intTypePromotion=1

Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
83
lượt xem
21
download

Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  49/1999/TT/BT C  n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1999 h íng  5  d É n  thùc  Ö n  L u Ët  hi thu Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng  ® èi víi h o¹t ® é n g   h o  thuª tµi   c  ch Ý n h    C¨n cø LuËt thuÕ GÝa  trÞ gia t¨ng (GTGT) sè 02/1997/QH9 ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT; C¨n  quy  cø  ®Þnh  cña  ph¸p luËt hiÖn    hµnh    vÒ cho  thuª tµichÝnh      vµ  ® Æc     thïcña    tµis¶n thuª tµichÝnh, Bé          Tµi chÝnh  híng dÉn thùc hiÖn    LuËt  thuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víi ho¹t®éng  cho        thuªc¸ctµis¶n nµy  sau: nh  I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  q 1­ §èit        îng ¸p dông  Th«ng  tnµy bao gåm     c¸c C«ng    tycho      thuªtµichÝnh  vµ    c¸c doanh nghiÖp  cho thuª tµichÝnh      thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt(sau    ®©y     gäi chung    lµ bªn cho thuªtµichÝnh) vµ          c¸c doanh  nghiÖp ®i  thuªtµichÝnh      theo  ®óng  quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p    cho      luËtvÒ  thuªtµi chÝnh,nép    thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. 2­ Tµi s¶n      thuªtµichÝnh          lµ tµis¶n    mµ bªn  cho thuªtµichÝnh      dïng vµo  dÞch  cho  vô  thuªtµichÝnh. Tµi s¶n          nµy  îc h×nh  ®   thµnh   tõ viÖc  nhËp  khÈu  hoÆc   mua  trong níc.§èivíi           s¶n tµi nhËp  khÈu, bªn    cho      thuªtµichÝnh    lµ®èi  t   îng nép  thuÕ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu. §èivíitµis¶n          mua   trong níc,bªn      cho  thuª tµichÝnh        gi¸n tiÕp  nép thuÕ  GTGT   th«ng  qua  viÖc  thanh  to¸n tµis¶n      mua.  DÞch  cho  vô  thuª tµichÝnh      theo quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  luËtlµ dÞch      vô  tÝn  dông  trung,dµih¹n    së        trªnc¬  hîp ®ång  cho      thuªtµis¶n  gi÷a bªn    cho    thuª víibªn  thuª.Doanh    ®i    thu cho  thuª tµichÝnh      kh«ng  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT   bao  gåm  tiÒn thu cho          thuªtµichÝnh,phÝ    cam   kÕt  dông  sö  vèn,gi¸trÞ       mua   i êng  l¹ (tr   hîp bªn  thuª mua   i     l¹ tµis¶n    thuª vµo    cuèikú    h¹n  thuª theo      gi¸ danh  nghÜa).   3­ ThuÕ  GTGT  cña    tµis¶n thuªtµichÝnh  bªn      do  cho thuªtµichÝnh      ®∙  nép    îcbªn  thuªtr¶dÇn    së    sÏ®   ®i      trªnc¬  hîp ®ång      thuªtµichÝnh. 4­Th«ng   tnµy kh«ng    ¸p dông      ®èi víidÞch  cho  vô  thuªtµis¶n      th«ng  ­ th êng.  II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q §èivíi     cho  bªn  thuª: a/ Bªn cho thuª tµichÝnh        lµ ®èi  îng  t kh«ng chÞu thuÕ GTGT  ®èi    víi dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh,nhng      tµis¶n  mua vµo hoÆc   nhËp khÈu dïng    ®Ó
  2. 2 cho thuª®∙    nép  thuÕ GTGT   sÏ® îcbªn  thuªtr¶dÇn  th×      ®i      cho bªn cho thuª,   bªn  cho    thuªph¶ithùc hiÖn      ®Çy  c¸cquy  ®ñ    ®Þnh  sau: ­ Tµi s¶n      bªn cho thuªtµichÝnh        khimua     ®Ó cho thuªph¶icã        ho¸ ®¬n  GTGT,  hoÆc  chøng    tõ nép thuÕ GTGT  cña  hµng nhËp khÈu theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ­ Trong  ®ång    hîp  cho  thuª tµichÝnh      ph¶iquy    ®Þnh  tiÒn  râ  thuª,thuÕ    GTGT,  tæng  tiÒn thanh  sè    to¸n,   thuª,  thêih¹n   chu  thanh  kú  to¸n. §èivíi       s¶n  tµi bªn cho    thuªnhËp  khÈu  ®Ó   vÒ  cho      thuªtµichÝnh      mµ tµi s¶n nµy thuéc danh môc hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ GTGT  hµng nhËp    th× bªn  cho    thuªkh«ng ph¶inép    thuÕ GTGT  hµng nhËp khÈu. b/ Bªn    cho thuªtµichÝnh        khithùc hiÖn    dÞch  cho  vô  thuªtµichÝnh  îc     ®   sö  dông  chøng    tõsau:  ­ Bªn    cho thuªtµichÝnh      xuÊt ho¸ ®¬n      dÞch  cho  vô  thuªtµichÝnh. Ho¸        ®¬n  ph¶i ®¶m     b¶o      c¸c néi dung  theo mÉu   ®Ýnh  kÌm quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy  ph¶i®¨ng  sö  vµ    ký  dông  sau    v¨n  khicã  b¶n  chÊp  thuËn  cña Tæng  côc  thuÕ.ViÖc    xuÊtho¸ ®¬n      thùc hiÖn    theo thêigian tr¶tiÒn quy            ®Þnh  trong hîp     ®ång    (cã thÓ  theo th¸ng;hoÆc     quý),song      ®Ó ®¬n  gi¶n thñ tôcviÕtho¸ ®¬n            c¸c bªn  cho  thuª ® îc phÐp      tËp  hîp viÕt ho¸    ®¬n   lÇn  2  trong mét n¨m     tµi chÝnh  (vµo  th¸ng  vµ  6  th¸ng  hµng  12  n¨m  hoÆc   vµo  thêi ®iÓm     chuyÓn  quyÒn  h÷u) së  ­ KhilËp ho¸ ®¬n          dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh,bªn    cho    thuªph¶ighi®Çy      ®ñ    c¸c yÕu    tè quy ®Þnh      trªnho¸ ®¬n. Riªng cétthuÕ        GTGT     (kú nµy) ® îcx¸c       ®Þnh  theo nguyªn t¾c    ph©n    bæ ®Òu   thuÕ  sè  GTGT   nép  ®∙  cña    tµis¶n cho  thuªt  ¬ng  øng      víithêigian thuª.     VÝ     dô: C«ng    ty cho thuª tµichÝnh    tµis¶n      A cã    cho  nghiÖp  thuª, xÝ  X    trongho¸ ®¬n      GTGT   ghisè  cã    thuÕ    lµ360  iÖu®ång. Gi¶  tr     ®Þnh: +  Thêih¹n cho        thuªtheo hîp ®ång: 3        n¨m. Tõ    1/2/1999 ®Õn     1/2/2002. +  Chu  thanh  kú  to¸n:  ngµy  hµng  01  th¸ng Theo  dô  vÝ  nµy  thuÕ GTGT   îctÝnh  ®   tõng th¸ng lµ:360.000.000®       :36  th¸ng =    10.000.000 ®      .C«ng    tycho      thuªtµichÝnh  viÕtho¸ ®¬n  A      cho X.N X  ghisè    thuÕ  GTGT   sau: nh  Kú    1: Vµo th¸ng 6    n¨m thø nhÊt sÏ khÊu    thuÕ  th¸ng (tõth¸ng 2      trõsè  5        ®Õn   th¸ng6) lµ:       10.000.000   ®   x   5     =  50.000.000 ®   Kú    2:Th¸ng  n¨m  nhÊt (1999):  12  thø     10.000.000 ®   6 = 60.000.000 ®   x        Kú    3:Th¸ng  n¨m  hai:      10.000.000 ®   6 = 60.000.000 ® 06  thø            x        Kú    4: Th¸ng  n¨m  hai(2000):    10.000.000 ®   6  =  60.000.000  12  thø          x      ® Kú    5: Th¸ng  n¨m  ba:         10.000.000 ®   6 = 60.000.000  06  thø              x      ® Kú    6: Th¸ng  n¨m  ba  12  thø  (2001):           10.000.000 ®   6 = 60.000.000    x      ®
  3. 3 Kú    7:Th¸ng  n¨m  01  2002:         10.000.000 ®   1 = 10.000.000 ®              x        Céng    (36  luükÕ   th¸ng)             360.000.000              ® ­ Khi xuÊt ho¸ ®¬n          dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh  ph¶itu©n        thñ c¸c nguyªn  t¾c  sau:   +    Tµi s¶n cho thuªkhimua       ph¶icã      ho¸ ®¬n GTGT  hoÆc  chøng    tõ nép  thuÕ  GTGT   ph¶iph©n    vµ    bæ ®Òu   theo quy    ®Þnh  trªn. nªu    + Tæng   thuÕ  sè  GTGT     ghi trong ho¸    ®¬n  dÞch  cho  vô  thuª tµichÝnh      cña  bªn  cho    thuªph¶ikhíp víi tiÒn ghitrªnho¸ ®¬n       sè          GTGT   hoÆc   chøng    tõ nép thuÕ GTGT     khic«ng    tycho    thuªmua   tµis¶n. + Trêng      hîp khimua     tµis¶n kh«ng  thuÕ  cã  GTGT, hoÆc  kh«ng  ho¸  cã  ®¬n GTGT  hoÆc  chøng    tõ nép thuÕ GTGT  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËtth×       kh«ng  îcph¶n    ®   ¸nh thuÕ  GTGT   vµo    ho¸ ®¬n dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh. §èivíi     ®i  bªn  thuª: Bªn  thuªngoµiviÖc    ®i      tr¶tiÒn thuªcßn      ph¶itr¶tiÒn thuÕ        GTGT     mµ bªn  cho    thanh      thuª®∙  to¸nvíingêicung    cÊp    tµis¶n.C¨n  ho¸ ®¬n  cho      cø    bªn  thuª xuÊt,bªn  thuª thùc    ®i    hiÖn h¹ch to¸n phÇn    thuÕ GTGT   tr¶ cho  ®∙    bªn cho  thuªvµo      tµikho¶n  khÊu    trõthuÕ. 3) Quy    ®Þnh  qu¶n      vÒ  lýho¸ ®¬n a­ Bªn cho thuª chÞu    tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý ho¸ ®¬n  GTGT    khi mua     tµi s¶n    mµ nh÷ng    tµis¶n nµy dïng vµo    viÖc  cho thuª.   Trêng    cho      hîp bªn  thuªtrùc tiÕp nhËp  khÈu hµng  ho¸ th×  bªn cho thuª ph¶i qu¶n        lý biªn lainép      thuÕ  GTGT   hµng nhËp  khÈu  (nÕu    cã).C¸c chøng    tõ nµy    îc chuyÓn  sÏ ®   giao cho  doanh  nghiÖp  thuª tµichÝnh  ®i      sau    khi khÊu    trõ hÕt  thuÕ  sè  GTGT   vµ  chuyÓn  quyÒn  h÷u  së  cho  ngêi ®i    thuª khi kÕt      thóc hîp ®ång  cho thuª tµi     chÝnh. b­ Trêng      hîp bªn    thuªkh«ng  thùc hiÖn      hîp ®ång  dÉn ®Õn  viÖc bªn  cho  thuªph¶ithu håitµis¶n:bªn              cho   thuªph¶igöith«ng  cho  ®i        b¸o  bªn  thuªtrong   ®ã     x¸c ®Þnh   sè  râ  thuÕ  GTGT   ® îc tr¶,sè  ®∙      thuÕ  GTGT   cßn  i l¹ cha    tr¶. Th«ng  nµy  îclËp  b¸o  ®   thµnh  b¶n:1  03    b¶n   göibªn  thuª,2  ®i    b¶n u  l bªn  cho  thuª.Trêng      hîp tiÕp tôc cho          thuªtµichÝnh    tµis¶n nµy    th× bªn cho        thuªgi÷ l¹ i 1 b¶n  cßn  chuyÓn  cho  bªn  thuª1  ®i    b¶n. Trong  ®ång    hîp  thuªmíi,sè      thuÕ  GTGT   cßn    ngêi®i    íccha    l¹ do  i   thuªtr   tr¶hÕt    îcbªn  thuªsau    sÏ®   ®i    tr¶tiÕp vµ    ® îch¹ch      to¸nvµo   tµikho¶n  khÊu    trõthuÕ. Ph¬ng    ph¸p    ph¸thµnh    ho¸ ®¬n ­t ¬ng    quy  tùnh  ®Þnh   t¹ ®iÓm     i b,môc  .1Th«ng   II   tnµy. ­ Trêng hîp bªn cho thuª tµichÝnh      kh«ng cho bªn thø  thuª l¹  3    i theo  h×nh thøc cho        thuªtµichÝnh        mµ b¸n tµis¶n    th× ph¶inép    thuÕ GTGT   xuÊt vµ    ho¸ ®¬n    GTGT  theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p  luËt. c­Trêng        hîp hîp ®ång  cho      thuªtµichÝnh  quy ®Þnh  ®i    bªn  thuªchØ  thuª  hÕt mét  phÇn gÝa      trÞtµis¶n,sau  mua        ®ã  l¹ tµis¶n    cho    i th× bªn  thuªqu¶n    lý ho¸ ®¬n    mua    tµis¶n cho    thuª®Õn     khilµm      tµis¶n.Sè  thñ tôcb¸n      thuÕ  GTGT   cßn  i Sè  l¹ (  thuÕ   trªnho¸  ®¬n    )  thuÕ  tr¶ ) sÏ ® îc khÊu    trõ (­ sè  ®∙          trõ tiÕp  phÇn  thuÕ  GTGT  gièng  nh trêng hîp  mua  trùc tiÕp    TSC§   thuÕ  cã  GTGT   ®Çu  vµo.  
  4. 4 Chøng      îckhÊu    tõ ®Ó ®   trõthuÕ  GTGT       ®èi víidoanh  nghiÖp  thuªkhi ®i      mua   itµis¶n  l¹    gåm:  Ho¸  ®¬n  GTGT   mua     tµis¶n (mua  trong  níc) hoÆc     chøng    tõ nép thuÕ GTGT   (nhËp  khÈu) cña  bªn cho thuª tµichÝnh      chuyÓn  giao,Ho¸    ®¬n  dÞch  cho  vô  thuª tµichÝnh  i       t¹ thêi®iÓm   bªn mua   mua   i   l¹ tµi   s¶n.Sè    thuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõtiÕp khibªn        thuªmua      l¹ tµis¶n  i theo ph¬ng  thøc cho  thuª tµichÝnh      b»ng   (=) ThuÕ  GTGT     trªn ho¸ ®¬n   bªn  cho  thuª  chuyÓn  giao    )  trõ (­ thuÕ GTGT   nép    ®∙  trªn ho¸ ®¬n  dÞch  cho  vô  thuª tµi     chÝnh  (môc      3,cétLuü  kÕ) d­ Trêng hîp hîp ®ång  cho thuª tµichÝnh      bªn cho thuª vµ    bªn  thuª ®i    cïng  vèn  bá  mua  m¸y  mãc  thiÕtbÞ,    sau    ®ã bªn  cho thuª chØ     thu tiÒn thuª  (vèn  l∙  ¬ng  vµ  it ) øng    víiphÇn  vèn  ra th× ho¸ ®¬n  bá        mua    tµis¶n cho    îc thuª®   bªn cho thuª qu¶n      lýcho  ®Õn     khichuyÓn  quyÒn  h÷u    së  tµis¶n  cho  bªn ®i  thuª.Sè     thuÕ  GTGT  ¬ng  t øng    víiphÇn  vèn    mµ bªn  thuªbá      îctÝnh  ®i    ra sÏ®   vµo    ho¸ ®¬n    thu tiÒn lÇn  nhÊt khibªn    thø      cho    thuªcÊp. e­ Trêng        hîp hîp ®ång cho      thuªtµichÝnh  thùc hiÖn  ®∙    xong  sè  vµ  thuÕ  GTGT   ® îc bªn  thuªtr¶hÕt,haibªn  ®∙    ®i          tho¶ thuËn thuªtiÕp  viÖc    th×  xuÊt  ho¸ ®¬n    dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh    sÏkh«ng  ph¶n    ¸nh thuÕ GTGT. 4) Xö        lýviph¹m: Nghiªm cÊm   viÖc    lîdông  i h×nh thøc cho        thuªtµichÝnh    ®Ó g©y      thÊtthu cho Ng©n  s¸ch nhµ    níc.Mäi hµnh      vi vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh   ith«ng   nµy  t¹  t ®Òu   îcxö    ®   lýtheo  quy ®Þnh cña LuËt thuÕ          gi¸trÞgia t¨ng,c¸cv¨n b¶n        ph¸p  quy  hiÖn hµnh. III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n    Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký,nhng    ¸p dông          ®èi víic¸c hîp ®ång  tõ ngµy  ký    1/1/1999.C¸c    vÊn    ®Ò kh¸c kh«ng    híng  dÉn trong Th«ng     tnµy  îcthùc hiÖn  ®     theo Th«ng   89/1998/TT/BTC  t sè  ngµy  27 th¸ng 6    n¨m  1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   sè  28/1998/N§­   CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ GTGT   c¸c v¨n  vµ    b¶n  ph¸p quy híng  dÉn    bæ sung  söa  æi  ® LuËt   thuÕ GTGT   hiÖn  hµnh kh¸c. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.   MÉu   sè: Ký  hiÖu:BH/1999   Sè: H o¸ ® ¬ n  d Þ c h  v ô  c h o  thuª tµi h Ý n h  c (Liªn1:l    u) Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m... .     .   . Bªn  cho      thuªtµichÝnh:
  5. 5 §Þa  chØ: Sè    tµikho¶n: §iÖn  tho¹i         M∙               sè: : Hîp  ®ång  thuªsè: ®i    Ngµy...    th¸ng..n¨m...     . Thêigian cho      thuª: ngµy.. th¸ng..n¨m...  Tõ    .   .  ®Õn   ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . Gi¸trÞtµis¶n        cho    a  thuÕ  thuª(ch cã  GTGT):... ThuÕ   GTGT   C«ng    tycho      thuªtµichÝnh  nép  ®∙  cña    tµis¶n  cho  thuª: . .. (Hãa ®¬n  GTGT  hoÆc  biªn lainép      thuÕ GTGT  sè..  .ngµy..   . th¸ng..  . n¨m...        ) Bªn  thuª: ®i  §Þa  chØ: Sè    tµikho¶n: §iÖn  tho¹i       sè:        M∙    H×nh  thøc thanh    to¸n: .  ..                  ChØ                     tiªu     nµy   Kú        Luü  kÕ 1­ Tªn    dÞch  cho  vô  thuª: .  .. 2­ Sè    tiÒn thuª: .    .. 3­ ThuÕ     GTGT:  . ..  4­ TiÒn b¸n  itµis¶n  l¹    thuª theo    hîp ®ång  CTTC: 5­ Tæng    céng  tiÒn thanh      to¸n(2+3+4): Tæng  céng  tiÒn ph¶ithanh    nµy        to¸nkú  (ghib»ng  ch÷): . .. Bªn  thuª ®i  KÕ   to¸n tr   ëng  bªn  cho  Thñ  ëng  tr ®¬n  cho  vÞ  thuª thuª  (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2