intTypePromotion=1

Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
6
download

Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư 71-TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ về mức thu lệ phí hộ chiếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 54/1998/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 1998 híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 71 TT/LB ngµy 05/12/1991 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao - Néi vô vÒ møc thu lÖ phÝ hé chiÕu C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (Nay lµ Thñ tíng ChØnh phñ) vÒ thèng nhÊt qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ; §Ó bï ®¾p chi phÝ cÇn thiÕt phôc vô viÖc qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, theo ®Ò nghÞ cña Bé Néi vô t¹i C«ng v¨n sè 232/BNV (A11) ngµy 28/3/1998 vµ cña Bé Ngo¹i giao t¹i C«ng v¨n sè 355/NG- LS ngµy 26/3/1998 vÒ viÖc møc gi¸ hé chiÕu míi. Sau khi thèng nhÊt víi Bé Néi vô vµ Bé Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi Th«ng t liªn Bé sè 71 TT/LB ngµy 05/12/1991 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao - Néi vô vÒ Quy ®Þnh viÖc thu tiÒn lÖ phÝ cÊp hé chiÕu, c¸c lo¹i giÊy tê, chøng nhËn cho ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh vµ c tró nh sau: Söa ®æi quy ®Þnh t¹i g¹ch ®Çu dßng thø nhÊt, ®iÓm 1, BiÓu gi¸ thu lÖ phÝ ban hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc III Th«ng t liªn Bé sè 71 TT/LB ngµy 05/12/1991 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao - Néi vô vÒ Quy ®Þnh viÖc thu tiÒn lÖ phÝ cÊp hé chiÕu, c¸c lo¹i giÊy tê, chøng nhËn cho ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh vµ c tró vÒ møc thu lÖ phÝ hé chiÕu (bao gåm c¶ thÞ thùc lÇn ®Çu vµ thu håi hé chiÕu) lµ: 200.000 ®ång (hai tr¨m ngµn ®ång ch½n)/mét cuèn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh kh¸c kh«ng ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i Th«ng t nµy vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé sè 71 TT/LB ngµy 05/12/1991 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Ngo¹i giao - Néi vô vµ Th«ng t sè 26 TC/HCVX ngµy 29/3/1993 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung vÒ chÕ ®é thu tiÒn lÖ phÝ cÊp hé chiÕu c¸c lo¹i giÊy tê chøng nhËn cho ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh vµ c tró. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2