Thông tư 51/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 51/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 51/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 51/2001/TT-BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é  n« n g  n g hi Ö p    ptnt s è  51/2001/tt/bnn­ b & xdc b   n g µ y 03 th¸ng 5 n¨ m  2001 H í ng d É n  l Ë p v µ  ® i Ò u   h Ø n h   c d ù  to¸n c¸c  n g   × nh X D C B  thu é c  c« tr n g µ n h  N « n g  n g hi Ö p  &  P T N T C¨n  vµo  cø  Th«ng   sè  t 03/2001/TT­ BXD   µy  ng 13/2/2001  ña  é   ©y   c Bx dùng  Ò   Öc  íng dÉn  iÒu  v vi h   ® chØnh  ù    d to¸nc«ngtr×nh x©y  ùng  ¬    d c b¶n. C¨n  v¨n  cø  b¶n th¶o  Ën  ña  é   ©y  ùng  è  thu c B x d s 627/BXD­VKT   µy  ng 19/4/2001, vÒ   Öc  íng  Én  Ëp  µ  iÒu    vi h d l v® chØnh  ù   d to¸n c¸c    c«ng  ×nh  tr XDCB   éc ngµnh  thu   N«ng nghiÖp  µ  v PTNT. Bé   N«ng  nghiÖp  PTNT   íng dÉn  ô  Ó  Öc  Ëp vµ  iÒu  &  h  c th vi l   ® chØnh  ét  m sè kho¶n  ôc   ù  m d to¸n XDCB     c¸c c«ng  ×nh  éc  µnh  tr thu ng N«ng  nghiÖp    & PTNT     nh sau: I. h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  P Th«ng   µy  íng  Én  iÒu  tn h d ® chØnh  ù  d to¸n chiphÝ   ©n     nh c«ng  µ    v m¸y thic«ng    c«ng  ×nh  tr XDCB   éc  µnh  thu ng N«ng nghiÖp    & PTNT,    ¬  ë  trªn c s Th«ng   è  ts 03/2001/TT­BXD   µy  ng 13/2/2001 cña  é  ©y  ùng.   Bx d Ngoµi nh÷ng    nh    qui®Þ chung  îcthùc hiÖn  ®    theo  íng dÉn  h  trong Th«ng    tsè    03/2001/TT­ BXD   µy  ng 13/2/2001  ña  é   ©y  ùng, Th«ng   µy  c Bx d   tn chØ  ­ h íng  Én  d thªm  Öc  iÒu  vi ® chØnh    ù  gi¸d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  tr XDCB   ã    c ¸p dông  ét  è  nh  m s ®Þ møc,  n    ®¬ gi¸chuyªn ngµnh  Né     do  N«ng  nghiÖp  PTNT   &  ban  µnh  ªng®¬n    h (ri   gi¸khoan  ôt v÷a    è  Êt l ng  ª, ban  µnh  ph   gia c ch  î ®   h theo  Quy Õt ®Þnh  sè  13/2001/Q§/BNN­PCLB  ngµy 20/02/2001 cña Bé  N«ng  nghiÖp  PTNT   × kh«ng  îc®iÒu  &  th   ®  chØnh). II. Ò u c h Ø n h  gi¸ Þ d ù  to¸n x © y  l ¾ p:  §i  tr 1.§iÒu    chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng: a. Chi  Ý   ©n  ph nh c«ng trong  n     ®¬ gi¸XDCB   Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh,  thµnh  è  ùthuéc Trung  ng,® îc®iÒu  ph tr     ¬   chØnh  íi Ö   è  NC =  v  s K h 1,46 lÇn.   b. Chi  Ý   ©n    ph nh c«ng trong ®Þnh    møc   ù  d to¸n vµ  n      ®¬ gi¸khoan  ôt ph   xö  Ý  l c«ng  ×nh  û  î  ¹  tr thu l it i , Quy Õt  nh  è: 220/1998/Q§/BNN­XDCB   µy  ®Þ s  ng 30/12/1998, do  é     B N«ng  nghiÖp  &PTNTban  µnh,  îc tÝnh  Ö   è  iÒu  h ®  hs® chØnh:K NC =1,46 lÇn.     2.§iÒu    chØnh    Ý  chiph m¸y    thic«ng: a. Chi  Ý   ©n  ph nh c«ng trong  n     ®¬ gi¸XDCB   Ön  µnh  ña    hi h c c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,® îc®iÒu  ph tr     ¬   chØnh  íi Ö   è  NC   1,7lÇn. v   s K =  h
  2. 2 b.Chi phÝ    ù    m¸y,thiÕtbÞ     gi¸d to¸nca      chuyªn ngµnh  ¹ Quy Õt  nh  è:   ti  ®Þ s  27/1999/Q§/BNN­§TXD   µy  ng 03/2/1999  ña  é   c B N«ng  nghiÖp    & PTNT     îc ,®   ®iÒu chØnh  íi Ö   è  v   s sau: h ÷ 0,95m3   0,65m 3    ­X¸ng  ¹p cã    c   dung  Ých  t h Ö  sè   ®iÒu  chØnh 1,06 lÇn     ­X¸ng  ¹p cã    c   dung  Ých  t 1,25m 3    ­­ ­­ 1,05 lÇn   h       c«ng  Êt≤  ­T Çu  ótbïn lo¹ HB     i su   300cv ­­ ­­ 1,07 lÇn   ­T Çu  ótbïn lo¹ HF  900   h       i ­­ ­­ 1,06 lÇn   ­T Çu  ótbïn lo¹ Beaver300cv÷600cv   h     i   ­­ ­­ 1,05 lÇn    1600cv÷3800cv ­T Çu  ótbïn lo¹ Beaver    h     i ­­ ­­ 1,04 lÇn   c.Chi phÝ     m¸y    thic«ng trong §Þnh    møc  ù    µ  n    d to¸nv ®¬ gi¸khoan  ôt ph   xö    lyc«ng  ×nh thuû  î ,t¹  tr   l    i i Quy Õt  nh  è: 220/1998/Q§/BNN­XDCB   úa  ®Þ s  ng 30/12/1998,do  é     B N«ng  nghiÖp  PTNT   &  ban  µnh, ® îc ®iÒu  h    chØnh  íih Ö   v  sè  NC   1,07 lÇn. K =    3.Chi phÝ     chung,thu nhËp  Þu  Õ  Ýnh  ícvµ  Õ    Þgiat¨ng:    ch thu t tr   thu gi¸tr     Chi  Ý   ph chung  µ  v thu  Ëp  Þu  Õ   Ýnh  íc,theo  ô  ôc 2  ña  nh ch thu t tr   ph l   c Th«ng   è  t s 09/2000/TT­BXD   µy  ng 17/7/200  ña  é   ©y  ùng. Thu Õ     Þ c Bx d   gi¸tr   giat¨ngthùc hiÖn       theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h III.§i Ò u c h Ø n h  c hi p h Ý  k h¸c trong t æ n g  d ù  to¸n    c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §iÒu  chØnh  ù      Ý  d to¸nchiph kh¶o    ©y  ùng,chiphÝ   Ên  u    µ  s¸tx d    tv ®Ç tv x©y  ùng;chiphÝ  ÕtkÕ   d    thi   c«ng  ×nh x©y  ùng;chiphÝ  tr   d    Ban  qu¶n  ýdù  . l   ¸n.. Thùc  hiÖn  theo híng dÉn  trong Th«ng  t sè  03/2001/TT­   BXD   ngµy13/2/2001 cña  é  ©y  ùng.   Bx d IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T IV.1.Nh÷ng  êng  îp kh«ng  îc®iÒu    tr h  ®  chØnh  ù    d to¸ntheo Th«ng   µy:   tn 1. Nh÷ng  ù    u    ùc hiÖn  õ ®Ç u     d ¸n ®Ç tth   t  n¨m  2001  ∙  îcphª  Öt  Õt  ®®  duy k qu¶  u  Çu  ®Ê th theo ph¬ng    thøc "hîp®ång  ängãi".    tr   2.  ÷ng  èi l ng  Nh kh  î c«ng    ùc  Ön  t¸c th hi sau  µy ng 01/01/2001  ∙  µn  ® ho thµnh  Öc  vi nghiÖ m    thu thanh  to¸n, hoÆc   ∙  îcquyÕt to¸nc«ng  ×nh. ®®      tr 3.  ÷ng  èi l ng  Nh kh  î chØ   nh,  ®Þ hoÆc   ãi thÇu  ùc  Ön  g  th hi theo  ¬ng  ph thøc  îp  ng  ã  iÒu  h ®å c® chØnh    ã  Õn    ©y  ùng  íi12  gi¸c ti ®é x d d   th¸ng (®èivíi      gãithÇu  èn    v vay:ADB,WB..cã    nh      qui®Þ riªng)vµ  ∙  ùc hiÖn  õ n¨m    ® th   t  2000  th×  Çn   èi l ng  ph kh  î cßn  ¹  l ichuyÓn sang n¨m  2001  òng  c kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh  gi¸. 4. §èivíi ù    ùc hiÖn  u   Çu  èc  Õ        ¸n th   d ®Ê th Qu t trong níc,c¸c dù    nhµ        ¸n do  thÇu  ícngoµi®ang    n    thic«ng  ¹ ViÖtnam. t i  
  3. 3 IV.2.Nh÷ng  êng  îp ® îc®iÒu    tr h    chØnh  ù    d to¸ntheo Th«ng   µy  µ    t n v c¸c c¸ch tÝnh  iÒu    ® chØnh    ù  gi¸d to¸n: 1.Nh÷ng  êng  îp ® îc®iÒu    tr h    chØnh  ù  d to¸n: ­ Nh÷ng  èil ng chØ  nh  Çu,hoÆc   ãithÇu  ùc hiÖn  ¬ng    kh  î   ®Þ th   g  th   ph thøc  hîp ®ång  ã  iÒu    c® chØnh    ã  Õn      gi¸c ti ®é thic«ng    th¸ng th×  trªn12    chØ  iÒu  ® chØnh  cho  Çn  èil ng thùc hiÖn  õth¸ngthø  trë®i.Quy  nh  µy  îc ph kh  î     t    13      ®Þ n ®  ¸p dông    cho  èil ng cßn  ¹cña  kh  î   l  i n¨m  ícchuyÓn  tr   sang  n¨m 2001  µ  c¸cgãi v c¶      thÇu  îcQuy Õt  nh  óng thÇu  ®  ®Þ tr   (hay chØ  nh  Çu) trong n¨m    ®Þ th     2001  ®èi (  víi ãithÇu  ö  ông  èn     g sd v vay:ADB,    WB...thêigian cho  Ðp  iÒu       ph ® chØnh    gi¸ ® îcquy  nh    ®Þ riªngtheo HiÖp  nh).     ®Þ ­ §èivíi ÷ng       nh c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  îccÊp  Õt ®Þnh   tr   ®   quy   ®Ç u    t phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n,nhng  a    ch hoÆc   ang  chøc  u   ® tæ  ®Ê thÇu  hay  chØ   nh  Çu, th×  ñ  u    ®Þ th   ch ®Ç t ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ tæng  ù  li  d to¸n,   dù    to¸ntheo  íng dÉn  ña  h  c Th«ng   µy    ×nh cÊp  Õt  nh  u      tn ®Ó tr   quy ®Þ ®Ç tphª duyÖt l¹ .  i 2.C¸ch  Ýnh  iÒu    t ® chØnh    ù  gi¸d to¸n: ­ Trêng  îp      h gi¸chØ  nh  Çu  ®Þ th hoÆc     á  Çu  gi¸b th kh«ng  ã  n      c ®¬ gi¸chi tiÕtth×  îc tÝnh    ®  chuyÓn  æi  õ  n     ña  a   ¬ng  ® t ®¬ gi¸c ®Þ ph (hoÆc     gi¸c«ng  tr×nh) t ng   ¬ øng sang  n     óng  Çu  ®¬ gi¸tr th (xem  ô  ôc híng  Én  Ìm  ph l   d k theo  Th«ng   µy). tn ­ Trêng  îp gi¸chØ  nh  Çu    h   ®Þ th hoÆc     á  Çu  ã  n      Õtth×  gi¸b th c ®¬ gi¸chiti   tÝnh  ùctiÕp nh  tr     Th«ng   ∙  t® quy  nh. ®Þ 3.Khitr×nh dù    iÒu       to¸n® chØnh  hoÆc   iÒu  ® chØnh    gi¸chØ  nh  Çu, ®Þ th   bæ  sung    óng thÇu  gi¸tr   theo quy  nh  ®Þ trªn, Çn  Ìm   c k theo    ù    ∙  îc c¸c d to¸n® ®   duyÖt,c¸c Quy Õt  nh  chØ  nh  Çu  µ  óng thÇu  ã  Ìm     ®Þ   ®Þ th v tr   c k theo      gi¸,biªn b¶n nghiÖ m     thu,thanh      ú, khèil ng cÇn  iÒu  to¸nc¸c k    î   ® chØnh    ng  êi gi¸,®å th   cã    Õn    Ën  ña  ý ki x¸cnh c Kho  ¹c Nhµ   ícvÒ   Õt  b  n   k qu¶  thanh to¸n. IV.3. Ö u  l ù c thi µ n h:  Hi  h Th«ng   µy  îc thèng  Êt  dông  tn ®   nh ¸p  trong toµn  µnh    ng N«ng nghiÖp    & PTNT   Ó   õ ngµy  k t  01/01/2001,thay thÕ      Th«ng   è  t s 112/2000/TT/BNN­XDCB   ngµy  06/11/2000 do  é    B N«ng  nghiÖp  PTNT   &  ban  µnh. h Nh Ën  îcTh«ng   µy,yªu  Çu    ñ  u  ,Ban  ®  tn   c c¸c ch ®Ç t  qu¶n  ýdù    µ    l   ¸n v c¸c ®¬n  Þ    Ên, rµ    v T v   so¸tngay  ÷ng  èil ng c«ng  Öc  éc  ¹m    ã  Ó  nh kh  î   vi thu ph vic th ®iÒu chØnh  µ  v chialµm    ¹ :   hailo i Lo¹i1:    Khi  iÒu  ® chØnh kh«ng  µm  l t¨ng    Þ  gi¸ tr tæng  ù   d to¸n ®∙  îc   ®  duyÖt. Lo¹i2:    Khi  iÒu  ® chØnh  µm  l t¨ng tæng  ù    d to¸n vµ  îtvèn  u    n¨m    v  ®Ç t 2001.Trêng  îp nµy  ñ  u  ,ban    h  ch ®Ç t  qu¶n  ýdù    ïng víi®¬n  Þ    Ên    l   ¸n c     v T v b¸o c¸o tæng  îp vÒ   é, kÌm    h  B  theo    Ön  c¸cbi ph¸p xö  ý.   l  Sau      Þ  îcchÊp  khi®Ò ngh ®   thuËn, Bé     cho  Ðp  iÓn khaithñ  ôc ®iÒu  ph tr     t  chØnh  i  íitõng  i  îng  ô  ®è v   ®è t c thÓ.
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    ñ  u  , qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c ch ®Ç t  Ban  qu¶n  ýdù    µ    n  Þ  öiv¨n b¶n  l   ¸n v c¸c®¬ v g     ph¶n  ¶nh  Ò   é  v B N«ng  nghiÖp    & PTNT     ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy
  5. P h ô  l ô c H í ng d É n  c¸ch t Ý nh c h u y Ó n  ® æ i  t õ ® ¬ n  gi¸ ® Þ a  p h ¬ n g  (Ho Æ c  ® ¬ n  gi¸ « n g  tr × nh)     c s a n g  ® ¬ n  gi¸ ó ng th Ç u  tr V Ý   ô   dông  d ¸p  cho  n    óng  Çu  ®¬ gi¸tr th kh«ng  ã  n      Õt®èi  íic«ng  ×nh  û  î c ®¬ gi¸chi ti   v  tr thu l i (KÌm  theo Th«ng   è    ts 51/TT/BNN­XDCB   µy  ng 3/5/2001 cña  é    B N«ng  nghiÖp  PTNT) &  TT H¹ng   §¬n   §¬n    ña  a  ¬ng gi¸c ®Þ ph §¬n    ña  a  ¬ng gi¸c ®Þ ph §¬n    Chuy Ó n   æi  n       Õttróng  gi¸ ® ®¬ gi¸chi ti   m ôc   vÞ tróng  thÇu  õ  ¬  ë  n     a  ¬ng t c s ®¬ gi¸®Þ ph c«ng   thÇu viÖc M∙  Öu hi VËt  Nh © n   M¸y VËt  Öu li Nh © n   M¸y Tæng   VËt  Öu Nh © n   li c«ng M¸y liÖu c«ng c«ng céng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 §Êt ®µo m3 BC.1542 80,68 5.838 80,68xK4 5.838xK5 cét(8+9+10 5200 (12)x(8)/(11)(12)x(9) (11)(12)x(10)/ / (11)   ) 2 Bª   t«ng m3 HA.1213 354.153 20.357 12.480 354.153xK 20.357xK 12.480xK cét(8+9+10 350000 (12)x(8)/ (11)(12)x(9) (11)(12)x(10)/ / (11)   1 2 3 ) M200 VÝ   ô   d c¸ch  Ýnh: t 1 §Êt ®µo m3 BC.1542 80,68 5.838 121 5960 6.081 5.200 0 103 5.097   2 Bª   t«ng m3 HA.1213 354.153 20.357 12.480 359.920 33.929 12.683 406.533 350.000 309.870 29.211 10.919   M200 céng 309.870 29.314 16.016 Chi phÝ  îcbï:   ®  Nh ©n  c«ng: 29.314  25%   7329®; x  =  M¸y: 16.016  4%   641®   x  =  Tæng  éng  îcbï: 7.329  641  7970  c ®  +  =  ® Ghi chó:   Cét  lµlo¹ c«ng  Öc  ã  2      i vi c trong ®¬n    óng thÇu    gi¸tr   chuyÓn  sang ¬ng  t øng  íi n    a  ¬ng. v  ®¬ gi¸®Þ ph Cét  M∙  Öu ¬ng  4  hi t øng  trong ®¬n    a  ¬ng.   gi¸®Þ ph Cét      gi¸trÞtrong®¬n    ña  a  ¬ng. 5,6,7        gi¸c ®Þ ph
  6. Cét        ¬n    Ýnh  íi Ö   è  8,9,10:§ gi¸t v   s tæng  îp (K1,K2, K3, K4, K5)  ¹ thêi®iÓ m   á  Çu  îcchÕ     h h       t    i b th ®   ®é quy  nh: ®Þ Nh÷ng  èil ng tróng thÇu  õ1998  ëvÒ   ích Ö   è  ® îctÝnh    kh  î     t  tr   tr   s K    nh sau: K1  H Ö   è  Ët liÖu =  =  s v     1,055  1,05/1,09(1,055 lµtÝnh    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc5,5%,  x       thu nh ch thu t tr   1,05  µthuÕ    Þ gia t¨ng5%,  l  gi¸tr       1,09   lµ   thuÕ   tr c®©y). í  K2  H Ö   è  ©n  =  s nh c«ng  ©y  ¾p  1,055  1,64  1,05/1,09(1,64 lµ tÝnh    Ý   x l =  x  x       chiph chung cho  ©n  nh c«ng  ©y  ¾p  x l 64%.    C¸c hÖ   sè   kh¸c   nh  trªn). K3  H Ö   è  =  s m¸y  1,055  1,05/1,09.C¸c  Ö   è    =  x    h s nh trªn. K4  H Ö   è  ©n  =  s nh c«ng  µm  t  1,51  1,05  1,05/1,11(1,51 lµ tÝnh    Ý   l ®Ê =  x  x       chiph chung cho  ©n  nh c«ng  µ ®Êt  l  51%, 1,11  µ l  thuÕ   tr c í   ®©y   11%,    Ö   è  c¸ch s kh¸cnh    trªn). K5  H Ö   è  =  s m¸y  µm  t  1,05 x  l ®Ê =    1,05/1,08(1,08lµtÝnh  Õ  íc®©y       thu tr   8%,    Ö   è  c¸ch s kh¸cnh    trªn). Nh÷ng  èil ng tróng thÇu  õn¨m  kh  î     t  1999  ëvÒ   tr   sau,c¸ch tÝnh      ng  á    Ö   è      nh trªnnh b c¸ch s gi¶m  1,09;1,11;1,08.     Trêng  îp ë  ¹ thêi®iÓ m   óng thÇu,theo  n    ña  a  ¬ng  îctÝnh  µo  n      ï,trõvËtliÖu,h Ö   è  ©n  h   t    i tr     ®¬ gi¸c ®Þ ph ®  v ®¬ gi¸nh b         s nh c«ng  vµ  è  ô  Êp  s ph c v.v.   × ¸p dông  .th     . c¸ch tÝnh      nh trªn, a  µo      v gi¸cho    ® ®ñ theo quy  nh.   ®Þ    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản