Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
6
download

Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   5 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 9   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2004  Híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 54/2004/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ  tµi chÝnh ng©n s¸ch u ®∙i ®èi víi thµnh phè H¶i Phßng C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16   th¸ng 12 n¨m 2002 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 06   th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng   dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   54/2004/Q§­TTg   ngµy   05   th¸ng   4   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   ng©n   s¸ch  u   ®∙i   ®èi   víi   thµnh phè H¶i Phßng nh sau: A. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG: 1.  Th«ng  t  nµy híng  dÉn thùc  hiÖn  c¬  chÕ   tµi chÝnh  ng©n s¸ch  u  ®∙i  ®èi víi thµnh  phè  H¶i  Phßng  theo QuyÕt  ®Þnh sè  54/2004/Q§­TTg ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ.  2. C¸c c¬ chÕ tµi chÝnh ng©n s¸ch u ®∙i ®èi víi thµnh  phè H¶i Phßng, bao gåm: c¬ chÕ u ®∙i vÒ qu¶n lý ng©n s¸ch  vµ   c¬   chÕ  u   ®∙i   vÒ   huy   ®éng   nguån   vèn   cho   ®Çu   t  ph¸t  triÓn. 3.   Ngoµi   c¸c   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   ng©n   s¸ch  u   ®∙i   quy  ®Þnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   54/2004/Q§­TTg   ngµy   05   th¸ng   4  n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ ®îc híng dÉn thùc hiÖn  theo Th«ng t nµy, Thµnh phè  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh chung  vÒ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ng©n   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt   ng©n  s¸ch nhµ  níc, NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23  th¸ng   6   n¨m   2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p  luËt kh¸c vÒ tµi chÝnh ng©n s¸ch.   B. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ:
  2. 2 I. VÒ c¬ chÕ ng©n s¸ch: 1.   VÒ   thùc   hiÖn   bæ   sung   cã   môc   tiªu   tõ   ng©n   s¸ch  trung ¬ng cho ng©n s¸ch Thµnh phè: Tõ nay ®Õn n¨m 2010, ng©n s¸ch trung  ¬ng thùc hiÖn bæ  sung cã  môc tiªu cho ng©n s¸ch Thµnh phè   ®Ó  hç  trî  thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n quan träng, cã   ý  nghÜa  ®èi víi thµnh phè  H¶i Phßng vµ c¸c tØnh vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé theo  c¸c danh môc c«ng tr×nh  ®∙ quy  ®Þnh t¹i tiÕt a Kho¶n 1  §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh sè  54/2004/Q§­TTg ngµy 05 th¸ng 4 n¨m  2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  Ph¬ng thøc thùc hiÖn nh  sau: Hµng n¨m, tríc ngµy 25  th¸ng 7 n¨m tríc, Së  Tµi chÝnh phèi hîp víi Së  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t  vµ  c¸c Së, ban ngµnh liªn quan tham mu gióp Uû  ban nh©n d©n thµnh phè: trªn c¬ së tæng møc vèn cña dù ¸n   ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®∙ ph©n kú  hµng n¨m;  tiÕn  ®é  triÓn khai dù  ¸n vµ  nhu cÇu vèn triÓn khai thùc  hiÖn dù ¸n trong n¨m kÕ ho¹ch, trong ®ã x¸c ®Þnh râ nguån  ng©n s¸ch Thµnh phè  bè  trÝ, nguån ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî  vµ  c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh göi  Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh  phñ  tr×nh Quèc héi quyÕt  ®Þnh møc bæ sung cã  môc tiªu tõ  ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch Thµnh phè  theo tõng dù  ¸n trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m. 2. VÒ  thëng thu vît dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  hç  trî cã môc tiªu tõ nguån t¨ng thu ng©n s¸ch trung ¬ng:  Hµng   n¨m,   trong   trêng   hîp   cã   sè   t¨ng   thu   phÇn   ng©n  s¸ch trung ¬ng ®îc hëng so dù to¸n ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ  giao;   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   thùc   hiÖn   thëng   vît   thu   cho  Thµnh phè nh sau: 2.1. §èi víi sè t¨ng thu phÇn ng©n s¸ch trung  ¬ng ®îc  hëng so víi dù  to¸n  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao tõ  c¸c  kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch  Thµnh phè  theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc, ng©n  s¸ch thµnh  phè  H¶i Phßng  ®îc thëng møc 30% cña sè  t¨ng  thu nµy, nhng kh«ng vît qu¸ sè  t¨ng thu so víi møc thùc  hiÖn n¨m tríc. Ph¬ng thøc x¸c  ®Þnh møc thëng; nguyªn t¾c  sö  dông tiÒn thëng vµ  ph¬ng thøc h¹ch to¸n ng©n s¸ch  ®èi  víi kho¶n tiÒn thëng thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Môc 17  PhÇn IV Th«ng t 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh. 2.2. §èi víi sè t¨ng thu so víi dù to¸n cña ng©n s¸ch  trung ¬ng hµng n¨m, c¨n cø kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch nhµ  níc vµ nhu cÇu cÇn hç trî cña Thµnh phè, Bé Tµi chÝnh, Bé   KÕ ho¹ch vµ §Çu t b¸o c¸o ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Uû ban Thêng  vô   Quèc   héi   cho   ý  kiÕn,  u   tiªn   hç   trî   cã   môc   tiªu   cho 
  3. 3 ng©n s¸ch Thµnh phè  theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc. Sè  thëng thu vît dù  to¸n ng©n s¸ch vµ  sè  hç  trî  cã  môc tiªu hµng n¨m quy ®Þnh nªu trªn ®îc sö dông theo ®óng  quy  ®Þnh t¹i Môc c Kho¶n 1 §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh 54/2004/Q§­ TTg ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè c¬ chÕ tµi chÝnh ng©n s¸ch u ®∙i ®èi víi thµnh phè  H¶i Phßng. 3. VÒ  huy  ®éng vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶ nguån thu tiÒn  sö  dông  ®Êt cho  ®Çu t  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi trªn  ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng:  §Ó  sö  dông cã  hiÖu qu¶ quü   ®Êt do Thµnh phè  qu¶n lý,  Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè   ®îc øng ng©n s¸ch Thµnh phè  vµ  tõ  nguån huy  ®éng (nguån tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn  ®Þa ph­ ¬ng, nguån huy ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) cho   c¸c dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña ng©n  s¸ch, di chuyÓn c¸c c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh trong néi  thµnh ra ngo¹i thµnh, ra khu c«ng nghiÖp  ®Ó  t¹o quü   ®Êt;  trªn c¬  së   ®ã   ®Êu gi¸ tiÒn giao quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi  s¶n c«ng theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh, t¹o nguån vèn cho  ®Çu t  ph¸t triÓn  vµ  hoµn  tr¶ vèn øng tríc tõ  ng©n  s¸ch Thµnh  phè  vµ  c¸c nguån vèn  ®∙ huy  ®éng.  Ph¬ng thøc thùc  hiÖn  nh sau: ­ C¨n cø quy ho¹ch vÒ  sö  dông quü   ®Êt cña Thµnh phè;  dù  ¸n thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña ng©n s¸ch  ®∙  ®îc c¬  quan  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt  ®Þnh øng ng©n s¸ch  Thµnh phè vµ tõ nguån vèn huy ®éng cho dù ¸n. Møc vèn øng  cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  c¨n cø khèi lîng tiÕn  ®é  thùc hiÖn,  tèi  ®a b»ng møc dù  to¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt;  viÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é cña nhµ  níc vÒ qu¶n lý vèn ng©n s¸ch nhµ níc.  ­ Sè  tiÒn thu  ®îc tõ   ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt thùc  hiÖn hoµn tr¶ nguån  ®∙ øng tõ  ng©n s¸ch Thµnh phè  vµ  tõ  nguån vèn huy  ®éng, phÇn cßn l¹i nép 100% vµo ng©n s¸ch  Thµnh   phè   (thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt)   ®Ó   sö   dông   cho   ®Çu   t  ph¸t triÓn c¬  së  h¹  tÇng thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña ng©n  s¸ch theo quy ®Þnh. ­ Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n thu, chi ng©n s¸ch  ®èi  víi c¸c nhiÖm vô trªn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. II. VÒ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh  cho ®Çu t ph¸t triÓn:
  4. 4 1.  Thµnh  phè  H¶i  Phßng  ®îc  thùc hiÖn  c¬  chÕ  hç  trî  mét phÇn l∙i suÊt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi vay vèn ®Ó   ®Çu t cho c¸c lÜnh vùc cã  kh¶ n¨ng thu håi vèn (®Çu t h¹  tÇng du lÞch,  ®Çu t  c¸c tuyÕn  ®êng giao th«ng; c¸c ho¹t  ®éng dÞch  vô  vÒ  m«i trêng  ®« thÞ, kh¸m ch÷a  bÖnh,  ...)  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Møc hç  trî  vµ  thêi gian hç  trî l∙i suÊt cô thÓ ®èi víi tõng tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi   tõng   lÜnh   vùc   trong   ph¹m   vi   vµ   kh¶   n¨ng   ng©n   s¸ch   cña  Thµnh phè. Së  Tµi chÝnh, Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  c¸c Së,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm gióp Uû  ban nh©n d©n  thµnh phè  H¶i Phßng x¸c  ®Þnh kho¶n chi ng©n s¸ch hç  trî  nµy hµng n¨m  ®Ó  bè  trÝ  dù  to¸n ng©n s¸ch Thµnh phè  tr×nh  Héi  ®ång nh©n d©n thµnh phè  quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh cña  LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Hµng n¨m, c¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch vÒ nguån vèn hç  trî  ph¸t triÓn  chÝnh thøc  (ODA)  vµ  c¸c néi dung  ®∙ cam  kÕt víi c¸c nhµ  tµi trî, u tiªn bè  trÝ  cho thµnh phè  H¶i  Phßng nguån vèn ODA cho c¸c dù  ¸n kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu  håi vèn,  ®Ó   ®Çu t  c¸c dù  ¸n kÕt cÊu h¹  tÇng quan träng  thuéc nhiÖm vô ®Çu t cña ng©n s¸ch Thµnh phè; viÖc bè trÝ  vèn   ®èi   øng   trong   níc   cho   c¸c   dù   ¸n   nµy   do   ng©n   s¸ch  Thµnh phè   ®¶m b¶o. Ph¬ng thøc qu¶n lý  thùc hiÖn theo quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   Nhµ   níc   vÒ   qu¶n   lý   vèn   hç   trî   ph¸t  triÓn chÝnh thøc (ODA). 3.   §èi   víi   nhu   cÇu   vay   vèn   ngoµi   níc   ®Ó   thùc   hiÖn  nh÷ng  dù  ¸n quan träng:  Thµnh  phè   ®îc huy  ®éng  vèn  vay  ngoµi   níc   cho   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   thuéc  nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch Thµnh phè  theo nguyªn t¾c: Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  x©y dùng ph¬ng ¸n, t×m nguån vèn  vay, lÊy  ý  kiÕn Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam tríc khi tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   theo   c¬   chÕ   ChÝnh   phñ   vay   vÒ   cho  Thµnh phè  vay l¹i  ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n c«ng tr×nh theo  ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè. Thµnh phè cã tr¸ch  nhiÖm bè  trÝ  tõ  ng©n s¸ch cÊp Thµnh phè   ®Ó  hoµn tr¶ gèc,  l∙i, c¸c lo¹i phÝ  theo  ®óng c¸c hîp  ®ång vay  ®∙ ký  kÕt  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Tæng møc d nî huy ®éng trong níc theo quy ®Þnh t¹i  Kho¶n 3 §iÒu 8 LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  huy  ®éng ngoµi  níc quy  ®Þnh t¹i Môc 3 PhÇn II cña Th«ng t  nµy kh«ng  ®îc  vît qu¸ 30% tæng møc vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cña ng©n  s¸ch Thµnh phè  theo dù  to¸n Héi  ®ång nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt   ®Þnh   cña   n¨m   ng©n   s¸ch   hiÖn   hµnh   (kh«ng   bao   gåm  nguån vèn ®Çu t tõ nguån vèn huy ®éng vµ vèn ®Çu t c¸c dù  ¸n   tõ   nguån   bæ   sung   cã   môc   tiªu   kh«ng   æn   ®Þnh   tõ   ng©n  s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch thµnh phè ­ nÕu cã). 
  5. 5 C. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. C¨n cø quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  chØ  ®¹o Së  Tµi chÝnh phèi hîp c¸c  c¬ quan liªn quan tæ chøc thùc hiÖn; trong qu¸ tr×nh thùc   hiÖn nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó   xem xÐt gi¶i quyÕt. Ghi chó:   Ngµy 16/6/2004 Bé  Tµi chÝnh ban hµnh C«ng   v¨n   sè   6618   TC/NSNN   vÒ   viÖc   ®Ýnh   chÝnh   Th«ng   t  sè  53/2004/TT­BTC ngµy 9/6/2004 nh sau: Th«ng t  híng dÉn thi hµnh QuyÕt  ®Þnh sè  54/2004/Q§­ TTg ngµy 05/4/2004 cña ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ng©n   s¸ch  u   ®∙i   ®èi   víi   thµnh   phè   H¶i   Phßng   ®Ýnh   chÝnh   söa  thµnh:   Th«ng   t  híng   dÉn   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè  54/2004/Q§­TTg ngµy 05/4/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  c¬  chÕ  tµi chÝnh ng©n s¸ch  u  ®∙i  ®èi víi thµnh phè  H¶i  Phßng. Bé  Tµi chÝnh xin  ®Ýnh chÝnh  ®ã  Uû  ban nh©n d©n thµnh  phè H¶i Phßng biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản