Thông tư 54/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
55
lượt xem
9
download

Thông tư 54/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 54/1999/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/1999/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 54/1999/TT/BTC NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 04/1999/N -CP NGÀY 30/01/1999 C A CHÍNH PH V PHÍ, L PHÍ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c vào Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c (dư i ây g i chung là Ngh nh v phí, l phí), B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG: 1. i tư ng áp d ng Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí và hư ng d n c th t i Thông tư này là các kho n phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, do các cơ quan, t ch c s d ng ti n v n, v t tư, tài s n, tài nguyên ho c ch quy n v b u tr i, lãnh th , lãnh h i (g i chung là tài s n) c a nhà nư c th c hi n thu trong quá trình ph c v các ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, l i ích công c ng ho c ph c v công vi c qu n lý hành chính nhà nư c không mang tính kinh doanh (không h ch toán kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a mình theo quy nh c a pháp lu t), bao g m: a) Các kho n phí quy nh t i m c I, bi u "Danh m c phí, l phí ư c áp d ng" ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n chi ti t t i bi u ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Các kho n l phí quy nh t i m c II, bi u "Danh m c phí, l phí ư c áp d ng" ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n chi ti t t i bi u ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Trong Thông tư này, phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ư c hi u như sau: a) Phí là kho n thu c a ngân sách nhà nư c, do nhà nư c quy nh nh m bù p m t ph n chi phí c a ngân sách nhà nư c u tư ph c v các t ch c, cá nhân ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng ho c l i ích công c ng không mang tính kinh doanh. b) L phí là kho n thu c a ngân sách nhà nư c, do nhà nư c quy nh thu i v i các t ch c, cá nhân ư c nhà nư c ph c v công vi c qu n lý hành chính nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thông tư này không áp d ng i v i các kho n thu sau ây:
 2. a) Phí, l phí thu c phúc l i xã h i, như: b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m lao ng và các lo i b o hi m khác tr c ti p ph c v nhu c u phúc l i xã h i c a ngư i n p và c ng ng, ư c qu n lý theo quy nh c a các văn b n pháp lu t khác. b) Phí (nguy t li m, niên li m) thu theo i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, như: - ng phí ng C ng s n Vi t Nam; Công oàn phí do Liên oàn lao ng Vi t Nam thu, oàn phí do oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh thu. - H i phí do các t ch c, cá nhân t nguy n tham gia t ch c h i, hi p h i óng góp theo i u l ho t ng c a t ng t ch c ó quy nh phù h p v i Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. c) Phí cung ng hàng hoá, d ch v c a các t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, xây d ng, v n t i, thương m i, ăn u ng, d ch v và ho t ng kinh doanh khác (bao g m giá bán hàng hoá d ch v và ph thu qua giá bán hàng hoá d ch v ) ư c qu n lý theo chính sách giá c a nhà nư c quy nh, bao g m: - Các hàng hoá, d ch v do các t ch c, cá nhân t u tư v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. - Các hàng hoá, d ch v do các t ch c, cá nhân nh n v n c a nhà nư c dư i hình th c ti n, tài s n ho c hình th c khác kinh doanh, t ch c h ch toán k t qu kinh doanh và th c hi n nghĩa v thu , thu khác (k c thu s d ng v n) v i ngân sách nhà nư c theo lu t nh. d) Các kho n huy ng các t ch c, cá nhân óng góp vì m c ích xây d ng công trình h t ng, công trình công c ng và công ích khác theo quy nh c a pháp lu t, như kho n thu huy ng nhân dân óng góp xây d ng ư ng sá, nhà văn hoá, b nh vi n, trư ng h c,.v.v. t i a phương vì m c ích công c ng theo quy nh c a Chính ph . ) Các kho n óng góp t nguy n vì m c ích t thi n ho c tài tr cho các ho t ng văn hoá, th d c, th thao mang tính phong trào qu n chúng và không mang tính kinh doanh, như kho n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân l p qu xây d ng nhà tình nghĩa, ng h tr em lang thang cơ nh , tr em nghèo vư t khó, thư ng cho các c u th , v n ng viên.v.v. Trư ng h p, các t ch c, cá nhân (bao g m c nh ng ơn v s n xu t, kinh doanh, d ch v ) th c hi n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c thì ph i qu n lý theo quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v phí, l phí và hư ng d n t i Thông tư này; Vi c huy ng óng góp trái pháp lu t cũng s b x lý theo quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 4. i tư ng n p phí, l phí: Các t ch c, cá nhân ư c cơ quan, t ch c nhà nư c ph c v ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, l i ích công c ng ho c công vi c qu n lý hành chính nhà nư c mà pháp lu t quy nh thu phí, l phí thì ph i n p phí, l phí cho cơ quan thu phí, l phí.
 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh v phí, l phí khác v i quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP và ch thu, n p và s d ng t ng lo i phí, l phí thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. Vi c quy nh c th i tư ng n p, i tư ng không ph i n p phí, l phí theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ho c theo thông l qu c t do cơ quan có thNm quy n ban hành ch thu, n p phí, l phí xác nh. 5. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí: Theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v phí, l phí thì ch nh ng cơ quan, t ch c ư c pháp lu t quy nh nhi m v thu phí, l phí thì m i ư c thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: a) Cơ quan Thu nhà nư c. b) Cơ quan, t ch c s d ng ti n v n, tài s n c a nhà nư c tr c ti p ph c v ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, l i ích công c ng, ph c v công vi c qu n lý hành chính nhà nư c ư c pháp lu t quy nh thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. II- QU N LÝ NHÀ NƯ C V PHÍ, L PHÍ: N i dung qu n lý nhà nư c v phí, l phí bao g m: a) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v phí, l phí. b) T ch c thi hành và hư ng d n vi c thi hành pháp lu t v phí, l phí. c) Ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v phí, l phí. d) Xét, gi i quy t các vi ph m pháp lu t, khi u n i, t cáo v phí, l phí; ) Bãi b , ình ch thi hành các kho n phí, l phí không còn phù h p ho c ban hành trái pháp lu t. 2. Phân c p qu n lý nhà nư c v phí, l phí: a) Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v phí, l phí. b) B Tài chính th c hi n qu n lý nhà nư c v phí, l phí theo thNm quy n ư c Chính ph giao theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 04/1999/N -CP v phí, l phí ư c xác nh t i i m 1, m c này. c) U ban nhân dân t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v phí, l phí trong ph m vi a phương mình, có trách nhi m tham mưu cho H i ng nhân dân t nh ra ngh quy t v ch trương thu phí, l phí t i a phương và th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v phí, l phí thu c thNm quy n ban hành c a a phương.
 4. d) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phí, l phí trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình. 3. ThNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v phí, l phí: a) Danh m c phí, l phí th c hi n th ng nh t trong c nư c do Chính ph ban hành (ngoài các lo i phí, l phí ã ư c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i quy nh t i các Lu t, pháp l nh có liên quan). Trong quá trình th c hi n, c n thi t ph i s a i, b sung thì các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (dư i dây g i chung là B ), U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là t nh) xu t v i B Tài chính B Tài chính t ng h p, trình Chính ph xem xét quy t nh. Trên cơ s danh m c phí, l phí ã ư c cơ quan có thNm quy n nêu t i i m này ban hành, B Tài chính hư ng d n chi ti t lo i phí, l phí ư c áp d ng trong m i danh m c (như bi u ph l c s 1, ph l c s 2 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p, danh m c chi ti t do B Tài chính hư ng d n chưa y , chưa chính xác ho c chưa phù h p thì các B , U ban nhân dân t nh và các cơ quan, t ch c ph n nh k p th i v i B Tài chính B Tài chính nghiên c u, i u ch nh k p th i; N u không ph n nh ho c ph n nh nhưng B Tài chính có văn b n không ch p nh n mà v n ti n hành thu phí, l phí thì s b x lý v hành vi vi ph m pháp lu t phí, l phí. b) ThNm quy n ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí th c hi n theo quy nh t i kho n 2, i u 8 Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph , c th như sau: - Chính ph ban hành ch thu, n p và s d ng i v i m t s lo i phí, l phí có ngu n thu l n, t p trung và th c hi n trong c nư c, như: phí giao thông, l phí trư c b , án phí và l phí toà án.v.v... - B Tài chính ban hành ch thu, n p và s d ng i v i các lo i phí, l phí sau ây: + Lo i phí, l phí áp d ng th ng nh t trong c nư c chưa ư c Chính ph ban hành, không phân bi t cơ quan thu thu c trung ương qu n lý hay thu c a phương qu n lý. + Lo i phí, l phí có t 2 t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên t ch c thu. + Lo i phí, l phí do cơ quan tr c thu c trung ương t ch c thu, không phân bi t lo i phí, l phí ó ch áp d ng trong m t a phương hay nhi u a phương khác nhau. - U ban nhân dân t nh, sau khi có ngh quy t v ch trương thu phí, l phí c a H i ng nhân dân t nh, ban hành văn b n hư ng d n ch thu, n p và s d ng i v i lo i phí, l phí thu c ph m vi a phương và do cơ quan thu c t nh (k c huy n, xã) t ch c thu theo s phân c p c th quy nh t i bi u ph l c s 1, ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này (tr lo i phí, l phí do Chính ph và B Tài chính ban hành).
 5. c) Vi c ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí theo thNm quy n c a B Tài chính và U ban nhân dân t nh ư c th c hi n theo nguyên t c: - Ch ban hành ch thu, n p và s d ng i v i các lo i phí, l phí có tên trong danh m c phí, l phí do cơ quan có thNm quy n nêu t i i m 3a m c này ban hành và quy nh chi ti t lo i phí, l phí ư c áp d ng; N u quy nh thu ho c t ch c thu lo i phí, l phí không do các cơ quan nêu trên ban hành thì s b x lý v hành vi vi ph m pháp lu t phí, l phí. - Sau khi ban hành văn b n quy nh ch thu, n p và s d ng phí, l phí, cơ quan ban hành ph i g i văn b n ã ban hành lên Chính ph báo cáo; i v i văn b n do U ban nhân dân t nh ban hành thì ng th i ph i g i cho B Tài chính (T ng c c Thu ). - Không u quy n cho cơ quan khác ho c cho c p dư i ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí. III- CH THU VÀ N P PHÍ, L PHÍ: 1. M c thu phí, l phí: a) M c thu phí, l phí quy nh b ng s ti n ( ng Vi t Nam ho c ngo i t ) nh t nh ho c b ng t l ph n trăm (%) trên tr giá v n, tr giá tài s n, hàng hoá c a t ng lo i ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, t ng công vi c qu n lý hành chính nhà nư c thu c i tư ng ch u phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. b) Căn c xác nh m c thu phí, l phí: Căn c xác nh m c thu phí, l phí là các chi phí c n thi t, tính ch t, c i m c a t ng lo i ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, t ng công vi c qu n lý hành chính nhà nư c và tình hình kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, có tính n c i m các vùng và thông l qu c t , bao g m: - Chi phí xây d ng, mua s m, duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên và nh kỳ máy móc, thi t b , phương ti n làm vi c,.v.v... ho c thuê ngoài tài s n tr c ti p ph c v công vi c quy nh thu phí, l phí. Chi phí này ư c phân b theo m c hao mòn c a nh ng tài s n ã tr c ti p ph c v công vi c thu phí, l phí. - Chi phí v t tư, nguyên, nhiên, v t li u s d ng trong quá trình th c hi n công vi c quy nh thu phí, l phí. - Chi phí ti n lương, ti n công, các kho n ph c p liên quan t i ti n lương, ti n công theo ch quy nh (k c chi tr ti n thuê chuyên gia, tư v n, n u có). - Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và các kho n b o hi m khác liên quan t i ngư i lao ng th c hi n công vi c quy nh thu phí, l phí theo ch quy nh. - Các chi phí khác tr c ti p ph c v công vi c quy nh thu phí, l phí.
 6. Căn c vào chính sách c a nhà nư c, tình hình kinh t - chính tr - xã h i c nư c và c i m c a các vùng trong t ng th i kỳ, tính ch t - c i m c a t ng lo i ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, t ng công vi c qu n lý hành chính nhà nư c, có tham kh o m c thu lo i phí, l phí tương ng các nư c trong khu v c và th gi i (n u có) mà cơ quan ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí quy nh thu hay ch thu m t ph n các chi phí c n thi t th c hi n công vi c quy nh thu phí, l phí nêu trên. 2. T ch c, cá nhân n p phí, l phí cho cơ quan thu t i Vi t Nam b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p pháp lu t quy nh m c thu phí, l phí b ng ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t ho c thu b ng ng Vi t Nam trên cơ s quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí, l phí; t ch c, cá nhân n p phí, l phí cho cơ quan thu phí, l phí ang nư c ngoài b ng ti n c a nư c s t i ho c b ng ôla M , theo m c thu quy nh c a các ch thu, n p và s d ng phí, l phí do cơ quan có thNm quy n ban hành. 3. Ch ng t thu phí, l phí: a) Cơ quan, t ch c, cá nhân (k c các ơn v ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ) thu phí, l phí u ph i c p ch ng t thu phí, l phí cho ngư i n p ti n phí, l phí theo quy nh c a B Tài chính. T ch c, cá nhân n p phí, l phí ph i yêu c u ngư i thu phí, l phí c p cho mình ch ng t thu phí, l phí theo úng quy nh c a B Tài chính. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân thu, n p phí, l phí không s d ng ch ng t ho c s d ng ch ng t không úng quy nh c a B Tài chính. b) B Tài chính u nhi m cho C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c in, th ng nh t phát hành các lo i ch ng t thu các lo i phí, l phí phát sinh a phương (tr l phí trư c b và m t s lo i do B Tài chính - T ng c c Thu th ng nh t phát hành) và ch u trách nhi m qu n lý, hư ng d n s d ng theo úng ch c a B Tài chính v qu n lý c p phát biên lai, n ch thu . c) Ch ng t thu phí, l phí ch ư c c p cho các cơ quan, t ch c ư c phép thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí do cơ quan có thNm quy n ban hành; nh t thi t không c p cho các cơ quan, t ch c thu phí, l phí trái quy nh c a pháp lu t. d) Các cơ quan, t ch c thu phí, l phí có nhu c u s d ng ch ng t thu phí, l phí khác v i m u ch ng t quy nh chung thì ph i có văn b n ngh C c Thu t nh nơi phát sinh vi c thu phí, l phí kèm theo m u ch ng t C c Thu th c hi n in và phát hành, b o m cung c p y , k p th i các ch ng t thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p, c n ph i s d ng lo i ch ng t th ng nh t trong toàn ngành thì ph i có văn b n ngh T ng c c Thu , kèm theo m u ch ng t T ng c c Thu in và phát hành ho c u quy n cho C c Thu t nh in, phát hành theo m u th ng nh t. 4. Mi n, gi m phí, l phí:
 7. i tư ng n p phí, l phí có th ư c xét mi n, gi m s ti n phí, l phí ph i n p trong m t s trư ng h p c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. Căn c vào tính ch t, c i m, i tư ng áp d ng c a t ng lo i phí, l phí c th mà cơ quan có thNm quy n ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí s quy nh trư ng h p ư c mi n, gi m n p phí, l phí và th t c, thNm quy n xét mi n, gi m n p phí, l phí. 5. Qu n lý s d ng ti n thu phí, l phí: a) Ti n thu phí, l phí ph i ư c qu n lý qua kho b c nhà nư c theo quy nh sau ây: - Lo i phí, l phí do cơ quan Thu tr c ti p t ch c thu thì i tư ng n p phí, l phí tr c ti p n p ti n vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nhà nư c a phương nơi thu theo hư ng d n c a cơ quan Thu . Trư ng h p, Kho b c nhà nư c chưa t ch c thu ti n phí, l phí tr c ti p t các i tư ng n p thì cơ quan Thu có th thu ti n phí, l phí thay và cu i ngày ph i làm th t c n p h t s ti n phí, l phí ã thu trong ngày vào ngân sách nhà nư c. - Lo i phí, l phí do các cơ quan, t ch c khác (ngoài cơ quan Thu ) t ch c thu thì cơ quan, t ch c thu phí, l phí ư c m tài kho n "t m gi ti n phí, l phí" t i kho b c nhà nư c nơi thu (tr m t s trư ng h p cá bi t ư c quy nh khác) theo dõi, qu n lý ti n phí, l phí. Căn c vào s ti n phí, l phí thu ư c nhi u hay ít mà nh kỳ hàng ngày, 5 ngày ho c dài nh t là 10 ngày m t l n, các cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i g i s ti n phí, l phí ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p ( i v i ơn v hành chính s nghi p thu phí, l phí) ho c ch k toán doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích ( i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích thu phí, l phí). b) Theo quy nh c a kho n 2 i u 12 Ngh nh s 04/1999/N -CP thì ti n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ph i ph n nh y vào ngân sách nhà nư c. Tuy nhiên, phù h p các ch qu n lý tài chính hi n hành và t o i u ki n cho cơ quan, t ch c thu phí, l phí ch ng th c hi n nhi m v c a nhà nư c giao thì cơ quan ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí th c hi n quy nh vi c qu n lý s d ng s ti n thu phí, l phí (tr s phí, l phí do cơ quan Thu t ch c thu ph i n p ngân sách theo quy nh t i i m 5a nêu trên) theo nguyên t c sau ây: * S ti n phí, l phí thu ư c c a các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích t ch c thu ư c coi là kho n thu c a doanh nghi p, sau khi tr các kho n chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí khác theo quy nh hi n hành và b o m l i ích v t ch t cho ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích và Thông tư s 06TC/TCDN ngày 24/2/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, ph n còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. Cơ quan có thNm quy n ban hành ch qu n lý tài chính doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích quy nh ch qu n lý s d ng phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c phù h p c thù c a doanh nghi p và hư ng d n t i Thông tư này.
 8. * S ti n phí, l phí thu ư c c a các cơ quan, t ch c ã ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí cho vi c th c hi n công vi c pháp lu t quy nh thu phí, l phí và vi c thu phí, l phí thì ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p, các cơ quan, t ch c ư c u nhi m vi c thu phí, l phí ngoài ch c năng, nhi m v thư ng xuyên c a mình thì cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí ư c hư ng m t kho n thù lao t i a 10% (mư i ph n trăm) s ti n phí, l phí th c thu ư c trư c khi n p ti n vào ngân sách nhà nư c, chi phí cho vi c t ch c thu phí, l phí theo n i dung chi sau ây: - Chi phí ti n công và các kho n ph c p theo ti n công tr cho lao ng thuê ngoài (k c thuê chuyên gia, tư v n) th c hi n vi c thu phí, l phí theo ch quy nh (n u có). - Chi tr thù lao cho cán b công nhân viên m nhi m thêm công vi c thu phí, l phí ngoài ch c năng, nhi m v ư c giao (k c tr thù lao làm vi c ngoài gi hành chính nhà nư c) theo ch quy nh. - Trích qu khen thư ng cán b công nhân viên th c hi n vi c thu, n p phí, l phí. M c trích qu khen thư ng bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n . * S ti n phí, l phí thu ư c c a các cơ quan, t ch c không ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí thư ng xuyên cho công vi c t ch c thu phí, l phí thì sau khi tr s ti n ư c trích l i cho cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí b o m chi phí thư ng xuyên vào vi c t ch c thu phí, l phí theo quy nh, ph n còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. S ti n phí, l phí trích l i cho cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí thu c i tư ng nêu t i i m này ch ư c quy nh t i a n 40% (b n mươi ph n trăm) s ti n phí, l phí th c thu ư c s d ng vào các n i dung chi thư ng xuyên sau ây: - Các kho n chi tr thù lao cho cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí ngoài nhi m v thư ng xuyên nêu trên (n u có). - Chi phí mua s m, s a ch a công c , phương ti n th c hi n vi c thu phí, l phí. - Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p mang tính ch t ti n lương, ti n công theo ch quy nh i v i cán b qu n lý và ngư i lao ng tr c ti p thu phí, l phí. - Chi b o h lao ng, trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn thu c trách nhi m c a cơ quan s d ng lao ng th c hi n thu phí, l phí. - Chi mua (ho c in) t khai, h sơ, m u bi u, s sách k toán, biên lai thu phí, l phí. - Các kho n chi thư ng xuyên khác tr c ti p ph c v vi c thu phí, l phí theo ch quy nh.
 9. * S ti n phí, l phí thu ư c c a các cơ quan, t ch c không ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí thư ng xuyên cho công vi c pháp lu t quy nh thu phí, l phí và vi c t ch c thu phí, l phí thì sau khi tr s ti n ư c trích l i cho cơ quan, t ch c tr c ti p t ch c thu phí, l phí b o m chi phí thư ng xuyên vào ho t ng c a công vi c pháp lu t quy nh thu phí, l phí và vi c t ch c thu phí, l phí, ph n còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. S ti n phí, l phí trích l i cho cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí thu c i tư ng nêu t i i m này ch ư c quy nh t i a n 90% (chín mươi ph n trăm) s ti n phí, l phí th c thu ư c và ch ư c s d ng vào các n i dung chi thư ng xuyên b o m ho t ng c a công vi c pháp lu t quy nh thu phí, l phí và vi c t ch c thu phí, l phí theo quy nh c a ch thu, n p và s d ng phí, l phí c th do cơ quan có thNm quy n ban hành; Trư ng h p c n thi t ư c ch cho phép s d ng ti n thu phí, l phí vào các n i dung chi không thư ng xuyên ngoài quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP thì ph i th c hi n ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nư c. c) Căn c vào tính ch t, c i m c a t ng lo i phí, l phí và ch qu n lý tài chính quy nh i v i t ng cơ quan, t ch c thu phí, l phí mà cơ quan ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí th c hi n quy nh t l (%) ti n thu phí, l phí trích l i cho cơ quan, t ch c thu phí, l phí và n i dung chi, nh m c chi c th áp d ng i v i t ng lo i phí, l phí. - Vi c quy nh t l (%) trích trư c khi n p ti n thu phí, l phí vào ngân sách nhà nư c nêu t i i m này ư c xác nh như sau: S ti n b o m nhu c u chi c n thi t th c hi n vi c thu phí, l phí (d ki n c a 1 năm) T l trích (%) = T ng s ti n phí, l phí thu ư c (d ki n c a 1 năm) - S ti n phí, l phí trích l i cho cơ quan, t ch c thu theo t l (%) nêu t i i m này ph i ư c cân i vào d toán ngân sách hàng năm và ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo quy nh c a B Tài chính, cu i năm n u chưa s d ng h t thì ph i n p s còn l i vào ngân sách nhà nư c; N u s d ng sai n i dung quy nh ho c s d ng không có ch ng t h p pháp thì ph i xu t toán, n p vào ngân sách nhà nư c. d) Theo quy nh t i kho n 3, i u 12 Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v phí, l phí thì kho n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c không ph i ch u thu . Các cơ quan, t ch c thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c không ph i kê khai, n p thu i v i các kho n phí, l phí thu, n p theo ch phí, l phí. Kho n phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ã n p ngân sách nhà nư c ư c xác nh là chi phí h p lý tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p( iv it ch c, cá nhân kinh doanh), ư c tính vào quy t toán chi c a ơn v ( i v i ơn v hành chính, s nghi p và t ch c khác), tr s ti n l phí trư c b ư c h ch toán tăng giá tr tài s n c nh. 6. ăng ký, kê khai, n p, quy t toán phí, l phí:
 10. a) Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i ăng ký vi c thu phí, l phí v i cơ quan Thu a phương v lo i phí, l phí, a i m thu, ch ng t thu và vi c t ch c thu phí, l phí, c th như sau: - Cơ quan, t ch c thu phí, l phí là cơ quan tr c thu c trung ương, t nh ho c tương ương qu n lý, ăng ký v i C c Thu t nh, thành ph . - Cơ quan thu phí, l phí là cơ quan tr c thu c qu n, huy n, th xã, th tr n, xã, phư ng ho c c p tương ương qu n lý, ăng ký v i Chi c c Thu qu n, huy n.. Th i h n ăng ký thu, n p phí, l phí ch m nh t là 10 ngày k t ngày b t u thu phí, l phí. Trong trư ng h p thay i, k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí thì ph i khai báo v i cơ quan Thu ch m nh t là 5 ngày trư c khi thay i. b) Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i kê khai phí, l phí t ng tháng và ph i n p t khai cho cơ quan Thu trong 5 ngày u c a tháng ti p theo. Trư ng h p, trong tháng không phát sinh s thu phí, l phí thì cơ quan thu phí, l phí v n ph i kê khai và n p t khai cho cơ quan Thu nơi ăng ký thu phí, l phí. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ph i kê khai y , úng m u t khai theo quy nh t i Thông tư này (m u s 1) và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. c) Cơ quan, t ch c thu phí, l phí có trách nhi m n p s ti n phí, l phí và các kho n ti n ph t (n u có) y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p, pháp lu t quy nh cơ quan, t ch c thu phí, l phí th c hi n n p ti n phí, l phí vào ngân sách theo thông báo c a cơ quan Thu thì trình t , th t c n p ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: - Nh n ư c t khai phí, l phí c a cơ quan thu g i t i, cơ quan Thu th c hi n ki m tra t khai và thông báo cho cơ quan thu phí, l phí v s ti n phí, l phí ph i n p, th i h n n p và chương, lo i, kho n, m c, ti u m c c a m c l c ngân sách nhà nư c quy nh. - Căn c vào thông báo n p ti n phí, l phí c a Cơ quan Thu , cơ quan, t ch c thu phí, l phí làm th t c n p ngân sách nhà nư c. Th i h n n p ti n phí, l phí vào ngân sách nhà nư c c a tháng ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo. Trong trư ng h p ã n th i h n n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c mà cơ quan, t ch c thu chưa nh n ư c thông báo c a cơ quan Thu thì cơ quan, t ch c thu căn c vào s ti n phí, l phí ph i n p theo kê khai c a cơ quan, t ch c thu ch ng n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c; n u cơ quan, t ch c thu phí, l phí có s phí, l phí n p th a kỳ trư c thì ư c tr vào s phí, l phí ph i n p c a kỳ ti p theo, n u kỳ trư c n p thi u thì ph i n p s kỳ trư c còn thi u. - Cơ quan, t ch c n p s ti n phí, l phí ã thu ư c vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam; trư ng h p thu phí, l phí b ng ngo i t theo quy nh c a pháp lu t thì ph i n p ngân sách nhà nư c b ng ngo i t . i v i cơ quan, t ch c thu phí, l
 11. phí nư c ngoài thì n p ti n phí, l phí ã thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a ch thu, n p và s d ng lo i phí, l phí tương ng. d) T t c các cơ quan, t ch c thu phí, l phí u ph i th c hi n quy t toán ch ng t thu, s ti n phí, l phí ã thu và n p ngân sách nhà nư c hàng năm (tính theo năm dương l ch) v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý và n p báo cáo k t qu thu, n p phí, l phí năm trư c cho cơ quan Thu trư c ngày k t thúc tháng 2 năm ti p sau và ph i n p s ti n phí, l phí còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n 10 ngày k t ngày n p báo cáo, n u n p th a thì ư c tr vào s phí, l phí ph i n p kỳ ti p theo. Th c hi n quy t toán vi c s d ng s ti n phí, l phí ư c trích cùng v i quy t toán tài chính v i cơ quan Tài chính cùng c p theo ch k toán th ng kê c a nhà nư c quy nh. Trư ng h p cơ quan, t ch c thu phí, l phí k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí cũng ph i quy t toán phí, l phí theo quy nh trên ây trong th i h n 30 ngày k t ngày có quy t nh k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u quy t toán phí, l phí; N u phát hi n có s tr n, l u phí, l phí s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 7. S thu ngân sách nhà nư c v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ư c phân chia cho các c p ngân sách theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c hi n hành. IV- NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C THU PHÍ, L PHÍ VÀ CƠ QUAN THU : 1. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: a) T ch c thu phí, l phí theo úng quy nh c a pháp lu t và thông báo công khai các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí t i nơi thu phí, l phí. b) Hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n vi c kê khai, n p phí, l phí theo úng quy nh c a ch thu, n p và s d ng t ng lo i phí, l phí. Thông báo cho i tư ng n p phí, l phí v s ti n phí, l phí ph i n p, th i h n n p theo úng quy nh. Khi thu ti n phí, l phí ph i c p y ch ng t thu ti n, ghi úng s ti n ã thu cho ngư i n p phí, l phí. N u i tư ng không n p ti n phí, l phí theo úng quy nh c a pháp lu t thì cơ quan, t ch c thu có quy n không ph c v công vi c ho c không áp ng l i ích tương ng mà i tư ng ó yêu c u và n u quá th i h n n p phí, l phí ghi trên thông báo mà i tư ng ó chưa n p, thì cơ quan, t ch c thu ti p t c ra thông báo; n u ã n ngày ph i n p theo quy nh mà chưa n p thì thông báo bao g m c ti n phí, l phí và ti n ph t ch m n p theo quy nh c th c a t ng ch phí, l phí; n u i tư ng v n không ch p hành n p ti n phí, l phí, ti n ph t theo thông báo thì cơ quan, t ch c thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính v phí, l phí quy nh t i kho n 2, i u 18 Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph và quy nh c th c a t ng ch thu, n p và s d ng phí, l phí. c) ăng ký, kê khai phí, l phí v i cơ quan Thu nơi thu phí, l phí theo hư ng d n c a cơ quan Thu .
 12. d) N p y , úng h n ti n phí, l phí và các kho n ti n ph t vào ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a cơ quan Thu . ) Ch p hành nghiêm ch nh ch k toán, hoá ơn, ch ng t theo quy nh c a B Tài chính; cung c p các tài li u, s sách k toán, báo cáo k toán, hoá ơn, ch ng t có liên quan n vi c thu, n p và qu n lý phí, l phí theo yêu c u c a cơ quan Thu và cơ quan có thNm quy n. 2. Cơ quan Thu , ngoài nhi m v , quy n h n và trách nhi m nêu t i i m 1 trên ây ( i v i nh ng lo i phí, l phí giao cho cơ quan Thu tr c ti p t ch c thu) còn có nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: a) Hư ng d n, ôn c các cơ quan thu phí, l phí th c hi n vi c ăng ký, kê khai, thu, n p, s sách, ch ng t , k toán phí, l phí theo úng quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí và hư ng d n t i Thông tư này. b) Nh ng cơ quan, t ch c thu phí, l phí không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai, thu, n p, s sách, ch ng t , k toán phí, l phí thì cơ quan Thu có quy n x lý ph t vi ph m hành chính theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và ch thu, n p và s d ng t ng lo i phí, l phí. c) i v i lo i phí, l phí mà pháp lu t quy nh cơ quan Thu ph i thông báo n p phí, l phí thì ph i th c hi n thông báo cho cơ quan, t ch c thu phí, l phí v s ti n phí, l phí ph i n p, a i m n p và th i h n n p ti n vào ngân sách nhà nư c theo úng quy nh. Thông báo ph i g i t i cơ quan, t ch c thu phí, l phí trư c ngày ph i n p ti n vào ngân sách ghi trên thông báo ch m nh t là ba ngày; N u quá th i h n n p ti n phí, l phí ghi trên thông báo mà cơ quan, t ch c thu chưa n p thì ti p t c ra thông báo; n u ã n ngày ph i n p theo quy nh mà cơ quan, t ch c thu chưa n p thì thông báo bao g m c s ti n phí, l phí và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 3, i u 19 c a Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph . Th i h n tính ph t ch m n p phí, l phí hàng tháng k t ngày 16 c a tháng ti p theo; N u cơ quan, t ch c thu v n không ch p hành n p ti n phí, l phí, ti n ph t theo thông báo thì cơ quan Thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý vi ph m hành chính v phí, l phí quy nh t i kho n 4, i u 19 c a Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph b o m thu s ti n phí, l phí, s ti n ph t ph i n p ngân sách nhà nư c. N u th c hi n các bi n pháp x lý hành chính v phí, l phí mà cơ quan, t ch c thu v n không n p s ti n phí, l phí, s ti n ph t thì cơ quan Thu chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t. d) Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, thu, n p, s d ng và quy t toán phí, l phí c a cơ quan thu phí, l phí b o m th c hi n úng quy nh c a pháp lu t. ) X lý vi ph m hành chính v phí, l phí và gi i quy t khi u n i v phí, l phí thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n vi c ban hành ho c t ch c thu phí, l phí trái quy nh c a pháp lu t thì có quy n ki n ngh cơ quan có thNm quy n ình ch thu ho c s a i cho phù h p.
 13. g) Yêu c u i tư ng n p phí, l phí và cơ quan, t ch c thu phí, l phí cung c p s k toán, hoá ơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính và n p phí, l phí; Yêu c u t ch c tín d ng, ngân hàng, kho b c và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u có liên quan t i vi c tính và n p phí, l phí. e) Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà i tư ng n p phí, l phí và cơ quan, t ch c thu phí, l phí ho c i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. V- GI I QUY T KHI U N I, X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG: 1. Quy n và trách nhi m c a i tư ng n p phí, l phí trong vi c khi u n i và t cáo hành vi vi ph m pháp lu t phí, l phí: - T ch c, cá nhân có quy n khi u n i và t cáo v vi c cán b thu phí, l phí và cơ quan, t ch c thu phí, l phí thi hành không úng quy nh c a pháp lu t v phí, l phí i v i t ch c, cá nhân mình. ơn khi u n i ph i g i n cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí ho c cơ quan ra quy t nh x lý trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p phí, l phí ho c quy t nh x lý. Trong khi ch gi i quy t, t ch c, cá nhân khi u n i v n ph i n p và úng th i h n s ti n phí, l phí, ti n ph t ã thông báo. N u t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí thì có quy n khi u n i lên cơ quan c p trên c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí ã gi i quy t khi u n i; N u v n không ng ý thì có quy n khi u n i lên cơ quan ban hành ch thu, n p lo i phí, l phí ó ho c kh i ki n n toà án theo quy nh c a pháp lu t. - Th t c, trình t khi u n i hay kh i ki n và vi c xem xét, gi i quy t ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí trong vi c gi i quy t khi u n i như sau: a) Cơ quan, t ch c thu phí, l phí khi nh n ư c ơn khi u n i v phí, l phí ph i xem xét gi i quy t trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ơn. i v i v vi c ph c t p, ph i i u tra xác minh m t nhi u th i gian thì c n thông báo cho ương s bi t, nhưng th i gian gi i quy t ch m nh t cũng không quá 30 ngày k t ngày nh n ơn; n u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ương s bi t trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ơn khi u n i. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí nh n ơn khi u n i có quy n thông báo b ng văn b n yêu c u ngư i khi u n i cung c p các h sơ, tài li u liên quan n vi c khi u n i; n u ngư i khi u n i t ch i cung c p h sơ, tài li u ho c quá th i h n quy nh ph i cung c p h sơ, tài li u ghi trên thông báo mà không có lý do chính áng thì cơ quan thu phí, l phí ư c quy n thông báo cho ương s bi t lý do t ch i ho c lý do ch m tr xem xét gi i quy t khi u n i trong thơì h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn t ch i cung c p h sơ, tài li u ho c k t ngày cu i cùng c a th i h n ph i cung c p h sơ, tài li u.
 14. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí ki m tra phát hi n và k t lu n có s man khai, tr n n p ho c nh m l n v phí, l phí, v x ph t thì có trách nhi m truy thu ho c truy hoàn ti n phí, l phí, ti n ph t tính không úng trong th i h n 5 năm tr v trư c k t ngày ki m tra, phát hi n có s khai man, tr n n p ho c nh m l n v phí, l phí; th i h n th c hi n truy thu ho c truy hoàn ti n phí, l phí, ti n ph t tính không úng ch m nh t không quá 15 ngày k t ngày có k t lu n ho c có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; Trư ng h p cơ quan, t ch c thu phí, l phí không kê khai, n p ti n phí, l phí ã thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t thì th i h n truy thu ti n phí, l phí, ti n ph t áp d ng k t khi cơ quan, t ch c ó b t u thu phí, l phí. d) Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m thoái tr ti n phí, l phí, ti n ph t thu không úng cho i tư ng n p phí, l phí trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. ) Th trư ng cơ quan c p trên c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí có trách nhi m gi i quy t các khi u n i v phí, l phí i v i cơ quan, t ch c thu phí, l phí c p dư i. Quy t nh c a th trư ng cơ quan có thNm quy n ban hành ch thu, n p phí, l phí là quy t nh cu i cùng v gi i quy t khi u n i. 3. i tư ng n p phí, l phí vi ph m ch phí, l phí thì b x lý như sau: a) Không n p ho c n p không s ti n phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t thì không ư c ph c v công vi c ho c áp ng l i ích như quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p, pháp lu t quy nh b t bu c ph i kê khai, n p phí, l phí (l phí trư c b ) mà i tư ng không th c hi n úng quy nh v th t c kê khai, n p phí, l phí thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b ph t c nh cáo ho c ph t ti n. b) Tr n n p phí, l phí (th c hi n các công vi c quy nh thu phí, l phí nhưng không n p phí, l phí ho c tr n th c hi n công vi c qu n lý nhà nư c có tính b t bu c quy nh thu phí, l phí, .v.v.) thì ngoài vi c ph i n p s ti n phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b x ph t c nh cáo, ph t ti n t m t n ba l n s ti n phí, l phí tr n n p; tr n n p phí, l phí v i s lư ng l n ho c ã b x ph t vi ph m hành chính v phí, l phí mà còn vi ph m ho c có hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác thì có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan ban hành ch thu, n p và s d ng t ng lo i phí, l phí quy nh m c ph t i v i t ng hành vi vi ph m quy nh t i i m này. 4. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí vi ph m ch phí, l phí thì b x lý như sau: a) Ban hành văn b n quy nh thu phí, l phí trái thNm quy n ho c trái pháp lu t, t ch c thu lo i phí, l phí không úng quy nh c a pháp lu t thì ph i b ình ch ngay khi b phát hi n; Toàn b s ti n phí, l phí ã thu sai ph i hoàn tr cho i tư ng n p, n u không xác nh ư c i tư ng n p ( i tư ng n p không xu t trình ch ng t n p phí, l phí h p pháp) thì ph i n p h t vào ngân sách nhà nư c, ư c i u ti t 100% cho ngân sách trung ương; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hành s theo quy nh c a pháp lu t.
 15. Trư ng h p s ti n phí, l phí thu sai ã ư c n p vào ngân sách nhà nư c, ngân sách c p nào ư c hư ng thì cơ quan Tài chính c p ó có trách nhi m ra quy t nh hoàn tr cho i tư ng n p theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. b) Không th c hi n úng nh ng quy nh v th t c ăng ký, kê khai, n p, quy t toán phí, l phí, l p s k toán, s d ng và lưu gi ch ng t hoá ơn liên quan n vi c tính, n p và s d ng phí, l phí theo quy nh t i i u 13, i u 14 c a Ngh nh s 04/1999/N -CP và hư ng d n c th t i Thông tư này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b ph t c nh cáo ho c ph t ti n theo quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . c) N p ch m ti n phí, l phí ã thu ư c, ti n ph t vào ngân sách nhà nư c so v i ngày quy nh ph i n p ghi trong thông báo ho c quy t nh x ph t thì ngoài vi c ph i n p s ti n phí, l phí, ti n ph t theo quy nh c a pháp lu t, m i ngày n p ch m còn ph i n p ph t b ng 0,1% (m t ph n nghìn) s ti n ch m n p; Ti n g i c a cơ quan thu phí, l phí t i kho b c, ngân hàng, t ch c tín d ng b trích ra n p phí, l phí, n p ph t. Kho b c, Ngân hàng, t ch c tín d ng có trách nhi m trích ti n t tài kho n ti n g i c a cơ quan thu phí, l phí n p ti n phí, l phí, ti n ph t vào ngân sách nhà nư c theo quy t nh c a cơ quan Thu ho c cơ quan có thNm quy n trư c khi thu n . d) Khai man, tr n n p ti n thu phí, l phí thì ngoài vi c ph i n p s ti n phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b ph t ti n t m t n ba l n s ti n phí, l phí gian l n; tr n n p phí, l phí v i s lư ng l n ho c có hành vi vi ph m nghiêm tr ng khác thì có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cán b thu phí, l phí và cá nhân khác vi ph m ch phí, l phí thì b x lý như sau: a) Cán b thu phí, l phí thi u tinh th n trách nhi m ho c x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p phí, l phí thì ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i n p theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. b) Cán b thu phí, l phí và cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n s d ng trái phép ti n phí, l phí, ti n ph t ho c c ý không x lý gây thi t h i cho nhà nư c thì ph i b i thư ng cho nhà nư c toàn b s ti n phí, l phí, ti n ph t ã s d ng trái phép, chi m o t ho c làm thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. c) Cán b thu phí, l phí và cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n thông ng, bao che cho ngư i vi ph m pháp lu t v phí, l phí ho c có hành vi khác vi ph m quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v phí, l phí thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 16. 6. ThNm quy n x lý vi ph m v phí, l phí ư c xác nh như sau: a) ThNm quy n x lý vi ph m hành chính v phí, l phí nêu t i i u 18 Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph v phí, l phí và hư ng d n t i i m 3, m c này, th c hi n theo quy nh c th c a t ng ch thu, n p và s d ng phí, l phí do cơ quan có thNm quy n ban hành. b) C c trư ng, Chi c c trư ng cơ quan Thu tr c ti p qu n lý cơ quan, t ch c thu phí, l phí ư c quy n x lý i v i các vi ph m c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí quy nh t i i u 19 Ngh nh s 04/1999/N -CP và hư ng d n t i i m 4, m c này theo Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và chuy n h sơ sang cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i i m 4a, 4d và i m 5b, 5c c a m c này. Cơ quan, t ch c thu phí, l phí và cơ quan Thu các c p khi phát hi n vi ph m pháp lu t v phí, l phí ph i ki m tra xác nh rõ hành vi vi ph m, m c vi ph m, nguyên nhân vi ph m, trách nhi m c a t ch c, cá nhân i v i hành vi vi ph m, l p h sơ theo quy nh. Căn c vào các quy nh hi n hành v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu , trong ph m vi thNm quy n c a t ng cơ quan, t ng c p mà ra quy t nh x ph t ho c ki n ngh lên cơ quan c p trên ho c cơ quan pháp lu t x lý theo thNm quy n. 7. Khen thư ng: Cơ quan, t ch c tr c ti p thu phí, l phí và cá nhân có công phát hi n nh ng hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c thì ư c khen thư ng theo theo quy nh c a pháp lu t v ch khen thư ng và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu c a Chính ph . VI- T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph có hi u l c thi hành là ngày 15/2/1999. Các văn b n quy nh v phí, l phí theo Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí và các quy nh khác v phí, l phí trái v i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p t ch c và ch o cơ quan, ơn v tr c thu c khNn trương th c hi n các vi c sau ây: a) Ki m kê, soát xét toàn b các lo i phí, l phí thu c ngành, a phương mình ang thu theo m u quy nh t i Thông tư này (m u s 2) và th c hi n phân lo i x lý như sau: - i v i các lo i phí, l phí ã ban hành trái thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph thì cơ quan, t ch c ban hành ph i t ra quy t nh bãi b ngay các văn b n ã ban hành. Cơ quan, t ch c ang thu các lo i phí, l phí ban hành trái thNm quy n ph i ình ch thu ngay các lo i phí, l phí ó và th c
 17. hi n quy t toán s ti n ã thu ư c v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý, kê khai, n p toàn b vào ngân sách nhà nư c trư c 30/6/1999. - i v i các lo i phí, l phí ã ư c ban hành theo úng n i dung và thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh s 04/1999/N -CP thì ti p t c áp d ng theo quy nh c a các văn b n ó. Trư ng h p, c n s a i b sung cho phù h p th c t thì cơ quan, t ch c thu có văn b n ngh B Tài chính ho c U ban nhân dân t nh ( i v i lo i phí, l phí thu c thNm quy n c a t nh ban hành) nghiên c u, s a i cho phù h p. - i v i lo i phí, l phí ã ư c ban hành theo úng thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh s 04/1999/N -CP, nhưng xét v n i dung không còn phù h p v i hư ng d n c th t i Thông tư này thì cơ quan, t ch c thu ph i có văn b n g i B Tài chính ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ngh s a i, b sung cho phù h p, b o m t ngày 1/1/2000 tr i m i lo i phí, l phí ph i ư c qu n lý theo úng quy nh c a pháp lu t. phù h p v i d toán ngân sách nhà nư c năm 1999, các cơ quan, t ch c ang thu các lo i phí, l phí thu c lo i này, ư c qu n lý s d ng s ti n phí, l phí ã thu ư c theo quy nh c a văn b n ó cho n h t năm 1999, k t thúc năm 1999 ph i quy t toán và báo cáo quy t toán ti n phí, l phí v i cơ quan Thu và cơ quan Tài chính cùng c p (B Tài chính i v i lo i phí, l phí do cơ quan, t ch c thu c trung ương qu n lý t ch c thu; S Tài chính - V t giá i v i lo i phí, l phí do cơ quan, t ch c thu c a phương qu n lý t ch c thu) t ng h p y vào quy t toán ngân sách nhà nư c năm 1999 và làm căn c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2000. - T t c các ch thu, n p và s d ng phí, l phí ban hành sau ngày Chính ph ban hành Ngh nh s 04/1999/N -CP u ph i th c hi n úng n i dung, thNm quy n quy nh ư c hư ng d n c th t i Thông tư này. b) Ph i h p, xu t v i B Tài chính và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n nghiên c u, so n th o các ch thu, n p và s d ng i v i lo i phí, l phí thu c ngành, a phương mình t ch c thu quy nh t i Bi u danh m c phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph mà B Tài chính ã có hư ng d n chi ti t t i bi u ph l c s 1 và ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương th c hi n: a) Trình U ban nhân dân t nh, thành ph ra ch th yêu c u t t c các cơ quan, t ch c trên a bàn th c hi n kê khai và báo cáo tình hình thu và n p phí, l phí trư c ngày ban hành Thông tư này. b) T ng h p tình hình thu, n p phí, l phí t i a phương, báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph và B Tài chính trư c ngày 30/6/1999. Báo cáo c n phân lo i, xu t bi n pháp x lý theo hư ng d n t i i m 2, m c này. c) Ki m tra, quy t toán các kho n phí, l phí ã thu, n p và s d ng c a t ng ơn v t năm 1998 tr v trư c và ôn c các ơn v n p các kho n ph i n p vào ngân sách nhà nư c trư c ngày 30/6/1999.
 18. d) Ph i h p v i các cơ quan liên quan a phương th c hi n nghiên c u, so n th o các ch thu, n p và s d ng phí, l phí trình U ban nhân dân t nh ban hành theo thNm quy n, phù h p v i quy nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP v phí, l phí và hư ng d n t i Thông tư này; Báo cáo, xu t v i B Tài chính phương án qu n lý thu các lo i phí, l phí không thu c thNm quy n ban hành c a U ban nhân dân t nh. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C S 1: DANH M C LO I PHÍ Ư C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Thông tư s : 54 /1999/TT/B Tài chính ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a B Tài chính) TT Danh m c Cơ quan quy nh ch thu, n p 1 2 3 1 Phí giao thông Chính ph 2 Phí qua c u thu c nhà nư c qu n lý - B Tài chính quy nh i v i c u do (tr c u do t ch c cá nhân t u tư trung ương qu n lý xây d ng kinh doanh) - UBND t nh quy nh i v i c u a phương qu n lý 3 Phí qua phà thu c nhà nư c qu n lý - B Tài chính quy nh i v i c u do (tr phà ho t ng kinh doanh) trung ương qu n lý - UBND t nh quy nh i v i c u a phương qu n lý 4 Phí s d ng ư ng b thu c nhà nư c - B Tài chính quy nh i v i c u do qu n lý (tr ư ng t u tư xây d ng trung ương qu n lý kinh doanh) - UBND t nh quy nh i v i c u a phương qu n lý 5 Phí s d ng ư ng sông, s d ng c u, - B Tài chính quy nh i v i c u do b n c ng sông do nhà nư c qu n lý trung ương qu n lý - UBND t nh quy nh i v i c u a phương qu n lý 6 Phí s d ng cơ s h t ng ư ng s t - B Tài chính 7 Phí m b o hàng h i, bao g m: - B Tài chính - Phí tr ng t i - B Tài chính - Phí neo u - B Tài chính
 19. 8 Phí bay qua b u tr i và vùng thông - B Tài chính báo bay 9 Phí s d ng t công, b n bãi, m t - UBND t nh nư c thu c nhà nư c qu n lý - Phí ch - Phí b n bãi - Phí s d ng m t nư c 10 Phí tr ng t i tàu, thuy n c p c ng bi n, - B Tài chính c ng bi n sông, c ng sông 11 Phí s d ng và b o v t n s vô tuy n - B Tài chính i n 12 Phí giám nh y khoa, pháp y, giám - B Tài chính nh c v t, tài li u và các giám nh khác theo yêu c u 13 Phí y t d phòng - B Tài chính 14 Phí phòng d ch b nh cho ngư i, ng - B Tài chính v t, th c v t 15 Phí b o v môi trư ng Chính ph 16 Phí ánh giá tác ng môi trư ng - B Tài chính 17 Phí tham quan danh lam th ng c nh, di - B Tài chính quy nh i v i tài s n tích l ch s ho c công trình văn hoá thu c trung ương qu n lý thu c nhà nư c qu n lý. - UBND t nh quy nh i v i tài s n thu c a phương qu n lý 18 Phí khai thác, s d ng tài li u thu c - B Tài chính nhà nư c qu n lý - Phí s d ng h th ng thi t b ch ng khoán nhà nư c - Phí c tài li u d u khí 19 H c phí trư ng công thu c nhà nư c Chính ph qu n lý 20 Vi n phí b nh vi n công thu c nhà Chính ph nư c qu n lý PH L C S 2: DANH M C LO I L PHÍ Ư C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Thông tư s : 54/1999/TT/B Tài chính ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a B Tài chính)
 20. STT Danh m c Cơ quan quy nh ch thu, n p 1 2 3 1 L phí trư c b Chính ph 2 L phí c p gi y phép hành B Tài chính ngh theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: - L phí c p gi y ch ng nh n B Tài chính tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân - L phí thNm nh và c p gi y B Tài chính ch ng nh n i u ki n kinh doanh thương m i theo quy nh t i Ngh nh 02/CP ngày 5/1/1995 - L phí c p gi y phép hành B Tài chính ngh qu ng cáo và ho t ng qu ng cáo - L phí c p gi y phép hành B Tài chính ngh xây d ng và ki n trúc sư - L phí c p gi y phép hành B Tài chính ngh ch bi n g và lâm s n khác - L phí c p gi p phép hành ngh ch ng khoán và ho t ng ch ng khoán - L phí c p gi y phép hành B Tài chính ngh kinh doanh v n t i 3 L phí c p gi y ch ng nh n B Tài chính ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t 4 L phí b o h quy n s h u B Tài chính công nghi p 5 L phí a chính B Tài chính 6 L phí ăng ký và c p gi y B Tài chính ch ng nh n quy n s h u nhà, quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; chuy n i ăng ký h p ng thuê nhà
Đồng bộ tài khoản