Thông tư 51-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
240
lượt xem
5
download

Thông tư 51-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 51-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 51-TC/CSTC của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T Cñ A   é   µI CH Ý NH   è  BT  S 51/TC/CSTC   µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 9  09  1996  íNG  É N     H D C¸C KHO¶N  THU   © N   NG S¸CH  µ   íC  I  íIHO¹T  NG   NH N ®è V   ®é CHO   êI N íC  NG   NGO µI,NG êI     VIÖT  NAM   NH       íC  O µI  ®Þ C ë N NG THUª  µ   ¹IVIÖT  M NH T   NA ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng 9  ng 18    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ ban  µnh  h Quy  Õ   ch cho  êi níc ngoµi,ngêi ViÖt  ng         Nam   nh    ë   íc ®Þ c n  ngoµithuªnhµ  ¹ ViÖtNam;    t i   ­C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p  Önh  Õ  Ön  µnh;   cø        l thu hi h ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 276/CT  µy  th¸ng 7  ng 28    n¨m  1992  ña  ñ   c Ch tÞch  éi  ng  é   ëng  H ®å B tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh  ñ)  Ò   Öc  èng  Êt  l  t Ch ph v vi th nh qu¶n  ýc¸clo¹ phÝ  µ  Ö  Ý; l    i   v l ph Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d c¸c kho¶n thu  ©n   Ng s¸ch  µ   íc ®èi  íiho¹t Nh n   v    ®éng  cho  êinícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi(d i y   äit¾t  ng           ®Þ cë n     í ®© g   lµngêinícngoµi)thuªnhµ  ¹ ViÖt Nam           ti     theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 56/ CP   µy  ng 18/9/1995 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau: I­PH¹M   ¸P  ô NG.   VI  D +  Th«ng   µy    ông  i víi tn ¸p d ®è   : 1) C¸c  i  îng  íi®©y   îc phÐp  ®è t d  ®  cho  êi níc ngoµi thuª nhµ    , ng         ®Ó ë   ® Æt  ôsë    tr   v¨n phßng  idiÖn,chinh¸nh  ®¹      c«ng    tyhoÆc   ¬  ë  ¹t®éng  c s ho   kinh  doanh theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t i ®Þ s 56/CP  µy  ng 18/9/1995: ­ C¸c    doanh nghiÖp  chuyªn kinh doanh  µ  îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng      nh ®   l v ho   theo ph¸p luËt, Ó   c¸cdoanh        c¶    k nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi; c v ®Ç tn   ­ C¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ    chøc  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    c¸c tæ  ®  l v ho   theo  ph¸p  Ët, ã  µ  éc së  ÷u  ña  × nh  µ  ã  Òn  ö  ông  t  îp  lu   nh thu   h c m c v c quy sd ®Ê h ph¸p; ­C«ng  ©n  ÖtNam   ã    d Vi   c n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y  ,  ã  µ  éc  l  vid s ®Ç ®ñ c nh thu së  ÷u  ña  ×nh  µ  ã  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p. hcm v c quy sd ®Ê h   2) C¸c  i t ng ® îcphÐp  µnh  Ò   ¹t®éng  Þch  ô,m«i  ícho  ­   ®è  î     h ngh ho   d v  gi   i ng êi níc ngoµi thuª nhµ         quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  è  ®Þ c Ch ph s 56/CP  ngµy 18/9/1995. +  C¸c  i t ng díi y  ®è  î     ®© kh«ng  îcphÐp  ®  cho  êinícngoµithuªnhµ: ng        ­ C¸c  ¬    c quan  µ   íc,c¸c c¬  Nh n     quan  §¶ng,c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ,x∙héi ch tr       vµ c«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   kh«ng  îc phÐp  ®  cho thuª trôsë  µ  µ    éc  ë      v nh ë thu s h÷u  ña  µ  íc m µ   × nh   ang  îc phÐp  c nh n   m ® ®  qu¶n  ý hoÆc   ö  ông. ­  êi l  sd   Ng   ®ang  Þ     b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù, ®ang    h s  trong thêigian  Êp  µnh       ch h ¸n, hoÆc   a  îcxo¸¸n. ch ®     II  ÷ NG   . NH QUY   NH   ô   Ó   Ò   ®Þ C TH V C¸C KHO¶N   THU NG © N   S¸CH  µ   íC NH N 1.V Ò   Ö  Ý.   l ph
  2. 2 a) Møc    Ö  Ý:   thu l ph Bªn cho    µ  thuªnh hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p,muèn  ng     quy h    cho  êiníc ng     ngoµi thuª nhµ       ph¶i xin phÐp  ¬     c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Êp  Êy c gi   phÐp  Ò   ¹t®éng  v ho   cho  êi níc ngoµithuªnhµ. M çi      Êp  Êy  Ðp, ng           khixin c gi ph   xin gia  ¹n  Êy  Ðp,    h gi ph ph¶i nép    cho  µ   íc m ét  Nh n   kho¶n  Ö  Ý   Êp  Êy l ph c gi   phÐp  cho    µ  thuªnh theo møc    íi y:   thu d   ®© ­ Møc  thu  Ö  Ý   Êp  ét  Êy  Ðp  l ph c m gi ph cho thuª nhµ  µ 700.000  ng    l  ®å (b¶y tr¨m ngh×n  ng);    ®å ­ Møc  thu lÖ phÝ  m çi lÇn gia h¹n m ét giÊy phÐp  cho thuª µ  lµ  nh   300.000  ng      ×n  ng). ®å (ba tr¨m ngh ®å b) Ch Õ       ®é qu¶n  ý, ö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp: l  ds l ph c gi   ­ L Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp    ph c gi ph cho  êi níc ngoµithuªnhµ  µ kho¶n  cña  ng         l  thu  Ng ©n  s¸ch  µ   íc,do  ¬  Nh n   c quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ¶m   Ën  c th quy c gi ph ® nh thu  ng  êivíiviÖc  Êp  Êy  Ðp.  ¬   ®å th     c gi ph C quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  Êy  c gi phÐp  cho    ¹t®éng  c¸c ho   cho  êi níc ngoµi thuª nhµ  ng         ph¶i ®¨ng  ý  íiCôc    k v  thuÕ  a   ¬ng    Ën    ®Þ ph ®Ó nh sæ s¸ch  Õ   k to¸n,chøng  õ thu  Bé   µi chÝnh    t   do  T   ph¸thµnh  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  l  d theo  íng dÉn  ña  ¬  h  c c quan  thuÕ.Khithu lÖ  Ý  ¬        ph c quan    Ö  Ý  thu l ph ph¶icÊp        biªnlaicho  êinép. ng   ­ C¬     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy phÐp  µ    Ö  Ý  ¹m  êi® îcgi÷ c th quy c gi   v thu l ph t th       l¹30%     ¬iphÇn    i (ba m   tr¨m)sè  Ö  Ý    îc®Ó       l ph thu ®   chicho    c¸cc«ng  Öc  vi sau: +  È m   nh    å  ¬    Êp  Êy  Ðp  Ò   ¹t®éng  Th ®Þ c¸c h s xin c gi ph v ho   cho  êi níc ng     ngoµithuªnhµ     (bao  å m   viÖc  Ëp hå  ¬  Èm  nh, tæ  g c¶  l   s th ®Þ   chøc  Èm  nh, th ®Þ   lÊy ý  Õn  ña    ¬    ki c c¸cc quan  ªnquan  :an  li   nh   ninh,m«i  êng... ;   tr ) +    Êy phÐp, m É u   Óu  å  ¬; Ingi     bi h s +  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt viÖc  ©n  ñ  ®é xu   tu th quy  Õ   ch cho  thuª   nhµ  ña  c bªn  cho  thuªnhµ, bªn      thuªnhµ  µ    v doanh nghiÖp  Þch  ô    a   d v trªn®Þ bµn; +    åidìng,chith ng  Chi b       ë cho  ÷ng    é  nh c¸n b c«ng  ©n    ã  ªnquan  nh viªnc li   trùctiÕp tí viÖc  chøc    Ö  Ý; møc    ét       i tæ  thu l ph   chim n¨m  ét  êitèi®a  m ng     kh«ng  qu¸ 3    th¸ngl ng  ¬   ¬ c b¶n  theo chÕ     Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®é hi h c Nh n C¸c  kho¶n      chitrªnph¶i®óng  Õ     µichÝnh  Ön  µnh  µ  ã    ch ®é t   hi h v c chøng  tõhîp lÖ.    ­ Sè  Ö  Ý    l ph cßn  ¹ sau    îct¹m  ÷l¹ theo tûlÖ  trªn, ¬  l i khi®   gi     i     nªu    quan    c thu lÖ  Ý   ph ph¶inép  µn  é  µo  ©n     to b v Ng s¸ch Nhµ   íc.§Þnh  ú  µo  µy  hµng    n  k v ng 5  th¸ng,c¨n  vµo    cø  chøng  õ thu  Òn,®¬n  Þ  t  ti   v thu  Ö  Ý   ã  l ph c tr¸chnhiÖm   Ëp    l b¶ng    kª,chøng  õvµ  ép  è  Òn thu ® îccña  t   n s ti       th¸ngtr cvµo  ©n    í  Ng s¸ch t¹ Kho     i b¹c Nhµ   íc,M ôc  theo  ¬ng    ¹i­ Kho¶n    ¹ng ¬ng    n  35  Ch ­ Lo     ­H t øng. Trêng  îp   h  tæng  è  Òn    îcvîtqu¸ 20  iÖu ®ång  ×  Æt   ï cha  n   ú  ¹n  ép, s ti thu ®       tr   th m d  ®Õ k h n   c¬ quan  thu  Ý   Én  ph v ph¶i lËp    b¶ng    kª,chøng  õ,nép  t  ngay  µo  ©n   v Ng s¸ch  Nhµ   íc,kh«ng  n  ph¶i®îi®Õ n   µy  th¸ngsau.    ng 5    ­Hµng    n¨m  ¬  c quan    Ö  Ý  thu l ph ph¶im ë   è    s s¸ch theo dâiriªngc¸ckho¶n          thu  Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp  µ    l ph c gi ph v c¸c kho¶n    Ý   ôc  ô  chiph ph v cho  Öc  theo  vi thu  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ     èng    µ  ¹  l k to¸nth kª v t iTh«ng   µy.Cuèi n¨m  tn     quyÕt    Öc    ép;sö  ông  è  Ö  Ý  îct¹m  ÷l¹ cïng víi to¸nvi thu,n   d s l ph ®   gi     i     Õt to¸n quy     kinh phÝ   ña  n  Þ  íic¬    c ®¬ v v   quan  Õ  µ  ¬  thu v c quan  µichÝnh  ïng  Êp. N Õ u   t  c c  cuèin¨m, kh«ng    Õt  è  Ö  Ý  ¹m  ÷ l¹ th× ph¶inép  µn  é  µo  ©n       chih s l ph t gi       i   to b v Ng
  3. 3 s¸ch Nhµ   íc.Trêng  îp cã    n  h   nhu  Çu  ÷l¹sè  Ö  Ý  a  ö  ông  Õt    ¸p  c gi     l ph ch s d i h ®Ó ® øng cho  n¨m  sau  ×  th ph¶i® îc c¬      quan  µichÝnh  ïng  Êp  ng    t  c c ®å ý b»ng    v¨n b¶n.Sè  Òn ®Ó   ¹® îctæng  îp vµo  Õ   ¹ch thu,chitµichÝnh    ti   l     i h  k ho         n¨m  sau. 2.V Ò   Ý  Þch  ô,phÝ  û    Öc    ph d v  u th¸cvi cho  êinícngoµithuªnhµ. ng        a) Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   4  b¶n  Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  56/CP  µy  ng 18/9/1995,doanh    nghiÖp  Þch  ô  d v kh«ng  îc thu  Ý   û  ®   ph u th¸ccao  ¬n      Þhîp ®ång    h 2% gi¸tr     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 7  b¶n  Quy  Õ. ch b)  êng  îp  Tr h bªn  ã  µ  c nh cho  thuª ®i    thuª dÞch  ô    ùc  Ön  ét    v ®Ó th hi m hoÆc   ét  è  Çn  Öc  m s ph vi trong toµn  é    ¹t®éng  Ò     b c¸c ho   v cho  êi níc ngoµi ng       thuªnhµ  :xincÊp  Êy  Ðp, t×m    nh     gi ph   kh¸ch thuªnhµ, ký  îp ®ång    µ...     h  thuªnh   ; hoÆc   êng  îp lµm  Þch  ô  tr h  d v cho  i îng ®i  ®è t   thuªnhµ, c¬      quan  µm  Þch  ô  ld v ® îc phÐp    thu  Ý   Þch  ô. PhÝ   Þch  ô  ph d v  d v thu  cho  çi  ¹t®éng  Þch  ô  m ho   d v trong m ét  Çn  Þch  ô  îcphÐp      ld v®  thu theo møc    ù tho¶  Ën  ÷a haibªn  gi¸t   thu gi     (bªn cung cÊp dÞch vô  vµ  bªn nhËn  dÞch vô), ng kh«ng ® îc vît  nh  qu¸  2.000.000 ®ång    iÖu®ång).   (haitr   Khi thu  Ý   Þch  ô    ph d v hoÆc   Ý   û  ph u th¸c,®¬n  Þ  ph¶icÊp    n     v thu    ho¸ ®¬ thanh    to¸ncho  êinép.§èivíi ng         cã  µ  bªn  nh cho  thuª,ho¸ ®¬n  µy  µchøng  õ    n l  t  ®Ó     nh    Ý  ¹t®éng  x¸c®Þ chiph ho   cho    µ. thuªnh 3.V Ò   Üa  ô  ùc hiÖn    ¹ thuÕ.   ngh v th   c¸clo   i Bªn  cho  thuª nhµ   µ    v c¸c  doanh  nghiÖp  Þch  ô  ã  ¹t ®éng   d v c ho   kinh  doanh  Ò   v cho  êi níc ngoµi thuªnhµ  ng         ph¶ixuÊt tr×nh  Êy  Ðp,  îp  ng      gi ph h ®å cho thuªnhµ, ®¨ng  ý,kª khaivíic¬      k       quan  Õ  a   ¬ng  ¬icã  µ    thu ®Þ ph (n   nh cho thuª)nép    ¹  Õ  µ      c¸c lo ithu v c¸c kho¶n  thu kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   (nÕu  ã)vµo  ©n  c  Ng s¸ch Nhµ   íc,cô  Ó      n   th nh sau: a) Thu Õ     m«n  µi: b Bªn  ã  µ  c nh cho  thuªvµ      c¸c doanh nghiÖp  Þch  ô  d v ph¶inép  Õ    thu m«n   bµitheo    quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   Õ  lu   thu m«n  µi.Trêng  îp trong n¨m  u   íi b  h    ®Ç m   ra kinh doanh  µ   êi®iÓ m   kinh  m th   ra  doanh  µo  th¸ng cuèi n¨m  ×  v 6      th trong  n¨m    ®ã ph¶inép    50%   (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)sè  Õ    thu m«n  µic¶  b   n¨m. b) Thu Õ   µ,®Êt;tiÒn thuª®Êt.   nh        Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µ     c nh cho  thuª ph¶i nép  Õ   µ, ®Êt      thu nh   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õ  µ,®Êt.N Õ u   µtr ng  îp thuª®Êt  ña  µ   íc     thu nh     l  ê h     c Nh n   th×  ph¶i nép  Òn    ti thuª ®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Òn  lu   ti thuª ®Êt    hiÖn  µnh.Trêng  îp chñ  µ  û  Òn  h   h  nh u quy cho  êikh¸c cho    µ  × ngêi ng     thuªnh th     ® îcuû  Òn    quy (theo®o¹n  §iÒu  cña    2  4  b¶n  Quy  Õ     µnh  Ìm  ch b¸n h k theo NghÞ     ®Þnh  CP)  56­ ph¶inép  Õ  µ  t    thu nh ®Ê hoÆc   ép  Òn thuª®Êt  n ti     theo quy  nh     ®Þ cña  ph¸p luËt.   c)Thu Õ     doanh  thu: ­ Bªn cho  thuª nhµ    ph¶i nép  Õ     thu doanh  thu  µng  h th¸ng lµ 10%   êi    (m   phÇn  tr¨m) trªndoanh     thu  Þu  Õ. Doanh  ch thu   thu  Þu  Õ   µ toµn  é  è  ch thu l   bs tiÒn  vÒ   thu  cho  êi níc ngoµithuªnhµ    ng         ghi trong hîp  ng    ®å thuªnhµ. Trêng      hîp      gi¸ghi trong hîp  ng    ®å thuª nhµ  Êp  ¬n    th h møc     Ýnh  Õ  dông  ¹  gi¸t thu ¸p  ti ®Þa  ¬ng  Bé  µichÝnh  ph do  T   quy  nh  ®Þ (b¶n  quy  nh  Ìm  ®Þ k theo  th«ng   µy) tn   th× doanh    Þu  Õ  Ýnh  thu ch thu t theo    Ýnh  Õ  dông  ¹  a   ¬ng    gi¸t thu ¸p  ti®Þ ph do Bé  µichÝnh  T  quy  nh. ®Þ
  4. 4 Trêng  îp  h bªn  i  ® thuª nhµ      tr¶ b»ng  ¹itÖ  ngo   chuyÓn  æi,  ® doanh    thu chÞu  Õ   thu ph¶i ® îc quy  æi  §ång  Öt Nam      ® ra  Vi   theo  û gi¸chÝnh  t    thøc    do Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   ép  Õ. b t   i n thu N Õ u   êithuªnhµ    Òn thuªtr ccho  Òu  ng     tr¶ti     í  nhi th¸ng,nhiÒu    n¨m, doanh    thu chÞu  Õ  µ toµn  é  è  Òn ngêithuª®∙    íc,bao  å m   sè  Òn      th l   b s ti       tr¶tr   g c¶  ti chi söa  ÷a, x©y  ùng  ¹ nhµ..  ngêi thuªtr¶(nÕu  ã).Trêng  îp  ch   d li   .do       c  h trong thêi    gian thuªcã  iÒu     ® chØnh      t¨ng gi¸cho thuªnhµ  ×    th doanh    Þu  Õ  îc thu ch thu ®   tÝnh  ¹theo gi¸míitõthêi®iÓ m   iÒu  l i          ® chØnh    ë®i. gi¸tr   ­ Doanh    nghiÖp  Þch  ô, m«i  í ph¶inép  Õ  d v  gi i     thu doanh  hµng  thu  th¸ng  lµ15%   êil¨m  Çn    (m   ph tr¨m)trªndoanh    Þu  Õ. Doanh    Þu  Õ     thu ch thu   thu ch thu lµtoµn  é  è  Òn thu vÒ   ¹t®éng  Þch  ô,m«i  í cho  êinícngoµithuª   b s ti     ho   d v  gi   i ng        nhµ theo hîp ®ång.    d.Thu Õ   îtøc:   l  i a)  èi víic¸c  §   doanh nghiÖp  îc phÐp   ®  cho  êi níc ngoµi thuª nhµ, ng           doanh  nghiÖp  Þch  ô  d v ph¶ih¹ch    â  µng,chÝnh    Õt    to¸nr r   x¸c k qu¶  ¹t®éng  ho   cho thuª nhµ, kÕt      qu¶  ¹t®éng  Þch  ô, t¹m  ép  Õ  î tøc  µng  ho   d v  n thu l   i h th¸ng,  thanh  Õt    Õ  îtøc c¶  quy to¸nthu l     n¨m  i theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý,kª ®Þ v® k   khai, ép  Õ  îtøc theo híng dÉn  ña  ¬   n thu l    i     c c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ý. thu tr     l Trêng  îp tiÒn cho    µ  îcthanh    íccho  Òu  h    thuªnh ®   to¸ntr   nhi n¨m, nép  Õ    thu doanh    ét  Çn  thu m l theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     trªn,   Õt      ®Þ t i 3.cnªu    quy to¸nn¨m, lî khi   i tøc chÞu  Õ  îcx¸c®Þnh      thu ®     nh sau: Tæng   Thu Õ   doanh  Chi phÝ  îp   h Lîi    tøc doanh    thu thu ®∙  ép   n lý, îp lÖ    h chÞu  Õ =   thu        ­         cña  n¨m hµng  n¨m  Sè  n¨m  ∙    Òn ® tr¶ti   Õt to¸n quy   V Ý   ô: N¨m   d  1966 C«ng    ty kinh doanh  µ  Ën     ã  ¹t®éng    nh Qu A c ho   cho thuªnhµ,theo hîp ®ång  ý  Õt  íi        k k v   ®i    µ: bªn  thuªl .Thêigian thuª10          n¨m. . Gi¸ cho     thuª quy  æi  ®ång  Öt    ® ra  Vi Nam  theo  îp  ng  µ 30  iÖu h ®å l   tr   ®ång/n¨m. .§iÒu    kho¶n  thanh    to¸ntrong hîp ®ång: Bªn  i         ® thuªthanh    to¸n150  iÖu tr   ®ång sau    ý  îp ®ång    íc5  khik h   (tr¶tr   n¨m). .Chi phÝ  îp lý, îp lÖ  ña  ¹t®éng     h       c ho   h cho    µ  ©n    thuªnh ph bæ cho  n¨m; 1    10  iÖu®ång. tr   .Thu Õ     doanh    ∙  ép  thu ® n n¨m  1966  ép  lÇn  (n 1  cho  n¨m)  µ: 5  l 150  ®  10%   15  iÖu®ång Tr. x  =  tr   Lîi   Þu  Õ  µng    ch thu h tøc n¨m  theo c«ng    thøc lµ:   150  ®   Tr.® Tr. ­15      ­  Tr.®   17  ®  10   =  Tr.
  5. 5      5        n¨m b)  èi víic¸c c¸ nh©n,  chøc  §      tæ  (kh«ng  ph¶ilµ doanh     nghiÖp) tuú    theo  t×nh  ×nh  Æc   iÓ m   ña  a   ¬ng  µ  h ® ® c ®Þ ph v quy  nh  ña  Ët  Õ  ®Þ c Lu thu doanh  thu,thuÕ  îtøc,c¬    l     quan  Õ  a  ¬ng  ùctiÕp qu¶n  ýtæ  i thu ®Þ ph tr     l   chøc    Õ  thu thu lî tøc,theo  ×nh     i h thøc  khai hoÆc   ×nh  kª    h thøc kho¸n  i  íitr ng  îp  ép  ®è v   ê h n thuÕ  î tøc kho¸n trªndoanh    ¬   l    i    thu.C quan  Õ    vµo  µiliÖu ®iÒu    thu c¨n cø  t    tra cã  Òn  n  nh  îtøc chÞu  Õ    Ýnh  è  Õ  îtøc ph¶inép  n¨m   quy Ê ®Þ l    i thu ®Ó t s thu l     i   c¶  vµ  ¹m  hµng  t thu  th¸ng,kÓ   tr ng  îp  Òn    c¶  ê h ti thuªnhµ  îc thanh    íc cho    ®  to¸ntr   nhiÒu  th¸ng,quý, n¨m.      Thu Õ   î tøc  ép  ïng  íithuÕ   li  n c v  doanh  thu theo    quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  Õ. thu c) Trêng  îp    h Bªn  cho thuªnhµ  îc Bªn    ®  thuªnhµ    Òn  íc cho  Òu    tr¶ti tr   nhi th¸ng,nhiÒu    n¨m  µ  ∙  ép  Õ  v ® n thu theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy, nhng  ×  ý tn   v l  do  µo    îc quyÒn  û  îp  ng  n ®ã ®   hu h ®å thuª nhµ    theo quy  nh  ®Þ kho¶n  §iÒu  4  15  cña b¶n Quy  chÕ  ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  56/CP  ngµy  18/9/1995 th× sÏ® îcc¬          quan  Õ  thu xem   Ðt hoµn    è  Õ  ∙  ép  x  tr¶s thu ® n cho  êi th   gian kÓ   õkhihuû  á    t    b hoÆc   Ê m     îp ®ång  Õu  ã  y    å  ¬  ch døt h   n c ®Ç ®ñ h s chøng  tõchøng    minh.  4. V Ò   ü  µ  éc  ë  ÷u  µ   íccã    qu nh thu s h Nh n   cho  êinícngoµithuª.§èivíi ng            Quü   µ  éc së  ÷u  µ   ícchuyÓn  nh thu   h Nh n   sang  ¬ng  ph thøc kinh doanh      giao cho    c¸c C«ng      tychuyªn kinh doanh  µ      nh qu¶n  ý,theo  l  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ 61­   µy  CP ng 5/7/1994  ña  Ýnh  ñ, n Õu   ã  c Ch ph   c cho  êi níc ngoµi thuª th× ng          toµn  é  è  Òn  b s ti thuªthu  îc sÏ ® îc x¸c ®Þnh  µ doanh  cña    ®        l  thu  c«ng    ¹t ty,ho   ®éng  µy  n ph¶i® îch¹ch to¸nriªngvµ          ph¶inép  Õ    thu theo LuËt ®Þnh.     II   ö   ý  PH¹ M IX L VI  . 1­ Tæ     chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m     ch viviph quy  Õ   ch cho  êinícngoµi, ­ ng      ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµithuªnhµ  ¹  Öt Nam   ×  Þ   ö  ýtheo        ®Þ cën       ti Vi   th b x l   quy ®Þnh  ¹    Òu        vµ  Òu  cña  t i §i 17, 18, 19, 20  §i 21  c¸c b¶n quy  Õ   ch ban  Ìm  k theo  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  CP   µy  9­ ®Þ c Ch ph s 56­ ng 18­ 1995. 2­ C¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc,c¸ nh©n  ép  Ë m   Òn  Õ, tiÒn  ¹t    n ch ti thu   ph   theo quy  nh  × ngoµiviÖc  ®Þ th     ph¶inép    è  Õ    ®ñ s thu hoÆc   Òn ph¹ttheo    ti     quy ®Þnh,  çi  µy  ép  Ë m   Þ   ¹t 0,2%   m ng n ch b ph   theo Th«ng   45  t TC/TCT   µy  ng 1/8/1996 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh    BT  h  thih N§22/CP  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õ  îc ph¹tnép  Ë m   i  íic¸c ®èi îng  c¬  thu ®     ch ®è v     t do  quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu thuÕ. thu tr     l    3­  äi  êng  îp  M tr h thu  Òn  ¹t ph¶i sö  ông  ti ph    d chøng  õ  t thu  Bé   µi do  T   chÝnh  (Tæng  ôc  Õ) thèng  Êt ph¸thµnh. c thu   nh     4­ ViÖc    qu¶n  ý,sö  ông  è  Òn  ¹tthu ® îcthùc hiÖn  l  d s ti ph         theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ  Ön  µnh.   v thu hi h IV.Tæ     CHøC   ù C   Ö N TH HI
  6. 6 1­ C¸c  ¬    c quan  chøc  µ    ©n  ang  tæ  v c¸ nh ® cho  êinícngoµithuªl¹ nhµ  ng          i thuéc së  ÷u  µ   íc,n Õu  ã  Êy  Ðp  ña  ¬    h Nh n   c gi ph c c quan  ã  Èm  Òn  µ  ã  c th quy vc hîp  ng  ®å thuªnhµ  îp  Ö  µ   n   êi®iÓ m     h l m ®Õ th   1/4/1996  a  Õt  ¹n,th×  îc ch h h   ®   tiÕp tôc cho     thuª®Õ n   Õt  ¹n  îp ®ång, vµ  îchëng: 15%   ®èivíic¬    h h h   ®    (     quan,   tæ chøc),20%   ®èivíic¸ nh©n)    Þ hîp  ng    (     gi¸tr   ®å thuªnhµ  µng    h th¸ng kÓ   õ   t  ngµy  ban  µnh  h NghÞ   nh  è  CP.  è   ®Þ s 56  S cßn  ¹ ph¶inép  µn  é  µo  ©n   l i   to b v Ng s¸ch Nhµ   íct¹ Kho  ¹c Nhµ   ícM ôc  "TiÒn    µ,m Æt   t,m Æt   íc",   n  i   b  n  21  thuªnh   ®Ê   n  ch¬ng,lo¹     ikho¶n,h¹ng ¬ng  ,   t øng. Bªn  cho    ¹nhµ  thuªl   i ph¶inép    ¹ thuÕ    c¸clo   i theo LuËt ®Þnh, doanh    ­       thu ® îcx¸c®Þnh    µn  é  è  Òn ® îchëng     trªnto b s ti     theo tûlÖ  trªn.     nªu  Côc  Õ  thu tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm       tæ chøc    ép  è  Òn  thu n s ti thuªcßn  ¹     l i85%   ®èivíic¬  : (     quan, tæ    chøc),80%   ®èi   (  víi   ©n)  µo  ©n    nh c¸ v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n Khihîp ®ång    µ  Õt  êih¹n,th× nh÷ng  µ  éc diÖn     thuªnh h th       nh thu   quy  nh   ®Þ trªnph¶i® îcsö  ông      d theo ®óng    ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  µ   íc.    h c Nh n Riªng  i  íi®èi  îng  µ c¸  ©n  ®è v   t l   nh (c«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   c«ng  ©n  íc d n  ngoµi®Þnh    ¹  Öt Nam)  Ön  ang    cti Vi   hi ® cho  êi níc ngoµithuªl¹ nhµ  éc ng         i thu   së  ÷u  ña  µ   íc ViÖt Nam,  h c Nh n     th«ng qua c«ng   ty hoÆc   Ý  x nghiÖp  chuyªn   kinh doanh  µ  t  íi®©y   äit¾t lµ C«ng      nh ®Ê (d   g      ty chuyªn kinh doanh  µ) ® îc     nh     Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  µnh  Ëp  µ  ¬ th l v giao   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýviÖc  l  cho  êinícngoµithuªnhµ  ¹ ®Þa  ¬ng  ng        ti  ph theo    quy ®Þnh   ña  c NghÞ   nh   ®Þ 389/H§BT  µy  ng 10/11/1990  ña  éi  ng  é  ëng  c H ®å b tr (nay lµ Ch Ýnh  ñ) vµ     ph   Th«ng   è  t s 03/TT­ ngµy  LB  8/4/1991  ña    é  ©y   c Liªnb X dùng   ­ Lao  ng, Th¬ng  ®é   binh ­ X∙  éi­ Néi vô    µi chÝnh  íng dÉn    µnh     h      ­T   h  thih NghÞ   nh  ãi trªn,th×  ®Þ n    c«ng    ty chuyªn kinh doanh  µ  ã    nh c tr¸chnhiÖ m       thu vµ  nép toµn bé  sè  tiÒn thuª nhµ  nµy trong thêi  gian hîp ®ång  ký tr c í  18/9/1995  ã  Öu  ùc vµo  ©n   c hi l   Ng s¸ch Nhµ   íc theo    n  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  ts 08/LB­ ngµy  TT  10/2/1993 nãitrªn.    2­  Òn    Ò   ¹t®éng  Ti thu v ho   cho  êinícngoµi,ngêiViÖt Nam   nh      ng           ®Þ cë níc ngoµi thuª nhµ  ¹  Öt        t iVi Nam   îc ® a  µo  ©n   ®  v Ng s¸ch  µ   íc theo    Nh n   quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ývµ  ©n  Êp  ©n  l   ph c Ng s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h 3­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ  tn c hi l     k t  k v thay thÕ    Th«ng t sè 03/TT­ ngµy  LB  13/5/1992  ña    é  ©y  ùng    û   c Liªnb X d ­ U ban  Ët gi¸Nhµ   íc v   n  quy  nh    èithiÓu  ®Þ gi¸t   cho thuªnhµ  dông  i  íingêi níc ngoµi,ngêi gèc    ¸p  ®è v          ViÖt Nam   nh      ícngoµil trót¹ ViÖt Nam.  ÷ng    ®Þ cën    u    i     Nh quy  nh  Ò   ÷ng  ®Þ v nh kho¶n  Ng ©n   thu  s¸ch  µ   íc tr c ®©y   i  íiho¹t®éng  Nh n   í   ®è v     cho  êi níc ngoµi ng       thuªnhµ    íi   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ    é,  µnh, qu¸ tr     n cv m ®Ò ngh c¸c B ng   Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  µ    ¬    ph v c¸cc quan  ªnquan  li   ph¶n  ¶nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy B¶N   QUY   NH     Ý NH   ®Þ GI¸ T THU Õ   Dô NG   ¸P  CHO   êIN íC  O µI, NG êIVIÖT   NG   NG     NA M   NH       íC  ®Þ C ë N NGO µI  THUª  µ   ¹IVIÖT  NH T   NAM (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è  TC/CSTC   µy  th¸ng9    ts 51  ng 9    n¨m  1996  cña  é  µichÝnh  íng dÉn    BT  h  c¸ckho¶n    ©n  thu Ng s¸ch Nhµ   íc®èi víi ¹t   n     ho   ®éng  cho  êinícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµithuªnhµ  ¹ ViÖt  ng      ng     ®Þ cë n      t i Nam)
  7. 7 I.NGUYªN   ¾ C     T CHUN G 1. Møc     Ýnh  Õ    gi¸t thu cho  êi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ng           ®Þ cën   ngoµithuªnhµ  ¹  Öt Nam   ¹      ti Vi   tib¶n  quy  nh  µy  dông      nh    ®Þ n ¸p  ®Ó x¸c ®Þ c¸c kho¶n  Ých  ép  µo  ©n   tr n v Ng s¸ch  µ   íc theo  Nh n   nghÜa  ô  ña  v c bªn  cho thuª  nhµ, trong tr ng  îp gi¸ghitrong hîp ®ång     ê h          thuªnhµ  Êp  ¬n    ¹    th h gi¸t i b¶n    quy ®Þnh  µy. n 2. B¶n    quy  nh    Ýnh  Õ  µy    ông  ®Þ gi¸t thu n ¸p d cho  «  Þ  ¹   µ Hµ   éi ® th lo i l   N   I vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh.Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è    ph quy  nh   ®Þ møc     Ýnh  Õ  gi¸t thu cho    «   Þ  c¸c ® th kh«ng  ph¶ilµ lo¹        i (quy  nh  I ®Þ trong B¶n    quy  nh  µy) phï hîp  íit×nh  ×nh  ô  Ó  ¹  a   ¬ng  ng  ®Þ n   v  h c th t i®Þ ph nh kh«ng  îc ®  thÊp  ¬n  h 50%   møc     gi¸quy  nh  ¹  ®Þ tiB¶n quy  nh  µy. Trêng  îp    ©y  ®Þ n  h khix dùng  møc    gi¸cho    µ  ¹ ®Þa  ¬ng  Êp  ¬n  thuªnh t i  ph th h 50%   møc    gi¸quy  nh  ¹ ®Þ ti   B¶n quy  nh  µy  ×  ®Þ n th ph¶itrao ® æi  µ  ã    Õn  èng  Êt b»ng         v c ý ki th nh   v¨n b¶n cña  é  µichÝnh. BT  3.C¸ch  Ýnh:TÝnh    t   theo c«ng    thøc: Gi¸nhµ    cho  Õ                        thu                          theo tõng lo¹          i   =    Gi¸(quy ®Þnh  ña  a  ¬ng) x 1  K      c ®Þ ph     +    diÖn  Ých  ö  ông                        t sd                        Trong  :    µ h Ö   è  ®ã K l   s khu  ùc  v trong  éi thµnh  µ  n  v ven  éi thuéc  õng  n  t thµnh  è,thÞ    ph   x∙(quy ®Þnh  ¹ phÇn  I .   t  i II ) II  . MøC     Dô NG   GI¸¸P  CHO   õNG   ¹INH µ   T LO   THEO   Ö N   Ý CH   ö   ô NG. DI T SD 1. Ph ©n   ¹  µ: §èi víinhµ    lo inh       cho thuª ® îc ph©n  µm  lo¹     l 3  i theo      nh quy ®Þnh  ña  é  ©y  ùng,gå m: c BX d   ­Nhµ   Ötthù;   bi   ­Nhµ   c  Ëp;   ®é l ­Nhµ     chung  . c 2.DiÖn  Ých  ö  ông:   t sd DiÖn  Ých  ö  ông  îcph©n  t sd ®  theo m ôc  ch  ö  ông    ®Ý s d trongng«inhµ,     bao  å m     ¹ : g c¸clo i ­ DiÖn  Ých  Ýnh:bao  å m   Ön  Ých    t ch   g di t phßng  ñ,phßng  ng   kh¸ch,phßng    lµm  Öc,phßng    µ  Õp, khu  Ö   vi   ¨n,nh b   v sinh. ­DiÖn  Ých  ô:bao  å m     t ph   g ban  c«ng,ga        ra xe,kho,nhµ  êng  ùc. .   th tr . ­ DiÖn  Ých  ©n,  ên: bao  å m   Ön  Ých  ©n,  êng  i    t s v  g di t s ® ® (trong khu«n    viªnthuéc ph¹m        ving«inhµ,biÖtthù), ên         v hoa,c©y    c¶nh...
  8. 8 ­  Ön  Ých  Di t kh¸c:bao  å m     g c¸c c«ng  ×nh  Ó  tr th thao  : b Ó   ¬i,s©n  nh   b  ch¬i, ©n  Çn  ît .  s qu v . . 3.Møc      ông    gi¸¸p d cho  «  Þ  ¹ I(Hµ  éi vµ  ® th lo    i N   TP.  å   Ý   H Ch Minh). §¬n  Þ:USD/m 2/th¸ng v  STT Møc   gi¸: BiÖt  ù th Nhµ   c  Ëp ®é l Nhµ   chung   c 1 DiÖn  Ých  Ýnh t ch 22 20 10 2 DiÖn  Ých  ô t ph 10 8 6 3 DiÖn  Ých  ©n, vên t s  3 ­ ­ 4 DiÖn  Ých  t kh¸c 5 ­ ­ 4­ Riªng  i  íic¸c ng«i nhµ  ã    ®è v       c gi¸cho thuª ® Æc   Öt kh«ng    bi   theo    tiªu chuÈn  ©n  ¹  ph lo ihoÆc   c¸ch ®Þnh    ña    gi¸c b¶n  quy  nh  µy  :C¸c  µ nhµ  ®Þ n nh   to   nhiÒu  Çng  t chuyªn dïng      ®Ó cho  êinícngoµithuªlµm    ng         v¨n phßng  idiÖn, ®¹     ho¹t ®éng  kinh doanh.. th× ¸p dông  theo møc  gi¸   .  trung b×nh  lµ 40  USD/m2/th¸ng,kh«ng  ©n  Öttheo tÇng    ph bi     hay khu  ùc;. . v . II   © N   ¹IKHU   ù C IPH . LO   V Tuú  Ýnh  ×nh  ô  Ó  ña  çi  µnh  è, thÞ    ã  Ó  ©n  tõ 2  t h c th c m th ph   x∙ c th ph ra    ®Õ n   khu  ùc    ©y  ùng  3  v ®Ó x d b¶ng    ï hîp víithùc tÕ,h Ö   è  gi¸ph           s khu  ùc    v (K) ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: Khu  ùc v Trung  © m t CËn   trung  © m t Ven  éi n TrÞ  è  s (K) 0,00 ­0,01   ­0,02   1. Khu  ùc  v trung  ©m   µnh  è, thÞ    µ   t th ph   x∙:L khu  ùc  ã  Ët    ©y  v cm ®é x dùng  µ  Ët    ©n    v m ®é d c cao  Êt thµnh  è,thÞ    ång  êitho¶ m∙n  trong nh   ph   x∙.§ th     2    3    Èn  Ò   tiªuchu v trung t©m:  Ýnh  i     Ch tr  kinh tÕ; V¨n  ­    ho¸    Ó  ôc  Ó  ­ th d th thao;  Du  Þch.Cã   Ö   èng  Þch  ô  l   h th d v c«ng  éng  Ën  Ön,®ång  é. c thu ti   b 2. Khu  Ën    c trung  ©m:  µ  t L khu    s¸ttrung  ©m   µnh  è, thÞ    ã    t th ph   x∙,c c¸c trung t©m   ô    ph (trung t©m   Ën, phêng).M Ët    ©y  ùng, m Ët    ©n      qu     ®é x d   ®é d c võa  ph¶i.Cã   Ö   èng  Þch  ô    h th d v c«ng  éng  Ën  Ön  c thu ti (giao th«ng,diÖn  ­     n íc. .t ng  i ®ång  é. . ¬ ®è   ) b 3. Khu  ùc    v ven  éi thµnh,néi thÞ:Bao  å m     ïng    n       g c¸c v s¸tkhu  Ën  c trung  t©m   ã    u   èi  c c¸c ®Ç m giao  th«ng  ang  ® trong qu¸ tr×nh ®«   Þ    Ö   èng       th ho¸.H th dÞch  ô  v c«ng  éng  a  Ën  î  µn  c ch thu l iho chØnh. ,
  9. 9 ThÝ   ô:V Ò   Öc    ông  Ö   è  d   vi ¸p d h s khu  ùc:Gi¸1m2  ña  v   c ng«inhµ    cho  thuª  t¹  ikhu  ùc  v trung t©m  µnh  è    th ph hoÆc   Þ    µ100.000  ng  ×  òng  th x∙l   ®å th c 1m2   cña ng«inhµ  ã  ïng c¸c®iÒu  Ön    Ëy  ng  ¹ khu  ùc  Ën    cc     ki nh v nh t   i v c trung t©m  µ   l  90.000  ng; vµ  ¹ khu  ùc  ®å   t   i v ven  éithµnh,néithÞ  µ80.000  ng. n      l  ®å
Đồng bộ tài khoản