intTypePromotion=1

Thông tư 50/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
121
lượt xem
23
download

Thông tư 50/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 50/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2003/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi  ch Ý n h  S è  50/2003/TT­B T C  n g µ y 22 th¸ng  05 n¨ m  2003 H í ng  d É n  c¸c  ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ã  thu  © y  d ù n g   u y  c h Õ  chi tiªu éi b é  ® x q  n theo q u y   Þ n h  t¹iN g h Þ  ® Þ n h   ®   s è 10/2002/N§­C P  n g µ y   16/01/2002  ñ a C h Ý n h  p h ñ c C¨n    cø NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Õ     µichÝnh    ông  ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu. Bé  µichÝnh  íng dÉn    n  Þ  ù  T  h  c¸c®¬ v s nghiÖp  ã    ©y  ùng  c thu x d quy  Õ   ch chitiªunéibé          nh sau: I­ è i tî ng:  § §èit ng ¸p dông   î     Th«ng   µy  µc¸c®¬n  Þ  ù  tn l     v s nghiÖp  ã    îccÊp  ã  c thu ®   c thÈm  Òn  quy giao  Òn  ù chñ  µichÝnh  quy t  t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh  ñ   µ  c Ch ph v c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  h d NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­ CP.  II­ g u yªn t ¾ c x © y  d ù n g  q u y  c h Õ  c hi tiªu é i b é :    N  n 1. Quy   Õ       éi bé   ch chi tiªu n   bao  å m   g c¸c quy  nh   Ò   Õ   ,    ®Þ v ch ®é tiªu chuÈn, ®Þnh    møc       dông  èng  Êt trong ®¬n  Þ,   ¶m   chitiªu¸p  th nh     v  ® b¶o  n   ®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã    µn  µnh  Ö m  ô  Ýnh  Þ® îcgiao,thùc hiÖn  ¹t c thu ho th nhi v ch tr         ho   ®éng  êng  th xuyªn  ï hîp  íiho¹t®éng  Æc   ïcña  n  Þ, sö  ông  ph   v    ® th   ®¬ v   d kinh  phÝ  ã  Öu  c hi qu¶  µ    êng  v t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ý. l  2. Nh÷ng  éidung      n  chin»m   trong ph¹m    ©y  ùng    vix d quy  Õ       éi ch chitiªun   bé  ∙  ã  Õ   ,    Èn  nh   ® c ch ®é tiªuchu ®Þ møc   c¬  do  quan  ã  Èm   c th quyÒn   ban hµnh,th×  ñ  ëng  n  Þ  îcquy  nh    Th tr ®¬ v ®   ®Þ møc    chicao hoÆc   Êp  ¬n  th h møc   chido  µ   íc quy  nh  õm ét  è    Èn, ®Þnh    Nh n   ®Þ (tr   s tiªuchu   møc   µ  éidung    vn  chi ® îc quy  nh  ¹  Çn  cña    ®Þ ti ph IV  Th«ng    µy).Nh÷ng  éi dung    Çn  Õt tn   n  chi c thi   phôc  ô  v cho  ¹t®éng  ña  n  Þ  ho   c ®¬ v n»m   trong ph¹m    ©y  ùng    vix d quy  Õ     ch chi tiªunéibé,nhng  µ   íccha      Nh n   ban  µnh  Õ   ,  × Thñ  ëng  n  Þ  ã  Ó  h ch ®é th   tr ®¬ v c th x©y  ùng  d møc     chi cho  õng  Ö m   ô, néi dung  t nhi v    c«ng  Öc, trong  ¹m    vi   ph vi nguån  µichÝnh  ña  n  Þ. t  c ®¬ v 3. §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  c thu  kh«ng  îc dïng  ®  kinh phÝ   ña  n  Þ      c ®¬ v ®Ó mua  ¾ m   ÕtbÞ, ®å   ïng,tµis¶n  s thi     d    trang bÞ   ¹  µ    ti nh riªngcho    ©n    c¸ nh hoÆc   cho      ©n  în díibÊt  ú  ×nh  c¸c c¸ nh m    kh thøc  µo  õtrang bÞ   iÖn  ¹i n (tr    ® tho  c«ng  vô  ¹ nhµ  t  i riªngquy  nh  ¹ ®iÓ m     Çn  I íi y).   ®Þ t  i 4,ph II    d ®© 4. Quy  Õ       éi bé  îc th¶o  Ën  éng  i d©n  ñ, c«ng    ch chi tiªun   ®   lu r r∙   , ch   khai   trong ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã    ã    Õn  c thu,c ý ki tham    ña  chøc  gia c tæ  c«ng  oµn   ® ®¬n  Þ.Quy  Õ       éibé  n  Þ  ù  v  ch chitiªun   ®¬ v s nghiÖp  ã    öic¬  c thu g   quan  qu¶n  ý l  cÊp      trªn®Ó b¸o  c¸o  µ  öi Kho  ¹c  µ   íc n¬i ®¬n  Þ   ë   µikho¶n  vg  b Nh n     v m t  giao  dÞch  µm    kiÓm so¸tchi. l c¨n cø    
  2. 2 III­P h ¹ m  vi v µ  n é i d u n g  x © y  d ù n g  Q u y  c h Õ     c hi tiªu é i b é :   n 1.TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng  µ      l     v c¸ckho¶n  ô  Êp  Æc   ï(nÕu  ã): ph c ® th  c  Trong quy  Õ   Çn    nh:  ch c x¸c ®Þ Tæng   ü  Òn ¬ng  ña  n   Þ   ùc qu ti l c ®¬ v th   hiÖn theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é   cB Tµi chÝnh  “Híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  10/2002/N§­  ngµy  CP 16/1/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã    µ  ¶m   c thu”v ® b¶o    c¸cnguyªn t¾c    sau : ­ H Ö   è  iÒu    s® chØnh    t¨ngthªm møc ¬ng  èithiÓu    Ëp quü  Òn l ng  l t  ®Ó l   ti  ¬ cña  n  Þ    vµo  ån    ù  ®¬ v (c¨ncø  ngu thu s nghiÖp  µ v kh¶  n¨ng  ÕtkiÖm    êng  ti   chith xuyªn cña  n  Þ),tèi®a    ®¬ v     kh«ng  îtqu¸ 2,5 lÇn  víi v       so    møc  Òn l ng  èithiÓu ti  ¬ t     chung  Nhµ   ícquy  nh  i víi n  Þ  ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý  ¹t do  n  ®Þ ®è    ®¬ v t   ® to b chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn;kh«ng  îtqu¸ 2  Çn  víi   v     l so    møc  Òn l ng  èi Óu chung    ti  ¬ t   thi   do Nhµ   íc quy  nh  i  íi®¬n  Þ  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  n  ®Þ ®è v   v t  ® m ph chiph ho   th ng  ê xuyªn. ­ Ph¬ng  tiÒn ¬ng: Tríc h Õt    ¸n  l    b¶o  ¶m   ® møc  ¬ng  èithiÓu  µ    Õ   l t  v c¸c ch ®é   ô  Êp  Nhµ   íc quy  nh   ph c do  n  ®Þ cho  è  s lao  ng  ®é trong biªn chÕ   µ      v lao ®éng  îp ®ång    ng  õ1  h  lao®é t   n¨m  ëlªn; tr     Sau    ©n  ®ã ph chiatheo h Ö   è  iÒu      s® chØnh    t¨ng thªm  cho  êi lao ®éng. H Ö   è  iÒu  ng       s® chØnh  t¨ng thªm    cho  õng  t ngêilao ®éng     theo  nguyªn t¾c  êinµo  ã  Öu  Êt c«ng      ng   c hi su   t¸ccao  ng  ãp  ®ã g nhiÒu cho  Öc      ÕtkiÖm    × ® îchëng  Òu  ¬n. vi t¨ngthu,ti   chith     nhi h   ­§èivíi n  Þ  ù       ®¬ v s nghiÖp  nghiªncøu    khoa  äc  h kh«ng  îcgiao biªnchÕ   ®     vµ  ü  Òn ¬ng  õ nguån  qu ti l t  kinh  Ý   ph nghiªn cøu    khoa  äc, th×  îc tÝnh    h  ®  chi phÝ   Òn  ti c«ng  theo  nh  ®Þ biªn ® îc cÊp  ã  Èm   Òn  Öt  µo    Ý     c th quy duy v chi ph thùc hiÖn      µinghiªncøu    c¸c ®Ò t     khoa  äc  µ    Þch  ô  h v c¸c d v khoa  äc  ®¬n   h do  vÞ  ùc hiÖn. th     ­  èi víisè    ng  îp  ng  íi1  §     lao ®é h ®å d   n¨m,   n  Þ   ùc  Ön  ®¬ v th hi theo  îp h  ®ång  ∙  ý  ÷a ®¬n  Þ  µ  êilao®éng. ® k gi   v v ng     ­  êng  îp  ü  Òn ¬ng  ña    n  Þ   ù  Tr h qu ti l c c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  îc thùc ®    hiÖn theo  n    ®¬ gi¸s¶n  È m   Nhµ   íc® Æt  µng  µ   îtqu¸ quü  Òn l ng  ph do  n  h m v    ti  ¬ tÝnh theo møc   èi®a   t   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 11  ®Þ s 10/2002/N§­   CP th×   Çn  îtquü ¬ng  îcchuyÓn  µo  ü  ù   ph v   l ®  v qu d phßng    nh    Ëp  ña  æn ®Þ thu nh c ®¬n  Þ    ¶m   v ®Ó ® b¶o    Ëp  thu nh cho  êilao ®éng  ng     trong tr ng  îp nguån     ê h   thu bÞ gi¶m  ót. s ­ §¬n  Þ  ã  Ó  ùa chän    v c th l   c¸ch tr¶l ng     ¬ theo  êigian,hoÆc     th     tr¶theo ­ l ¬ng  kho¸n. ­ C¸c  Õ     ô  Êp  Æc   ïcña    µnh  ùc hiÖn    ch ®é ph c ® th  c¸cng th   theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h   2.C«ng    Ý    t¸cph trong níc:    Quy  Õ       éi bé  ña  n   Þ   îc quy  nh   ch chi tiªun   c ®¬ v ®   ®Þ møc     chi cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc  quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   c«ng    Ý  t¸cph cho    é    c¸n b viªn chøc  i  ® c«ng    t¸ctrong níc trong ph¹m    ån  µichÝnh  ña  n  Þ, bao       vi ngu t   c ®¬ v   gå m     éidung  c¸cn   sau:
  3. 3 ­Phô  Êp    c c«ng    Ý t¸cph ­ TiÒn    thuª chç    ¹  ¬i ®Õ n     ë ti   n c«ng    ã  Ó  t¸c(c th kho¸n    chicho  bé  i  c¸n  ® c«ng  . t¸c) ­TiªuchuÈn  ¬ng  Ön tµu xe    é  ö  ông  i     ph ti     c¸n b s d ® c«ng    t¸c Chøng  õ ®Ó   t  thanh    to¸n c«ng    Ý   t¸cph cho  bé    c¸n  viªnchøc  i  ® c«ng    t¸c lµ:   ­GiÊy  i  êng  ã  ý  Öt cña  ñ  ëng  ¬    ®® c k duy   Th tr c quan  ö    é  i  c c¸n b ® c«ng    t¸c vµ    Ën  ña  ¬  x¸cnh c c quan  ¬ic¸n bé  n   n     ®Õ c«ng  t¸c. ­V Ð   µu xe,cÇu, ® êng,phµ..  µ  íchµnh  ý(nÕu  ã).   t       . c  v l  c ­ Ho¸  n    ®¬ thuªchç    ¬i®Õ n     ën   c«ng    èivíi®¬n  Þ  ùc hiÖn  t¸c.§     v th   kho¸n  tiÒn thuªchç    ¹  ¬i®Õ n     ëti  n c«ng    t¸ccho    é    c¸n b viªnchøc  ×  th kh«ng  Çn  Ìm  c k theo ho¸ ®¬n    ç    ¬i®Õ n      thuªch ë n   c«ng    t¸c.  3.Chi tiªuhéinghÞ:        Trªn c¬  ë    s quy  nh  Ön  µnh  Ò   Õ         éi nghÞ, ®¬n  Þ  ®Þ hi h v ch ®é chitiªuh     v x©y  ùng  d quy  Õ       éinghÞ  ïhîp víi Ýnh  Êt cña  éinghÞ  µ    ch chitiªuh   ph       t ch   h  v kh¶ n¨ng  ån  µichÝnh  ña  n  Þ. Møc       ã  Ó  ngu t   c ®¬ v   chitiªuc th cao  ¬n  h hoÆc   Êp  th h¬n møc  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   4. Chi  Ý   ö  ông  iÖn  ¹ic«ng  ô  ¹  µ  ph s d ® tho   v t inh riªng vµ  iÖn  ¹idi  ® tho     ®éng:  ­ VÒ     trang  Þ   iÖn  ¹ic«ng  ô  ¹  µ  b® tho   v ti nh riªng vµ  iÖn  ¹idi ®éng:  ® tho       Tiªu chuÈn    trang bÞ   iÖn  ¹i µ    Ý    ® tho   chiph mua   v m¸y  iÖn  ¹i chiphÝ   ¾p  ® tho     , l ® Æt   µ  µ   ¹ng  n   Þ    ùc  Ön  v ho m ®¬ v th hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 78/2001/Q§­ TTg  µy  ng 16/5/2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi ban  µnh h Quy  nh    Èn, ®Þnh  ®Þ tiªuchu   møc  ö  ông  iÖn  ¹i sd ® tho   c«ng  ô  ¹  µ  v ti nh riªngvµ    ®iÖn  ¹i   ng  i víi   é    o  tho   ®é ®è     b l∙nh®¹ trong c¸cc¬  di c¸n     quan  µnh  Ýnh,®¬n   h ch   vÞ   ù  s nghiÖp, tæ    chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ­   éi vµ  ch tr x∙ h   Quy Õt  ®Þnh   è  s 179/2002/Q§­ TTg  µy  ng 16/12/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  öa  æi, bæ   s®   sung Quy  nh  Ò     Èn, ®Þnh  ®Þ v tiªuchu   møc   ö  ông  iÖn  sd ® tho¹i c«ng  ô  ¹  µ  v ti nh riªngvµ  iÖn  ¹i   ng  i víic¸n bé    o   ® tho   ®é di ®è       l∙nh®¹ trong   c¸cc¬    quan  µnh  Ýnh,®¬n  Þ  ù  h ch   v s nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  Þ,c¸ctæ  ch tr     chøc  chÝnh  Þ­x∙héi. tr        Riªng møc  thanh  to¸n tiÒn  íc phÝ   ö  ông  iÖn  ¹i ®¬n  Þ  ã  Ó    c  sd ® tho   , v c th x©y  ùng  d møc  thanh  to¸n tiÒn  íc sö  ông  iÖn  ¹icao  ¬n    c  d ® tho   h hoÆc   Êp  th h¬n  víiquy  nh  ¹  so    ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 179/2002/Q§­ TTg  µy  ng 16/12/2002  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  trªn, ng  Th t   ph nªu   nh møc  thanh    Òn cícsö  ông  iÖn  to¸nti     d ® tho¹i èi®a      kh«ng    t qu¸ 200.000  /m¸y/th¸ng®èi víi iÖn  ¹i è  nh  ¹ nhµ  ®      ® tho   ®Þ c ti  riªngvµ    400.000  /m¸y/th¸ng®èi víi iÖn  ¹i   ng. ®      ® tho   ®é   di  §èi víinh÷ng  êng  îp     tr h kh«ng      Èn  ®ñ tiªuchu trang  Þ   iÖn  ¹icè  b® tho   ®Þnh  ¹ nhµ  ti  riªngvµ  iÖn  ¹i   ng   ® tho   ®é theo  di quy  nh  ®Þ trªn, ng   nh trong thùc     tÕ  Ðt thÊy  Çn  Õtph¶itrang bÞ  ôc  ô  x  c thi       ph v c«ng  Öc  × Thñ  ëng  n  Þ  vi th   tr ®¬ v ® îc quyÒn  ë   éng  i  îng  îc cÊp  Òn      mr ®è t ®  ti ®Ó thanh  to¸n tiÒn  íc phÝ   ö    c  s dông  iÖn  ¹icho  ï hîp  ªngtiÒn  ® tho   ph   (ri   mua  m¸y, chi phÝ   ¾p  Æt   µ  µ     l® v ho m¹ng  m¸y  c¸ nh©n  do    ph¶i tù thanh     to¸n).Møc     thanh  to¸n tiÒn  íc sö  ông    c  d ®iÖn  ¹i èi®a   tho     kh«ng    t qu¸ 200.000  /m¸y/th¸ng®èi  íi®iÖn  ¹i è  nh   ®   v  tho   ®Þ c t¹ nhµ    i riªngvµ    400.000  /m¸y/th¸ng®èi víi iÖn  ¹i   ng. ®      ® tho   ®é   di
  4. 4 5. Trang  Þ,    b qu¶n  ý vµ  ö  ông  ¬ng  Ön  l  s d ph ti th«ng    iÖn  ¹i m¸y  tin® tho   , Fax  ¹ c¬  t   quan  n  Þ: i ®¬ v   C¸c  n   Þ   ®¬ v trang  Þ   b c¸c  ¬ng  Ön  ph ti theo  nhu  Çu  µ  c v kh¶  n¨ng  µi t  chÝnh  ña  n  Þ  µ  ©y  ùng  c ®¬ v v x d quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  ông    µis¶n    ã  l  d c¸c t   ®ã c hiÖu  qu¶  µ  ÕtkiÖm.  v ti   §¬n  Þ  ã  Ó  ©y  ùng  v c th x d møc   ©n    ö  ông  iÖn  ¹i ph bæ s d ® tho  theo th¸ng,   quý  cho  õng  t phßng, ban. §èi víic¸c phßng, ban  íi thµnh  Ëp,Thñ  ëng             m  l  tr ®¬n   Þ   v c¨n  møc   ©n    ña    cø  ph bæ c c¸c phßng, ban  ¬ng    t øng      nh   ®Ó x¸c ®Þ møc  ©n   cho  ïhîp. ph bæ   ph   6.V Ò     trang bÞ  µ    v qu¶n  ýthiÕtbÞ  ö  ông  iÖn  Õu  l    sd ® chi s¸ng c¬    quan:   Quy  Õ   Çn  ch c quy  nh   â  Öc  ®Þ r vi trang  Þ     ÕtbÞ   ö  ông  iÖn  b c¸c thi   s d ® trong c¬    quan  µ      v c¸c gi¶iph¸p  ÕtkiÖm   iÖn, kh«ng  ö  ông  iÖn  ôc  ô  ti   ®   sd ® ph v nhu  Çu    ©n. c c¸nh 7.V Ò   ö  ông      sd v¨n phßng  È m:  ph   ¬n  Þ  ã  Ó  ©y  ùng  § v c th x d møc   ©n    ö  ông    ph bæ s d v¨n phßng  È m     ph cho tõng phßng, ban    trong  n   Þ.  ®¬ v Quy  nh   Öc    n,  ®Þ vi in Ê ph«  c¸c  µiliÖu  t«  t  chung  ña  ¬  c c quan.   8.Thanh      Ý    to¸nchiph nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn:   Chi nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn  ña  çi  Ünh  ùc  ã  Æc   iÓ m   cml v c® ® riªng (chi    nghiÖp  ô  v chuyªn m«n   ña  µnh    ôc  o  ¹olµ chiviÕtgi¸otr×nh,chi   c ng gi¸od ®µ t             phÝ  i  ùc tËp,chiphÝ    ® th       thuªchuyªn gia vµ      gi¶ng   viªntrong vµ  µiníc,chi   ngo       tr¶tiÒn  ¹y vîtgiê cho      d     gi¸oviªn;chi®µo  ¹o,båidìng gi¸oviªn;Chi cho     t         c«ng  t¸c tæ    chøc  Ón  tuy sinh, thitèt nghiÖp.. ;Chi      .   nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   ña  c ngµnh  tÕ  µ chiphÝ   y  l     kh¸m, ch÷a  Önh,    b phßng  Önh,      Çn  cho  b ®å v¶i,qu ¸o  b Önh  ©n, ch¨n m µn,  êng  Õu  µ  ËttrÎtiÒn mau  áng,trang phôc    nh     gi chi v v        h     b¶o hé    ng  lao ®é cho  êi lao ®éng...   ®ã   ú theo  õng  ¹  ×nh  ¹t®éng, ng     )do  tu   , t lo ih ho     ®¬n  Þ   ù  v s nghiÖp  ã  c thu  ©y  ùng  x d quy  Õ       Ò   ch chi tiªuv nghiÖp  ô v chuyªn   m«n  cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc  µ   ícquy  nh  Nh n   ®Þ cho  ïhîp . ph     9.Ho¹t®éng      s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô   d v: C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  x©y  ùng  c thu  d Quy  Õ   ch kho¸n    thu,kho¸n    chi c¸c dÞch  ô    v s¶n  Êt cung  xu   øng  Þch  ô  i  íic¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc,trong d v ®è v     v tr       ®ã     nh  â:  x¸c®Þ r  ­ Chi  Ý     ph qu¶n  ýdÞch  ô: thùc hiÖn  l  v    theo quy  Õ       éi bé  ña  ch chitiªun   c ®¬n  Þ. v  ­ C¸c    quy  nh  ®Þ qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n, dông  ô  ôc  ô  ¹t®éng   l  d t    c ph v ho   s¶n  Êt dÞch  ô;sö  ông  «    xu   v  d xe  t«,m¸y  ãc  ÕtbÞ   a  µo  m thi   ® v khaith¸ctrong      lao ®éng  Õt  îp    k h s¶n  Êt dÞch  ô..   xu   v . trong    û lÖ  Ýnh  Êu  , ®ã t   t kh hao  TSC§   cña    µis¶n  îcdïng  c¸c t   ®  trong s¶n  Êt vµ  Þch  ô  ùc hiÖn    xu   d v th   theo  quy  nh   ®Þ t¹  iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 166/1999/Q§­ BTC   µy  ng 30/12/1999  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh.Khi x©y  ùng  ¬ng       d ph ¸n s¶n  Êt cung  xu   øng  Þch  ô  n  Þ    nh   d v ®¬ v x¸c ®Þ yÕu  è khÊu  t  hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ trong gi¸dÞch  ô  ¶m      v® b¶o nguyªn  ¾c  ï t b  ®¾ p   îcchiphÝ  µ  ã  Ých  ü.  ®   vct lu   ­ Quy  nh  û lÖ  Ých nép    ®Þ t   tr   cho  n  Þ      Ý  ®¬ v ®Ó chiph qu¶n  ýchung  ña  l  c ®¬n  Þ v
  5. 5 ­ Tû  Ö    l kho¸n    i  íic¸c dÞch  ô: Trong    Çn  chi®è v     v  ®ã ph kho¸n chi®èi  íi    v  c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc quy  Õ   Çn    v tr     ch c quy  nh    ®Þ c¸cmøc    ùc hiÖn  chith   theo quy    chÕ       éi bé  ña  n   Þ   µ  ã  y     chi tiªun   c ®¬ v v c ®Ç ®ñ chøng  õ  Õ   t k to¸n theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     10.TrÝch  Ëp vµ  ö  ông    ü      l  sd c¸cQu : C¨n  vµo  cø  quy  nh   ¹  Òu  vµ   Òu  NghÞ   nh   è  / ®Þ t i§i 17  §i 18  ®Þ s 10  2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ,®¬n  Þ  ©y  ùng      Ch ph   vx d c¸cquy  Õ   ch vÒ  møc   Ých  Ëp  i  íitõng  ü; quy  Õ   ö  ông  i  íitõng  ü   ña  tr l ®è v   qu   ch s d ®è v   Qu c ®¬n  Þ. v 11. Nh÷ng  éi dung    Çn  Õtphôc  ô    n  chic thi   v cho  ¹t®éng  ña  n  Þ  ho   c ®¬ v n»m  trong ph¹m    ©y  ùng    vix d quy  Õ       éibé, nhng  µ   íc cha    ch chitiªun     Nh n   ban hµnh  Õ   ,  ×  ñ   ëng  n   Þ   ã  Ó  ©y  ùng  ch ®é th Th tr ®¬ v c th x d møc     chi cho  õng  t nhiÖ m  ô,néidung  v    c«ng  Öc,trong ph¹m    ån  µichÝnh  ña  n  Þ. vi     vingu t   c ®¬ v IV­ C¸c tiªu h u È n, ® Þ n h  m ø c  v µ  n é i d u n g  c hi ® ¬ n  v Þ  s ù   c n g hi Ö p  c ã  thu p h ¶i th ù c hi Ö n  ® ó n g   c¸c q ui ® Þ n h  c ñ a N h µ  n í c g å m : 1.TiªuchuÈn,®Þnh       møc  ö  ông  «    sd xe  t«trongc¸cc¬      quan  µnh  Ýnh  h ch sù nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ   íc ban  µnh  Ìm  Nh n   h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 122/1999/Q§­TTg  µy  ng 10/5/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Quy Õt  nh   ®Þ sè  208/1999/Q§­TTg  µy  ng 26/10/1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   c Th t   ph s ®   sung Quy  nh  Ò     Èn, ®Þnh  ®Þ v tiªuchu   møc  ö  ông  «    sd xe  t« trong c¸c c¬      quan  hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  µ  v doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. Tiªu chuÈn  Ò   µ  lµm  Öc theo  v nh vi quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 147/1999/Q§­TTg  µy  ng 5/7/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph quy  nh  Ò     ®Þ v tiªu chuÈn,®Þnh    møc  ö  ông  ôsë  µm  Öc  ¹ c¸cc¬  sd tr   l vi t     quan  µ   íc,®¬n  Þ  ù  i Nh n   vs nghiÖp. 3. Ch Õ       ®é c«ng    ícngoµitheo  t¸cn     quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti  ts 45/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/5/1999  µ  v Th«ng   è  t s 108/1999/TT/BTC  µy  ng 4/9/1999  ña  é  cB Tµi chÝnh    quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é c«ng    Ý  t¸cph cho    é, c«ng  c¸n b   chøc  µ   íc®i  Nh n   c«ng    ¾n  ¹n ë  ícngoµi. t¸cng h  n   4.   Õ     Õp    Ch ®é ti kh¸ch níc ngoµivµ  éi th¶o  èc  Õ    Öt Nam   ùc      h  qu t ë Vi   th   hiÖn  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  sè  t 100/2000/TT­ BTC   µy  ng 16/10/2000  ña  c Bé   µichÝnh  T  quy  nh  Õ         Õp kh¸ch nícngoµivµo  µm  Öc  ¹ ®Þ ch ®é chitiªuti        l vi t   i ViÖtNam   µ      chøc    éinghÞ, héith¶o quèc  Õ  ¹ ViÖtNam.   v chitiªutæ  c¸ch        t t  i   Kinh  Ý    ¬ng  ×nh m ôc    èc  ph c¸cch tr   tiªuqu gia. NhiÖ m   ô  t  Êt® îccÊp  ã  Èm  Òn  v ®é xu     c th quy giao. 7. Kinh  Ý  ùc hiÖn      µinghiªncøu    ph th   c¸c®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  h c Nh n   Bé, ngµnh.      8.Kinh  Ý  ùc hiÖn    ph th   tinhgi¶n biªnchÕ.        èn  u    ©y  ùng  ¬  9.V ®Ç tx d c b¶n;vèn  i øng  ù    µ  èn  Ön  î   ®è   d ¸n v v vi tr .   Kinh  Ý  ph mua  ¾ m   µ  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh  s v s ch l     c ®Þ  
  6. 6 V ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  1.    C¨n  vµo  cø  Th«ng   µy,c¸c®¬n  Þ  ù  tn     v s nghiÖp  ã    Õn hµnh  ©y  c thu ti   x dùng  quy  Õ       éibé  ch chitiªun   cho  ï hîp víi® Æc   ïho¹t®éng  ña  n  Þ, ph       th     c ®¬ v   nh»m   t¨ng cêng    c«ng    t¸cqu¶n  ý,sö  ông  l  d kinh phÝ   ÕtkiÖm,  Öu    ti   hi qu¶, tõ    ®ã   ©ng  n cao  Êtl ng ho¹t®éng  ù  ch  î     s nghiÖp,t¹o®iÒu  Ön      Ëp       ki t¨ngthu nh cho ngêilao®éng.      2. C¬     quan  Kho  ¹c Nhµ   ícc¨n cø  µo  b  n     v b¶n  quy  Õ       éibé  ña  ch chitiªun   c ®¬n  Þ, tæ  v   chøc  Óm    ki traxem   Ðt vµ  ùc hiÖn  x   th   thanh      to¸nc¸c kho¶n      chitiªu cho  n  Þ  ®¬ v theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h   3.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® trªnC«ng  b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2