intTypePromotion=1

Thông tư 49/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
107
lượt xem
16
download

Thông tư 49/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  49/2003/TT­B T C   g µ y  16 th¸ng 5 n¨ m  2003  í ng  c n H d É n  q u y  ch Õ   u ¶ n  lý  µi h Ý n h  ® è i víi q t  c   B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi Vi Ö t N a m C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 02/2003/Q§­TTg  µy  th¸ng 1  ng 2    n¨m 2003  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   t Ch ph v ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiB¶o   l    ®è v   hiÓ m     éiViÖtNam; x∙h     Sau    èng  Êt ý  Õn  íi é  khith nh   ki v   Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé      X∙    Y tÕ,B¶o  Ó m     éiViÖt Nam;  é   µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó    hi x∙h     BT  h  c th quy  Õ   ch qu¶n  lýtµichÝnh  i víi    ®è    B¶o  Ó m     éiViÖtNam     hi x∙h     nh sau:    P h Ç n  I ­ Q u ¶ n  l ý  kinh p h Ý    n g © n  s¸ch n h µ  n í c c Ê p  c hi  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i   I­ N é i d u n g  chi  b¶ o   Ó m     hi x∙ h éi  o   d n g © n  s¸ch  h µ  n íc c Ê p: N Bé  µichÝnh  Êp    T  c ®ñ kinh phÝ          ®Ó chitr¶cho    i t ng hëng    Õ   c¸c®è  î   c¸cch ®é   b¶o  Ó m     éitr cngµy  hi x∙h   í   01/10/1995 gå m:   1.C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn hµng    th¸ng: ­L¬ng  u.   h ­TrîcÊp  Êt     m søc    ng. lao®é   ­TrîcÊp     c«ng  ©n  nh cao  su. ­TrîcÊp    ¹n lao®éng  µ  êiphôc  ô  êibÞ    ¹n lao®éng.    tai     n v ng   v ng   tai     n ­TrîcÊp  Önh  Ò      b ngh nghiÖp. ­TrîcÊp  Êt(®Þnh  Êtc¬     tu   su   b¶n  µ  v nu«idìng).   2.TrîcÊp  ét  Çn:mai    Ý, tiÒn tuÊt.    ml  t¸ngph     3.Chi mua  Î, Õu     th  phi kh¸m,ch÷a  Önh.   b 4.Trang  Êp  ông  ô  ôc  åichøc    cd c ph h   n¨ng  cho  êibÞ    ¹n lao®éng. ng   tai     n 5.L Ö   Ý      ph chitr¶. 6.Chi kh¸c(nÕu  ã).      c II­ Ë p, x Ð t  u y Ö t d ù  to¸n, Ê p  p h¸t v µ  q u y Õ t to¸n   L d  c kinh  h Ý  c hi  ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i: p  b ViÖc  Ëp,xÐt  Öt  ù  l  duy d to¸n,cÊp    ph¸tvµ  Õt      quy to¸n kinh phÝ     b¶o    chi   hiÓ m     éi tõ ng©n  x∙ h     s¸ch  µ   íc thùc hiÖn  Nh n     theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu  
 2. 2 ng©n s¸ch Nhµ   íc,c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  µ      n    h  th   v c¸c quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th sau: 1.LËp  ù    d to¸n: 1.1.Dù     to¸n chiph¶iph¶n       ¸nh  y     éi dung  õng  ®Ç ®ñ n   t kho¶n    chinªu  ¹ ti  m ôc        y   I trªn ®© theo  õng  ¹  i  îng  µ  t lo i®è t v møc   ëng  h theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh, kÌm    theo  thuyÕt minh  Ò   è îng ®èi t ng ®ang  ëng, dù  Õn  i t ng   v s l    î   h   ki ®è  î   t¨ng,gi¶m  µ    v nhu  Çu    c chikh¸ctrong quý,n¨m.       1.2.Dù       îclËp,duyÖt theo ba  Êp    to¸nchi®         c Trung  ng,tØnh,huyÖn: ¬      ­ Dù       ña    to¸nchic B¶o  Ó m     éiquËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc  hi x∙h       x∙,th ph thu tØnh (sau  y   äi chung  µ BHXH   Ön)  B¶o  Ó m     éi tØnh, thµnh  ®© g   l  huy do  hi x∙ h     phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ BHXH   ®© g   l  tØnh) híng  Én  Ëp   d l  vµ  Ðt  Öt.Dù     îc lËp  µnh  b¶n, 1  x duy   to¸n ®   th 2    b¶n  öiB¶o  Ó m     éitØnh  g  hi x∙ h   ®Ó  tæng  îp vµ  h   th«ng    ù  b¸o d to¸n, b¶n u  ¹ B¶o  Ó m     éihuyÖn.  1  l t i hi x∙h   ­ Dù       ña    to¸nchic B¶o  Ó m     éitØnh  B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ­ hi x∙h   do  hi x∙h     h íng  Én  Ëp  µ  Ðt  Öt.Dù     ña  d l v x duy   to¸nc B¶o  Ó m     éitØnh  hi x∙ h   ph¶i® îc tæng     hîp trªnc¬  ë  ù    îcduyÖt  ña      s d to¸n®   c B¶o  Ó m     éihuyÖn. Dù     îclËp hi x∙h     to¸n®     thµnh  b¶n,1  2    b¶n  öiB¶o  Ó m     éiViÖt Nam     g  hi x∙h     ®Ó tæng  îp vµ  h   th«ng   b¸o dù to¸n, b¶n u  ¹ B¶o  Ó m     éitØnh.   1  l t i hi x∙h   ­Dù       ña    to¸nchic B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     ph¶i® îctæng  îp trªnc¬  ë     h    s dù      ña  to¸nchic B¶o  Ó m     éitØnh  µ  îcHéi ®ång  hi x∙h   v®    Qu¶n  ýB¶o  Ó m     l  hi x∙ héi ViÖt    Nam   Ðt  x duyÖt. Dù     to¸n ® îc lËp  µnh  b¶n, 1     th 2    b¶n  öi Bé   µi g  T  chÝnh,1    b¶n u  ¹ ®¬n  Þ. l t i v Sau    Ën  îc dù  khi nh ®   to¸n chi cña     B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam,  é   µi hi x∙ h     BT  chÝnh xem  xÐt,tæng  îp tr×nh ChÝnh  ñ     h    ph giao nhiÖ m   ô      v chicho B¶o  Ó m   hi x∙héiViÖtNam.      1.3.Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  ù      b¶o  Ó m     éi® îcChÝnh  ñ      v d to¸nchi  hi x∙h     ph duyÖt,Bé   µi chÝnh    T  th«ng  cho  b¸o  B¶o  Ó m     éiViÖt Nam     ©n    hi x∙h     ®Ó ph bæ vµ giao nhiÖ m   ô      v chicho  B¶o  Ó m     éicÊp  hi x∙h   tØnh  µ  v B¶o  Ó m     éicÊp  hi x∙h   huyÖn  theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  µ  éidung    ®Þ vn  chitheo  ôc, tiÓu m ôc  ña  m     c m ôc  ôcng©n  l  s¸ch hiÖn  µnh.   h 2.Ph ©n    ù    bæ d to¸n: ViÖc  ©n    Ö m   ô    ph bæ nhi v chiph¶i®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  t tæng  kinh phÝ     ph©n    bæ cho    n  Þ  ù    Êp  íi c¸c®¬ v d to¸nc d   kh«ng  îtqu¸ møc  v    tæng  kinh phÝ  ­   ® îcCh Ýnh  ñ  Öt,cô  Ó  µ:   ph duy   th l ­ Ph ©n    µ    bæ v th«ng  kinh phÝ  b¸o    cho B¶o  Ó m     éitØnh  hi x∙h   kh«ng  îc ®  vîtso  íi   v  tæng møc kinhphÝ  Ýnh  ñ    Ch ph giao cho    B¶o  Ó m     éiViÖtNam.  hi x∙h     ­ Ph ©n    µ    bæ v th«ng  kinh phÝ  b¸o    cho B¶o  Ó m     éihuyÖn  hi x∙h   kh«ng  ­ ® îcvîtso  íi     v  tæng  møc kinh phÝ    B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     giao cho    B¶o  Ó m   hi x∙héitØnh.    3.C Êp      ph¸tkinh phÝ:   3.1.C¨n    ù      cø  d to¸nkinh phÝ   îc Ch Ýnh  ñ    ®  ph giao  trong n¨m,  íc ngµy    tr   25  µng  h th¸ng Bé   µichÝnh  Êp    T  c øng  íccho  tr   B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ét  hi x∙h     m kho¶n  kinh  Ý   ph b»ng  80%  kinh  Ý   ph quyÕt  to¸n chi cña     th¸ng tr c ®ã,    í  B¶o  hiÓ m     éiViÖt Nam   x∙h     øng  õ Quü   t  b¶o  Ó m     éiphÇn  hi x∙h   kinh phÝ    cßn  ¹ ®ñ   l i
 3. 3 ® Ó    ¬ng  u, trî Êp  chil h   c B¶o  Ó m     éicho  i îng cïng lóc víiviÖc      hi x∙h   ®è t        chitr¶ cho    i t ng B¶o  Ó m     éido  ü   c¸c®è  î   hi x∙h   Qu b¶o  Ó m     éi®¶m   . hi x∙h   b¶o   3.2.B¶o  Ó m     éihuyÖn    hi x∙h   tæng  îp sè  ùc chitheo  É u   è  göiB¶o  h   th     m s 1    hiÓ m     éi tØnh; B¶o  Ó m     éi tØnh  x∙ h     hi x∙ h   tæng  îp  h theo  É u   è  göi B¶o  m s 2    hiÓ m     éiViÖt Nam;  x∙ h     B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   hi x∙ h     tæng  îp  theo  É u   è    h  m s3 göi Bé   µi chÝnh  íc ngµy  hµng    T  tr   25  th¸ng ®Ó   µm    l c¨n  hoµn    cø  tr¶øng  íc tr   cña  ü   Qu b¶o  Ó m     éi. hi x∙h  3.3.Trong    vßng  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc b¸o  5  k t    ®  c¸o  ùc    ña  th chi c B¶o  hiÓ m     éi ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  Èm     µ  ùc  Ön  Öc  Êp  x∙ h     BT  th tra v th hi vi c kinh  phÝ  øng  íccho  tr   th¸ng sau  µ    v kinh phÝ    cßn  Õu  thi theo  è  ùc chicña  s th     th¸ng  tr c ®ã   µo  µikho¶n  Òn  öi cña  í  v t   ti g   B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   ë   ¹  ©n  hi x∙ h     m t ing hµng  ¬ng  ¹iNhµ   íc. th m  n   Riªng th¸ng 12  îc øng   ®  b»ng  è  ùc chicña  s th     th¸ng 11  è øng    µy    (s   chin kh«ng  îtqu¸ kinh phÝ  v      cßn  ¹ trong n¨m),cïng thêi®iÓ m   íisè  l  i        v   thanh    è  to¸ns thùc chith¸ng11.      3.4.Kinh  Ý  õ ng©n    ph t   s¸ch Trung  ng  Êp    ü     ¬ c tr¶Qu b¶o  Ó m     éiph¶i hi x∙h     ®¶m   b¶o  ng  Õ   ,  Ýnh  ®ó ch ®é ch s¸ch vµ    kh«ng  îtqu¸ dù    îcCh Ýnh  ñ  v     to¸n®   ph giao hµng    n¨m. Sau    Õt to¸nn¨m, kinh phÝ  Õu (hoÆc  õa)sÏ® îcbè    khiquy         thi   th       trÝhoÆc     gi¶m  õvµo  ù    tr   d to¸nn¨m  sau.    4.Quy Õt      to¸nkinhphÝ:   4.1.LËp  µ  öib¸o c¸o quyÕt to¸n:   vg        ­ B¶o  Ó m     éic¸c cÊp  Ëp  µ  öib¸o    Õt      hi x∙h     l vg  c¸o quy to¸ntheo  ng    ®ó quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n ­B¸o    Õt to¸nquý,n¨m    c¸o quy       ph¶icã  y    Óu  É u   µ    ®Ç ®ñ bi m v thuyÕtminh    theo quy  nh.   ®Þ 4.2.X Ðt  Öt quyÕt to¸n:   duy     ­ Quy Õt    to¸n cña    B¶o  Ó m     éi cÊp  íido  hi x∙ h   d   B¶o  Ó m     éi cÊp    hi x∙ h   trªn xÐt duyÖt theo quy  nh  Ön  µnh  ña Nhµ   íc.       ®Þ hi h c  n ­Riªng b¸o c¸o quyÕt to¸nn¨m  ña           c B¶o  Ó m     éicÊp  hi x∙h   tØnh,B¶o  Ó m     hi x∙héiViÖtNam   ñ  ×  Öt.      ch tr  duy ­ Bé   µichÝnh  Èm      T  th tra,th«ng  quyÕt    b¸o  to¸nn¨m  ña  c B¶o  Ó m     éi hi x∙h   ViÖtNam.   P h Ç n  II  ­ Q u ¶ n  l ý Q u ü  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i Quü   BHXH   îc qu¶n  ý thèng  Êt  ®  l  nh trong  Ö   èng  h th B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   ViÖt Nam,  îc thùc hiÖn  ¹ch      ®    h to¸n riªngvµ  ©n  i  ­ chitheo  õng  ü    c ®è thu      t Qu thµnh  Çn: Quü   hu  Ý vµ  î Êp, Quü   ph     tr   tr  c  kh¸m  ÷a  Önh  ¾t  éc  µ  ü   ch b b bu v Qu kh¸m  ÷a  Önh  ùnguyÖn. ch b t  I. g u å n    N thu c¸c  u ü   th µ nh p h Ç n:  Q
 4. 4 1.Quü  hu  Ývµ  î Êp:     tr   tr  c §îch×nh  µnh  õc¸cnguån:   th t    1.1.TiÒn  ng    ®ã BHXH   ña  ñ  ö  ông    ng  c ch s d lao ®é b»ng 15%  tæng  ü   Qu tiÒn l ng.  ¬ 1.2.TiÒn  ng    ®ã BHXH   ña  êilao®éng  c ng     b»ng    Òn l ng. 5% ti  ¬ 1.3.TiÒn  ng    ®ã BHXH   µ  ç  î õng©n  v h tr   t s¸ch Nhµ   íc.   n 1.4.TiÒn    sinh lîtõviÖc  ùc hiÖn    ¹t®éng  u         i th   c¸cho   ®Ç tb¶o  µn  µ    to v t¨ng tr ng  ü   ë Qu b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 1.5.Thu  õnguån  µitrîviÖn  î ña  chøc,c¸nh©n    t  t    , tr c tæ     trong vµ  µin­   ngo   íc. 1.6.C¸c    kho¶n    thu kh¸c(nÕu  ã).   c 2.Quü  kh¸m,ch÷a  Önh  ¾t  éc:       b b bu §îch×nh  µnh  õc¸cnguån:   th t    2.1.§ãng      3% tæng  ü  tiÒn l ng  ña  i t ng tham giab¶o  Ó m   tÕ  Qu    ¬ c ®è  î      hi y  b ¾t  éc  µm  Öc  bu l vi trong c¸c ®¬n  Þ     v s¶n  Êt kinh doanh,c¸c c¬  xu         quan  µnh  h chÝnh, sù    nghiÖp, c¸c c¬      quan  §¶ng, c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ x∙ ch tr   tr     héi,x∙ héi,x∙héinghÒ           nghiÖp.Trong  ,  êisö  ông    ng  ng      ®ã ng   d lao ®é ®ã 2%, ngêilao®éng  ng     ®ã 1%. 2.2.§ãng      3% møc  ¬ng  èithiÓu  Ön  µnh  l t  hi h cho  è  i t ng lµ ®¹ibiÓu  s ®è  î       Héi  ng  ©n  ©n   ¬ng  Ö m     Êp, kh«ng  éc  ®å nh d ® nhi c¸c c   thu biªn chÕ   µ   íc   Nh n   hoÆc  kh«ng  ëng  Õ     h ch ®é b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙h   th¸ng. 2.3.§ãng      3% møc  î Êp  µng  tr ch th¸ngcña  êihëng ¬ng  u,trî Êp  Êt    ng   l h    cm søc    ng. lao®é 2.4.§ãng      3% møc ¬ng  èithiÓu  Ön  µnh  l t  hi h cho  è  i t ng:tain¹n    s ®è  î     lao ®éng   b Önh   ­  nghÒ  nghiÖp, c«ng  ©n     nh cao su,  Êt søc  m lao  ng   ®é theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/2000/Q§­ TTg  µy  ng 04/05/2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, c Th t   ph   ®èi t ng lµngêicã   î       c«ng  íic¸ch m¹ng, th©n  ©n  Ü   v      nh s quan  ©n  i t¹ ngò, qu ®é   i     ngêi nhiÔ m   Êt ®éc  µu   cam   µ    ch   m da  v con    ña  ä, ®èi  îng  Ön  Ýnh  ®Î c h   t di ch s¸ch x∙héitheo quy  nh.          ®Þ    2.5. NSNN   Êp      c ®Ó mua   Îkh¸m  ÷a  Önh    th   ch b cho   êi nghÌo  ng   theo  m Ö nh     ña  µ   ícquy  nh  gi¸c Nh n   ®Þ 2.6. §ãng     Êt  äc    3% xu h bæng  u  äc  l h sinh  íc ngoµi häc  Ëp  ¹  Öt n    t t iVi   Nam. 2.7.L∙i õho¹t®éng  u    ü  kh¸m,ch÷a  Önh  ¾t  éc.        t ®Ç tQu     b b bu 2.8.Hç  î ña    chøc,c¸nh©n    tr  c c¸ctæ     trong vµ  µiníc.   ngo   2.9.C¸c    kho¶n  kh¸c(nÕu  ã).   c TiÒn ¬ng  ña  êi lao ®éng  µm  l c ng     l c¨n  ®ãng  cø  BHXH, BHYT  theo  Õt ti   2.1,2.2 nªu        trªnbao  å m:  Òn l ng  ¹ch,bËc,cÊp  µ m,  g ti  ¬ ng     h chøc  ô,hîp ®ång, v      h Ö   è  s chªnh  Öch  l b¶o u  µ    l v c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c chøc  ô,phô  Êp  © m   v  c th niªn,   phô  Êp  c chøc  ô  ©n  ö,phô  Êp  vd c  c khu  ùc,phô  Êp  t  ,  c  ¹i,   ót v  c ®¾ ®á ®é h   h   thu (nÕu  ã).  c  Tæng  ü  tiÒn l ng  ng  Qu    ¬ ®ã BHXH,  BHYT   µtæng  è  Òn l ng  µm  l  s ti  ¬ l c¨n cø  ng    ®ã BHXH,  BHYT   ña  Êtc¶  êilao ®éng  c t   ng     trong ®¬n  Þ  éc diÖn    v thu   ph¶itham    ng    gia®ã BHXH,  BHYT   ¾t  éc. b bu  
 5. 5 3.Quü  kh¸m,ch÷a  Önh  ùnguyÖn:       b t  §îch×nh  µnh  õc¸cnguån:   th t    3.1.§ãng  ãp  ña  êitham    g c ng   b¶o  Ó m   tÕ  ù nguyÖn  ©n  ©n, häc  hi y  t   (nh d   sinh,sinh viªnc¸c tr ng          ê phæ   th«ng trung häc, trung häc        chuyªn nghiÖp, ®¹i    häc c«ng  Ëp,b¸n c«ng,d©n  Ëp …). l     l  3.2.§ãng  µ  ç  î õng©n    v h tr   t s¸ch Nhµ   íc.   n 3.3.L∙i õho¹t®éng  u    ü  kh¸m,ch÷a  Önh  ùnguyÖn.        t ®Ç tQu     b t  3.4.TµitrîviÖn  î ña    chøc,c¸nh©n      , tr c c¸ctæ     trong vµ  µiníc.   ngo   3.5.C¸c    kho¶n  kh¸c(nÕu  ã).   c    
 6. 6 II.Tr × n h  t ù thu, n é p   ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i:   B 1. §èi  íi    v   kho¶n    ña    i t ng tham    thu c c¸c®è  î   gia BHXH,  BHYT   ¾t  éc  ¹ b bu t   i tiÕt1.1,1.2 ®iÓ m   vµ  Õt      iÓ m   m ôc   trªn:     1  ti  2.1,2.2 ® 2  Inªu  ­ Hµng    n¨m,    n  Þ  ö  ông    ng  Ëp  c¸c ®¬ v s d lao ®é l danh  s¸ch c¸n  é, c«ng    b  chøc,viªnchøc  µ  êilao ®éng  ëng ¬ng, sinh ho¹tphÝ  ¨ng  ý     v ng     h l      ® k møc  ép  n vµo  ü   hu  Ý vµ  îcÊp; Quü   kh¸m, ch÷a  Önh  ¾t  éc  Qu   tr   tr        b b bu (sau  y   äi ®© g   chung  µ Quü   BHXH)  íic¬  l    v   quan  B¶o  Ó m     éic¸c cÊp  hi x∙h     (B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   quËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh;B¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è      x∙,th ph thu     hi x∙h     ph trùcthuéc Trung  ng,B¶o  Ó m     éiViÖtNam). Trêng  îp ë    n  Þ  ã      ¬  hi x∙h       h   c¸c®¬ v c sù  Õn  ng  bi ®é (t¨ng,gi¶m) vÒ   è îng ®èi t ng tham    µ      s l    î   gia v møc  Òn l ng  µm  ti  ¬ l c¨n  ®ãng  cø  b¶o  Ó m     éi th×  hi x∙ h   ph¶i lËp    danh  s¸ch    bæ sung     iÒu  ®Ó ® chØnh  t¨ng,gi¶m  íi ¬    v   quan  c B¶o  Ó m     éic¸ccÊp. hi x∙h     ­ C¬     quan  B¶o  Óm     éic¸c cÊp, c¨n cø  µo  hi x∙h         v danh  s¸ch ®èi t ng,Quü      î   tiÒn ¬ng  l do     n  Þ   ö  ông    ng  ∙  ¨ng  ý, tiÕn  µnh  Êp  Π c¸c ®¬ v s d lao ®é ®® k  h c th , phiÕu  kh¸m,ch÷a  Önh    b cho  õng ngêilao®éng. t       ­ Hµng    th¸ng (chË m   Êt  µ ngµy  èith¸ng),c¸c ®¬n  Þ   ö  ông      nh l   cu      vsd lao ®éng    nh  µ  x¸c ®Þ v chuyÓn  ïng  ét  óc sè  Òn  c m l   ti ph¶i nép    cho  ¬  c quan  B¶o  hiÓ m     éic¸c cÊp    ¬  ë  û lÖ  x∙ h     trªnc s t   ph¶i®ãng    theo quy  nh  µ  ®Þ v tæng  ü  qu tiÒn l ng  ña  n  Þ.  ¬ c ®¬ v ­   C¨n  theo  è  Òn ®¬n  Þ  ∙  ép,B¶o  Ó m     éithùc hiÖn      cø  s ti   v®n   hi x∙h     ghisæ B¶o  Ó m     éicho  õng ngêilao®éng  ípvíi è  Òn m µ  ®¬n  Þ  ∙  ép. hi x∙h   t     kh     ti     s v®n ­ Cuèim çi  ý,c¬      qu   quan  B¶o  Ó m     éicïng ®¬n  Þ  ö  ông    ng   hi x∙h     vsd lao ®é ®èi  Õu    Ën  chi x¸c nh danh  s¸ch    ng,  ü   tiÒn ¬ng, sè îng  Î,phiÕu  lao ®é Qu   l   l th   kh¸m,  ÷a  Önh,  ch b møc   ép  n B¶o  Ó m     éi,trªnc¬  ë      nh  hi x∙ h     s ®ã x¸c ®Þ møc   ph¶inép    cho  ý  Õp theo,n Õu  è  Òn ®∙  ép  á  ¬n  è  qu ti     s ti   n nh h s ph¶inép,®¬n  Þ      v ph¶inép      bæ sung  è  s cßn  Õu;n Õu  è  Òn  ∙  ép  ính¬n  è  thi   s ti ® n l   s ph¶inép  ×    th chªnh  Öch  õa ® îccoinh  ∙  ép  íccho  ý  l th       ® n tr   qu sau;   2.§èivíi      kho¶n    thu BHYT   ¾t  éc  ¹ tiÕt2.3,2.4,2.5,2.6 ®iÓ m   m ôc   b bu t             i 2  IInªu    trªn: ­ C¬     quan  ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng lËp  tr     l    î   danh  s¸ch vµ  ¨ng  ý  ¬ikh¸m   ® kn  ch÷a  Önh  b cho  i  îng  íic¬  ®è t v   quan  B¶o  Ó m     éi vµ  îp  ng  hi x∙ h   h ®å chuyÓn  tiÒn theo ®èi t ng vµ  êigian ®¨ng  ý       î   th     k kh¸m  ÷a  Önh. ch b   ­  µng  H th¸ng,®¬n  Þ     v qu¶n  ý ®èi  îng,chuyÓn  Òn  ng  ü   l  t  ti ®ã Qu kh¸m,   ch÷a  Önh  b cho  i t ng ®ang  ®è  î   qu¶n  ýcho  ¬  l  c quan  B¶o  Ó m     éi.§ Õn  êi hi x∙h   th   ®iÓ m   Õt    Þ sö  ông  Î,phiÕu  h gi¸tr   d th   kh¸m  ÷a  Önh,  n  Þ   èi hîp  ¬  ch b ®¬ v ph   c quan  B¶o  Ó m     éithanh  ýhîp  ng, ®èi  Õu  è îng  Î, Õu  hi x∙ h   l   ®å   chi s l th   phi kh¸m,   ch÷a  Önh,  b møc  kinh phÝ   ∙    ® thanh  to¸n.N Õ u   Õu  víithùc tÕ    thi so      ph¸tsinh     th×  nép      bæ sung,n Õu  õa  îc®ãng    th ®   cho  îp ®ång  h  kh¸m,   ÷a  Önh  Õp   ch b ti   theo. ­ Riªng kinh phÝ        mua  Î, Õu  th  phi kh¸m, ch÷a  Önh    b cho    i t ng hëng  c¸c®è  î   l ng  u, trî Êp  ¬ h    c B¶o  Ó m     éi,c¬  hi x∙h   quan  B¶o  Ó m     éithùc hiÖn      hi x∙h     ghithu Quü   kh¸m, ch÷a  Önh,      ü   hu  Ý trîcÊp  ¹      b ghi chiQu   tr     ti B¶o  Ó m     éi ViÖt hi x∙ h     Nam. 3.N Õ u   n  Þ  ö  ông    ng  Ë m   ép    ®¬ v s d lao ®é ch n b¶o  Ó m     éitõ30  µy  hi x∙h     ng trëlªnso  íi ú  ¹n      v   h ph¶inép,th× ngoµiviÖc  Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña  k        b x l    ®Þ c ph¸p 
 7. 7 luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v B¶o  Ó m     éi,®¬n  Þ   hi x∙ h   v cßn  ph¶i   nép  è  Òn  Ë m   ép  éng  íitiÒn    s ti ch nc v  l∙ theo  i møc     Êt tiÒn  l∙ su   i vay    ¹n    qu¸ h do Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     quy  nh  ¹ thêi®iÓ m     ép.B¶o  Ó m     ®Þ ti     truyn   hi x∙ héi c¸c cÊp  ã  Òn     c quy yªu  Çu  c Kho  ¹c,Ng ©n   µng  Ých  õ tµikho¶n  ña  b  h tr t    c ®¬n  Þ  ö  ông    ng  vsd lao ®é chuyÓn  Ò   µikho¶n  ña  ¬  v t  c c quan  B¶o  Ó m     éi hi x∙h   kho¶n  Òn ph¶inép  ti     B¶o  Ó m     éivµ  Òn ph¹tdo  Ë m   ép  hi x∙h   ti     ch n b¶o  Ó m     hi x∙ héi,m µ     kh«ng  Çn  ã  ù  Êp  Ën  c c s ch nh thanh to¸n cña  n   Þ   ö  ông      ®¬ v s d lao ®éng  õc¸c ®¬n  Þ  îc Ch Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  (tr     v®  ph   t Ch ph cho  Ðp  Ë m   ph ch nép).   IiI.s ö  d ô n g  Q u ü   ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi   b   1. Quü   hu  Ý vµ  î Êp  ö  ông            tr   tr  c sd ®Ó chitr¶cho    i îng  îc hëng  c¸c ®è t ®   c¸cchÕ       ®é b¶o  Ó m     éitõngµy  hi x∙h     01/10/1995 trë®i      bao  å m     g c¸ckho¶n: 1.1.Chi l ng  u  êng     ¬ h (th xuyªn vµ  ét  Çn).  m l 1.2.TrîcÊp     cho  êi bÞ     ¹n    ng  µ  êi phôc  ô  êi bÞ     ng   tain lao ®é v ng   v ng   tai n¹n lao®éng, trangcÊp  ông  ô         d c cho  êibÞ    ¹n lao®éng. ng   tai     n 1.3.TrîcÊp  m   au.    è® 1.4.TrîcÊp       thais¶n. 1.5.TrîcÊp  Önh  Ò      b ngh nghiÖp. 1.6.Chi dìng søc  µ  ôc  åisøc  Î.      v ph h   kho 1.7.TiÒn  Êt (tuÊtm ét  Çn, ®Þnh   Êt c¬    tu     l  xu   b¶n  µ  v nu«i dìng) vµ        mai t¸ngphÝ.   1.8.TiÒn    mua  Îkh¸m,ch÷a  Önh  th    b cho  i t ng. ®è  î 1.9.L Ö   Ý      ph chitr¶ 1.10.C¸c    kho¶n    chikh¸c. 2. Quü   kh¸m, ch÷a  Önh  ¾t  éc  ïng          b b bu d ®Ó thanh to¸n chiphÝ      kh¸m,  ch÷a  Önh  cho  ÷ng  êi cã  Î,phiÕu  b   nh ng   th   kh¸m  ÷a, b Önh  ch   theo quy  nh   ®Þ cña  ¬  c quan  Èm  Òn  ña  µ   íc,gå m   ã: th quy c Nh n   c 2.1.Kh¸m  Önh, chÈn  o¸n  µ  iÒu  Þ.   b   ® v® tr 2.2.X Ðt    nghiÖm,  Õu  ôp  ­quang,th¨m  chøc  chi ch X     dß  n¨ng.   2.3.Thuèc    trong danh  ôc    m theo quy  nh  ña  é  tÕ.   ®Þ c B Y  2.4.M¸u,dÞch      truyÒn. 2.5.C¸c  ñ thuËt, Éu  Ët.   th    ph thu 2.6.Sö  ông  Ëtt  ÕtbÞ  tÕ  µ  êng  Önh  d v  ,thi   y  v gi b 3.Sö  ông  ü  kh¸m, ch÷a  Önh  ùnguyÖn  Ï® îchíng dÉn  ¹ v¨n b¶n   d Qu     b t  s      t    i riªng. 4.   ¬ng   Ph thøc thanh      Ý    to¸nchiph kh¸m, ch÷a  Önh  õ Quü  kh¸m, ch÷a    b t      b Önh:  B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ã  hi x∙h     c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  B¶o  Ó m     éic¸c hi x∙h     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  èihîp víi   ¬  ë    ph tr     ¬ ph       c s kh¸m  ÷a  Önh  c¸c ch b
 8. 8 ®Ó  thanh      Ý  to¸nchiph kh¸m, ch÷a  Önh  µ  ö  ông  ü       b vsd Qu   kh¸m  ÷a  Önh   ch b theo ®óng    quy  nh. ®Þ § Ó     ¬  ë  tÕ  ã  c¸c c s y  c kinh phÝ   ùc hiÖn    th   ch¨m  ãc  s søc  Î,®iÒu  Þ kho   tr   néi tró,ngo¹itró cho  êi cã  Îkh¸m,  ÷a  Önh,  µng  ý, c¬        ng   th   ch b h qu   quan  B¶o  hiÓ m     éi cã  x∙ h   tr¸chnhiÖ m     øng  íc cho  ¬  ë  tr   c s kh¸m, ch÷a  Önh  ét    b m kho¶n  kinh phÝ   t  Êt b»ng    Ý nh   80%   è  Òn    s ti chicho  kh¸m, ch÷a  Önh  ∙  Õt      b ® quy to¸n quý  íc.Sau    Õt  tr   khiquy to¸n,c¬    quan  B¶o  Ó m     éichuyÓn      è  Òn hi x∙h   tr¶®ñ s ti   cßn  ¹vµ  ùc hiÖn  Öc  ¹m  l   th   i vi t øng  cho  ý  qu sau. IV. chi p h Ý  q u ¶ n  lý  b é  m ¸ y   Ö  th è ng  h B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi Vi Ö t N a m 1.Chi phÝ     qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn cña  Ö   èng    h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam   hi x∙h     lÊy  õ nguån  Òn    thùc  Ön    ¹t®éng  u  , t¨ng tr ng  ü     t  ti l∙ do  i hi c¸c ho   ®Ç t    ë Qu b¶o hiÓ m     éi vµ  îc tÝnh  x∙ h   ®   b»ng      è  ùc  4% trªns th thu  b¶o  Ó m     éi vµ      hi x∙ h   b¶o hiÓ m   tÕ  Çn  ngêisö  ông    ng  µ    i t ng tham    y  ph do   d lao ®é v c¸c®è  î   giab¶o  Ó m   hi ®ãng  µng  h n¨m. Møc  Ých 4%   îc¸p dông  õn¨m 2003  n     tr   ®     t    ®Õ n¨m  2005. C¸c kho¶n    ¹t®éng  chiho   qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn (chitiÕttheo  ô  ôc1 kÌm      Ph l   theo)bao  å m   chinghiªncøu    g c¶      khoa  äc,chi®µo  ¹o, o  ¹ol¹ vµ  åidìng h    t  ®µ t     b   i   c¸n  é; kh«ng  b  bao  å m     g c¸c kho¶n    Ò   öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh,    chiv s ch l     c ®Þ chi mua  ¾ m   µis¶n  õnguån  èn  u    s t  t  v ®Ç ttheo  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn    d ¸n ®   c th quy phª duyÖt. 2. Chi  Ý   ph qu¶n  ý ho¹t®éng  êng  l    th xuyªn  ña  c B¶o  Ó m     éi ViÖt hi x∙ h     Nam   îcthùc hiÖn theo nguyªn t¾c  ®          sau: ­ Tæng  è      s chiqu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn toµn  µnh    ng kh«ng  îtqu¸ 4%   è  ùc v     s th   thu    b¶o  Ó m     éitrong n¨m. hi x∙h     ­§¶m     b¶o  c«ng  b»ng,hîp lýgi÷a c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc.         v tr     ­ Møc     ¾n   íinhiÖ m   ô, phï hîp  íi® Æc   iÓ m,  iÒu  Ön  ¹t chi g v  v    v  ® ® ki ho   ®éng  ña  õng ®¬n  Þ. ct  v ­ TËp    trung kinh phÝ  tiªncho viÖc  ©ng      u      n cao  Êtl ng,hiÖu  ch  î   qu¶  c«ng  t¸cvµ      bæ sung  thªm  Òn l ng  ti  ¬ cho    é,c«ng  c¸n b   chøc theo  Õt  k qu¶  c«ng  Öc  vi ®∙  ùc hiÖn,nhng  th     kh«ng mang  Ýnh  ×nh  ©n. t b qu 3.Hµng    n¨m, c¨n cø  µo  Õ   ¹ch thu       v k ho    b¶o  Ó m     éi,hi x∙h   B¶o  Ó m     éi hi x∙h   ViÖt Nam   Ëp dù        l   to¸nchiqu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn t ng   ¬ øng  íi v   ån  ngu kinh phÝ  ­   ® îc trÝch      4% theo  Õ   ¹ch    k ho thu.Chi  Ý   ph qu¶n  ýcña  Ö   èng  l  h th B¶o  Ó m     hi x∙ héi ViÖt Nam   Héi  ng      do  ®å qu¶n  ýquyÕt  nh    ¬  ë  Ën  ông  nh   l  ®Þ trªnc s v d ®Þ møc,    Èn    Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  ¹t®éng  Æc   ïcña  µnh, tiªuchu chihi h c Nh n   ho   ® th  ng   ®¶m   b¶o  nguyªn  ¾c  ÕtkiÖm,  ã  Öu  t ti   c hi qu¶. Dù      to¸n chi sau    îc Héi    khi ®     ®ång  qu¶n  ýphª duyÖt  îcgöi01  l    ®     b¶n  cho  é   µichÝnh    BT  ®Ó theo  âi,kiÓm   d  tra. B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   îct¹m  hi x∙h     ®   øng  õ Quü   t  b¶o  Ó m     éi®Ó   Êp  hi x∙h   c kinh phÝ   ¹t®éng    ho   cho    n  Þ. Cuèi n¨m,  cø  µo  è  ùc thu  b¶o  c¸c ®¬ v     c¨n  v s th     hiÓ m     éi  µn  µnh      nh  x∙h   to ng ®Ó x¸c ®Þ tæng  è  îctrÝch chiphÝ  s®     qu¶n  ýbé  l  m¸y  µn  µnh; ®ång  êiB¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ïng  ån      îc to ng   th   hi x∙h     d ngu l∙ thu ®   i
 9. 9 do  ¹t®éng  u    ho   ®Ç t t¨ng tr ng  ü     ë Qu b¶o  Ó m     éi trong n¨m    µn    hi x∙ h     ®Ó ho tr¶ kinhphÝ      chiqu¶n  ýbé  l   m¸y  ∙  ¹m  ® t øng  õQuü   t  b¶o  Ó m     éi. hi x∙h   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  è    qu¸ tr     n s thu kh«ng  ¶m   ® b¶o  ù    u   d to¸n®Ç n¨m,   B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   iÒu  µnh  hi x∙h     ® h trong h Ö   èng    ùc hiÖn    th ®Ó th   gi¶m    chi t ng  ¬ øng, tr ng  îp kh«ng  iÒu   ê h   ® chØnh gi¶m  îctrong n¨m  ®    ph¶igi¶m  ù      d to¸n chicña    n¨m  Õp theo. ti   4. N Õ u     B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   µn  µnh  Öm   ô, t¨ng thu,tiÕt hi x∙ h     ho th nhi v        kiÖm    Ý  chiph qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn,th× sè      kinhphÝ      è ® îctrÝch 4%   õ   d«ira (s       tr   sè    ùc tÕ)® îcsö  ông      chith       d ®Ó bæ sung    c¸ckho¶n    chisau: 4.1.Bæ     sung  Òn l ng, tiÒn  ti  ¬   c«ng cho  êilao ®éng  ng     trong toµn  µnh    ng theo møc    µn  µnh    ®é ho th c«ng  Öc,nhng  vi   møc    Ëp  èi a  thu nh t   kh«ng      ® qu¸ 2,5 lÇn  víi ü  tiÒn l ng  so    Qu    ¬ theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n   Quü  tiÒn l ng     ¬ theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc® îcx¸c ®Þnh    ®Þ hi h c Nh n       nh sau: ­ TiÒn ¬ng  ng¹ch,bËc  µ    Õ     ô  Êp ¬ng  ña  bé, c«ng    l     v c¸c ch ®é ph c l c c¸n    chøc trong tæng  è  s biªn chÕ   îc Bé   éi  ô    ®   N v th«ng  b¸o,quy  nh   ¹    ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 25/CP  µy  th¸ng 5  n¨m  ng 23     1993  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v møc  ¬ng  èi l t  thiÓu chung  ChÝnh  ñ    do  ph quy  nh. ®Þ ­Ph Çn ¬ng      l t¨ngthªm  ña    é,c«ng  c c¸n b   chøc  n©ng  Ëc  do  b theo niªnh¹n.    ­ B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ã    hi x∙h     c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ    ¬ng  ch tr¶l trong toµn  µnh, g ¾n   Òn víikhèil ng vµ  Öu    ng   li      î   hi qu¶  c«ng  Öc,ý  vi   thøc  tr¸ch   nhiÖ m   ôc  ô  i víingêitham    ph v ®è       gia B¶o  Ó m     éivµ  Êp  µnh  éiquy, hi x∙h   ch h n    kû  Ëtlao®éng. lu     4.2.Chi tiÒn l ng,tiÒn c«ng      ¬     cho    ng  îp ®ång  lao®é h   trong tr ng  îp cÇn   ê h   thiÕt®Ó   ¶m    ® b¶o  µn  µnh  ho th c«ng  Öc. vi 4.3.Bæ     sung    ü   khen  ëng  µ  óc  î kh«ng  hai Qu   th v ph l   i qu¸  th¸ng l ng  3   ¬ thùc tÕ  ×nh  ©n  µn  µnh.  b qu to ng 4.4.Hç   î   tr thªm  µichÝnh  ngo   s¸ch chung  ña  µ   íccho  êilao ®éng    c Nh n   ng     trong h Ö   èng    ùc hiÖn  Ýnh    th khith   ch s¸ch s ¾p  Õp    ng, tinhgi¶m      x lao ®é    biªn chÕ. Møc  ç  î Tæng  h tr  do  gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éiViÖtNam   Õt ®Þnh. hi x∙h     quy   4.5.LËp  ü  dù    Qu   phßng    nh    Ëp  æn ®Þ thu nh cho    é,biªnchøc.Møc   c¸n b       trÝch lËp do      Tæng  gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éiViÖtNam   Õt ®Þnh. hi x∙h     quy   4.6.Ph Çn    cßn  ¹ (nÕu  ã) sau      néidung    l i c  khichi5    trªnph¶ichuyÓn  µo    v c¸cQuü     b¶o  Ó m     éi. hi x∙h 5. Nhµ   íc qu¶n  ýbiªn chÕ   i  íisè  bé, c«ng    n  l    ®è v   c¸n    chøc trong bé      m¸y qu¶n  ýkhung  ña  Ö   èng  l  c h th B¶o  Ó m     éiViÖtNam.  hi x∙h     B¶o  Ó m     éiViÖt hi x∙h     Nam   îc chñ  ng  ¾p   Õp,  chøc  µ  Ón  ông  ®  ®é s x tæ  v tuy d lao  ng  ®é theo    quy ®Þnh  ña  é  Ët lao®éng    ¸p  c B Lu     ®Ó ® øng  nhu  Çu  c c«ng  Öc. vi 6. ViÖc  ng  µ  ëng    Õ       ®ã vh c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi,kh¸m, ch÷a  Önh  hi x∙ h     b cña    é,c«ng  c¸n b   chøc  µnh  ng B¶o  Ó m     éiViÖtNam   Én  Ýnh  hi x∙h     vt theo h Ö   è   s møc ¬ng  l quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v møc ¬ng  èi Óu chung  ChÝnh  ñ  l t thi   do  ph quy  nh. ®Þ  
 10. 10 V . H o ¹t  é n g  b¶ o   µ n  v µ  t¨ng  ë n g  Q u ü  b¶ o  hi Ó m  x∙  éi ® to tr h 1. Ho¹t®éng      b¶o  µn    Þ vµ    ëng  ü   to gi¸tr   t¨ng tr Qu b¶o  Ó m     éilµho¹t hi x∙h       ®éng  B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   ö  ông  è  Òn  ¹m  êinhµn  çi®Ó     hi x∙ h     sd s ti t th   r  cho vay, tham    u    vèn, mua   Ýn  Õu, tr¸ phiÕu, c«ng    ña    gia ®Ç t   t phi     i   tr¸ c Kho  ¹c i b  Nhµ   ícvµ    ©n  µng  ¬ng  ¹icña  µ   íc. n   c¸cng h th m  Nh n 2.C¸c  ¹t®éng  u       ho   ®Ç t®Ó b¶o  µn vµ    ëng  ü   to   t¨ngtr Qu b¶o  Óm    éibao  hi x∙h   gåm: ­ Mua     Õu,tÝn  Õu,kú  Õu,c«ng    ña    tr¸phi   i phi   phi   tr¸c Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  i b  n  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icña  µ   íc. h th m  Nh n ­  u tiªncho  ©n   ¦    Ng s¸ch  µ   íc vay      Õt    Nh n   ®Ó gi¶iquy c¸c nhu  Çu  Çn  c c thiÕttrongc¶  íc.    n ­ Cho    vay  i víiQuü   hç  î u      iÓn,c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i ®è       tr  ®Ç tph¸ttr     h th m  cña  µ   íc,ng©n  µng  Ýnh  Nh n   h ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n ­ §Çu   µo  ét  è  ù  cã    t v m s d ¸n  nhu  Çu  Ò   èn  Thñ  íng  Ýnh  ñ  c v v do  t Ch ph quyÕt ®Þnh.   3. Ho¹t®éng      b¶o  µn  µ    ëng  ü   to v t¨ng tr Qu b¶o  Ó m     éiph¶i® îch¹ch hi x∙h        to¸nvµ  c¸o riªngtheo    b¸o      quy  nh  ¹ chÕ     ¹ch to¸nkÕ     ®Þ ti  ®é h     to¸nB¶o  Ó m     hi x∙ héido  é  ëng  é  µichÝnh    B tr BT  ban  µnh. h 4. TiÒn    sinh lîdo  ùc hiÖn    Ön      th   i c¸c bi ph¸p  b¶o  µn,t¨ng tr ng  ü   lµ to     ë Qu     toµn  é  è  Òn l∙ph¸tsinh® îcsö  ông    b s ti       i   d nh sau: 4.1. TrÝch    kinh  Ý       ph ®Ó chi qu¶n  ý th ng  l  ê xuyªn  ña  Ö   èng  c h th B¶o  hiÓ m     éi ViÖt Nam   x∙ h     theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    ôc    Çn    1, m IV,ph IITh«ng    t nµy. 4.2.TrÝch  Quü   khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng l ng  ùc tÕ  ×nh    2    th   l i 3   ¬ th   b qu©n  µn  µnh. to ng 4.3.TrÝch  èn  u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt cña  µn  Ö   èng      v ®Ç tx d csv    to h th B¶o hiÓ m     éiViÖtNam   x∙h     theo dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ¸n ®   c th quy phª duy 4.4.Ph Çn     cßn  ¹ bæ   li  sung  µo  ü   v Qu b¶o  Ó m     éi ®Ó   hi x∙ h   b¶o  µn  µ  to v t¨ngtr ng.  ë 5. Tæng  Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   hi x∙ h     ban  µnh  h quy  Õ   ö  ch s dông  ü  khen  ëng  µ  ü  phóc  î  ùc  Ön  Ëp dù  Qu   th v Qu   l iTh hi l   to¸n,quyÕt to¸nc¸c .        dù    u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt cña  µnh  ¸n ®Ç tx d csv    ng trong khu«n    khæ  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  h c ph¸p luËt.   6. B¶o  Óm     éi ViÖt Nam   ã    hi x∙ h     c tr¸chnhiÖm     b¸o  vÒ   ¹t®éng    c¸o  ho   b¶o tån,t¨ng tr ng  ü       ë Qu b¶o  Óm     éihµng  hi x∙h   n¨m  è d  ü   (s   Qu b¶o  Óm     éi,sè  hi x∙ h   ®ang  u  ,sè      îctrong n¨m  µichÝnh,t×nh  ×nh  ö  ông  Òn sinh lî  ®Ç t  l∙thu ®   i   t    h sd ti     i , dù  Õn  Õ   ¹ch ho¹t®éng  ki k ho     b¶o  ån,t¨ngtr ng  ü  n¨m  Õp theo)víi Ýnh  t     ë Qu   ti      Ch phñ  µ  é  µichÝnh. vBT  VI. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  q u a n  B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi c¸c c Ê p   trong vi Ö c q u ¶ n  lý Q u ü  b¶ o  hi Ó m  x∙  éi h
 11. 11 1.B¶o  Ó m    éiViÖtNam:   hi x∙h     1.1.B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   ã    hi x∙ h     c tr¸chnhiÖm   íng  Én  ¬    h d c quan    B¶o hiÓ m     éicÊp  íi Ëp  ù  x∙h   d   d to¸n,quyÕt       b¶o  Ó m     éi,chikh¸m  l   to¸nthu,chi  hi x∙h     ch÷a  Önh, chiqu¶n  ýbé  b    l   m¸y  µ  chøc  ùc hiÖn    y   ,  ng  ¹n  v tæ  th   chi®Ç ®ñ ®ó h c¸cchÕ       ®é b¶o  Ó m     éi®èi víi êitham    hi x∙h       ng   giaB¶o  Ó m     éi. hi x∙h 1.2.Hµng    n¨m  Ëp  ù        ü   l d to¸nthu,chiQu b¶o  Ó m     éi,chiqu¶n  ýbé  hi x∙h     l  m¸y  µn  µnh  ×nh Héi ®ång  to ng tr     qu¶n  ýth«ng  l  qua  µ  öiBé  µichÝnh. vg  T  1.3.Hµng    n¨m, B¶o  Ó m     éiViÖt Nam   ©y  ùng  Õ   ¹ch  hi x∙ h     xd k ho b¶o  ån t  vµ    ëng  ü   t¨ng tr Qu b¶o  Ó m     éitr×nh Héi ®ång  hi x∙h      Qu¶n  ýphª  Öt  µ  öi l  duy v g   Bé   µi  Ýnh    T ch ®Ó gi¸m    ùc  Ön  s¸tth hi c¸c  Ön  bi ph¸p  b¶o  ån  µ  t v t¨ng tr ng   ë Quü    .Sau    îcHéi ®ång  khi®     Qu¶n  ýth«ng  l  qua,B¶o  Ó m     éiViÖtNam   ã    hi x∙h     c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng  Õ   ¹ch vµ  Õn ®é.    th   ®ó k ho   ti   Tæng  Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   hi x∙ héi ViÖt Nam   Þu       ch tr¸chnhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å Qu¶n  ývÒ   ¹t®éng    l   ho   b¶o tån    Þ vµ  gi¸tr   t¨ng tr ng  ü     èi víinh÷ng  ù  kh«ng  ã    ë Qu . §     d ¸n  c kh¶  n¨ng  ùc th   hiÖn  ng  Õn  ,  Õ   ¹ch  ®ó ti ®é k ho hoÆc   ÷ng  ù  ph¸tsinh,Tæng   nh d ¸n      Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   hi x∙ h     ph¶i b¸o    c¸o  éi  ng  H ®å Qu¶n  ý xö  ý theo  Èm   l  l  th quyÒn. 1.4.Duy Öt  µ    v th«ng b¸o  Þp  êikÕ   ¹ch  k th   ho n¨m cho B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ theo  ng  nh  ®ó ®Þ møc,    Èn,chÕ   tiªuchu   ®é       µ  Öm   ô  îcgiao,®¶m   chitiªuv nhi v®    b¶o  ng  ®ó nguyªn t¾c    kinh phÝ  ©n    ph bæ  cho  B¶o  Ó m     éic¸ccÊp  hi x∙h     kh«ng  îttæng  v  møc  ù    îcduyÖt. d to¸n®   1.5.Tæ     chøc  qu¶n  ýthèng  Êt thu   l  nh    b¶o  Ó m     éitrong toµn  µnh. hi x∙h     ng 1.6.C Êp      ån    ph¸t®ñ ngu kinh phÝ    theo  ù    îcduyÖt  d to¸n®   cho  B¶o  Ó m   hi x∙héitØnh,thµnh  è.      ph 1.7.Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õt    µ  th   chi,quy to¸nv b¸o    µichÝnh  µng  ý, c¸o t   h qu   n¨m (bao  å m   g c«ng    ­ chiQuü,  ¹t®éng  t¸cthu      ho   b¶o  ån    ëng  ü,    t t¨ng tr Qu chi qu¶n  ýth ng  l   ê xuyªn vµ    u      chi®Ç t XDCB)  theo  Õ     Õ     ch ®é k to¸n B¶o  Ó m     hi x∙ héiban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh  cña  é   ëng  é   µi chÝnh. X Ðt  Öt  ®Þ   B tr BT    duy quyÕt to¸n,    tæng  îp tr×nh Héi ®ång  h     Qu¶n  ýth«ng  l  qua  µ  öiBé  µichÝnh. vg  T  1.8.KiÓ m     ¹t®éng  ña    traho   c B¶o  Ó m    éicÊp  íi     Æt: hi x∙h   d  trªnc¸cm +  Êp  µnh  Õ       µ   b¶o  Ó m     éi. Ch h ch ®é thu v chi  hi x∙h +  ùc  Ön  Õ     èng    Õ     Õ     µ  c¸o kÕ   Th hi ch ®é th kª,ch ®é k to¸nv b¸o    to¸n. 1.9.Xö   ý nh÷ng    ¹m  Ò       b¶o  Ó m     éi theo    l  vi ph v thu,chi   hi x∙ h   quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n 2.B¶o  Ó m    éitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   hi x∙h     ph tr     ¬ 2.1.LËp  Õ   ¹ch         k ho thu,chi b¶o  Ó m     éi,chi qu¶n  ý bé  hi x∙ h     l   m¸y theo  quý,n¨m  öiB¶o  Ó m     éiViÖtNam.   g  hi x∙h     2.2.§«n  c    n  Þ  ng    a   µn    ®è c¸c ®¬ v ®ã trªn®Þ b (theo ph©n  Êp    c qu¶n  ý) l  thu  ép  n B¶o  Ó m     éi®Çy   ,  ng  ¹n  µ        Ën  è      hi x∙ h   ®ñ ®ó h v ghisæ x¸c nh s thu  b¶o hiÓ m     éicho  êilao®éng  x∙h   ng     theo quy  nh.   ®Þ 2.3. C Êp     ph¸t kinh  Ý     ph theo  ù   d to¸n ® îc duyÖt     cho B¶o  Ó m     éi hi x∙ h   huyÖn. 2.4.LËp  c¸o quyÕt       b¶o  Ó m     éi,chiqu¶n  ýbé      b¸o    to¸nthu,chi  hi x∙h     l   m¸y quý,n¨m  öiB¶o  Ó m     éiViÖtNam.   g  hi x∙h    
 12. 12 2.5.KiÓ m       tra,gi¸m        ü   s¸tthu,chiQu b¶o  Ó m     éi vµ  ö  ýnh÷ng    hi x∙ h   x l   vi ph¹m  Ò       b¶o  Ó m     éi trong ph¹m    a   ¬ng  v thu,chi  hi x∙ h     vi®Þ ph theo  ©n  Êp  ph c cña  B¶o  Ó m     éiViÖtNam. hi x∙h     3.B¶o  Ó m    éiquËn,huyÖn, thÞ    hi x∙h       x∙: 3.1.LËp  Õ   ¹ch thu,chi    k ho      b¶o  Ó m     éi,   hi x∙h   qu¶n  ýbé  chi l   m¸y  ý,n¨m   qu   göiB¶o  Ó m     éitØnh.   hi x∙h   3.2.§«n  c  íng dÉn    ¬    ®è h   c¸c c quan,®¬n  Þ  µ  êitham      v v ng   gia B¶o  Ó m   hi x∙héitrªn®Þa  µn  ép  y  ,  Þp  êighisæ,    Ën  è   b¶o  Ó m       b n ®Ç ®ñ k th     x¸cnh s thu   hi x∙héicho  êilao®éng.    ng     3.3.Tæ     chøc      chitr¶cho    i t ng hëng  c¸c ®è  î   B¶o  Ó m     éib¶o  ¶m     hi x∙h   ® an toµn,®Çy  ,  ng  ¹n.   ®ñ ®ó h 3.4.Thêng    xuyªn  Óm     ki tra,gi¸m    Öc      s¸tvi chi tr¶ B¶o  Ó m     éi cña  hi x∙ h   ®¬n  Þ  ¬  ë,thu håic¸ckho¶n      Õ     µ  c¸o c¬  vcs        chisaich ®é v b¸o    quan  B¶o  Ó m   hi x∙héicÊp     trªn. 3.5.LËp    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n quý, n¨m  Ò       b¶o  Ó m     éi,chi     v thu,chi   hi x∙ h     qu¶n  ýbé  l   m¸y  öiB¶o  Ó m     éitØnh,thµnh  è. g  hi x∙h     ph P h Ç n  III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy    tn c hi l     01/01/2003;thay thÕ      cho    c¸c Th«ng  t   è  : s 85/1998/TT­ BTC   µy  ng 25/06/1998  Ò   íng  Én  vh d quy  Õ   ch qu¶n  ý tµi l    chÝnh  ®èi víi  B¶o  hiÓ m  x∙ héi ViÖt Nam;  sè  55/1999/TT­ BTC  ngµy  11/05/1999,sè    66/2001/TT­ BTC   µy  ng 22/08/2001,sè    38/2002/TT­ BTC   µy  ng 25/04/2002 cña  é  µichÝnh  Ò   íng dÉn, söa  æi  ét  è  iÓ m   ña    BT  vh     ® m s® c Th«ng  t  85/1998/TT­ BTC  quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  i  íiB¶o  Ó m     éi ViÖt l    ®è v   hi x∙ h     Nam. Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi éidung  ®Þ tr   tr¸v     in quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy    tn ®Ò u   Õt  Öu  ùcthi µnh. h hi l     h    2. B¶o  Ó m     éi ViÖt Nam   íng  Én  ¬  hi x∙ h     h d c quan  B¶o  Ó m     éi c¸c hi x∙ h     cÊp  ùc hiÖn  ng    éidung  th   ®ó c¸c n   quy  nh    ®Þ ë Th«ng    µy. Trong    ×nh tn   qu¸ tr   thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ       cv m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    vBT  ®Ó xem   xÐt,gi¶i     Õt. quy
 13. 13 Phô   ôc  l1 N é i d u n g  c hi q u ¶ n  l ý c ñ a h Ö  th è ng  B ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i Vi Ö t N a m (Ban  µnh  h theo Th«ng   è  ngµy      ts 49  16 th¸ng5    n¨m  ña  é  µichÝnh) c BT      M ôc TiÓu  Néi dung    chi m ôc 1 TiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng 1 L¬ng  ¹ch bËc  ng   theo Quü  l ng  îcduyÖt    ¬ ®   2 L¬ng  Ëp  ù ts 3 L¬ng  îp ®ång  µih¹n h  d  4 L¬ng    é  c¸n b CNV       µibiªnchÕ d«ira ngo     5 L¬ng    bæ sung 6 L¬ng  kh¸c 2 TiÒn  c«ng 1 TiÒn  c«ng  îp ®ång  h  theo vô  Öc   vi 2 Kh¸c 3 Phô   Êp ¬ng c l 1 Chøc  ôv 2 Khu  ùc,thu hót,®¾t  v    ®á 3 Tr¸chnhiÖm   4 Lµ m   ªm,  ® thªm  êgi 5 §éc  ¹i  h, nguy  Ó m hi Kh¸c 4 Häc  bæng   äc  h sinh,sinh   viªn 1 §µo  ¹otrong níc t    2 Sinh  ¹tphÝ    é  i  äc ho   c¸n b ® h 3 Kh¸c 5 TiÒn  ëng th 1 Thëng  êng  th xuyªn 2 Thëng  t  Êt ®é xu 3 Kh¸c 6 Phóc  î  Ëp  Ó li t th 1 TrîcÊp  ã    kh kh¨n th ng    ê xuyªn 2 TrîcÊp  ã    kh kh¨n ®ét  Êt   xu 3 TiÒn  µu xe  t   nghØ  Ðp  ph n¨m 4 Chi hç  î i sèng    tr    ®ê cho    é,viªnchøc  c¸n b     trongngµnh   5 TrÝch  Ëp Quü  khen  ëng,phóc  î l    th   li 6 TrÝch  Ëp Quü  dù  l    phßng    nh    Ëp æn ®Þ thu nh 7 C¸c kho¶n  kh¸c 7 C¸c  kho¶n  ng  ãp ®ã g 1 B¶o  Ó m     éi hi x∙h   2 B¶o  Ó m   tÕ hi y  3 Kinh  Ý  ph c«ng  oµn® 4 Kh¸c 8 Thanh  to¸n dÞch  ô    v c«ng  éng c 1 Thanh    Òn ®iÖn to¸nti   2 Thanh    Òn níc to¸nti   3 Thanh    Òn nhiªnliÖu to¸nti    
 14. 14 4 Thanh    Òn vÖ   to¸nti   sinh,m«i  êng   tr 5 Kh¸c 9 VËt ,v¨n  t  phßng 1 V¨n  phßng  È m ph 2 Mua  ¾ m   s c«ng  ô,dông  ô    c  c v¨n phßng 3 V Ët ,v¨n phßng  t    kh¸c 10 Th«ng    tin,tuyªn  truyÒn, liªnl¹c    1 C ícphÝ  iÖn  ¹i   ® tho   trongníc   2 C ícphÝ  iÖn  ¹i èc  Õ   ® tho   qu t 3 C ícphÝ  u  Ýnh   b ch 4 Fax 5 Tuyªn  truyÒn 6 Qu¶ng  c¸o 7 Phim  ¶nh 8 S¸ch,b¸o,t¹pchÝ    Ön      thvi 9 Kh¸c 11 Héi  nghÞ 1 In,mua  µi Öu   t  li 2 Båidìng gi¶ng viªn,             c¸o viªn b¸o 3 TiÒn vР   m¸y  bay,tµu,xe    4 TiÒn   thuªphßng  ñ ng 5 Thuª  éitr ng,ph¬ng  Ön vËn  h  ê   ti   chuyÓn 6 C¸c  kho¶n    ínkh¸c thuªm   8     ïtiÒn ¨n Chi b     9 Chi phÝ    kh¸c 12 C«ng    Ý t¸cph 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 Phô  Êp  c c«ng    Ýt¸cph 3 TiÒn   thuªphßng  ñ ng 4 Kho¸n  c«ng    Ý t¸cph 5 Kh¸c 13 Chi  Ý   ph thuª m ín   1 Thuª  ¬ng  Ön vËn  ph ti   chuyÓn, ¸p t¶i b¶o  Ö   µis¶n,kho,Quü        , v t      2 Thuª  µnh 3 Thuª  t®Ê 4 Thuª  ÕtbÞ    ¹ thi   c¸clo i 5 Thuª  chuyªn giavµ      gi¶ng viªnnícngoµi             6 Thuª  chuyªn giavµ      gi¶ng viªntrongníc       7 Thuª    ng  lao®é trongníc   8 Thuª  o  ¹ol¹c¸n bé ®µ t       i 9 Chi phÝ    ínkh¸c   thuªm   14 Chi  oµn  ® ra 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 TiÒn  ¨n 3 TiÒn  ë 4 TiÒn   tiªuvÆt 5 PhÝ, lÖ  Ý  ªnquan   ph li   6 Kh¸c 15 Chi  oµn  µo ® v 1 TiÒn  Р v m¸y  bay,tµu,xe    2 TiÒn  ¨n
 15. 15 3 TiÒn  ë 4 TiÒn    tiªuvÆt 5 PhÝ, lÖ  Ý  ªnquan   ph li   6 Kh¸c 16 Söa  ÷a  êng  ch th xuyªn  TSC§   ôc  ô  ph v c«ng   t¸cchuyªn  m«n   vµ duy    tu,b¶o  ìng  c«ng  ×nh  d c¸c  tr CSHT 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç g 6 B¶o  ×vµ  µn  Ön phÇn  Ò m   tr   ho thi   m m¸y  Ýnh t 7 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     8 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 9 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi   10 Nhµ   öa c 11 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 12 §êng  iÖn,cÊp  ®   tho¸t íc  n 13 C¸c TSC§  µ  v c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë  tr     c s kh¸c 17 Söa   ÷a  ín TSC§   ôc  ô   ch l  ph v c«ng    t¸c chuyªn  m«n   µ     v c¸c c«ng  ×nh  tr CSHT 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç g 6 B¶o  ×vµ  µn  Ön phÇn  Ò m   tr   ho thi   m m¸y  Ýnh t 7 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     8 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 9 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi   10 Nhµ   öa c 11 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 12 §êng  iÖn,cÊp  ®   tho¸t íc  n 13 C¸c TSC§  µ  v c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë  tr     c s kh¸c 18 Mua   ¾ m   µis¶n  ïng  s t  d cho c«ng   t¸cchuyªn m«n 1 M«  t« 2 ¤    t«con,«          t«t¶i     3 Xe chuyªn dïng   4 Tµu  thuyÒn 5 §å  ç,s ¾t,m © y     ùa  g    tre,nh (cao cÊp)   6 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông thi   k thu     7 M¸y  Ýnh,photo,m¸y  t     fax 8 §iÒu  µ  Öt®é ho nhi   9 Nhµ   öa c 10 ThiÕtbÞ    phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y 11 Ph Çn  Ò m   m m¸y  Ýnh t 12 S¸ch,tµiliÖu vµ  Õ     ïng cho        ch ®é d   c«ng    t¸cchuyªn m«n   13 C¸c  µi t  s¶n  kh¸c 19 Chi  Ý   ph nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   ña  µnh c ng 1 Chi mua  µng    Ëttdïng cho    h ho¸,v      chuyªn m«n  ña  õng ngµnh   ct  2 Trang  ÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn dông  thi   k thu     (Kh«ng ph¶iTSC§)  
 16. 16 3 Chi mua,    n    inÊ chØ  ïng cho  d  chuyªn m«n  ña  õng ngµnh   ct  4 §ång  ôc,trang phôc ph     5 B¶o  é    ng h lao®é 6 S¸ch,tµiliÖu vµ  Õ     ïng cho        ch ®é d   chuyªn m«n  ña  õng ngµnh   ct  7 Chi m Ët  Ý   ph 8 Chi thanh    îp ®ång  íi   to¸nh   v   ngoµi   bªn      9 Chi phÝ    kh¸c 20 Chi  Ý   Æc   ïcña  µnh ph ® th   ng 1 Chi hç  î   tr  cho  n  Þ  ö  ông    ng ®¬ v s d lao®é 2 Chi hç  î   tr  cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýphèihîp thu l     3 Chi cho    CBCNV   trong ngµnh   4 Chi hç  î   tr  c«ng    Óm  t¸cki tra 5 L Ö   Ý    ph thu BHYT 6 Chi th¨m  ái®èi t ng   h    î 7 Kh¸c 21 Chi  nghiªn cøu    khoa  äc h 22 Chi  o  ¹o,®µo  ¹ol¹i ®µ t   t  23 Chi  Ý   ph kh¸c 1 Chi kû  Ö m     µy  Ô  ín   ni c¸cng l l 2 Chi kh ¾c  ôc    ph thiªntai   cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v d to¸n 3 Chi c¸ckho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  ña    n  Þ  ù     ph v l ph c c¸c®¬ v d to¸n 4 Chi b¶o  Ó m   µi   hi t  s¶n  µ  ¬ng  Ön cña    n  Þ  v ph ti   c¸c®¬ v DT 5 Chi ®ãng  ãp  i víi   chøc  èc  Õ   g ®è     tæ c¸c qu t 6 Chi c¸cho¹t®éng  õthiÖn      t  7 Chi hç  î   tr  cho  êilao®éng  ng     nghØ  Öc vi 8 Chi tiÕp kh¸ch     9 Chi c¸ckho¶n     kh¸c
 17. M É u   è  s1 B¶o  Óm     éiquËn  hi x∙h   (huyÖn): B¸o c¸o s è  th ù c c hi l¬ n g  h u, trî Ê p  B H X H  d o  N g © n  s¸ch N h µ  n í c ® ¶ m  b ¶ o  c th¸ng..... m.......  n¨ STT Tªn  n  Þ  ®¬ v Tæng  è    s chi M ôc  124 (ph ng,x∙, ê    BHXH   Ön) trongth¸ng huy   L¬ng  u h C«ng  M Êt    TTL§­ søc   Mai    Tö  Êt t¸ng tu TrîcÊp  L Ö   Ý    ph nh©n   lao®éng cao   BNN phÝ DCCH chitr¶   su 01 02 03 Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . Ng êilËp  Óu   bi Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi quËn  hi x∙h   (huyÖn).. . . (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 18. M É u   è  s2 B¶o  Óm     éitØnh,thµnh  è: hi x∙h     ph B¸o c¸o s è  th ù c c hi l¬ n g  h u, trî Ê p  B H X H  d o  N g © n  s¸ch N h µ  n í c ® ¶ m  b ¶ o  c th¸ng..... m.......  n¨ STT Tªn  n  Þ  ®¬ v Tæng  è  s M ôc  124 (quËn,huyÖn, BHXH       tØnh,thµnh  chitrong       phè) th¸ng L¬ng  u h C«ng  M Êt    TTL§­ Mai    Tö  Êt TrîcÊp  L Ö   søc   t¸ng tu   nh©n   lao®éng BNN cao   phÝ DCCH phÝ  su chitr¶   01 02 03 Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi tØnh  µnh  è).. . hi x∙h   (th ph . (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 19. M É u   è  s3 B¶o  Óm     éiviÖtNam hi x∙h     B¸o c¸o s è  th ù c c hi l¬ n g  h u, trî Ê p  B H X H  d o  N g © n  s¸ch N h µ  n í c ® ¶ m  b ¶ o  c th¸ng..... m.......  n¨ STT Tªn  n  Þ (BHXH   ®¬ v   tØnh, Tæng  è    s M ôc  124 thµnh  è,BHXHVN) ph   chitrong     th¸ng BHYT L¬ng  u h C«ng  M Êt    TTL§­ Mai    Tö  Êt TrîcÊp  L Ö   søc   t¸ng tu   nh©n   lao®éng BNN cao   phÝ DCCH phÝ  su chitr¶   01 02 03 Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . Ng êilËp  Óu   bi Trëng  Ban  KHTC Gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙h   Nam.... (Ký  tªn) (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2