intTypePromotion=1

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
100
lượt xem
5
download

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 52 T C/T C T  n g µy  16 th¸ng  n¨ m  1997 8  h íng d É n  thùc  Ö n  Hi Ö p  ® Þ n h   hi tr¸nh ®¸n h  thu Õ  hai lÇn gi÷a Vi Öt N a m   vµ c¸c n íc C¨n  c¸c v¨n b¶n  cø      ph¸p    luËthiÖn hµnh  thuÕ      vÒ  lî tøc,thuÕ    i thu nhËp  doanh  nghiÖp, thuÕ    thu nhËp ®èi    víingêi cã  nhËp    thu  cao  thuÕ  vµ  ®èi    víi ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   §Ó     thihµnh    c¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    hai lÇn gi÷a ViÖt Nam         víi c¸cníccã      hiÖu      lùcthihµnh    t¹ ViÖtNam; i   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    viÖc thùc hiÖn    mét  quy  sè  ®Þnh cña    c¸c HiÖp  ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    nãitrªn(d   hailÇn      íi ®©y  îcgäilµHiÖp  ®       ®Þnh)  sau: nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g  c ñ a Hi Ö p  ® Þ n h  P 1.§èit      îng nép  thuÕ  thuéc diÖn    ®iÒu  chØnh  cña  HiÖp  ®Þnh: HiÖp  ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    ¸p dông         îng c    hailÇn    ®èi víi ®èi t   trócña  c¸c ViÖt Nam   cña    HiÖp    vµ  níc ký  ®Þnh   víiViÖt Nam     gåm:      c¸c c¸ nh©n, c«ng    ty vµ    tæ  bÊt kú  chøc  nµo     îng chÞu  lµ®èi t   thuÕ cña ViÖt Nam     còng  cña    nh  níc ký kÕt HiÖp  ®Þnh    víiViÖt Nam     ®èi    víitoµn  c¸c kho¶n  bé    thu nhËp hay    tµi s¶n cña  ®èi îng ®ã     vµo      t   c¨n cø  c¸c tiªuthøc nhµ      tró,thêigian  tró, ë, n¬i c      c    trôsë    ®iÒu  hµnh, trôsë      ®¨ng    ký,®Þa   ®iÓm  thµnh  lËp  chøc  tæ  kinh doanh    hay    vµo    tiªuthøc nµo  c¨n cø  bÊt kú      kh¸ccã    tÝnh  chÊtt ¬ng  tù. Tæng côc  thuÕ híng dÉn  thÓ      x¸c ®Þnh   îng nép    cô  c¸c c¨n cø    ®èi t   thuÕ  theo quy    ®Þnh  trªn. nªu  2.Ph¹m        vil∙nhthæ: HiÖp ®Þnh  chØ  îc¸p dông  ®     trong ph¹m        vil∙nhthæ, l∙nhh¶i,vïng ® Æc           quyÒn kinh tÕ    thuéc chñ    quyÒn quèc    giacña ViÖtNam   cña      kÕt    vµ  c¸cnícký  HiÖp  ®Þnh   víiViÖtNam.   3.C¸c      lo¹ thuÕ  i thuéc diÖn    ®iÒu  chØnh  cña  HiÖp  ®Þnh: 3.1.HiÖp    ®Þnh  chØ    ¸p dông        i ®èi víic¸c lo¹  thuÕ ®¸nh        trªnlîtøc hoÆc   i thu nhËp  ViÖt Nam   c¸c nícký    do    vµ      kÕt  ban  hµnh hiÖn hµnh hoÆc  trong t  ­ ¬ng  . lai T¹iViÖtNam,    i     c¸clo¹ thuÕ    thuéc ph¹m        vi¸p dông  cña  HiÖp  ®Þnh  gåm: a. ThuÕ   itøc  lî  theo LuËt ThuÕ   itøc, lî   LuËt ThuÕ   thu nhËp  doanh  nghiÖp, LuËt    KhuyÕn  khÝch §Çu   trong    t níc,LuËt §Çu   níc ngoµi t¹  t     iViÖt  Nam   LuËt DÇu   vµ    khÝ; b.ThuÕ       thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao; c.ThuÕ     chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµitheo LuËt §Çu           tnícngoµit¹ ViÖt    i   Nam; d.ThuÕ       thu nhËp    tõtiÒn b¶n    quyÒn;
  2. 2 e. ThuÕ   i lî tøc    ®èi      víic¸c h∙ng tµu biÓn    níc ngoµi ho¹t®éng  iViÖt     t¹    Nam; f.ThuÕ       lî tøc  i ®èi      víic¸c nhµ thÇu    níc ngoµi ho¹t®éng  iViÖt Nam       t¹    kh«ng  theo c¸ch×nh      thøc quy    ®Þnh    t¹ LuËt §Çu     i   tnícngoµit¹ ViÖtNam;     i   g.ThuÕ     chuyÓn  nhîng vèn;   h.C¸c  i   lo¹ thuÕ        lîtøc,thuÕ    i thu nhËp  kh¸choÆc  ¬ng    c¸clo¹ thuÕ    t tùnh    i   nªu    tõ ®iÓm     (a)®Õn       (g)trªn®©y   îc ban  ®   hµnh  i t¹ ViÖt Nam     sau nµy (nÕu  cã). 3.2.Ngoµi c¸c lo¹        i thuÕ ®¸nh vµo      lî tøc hoÆc   i thu nhËp    nãi trªn,trong     mét  HiÖp  sè  ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  ViÖt Nam   ký          ®∙  víi níccßn    c¸c ¸p dông      c¸c lo¹  ®èi víic¶    i thuÕ ®¸nh vµo    tµis¶n.Trêng        hîp ph¸tsinh viÖc    ®¸nh  thuÕ    gi÷a ViÖtNam   mét    kÕt        hailÇn      vµ  nícký  ®èi víi s¶n,Bé    tµi   TµichÝnh    sÏ cã híng dÉn  thÓ.   cô  3.3.C¸c  i   lo¹ thuÕ    kh¸cnh    thuÕ doanh    thu,thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ      tiªu thô ® Æc     biÖt,thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  kh«ng thuéc ph¹m        vi¸p dông  cña HiÖp  ®Þnh. 4. C¨n  tÝnh    cø  thuÕ, thuÕ    suÊt,quy    ®Þnh   vÒ miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ  theo HiÖp ®Þnh  cho    c¸c ®èi îng c    t   trócña  ViÖt Nam   c¸c níc ký    vµ      kÕt  hiÖp  ®Þnh    víiViÖt Nam   îc x¸c ®Þnh    ®     theo    c¸c §iÒu kho¶n quy ®Þnh  thÓ  i cô  t¹  tõng HiÖp    ®Þnh. Tæng  côc  thuÕ  híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh  nµy. II. æ  c h ø c thùc hi Ö n  Hi Ö p  ® Þ n h:  T §Ó     c¸cquy  ®Þnh    t¹ HiÖp  i ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    ViÖtNam   ký  hailÇn    ®∙  víic¸c níc ® îc thùc hiÖn            ®óng  ®Çy   vµ  ®ñ,  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  híng vµ    dÉn  tæ  vÒ  chøc  thùc hiÖn  sau:   nh  1. NhiÖm   vµ    vô  quyÒn h¹n cña Tæng  côc thuÕ trong viÖc thùc hiÖn  HiÖp  ®Þnh: Theo  quy dÞnh  i t¹ HiÖp  ®Þnh,      c¸c níc ®Òu  ph¶icö      ®¹idiÖn  cña m×nh  (gäilµNhµ      chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn)    lýc¸c c«ng  ®Ó xö      viÖc  ªnquan  li   ®Õn   viÖc thùc hiÖn    HiÖp  ®Þnh.      §èi víiViÖt Nam,    ChÝnh  phñ  giao  ®∙  cho  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  Bé    lµm Nhµ  chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn cña ViÖtNam.      §Ó thùc  hiÖn    c¸c quy ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh,  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  quyÒn  Bé    uû  cho  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ thùc hiÖn      c¸cc«ng viÖc sau: a. Ban    hµnh  b¶n  v¨n  th«ng b¸o hiÖu      lùc thihµnh hoÆc  chÊm     døt hiÖu  lùccña    tõng HiÖp ®Þnh  thuÕ sau    ý  khicã  kiÕn  chÊp thuËn  cña  tr Bé  ëng  Bé  TµichÝnh  th«ng  cña  Ngo¹igiao ViÖtNam;   vµ  b¸o  Bé        b. Nghiªn cøu      so¹n th¶o    b¶n    c¸c v¨n  gi¶ithÝch,híng    dÉn thùc hiÖn      c¸c quy  ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh; c.Tæ     chøc chØ  ®¹o  híng dÉn, kiÓm      vµ      trac¸cCôc  thuÕ  c¸ctæ  vµ    chøc  ® îcuû    nhiÖm    thu trong viÖc    thùc hiÖn    HiÖp  ®Þnh;
  3. 3 d. Nghiªncøu  ®µm       vµ  ph¸n    víinhµ chøc tr¸chcã    thÈm  quyÒn  HiÖp  vÒ  ®Þnh  cña    HiÖp  nícký  ®Þnh    víiViÖt Nam   c¸c tranh chÊp, khiÕu      vÒ        n¹itrong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn        HiÖp ®Þnh ®ßi    háiph¶igi¶i     quyÕt b»ng    tho¶ thuËn    song  ph¬ng  theo quy    ®Þnh cña HiÖp ®Þnh; e. Trao    ®æi th«ng      quan  tinvíic¬  thuÕ    níc ngoµi theo    quy ®Þnh cña  HiÖp  ®Þnh; g. X¸c    nhËn    c¸c chøng    nép  tõ ®∙  thuÕ  ViÖt Nam   ë    cho    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n    nícngoµi(nÕu  yªu    cã  cÇu)       îng ®ã  îcph¸p  ®Ó c¸c ®èi t   ®   khÊu    trõthuÕ  ë    nícngoµi; h. CÊp    giÊy    x¸c nhËn   îng c    ®èi t   trócña  ViÖt Nam     theo  cÇu  yªu  cña    c¸c tæ  chøc,c¸nh©n.     2.Thñ      tôctho¸i     tiÒn thuÕ  tr¶   theo HiÖp    ®Þnh: Trêng   hîp mét ®èi îng ®∙  t   nép  thuÕ  vµo ng©n  s¸ch theo    quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    ViÖt Nam,    nhng theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ HiÖp ®Þnh,  ®èi îng ®ã    t   l¹ i kh«ng ph¶inép    thuÕ hoÆc  nép    tiÒn  qu¸ sè  thuÕ  ph¶inép  i   t¹ ViÖt Nam,      th× ®èi t   cã   îng ®ã  quyÒn  lµm ®¬n    yªu cÇu  hoÆc   quyÒn  uû  cho mét    ®¹idiÖn    hîp ph¸p thay m Æt     ®èi îng    t ®ã yªu  cÇu  Tµi chÝnh  Bé    tho¸itr¶sè      tiÒn  thuÕ ®∙  nép. Trong  êng  nµy, Bé      tr hîp    Tµi chÝnh  híng dÉn  tôc vµ  s¬  thñ    hå  xÐt  tho¸i   tr¶tiÒn thuÕ  sau:     nh  2.1.§èit      îng ph¶igöi®Õn       Tæng  Côc  thuÕ  (Bé    Tµi chÝnh) bé  s¬      hå  xÐt tho¸i     tiÒn thuÕ  tr¶   bao gåm: a. §¬n      xin tho¸i     tiÒn  tr¶ thuÕ (nªu râ      néi dung kho¶n thuÕ    xin tho¸i    tr¶, sè    tµikho¶n  ng©n  vµ  hµng  giao dÞch    cña   îng ® îchëng  ®èi t     tho¸i  thuÕ... ; ) b.GiÊy    chøng  nhËn  trócña    tródo  quan  c    nícc    c¬  thuÕ  cÊp; c. B¶n    sao c«ng chøng  ®¨ng  kinh doanh  ký    trong tr   êng  lµ tæ  hîp    chøc  hoÆc   b¶n sao  chiÕu  hé  trongtr   êng        hîp lµc¸nh©n; d.B¶n    gèc  chøng    tõnép  thuÕ; e. Hîp    ®ång  quyÒn  chøng  uû  cã  nhËn cña C«ng chøng  Nhµ    níc hoÆc   chøng thùc cña  ban    Uû  nh©n d©n  cÊp  thÈm  cã  quyÒn, trong tr     êng     ­ hîp ®èi t îng uû    quyÒn; g. C¸c    chøng      tõ,tµiliÖu kh¸c lµm      c¨n  ®Ó   cø  tho¸itr¶tiÒn      thuÕ  c¬  do  quan  thuÕ  quy  ®Þnh. 2.2.Tæng     Côc thuÕ kiÓm     s¬    tra hå  xin tho¸itr¶ tiÒn      thuÕ theo HiÖp  ®Þnh, tr×nh Bé        TµichÝnh    ra quyÕt ®Þnh    tho¸i  thuÕ. 2.3.C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  tho¸i     tiÒn  tr¶ thuÕ  cho   îng nép  ®èi t   thuÕ, Vô    Ng©n  s¸ch Nhµ      níclµm      thñ tôc tho¸i     tiÒn thuÕ. tr¶     Trêng    hîp ph¶itho¸i       tiÒn thuÕ  tr¶   b»ng ®ång  tiÒn nícngoµihay        ph¶ichuyÓn    tiÒn thuÕ  tho¸i     vµo    tr¶ tµikho¶n  i   t¹  ngoµitheo  níc   yªu  cÇu  cña  ®èi îng  t nép  thuÕ,  Ng©n   Vô  s¸ch Nhµ       níc sÏ lµm thñ tôc thanh  to¸n theo    chÕ     ®é hiÖn  hµnh  ching©n  vÒ    s¸ch Nhµ      nícb»ng  ngo¹itÖ.   2.4.Trong    60    thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  hå  xintho¸i   ®ñ  s¬      tiÒn tr¶   thuÕ,Bé      TµichÝnh   sÏhoµn  thµnh      thñ tôctho¸i     tiÒn thuÕ  tr¶   hoÆc   v¨n b¶n  cã    tr¶lêi   . 3.Gi¶iquyÕt khiÕu        n¹i:
  4. 4 Theo  quy ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh,  êng  tr hîp mét  ®èi îng  trócña  t c    ViÖt  Nam  thÊy r»ng viÖc nép thuÕ cña m×nh  kh«ng    víinh÷ng  phï hîp    quy  ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh  th× ®èi  îng    thÓ  t ®ã cã  khiÕu        quan  thÈm  n¹ilªn c¸c c¬  cã  quyÒn    îc gi¶iquyÕt.Bé    ®Ó ®       Tµi chÝnh  híng dÉn tr×nh tù khiÕu    gi¶i     n¹ivµ    quyÕt khiÕu    sau:   n¹inh  3.1.§èit   cã     îng ®ã  thÓ  khiÕu    n¹itheo tr×nh tù ® îcquy        ®Þnh  trong ph¸p    luËtViÖtNam       còng  quy  nh  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    cña  ViÖtNam   gi¶i   vÒ    quyÕt  khiÕu n¹i. 3.2.§èi t ®ã   thÓ     îng  cã  khiÕu      n¹itrùc tiÕp    lªnTæng  Côc thuÕ (Bé    Tµi chÝnh)    mµ kh«ng theo    c¸c tr×nh      tù gi¶iquyÕt khiÕu    nªu  ®iÓm   n¹i®∙  ë  3.1  trªn. ViÖc khiÕu    n¹inµy  îcgi¶i ®     quyÕt theo thêigian quy          ®Þnh  §iÒu  ë  kho¶n  "Thñ    tôctho¶ thuËn    song ph¬ng" cña      c¸cHiÖp  ®Þnh. 3.3.Tæng    côc  thuÕ ViÖt Nam     thay m Æt   Tµi chÝnh    Bé    xem     gi¶i xÐt vµ    quyÕt    c¸c khiÕu  . n¹i Trong  êng    tr hîp cÇn  thiÕt, Tæng côc ThuÕ  ViÖt Nam       sÏ ®µm  ph¸n    víinhµ  chøc tr¸chcã    thÈm   quyÒn   vÒ HiÖp ®Þnh  cña    kÕt  níc ký  HiÖp ®Þnh    víiViÖt Nam         ®Ó gi¶iquyÕt  khiÕu   n¹ib»ng mét tho¶ thuËn song  ph¬ng. 3.4.Tæng     côc ThuÕ  ViÖt Nam     chÞu tr¸chnhiÖm     phèi hîp        víic¸c Nhµ  chøc tr¸chcã    thÈm   quyÒn    vÒ HiÖp  ®Þnh  cña    íc ®∙  HiÖp  c¸c N   ký  ®Þnh   víi ViÖt Nam         ®Ó gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu      n¹ivÒ thuÕ  cña    c¸c ®èi  îng  t c tró cña    nh÷ng    phïhîp víi níc®ã        quy ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh. 4.§iÒu    kho¶n    thihµnh: Th«ng   t nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy    c¸c HiÖp ®Þnh b¾t ®Çu   hiÖu  cã  lùcthi    hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2