tương ng v i th i gian thuê. Ví d : Công ty cho thuê tài chính A có tài s n cho xí nghi p X thuê, trong hoá đơn GTGT có ghi s thu là 360 tri u đ ng. Gi đ nh: + Th i h n cho thuê theo h p đ ng: 3 năm. T 1/2/1999 đ n 1/2/2002. + Chu kỳ thanh toán: ngày 01 hàng tháng Theo ví d này thu GTGT đư c tính t ng tháng là: 360.000.000đ : 36 tháng = 10.000.000 đ . Công ty cho thuê tài chính A vi t hoá đơn cho X.N X ghi s thu GTGT như sau: Kỳ 1: Vào tháng 6 năm th nh t s kh u tr s thu 5 tháng (t tháng 2 đ n tháng 6) là: 10.000.000 đ x 5 = 50.000.000 đ Kỳ 2: Tháng 12 năm th nh t (1999): 10.000.000 đ x 6 = 60.000.000 đ Kỳ 3: Tháng 06 năm th hai: 10.000.000 đ x 6 = 60.000.000 đ Kỳ 4: Tháng 12 năm th hai (2000): 10.000.000 đ x 6 = 60.000.000 đ
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kỳ 5: Tháng 06 năm th ba: 10.000.000 đ x 6 = 60.000.000 đ Kỳ 6: Tháng 12 năm th ba (2001): 10.000.000 đ x 6 = 60.000.000 đ Kỳ 7: Tháng 01 năm 2002: 10.000.000 đ x 1 = 10.000.000 đ C ng lu k ( 36 tháng ) 360.000.000 đ - Khi xu t hoá đơn d ch v cho thuê tài chính ph i tuân th các nguyên t c sau: + Tài s n cho thuê khi mua ph i có hoá đơn GTGT ho c ch ng t n p thu GTGT và ph i phân b đ u theo quy đ nh nêu trên. + T ng s thu GTGT ghi trong hoá đơn d ch v cho thuê tài chính c a bên cho thuê ph i kh p v i s ti n ghi trên hoá đơn GTGT ho c ch ng t n p thu GTGT khi công ty cho thuê mua tài s n. + Trư ng h p khi mua tài s n không có thu GTGT, ho c không có hoá đơn GTGT ho c ch ng t n p thu GTGT theo quy đ nh c a pháp lu t thì không đư c ph n ánh thu GTGT vào hoá đơn d ch v cho thuê tài chính. Đ i v i bên đi thuê: Bên đi thuê ngoài vi c tr ti n thuê còn ph i tr ti n thu GTGT mà bên cho thuê đã thanh toán v i ngư i cung c p tài s n. Căn c hoá đơn bên cho thuê xu t, bên đi thuê th c hi n h ch toán ph n thu GTGT đã tr cho bên cho thuê vào tài kho n kh u tr thu . 3) Quy đ nh v qu n lý hoá đơn a- Bên cho thuê ch u trách nhi m qu n lý hoá đơn GTGT khi mua tài s n mà nh ng tài s n này dùng vào vi c cho thuê. Trư ng h p bên cho thuê tr c ti p nh p kh u hàng hoá thì bên cho thuê ph i qu n lý biên lai n p thu GTGT hàng nh p kh u (n u có). Các ch ng t này s đư c chuy n giao cho doanh nghi p đi thuê tài chính sau khi kh u tr h t s thu GTGT và chuy n quy n s h u cho ngư i đi thuê khi k t thúc h p đ ng cho thuê tài chính. b- Trư ng h p bên thuê không th c hi n h p đ ng d n đ n vi c bên cho thuê ph i thu h i tài s n: bên cho thuê ph i g i thông báo cho bên đi thuê trong đó xác đ nh rõ s thu GTGT đã đư c tr , s thu GTGT còn l i chưa tr . Thông báo này đư c l p thành 03 b n: 1 b n g i bên đi thuê, 2 b n lưu bên cho thuê. Trư ng h p ti p t c cho thuê tài chính tài s n này thì bên cho thuê gi l i 1 b n còn chuy n cho bên đi thuê 1 b n. Trong h p đ ng thuê m i, s thu GTGT còn l i do ngư i đi thuê trư c chưa tr h t s đư c bên đi thuê sau tr ti p và đư c h ch toán vào tài kho n kh u tr thu . Phương pháp phát hành hoá đơn tương t như quy đ nh t i đi m b, m c II.1 Thông tư này. - Trư ng h p bên cho thuê tài chính không cho bên th 3 thuê l i theo hình th c cho thuê tài chính mà bán tài s n thì ph i n p thu GTGT và xu t hoá đơn GTGT theo quy đ nh c a Pháp lu t.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c- Trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính quy đ nh bên đi thuê ch thuê h t m t ph n gía tr tài s n, sau đó mua l i tài s n thì bên cho thuê qu n lý hoá đơn mua tài s n cho thuê đ n khi làm th t c bán tài s n. S thu GTGT còn l i ( S thu trên hoá đơn tr (-) s thu đã tr ) s đư c kh u tr ti p ph n thu GTGT gi ng như trư ng h p mua tr c ti p TSCĐ có thu GTGT đ u vào. Ch ng t đ đư c kh u tr thu GTGT đ i v i doanh nghi p đi thuê khi mua l i tài s n g m: Hoá đơn GTGT mua tài s n (mua trong nư c) ho c ch ng t n p thu GTGT (nh p kh u) c a bên cho thuê tài chính chuy n giao, Hoá đơn d ch v cho thuê tài chính t i th i đi m bên mua mua l i tài s n. S thu GTGT đư c kh u tr ti p khi bên thuê mua l i tài s n theo phương th c cho thuê tài chính b ng (=) Thu GTGT trên hoá đơn bên cho thuê chuy n giao tr (-) thu GTGT đã n p trên hoá đơn d ch v cho thuê tài chính (m c 3, c t Lu k ) d- Trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính bên cho thuê và bên đi thuê cùng b v n mua máy móc thi t b , sau đó bên cho thuê ch thu ti n thuê (v n và lãi) tương ng v i ph n v n b ra thì hoá đơn mua tài s n cho thuê đư c bên cho thuê qu n lý cho đ n khi chuy n quy n s h u tài s n cho bên đi thuê . S thu GTGT tương ng v i ph n v n mà bên đi thuê b ra s đư c tính vào hoá đơn thu ti n l n th nh t khi bên cho thuê c p. e- Trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính đã th c hi n xong và s thu GTGT đã đư c bên đi thuê tr h t, hai bên tho thu n thuê ti p thì vi c xu t hoá đơn d ch v cho thuê tài chính s không ph n ánh thu GTGT. 4) X lý vi ph m: Nghiêm c m vi c l i d ng hình th c cho thuê tài chính đ gây th t thu cho Ngân sách nhà nư c. M i hành vi vi ph m các quy đ nh t i thông tư này đ u đư c x lý theo quy đ nh c a Lu t thu giá tr gia tăng, các văn b n pháp quy hi n hành. III- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, nhưng áp d ng đ i v i các h p đ ng ký t ngày 1/1/1999. Các v n đ khác không hư ng d n trong Thông tư này đư c th c hi n theo Thông tư s 89/1998/TT/BTC ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và các văn b n pháp quy hư ng d n b sung s a đ i Lu t thu GTGT hi n hành khác. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) M us :
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ký hi u: BH/1999 S : HOÁ ĐƠN D CH V CHO THUÊ TÀI CHÍNH (Liên 1: lưu) Ngày ... tháng ... năm..... Bên cho thuê tài chính:
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a ch : S tài kho n: Đi n tho i: Mã s : H p đ ng đi thuê s : Ngày... tháng... năm... Th i gian cho thuê: T ngày... tháng... năm... đ n ngày... tháng... năm... Giá tr tài s n cho thuê (chưa có thu GTGT):... Thu GTGT Công ty cho thuê tài chính đã n p c a tài s n cho thuê:... (Hóa đơn GTGT ho c biên lai n p thu GTGT s ... ngày... tháng... năm...) Bên đi thuê:
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a ch : S tài kho n: Đi n tho i Mã s : Hình th c thanh toán: ... Ch tiêu Kỳ này Lu k 1- Tên d ch v cho thuê: ... 2- S ti n thuê: ... 3- Thu GTGT: ... 4- Ti n bán l i tài s n thuê theo h p đ ng CTTC: 5- T ng c ng ti n thanh toán (2+3+4): T ng c ng ti n ph i thanh toán kỳ này (ghi b ng ch ):... Bên đi thuê K toán trư ng bên cho thuê Th trư ng đơn v cho thuê (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản