Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
193
lượt xem
9
download

Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chế độ kế toán áp dụng cho quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 49-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T C ñ A   é   µI CH Ý NH   è  TC/C§KT  µ Y   TH¸NG   N¨M   BT  S 49  NG 28  8  1996  QUY   NH   ¹M   ®Þ T THêI  Õ     Õ   CH ®é K TO¸N  D ô NG   ¸P  CHO   ü   ç   î  U     è C   QU H TR ®Ç T QU GIA Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  ®Þ 808/TTg  µy  ng 9/12/1995  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t ch phñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î u    èc    v vi th l Qu h tr  ®Ç tqu gia (QHT§TQG); Quy Õt  nh     ®Þ sè 462/TTg  µy  ng 9/7/1996  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi phª  Öt  Òu  duy §i lÖ QHT§TQG;  Ó   èng  Êt  chøc  § th nh tæ  c«ng    Õ   t¸ck to¸n QHT§TQG,  é   µi    BT chÝnh  íng dÉn  ¹m  êichÕ     Õ       ông  h  t th   ®é k to¸n¸p d cho    n  Þ  c¸c ®¬ v QHT§TQG   (V¨nphßng    Trung  ng  µ      ¬ v c¸cchinh¸nh  QHT§TQG)    nh sau: I.QUY   NH     ®Þ CHUN G: 1. K Õ     ¹t®éng  ña    to¸nho   c QHT§TQG   µ c«ng  Öc    Ðp, tÝnh  l  vi ghich   to¸n,   ph¶n  ¸nh  ×nh  ×nh  Õp  Ën  ån  èn  ¹t®éng  ×nh  ×nh  ö  ông  èn  t h ti nh ngu v ho   t h sd v vµ  Õt  k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c QHT§TQG   theo quy  nh   ¹  ¬ng    Òu  Ö  ®Þ t iCh V §i l QHT§TQG,  µ c«ng  ô    Óm     iÒu  µnh    ¹t®éng  ã  ªnquan  l  c ®Ó ki tra,® h c¸c ho   c li   ®Õ n   èn,tµis¶n,®¶m   v      b¶o  ¹t®éng  ña  ü   ã  Öu  ho   c Qu c hi qu¶, sö  ông  îp lý,  d h   tiÕtkiÖm  µis¶n,tiÒn vèn.   t      2. QHT§TQG   chøc    tæ  c«ng    Õ   t¸ck to¸n riªng,sö  ông  é     d b m¸y  Õ     k to¸n nghiÖp  ô  ña  Ö   èng  v c h th Tæng  ôc  Çu     iÓn®Ó   ùc hiÖn  c§ tph¸ttr   th   c«ng    Õ   t¸ck to¸ncña  ü.   Qu 3. C¸c  n  Þ    ®¬ v QHT§TQG   (V¨n phßng    Trung  ng  µ    ¬ v Chi nh¸nh  ü)  îc Qu ®   sö  ông  Õ     Õ   d ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  dông    v ¸p  cho  Ö   èng  h th Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸t tr Ón  Bé   µi  Ýnh    i ­  T ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1196  TC/C§KT   ngµy  10/12/1994  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ng  c B tr BT  nh ph¶i lËp    b¶ng  ©n  i c ®è   riªng;® îc sö  ông    d thªm    ¹  c¸c lo ichøng  õ kÕ   t   to¸n,tµikho¶n  Õ      k to¸n,sæ   Õ    k to¸nvµ  c¸o kÕ       b¸o    to¸nnghiÖp  ô  v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn II  . QUY   NH   ô   Ó: ®Þ C TH 1.Chøng  õkÕ       t   to¸nnghiÖp  ô: v Ngoµi chøng  õ kÕ     t   to¸n nghiÖp  ô  ∙    v ® quy  nh  ®Þ trong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1196 TC/C§KT  µy  ng 10/12/1994 cña  é  ëng  é  µichÝnh,chÕ     Õ       B tr BT    ®é k to¸n t¹m  êi¸p dông  th     cho QHT§TQG   îcbæ   ®   sung  thªm  ¹ chøng  õ vµ    lo i   t   c¸cchøng  tõkÕ       to¸nsau: 1.1.Bæ     sung  thªm  ¹ chøng  õ: lo i   t 1.1.1. µis¶n  è  nh, vËtliÖu,thiÕtbÞ:    T c ®Þ        Bao  å m     g c¸cchøng  õ: t ­PhiÕu  Ëp    nh kho ­PhiÕu  Êtkho   xu  
  2. 2 ­Ho¸  n    ®¬ kiªm  Õu  Êtkho phi xu   ­PhiÕu    áng,m Êt    b¸o h   hoÆc     åic«ng  ô    ng thu h   c lao®é ­Biªnb¶n     giao nhËn  µis¶n   t  ­Biªnb¶n     thanh  ýTSC§ l  ­Biªnb¶n  Óm       ki kª TSC§ 1.1.2.Chi phÝ, thu nhËp, x¸c ®Þnh  Õt           k qu¶  µ  ©n  èisö  ông  Õt  v ph ph   d k qu¶  ¹t®éng  ho   QHT§TQG.  Bao  å m     g c¸cchøng  õ: t ­B¶ng    ép  Òn;   kª n ti ­B¶ng    Ýnh  i   kª t l∙ ; ­GiÊy    Þ    ®Ò ngh thanh    i to¸nl∙ ; ­B¶ng  Ê m     ch c«ng ­PhiÕu    nghØ  BHXH ­B¶ng    thanh    to¸nBHXH. 1.2.Bæ     sung  thªm    c¸cchøng  õtrong c¸clo¹ sau: t    i   1.2.1.  Chøng  õnguån  èn: t  v ­Hîp  ng  ãp  èn   ®å g v ­Hîp  ng    ®å mua    Õu tr¸phi i ­Hîp  ng    ®å vay  èn  íi   chøc  v v   tæ  c¸c cho  vay  èn v ­B¶ng    tæng  îp kÕt  h  qu¶      Õu,tÝn  Õu. b¸n tr¸phi   phi i 1.2.2.  Chøng  õthanh  t  to¸n: ­Thanh      to¸ntrongníc:   +        Òn Biªnlai ti thu +  Êy    Þ  ¹m  Gi ®Ò ngh t øng +  Êy  Gi thanh    ¹m  to¸nt øng +    Biªnb¶n  Óm    ü. ki kª Qu +  Ðc  ïng cho  S d  QHT§TQG   Ðc  (s chuyÓn  kho¶n,sÐc  Òn m Æt,  Ðc      ti   s b¶o chi, Ðc  nh   s ®Þ møc). +  û   Ö m    ïngcho  U nhi chi(d   QHT§TQG) +    Ýn  ông Th t d +  Êy  thu hé      é  íi   chøc,Kho  ¹c,Ng ©n   µng  Gi b¸o    ­ chih v   tæ  c¸c   b  h trong n­   íc. +  Êy      é,chihé  Gi b¸o thu h     trong h Ö   èng    th QHT§TQG. ­Thanh    íi ícngoµi:   to¸nv     n +  Êy    Çu  ë   Gi yªu c m L/C:Th,®iÖn  ë      m L/C + Th«ng  b¸o  ë   m L/C: L/C  û    hu ngang, L/C    kh«ng  û  hu ngang; tÝn  ông    d kh«ng    Ën, tÝn  ông  ã  Ó    Ën; TD   x¸c nh   d c th x¸c nh   thanh    to¸nb»ng  èiphiÕu  ú  h  k h¹n (TD    øng  íc;TD  Çn  µn;TD   tr   tu ho   chuyÓn  îng;TD    ng;TD  u  nh   gi¸pl   l th«ng).
  3. 3 +  Önh    Òn. L tr¶ti +  Êy         é  íi   chøc  Ýn  ông,ng©n  µng  µiníc. Gi b¸o thu ­chih v   tæ  c¸c td   h ngo   +  Chøng  õchiÕtkhÊu. t    +  èi phiÕu:hèiphiÕu    H     tr¶ngay,hèiphiÕu  ú  ¹n.    kh +  û     U th¸cthu. +  B¶n  cam  Õt  Ç m   è. kc c +  B¶o  Ó m   Ýn  ông  ÊtkhÈu. hi td xu   +  Cam   Õt  k b¶o  ¶m   ® thanh  to¸n. 2.Tµikho¶n  Õ        k to¸nnghiÖp  ô: v QHT§TQG   îcbæ   ®   sung  thªm    µikho¶n  Õ     Ëc  cha  ã  c¸c t   k to¸nb 1  c trong  h Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n nghiÖp  ô  v theo Quy Õt  nh  ®Þ 1196 TC/C§KT    nh sau: 2.1.Bæ     sung  thªm  ¹ 1:TSC§,  ËtliÖu,thiÕtbÞ: lo i     v      G å m     µikho¶n: c¸ct   TK    µis¶n  è  nh 10:T   c ®Þ TK    11:Hao  mßn   TSC§ TK    Ët  Öu,thiÕtbÞ. 12:V li     2.2.Lo¹i2       ­Cho vay Bæ   sung  thªm    c¸cTK: TK    24:Cho  vay  QHT§TQG TK    î    ¹n  Ò   25:N qu¸ h v cho vay  QHT§TQG. 2.3.Söa  ¹tªnlo¹ 3   Êp    èn  µ    Ý  ¹t®éng   l     i ­C i   ph¸tv v chiph ho   Bæ   sung  thªm    c¸cTK: TK      ¹t®éng. 31:Chi ho   TK      u    32:Chi ®Ç tXDCB. 2.4.Lo¹i5   èn      ­V b»ng  Òn ti Bæ   sung  thªm    c¸cTK: TK    Òn  Æt 50:Ti m TK    Òn  öing©n  µng 53:Ti g   h TK    Òn  ang  56:Ti ® chuyÓn. 2.5.Lo¹i6         ­Thanh to¸n Bæ   sung  thªm    c¸cTK: TK    63:Thanh    ÷a c¸c®¬n  Þ  to¸ngi     v QHT§TQG TK    66:Thanh    íi ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông. to¸nv   ng h v tæ  td 2.6.Söa    ¹ 7     tªnlo   ­Thu,chiphÝ  i    thanh    µ    Ëp  ña  ü: to¸nv thu nh c Qu Bæ   sung  thªm    µi c¸ct  kho¶n: TK    Õt  70:K qu¶  ¹t®éng ho  
  4. 4 TK    74:Thu  Ëp  79:C¸c  ü. nh TK    qu 2.7.Lo¹i8   ån  èn     ­Ngu v Bæ   sung  thªm    c¸cTK: TK    ån  èn  Òu  Ö 80:Ngu v §i l TK    ån  èn  81:ngu v huy  ng ®é TK    ån  èn  u    82:Ngu v ®Ç tXDCB. 2.8.Lo¹i9   ån  èn      ­Ngu v vay,tiÒn göi     Bæ   sung  thªm  TK: TK    Òn  öic¸c®¬n  Þ. 95:Ti g     v 3.Sæ   Õ       k to¸nnghiÖp  ô: v Ngoµi c¸c sæ   Õ     ∙      k to¸n ® quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 1196 TC/C§TK.  QHT§TQG   îcsö  ông  ® d thªm      Õ     c¸csæ k to¸nsau  y: ®© +    Òn göing©n  µng  Sæ ti     h b»ng  VN§. +    Òn göingo¹itÖ  ¹ Ng ©n  µng. Sæ ti       t  i h +    ©n  ü. Sæ ng qu +    ån  èn. Sæ ngu v 4.B¸o    Õ       c¸o k to¸nnghiÖp  ô: v Ngoµi c¸c m É u   Óu     bi b¸o  theo  c¸o  quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1196  TC/C§KT, QHT§TQG   Ëp thªm          l  c¸cb¸o c¸o th¸ng,quý,n¨m      sau  y: ®© ­B¸o    Õt to¸nthu nhËp,chiphÝ.   c¸o quy          ­B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn.   c¸o ngu v v s d v ­B¸o    µi   c¸o t   s¶n. Thêih¹n göib¸o c¸o:      ­B¸o      c¸o th¸ng:chË m   Êt lµ10  µy    nh     ng sau    Õt  óc th¸ng. khik th   ­B¸o    Õt to¸nquý:chË m   Êt lµ15  µy    c¸o quy       nh     ng sau    Õt  óc quý. khik th   ­B¸o    Õt to¸nn¨m  Ë m   Êt lµ20  µy    c¸o quy     ch nh     ng sau    Õt  óc n¨m. khik th   5.Ch Õ     Óm    Õ     ®é ki trak to¸n: Ch Õ     Óm     Õ     ùc hiÖn  ®é ki trak to¸nth   theo  ôc  Quy Õt  nh  è  m VI  ®Þ s 1196  TC/C§KT  µy  ng 10/12/1994 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  II     ITæ CHøC   ù C   Ö N: . TH HI 1. Ch Õ     Õ     ®é k to¸n t¹m  êinµy  îc thihµnh  èng  Êt      n  Þ    th   ®   th nh ë c¸c ®¬ v QHT§TQG   õngµy  ý. t  k 2. Tæng     gi¸m  c  ®è QHT§TQG   Þu  ch tr¸chnhiÖm   chøc  µ  íng  Én    tæ  vh d thùc hiÖn      c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản