Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 53/2003/TT-BTC ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn ¸p dông chÕ ®é thuÕ ®èi víi V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh C¨n cø Ph¸p lÖnh luËt s sè 37/2001/PL-UBTVQH10 do Uû ban Thêng vô quèc héi th«ng qua ngµy 25/7/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP ngµy 12/12/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh luËt s; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña chÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thuÕ ¸p dông ®èi víi V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh vµ c¸ nh©n hµnh nghÒ luËt s nh sau: A/ §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo Ph¸p lÖnh luËt s ngµy 25/7/2001 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn Ph¸p lÖnh luËt s. B/ ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch: I/ ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): Ho¹t ®éng t vÊn ph¸p luËt, dÞch vô ph¸p lý vµ tham gia tè tông thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT víi møc thuÕ suÊt 10%. V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép: Sè thuÕ = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo GTGT ®Çu ra (1) ®îc khÊu trõ (2) ph¶i nép (1)ThuÕ Doanh thu (cha cã thuÕ
  2. 2 GTGT = GTGT) cña dÞch vô t vÊn ph¸p x 10% ®Çu ra luËt, dÞch vô ph¸p lý, tham gia tè tông Doanh thu (cha cã thuÕ GTGT) cña dÞch vô t vÊn ph¸p luËt, dÞch vô ph¸p lý, tham gia tè tông lµ toµn bé tiÒn cung øng dÞch vô (cha cã thuÕ GTGT) bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ dÞch vô mµ V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh ®îc hëng. (2) ThuÕ GTGT ®Çu vµo b»ng (=) tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, dÞch vô (bao gåm c¶ tµi s¶n cè ®Þnh) dïng cho ho¹t ®éng t vÊn ph¸p luËt, dÞch vô ph¸p lý vµ tham gia tè tông. ViÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thuÕ GTGT thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. II/ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. Mét sè ®iÓm híng dÉn cô thÓ nh sau: *. C¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. 1. Thu nhËp chÞu thuÕ: Thu nhËp chÞu thuÕ (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh) bao gåm thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng dÞch vô trong níc, ho¹t ®éng dÞch vô ë níc ngoµi vµ thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c. Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thu nhËp Doanh thu ®Ó Chi phÝ hîp lý Thu nhËp chÞu thuÕ = tÝnh thu nhËp - trong kú tÝnh + chÞu thuÕ trong kú chÞu thuÕ trong thuÕ (b) kh¸c trong kú tÝnh thuÕ kú tÝnh thuÕ (a) tÝnh thuÕ (c) (a). Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ: Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ toµn bé tiÒn cung øng dÞch vô mµ V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh ®îc hëng. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ thêi ®iÓm dÞch vô ®· cung øng, kh«ng ph©n biÖt ®· thu ®îc tiÒn hay cha thu ®- îc tiÒn. DÞch vô ®· cung øng ph¶i ®¶m b¶o mét trong hai ®iÒu kiÖn sau: + Khi dÞch vô ®· hoµn thµnh.
  3. 3 + Khi cã ho¸ ®¬n GTGT. (b). C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ: C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ ®îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ. (c). C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c: - Thu nhËp tõ viÖc kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh¸c t¹i ViÖt Nam. - Chªnh lÖch vÒ mua, b¸n chøng kho¸n. - Thu nhËp tõ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n. - Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n, thanh lý tµi s¶n: - L·i tiÒn göi, l·i cho vay vèn. - Chªnh lÖch do b¸n ngo¹i tÖ. - KÕt d cuèi n¨m c¸c kho¶n: trÝch tríc kh«ng chi hÕt, dù phßng c«ng nî khã ®ßi, dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n. - Thu c¸c kho¶n thu khã ®ßi ®· bï ®¾p b»ng kho¶n dù phßng nay ®ßi ®îc. - Thu vÒ tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ sau khi ®· trõ tiÒn bÞ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång. - Thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî. - C¸c kho¶n thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña nh÷ng n¨m tríc bÞ bá sãt míi ph¸t hiÖn ra. - C¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ë níc ngoµi. 2. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. III/ ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: C¸ nh©n lµm viÖc cho V¨n phßng luËt s hoÆc C«ng ty luËt hîp danh nÕu cã thu nhËp cao ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. IV/ ThuÕ m«n bµi: V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh nép thuÕ m«n bµi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 75/2002/N§-CP ngµy 30/8/2002 cña ChÝnh phñ vµ
  4. 4 v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh nép thuÕ m«n bµi c¨n cø vµo vèn ®¨ng ký ghi t¹i GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. V/ C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch kh¸c: V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh nép tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, c¸c kho¶n thuÕ vµ thu kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C/ ¦u ®·i, miÔn gi¶m thuÕ: V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh nÕu cã ngµnh nghÒ thuéc c¸c lÜnh vùc ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ vµ cã c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®îc hëng u ®·i miÔn, gi¶m c¸c lo¹i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vµ c¸c Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh. §Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ, V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ qu¶n lý vÒ ®iÒu kiÖn ®îc hëng u ®·i thuÕ, møc u ®·i thuÕ. Hµng n¨m, V¨n phßng LuËt s, C«ng ty luËt hîp danh tù x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m, sè thuÕ ®· nép, sè thuÕ cßn ph¶i nép, sè thuÕ nép thõa trong quyÕt to¸n thuÕ göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu ®· kª khai. D/ Thñ tôc ®¨ng ký thuÕ: ChËm nhÊt 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng, V¨n phßng luËt s, C«ng ty luËt hîp danh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së vµ ®îc cÊp m· sè thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp V¨n phßng LuËt s, C«ng ty luËt hîp danh ®· ho¹t ®éng, nhng cha ®îc cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng th× vÉn ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản