Thông tư 53/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư 53/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 53/2003/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N ÁP D NG CH THU I V I VĂN PHÒNG LU T SƯ, CÔNG TY LU T H P DANH Căn c Pháp l nh lu t sư s 37/2001/PL-UBTVQH10 do U ban Thư ng v qu c h i thông qua ngày 25/7/2001; Căn c Ngh nh s 94/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh lu t sư; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n ch thu áp d ng i v i Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh và cá nhân hành ngh lu t sư như sau: A/ I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh ư c thành l p và ho t ng theo Pháp l nh lu t sư ngày 25/7/2001 và các văn b n hư ng d n Pháp l nh lu t sư. B/ THU VÀ CÁC KHO N N P NGÂN SÁCH: I/ THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT): Ho t ng tư v n pháp lu t, d ch v pháp lý và tham gia t t ng thu c i tư ng ch u thu GTGT v i m c thu su t 10%. Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . Căn c tính thu GTGT là giá tính thu và thu su t. Xác nh thu GTGT ph i n p: S thu GTGT = Thu GTGT - Thu GTGT u vào ư c u ra (1) kh u tr (2) ph i n p
  2. (1)Thu GTGT = Doanh thu (chưa có thu GTGT) x 10% c a d ch v tư v n pháp lu t, d ch u ra v pháp lý, tham gia t t ng Doanh thu (chưa có thu GTGT) c a d ch v tư v n pháp lu t, d ch v pháp lý, tham gia t t ng là toàn b ti n cung ng d ch v (chưa có thu GTGT) bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm ngoài giá d ch v mà Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh ư c hư ng. (2) Thu GTGT u vào b ng (=) t ng s thu GTGT ghi trên hoá ơn GTGT mua hàng hoá, d ch v (bao g m c tài s n c nh) dùng cho ho t ng tư v n pháp lu t, d ch v pháp lý và tham gia t t ng. Vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu , hoàn thu GTGT th c hi n theo quy nh t i Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n th c hi n. II/ THU THU NH P DOANH NGHI P: Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh có thu nh p ch u thu ph i n p thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Phương pháp tính thu , kê khai, n p thu , quy t toán thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n th c hi n. M ts i m hư ng d n c th như sau: *. Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p là thu nh p ch u thu và thu su t. 1. Thu nh p ch u thu : Thu nh p ch u thu (tính theo năm dương l ch ho c năm tài chính) bao g m thu nh p ch u thu t ho t ng d ch v trong nư c, ho t ng d ch v nư c ngoài và thu nh p ch u thu khác. Thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: Thu nh p = Doanh thu tính - Chi phí h p lý + Thu nh p ch u ch u thu thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu thu khác trong trong kỳ tính trong kỳ tính thu (b) kỳ tính thu (c) thu (a) (a). Doanh thu đ tính thu nh p ch u thu : Doanh thu tính thu nh p ch u thu là toàn b ti n cung ng d ch v mà Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh ư c hư ng. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu là th i i m d ch v ã cung ng, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. D ch v ã cung ng ph i m b o m t trong hai i u ki n sau: + Khi d ch v ã hoàn thành.
  3. + Khi có hoá ơn GTGT. (b). Các kho n chi phí h p lý ư c tr tính thu nh p ch u thu : Các kho n chi phí h p lý liên quan n thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu ư c tr tính thu nh p ch u thu bao g m các kho n m c chi phí theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n th c hi n. Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh không ư c tính vào chi phí h p lý các kho n chi phí không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu . (c). Các kho n thu nh p ch u thu khác: - Thu nh p t vi c kinh doanh hàng hoá, d ch v khác t i Vi t Nam. - Chênh l ch v mua, bán ch ng khoán. - Thu nh p t quy n s h u, quy n s d ng tài s n. - Thu nh p t chuy n như ng tài s n, thanh lý tài s n: - Lãi ti n g i, lãi cho vay v n. - Chênh l ch do bán ngo i t . - K t dư cu i năm các kho n: trích trư c không chi h t, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán. - Thu các kho n thu khó òi ã bù p b ng kho n d phòng nay òi ư c. - Thu v ti n ph t vi ph m h p ng kinh t sau khi ã tr ti n b ph t vi ph m h p ng. - Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n . - Các kho n thu nh p t ho t ng kinh doanh d ch v c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. - Các kho n thu nh p nh n ư c t ho t ng kinh doanh d ch v nư c ngoài. 2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: Thu su t thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n th c hi n. III/ THU THU NH P I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO: Cá nhân làm vi c cho Văn phòng lu t sư ho c Công ty lu t h p danh n u có thu nh p cao ph i n p thu thu nh p theo Pháp l nh v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao.
  4. IV/ THU MÔN BÀI: Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh n p thu môn bài theo quy nh t i Ngh nh s 75/2002/N -CP ngày 30/8/2002 c a Chính ph và văn b n hư ng d n th c hi n. Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh n p thu môn bài căn c vào v n ăng ký ghi t i Gi y ăng ký ho t ng theo quy nh i v i các t ch c kinh t . V/ Các kho n n p ngân sách khác: Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh n p ti n s d ng t, ti n thuê t, các kho n thu và thu khác theo quy nh hi n hành. C/ ƯU ÃI, MI N GI M THU : Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh n u có ngành ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph và có các i u ki n khác ư c hư ng ưu ãi mi n, gi m các lo i thu thu nh p doanh nghi p, ti n s d ng t, ti n thuê t (n u có) theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n th c hi n c a B Tài chính. ư c hư ng ưu ãi v thu , Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh ph i ăng ký v i cơ quan thu qu n lý v i u ki n ư c hư ng ưu ãi thu , m c ưu ãi thu . Hàng năm, Văn phòng Lu t sư, Công ty lu t h p danh t xác nh s thu ư c mi n gi m, s thu ã n p, s thu còn ph i n p, s thu n p th a trong quy t toán thu g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a s li u ã kê khai. D/ TH T C ĂNG KÝ THU : Ch m nh t 10 ngày k t ngày ư c c p Gi y ăng ký ho t ng, Văn phòng lu t sư, Công ty lu t h p danh ph i ăng ký n p thu v i cơ quan thu a phương nơi óng tr s và ư c c p mã s thu theo quy nh. Trư ng h p Văn phòng Lu t sư, Công ty lu t h p danh ã ho t ng, nhưng chưa ư c c p Gi y ăng ký ho t ng thì v n ph i n p các lo i thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản