Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
165
lượt xem
37
download

Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   4 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   3   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4  Híng dÉn chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ níc Thi   hµnh   §iÒu   17,   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/Q§­TTg   ngµy   31   th¸ng 12 n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh   Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh   nghiÖp nhµ  níc, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chØ tiªu  ®¸nh gi¸   hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng tµi chÝnh vµ  xÕp lo¹i  ®èi víi c¸c tæ   chøc tÝn dông Nhµ níc nh sau:  I. Qui ®Þnh chung 1. Môc ®Ých thùc hiÖn hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu   qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh c¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ níc: HÖ   thèng   chØ   tiªu   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   tµi  chÝnh c¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc nh»m n¾m b¾t kÞp thêi  thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn  dông Nhµ  níc  ®Ó  gióp tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc kh¾c phôc  tån t¹i, hoµn thµnh môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh, n©ng   cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh;   ®ång   thêi  gãp  phÇn   hoµn   thiÖn  c¬   chÕ,  chÝnh   s¸ch,  ph¸p   luËt. ­ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña tæ chøc  tÝn dông Nhµ  níc nh»m ph©n lo¹i tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc  vµ  cã  c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch  ®éng viªn vÒ  vËt chÊt,  tinh thÇn  ®èi víi tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc vµ  ngêi qu¶n  lý,  ®iÒu hµnh tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc ho¹t  ®éng cã  hiÖu  qu¶, xö lý kÞp thêi ®èi víi nh÷ng tæ chøc tÝn dông Nhµ n ­ íc vµ  ngêi qu¶n lý,  ®iÒu hµnh tæ chøc tÝn dông Nhµ  níc  yÕu kÐm. 2. §èi tîng ¸p dông: ­ C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc, c¸c ng©n hµng th­ ¬ng m¹i cã  cæ phÇn hoÆc vèn gãp cña nhµ  níc chiÕm trªn  50% vèn  ®iÒu lÖ   ®îc thµnh lËp, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng theo  qui ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. Sau ®©y gäi chung  lµ Tæ chøc tÝn dông.  ­ Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn theo h íng dÉn  riªng cña Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 II. Qui ®Þnh cô thÓ 1. HÖ  thèng chØ tiªu  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng tµi  chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông: HÖ   thèng   chØ   tiªu   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   tµi  chÝnh cña Tæ chøc tÝn dông bao gåm 6 chØ tiªu  ®îc chia  thµnh 3 nhãm nh sau: 1.1. Nhãm chØ tiªu ho¹t ®éng chung: * ChØ tiªu sè 1: Tèc ®é t¨ng huy ®éng vèn * ChØ tiªu sè 2: Tèc ®é t¨ng ®Çu t vèn * ChØ tiªu sè 3: Tû lÖ kh¶ n¨ng sinh lêi * ChØ tiªu sè 4: ChÊp hµnh, thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ   ®é. 1.2. Nhãm chØ tiªu an toµn sö dông vèn:  * ChØ tiªu sè 5: Tû lÖ nî qu¸ h¹n 1.3. Nhãm chØ tiªu vÒ lîi nhuËn: * ChØ tiªu sè  6: Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  tû  suÊt lîi  nhuËn trªn vèn 2. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh hÖ  thèng chØ tiªu vµ  xÕp lo¹i   Tæ chøc tÝn dông :  * Sè  liÖu  ®Ó  tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu xÕp lo¹i Tæ chøc  tÝn dông lµ  sè  liÖu trªn b¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n (cÊp III,  cÊp   IV,   cÊp   V),   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   theo   qui   ®Þnh   hiÖn  hµnh. * Sè  b×nh qu©n cña 12 th¸ng trong c¸c c«ng thøc tÝnh  c¸c chØ tiªu xÕp lo¹i Tæ chøc tÝn dông  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng  c«ng thøc:       D ®Çu  + D cuèi  D ®Çu kú  + D cuèi  kú kú th¸ng 12 kú th¸ng  12 + .... + : 12  ... th¸ng 2 2 2.1 Nhãm chØ tiªu ho¹t ®éng chung: a. ChØ tiªu sè 1: Tèc ®é t¨ng huy ®éng vèn. * C«ng thøc tÝnh: 
  3. 3 Sè d vèn huy ®éng b×nh qu©n cña 12 th¸ng  n¨m nay Tèc ®é t¨ng huy  ­  x 100 ®éng vèn = ( 1) Sè d vèn huy ®éng b×nh qu©n cña 12 th¸ng  n¨m tríc Trong  ®ã: Sè  d  vèn huy  ®éng bao gåm tiÒn göi tõ  d©n  c  vµ  c¸c tæ chøc kinh tÕ  (ngo¹i trõ  tiÒn göi, tiÒn vay  cña   c¸c   Tæ   chøc   tÝn   dông   ®ang   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ë  trong   níc),   ph¸t   hµnh   kú   phiÕu,   tr¸i   phiÕu,   chøng   chØ  tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. * C¸ch xÕp lo¹i: Tèc ®é t¨ng tõ 10% trë lªn: XÕp lo¹i A Tèc ®é t¨ng tõ 0% ®Õn díi 10%:  XÕp lo¹i B  Tèc ®é t¨ng tõ díi 0% trë xuèng: XÕp lo¹i C b. ChØ tiªu sè 2: Tèc ®é t¨ng  ®Çu t vèn. * C«ng thøc tÝnh:  D nî cho vay vµ ®Çu t giÊy  tê cã gi¸ Tèc ®é t¨ng ®Çu  b×nh qu©n cña 12 th¸ng n¨m  ­  x 100 nay t vèn = 1) ( D nî cho vay vµ ®Çu t giÊy  tê cã gi¸ b×nh qu©n cña 12 th¸ng n¨m  tríc Trong   ®ã:   D  nî   cho   vay   gåm   cã   cho   vay   c¸c   tæ   chøc  kinh tÕ  vµ  c¸ nh©n trong níc (kh«ng bao gåm cho vay c¸c  Tæ chøc tÝn dông ®ang ho¹t ®éng kinh doanh ë trong níc ),  cho thuª tµi chÝnh, nghiÖp vô  chiÕt khÊu vµ  cÇm cè  giÊy  tê  cã  gi¸;   ®Çu t  vµo c¸c giÊy  tê  cã  gi¸ bao gåm  ®Çu t  chøng kho¸n, c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  vµ  c¸c giÊy  tê cã gi¸ kh¸c.  * C¸ch xÕp lo¹i : Tèc ®é t¨ng tõ 10% trë lªn: XÕp lo¹i A Tèc ®é t¨ng tõ 0% ®Õn díi 10% : XÕp lo¹i B 
  4. 4 Tèc ®é t¨ng díi 0% trë xuèng: XÕp lo¹i C c. ChØ tiªu sè 3: Tû lÖ kh¶ n¨ng sinh lêi. * C«ng thøc tÝnh: Tµi s¶n cã sinh lêi b×nh qu©n  cña 12 th¸ng Tû lÖ kh¶ n¨ng  = x 100% sinh lêi Tæng tµi s¶n cã néi b¶ng b×nh  qu©n cña 12 th¸ng Trong  ®ã: Tµi s¶n cã  sinh lêi bao gåm tµi s¶n cã   ë  d¹ng tiÒn göi, cho vay hoÆc ®Çu t vèn ®ang thu l∙i, kh«ng  tÝnh c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n kh«ng thu ®îc l∙i.  * C¸ch xÕp lo¹i : Tû   lÖ   kh¶   n¨ng     sinh   lêi   ®¹t   tõ   75%   trë   lªn   :   XÕp  lo¹i A Tû  lÖ  kh¶ n¨ng sinh lêi  ®¹t tõ  65%  ®Õn d íi 75% : XÕp  lo¹i B Tû lÖ kh¶ n¨ng sinh lêi ®¹t díi 65% : XÕp lo¹i C d.   ChØ   tiªu   sè   4:   ChÊp   hµnh,   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch,  chÕ ®é. C¨n   cø   vµo   viÖc   chÊp   hµnh   vµ   thùc   hiÖn   c¸c   chÕ   ®é  chÝnh s¸ch nhµ  níc  ®∙ ban hµnh trong lÜnh vùc tµi chÝnh,  bao gåm: qui ®Þnh vÒ thuÕ, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, kiÓm  to¸n, chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi Tæ chøc tÝn dông, chÕ   ®é  vÒ  chi tiªu, chÕ   ®é  vÒ  mua s¾m vµ  qu¶n lý  tµi s¶n  ®Ó  x¸c   ®Þnh chØ tiªu nµy.  ­ Tæ chøc tÝn dông kh«ng cã  vi ph¹m c¸c qui  ®Þnh cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh: XÕp lo¹i A. ­ Tæ chøc tÝn dông cã  kÕt luËn cña c¬  quan cã  thÈm  quyÒn vÒ  vi ph¹m c¸c qui  ®Þnh chÕ   ®é  chÝnh s¸ch nhµ  níc  hiÖn   hµnh   nhng   cha   ®Õn   møc   bÞ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh:   XÕp  lo¹i B. ­   Tæ   chøc   tÝn   dông   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong viÖc chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ng êi  qu¶n lý   ®iÒu hµnh  Tæ chøc  tÝn  dông  (Tæng gi¸m   ®èc,  Phã  tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng, Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp I vµ  gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp  h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   trùc   thuéc)   cã   hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh thùc thi nhiÖm  vô  cña Tæ chøc tÝn dông  ®Õn møc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù: XÕp lo¹i C. 2.2 Nhãm chØ tiªu an toµn sö dông vèn: 
  5. 5 ChØ tiªu sè 5: Tû lÖ nî qu¸ h¹n. * C«ng thøc tÝnh:    D nî qu¸ h¹n cuèi kú Tû lÖ nî qu¸  = x 100% h¹n Tæng d nî cho vay cuèi  kú Trong  ®ã: Nî  qu¸ h¹n cuèi kú   ®îc x¸c  ®Þnh theo ph©n  lo¹i   nî   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   qui   ®Þnh,   ngo¹i   trõ   c¸c  kho¶n nî  khoanh theo quyÕt  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vµ  nî  tån  ®äng cò ®îc xö lý theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§­TTg ngµy  6/5/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  * C¸ch xÕp lo¹i :  XÕp lo¹i A : Tû lÖ nî qu¸ h¹n ≤ 5%  XÕp lo¹i B: 5% 
  6. 6 Tæ chøc tÝn dông bÞ lç : XÕp lo ¹ i C. 3. XÕp lo¹ i Tæ chøc tÝn dông: Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i AAA nÕu cã ®ñ 6 chØ t i ªu xÕp lo ¹ i A. Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i AA ph¶i cã 5 chØ t i ªu xÕp l o ¹ i A vµ 1 chØ t i ªu xÕp lo ¹ i B, nhng trong ®ã 3 chØ t i ªu 4 , 5 vµ 6 xÕp lo¹ i A. Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i BBB nÕu cã ®ñ 6 chØ t i ªu xÕp lo ¹ i B trë l ªn nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp lo¹ i AAA vµ AA. Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i BB ph¶i cã 5 chØ t i ªu xÕp l o ¹ i B trë l ªn vµ 1 chØ t i ªu xÕp lo ¹ i C, nhng trong ®ã 3 chØ t i ªu 4, 5 vµ 6 xÕp lo ¹ i B trë l ªn . Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i C nÕu kh«ng ®¹t c¸c lo¹ i xÕp h¹ng trªn . 4. B¸o c¸o vµ c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo ¹ i : - ChËm nhÊt sau 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµ i chÝnh, Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o ®¸nh g i¸ , xÕp lo¹ i theo tõng chØ t i ªu theo phô biÓu kÌm theo Th«ng t nµy, thuyÕt minh vÒ c¸c nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan cã ¶nh hëng t í i kÕt qu¶ xÕp lo¹ i Tæ chøc tÝn dông göi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Tr - êng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c chØ t i ªu cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt th êng c¸c Tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o ngay vµ gi¶ i t r×nh nh÷ng yÕu tè g©y nªn biÕn ®éng ®ã ví i Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, kh¾c phôc kÞp thêi . - Trong quÝ I I , Héi ®ång qu¶n trÞ t iÕn hµnh c«ng bè kÕt qu¶ xÕp lo ¹ i n¨m tr íc trong ph¹m vi Tæ chøc tÝn dông sau khi cã ý kiÕn tham gia b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. §ång thêi , göi b¸o c¸o kÕt qu¶ xÕp lo ¹ i ®· c«ng bè cña Tæ chøc tÝn dông cho Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ t - íng ChÝnh phñ. 5 . Khen th ëng vµ xö ph¹t : Dùa tr ªn kÕt qu¶ xÕp lo¹ i Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn v iÖc khen th ëng vµ kû luËt nh sau: 5.1. Tæ chøc tÝn dông xÕp lo ¹ i tèt th× Ban qu¶n lý , ®iÒu hµnh ®îc khen th ëng b»ng vËt chÊt theo kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: - §èi ví i Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ ® îc th ëng tè i ®a 3 t h¸ng l ¬ng nÕu Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i AAA, tè i ®a 2 t h¸ng l ¬ng nÕu Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i AA vµ tè i ®a 1 t h¸ng l ¬ng nÕu Tæ chøc tÝn dông xÕp lo¹ i BBB.
  7. 7 - Hµng n¨m c¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh møc th ëng cho Tæng gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr ëng. - Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh møc th ëng cho Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr ëng cña c¸c ® vÞ chi nh¸nh vµ ¬n c«ng ty thµnh viªn. - TiÒn th ëng cho ban qu¶n lý, ®iÒu hµnh Tæ chøc tÝn dông lÊy tõ QuÜ khen th ëng cña Tæ chøc tÝn dông. §èi ví i c¸c Tæ chøc tÝn dông cã cæ phÇn chi phèi cña Nhµ níc th× ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ® phÐp vËn dông c¸c îc qui ®Þnh vÒ trÝch lËp quü ®Ó khen th ëng ®èi ví i Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc Tæ chøc tÝn dông. 5.2. Tæ chøc tÝn dông 2 n¨m l iÒn ® xÕp lo¹ i AAA th× îc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc Tæ chøc tÝn dông ® c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt tÆng danh îc h iÖu "nhµ qu¶n lý giái" vµ xÐt t¨ng l ¬ng tr íc thêi h¹n theo chÕ ®é qui ®Þnh. 5.3. Tæ chøc tÝn dông 2 n¨m l iÒn bÞ xÕp lo¹ i C th× c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña Tæ chøc tÝn dông, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹ i c¸c chøc danh Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc. III. Tæ chøc thùc hiÖn - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) Tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn cho c¸c chi nh¸nh tù ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chÞu t r¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt, tr íc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña Tæ chøc tÝn dông. - Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ tµi chÝnh ®èi ví i Tæ chøc tÝn dông Nhµ níc, kiÓm tra, g i¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c Tæ chøc tÝn dông Nhµ níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n tÝch, ®¸nh g i¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c Tæ chøc tÝn dông Nhµ níc th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu qui ®Þnh t¹ i Th«ng t nµy. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m ®Ò nghÞ ¾c ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  8. 8 Tªn tæ chøc tÝn dông: b¸o c¸o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m .... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 49/2004/TT­BTC  ngµy 3/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh) I. Th«ng tin chung: 1. Lo¹i h×nh së h÷u (NÕu lµ Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn nªu râ tû lÖ gãp vèn cña Nhµ níc) : 2. Thµnh phÇn Héi ®ång qu¶n trÞ (Tªn, chøc danh tõng ngêi) : 3. Thµnh phÇn Ban gi¸m ®èc (Tªn, chøc danh tõng ng- êi) : 4. Trô së chÝnh.. . ; sè chi nh¸nh.. . ; sè c«ng ty con.. . II. T×nh h×nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh: ChØ tiªu N¨m  N¨m  Tû lÖ  XÕp  Ghi  tríc nay % lo¹i chó 1. ChØ tiªu ho¹t ®éng chung - ChØ tiªu sè 1: Tèc ®é t¨ng ... . . huy ®éng vèn, trong ®ã: ... + Sè d vèn huy ®éng b×nh qu©n. . . . . ... . . (Tr. ®) ... ... - ChØ tiªu sè 2: Tèc ®é t¨ng ... . . ®Çu t vèn, trong ®ã: ... + D n î cho vay b×nh qu©n (Tr. . . . . . ... . . ®) ... ... + D n î ®Çu t giÊy tê cã gi¸ . . . . . ... . . b×nh qu©n (Tr. ®) ... ... - ChØ tiªu sè 3: Tû lÖ kh¶ n¨ng ... . . s inh lêi ... . . ... . . ... + Tµi s¶n cã sinh lêi b×nh qu©n. . . ... (Tr. ®) ... . . ... . . + Tæng tµi s¶n cã néi b¶ng b×nh. . . ... qu©n (Tr. ®) - ChØ tiªu sè 4: ChÊp hµnh, thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é 2. ChØ tiªu an toµn sö dông vèn - ChØ tiªu sè 5: Tû lÖ nî qu¸ ... . . h¹n ... . . ... . . ... + D n î qu¸ h¹n (Tr. ®) ... ... + Tæng d n î cho vay (Tr.®) ... . . ... . . ... ... 3. ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn
  9. 9 - ChØ tiªu sè 6: Lî i nhuËn thùc h iÖn vµ tû suÊt l î i nhuËn trªn vèn ... . . ... . . + Lî i nhuËn thùc hiÖn (Tr.®) ... ... + Nguån vèn Nhµ níc b×nh qu©n. . . . . ... . . ... . . (Tr. ®) ... ... ... + Tû suÊt l î i nhuËn + L· i / l ç ... . . ... . . ... ... III. ThuyÕt minh: ý kiÕn cña Héi ®ång qu¶n trÞ  Ngµy....  th¸ng..... n¨m Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản