intTypePromotion=1

Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  51/2000/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 6 n¨ m  2000 H í ng   c S 2  d É n  n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  v Ò   µi h Ý n h  trong kh o¸n  t  c kinh d o a n h, c h o  thuª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc theo  q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ  ® Þ n h  s è  103/1999/N§­C P    N n g µ y  10/9/1999  ñ a C h Ý n h  p h ñ c I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n 1.Ph¹m    µ  iÒu  Ön    ông:   viv ® ki ¸p d 1.1­Th«ng   µy    tn quy  nh  ÷ng  Ên    Ò   µichÝnh  ªnquan  n   ®Þ nh v ®Ò v t   li   ®Õ viÖc  ùc hiÖn  th   kho¸n kinh doanh  µ      v cho    µn  é  thuªto b doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   ¸p dông  i víi     ®è     doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp vµ    nh n   l   c¸cdoanh nghiÖp  µnh  th viªnc¸cTæng     c«ng    ô  Ó    ty,c th nh sau:   a. Cã   èn  µ  íctrªnsæ     v nh n     s¸ch kÕ     íi tû ®ång, kinh doanh    to¸nd     1      thua  ç l  kÐo  µi,hoÆc   µ   íc kh«ng  Çn  ¾ m   ÷ cæ   Çn  õc¸c doanh  d  Nh n   c n gi   ph tr     nghiÖp  lµ n«ng  êng, l©m   êng  èc    tr   tr qu doanh, c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     tronglÜnh  ùc   Ên,thiÕtkÕ,    v tv     gi¸m  nh. ®Þ b. Cã   èn  µ  íc trªnsæ     v nh n     s¸ch  Õ   k to¸n tõ 1  û ®Õ n   íi5  û ®ång, bÞ      t  d   t    thua lçkÐo  µinhng  a  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n,sau    ∙  ùc hiÖn       d  ch l v t tr       khi® th   c¸c biÖn ph¸p  Çn  Õtnhng  Én  c thi   v kh«ng  ¾c  ôc  îcth×  ú theo  õng  êng  kh ph ®   tu   t tr hîp cô  Ó, do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh    th   Th t   ph quy ®Þ hoÆc   ©n  Êp  ph c cho    é   c¸c B qu¶n  ýngµnh,UBND   l    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  trÞ c¸c Tæng   c«ng ty 91    quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi kho¸n hoÆc   cho thuª doanh    nghiÖp. 1.2­ViÖc    kho¸n kinh doanh      trong néibé      doanh  nghiÖp  µ  íc,cho    nh n   thuª tõng  é   Ën  ña  b ph c doanh  nghiÖp  µ   íc vµ  nh n   cho  thuª tµis¶n     riªng lÎcña     doanh nghiÖp  µ  íckh«ng  nh n   n»m   trong ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c th«ng   µy. tn 2. Nguyªn  ¾c  ö  ýtµichÝnh    ùc hiÖn    t x l    khith   kho¸n kinh doanh,cho          thuª doanh  nghiÖp.  2.1.Tríc khikho¸n       kinh doanh    hoÆc  cho thuª doanh    nghiÖp, Ban  æi    ® míi qu¶n  ýdoanh    l  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Óm     µis¶n, x¸c ®Þnh  è îng   ki kª t      sl  vµ  ùc tr¹ngtµis¶n  è  nh, ®Ç u   dµih¹n,tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n   th      c ®Þ   t        l ®é v ®Ç tng h¹n,c¸c kho¶n     c«ng  î ph¶ithu,ph¶itr¶vµ    ån  èn,quü; xö  ýc¸c tån n         c¸c ngu v     l      t¹ vÒ   µis¶n  µ  µichÝnh,theo c¸cnguyªn t¾c:   t  i v t         ­ Tµi s¶n  è  nh,  µis¶n u  ng, c¸c kho¶n     c ®Þ t  l ®é     c«ng  î ph¶ithu,ph¶itr¶ n        cßn  ån ®äng, n Õu  t    kh«ng  n»m  trong danh  ôc  µis¶n    m t  cho    thuªhoÆc, kho¸n  kinh doanh vµ  kh«ng ® îc kÕ  thõa th× bªn cho thuª  hoÆc  kho¸n doanh  nghiÖp  ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ö  ýb»ng  x l  c¸ch:®iÒu  ng, thanh  ý,nhîng      ®é   l  b¸n, tr×nh c¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  quyÕt  nh   ö  ý theo  ®Þ x l  c¸c  Õ     µi ch ®é t   chÝnh  Ön  µnh. hi h ­ Tµi s¶n  i     ® thuª,m în,gi÷ hé, nhËn          gia c«ng,nhËn  ý  öi,® îckiÓm       kg     kª ph©n  ¹  lo iriªngvµ    tho¶ thuËn  íi     v   bªn  ã  ªnquan  Ò   Öc  ö  ýsè  µis¶n  c¸c c li   v vi x l   t  
  2. 2 nµy: kÕ   õa    th hoÆc   iÒu  ® chuyÓn thanh  ýc¸c hîp  ng  l    ®å thuª,m în.. tr c khi     í    . kho¸n kinhdoanh      hoÆc   cho    thuªdoanh nghiÖp. ­ Nî    ph¶ithu,ph¶itr¶:doanh        nghiÖp  i  Õu  µ    Ën, trong ®ã   ®è chi v x¸c nh     cã  ©n  ¹ nîkhã  ßi  µ  îtån ®äng  a  ã  ph lo     i ® v n    ch c kh¶ n¨ng  thanh  to¸n. Doanh  nghiÖp kho¸n kinh doanh hoÆc  cho thuª cïng    bªn  Ën  nh kho¸n  kinh doanh    hoÆc  bªn  Ën  nh thuªtho¶  Ën  íic¸c bªn  ªnquan  Ò   Öc  Õ     thu v     li   v vi k thõa c¸ckho¶n  î.    n  ­ Sè     n   êi®iÓ m   µn    d ®Õ th   b giao cho      thuªhoÆc   kho¸n doanh    nghiÖp  Ò   v c¸c kho¶n  èn  v b»ng  Òn: tiÒn  Æt   ån  ü,  Òn  öi ng©n   µng,  ©n   ti   m t qu ti g   h ng phiÕu,tr¸phiÕu  . haibªn     i ..  do    tho¶ thuËn    trong hîp ®ång       thuªdoanh nghiÖp:   bªn cho  thuª rótvÒ       hoÆc   bªn thuª doanh    nghiÖp  Õp  ôc sö  ông  µ  îc ti t   d v®  hoµn    tr¶trong gi¸thuªdoanh       nghiÖp.  ­ Tµi s¶n  ×nh  µnh  õ quü     h th t  khen  ëng, phóc  î ® îc chuyÓn  th   l    i giao    cho tËp  Ó   th lao  ng  Ban  Êp  µnh   ®é do  ch h C«ng  oµn  ïng  íidoanh  ® c v  nghiÖp  nhËn  thuª,nhËn    kho¸n  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý hoÆc   hai bªn  l  do    giao  µ  v nhËn  tho¶  Ën  ïng  íiBan  Êp  µnh  thu c v  ch h C«ng  oµn  ® doanh nghiÖp  Ò   ­ v ph ¬ng thøc qu¶n  ýnh÷ng  µis¶n  µy.§èivíisè      ü  l  t  n       d c¸c qu khen  ëng  µ  óc  th v ph lî(nÕu  ã),bªn    i c  cho    thuªdoanh nghiÖp  ïng víi c    c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp  ã  c ph¬ng    ö  ýtr ckhiký  îp ®ång  µn  ¸n x l   í     h   b giao doanh    nghiÖp,®¶m     b¶o  Òn  quy lîchÝnh  ¸ng  µ    i ® v c«ng  b»ng  ña  êilao®éng. c ng     Trêng  îp cßn  ån t¹  ÷ng  h  t  i nh kho¶n  c«ng  î hoÆc   Ët t cha  îcxö  ývµ  n  v    ®   l  kh«ng  îcbªn  Ën  ®  nh kho¸n,nhËn      thuªtho¶ thuËn  Õ   õa  × khoanh  ¹ giao   k th th   l  i   cho bªn  Ën  nh kho¸n,nhËn    thuªtheo  âixö  ýtiÕp    d   l  hoÆc   ÷ hé. C¸c    Ý  gi     chiph li   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi b¶o  qu¶n, gi÷ hé, hoÆc     ô,® ßi  î ..  bªn      tiªuth   n   .do  giao  kho¸n,cho    Þu    thuªch tr¸chnhiÖ m   ï ®¾ p   µ  îctho¶  Ën  ô  Ó    b  v®  thu c th trong c¸c    hîp ®ång    giao,nhËn    kho¸n,cho      thuªdoanh  nghiÖp. Thêigian xö  ýnh÷ng  µis¶n  µy  Ë m   Êt trong vßng  ngµy,ngoµi     l  t  n ch nh     90      thêih¹n nµy  Õu  a  ö  ý® îcth× göibªn nhËn     n ch x l           kho¸n,nhËn    ÷hé,b¶o    thuªgi     qu¶n  µ  Õp tôcxö  ý. v ti     l 2.2. TÊt  c¸c  µi s¶n  ña    c¶  t  c doanh nghiÖp    ùc  Ön  khi th hi kho¸n  kinh  doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  u   îc tÝnh  ®Ò ®   b»ng    Þ,theo    ùc  Õ  gi¸tr   gi¸th t trªnthÞ  êng. Gi¸ trÞ thùc tÕ    Þ  êng  ã  Ó    tr       trªnth tr c th cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h gi¸trÞdoanh     nghiÖp      Õ     bªn  trªnsæ k to¸ndo  kho¸n vµ    cho      nh, lµm  thuªx¸c®Þ   c¨n  tho¶  Ën  cø  thu (hoÆc  chøc  u   Çu) víibªn  Ën  tæ  ®Ê th     nh kho¸n,nhËn    thuª  doanh  nghiÖp. Trêng  îp    Þ thùc tÕ  ña    h gi¸tr     c doanh  nghiÖp  Êp  ¬n    Þ th h gi¸tr   h¹ch to¸ntrªnsæ  kÕ           to¸n, ×      ph¶icã    Õn  th   ý ki tho¶ thuËn  ña  ¬    c c quan  qu¶n  ý l  tµichÝnh    doanh  nghiÖp  ïng cÊp  é  µichÝnh  i víi  c  (B T   ®è    doanh  nghiÖp  trung  ¬ng   ë  µichÝnh   Ët    i víi ,S t   ­V gi¸®è     doanh nghiÖp  a  ¬ng). ®Þ ph   ­ Sau    ã  Õt  khi c k qu¶  tho¶  Ën  thu hoÆc   u   Çu  Ò   ®Ê th v møc   kho¸n  kinh  doanh  hoÆc     gi¸ cho thuª doanh    nghiÖp, Bé   ëng, Chñ   Þch    tr   t UBND   tØnh  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    quyÕt ty 91    ®Þnh møc    kho¸n kinh doanh      hoÆc     gi¸cho    thuªdoanh  nghiÖp  i víi ®è    doanh  nghiÖp  ã  èn  µ  íctrªnsæ   Õ     íi tû®ång. c v nh n     k to¸nd     1    §èivíi    doanh  nghiÖp  ã  èn      Õ     õ1  n   íi tû®ång,   é  c v trªnsæ k to¸nt   ®Õ d    5   B tr ng,Chñ   Þch  ë  t UBND   tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång  th ph tr     ¬   qu¶n  trÞ Tæng  c«ng    tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ      ty91    t  ph xem   Ðt quyÕt  nh  x  ®Þ hoÆc   quyÕt ®Þnh    theo ph©n  Êp  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    c c Th t   ph .
  3. 3 2.3.Chi phÝ     kho¸n kinh doanh      hoÆc   cho    thuªdoanh  nghiÖp. Chi  Ý   ph cho  Öc  chøc  vi tæ  kho¸n kinh doanh hoÆc   cho thuª doanh    nghiÖp  bao  å m     Ý  Óm     µis¶n,th«ng    g chiph ki kª t     tinqu¶ng    chøc  u   c¸o,tæ  ®Ê thÇu.. ®Òu  . ph¶i ® îc tÝnh  µo    Ý   ¹t ®éng  êng     v chi ph ho   th xuyªn  ña  c doanh  nghiÖp  íckhigiao kho¸n hoÆc   tr         cho thuª. 2.4.Kho¸n    kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp    Õp  ôc s¶n  Êt ®Ó ti t   xu   kinh doanh    b¶o  µn  îc vèn  µ  ö  ông  ètlao ®éng  to ®   vsd t    trong doanh    nghiÖp.  Bªn  Ën  nh kho¸n,nhËn    thuª doanh    nghiÖp  ã  Òn  c quy qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  theo  quy  nh   ña  îp  ng  µo  ôc   ch  ®Þ c h ®å vm ®Ý kinh doanh  thu  î nhuËn  µ  li  v kh«ng  îc quyÒn  ë  ÷u  Ò   µis¶n  Ën  ®  s h v t  nh kho¸n,nhËn    thuª.ViÖc  îng      nh b¸n tµis¶n    nh»m   æi  íi,thay  Õ  Õt bÞ   ® m  th thi   hoÆc   thanh  ý nhîng  l  b¸n  µis¶n  t  kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ∙  Êu  c d    ® kh hao  Õt h trong thêigian     kho¸n  µ  v cho  thuª  doanh  nghiÖp, c¸c bªn     ph¶i thùc  Ön    hi theo    iÒu  Ön  ô  Ó    c¸c ® ki c th ghi trong   hîp ®ång  ∙  îccam  Õt.   ®®   k Trêng  îp  h bªn  Ën  nh kho¸n kinh doanh,   Ën        nh thuªdoanh    nghiÖp thanh  lý, îng b¸n     nh   ®Ó thay thÕ  µis¶n  è  nh th× c¸cbªn    t  c ®Þ       giao vµ  Ën    nh ph¶igi¶i   quyÕt    Ên    µichÝnh  ªnquan    ¬  ë    Õ     µichÝnh  Ön  c¸c v ®Ò t   li   trªnc s c¸c ch ®é t   hi hµnh  Ò   v thanh  ývµ  îng b¸n tµis¶n  è  nh. l   nh       c ®Þ   2.5.Bªn  Ën    nh kho¸n kinh doanh, nhËn    thuª doanh    nghiÖp  îc quyÒn  ®  ®Ç u      tbæ sung  µn  Ön  æi  íic«ng  Ö   õ nguån  èn  ho thi ® m  ngh t   v riªngcña  ×nh     m hoÆc   èn  v huy  ng  ®é (vay ng©n  µng  µ    ån    h v c¸cngu huy  ng  ®é kh¸c). Nh÷ng  µis¶n  µy  éc  Òn  ë  ÷u  ña  t  n thu quy s h c bªn  Ën  nh kho¸n,nhËn    thuª   vµ  îcquyÒn  ótvÒ     ®  r   khithanh  ýhîp ®ång. Khi ®Ç u    l       t thªm,bªn  Ën    nh kho¸n,   nhËn    thuªph¶ith«ng      b¸o cho  kho¸n kinhdoanh,cho    Õt. bªn        thuªbi   2.6.Thêi h¹n      kho¸n kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  2  do  bªn tho¶  thuËn,nhng    kh«ng  íi n¨m. d  5  Hai bªn    ph¶ithùc hiÖn  ng  êih¹n        ®ó th   ghi trong hîp  ng  µ    ®å v kh«ng    bªn nµo  îc tù ý  Õt  óc hîp  ng  íc thêih¹n,trõtr ng  îp  ã  ù  ®     k th   ®å tr         ê h c s tho¶  Ën  thu cña  bªn  Ò   Öc  Õt  óc hîp ®ång  ícthêih¹n. 2  v vi k th     tr     Bªn  kho¸n kinh doanh,cho        thuªdoanh    nghiÖp  ã  Òn    Þ  êi c quy ®Ò ngh ng   quyÕt  nh  ®Þ kho¸n hoÆc     cho    thuªdoanh  nghiÖp  Ê m     îp ®ång  ích¹n ch døt h   tr     (nÕu  nhËn  bªn  kho¸n,nhËn      ¹m  îp ®ång).   thuªviph h   Trêng  îp  Õt  êih¹n  h h th   thuª doanh    nghiÖp  µ   êi nhËn  m ng   thuª mua   ¹   l i doanh  nghiÖp  × haibªn  th     thanh  ýhîp ®ång  µ  ùc hiÖn  l    v th   theo    c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   Öc    vi b¸n doanh  nghiÖp. II­ h o¸n kinh d o a n h  K 1.Néi dung,chØ    µ  iÒu  Ön       tiªuv ® ki kho¸n kinhdoanh      C¨n  vµo  Æc   iÓ m   õng  µnh, kÕt  cø  ® ® t ng   qu¶ kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp,C¬     quan    Õt  nh  ra quy ®Þ kho¸n kinh doanh  é      (B qu¶n  ýngµnh,UBND   l    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hoÆc   Tæng c«ng    µ  íc91  i víi tynh n   ®è     c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn trùc thuéc) quy  nh   éi dung, chØ     µ        ®Þ n    tiªu v ®iÒu  Ön  ki kho¸n theo c¸cyªu cÇu        sau:
  4. 4 1.1.Bªn    giao kho¸n ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  èn  ∙  îc Nhµ   íc to v ® ®   n  giao  èn. Bªn  Ën  v  nh kho¸n  ã  c tr¸ch nhiÖm     b¶o  µn  èn  ∙  Ën  to v ® nh theo  îp  h ®ång  giao nhËn    kho¸n.Bªn  Ën    nh kho¸n ® îctoµn  Òn     quy qu¶n  ý,sö  ông  µi l  d t  s¶n  Ët  tiÒn  èn, quü, lao ®éng  ña  vt v     c doanh  nghiÖp  ∙  Ën    êi®iÓ m   ® nh ë th   bµn giao  µo  ôc   ch  vm ®Ý kinh doanh  µ  v kh«ng  µm  Êt  èn  ña  l m v c bªn  giao  kho¸n.  1.2.Bªn    giao kho¸n  Çn  c quy  nh  ô  Ó    iÒu  Ön  Ò   Öc  ùc ®Þ c th c¸c ® ki v vi th   hiÖn  c¸c  Ýnh  ch s¸ch, chÕ     ña  µ   íc trong  ¹t®éng    ®é c Nh n   ho   s¶n  Êt  xu kinh   doanh  µ  Öc  Õ   õa    îp  ng  ∙  ý  íc ®©y   ña  v vi k th c¸c h ®å ® k tr   c bªn  giao kho¸n    bao gå m:    îp  ng  c¸c h ®å mua   b¸n  Ët t nguyªn  Ët liÖu vµ    ô  v    v    tiªuth s¶n  È m,    ph c¸c kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶vµ  n         ph¶i® îc sù      tho¶  Ën  íibªn  Ën  thu v   nh kho¸n ®Ó     ký  Õt  k trong  îp  ng  h ®å giao  Ën  nh kho¸n.Bªn  Ën    nh kho¸n cam   Õt  chøc  k tæ  ho¹t®éng    s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti hîp ®ång    giao nhËn    kho¸n kinh doanh  µ      v kh«ng    íi   tr¸v   quy  nh  ña  i c¸c ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.   h 1.3.Hai bªn     giao nhËn    kho¸n tho¶ thuËn      møc  înhuËn  l  i (hoÆc  ç)kho¸n l    hµng  n¨m. Møc    kho¸n lînhuËn  ã  Ó    nh     i c th æn ®Þ cho  ètthêigian hîp ®ång   su        giao kho¸n  hoÆc   ã  Ó  îc x¸c ®Þnh  ô  Ó  c th ®     c th cho  õng  t n¨m. Møc  kho¸n  î l i nhuËn  kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc   î nhuËn  ×nh  ©n  µ   l i b qu m doanh  nghiÖp  ∙  ® ®¹t ® îc trong  n¨m  íc khi giao     3  tr     kho¸n.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  íc khi giao tr       kho¸n kinh doanh  Þ       b thua  çkÐo  µith×  l  d   giao kho¸n møc       gi¶m  ç,®iÒu  Ön  l  ki vµ  êigian  Ê m   th   ch døt  ç,nhng  l  ph¶i ®¶m     b¶o  møc  gi¶m  çn¨m  l  sau  ính¬n  l  n¨m  íc.Sau  êigian  çlµ thêigian  tr   th   l      kho¸n møc   î nhuËn  t ® îc hµng      l i ®¹     n¨m nh quy  nh  ãitrªn. ®Þ n  Nh÷ng  éi dung  ãi trªn vÒ   n  n    kho¸n kinh doanh, c¸c  iÒu  Ön    ® ki kho¸n,   quyÒn  µ  v tr¸chnhiÖm  ô  Ó    ®Ò u   îcghitrong hîp ®ång  µ    c th c¸cbªn  ®      v ph¶i® îc    trao® æi    tho¶ thuËn  ÷a bªn  Ën    gi   nh kho¸n   µ    v bªn giao kho¸n kinhdoanh.       2.Hîp  ng    ®å kho¸n kinh doanh     Trong  îp  ng  h ®å kho¸n kinh doanh  ph¶i thÓ   Ön  â    hi r quyÒn   µ  v tr¸ch  nhiÖ m   ña  c bªn  Ën  nh kho¸n  µ  v bªn  giao kho¸n,C¬     quan  Õt  nh  quy ®Þ kho¸n  kinhdoanh.Cô   Ó  µ:     th l 2.1.Quy Òn  µ    v tr¸chnhiÖ m  µ  ña  nhËn    v c bªn  kho¸n: a. Bªn  Ën    nh kho¸n ph¶inhËn  ét      m møc  kho¸n vÒ   è  înhuËn  ùc hiÖn    s l  i th   hµng  n¨m  (hoÆc  çthùc hiÖn)nh  l      quy  nh    ôc  phÇn    ña  ®Þ ëm 1  IIc th«ng   µy. tn   Møc  înhuËn  l i kho¸n nµy  îcph©n  èinh    ®  ph   sau: +  ép  Õ    Ëp  N thu thu nh doanh  nghiÖp  theo luËt®Þnh;    +  ép  Ò   N v thu  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch  µ  íc do  nh n   bªn  giao kho¸n  û  u quyÒn  cho bªn  Ën  nh kho¸n nép    theo  îp  ng  h ®å giao kho¸n.Trêng  îp giao  ç   h  l  thùc hiÖn  × kh«ng  Ýnh  Òn thu sö  ông  èn;   th   t ti     d v +  Çn  Ph cßn  ¹ trÝch:quü  ù  l i   d phßng  µichÝnh,quü  u      iÓn,quü  t    ®Ç tph¸ttr   dù phßng  Ò   Êt  Öc  µm, quü  vm vi l   khen  ëng, quü  óc  înh  th   ph l   quy  nh  Ön  i ®Þ hi hµnh  i víi ®è    doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n b. LîinhuËn  îtmøc      v  kho¸n  µng  h n¨m  îc ph©n  èinh  ®  ph   sau: Nép  Õ    thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  theo  Ët ®Þnh,  Çn  lu   ph cßn  ¹  bªn  Ën  l ido  nh kho¸n  quyÕt  nh  Öc  ö  ông: bæ   ®Þ vi s d   sung  Ých  ü  ù  tr qu d phßng    ï ®¾ p   Çn  ®Ó b   ph
  5. 5 thiÕu  ôt cña  møc  înhuËn  h    l i kho¸n vµ    b¶o  µn  èn.Sè   to v   cßn  ¹ bæ   l   sung  µo  i v thu nhËp    hoÆc   ïng ®Ó     d   chikhen  ëng,phóc  îcho  êilao®éng. th   l  i ng     Trêng  îp  h kh«ng  t ® îc møc   î nhuËn  ®¹     li  kho¸n  ×  íc h Õt  th tr   bªn   Ën  nh kho¸n  ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ¹    µnh,tù bï ®¾ p   õ quü  ù  h gi¸th     t  d phßng  µichÝnh  t  cña doanh  nghiÖp hoÆc  gi¶m  ü ¬ng  qu l trong kú  ña    c doanh  nghiÖp    ¶m   ®Ó ® b¶o  møc   ép  Õ   n thu thu  Ëp  nh theo møc   î nhuËn  li   kho¸n. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  gi¶m  ç so  íimøc   ç kho¸n  ×  è  l  v   l  th s gi¶m  ç ® îc coi nh lî nhuËn  ît l        i v  kho¸n nh    µ  îcghinhËn, ®Õ n       trªnv ®       khidoanh  nghiÖp  ã    Ï ® îc x¸c ®Þnh   c l∙ s       i t¨ng møc   î nhuËn  îtkho¸n t ng    l i v   ¬ øng  µ  îc sö  ông    v®  d nh quy  nh  ãitrªn. ®Þ n    Ng îcl¹   Õu    in , doanh nghiÖp cã  ç  ùc hiÖn    l  th   cao  ¬n  h møc  çkho¸n th× phÇn   l     lçt¨ng thªm      êng  îp gi¶m     coinh tr h  møc   î nhuËn  l i kho¸n vµ  îc xö  ýnh  êng    ®   l   tr hîp kh«ng  tmøc  înhuËn    ®¹   l  i kho¸n. c. Bªn  Ën    nh kho¸n  ùc hiÖn  Öc  Ých  µ  ¹ch  th   vi tr vh to¸n khÊu    hao  µis¶n  t  cè  nh  µ  chiphÝ   Òn ¬ng  ®Þ v   ti l trong gi¸thµnh    Õ     Ön  µnh  i  íi    nh ch ®é hi h ®è v   doanh nghiÖp  µ  íc.Doanh  nh n    nghiÖp  Ën  nh kho¸n ® îcgi÷ l¹ tiÒn  Êu           i kh hao nµy  µ  îcsö  ông theo quy  nh  ña  Õ     Ön  µnh. v®  d     ®Þ c ch ®é hi h   Bªn  Ën  nh kho¸n chÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc  öa  ÷a  êng    v vi s ch th xuyªn vµ  öa   s ch÷a  íntµis¶n  è  nh,  ÷ng    Ý   µy  îc tÝnh  l    c ®Þ nh chi ph n ®   trong gi¸thµnh     theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   d. Bªn  Ën    nh kho¸n tùquyÕt  nh  Öc  chøc     ®Þ vi tæ  kinh doanh,ph¬ng      thøc  tr¶ l ng;  ù   ¬ t quyÕt  nh   Öc    ëng  ®Þ vi chi th cho c¸n  é   b c«ng  ©n   nh viªn trong     doanh  nghiÖp, kÓ   viÖc  ëng    c¶  th trong    µnh  Ò   ÕtkiÖm   gi¸th v ti   nguyªn  Öu, li   s¸ng  Õn, t¨ng n¨ng  Êt lao ®éng  íi®iÒu  Ön  ki     su     v  ki møc   ëng  µy  th n kh«ng  ît v  qu¸ hiÖu    qu¶ kinh tÕ    mang  ¹ . li Bªn  Ën  nh kho¸n  ù quyÕt  nh  Öc  ö  ông  èn, tµis¶n  bªn  t  ®Þ vi s d v    do  giao  kho¸n  chuyÓn  sang  µo  ôc   ch  vm ®Ý s¶n  Êt  xu kinh  doanh  íihiÖu  v  qu¶    cao nhÊt theo    quy  nh  îp ®ång  µ  ®Þ h  v kh«ng    tr¸ph¸p luËt. êng  îp ph¶ithanh  ý i    Tr h    l  tµis¶n  h  áng,thiªntaihoÆc   ñiro trong kinh doanh  ×    do  h      r       th bªn  Ën  nh kho¸n  thùc hiÖn  Öc    vi thanh  ýtheo quy  nh  l    ®Þ tronghîp ®ång     giao nhËn    kho¸n .   Bªn  Ën  nh kho¸n thùc hiÖn    Üa  ô        c¸c ngh v ghitrong hîp ®ång  Ò   Öc  Õ      v vi k thõa    c¸c kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶.Hai  n        bªn giao kho¸n  µ  Ën  v nh kho¸n ph¶i  x¸c®Þnh  â tr¸chnhiÖ m  i víi õng kho¶n  î.   r    ®è    t  n  2.2.Quy Òn  µ    v tr¸chnhiÖ m  ña  giao kho¸n   c bªn    Bªn giao kho¸n lµngêi®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  µ   ícvÒ   è  µis¶n,vËt t          ch s h Nh n   s t      , tiÒn vèn  ∙    ® giao kho¸n cã      tr¸chnhiÖm     gi¸m    µ  s¸tv theo  âiviÖc  ùc hiÖn    d  th   c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång     kho¸n kinh doanh  ïng bªn  Ën      c  nh kho¸n xö  ýc¸c vÊn    l    ®Ò     ph¸tsinh cã  ªnquan    li   hoÆc       ¹m  c¸c viph cam   Õt    k ghitrong hîp ®ång. Cã        tr¸chnhiÖm     b¶o  µn  îcvèn  ∙  to ®   ® giao kho¸n vµ      kh«ng  can  Öp  µo  Öc    thi v vi tæ chøc  iÒu  µnh  ® h kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  Ën  nh kho¸n,kÓ   viÖc  ö    c¶  s dông,®iÒu  ng  µis¶n    ®é t   trong néibé      doanh  nghiÖp  Ën  nh kho¸n. 2.3.Xö   ýc¸c viph¹m,  ëng  ¹ttrong qu¸  ×nh  ùc hiÖn    l      th ph     tr th   kho¸n kinh  doanh C¸c bªn  giao, nhËn    kho¸n  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  ng    th hi ®ó c¸c  iÒu  ® kho¶n  quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång, trong ®ã   ã    iÒu         c c¸c ® kho¶n quy  nh  Ò   ®Þ v th ng  ¹ttrong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ë ph     tr th hi kho¸n  kinh doanh. Trêng  îp      h bªn  Ën  nh kho¸n viph¹m  îp ®ång, th× tiÒn ph¹tdo  nhËn     h         bªn  kho¸n chÞu.Trêng  îp bªn      h 
  6. 6 giao kho¸n viph¹m, th× bªn          giao kho¸n ph¶ichÞu        tr¸chnhiÖ m   åith ng    b   ê theo  hîp ®ång.   Trêng  îp  ã  ù  h c s tranh chÊp  Ò   Öc    ¹m  îp  ng  ×  ¬    v vi viph h ®å th c quan   ra quyÕt  nh  ®Þ kho¸n doanh    nghiÖp:Bé     chuyªn ngµnh, UBND       tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ hoÆc   Tæng c«ng    µ  íc(®èivíic¸c doanh  tynh n        nghiÖp  thuéc tæng  c«ng    ñ  × xö  ý víisù  ty)ch tr   l     tham  gia  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ý tµi l    chÝnh  doanh nghiÖp  Êp ¬ng  ¬ng. ct ®   3. Quy Õt to¸n chØ       tiªu giao kho¸n  µ  v thanh  ý hîp  ng   l  ®å kho¸n kinh  doanh   Thanh  ýhîp ®ång  l    kho¸n:h Õt  êih¹n    th   hoÆc   Ê m     îp ®ång  ch døt h   kho¸n,  bªn  Ën  nh kho¸n vµ      bªn giao kho¸n ph¶ithanh  ýhîp ®ång. Bªn  Ën        l      nh kho¸n cã    tr¸chnhiÖm   µn    b giao tr¶l¹ doanh      i nghiÖp  cho  kho¸n theo    iÒu  bªn    c¸c® kho¶n  ghitrong hîp ®ång.      Tríc khithanh  ýhîp  ng, bªn  Ën     l   ®å   nh kho¸n  doanh nghiÖp  ph¶ichñ  ×   tr   víi ù    tham    s gia,gi¸m    ña    cho  ùc hiÖn  Öc  Óm      nh  è  s¸tc c¸cbªn  th   vi ki kª,x¸c®Þ s l ng  µ    Þ  µis¶n, c¸c  î v gi¸ tr t     kho¶n thanh to¸n gi÷a    bªn giao kho¸n  µ  Ën  v nh kho¸n. Nguyªn  ¾c  t thanh  ýhîp  ng  l   ®å theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  phÇn  I ña  4  II c Th«ng   µy. tn
  7. 7 III  ­ T h uª d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c 1.C¸c  ×nh    h thøc thuªdoanh     nghiÖp Ng êithuªcã  Ó  ùachän  ét      th l   m tronghaih×nh     thøc sau:   1.1.Thuª  µis¶n:ngêithùc hiÖn    µn  é  µis¶n  è  nh  îp thµnh    t        thuªto b t   c ®Þ h  c¬  ë  s s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ã  Ìm  c k theo  lao  ng  ña  ®é c doanh nghiÖp  ng  nh kh«ng  Õ   õa    k th c¸c kho¶n  î ph¶ithu,vèn  n     b»ng  Òn,c¸c ti     kho¶n  îph¶itr¶,   ü  µ  èn  n      qu v v kh¸ccña  c¸c   doanh  nghiÖp cho thuª. §èivíi µis¶n u  ng     t l ®é cßn  ån kho  n   êi®iÓ m   t  ®Õ th   cho    × bªn    thuªth   cho thuªb¸n    cho  êinhËn  ng   thuªtheo  ¬ng    ph thøc    Çn  tr¶d hoÆc   ét  Çn  µ  Ýnh  m l vt theo    ùc tÕ.Trêng  îp tr¶dÇn  ã  Ýnh    gi¸th     h   ct l∙hoÆc   i kh«ng  Ýnh    haibªn  t l∙do    i tho¶ thuËn  µ    µy  îctÝnh  µo      v l∙n ®   i v gi¸cho    µis¶n  thuªt   doanh nghiÖp. 1.2.Thuª  ¹t®éng: ngêithuªthùc hiÖn    ho           thuªtoµn  é  µis¶n  îp thµnh    b t  h  c¬  ë  s s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ã  Ìm  c k theo  lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  ng  êikÕ   õa    ®å th   th c¸c kho¶n  î  n ph¶i thu,vèn      b»ng  Òn,nî ti     ph¶itr¶vµ  èn      v kh¸ccña    doanh nghiÖp  cho  thuª. 1.3.Trong  haih×nh    c¶    thøc thuªdoanh    nghiÖp  ãitrªnngêi nhËn    n      thuª cã  Ó  îc kÕ   õa    îp  ng  th ®   th c¸c h ®å kinh tÕ, c¸c quyÒn  µ  Üa  ô      v ngh v kh¸c cña    doanh nghiÖp cho    thuªtheo tho¶ thuËn  ña    cã  ªnquan.     c c¸cbªn  li   Nh÷ng  µis¶n  è  nh  µ  µis¶n u  ng  µ     t  c ®Þ v t  l ®é m c¸c bªn  Ën    µ    nh thuªv cho thuªkh«ng    tho¶ thuËn  îctrong danh  ôc  µis¶n      ®    m t  thuªhoÆc  mua  ®èivíi µi (     t s¶n u  ng)  × bªn  l ®é th   cho    ã  thuªc tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  µ  ö  ýtheo  Õ     v x l  ch ®é hiÖn  µnh. h 2.X¸c  nh        ®Þ gi¸thuªdoanh  nghiÖp C¨n cø vµo h×nh thøc cho thuª  doanh nghiÖp, gi¸  cho thuª  doanh  nghiÖp  èithiÓu  ngêiquyÕt  nh  t  do    ®Þ cho    thuªdoanh  nghiÖp  quy  nh, ngêi ®Þ     cho  thuª doanh    nghiÖp  µ  êi thuª doanh  v ng     nghiÖp  tho¶  Ën  ùc tiÕp  Ò   thu tr   v gi¸ thuª doanh      nghiÖp  êng  îp  (tr h cho  thuª trùc tiÕp) hoÆc           gi¸ thuª doanh    nghiÖp  µ gi¸th¾ng  Çu  êng  îp  u   Çu),nhng  l    th (tr h ®Ê th   kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc    gi¸cho    èi Óu do  êiquyÕt ®Þnh  thuªt  thi   ng     cho    thuªquy  nh. ®Þ Gi¸tèi Óu ® îcx¸c®Þnh       thi       trªnnguyªn t¾c:   2.1.Trêng  îp cho    µis¶n:   h  thuªt     a.B¶o  ¶m   ﮾ p     Ý    ® b  chiph hao  mßn   µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho  thuª.   Ý     ph Chi nµy  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Õ     Êu  ®   trªnc s ch ®é kh hao  µis¶n  è  nh  Ön  µnh  t  c ®Þ hi h ®èi víi    doanh nghiÖp  µ  íc. nh n   b. B¶o  ¶m   ån  ép  Òn thu sö  ông  èn  ©n    ® ngu n ti     d v ng s¸ch hoÆc           tr¶l∙vay i ng©n  µng  µ    h v l∙huy  ng  èn  i ®é v kh¸c(nÕu  ã).   c c. Bï  p       Ý   îp  ýcña    ®¾ c¸c chiph h l   bªn cho thuª trong qu¸  ×nh  chøc      tr tæ  qu¶n  ývµ  l   gi¸m    µis¶n  s¸tt   cho thuª:l ng  µ    Ý    ¬ v chiph (bªn cho    thuª)qu¶n  ý   l  gi¸m    s¸tdoanh nghiÖp sau    khicho thuª. d. TÝnh      l∙ trong gi¸cho  i    thuªdoanh    nghiÖp: møc     µy  ô  éc  µo    l∙ n ph thu v i nhiÒu  Õu  è:gi¸trÞ vµ  ×nh  ¹ngtµis¶n,c«ng  Ö,  tÝn  y t      t tr       ngh uy  doanh  nghiÖp  vµ  Êt l ng s¶n  È m,  ch  î   ph kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh,tiªuthô,t×nh  ¹ngtµichÝnh  µ      tr     v hiÖu qu¶ kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  íckhicho  tr     thuª.
  8. 8 ­ §èivíic¸c doanh         nghiÖp  ang  ® kinh doanh  ã  imøc       c l∙ : l∙ trong gi¸cho  i    thuªtèithiÓu ® îcx¸c®Þnh    ¬  ë ¬ng         trªnc s t øng  íi v  møc  înhuËn  èithiÓu  ∙  l i t  ® ®¹t® îctr ckhicho        í    thuªdoanh nghiÖp. ­ §èi víic¸c doanh         nghiÖp  ang  ® kinh doanh    thua  çhoÆc   l  kh«ng  ã  i c l∙ , kh«ng  Ýnh  înhuËn  t l i tronggi¸cho    èi Óu.    thuªt  thi 2.2.Trêng  îp cho    ¹t®éng:   h  thuªho   Gi¸cho    èithiÓu bao  å m  c¸c chiphÝ  ãië  iÓ m           t¹    thuªt     g     n  ® " b","c"," d"  i m ôc    ãitrªn. 3.1 n     3.Sö  ông  Òn cho     d ti   thuªdoanh  nghiÖp  µ  íc nh n   3.1 Trêng  îp cho    µi   h  thuªt   s¶n: Sè  Òn thu vÒ   ti     cho    thuªdoanh  nghiÖp  µ  ícbao  å m: nh n   g ­TiÒn    cho    thuªdoanh  nghiÖp,trong®ã         t¸chriªngthu khÊu     hao  TSC§; ­TiÒn    µis¶n u  ng;   b¸n t   l ®é ­  Òn  Ti thu  Ò   îng  v nh b¸n, thanh  ý nh÷ng  µis¶n  ña    l  t  c doanh nghiÖp  (kh«ng  éc sè  µis¶n  thu   t   cho  thuª); ­  Òn    åinîph¶ithu.  Ti thu h        C¸c  kho¶n    ãitrªn® îcsö  ông    thu n       d nh sau: ­ Bï  p       Ý  ªnquan  n     ®¾ c¸c chiph li   ®Õ cho thuªdoanh    nghiÖp,thanh      to¸n c¸ckho¶n  îph¶itr¶.   n       ­ Riªng  thu  Ò   Êu  v kh hao  TSC§   îc dïng    i u    TSC§   ®  ®Ó t¸  ®Ç t cho thuª   hoÆc     î.N Õ u   tr¶ n   cßn   ® îc ® a  µo  ü   ç  îs ¾p   Õp  µ    Çn    d   v Qu h tr  x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íccña  nh n   Tæng  c«ng    (nÕu  µdoanh  ty91  l  nghiÖp  ùcthuéc tr     Tæng  c«ng      ty 91).C¸c doanh  nghiÖp  ùcthuéc Tæng   tr     c«ng      ty 90, kh«ng  ã  c quü  µy  ×  è    Êu  n th s d kh hao  TSC§  a  µo  èn  ® v v kinh doanh  ña    c Tæng  c«ng    ty ®Ó   u    ël¹ cho  ®Ç ttr     i doanh  nghiÖp  sau    khicho thuª.Trong    a  u    ë   khich ®Ç ttr   l¹cho    i doanh  nghiÖp  cho    × cã  Ó  ö  ông    thuªth   th s d ®Ó kinh doanh    hoÆc   iÒu  ® ®éng  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸ctrongnéibé        Tæng  c«ng    èivíi   ty;§     doanh  c¸c nghiÖp  c  Ëp  ùc thuéc  é   ®é l tr   B qu¶n  ý ngµnh, UBND   l    tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng th× nép  µo  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn      ¬   v Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ Trung  ng  ¬ (®èi íidoanh   v   nghiÖp  µ   íc  nh n trung  ng)  µ   a   ¬ng  ®èi víidoanh  ¬ v ®Þ ph (    nghiÖp  µ  íc®Þa  ¬ng). nh n   ph   ­ Sè     chªnh  Öch  ÷a  Òn  l gi ti cho  thuª doanh    nghiÖp  sau    õ ®i  Êu  khi tr   kh hao TSC§   µ    Ý   v chiph cho thuª doanh    nghiÖp  ¹ch  h to¸n vµo      l∙ hoÆc   çcña  i l  doanh  nghiÖp cho thuª. ­ C¸c    kho¶n  chªnh  Öch      l gi¸ph¸tsinh khib¸n  µis¶n u  ng, nhîng b¸n,    t  l ®é      thanh  ýtµis¶n  l    kh«ng  Çn  ïng  îch¹ch    µo    c d ®  to¸nv l∙ (hoÆc  ç)ho¹t®éng  µi i l    t  chÝnh  doanh  nghiÖp. Ph Çn     èc  ÷ng  µis¶n  µy  îc sö  ông     gi¸g nh t  n ® d thanh  to¸n nî ph¶i tr¶,sè    îc chuyÓn  µo  ü   ç  îs ¾p  Õp  µ    Çn           d®   v Qu h tr  x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc hoÆc   a  µo  èn  nh n   ® v v kinh doanh  ®èivíiTæng     (    c«ng    ty 90) nh    quy  nh  ãitrªn®Ó   u    ël¹ cho  ®Þ n    ®Ç ttr    i doanh  nghiÖp sau    Õt  óc khik th   hîp ®ång      thuªdoanh  nghiÖp. ­ C¸c    kho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶:doanh  n        nghiÖp cho thuª ph¶i tiÕp  ôc     t  theo dâivµ  ùc hiÖn  Öc    î,tr¶nîsßng  ¼ng. C¸c      th   vi thu n       ph   kho¶n  î® ßi  îcsö  n  ®  dông      î,sè    Õu  ã  îc chuyÓn  µo    ü  µ  èn  ®Ó tr¶n   d n c®  v c¸c qu v v kinh doanh      nh
  9. 9 nãi ë  Çn    ph trªn.C¸c    kho¶n  î tån  ng  ©u  n   ®ä l n¨m  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ßi  îc ® ®  v×  ÷ng  ýdo  nh l   kh¸ch quan  ¹ch to¸nvµo  ç  ña    h   l  c doanh  nghiÖp. 3.2.Trêng  îp thuªho¹t®éng:   h      Sè     Ò   thu v cho   thuªdoanh  nghiÖp  µ  ícbao  å m: nh n   g ­TiÒn    cho    thuªdoanh  nghiÖp; ­  Òn  Ti thu  Ò   îng  v nh b¸n, thanh  ý nh÷ng  µis¶n  ña    l  t  c doanh  nghiÖp  kh«ng  éc sè  µis¶n  thu   t   cho    thuªkh«ng  Ýnh  t trong gi¸trÞcho    Õu  ã);     thuª(n c ­   Òn    Ti thu  åi nî ph¶i thu  h     kh«ng  Ýnh  t trong gi¸trÞ doanh      nghiÖp   cho thuª(nÕu  ã).   c  §îc sö  ông    ï  p    d ®Ó b ®¾ c¸c    Ý   ªnquan  n   chi ph li   ®Õ cho  thuª doanh    nghiÖp,thanh        to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶thuéc tr¸chnhiÖ m  ña  n         c doanh  nghiÖp  cho    Õu  ã). thuª(n c 3.3. C¸c    doanh  nghiÖp  cho  thuª thùc  Ön  Öc  ¹ch    hi vi h to¸n c¸c    kho¶n  doanh  vµ  chiphÝ   ªnquan  n   ¹t®éng  thu      li   ®Õ ho   cho  thuªdoanh    nghiÖp  µo  v thu  Ëp  µ    Ý   ña  ¹t®éng  µichÝnh  nh v chi ph c ho   t  doanh  nghiÖp, ph©n  èi lî   ph     i nhuËn  µ  ùc hiÖn  Üa  ô    ép  i víi ©n  v th   ngh v thu n ®è     ng s¸ch nhµ  íctheo chÕ       n    ®é quy  nh  Ön  µnh  i víi ®Þ hi h ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 4.Thanh  ýhîp ®ång      l    thuªdoanh  nghiÖp  Khi  Õt  êi h¹n  h th   thuª doanh    nghiÖp, c¸c    bªn  cho  thuª vµ  Ën    nh thuª  doanh  nghiÖp  ph¶i lµm  ñ  ôc thanh  ý hîp  ng    th t   l  ®å theo    iÒu  c¸c ® kho¶n   ghi tronghîp ®ång.    Tríckhithanh  ýhîp ®ång, bªn  Ën       l      nh thuªdoanh  nghiÖp  ph¶ichñ  ×víi   tr     sù tham   gia,gi¸m    ña    s¸tc c¸c bªn  cho  ùc hiÖn  Öc  Óm      nh  è ­ th   vi ki kª,x¸c ®Þ sl îng vµ    Þtµis¶n,c¸ckho¶n    gi¸tr        thanh    ÷a bªn  to¸ngi   cho    µ  Ën  thuªv nh thuª. Nguyªn  ¾c  ö  ýkhithanh  ýhîp ®ång. t x l    l    ­C¨n  vµo    iÒu    cø  c¸c® kho¶n  ∙    ® ghitrong hîp ®ång.    ­ C¨n  vµo        cø  c¸c v¨n b¶n,chøng  õ tho¶  Ën  ÷a bªn    t  thu gi   cho thuªvµ      bªn thuªdoanh    nghiÖp  Ò   Öc  ö  ýtµis¶n  v vi x l     trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng    îng       nh nh   b¸n,thanh  ý, u        l ®Ç tbæ sung..v.v . . ­C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  Óm    íckhibµn  ki kª tr     giao doanh    nghiÖp. C¸c  kho¶n  chªnh  Öch  õa  Õu, chªnh  Öch    Þ  l th thi   l gi¸ tr x¸c  nh   ®Þ trong  kiÓm    Çn  îcxö  ýtrªnc¬  ë  îp ®ång  µ  kª c ®   l     s h   v theo    Õ     µichÝnh  Ön  c¸cch ®é t   hi hµnh. ­  êng  îp  ã  Öth¹i,h háng, m Êt  Tr h c thi       m¸t  µis¶n  c¸c nguyªn  ©n   t  do    nh kh¸ch quan nh thiªn tai ®Þch  ho¹   , trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng   ña    c doanh  nghiÖp  thuªth×  sÏ   îcxem   Ðt kh«ng  Æt  Ên    åith ng  µ        ®   x  ® v ®Ò b   ê m gi¶m  õ tr   vµo    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  µn  ho tr¶. ­ C¸c  Ên      v ®Ò tranh chÊp  îtqu¸ thÈm  Òn    kh«ng  Ó  ù xö  ý   v    quy haibªn  th t   l   th× b¸o    êira quyÕt  nh    c¸o ng     ®Þ cho    thuªdoanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  t  doanh  nghiÖp  ïng cÊp  ã    Õn  ö  ý. c  c ý ki x l   IV­ ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k
  10. 10 2.C¬     quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp    Êp  ã  c¸cc c tr¸chnhiÖ m  íng   h  dÉn, gi¸m    µ  Óm    Öc  ùc hiÖn    s¸tv ki travi th   th«ng   µy      tn ë c¸cdoanh  nghiÖp. Héi ®ång    qu¶n  Þ,c¸c Tæng  tr     gi¸m  c    ®è c¸c Tæng  c«ng    ty,Gi¸m  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih th«ng   t nµy. 3. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  kÞp  ¸nh  thêi®Ó   é  µichÝnh    BT  nghiªncøu      bæ sung,hoµn    chØnh cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2