Thông tư 52/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư 52/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 109/2002/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 52/2003/TT­B T C  n g µ y   20 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   viÖc  öa ® æ i, b æ  su n g  th«ng t 109/2002/TT­B T C   s v Ò  p h Ý  sö  d ô n g  ® ên g  bé C¨n cø ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001, NghÞ     ®Þnh   57/2002/N§­   sè  CP ngµy  3/6/2002 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ Sau    ý  khi cã  kiÕn cña  Quèc  Bé  phßng  trao ®æi    Giao  vµ    víiBé  th«ng  vËn  ,Bé    t¶i  Tµi chÝnh  híng dÉn söa  æi, bæ   ®   sung  ®èi  îng  t miÔn  phÝ sö  dông  êng  ®èi víixe  ® bé      chë   îng vò  lùcl   trang ®ang    hµnh qu©n  quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   109/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  6/12/2002 cña  TµichÝnh  sau:   Bé    nh  1. Thay    thÕ ®o¹n:"Riªng xe      chë   îng vò  lùcl   trang ®ang    hµnh  qu©n  îc ®   hiÓu      «    chë  lµc¸c xe  t« ca  kh¸ch,xe  t« t¶icã    «      mui  che  ® îcl¾p  Æt  vµ    ® ghÕ  ngåi trong thïng xe, mang          biÓn  mµu     sè  ®á (kh«ng  ph©n  biÖt cã    chë  qu©n  hay  kh«ng  chë qu©n)” quy    ®Þnh   i®iÓm     t¹  4.e,môc   I phÇn    II   , I Th«ng   sè  t 109/2002/TT­ BTC  ngµy  6/12/2002  cña  Tµi chÝnh, b»ng  Bé      ®o¹n: "ri     ªng xe  chë   îng vò  lùc l   trang ®ang    hµnh qu©n  îchiÓu    «    ®   lµ xe  t« chë ngêi cã      tõ 12  chç ngåitrëlªn,xe  t« t¶icã        «      mui  che  ® îc l¾p  Æt  vµ    ® ghÕ  ngåitrong thïng       xe, mang    biÓn  mµu     sè  ®á (kh«ng  ph©n  biÖt cã    chë  qu©n  hay  kh«ng  chë  qu©n)". 2. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng C«ng  b¸o.Kh«ng          truythu,truyhoµn  tiÒn phÝ  dông  êng  ®èi víi   qu©n    sö  ® bé      xe  c¸c sù cña  Quèc  Bé  phßng  tõ 12  cã    ®Õn     chç  díi30  ngåi®∙    nép  hoÆc  cha nép  phÝ  ícngµy  tr   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản