intTypePromotion=1

Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
77
lượt xem
2
download

Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn kho bạc Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  52 /1999/TT­B T C  n g µ y   B t  c 07 th¸ng 05 n¨ m  1999 H í ng d É n  t¹ m ø n g  v è n  h o  b ¹ c N h µ  n íc  K ch o  n g © n  s¸ch n h µ   íc n C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 25/CP  µy  ng 05/04/1995  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  chøc  é  v quy h v tæ  b m¸y  ña  Ö   èng  c h th Kho  ¹c Nhµ   íctrùc b  n    thuéc Bé  µichÝnh;   T  § Ó   ¶m   ® b¶o    Çu  iÒu  µnh  ©n  yªu c ® h ng s¸ch nhµ  íc;   n Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  Öc  ¹m  T  h d th hi vi t øng  èn  ¹m  êinhµn  çi v t th   r  cña  Kho  ¹c Nhµ   íccho  ©n  b  n  ng s¸ch nhµ  ícnh    n   sau: I/ u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Kho  ¹c Nhµ   íct¹m    b  n   øng  èn  ¹m  êinhµn  çicho  ©n  v t th   r  ng s¸ch nhµ  íc   n  th«ng qua  é   µi chÝnh  ®èi víing©n  BT  (    s¸ch trung  ng),Uû   ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ®èivíing©n    ph tr       (    s¸ch c¸c tØnh,thµnh  è       ph trùcthuéc trung ¬ng) ®Ó   ¸p          ® øng      Çu      ån    a  Ëp  c¸cyªu c chikhingu thu ch t trung   kÞp. 2.ViÖc  ¹m    t øng  èn  v Kho  ¹c Nhµ   íccho  ©n  b  n  ng s¸ch nhµ  ícph¶i® îcc¬    n     quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh:  èi víing©n  c th quy quy ®Þ §   s¸ch trung  ng  Bé   ëng  ¬ do  tr Bé   µi chÝnh  Õt  nh.  èivíing©n  T  quy ®Þ §   s¸ch c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr     trung  ng  Tæng   ¬ do  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc quyÕt  nh     ¬  ë  ¹n b Nh n   ®Þ trªn c s h   møc   ¹m  t øng  cho    a   ¬ng  ∙  îc Bé   ëng  é   µi chÝnh  c¸c ®Þ ph ® ®   tr BT  phª  Öt. duy   ViÖc  ¹m  t øng  èn  v Kho  ¹c Nhµ   íc ph¶i®¶m   b  n    b¶o kh«ng  ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸c nhiÖ m   ô  v thanh        ña  to¸nchitr¶c Kho  ¹c Nhµ   íc.Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  b  n  b  n   quy tõ chèi thùc  Ön  ¹m      hi t øng  trong  êng  îp  ån  ©n  tr h t ng kh«ng    ¸p  ®ñ ® øng    c¸c nhu  Çu  c thanh  to¸n,     tr¶. chi 3. C Êp   ©n    ng s¸ch  Ën  ¹m  nh t øng  ã  c tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn  ¹m      sd v t øng cña Kho  ¹c Nhµ   íc ®óng  ôc  ch  îc duyÖt,hoµn    ¹m  b  n  m ®Ý ®    tr¶t øng  y   ,  ®Ç ®ñ ®óng  ¹n  µ  h v thanh  to¸n cho    Kho  ¹c  µ   íc m ét  b Nh n   kho¶n  Ý     è  èn  ∙  ph trªns v ® t¹m øng  theo quy  nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. Ng ©n   ®Þ c B tr BT    s¸ch nhµ  íc cÊp    n  nµo  ¹m  t øng  × cÊp    ã  th   ®ã c tr¸chnhiÖ m   µn    ¹m    ho tr¶t øng  cho Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n íc,ng©n    s¸ch trung ¬ng      kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   µn        ho tr¶c¸c kho¶n  ¹m    t øng vèn Kho  ¹c Nhµ   íccña  ©n  b  n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 4. ViÖc  ¹m    t øng  èn  ¹m  êinhµn  çicña  v t th   r  Kho  ¹c  µ   íc cho  ©n  b Nh n   ng s¸ch  µ  íc chØ   îc thùc  Ön  ¹  nh n   ®  hi t i Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  µ  b Nh n   ¬ v Kho  ¹cb  Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.Kho  ¹c Nhµ   ícquËn, huyÖn, n    ph tr         b  n      thÞ    x∙,khu  ùc  v kh«ng  îcphÐp  ¹m  ®  t øng  cho  Êt kú  i t ng nµo. b   ®è  î   II/ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  Q
  2. 2 1.M ôc  ch  ¹m    ®Ý t øng  èn: v Kho  ¹c  µ   íc t¹m  b Nh n   øng cho  ©n  ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch  a   ®Þ ph¬ng      Õt c¸cnhu  Çu  ®Ó gi¶iquy     c sau: ­ C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn cña  ©n    ng s¸ch nhµ  íc®∙      n   ghitrong dù      to¸n ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt;   c th quy phª duy   ­ C¸c    kho¶n    t  Êt nh:kh ¾c  ôc  Ëu  chi®é xu     ph h qu¶ thiªntai    ôt  ï hôt   , l,    b∙o b thu ng©n    s¸ch ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt;  ®  c th quy duy ­ C¸c  ù      d ¸n,c«ng  ×nh ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tr   tx d c b¶n  ∙  îcghitrong dù    ®®      to¸n ng©n  s¸ch  ng  Çn  y  nh c ®È nhanh  Õn    ùc  Ön    ti ®é th hi ®Ó mang   ¹  Öu    lihi qu¶ kinhtÕ.   2.H¹n    møc  ¹m  t øng  èn: v ­  ¹n  H møc   ¹m  t øng  èn  µ møc    nî tèi®a   v l  d     Kho  ¹c  µ   íc øng    b Nh n   cho ng©n s¸ch nhµ  íctrong n¨m  µichÝnh.   n    t  ­ Hµng    n¨m    vµo  ù        ©n  c¨n cø  d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íc;Kho  ¹c Nhµ     n  b  nícTrung  ng  ×nh Bé   ëng  é   µi chÝnh  Öt  ¹n    ¬ tr   tr BT  duy h møc  ¹m  t øng  èn  v Kho  b¹c Nhµ   íc cho  ©n    n  ng s¸ch trung  ng; h¹n  ¬  møc   ¹m  t øng  èn  v cho  ©n  ng s¸ch   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng.     ph tr       ­ Trªn c¬  ë  ¹n      s h møc   ¹m  t øng  èn  v Kho  ¹c Nhµ   íc ®∙  îc Bé   ëng  é  b  n   ®   tr B Tµi chÝnh    phª  Öt;Tæng   duy   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Öc  ¹m  b Nh n   hi vi t øng  èn  v Kho  ¹c Nhµ   íccho  ©n  b  n  ng s¸ch c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung      ph tr       ¬ng    ã  khic nhu  Çu  ¹m  c t øng. ­  êng  îp  ¹m  Tr h t øng  îtqu¸  ¹n  v  h møc  ph¶i ® îc Bé   ëng  é   µi chÝnh      tr BT  quyÕt ®Þnh.   3.Thñ  ôct¹m    t   øng: 3.1.T¹m    øng  èn  v cho  ©n  ng s¸ch trung  ng          ¬ : Khi ph¸tsinh nhu  Çu  ¹m    c t øng, Vô   ©n     Ng s¸ch Nhµ   íc lËp  Êy    Þ   ¹m    n  gi ®Ò ngh t øng  ã    Õn  ña  (c ý ki c Kho  b¹c Nhµ   ícTrung  ng) tr×nh Bé   ëng Bé   µi chÝnh    n  ¬    tru   T   xem   Ðt quyÕt  nh.  x  ®Þ C¨n  quyÕt  nh  ña  é   ëng,Kho  ¹c Nhµ   ícphèihîp víi ô   ©n  cø  ®Þ c B tr   b  n        Ng V s¸ch  Nhµ   ícthùc hiÖn. n    3.2.T¹m    øng  èn  v cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng: Khi ph¸tsinh nhu  Çu  ¹m    ph       ct øng, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ã    ph tr       c c«ng    µ  v¨n v lËp giÊy ®Ò   Þ  ¹m      ngh t øng  (theo m É u   nh  Ìm) göiKho  ¹c Nhµ   ícTrung    ®Ý k    b  n  ­ ¬ng  phª  Öt.Uû   duy   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  l  d nguån  èn  ¹m  v t øng  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v cam   Õt  µn    k ho tr¶Kho  b¹c Nhµ   ícc¶  èc  µ  Ý  ng  êih¹n.   n   g v ph ®ó th   Trong  êng  îp sè    Þ  ¹m  tr h   ®Ò ngh t øng  ña    c c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  îth¹n  ¬ v  møc   ¹m  t øng  ∙  îc duyÖt; Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  ®®    b Nh n   ¬ tr×nh Bé  ëng  é  µichÝnh    tr BT  xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    4.Thêih¹n  ¹m      t øng  µ    åit¹m  v thu h   øng: 4.1.Thêih¹n t¹m        øng: ­  èi víic¸c kho¶n  §     øng cho  ©n  ng s¸ch trung  ng  Bé   ëng  é   µi ¬ do  tr BT  chÝnh  Õt ®Þnh. quy  
  3. 3 ­  èi víic¸c kho¶n  ¹m  §     t øng cho  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  Tæng   ®Þ ph do  Gi¸m  ®èc Kho  ¹c Nhµ   ícquyÕt  nh  èi®a  b  n  ®Þ t   kh«ng    th¸ng cho  çi  Çn  ¹m  qu¸ 12    mlt øng. ­ §èivíic¸c kho¶n  ¹m         t øng  ã  êih¹n    th¸ng do  é   ëng  é   µi c th   trªn12    B tr BT  chÝnh  Öt. duy ­Ng ©n    s¸ch trung ¬ng,ng©n        s¸ch ®Þa  ¬ng    ph ph¶ihoµn    ¹m    tr¶t øng    cho Kho  ¹c Nhµ   íctheo  ng  êih¹n  ∙  b  n  ®ó th   ® cam   Õt k trong giÊy ®Ò   Þ  ¹m      ngh t øng,   trõtr ng  îp ® îcphÐp    ¹n  î cña   ê h     gia h n   Tæng  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íchoÆc   b  n  cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT  4.2.Thu  åit¹m    h   øng: Tríc khi®Õ n   ¹n     h thu  åi t¹m  h  øng  ngµy, Kho  ¹c  µ   íc chñ  ng  15    b Nh n   ®é th«ng  víi ¬  b¸o    quan  µichÝnh    ¾p  Õp  ån quü  ©n  c t  ®Ó s x t  ng s¸ch hoµn    ¹m    tr¶t øng.  èi víic¸c  §   kho¶n  ¹m  t øng  ∙ ® qu¸  ¹n, Kho  ¹c  µ   íc ® îc quyÒn  ù h  b Nh n     t  ®éng  Ých tån quü  ©n  tr     ng s¸ch ®Ó     åinî;®ång  êith«ng  cho  ë  µi   thu h     th   b¸o  ST  chÝnh    Ët    ®èivíing©n  ­ V gi¸(     s¸ch  a   ¬ng),Vô   ©n   ®Þ ph   Ng s¸ch Nhµ   íc (®èi   n    víi ©n   ng s¸ch trung ¬ng).     5. PhÝ   ¹m    t øng: C¬     quan  µichÝnh  t  thanh    to¸ncho Kho  ¹c Nhµ   ícm ét  b  n  kho¶n  Ý   Ýnh    è    î t¹m  ph t trªns d n   øng, c¨n  vµo  è  µy  ùc  Õ  ¹m    cø  s ng th t t øng.   Møc  Ý  ¹m  ph t øng  èn v cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc® îc¸p dông  èng  Êt lµ0,2%/   n     th nh       th¸ng (30  µy) tÝnh    è    î t¹m    ng   trªns d n   øng. PhÝ   ¹m    t øng  îcKho  ¹c Nhµ   íc ®  b  n  h¹ch to¸nvµ  ö  ông      sd theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  6. H¹ch    Õ     to¸nk to¸n,b¸o      c¸o:C¸c  kho¶n  ¹m  t øng, hoµn    ¹m    tr¶t øng, phÝ     øng  èn  îc h¹ch  v ®  to¸n theo  ôc  ôc ng©n    m l  s¸ch  µ  íc hiÖn  µnh  µ  nh n   h v theo  ®óng quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT    ­ §Þnh  ú    k (th¸ng,quý, n¨m)      Kho  ¹c  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc b Nh n       ph tr   thuéc trung ¬ng  c¸o t×nh  ×nh  ¹m      b¸o    h t øng, thu håit¹m        øng  öiKho  ¹c Nhµ   g  b  nícTrung  ng.   ¬ III/T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. C¸c  n   Þ   ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc,c¸c c¬  b Nh n     quan  µichÝnh  Çn  èi hîp t  c ph     chÆt  Ïtrong viÖc  Õ   ¹ch ho¸ c¸c kho¶n      ©n  ch     k ho       thu,ching s¸ch,®«n  c      ®è thu nép, ®¶m     b¶o  Öc  ¹m  vi t øng  µ  ö  ông  èn  îp  ý,kÞp  êi,cã  Öu  vsd v h l  th   hi qu¶,   hoµn    y    µ  ng  ¹n. tr¶®Ç ®ñ v ®ó h   2. C¸c  n  Þ    ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íc theo  âi chÆt  Ï t×nh  ×nh  ån  ©n  b  n  d  ch   h t ng cña Kho  ¹c  µ   íc trªn®Þa   µn. Trong  êng  îp  Õu   ån  ©n  b Nh n     b  tr hn t ng Kho  ¹c b  Nhµ   íct¹ ®Þa  ¬ng  n    i ph kh«ng          Çn    ®ñ ®Ó chitr¶, c b¸o ngay  Ò   v Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n ícTrung  ng      Õt kÞp  êi.   ¬ ®Ó gi¶i quy   th   3. Th«ng   µy    t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 84TC/KBNN   µy  ng 17/11/1995  ña  c Bé   µi chÝnh  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  T  v c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý; C¸c    15  k t  k  quy ®Þnh  íc ®©y   ña  é   µi chÝnh  µ  tr   c BT  v Kho  ¹c Nhµ   íc vÒ   Öc  ¹m  b  n   vi t øng  èn  v cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íctr¸víi   n    i Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h
  4. 4 U BND   tØnh,thµnh  è..       C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   ph .                                           éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc                                § l    do   ph Sè:.. . ...                          .ngµy.. .  . . ...                        ..   . . , . .th¸ng.. .n¨m  . . . . . .. . . Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  t¹ m ø n g  v è n n h µ n  r çi  K h o  b ¹ c N h µ  n í c  (Theo  Th«ng   è  ts 52/1999/TT­ BTC   ña  é  µichÝnh  µy  c BT  ng 07/05/1999) Kho  ¹c  µ   ícTrung  ng  b Nh n   ¬ KÝnh  öi: g  § Ó   ¸p  ® øng  nhu  Çu    ña  ©n  c chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph trong khinguån       thu cha  Ëp  t trung kÞp,®Ò   Þ      ngh Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng: b  n  ¬ 1/T¹m    øng  ån ng©n  ü  t  qu Kho  ¹c Nhµ   íccho  ©n  b  n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   ­Sè  Òn b»ng  è:   ti   s ­Sè  Òn b»ng  ÷:   ti   ch 2/Thêih¹n  ¹m      t øng:kÓ   õngµy  ¹m    t  t øng 3/ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  l  s d ngu vèn  ¹m  t øng  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v cam   Õt  µn    y   ,  k ho tr¶®Ç ®ñ ®óng  ¹n  gèc  µ  Ý  h c¶  v ph cho  Kho  ¹c Nhµ   íc.N Õ u     êih¹n  îct¹m  b  n  qu¸ th   ®   øng,   Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  ù®éng  Ých tån quü  ©n  b  n   quy t  tr     ng s¸ch tØnh      åi   ®Ó thu h   t¹m  øng. Gi¸m  c  ë  µi chÝnh VËt           ®è S T   ­ gi¸       TM.  û   U ban  ©n   © n   nh d tØnh  Chñ   Þch   t ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ ­ ý kiÕn  cña  KBNN  tØnh, thµnh  Duy Öt  ña  c KBNN   TW:  phè: §ång   ý cho NS§P  ¹m  t øng: ­K Õ   ¹ch thu NS     ho     tØnh  trongquý: .. . .............  ng,   . . ............t®å   û ­Tån  ü    qu KBNN   Ön  ¹   hi t i : thêih¹n.. . ............   . . ............ ­Sè    ît¹m    d n   øng  Ön  ¹ : hi t i ­ Cã   Ó  ¹m    th t øng  . . .....  ng  .. . .....t®å û cho NS§P,  êih¹n .. . ........ th     . . ........ Hµ   éi,ngµy.. th   . N  . ¸ng..  n¨m  . ..  Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .    .   ..  Tæng  Gi¸m  c  ®è KBNN Gi¸m  c  ®è KBNN  
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2