Thông tư 50/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 50/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 50/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và sử dụng quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   8   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 4  Híng dÉn viÖc trÝch lËp, qu¶n lý vµ sö dông Quü ®Çu t  trång vµ chÕ biÕn nguyªn liÖu thuèc l¸ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  76/2001/N§ ­ CP ngµy 22 th¸ng 10   n¨m   2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   vµ   kinh   doanh   thuèc   l¸,   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   trÝch   lËp,   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   Quü   ®Çu   t  trång   vµ   chÕ   biÕn   nguyªn   liÖu thuèc l¸ nh sau: I. PH¹M VI, §èI T¦îNG ¸P DôNG: 1. Quü   ®Çu t  trång vµ  chÕ  biÕn nguyªn liÖu thuèc l¸  (sau  ®©y gäi lµ  Quü   ®Çu t  nguyªn liÖu thuèc l¸)  ®îc lËp  ®Ó sö dông vµo môc ®Ých ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu thuèc   l¸ nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm thuèc l¸, ®¸p øng nhu  cÇu thÞ  trêng trong vµ  ngoµi níc, gi¶m dÇn tû  träng nhËp  khÈu, t¨ng nhanh sè lîng nguyªn liÖu thuèc l¸ xuÊt khÈu. 2. C¸c doanh nghiÖp (C«ng ty nhµ níc, C«ng ty cæ phÇn  mµ   Nhµ   níc   gi÷   trªn   50%   vèn   ®iÒu   lÖ)   ®Çu   t  trång   c©y  thuèc   l¸   theo   qui   ho¹ch   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª  duyÖt  ®îc trÝch lËp Quü   ®Çu t  nguyªn liÖu thuèc l¸, nÕu  cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn díi ®©y: ­ Nép  c¸c lo¹i  thuÕ  vµo Ng©n  s¸ch  nhµ  níc  theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ hiÖn hµnh. ­ TrÝch   ®ñ   khÊu hao  c¬  b¶n  theo qui   ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. ­ Kinh doanh thuèc l¸ cã l∙i. Doanh nghiÖp chØ thu mua nguyªn liÖu thuèc l¸ vÒ  s¶n  xuÊt (kh«ng ®Çu t trång c©y thuèc l¸) kh«ng ®îc trÝch lËp  QuÜ ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸. II. NGUåN H×NH THµNH QUÜ §ÇU T¦  NGUY£N LIÖU THUèC L¸: 1. Møc trÝch lËp Quü: Tõ  1%  ®Õn 5% trªn gi¸ mua cña  sè  lîng nguyªn  liÖu thuèc  l¸ b¸n ra trong  kú  hoÆc  trªn  gi¸ mua cña sè  lîng nguyªn liÖu thuèc l¸  ®a vµo s¶n xuÊt  t¹o ra s¶n phÈm tiªu thô trong kú. Tû lÖ trÝch lËp cô thÓ   hµng n¨m cña doanh nghiÖp thuéc Tæng C«ng ty do Héi  ®ång 
  2. 2 Qu¶n trÞ  Tæng C«ng ty quyÕt  ®Þnh; doanh nghiÖp kh«ng cã  Héi   ®ång   Qu¶n   trÞ   do   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   quyÕt   ®Þnh  trªn c¬  së   ®¶m b¶o lîi nhuËn n¨m sau kh«ng thÊp h¬n n¨m  tríc. + Gi¸ mua: lµ  gi¸ thùc tÕ   ghi trªn ho¸  ®¬n, B¶ng kª   mua   hµng   hoÆc   gi¸   b×nh   qu©n   thùc   tÕ   tån   kho   cña   doanh  nghiÖp kh«ng bao gåm thuÕ vµ chi phÝ thu mua. + Sè  lîng nguyªn liÖu thuèc l¸ b¸n trong kú: lµ  l îng  nguyªn liÖu thuèc l¸ doanh nghiÖp  ®Çu t  trång trong níc  tiªu thô trong kú.  ­ Toµn bé  lîng nguyªn liÖu thuèc l¸ thu mua ph¶i cã  ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ theo qui ®Þnh cña Nhµ níc. ­ Sè tiÒn trÝch lËp Quü ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸ ®­ îc   tÝnh   vµo   gi¸   thµnh   nguyªn   liÖu   thuèc   l¸   cña   doanh   nghiÖp ®Çu t trång thuèc l¸. 2. C¸c nguån kh¸c ®Ó h×nh thµnh Quü ®Çu t  nguyªn liÖu  thuèc l¸: a. KhÊu hao cña nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc  ®Çu t b»ng  Quü ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸. Riªng   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   cho   nghiªn   cøu  khoa häc thuéc   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  nghiªn  cøu khoa häc cã  thu ®Çu t trång c©y thuèc l¸ chØ tÝnh hao mßn kh«ng trÝch  khÊu hao; b. TiÒn thu tõ  thanh lý, nhîng b¸n nh÷ng tµi s¶n  ®îc  h×nh thµnh tõ  Quü   ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸ sau khi nép  ®ñ thuÕ theo LuËt ®Þnh; ViÖc thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n ph¶i thùc hiÖn  ®óng  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc; c. Gi¸ trÞ thu håi cña c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc  (®Ò  tµi cã  t¹o ra s¶n phÈm hµng hãa sau khi nép  ®ñ  thuÕ  theo LuËt  ®Þnh) cã  sö  dông kinh phÝ  tõ  nguån Quü   ®Çu t  nguyªn liÖu thuèc l¸. III. TRÝCH LËP Vµ QU¶N Lý Sö DôNG QUü §ÇU T¦  NGUY£N LIÖU THUèC L¸: 1. Quü ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸ ®îc sö dông vµo c¸c  môc ®Ých sau: a.  §Çu t  x©y  dùng c¸c  tr¹m,  tr¹i,  c¸c trung  t©m  kü  thuËt cña doanh nghiÖp,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp nghiªn cøu khoa  häc cã thu ®Çu t trång thuèc l¸ ®Ó c¶i tiÕn c¬ cÊu gièng,   kü  thuËt trång, s¬  chÕ  vµ  chuyÓn giao kü  thuËt cho n«ng  d©n trång thuèc l¸. Hç  trî   ®Çu t  x©y dùng c¸c c¬  së  vËt 
  3. 3 chÊt kü  thuËt  (lß  sÊy,  nhµ  ph¬i, kho tµng,  …) cña  ngêi  s¶n xuÊt nguyªn liÖu thuèc l¸ l¸.  b. Chi cho c¸c  ®Ò  tµi nghiªn cøu, thÝ  nghiÖm vµ  øng  dông   tiÕn   bé   khoa   häc   kü   thuËt   nh»m   c¶i   tiÕn   c¬   cÊu   gièng,   kü   thuËt   trång,   s¬   chÕ   vµ   chÕ   biÕn   nguyªn   liÖu  thuèc l¸; mua s¾m trang thiÕt bÞ  dông cô  nghiªn cøu cho  c¸c trung t©m, tr¹m tr¹i kü thuËt gièng thuèc l¸ do doanh   nghiÖp,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp nghiªn cøu khoa häc cã  thu  ®Çu  t trång c©y thuèc l¸ qu¶n lý  sö  dông t¹i c¸c vïng nguyªn  liÖu thuèc l¸ ®∙ ®îc Nhµ níc phª duyÖt qui ho¹ch. c. Hç  trî  cho ngêi s¶n xuÊt nguyªn liÖu trång thuèc  l¸ theo h×nh thøc øng tríc vèn, gièng, vËt t  vµ  mua l¹i  s¶n phÈm thuèc l¸ l¸ khi thu ho¹ch vµ  ph¶i  ®îc thùc hiÖn  th«ng qua hîp ®ång tiªu thô n«ng s¶n hµng hãa ký kÕt gi÷a  c¸c doanh nghiÖp víi ngêi s¶n xuÊt nguyªn liÖu theo qui  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 80/2002/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 6 n¨m  2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   chÝnh   s¸ch  khuyÕn   khÝch   tiªu thô n«ng s¶n hµng hãa th«ng qua hîp ®ång. d. Hç  trî   ®Ó  kh¾c phôc hËu qu¶, bï   ®¾p mét phÇn tæn  thÊt,   thiÖt   h¹i   do   thiªn   tai   g©y   ra   cho   ngêi   s¶n   xuÊt  nguyªn  liÖu thuèc  l¸ cã  ký  hîp  ®ång trång  thuèc  l¸ víi  doanh nghiÖp, ®¬n vÞ sù nghiÖp nghiªn cøu khoa häc cã thu   ®Çu t trång thuèc l¸ sau khi ®∙ trõ phÇn ®Òn bï thiÖt h¹i   cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm (nÕu cã). e.   Chi   cho   c«ng   t¸c   khuyÕn   n«ng,   tuyªn   truyÒn,   phæ  biÕn híng  dÉn  cho  n«ng  d©n kü  thuËt  canh t¸c trång  c©y  thuèc l¸. 2. Quü ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸ ®îc tæ chøc nh sau: a.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   ®Çu   t  trång  thuèc l¸ ®éc lËp kh«ng thuéc Tæng C«ng ty Nhµ níc: Quü do  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông. b.   §èi   víi   Tæng   C«ng   ty   Nhµ   níc:   Quü   ®Çu   t  nguyªn  liÖu thuèc l¸ ë c¸c Tæng C«ng ty Nhµ níc do Tæng Gi¸m ®èc  qu¶n lý  vµ  sö  dông theo kÕ  ho¹ch  ®îc Héi  ®ång Qu¶n trÞ  phª duyÖt. 3. TrÝch lËp Quü ®Çu t nguyªn liÖu thuèc l¸: ­   C¨n   cø   vµo   t×nh   h×nh   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   n¨m   kÕ  ho¹ch, c¸c  ®iÒu kiÖn  ®∙ qui  ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp  ®Çu t trång thuèc l¸ ph¶i lËp kÕ ho¹ch trÝch vµ sö dông Quü ®Çu  t  nguyªn   liÖu   thuèc   l¸   phï   hîp   víi   kÕ   ho¹ch   sö   dông   nguyªn liÖu thuèc l¸ s¶n xuÊt trong níc ®∙ ®îc phª duyÖt. ­   KÕ   ho¹ch   trÝch   vµ   sö   dông   QuÜ   ®Çu   t  nguyªn   liÖu  thuèc l¸ cña doanh nghiÖp  ®Çu t trång thuèc l¸ ph¶i  ®¨ng  ký víi C¬ quan tµi chÝnh doanh nghiÖp cïng cÊp vµ C¬ quan  ThuÕ   n¬i   doanh   nghiÖp   ®ãng   trô   së   chÝnh   ®Ó   lµm   c¨n   cø 
  4. 4 kiÓm   tra,  gi¸m   s¸t.   NÕu   doanh  nghiÖp   kh«ng   ®¨ng   ký   th×   kh«ng ®îc trÝch vµ sö dông kho¶n trÝch nµy. ­ Thêi   ®iÓm  x©y dùng  vµ   ®¨ng  ký  kÕ   ho¹ch  trÝch  lËp  Quü  cïng víi thêi   ®iÓm  x©y dùng kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt  kinh  doanh ­ kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ. ­ Riªng   ®èi  víi c¸c  Tæng  C«ng ty  Nhµ  níc:  Cã  tr¸ch  nhiÖm xem xÐt tæng hîp kÕ ho¹ch trÝch vµ sö dông hµng n¨m  cña c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh (Côc Tµi  chÝnh doanh nghiÖp), Bé C«ng nghiÖp. Hµng quÝ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty thuéc ®èi   tîng trÝch lËp Quü  tiÕn hµnh t¹m trÝch quü  (nÕu kÕt qu¶  kinh doanh cã  l∙i) vµ  chuyÓn toµn bé  vÒ   Tæng C«ng ty  ®Ó   qu¶n lý  vµ  sö  dông theo môc  ®Ých chung  ®∙  ®îc phª duyÖt.  Cuèi n¨m, khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, c¸c ®¬n vÞ thµnh  viªn x¸c  ®Þnh chÝnh thøc møc trÝch trong n¨m  ®Ó  trÝch bæ  sung nép ngay vÒ Tæng c«ng ty.   4. H¹ch to¸n, quyÕt to¸n: ­ C¸c  kho¶n  thu,  chi quü   ph¶i cã   ho¸  ®¬n,  chøng  tõ  theo  ®óng qui  ®Þnh cña Nhµ  níc. NÕu chi cã  néi dung  ®Çu  t x©y dùng c¬ b¶n ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh vÒ qu¶n lý   ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ­ §¬n vÞ sö dông quü cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc h¹ch to¸n  thu, chi quü theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh. ­ KÕt thóc n¨m tµi chÝnh, Tæng C«ng ty Nhµ  níc, c¸c  doanh nghiÖp  ®Çu t trång c©y thuèc l¸ cã  tr¸ch nhiÖm lËp  b¸o c¸o vÒ  viÖc trÝch lËp, sö  dông Quü   ®Çu t nguyªn liÖu  thuèc l¸ vµ  tæng hîp chung trong b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi  chÝnh n¨m cña  ®¬n vÞ   ®Ó  göi cho c¸c c¬  quan qu¶n lý  theo   qui  ®Þnh hiÖn  hµnh,  nÕu Quü   ®Çu t  nguyªn  liÖu thuèc  l¸  kh«ng sö  dông hÕt th×  sè  cßn l¹i cña Quü  sÏ   ®îc chuyÓn  sang n¨m sau. ­ §èi  víi c¸c   ®¬n vÞ   thµnh  viªn thuéc  Tæng  C«ng  ty  Nhµ  níc cuèi n¨m trªn c¬  së  sè  liÖu quyÕt to¸n thu ­ chi   Quü chuyÓn nép nèt sè d vÒ Quü cña Tæng C«ng ty. ­   ViÖc   h¹ch   to¸n   t¨ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ®¬n   vÞ   thùc  hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy  ®Þnh kh¸c vÒ  trÝch lËp, qu¶n  lý   vµ   sö   dông   Quü   ®Çu   t  nguyªn   liÖu   thuèc   l¸   tr¸i   víi  Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá.
  5. 5 C¸c doanh nghiÖp tríc  ®©y  ®∙  ®îc Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  C«ng   nghiÖp   cho   phÐp   trÝch   lËp   Quü   ®Çu   t  nguyªn   liÖu  thuèc l¸ nÕu Quü  cßn sè  d th×   ®îc chuyÓn sang Quü  míi  ®Ó  qu¶n lý, sö dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c   Tæng   c«ng   ty   Nhµ   níc,   doanh   nghiÖp   ®Çu   t  trång  thuèc l¸ cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  vµ  sö  dông Quü  theo  ®óng  c¸c quy  ®Þnh t¹i Môc III cña Th«ng t nµy vµ  c¸c qui  ®Þnh  vÒ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c  ®¬n vÞ  trÝch  lËp vµ  sö  dông Quü   ®Çu t  nguyªn liÖu thuèc l¸ kÞp thêi  ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu,   híng   dÉn,   bæ  sung.
  6. 6 TæNG C¤NG TY, TØNH, THµNH PHè TW Doanh nghiÖp: B¸O C¸O QUü §ÇU T¦ NGUY£N LIÖU THUèC L¸ §Õn ngµy.... th¸ng.... n¨m... Néi dung Kú tr­ Kú nµy Lòy kÕ tõ  Ghi  íc ®Çu n¨m chó 1. Sè d ®Çu kú 2. Sè t¨ng trong kú ­ TrÝch lËp 5% ­   Tæng   C«ng   ty   chuyÓn  ®Õn (nÕu cã) ­   §iÒu   ®éng   tõ   ®¬n   vÞ  kh¸c (nÕu cã) ­ KHCB hoµn nhËp ­ Chªnh lÖch do thanh lý  tµi s¶n ­ T¨ng kh¸c ... 3. Gi¶m trong kú ­ ChuyÓn vÒ  Tæng C«ng ty  (nÕu cã) ­   §iÒu   ®éng   cho   ®¬n   vÞ  kh¸c (nÕu cã) ­ QuyÕt to¸n hoµn thµnh ­ Gi¶m kh¸c … 4. Sè d cuèi kú ­   Tån   t¹i   Quü   vµ   Ng©n  hµng ­ §Çu t cha hoµn thµnh Ghi chó: Sè  liÖu ghi trong phÇn gi¶m trong kú  lµ  sè  chi cho c¸c c«ng tr×nh  ®Çu t  ®∙ hoµn thµnh vµ  quyÕt to¸n  xong. Ngµy... th¸ng...  n¨m... LËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Đồng bộ tài khoản