intTypePromotion=1

Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
116
lượt xem
4
download

Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 50/2000/TT-BTC ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông PhÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 40/CP ngµy 5/7/1996 cña ChÝnh phñ vÒ ®¶m b¶o trËt tù, an toµn giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa vµ NghÞ ®Þnh sè 77/1998/N§-CP ngµy 26/9/1998 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 40/CP ngµy 5/7/1996 cña ChÝnh phñ. - C¨n cø NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 142/1999/Q§/BTC ngµy 19/11/1999 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Sau khi thèng nhÊt víi Bé Giao th«ng VËn t¶i; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa nh sau: 1. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa lµ nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ níc. §èi tîng, møc thu, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 142/1999/Q§/BTC ngµy 19/11/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa ®îc sö dông tèi ®a 80% sè phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho ho¹t ®éng c¶ng vô theo dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh; Sè thu cßn l¹i (20%) ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. Néi dung chi phÝ, lÖ phÝ: Sè thu phÝ, lÖ phÝ cña C¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa ®îc sö dông t¹i ®¬n vÞ theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt bao gåm c¸c néi dung sau: a. Chi thêng xuyªn b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc C¶ng vô: Chi cho ho¹t ®éng cña bé m¸y c¶ng vô ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc chi qu¶n lý Nhµ níc hiÖn hµnh theo biªn chÕ ®îc Bé Giao th«ng VËn t¶i giao ®Ó chi: L¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ “Qui ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang”, th«ng tin tuyªn truyÒn, b¶o hé lao ®éng, trang bÞ ®ång phôc, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, båi dìng ®éc h¹i lµm viÖc ngoµi giê. b. Chi ®Æc thï, gåm : - Chi mua nhiªn liÖu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¶ng vô.
  2. 2 - Chi mua s¾m, söa ch÷a lín ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. - Chi cho c«ng t¸c t×m kiÕm cøu n¹n tµu vµ ngêi trong khu vùc tr¸ch nhiÖm. - Chi thuª trô së (nÕu cã). - Chi mua biªn lai, Ên chØ ... c. TrÝch quÜ khen thëng vµ quÜ phóc lîi cho c«ng nh©n viªn chøc thùc hiÖn viÖc thu, nép phÝ, c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Møc trÝch quÜ khen th- ëng, quÜ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. 3. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Trªn c¬ së th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n thu chi ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé Giao th«ng VËn t¶i vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh; Côc §êng s«ng ViÖt nam th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n thu chi phÝ lÖ phÝ c¶ng vô cho c¸c C¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa khu vùc. Trªn c¬ së giao sè kiÓm tra vÒ dù to¸n thu chi ng©n s¸ch, sè lîng, träng t¶i ph¬ng tiÖn ra vµo c¶ng ®êng thuû néi ®Þa; C¨n cø vµo néi dung chi qui ®Þnh t¹i môc 2 cña Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan thu phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa lËp dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa chi tiÕt theo môc lôc NSNN göi Côc §êng s«ng ViÖt nam ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé Giao th«ng VËn t¶i. Bé Giao th«ng VËn t¶i tæng hîp dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa vµo dù to¸n thu chi ng©n s¸ch cña Bé Giao th«ng VËn t¶i vµ göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ giao dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa cïng víi giao dù to¸n thu chi ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé Giao th«ng VËn t¶i. C¨n cø vµo sè giao dù to¸n thu, chi phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa, Bé Giao th«ng VËn t¶i (Côc §êng s«ng ViÖt nam) giao dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®ång göi Bé Tµi chÝnh; Kho b¹c Nhµ níc vµ c¬ quan thuÕ së t¹i. Th«ng b¸o giao dù to¸n ph¶i chi tiÕt theo môc thu, chi theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc, phï hîp víi tæng møc thu, chi cña Nhµ níc giao cho Bé Giao th«ng VËn t¶i. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, nÕu dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ kh«ng phï hîp víi dù to¸n thu, chi ®· ®îc giao th× Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. Trªn c¬ së dù to¸n thu chi c¶ n¨m ®îc giao, c¸c C¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa lËp dù to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa theo quÝ, cã chi tiÕt theo c¸c môc thu, chi cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc göi Côc §êng s«ng viÖt nam vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch. Côc §êng s«ng ViÖt nam tæng hîp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch quÝ, göi Bé Giao th«ng VËn t¶i vµ Bé Tµi chÝnh. Kho b¹c nhµ níc c¨n cø vµo sè thu vÒ phÝ, lÖ phÝ; dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c hå s¬ chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 40/1998/TT-BTC ngµy 31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c nhµ níc vµ c¸c qui ®Þnh t¹i
  3. 3 Th«ng t nµy. C¸c C¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa ®Þnh kú ph¶i nép 20% sè tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo Ch- ¬ng 021A, Lo¹i 09, Kho¶n 04, Môc 032, TiÓu môc 15 cña Môc lôc NSNN. §¬n vÞ tæ chøc thu ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ t¹i Kho b¹c n¬i giao dÞch; §Þnh kú tõ 7 ®Õn 10 ngµy sè phÝ, lÖ phÝ thu ®îc cña ho¹t ®éng c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa ph¶i nép vµo tµi kho¶n thu t¹i Kho b¹c Nhµ níc. 4. §iÒu hoµ phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Trêng hîp sè thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa cña ®¬n vÞ ®Ó l¹i chi theo tû lÖ qui ®Þnh thÊp h¬n sè chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt th× Côc §êng s«ng ViÖt nam ®îc ®iÒu hoµ tõ ®¬n vÞ cã sè thu cao sang ®¬n vÞ cã thu thÊp trong ph¹m vi 80% sè thu toµn bé khèi c¶ng vô ®- êng thuû néi ®Þa ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng, cô thÓ nh sau: C¨n cø vµo sè thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa göi t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Þnh kú cuèi th¸ng, cuèi quÝ. Sau khi trõ ®i dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt, sè cßn l¹i ®¬n vÞ nép vµo tµi kho¶n cña Côc §êng s«ng ViÖt nam ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã sè thu thÊp h¬n sè chi theo dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Côc §êng s«ng ViÖt nam ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu hoµ nµy. C¸c ®¬n vÞ c¶ng vô chi theo dù to¸n ®îc duyÖt, nÕu dù to¸n thu kh«ng ®¹t th× dù to¸n chi sÏ gi¶m t¬ng øng. 5. QuyÕt to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa. Cuèi quÝ, cuèi n¨m ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n toµn bé sè thu chi phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô (bao gåm c¶ sè phÝ, lÖ phÝ ®îc ®iÒu hoµ) theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. Trêng hîp sè phÝ, lÖ phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa ®îc ®Ó l¹i chi (bao gåm phÝ, lÖ phÝ ®Ó l¹i ®¬n vÞ c¶ng vô vµ tµi kho¶n phÝ, lÖ phÝ më t¹i Côc §êng s«ng ViÖt nam), nÕu cuèi n¨m sö dông kh«ng hÕt th× ®¬n vÞ ph¶i nép tiÕp vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 6. Bé Giao th«ng VËn t¶i (Côc §êng s«ng ViÖt Nam) cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o viÖc thu ®óng chÕ ®é, chi tiªu ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m (nÕu cã). 7. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/2000; C¸c qui ®Þnh kh¸c vÒ sö dông phÝ c¶ng vô ®êng thuû néi ®Þa tr¸i víi th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2