intTypePromotion=1

Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
118
lượt xem
6
download

Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  54/1999/TT/BT C  n g µy  10 th¸ng 5 n¨ m  1999 H íng  B T S d É n  thùc hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  sè 04/1999/N§­C P   ® n g µ y 30/01/1999 c ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý   thuéc n g © n  s¸ch  h µ  n íc n C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng01  30    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    íi   níc(d   ®©y     gäichung  lµNghÞ    ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ),Bé      TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  n 1. §èit        îng ¸p dông  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/01/1999  cña  ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  híng dÉn  thÓ  i vµ    cô  t¹ Th«ng  tnµy      lµ c¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    c¸c c¬    níc,do    quan,tæ    chøc  dông  sö  tiÒn  vèn,vËt t       ,tµis¶n,tµinguyªn hoÆc         chñ quyÒn  bÇu      vÒ  trêi l∙nhthæ, l∙nhh¶i ,       (gäichung        lµ tµis¶n) cña    nhµ    níc thùc hiÖn      thu trong qu¸ tr×nh phôc  c¸c       vô    ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng    sù      c«ng  céng,lîÝch     i c«ng  céng  hoÆc   phôc  vô  c«ng viÖc  qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níckh«ng  mang  tÝnh kinh doanh    (kh«ng  h¹ch to¸n kinh    doanh  vµ     tù chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶  kinh doanh  cña  m×nh  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt)    ,bao gåm: a) C¸c    kho¶n phÝ quy ®Þnh  i t¹ môc    I,biÓu  “Danh môc phÝ, lÖ    phÝ  îc ®   ¸p dông” ban    hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999  cña ChÝnh  phñ  híng dÉn      i vµ    chitiÕtt¹ biÓu    phô    1  lôcsè  ban hµnh kÌm theo  Th«ng   tnµy. b) C¸c    kho¶n  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  i t¹ môc  , II biÓu “Danh môc phÝ, lÖ    phÝ  ® îc ¸p dông” ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy  CP 30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  híng dÉn        vµ    chitiÕtt¹ biÓu  i phô    2  lôcsè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     tnµy. 2. Trong    Th«ng   t nµy, phÝ,  phÝ    lÖ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    îc hiÓu  níc ®   nh  sau: a) PhÝ      lµkho¶n    thu cña ng©n  s¸ch nhµ    nhµ      níc,do  nícquy ®Þnh nh»m   bï ®¾p     mét phÇn    chiphÝ  cña  ng©n  s¸ch nhµ      níc ®Çu      t ®Ó phôc  c¸c tæ  vô    chøc,c¸ nh©n        ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng  sù      c«ng céng  hoÆc     lîÝch  i c«ng  céng kh«ng mang  tÝnh kinh doanh.   b)    LÖ phÝ   lµ kho¶n thu cña ng©n  s¸ch nhµ    nhµ    níc,do  níc quy ®Þnh  thu ®èi víi   chøc,c¸ nh©n  îcnhµ          tæ  c¸c     ®   nícphôc  c«ng  vô  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níctheo yªu cÇu      hoÆc  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   3.Th«ng     tnµy  kh«ng    ¸p dông        ®èi víi kho¶n    c¸c thu sau  ®©y: a) PhÝ,  phÝ    lÖ  thuéc phóc            lîx∙héi,nh:b¶o  i hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ, y    b¶o hiÓm     lao ®éng  c¸clo¹ b¶o  vµ    i   hiÓm  kh¸ctrùctiÕp phôc  nhu        vô  cÇu phóc  lîx∙héicña        i ngêinép  céng    vµ  ®ång, ® îcqu¶n        lýtheo quy ®Þnh  cña      c¸c v¨n b¶n ph¸p luËtkh¸c.    
 2. 2 b) PhÝ  (nguyÖt liÔm, niªn liÔm)        thu theo ®iÒu  cña  chøc  lÖ  tæ  chÝnh  trÞ,tæ    chøc  chÝnh          chøc      chøc        trÞ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,  nh:  ­ §¶ng    phÝ §¶ng Céng s¶n  ViÖtNam;    C«ng ®oµn phÝ  Liªn®oµn    do    lao ®éng  ViÖt Nam       thu,®oµn phÝ  §oµn  thanh    do    niªnCéng s¶n  ChÝ   Hå  Minh  thu. ­ Héi  phÝ  c¸c tæ  do    chøc, c¸ nh©n  nguyÖn      tù  tham gia  chøc    tæ  héi, hiÖp    héi®ãng  gãp theo ®iÒu  ho¹t®éng  lÖ    cña tõng  chøc    tæ  ®ã quy ®Þnh  phïhîp víi       HiÕn  ph¸p nícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.    c) PhÝ  cung  øng hµng  ho¸, dÞch    vô  cña  c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n  ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt,x©y    dùng,vËn  , ¬ng        t¶i th   m¹i,¨n uèng,dÞch  vµ      vô  ho¹t®éng  kinh doanh    kh¸c (bao    gåm     gi¸b¸n hµng  ho¸  dÞch  vµ  vô  phô  thu qua    gi¸b¸n  hµng  ho¸ dÞch    îc qu¶n    vô) ®   lýtheo  chÝnh  s¸ch    gi¸cña nhµ    níc quy ®Þnh,  bao gåm: ­ C¸c    hµng    ho¸,dÞch  do    chøc,c¸ nh©n    vô  c¸c tæ      tù ®Çu    t vèn    ®Ó kinh  doanh theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.     ­ C¸c    hµng    ho¸,dÞch  do    chøc,c¸ nh©n  vô  c¸c tæ      nhËn  vèn  cña  nhµ    níc díih×nh    thøc tiÒn,tµis¶n  hoÆc         h×nh thøc kh¸c ®Ó     kinh doanh, tæ      chøc  h¹ch to¸n kÕt    qu¶ kinh doanh  thùc hiÖn    vµ    nghÜa  thuÕ, thu  vô    kh¸c (kÓ    c¶  thu sö    dông  vèn)víi     ng©n s¸ch nhµ      níctheo luËt®Þnh.     d) C¸c kho¶n huy ®éng    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ®ãng  gãp  môc  v×  ®Ých  x©y dùng  c«ng tr×nh  tÇng, c«ng  h¹    tr×nh c«ng    céng  c«ng  vµ  Ých  kh¸c theo     quy ®Þnh  cña ph¸p luËt,nh    kho¶n  thu huy  ®éng  nh©n  d©n  ®ãng  gãp x©y  dùng  êng    ® s¸,nhµ      v¨n ho¸,bÖnh  viÖn,tr   êng  häc,.v.v   i     .t¹ ®Þa ph¬ng  môc  v×  ®Ých  c«ng céng theo quy    ®Þnh cña  ChÝnh  phñ.  ®) C¸c kho¶n ®ãng  gãp    tù nguyÖn  môc  v×  ®Ých    tõ thiÖn hoÆc       tµitrî cho    c¸c ho¹t®éng    v¨n ho¸,thÓ    dôc, thÓ    thao mang  tÝnh  phong  trµo quÇn    chóng  kh«ng  vµ  mang tÝnh kinh doanh, nh      kho¶n  ®ãng gãp    tù nguyÖn  cña  c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n  quü      lËp  x©y  dùng nhµ  t×nh nghÜa, ñng  trÎ     hé    lang  em thang  nhì,trÎ   c¬      nghÌovît em    khã,th   ëng cho    c¸ccÇu    thñ,vËn ®éng  viªn.v.v. Trêng      chøc, c¸ nh©n  hîp,c¸c tæ      (bao gåm   nh÷ng  c¶  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,  kinh doanh,dÞch        vô)thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícth× ph¶iqu¶n      lýtheo quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ, lÖ    phÝ  híng  vµ  dÉn  i t¹ Th«ng  t nµy; ViÖc    huy ®éng  ®ãng gãp  tr¸ph¸p luËtcòng    xö      i     sÏbÞ  lýtheo  quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP   híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy.     4.§èit      îng nép  phÝ, lÖ    phÝ:  C¸c  chøc,c¸ nh©n  îcc¬  tæ      ®   quan,tæ    chøc  nhµ    nícphôc  ho¹t®éng  vô    sù nghiÖp,ho¹t®éng      c«ng céng,lîÝch      i c«ng céng hoÆc  c«ng viÖc qu¶n    lý hµnh  chÝnh nhµ      níc mµ ph¸p luËtquy    ®Þnh  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th× ph¶i nép    phÝ, lÖ    phÝ  cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ. Trêng    hîp ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham    quy  gia cã  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ kh¸c víi      quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP vµ chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  tõng  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  th×  dông  ¸p  theo quy  ®Þnh  cña ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ 
 3. 3 ViÖc  quy ®Þnh  thÓ  cô  ®èi îng  t nép, ®èi îng    t kh«ng  ph¶i nép    phÝ, lÖ  phÝ theo NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP hoÆc  theo th«ng  quèc  do  lÖ  tÕ  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn ban hµnh chÕ  thu,nép  ®é    phÝ, lÖ    phÝ   x¸c®Þnh. 5.C¬    quan,tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ: Theo quy ®Þnh  i§iÒu  NghÞ   t¹  5  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  th× chØ  nh÷ng  quan, tæ  c¬    chøc  îc ph¸p  ®   luËt quy    ®Þnh  nhiÖm   thu  vô  phÝ,  phÝ  th×    îc thu  lÖ    míi ®   phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc ng©n  s¸ch nhµ      níc,bao  gåm: a) C¬    quan  ThuÕ   nhµ  níc. b)    C¬ quan, tæ    chøc  dông  sö  tiÒn vèn, tµis¶n      cña nhµ      níc trùc tiÕp  phôc  ho¹t®éng  nghiÖp,ho¹t®éng  vô    sù      c«ng céng,lîÝch      i c«ng céng,phôc    vô c«ng viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh nhµ    îc ph¸p    níc ®   luËtquy ®Þnh  phÝ, thu    lÖ  phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc. II­ u ¶ n  lý n h µ  n íc v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý:  Q Néi dung    qu¶n    lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ  bao  gåm: a) Ban    hµnh      c¸cv¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ. b)    Tæ chøc    thihµnh  híng  vµ  dÉn viÖc    thihµnh ph¸p luËt vÒ     phÝ, lÖ  phÝ. c)KiÓm       tra,thanh    traviÖc    thihµnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ. d) XÐt, gi¶iquyÕt          c¸c vi ph¹m ph¸p luËt,khiÕu  ,tè c¸o      n¹i    vÒ phÝ, lÖ  phÝ; ®)      B∙ibá,®×nh  chØ    thihµnh c¸ckho¶n      phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  cßn      phïhîp hoÆc   ban hµnh    tr¸ph¸p luËt. i   2.Ph©n    cÊp  qu¶n    lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ: a) ChÝnh    phñ  thèng  nhÊt qu¶n      lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ. b)  Tµi chÝnh  Bé    thùc hiÖn    qu¶n    lýnhµ      níc vÒ phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm  quyÒn   ® îc ChÝnh  phñ giao theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 6 NghÞ  ®Þnh  sè  i 04/1999/N§­   phÝ, lÖ  CP vÒ    phÝ  îcx¸c®Þnh    ®     t¹ ®iÓm     i 1,môc  nµy. c) Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh thùc hiÖn qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  trong ph¹m      vi®Þa  ph¬ng  m×nh, cã    tr¸chnhiÖm    tham  u  m cho   Héi ®ång nh©n  d©n tØnh    ra nghÞ quyÕt vÒ    chñ  ¬ng    tr thu phÝ, lÖ    phÝ    t¹ ®Þa  i ph¬ng  thùc vµ    hiÖn      c¸c néi dung qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc thÈm  quyÒn ban  hµnh cña ®Þa  ph¬ng. d) C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víiBé          Tµi chÝnh  Uû vµ  ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n    lýnhµ    nícvÒ  phÝ, lÖ    phÝ  trong ph¹m      vinhiÖm  vµ  vô  quyÒn   h¹n cña  m×nh. 3.ThÈm     quyÒn  ban  hµnh    v¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ:  a) Danh môc  phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    thèng nhÊt trong c¶    ChÝnh      nícdo  phñ ban  hµnh (ngoµic¸c lo¹      i phÝ, lÖ    phÝ  ® îc Quèc    ban  êng  ®∙    héi,Uû  th vô 
 4. 4 Quèc    héiquy  ®Þnh  i   t¹ c¸cLuËt,ph¸p lÖnh  li         cã  ªnquan).Trong      qu¸ tr×nh thùc     hiÖn, cÇn    thiÕtph¶i söa      ®æi, bæ     sung  th×    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ  íid©y    (d   gäi chung   lµ Bé),Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  íi®©y     (d   gäi chung    lµ tØnh) ®Ò     xuÊt víiBé      Tµi chÝnh      ®Ó Bé Tµi  chÝnh  tæng  hîp, tr×nh    ChÝnh  phñ xem  xÐt  quyÕt  ®Þnh. Trªn c¬  danh    së  môc phÝ, lÖ    phÝ  ® îcc¬  ®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn  t¹ nªu   i ®iÓm  nµy  ban hµnh, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn      i   chitiÕtlo¹ phÝ, lÖ    phÝ  îc ¸p ®     dông  trong  mçi danh  môc  (nh biÓu  phô    1,  lôc sè  phô    2   lôc sè  kÌm  theo  Th«ng  t nµy).Trêng      hîp,danh  môc      Bé    chi tiÕtdo  Tµi chÝnh  híng dÉn  cha  ®Çy ®ñ,  cha  chÝnh    x¸choÆc   cha            ban  phïhîp th× c¸cBé, Uû  nh©n  d©n tØnh  vµ c¸c  quan, tæ  c¬    chøc  ph¶n  ¶nh  kÞp        thêivíiBé Tµi  chÝnh        ®Ó Bé Tµi chÝnh  nghiªn cøu, ®iÒu      chØnh  kÞp thêi ;NÕu  kh«ng  ph¶n ¶nh  hoÆc  ph¶n  ¶nh nhng  Tµi chÝnh  v¨n b¶n  Bé    cã    kh«ng  chÊp  nhËn    mµ vÉn  tiÕn hµnh thu  phÝ, lÖ    phÝ      xö    hµnh      th× sÏbÞ  lývÒ  viviph¹m  ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ. b) ThÈm  quyÒn  ban hµnh  chÕ     ®é thu,nép  sö    vµ  dông phÝ,  phÝ  lÖ  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    2, §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/01/1999 cña    ChÝnh  phñ,cô    thÓ  sau: nh  ­ ChÝnh    phñ ban hµnh chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  ®èi    víimét  lo¹  sè  i phÝ, lÖ    phÝ  nguån  lín, cã  thu   tËp trung vµ    thùc hiÖn    trong c¶    nh: phÝ    níc,    giao th«ng,lÖ      phÝ  ícb¹,¸n phÝ  lÖ  tr       vµ  phÝ   toµ ¸n.v.v. . . ­ Bé      Tµi chÝnh ban hµnh chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông ®èi      i víic¸c lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  sau  ®©y: +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ    ¸p dông  thèng  nhÊt trong c¶        níccha  îcChÝnh  ®   phñ  ban hµnh, kh«ng    ph©n biÖt c¬    quan  thuéc  thu  trung ¬ng qu¶n    lýhay thuéc  ®Þa ph¬ng  qu¶n    lý. +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ  tõ 2  cã    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung  ¬ng      trëlªn tæ  chøc thu. +    Lo¹iphÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan    trùcthuéc trung ¬ng  chøc        tæ  thu,kh«ng  ph©n biÖtlo¹    i phÝ, lÖ    phÝ  chØ    ®ã  ¸p dông trong mét    ®Þa   ph¬ng  hay nhiÒu  ®Þa ph¬ng kh¸cnhau.   ­Uû    ban  nh©n d©n  tØnh,  sau    nghÞ  khicã  quyÕt vÒ    chñ  ¬ng    tr thu phÝ,  lÖ phÝ  cña  Héi ®ång nh©n  d©n  tØnh, ban    hµnh  v¨n b¶n híng  dÉn chÕ  ®é  thu,nép  sö    vµ  dông      i ®èi víilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ph¹m      vi®Þa  ph¬ng  do  vµ  c¬ quan  thuéc tØnh    (kÓ  huyÖn, x∙)tæ  c¶      chøc    thu theo  ph©n  sù  cÊp  thÓ  cô  quy ®Þnh  i t¹ biÓu phô    1, phô    2  lôcsè    lôcsè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng  tnµy  (trõlo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ  ChÝnh  do  phñ  Bé    vµ  TµichÝnh  ban hµnh).  c) ViÖc    ban hµnh chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm   quyÒn  cña   Tµi chÝnh  Uû   Bé    vµ  ban  nh©n d©n  tØnh  îc thùc  ®   hiÖn theo  nguyªn t¾c:   ­ ChØ     ban hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông        i ®èi víi lo¹ phÝ, lÖ  c¸c     phÝ  cã    tªntrong danh    môc  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn nªu  i t¹ ®iÓm   3a môc  nµy ban  hµnh  quy  vµ  ®Þnh      i chitiÕtlo¹ phÝ, lÖ      phÝ  îc¸p dông;NÕu   ®       quy ®Þnh    thu hoÆc   chøc    i tæ  thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  c¸c c¬  do    quan  nªu  trªnban    hµnh      xö    hµnh      th× sÏbÞ  lývÒ  viviph¹m  ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ.  
 5. 5 ­ Sau      khiban  hµnh    v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ,  lÖ phÝ, c¬    quan  ban hµnh  ph¶igöiv¨n b¶n  ban        ®∙  hµnh    lªnChÝnh phñ    ®Ó b¸o        c¸o;§èi víiv¨n b¶n  Uû   do  ban  nh©n  d©n tØnh ban hµnh th× ®ång    thêi ph¶igöicho  TµichÝnh      Bé    (Tæng  côc ThuÕ). ­ Kh«ng  quyÒn    uû  cho  quan  c¬  kh¸c hoÆc     cho cÊp    díiban hµnh chÕ  ®é    thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ. III­C h Õ  ® é  thu v µ n é p  p h Ý, lÖ p h Ý:   1.Møc      thu phÝ, lÖ    phÝ:  a)  Møc   thu phÝ,  phÝ   lÖ  quy  ®Þnh  b»ng  tiÒn  sè  (®ång  ViÖt Nam   hoÆc   ngo¹itÖ) nhÊt      ®Þnh  hoÆc  b»ng    phÇn  tû lÖ  tr¨m (%)        trªntrÞ gi¸vèn,  trÞ gi¸tµis¶n, hµng          ho¸ cña tõng  i lo¹    ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  sù      c«ng  céng, tõng    c«ng  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ    níc thuéc  ®èi îng  t chÞu  phÝ,  lÖ phÝ  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b)    C¨n  x¸c®Þnh  cø    møc    thu phÝ, lÖ    phÝ: C¨n  x¸c ®Þnh  cø    møc  thu phÝ,  phÝ        lÖ  lµ c¸c chi phÝ cÇn  thiÕt,tÝnh    chÊt,® Æc     ®iÓm   cña tõng  i lo¹ ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng    sù      c«ng céng,  tõng c«ng viÖc  qu¶n    lý hµnh  chÝnh  nhµ    t×nh  níc vµ  h×nh  kinh  ­      tÕ  x∙ héi trong tõng      tÝnh  thêikú, cã  ®Õn   Æc   ® ®iÓm     c¸c vïng  th«ng  quèc    vµ  lÖ  tÕ, bao gåm: ­ Chi phÝ      x©y dùng,mua     s¾m, duy    tu,b¶o  dìng,söa    ch÷a  êng  th xuyªn  vµ  ®Þnh  m¸y  kú  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn lµm viÖc,.v.v .hoÆc   . . thuªngoµi     tµis¶n      trùctiÕp phôc  c«ng  vô  viÖc quy ®Þnh    thu phÝ, lÖ    phÝ. Chi phÝ      nµy  ® îcph©n      bæ theo møc   hao  ®é  mßn  cña nh÷ng    tµis¶n  trùctiÕp  ®∙    phôc vô  c«ng  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ.   ­ Chi phÝ vËt  , nguyªn, nhiªn,vËt  t      liÖu  dông  sö  trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  c«ng viÖc  quy ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ. ­ Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng,c¸ckho¶n          phô cÊp  ªnquan    li   tí tiÒn l i  ¬ng,   tiÒn c«ng theo chÕ    ®é quy ®Þnh  (kÓ  chitr¶tiÒn  c¶      thuªchuyªn gia,t vÊn,          nÕu cã). ­ Chi phÝ      b¶o hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ  c¸c kho¶n  y  vµ    b¶o  hiÓm  kh¸c  li   ªnquan  i tí ngêi lao ®éng        thùc hiÖn c«ng  viÖc quy ®Þnh thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. ­ C¸c      chi phÝ kh¸c trùc tiÕp      phôc  c«ng  vô  viÖc quy ®Þnh thu phÝ, lÖ  phÝ. C¨n  vµo chÝnh  cø    s¸ch cña    nhµ    níc,t×nh  h×nh kinh tÕ      ­ chÝnh        trÞ ­ x∙ héi c¶    ® Æc     níc vµ  ®iÓm  cña    c¸c vïng trong  tõng      thêikú, tÝnh chÊt ­ ® Æc      ®iÓm   cña tõng  iho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  lo¹    sù      c«ng  céng, tõng    c«ng  viÖc qu¶n    lýhµnh  chÝnh  nhµ      níc,cã  tham  kh¶o møc    i thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ ­ t ¬ng  øng        ë  c¸c níc trong khu    vùc  thÕ    vµ  gií (nÕu      quan  i cã) mµ c¬  ban hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  quy  ®Þnh    hay  thu ®ñ  chØ    thu mét 
 6. 6 phÇn      c¸c chiphÝ cÇn thiÕtthùc hiÖn      c«ng viÖc quy ®Þnh  phÝ, lÖ  thu    phÝ  nªu  trªn. 2.    Tæ chøc, c¸    nh©n  nép  phÝ,  phÝ  lÖ  cho  quan  c¬  thu  iViÖt  t¹  Nam   b»ng  ®ång  ViÖt Nam.    Trêng  hîp ph¸p luËtquy    ®Þnh  møc  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  b»ng  ngo¹itÖ  ® îcthu b»ng    th×      ngo¹itÖ    hoÆc     thu b»ng  ®ång  ViÖt Nam       trªn c¬  quy  së  ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     theo        tû gi¸trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ    li   ªnng©n  hµng  Ng©n   do  hµng  nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng    i   bè  t¹ thêi®iÓm     thu phÝ, lÖ    phÝ; tæ    chøc,c¸nh©n      nép phÝ, lÖ    phÝ  cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  ®ang  nícngoµib»ng  ë      tiÒn cña    t¹ hoÆc     nícsë  i  b»ng ®«la  Mü,  theo møc    thu quy ®Þnh  cña    c¸c chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  do  quan  cã  thÈm  quyÒn  ban  hµnh. 3.Chøng        tõthu phÝ, lÖ    phÝ: a)    C¬ quan, tæ    chøc, c¸ nh©n      (kÓ  c¸c ®¬n  ho¹t®éng  c¶    vÞ    s¶n xuÊt,  kinh doanh, dÞch      vô) thu phÝ,  phÝ  lÖ  ®Òu   ph¶i cÊp    chøng    tõ thu phÝ, lÖ  phÝ cho  ngêinép    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    Tæ  chøc,c¸ nh©n      nép  phÝ, lÖ    phÝ ph¶iyªu    cÇu ngêi thu phÝ, lÖ        phÝ  cÊp cho m×nh  chøng    tõ thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng quy ®Þnh  cña  Tµi Bé    chÝnh. Nghiªm  cÊm   mäi  chøc,c¸ nh©n    tæ      thu,nép  phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  dông  sö  chøng    tõhoÆc   dông  sö  chøng    tõkh«ng ®óng quy ®Þnh cña  TµichÝnh. Bé    b)  Tµi chÝnh  nhiÖm   Bé    uû  cho Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  trung ¬ng  chøc    tæ  in,thèng nhÊt  ph¸thµnh    i   c¸c lo¹ chøng    tõ thu    i c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ   ph¸tsinh ë    ®Þa   ph¬ng    phÝ  íc b¹  mét  (trõlÖ  tr   vµ  sè  lo¹  Bé    ido  Tµi chÝnh    ­ Tæng   côc ThuÕ  thèng  nhÊt ph¸thµnh) vµ        chÞu  tr¸ch  nhiÖm   qu¶n    lý,híng dÉn  dông    sö  theo ®óng  chÕ  cña  Tµi chÝnh  vÒ  ®é  Bé      qu¶n    lýcÊp        chØ  ph¸tbiªnlai Ên  , thuÕ.   c) Chøng        tõ thu phÝ, lÖ    phÝ  chØ  îccÊp  ®   cho    quan,tæ  c¸cc¬    chøc  îc ®   phÐp thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËtvÒ     phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban hµnh; nhÊt    thiÕtkh«ng    cÊp cho    quan, tæ  c¸c c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ    tr¸quy  i ®Þnh  cña ph¸p luËt.     d) C¸c  quan,tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  nhu  cã  cÇu  dông  sö  chøng    tõ thu phÝ, lÖ      phÝ  kh¸c víimÉu       chøng    tõ quy  ®Þnh  chung  ph¶icã    th×    v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  Côc  ThuÕ  tØnh      n¬i ph¸tsinh viÖc  phÝ,  phÝ    thu  lÖ  kÌm theo mÉu   chøng      tõ ®Ó Côc  ThuÕ   thùc hiÖn    ph¸thµnh, b¶o    in vµ      ®¶m  cung  cÊp ®Çy   ®ñ, kÞp      thêic¸c chøng      tõ thu phÝ, lÖ    phÝ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Tr­   êng    hîp,cÇn  ph¶isö    dông  i lo¹ chøng      tõthèng  nhÊt trong toµn      ngµnh    th× ph¶i  cã    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Tæng  côc ThuÕ,  kÌm theo mÉu  chøng      tõ ®Ó Tæng  côc  ThuÕ     ph¸thµnh  invµ    hoÆc   quyÒn  uû  cho  Côc  ThuÕ   tØnh      in,ph¸thµnh  theo  mÉu  thèng nhÊt.  4.MiÔn, gi¶m      phÝ, lÖ    phÝ:  §èi t nép   îng  phÝ,  phÝ  thÓ  îc xÐt  lÖ  cã  ®   miÔn, gi¶m  tiÒn  sè  phÝ, lÖ  phÝ  ph¶inép    trong mét  tr   sè  êng    hîp cÇn thiÕttheo quy      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.     C¨n  vµo  cø  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm,  ®èi îng  dông  t ¸p  cña tõng  i lo¹ phÝ,  lÖ  phÝ  thÓ    quan  thÈm  cô  mµ c¬  cã  quyÒn  ban  hµnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ   sÏquy ®Þnh  êng    îcmiÔn, gi¶m  tr hîp ®     nép phÝ, lÖ    phÝ  vµ  thñ tôc,thÈm      quyÒn    xÐt miÔn, gi¶m    nép  phÝ, lÖ    phÝ.  
 7. 7 5.Qu¶n    dông    lýsö  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ:  a) TiÒn      thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶i® îcqu¶n        lýqua kho    b¹c nhµ    níctheo  quy  ®Þnh sau ®©y: ­ Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  c¬ do  quan  ThuÕ     trùctiÕp  chøc  th×  tæ  thu  ®èi îng t   nép phÝ, lÖ    phÝ   trùctiÕp nép    tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ    i   níct¹ Kho      b¹c nhµ    níc ë ®Þa  ph¬ng  n¬i thu theo        híng dÉn    cña  quan  c¬  ThuÕ.  Trêng    hîp,Kho    b¹c nhµ    níccha  chøc    tæ  thu tiÒn phÝ, lÖ      phÝ   trùctiÕp tõ c¸c®èi t          îng nép    th× c¬  quan ThuÕ   thÓ  tiÒn  cã  thu  phÝ, lÖ    phÝ  thay vµ    cuèingµy    ph¶ilµm  tôc   thñ    nép hÕt  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  thu trong ngµy  ®∙      vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. ­ Lo¹iphÝ, lÖ        phÝ  c¸c c¬  do    quan, tæ    chøc  kh¸c (ngoµic¬      quan  ThuÕ)  tæ chøc      quan,tæ  thu th× c¬    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  îcmë  tµikho¶n  ®       "t¹m    gi÷ tiÒn phÝ, lÖ      phÝ"  i t¹  kho    b¹c nhµ          nícn¬ithu (trõmét  trsè  êng      hîp c¸ biÖt® îc     quy ®Þnh  kh¸c)®Ó   theo        dâi,qu¶n    lýtiÒn  phÝ, lÖ    phÝ. C¨n  vµo  tiÒn   cø  sè    phÝ, lÖ    phÝ    îcnhiÒu  thu ®   hay  mµ   Ýt  ®Þnh  hµng  kú  ngµy,5    ngµy hoÆc       dµi nhÊt    ngµy  lµ 10  mét  lÇn,c¸c c¬      quan, tæ    chøc  phÝ,  phÝ  thu  lÖ  ph¶igöi sè      tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îctrong kú  ®∙        vµo    tµikho¶n  t¹m    gi÷ tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  vµ ph¶itæ    chøc  h¹ch    to¸nriªngkho¶n      thu nµy theo chÕ    to¸n®¬n  ®é kÕ    vÞ  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  (®èi víi®¬n  hµnh      vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  thu  phÝ, lÖ  phÝ)  hoÆc  chÕ  kÕ    ®é  to¸ndoanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých (®èi  víi  doanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých    thu phÝ, lÖ    phÝ). b) Theo    quy  ®Þnh  cña kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  12  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP th× tiÒn thu phÝ, lÖ          phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ      nícph¶iph¶n    ¶nh ®Çy  vµo  ®ñ  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Tuy  nhiªn,  phïhîp c¸cchÕ  qu¶n        ®Ó         ®é  lýtµichÝnh  hiÖn  hµnh  t¹o®iÒu  vµ    kiÖn cho  quan,tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  chñ ®éng thùc   hiÖn  nhiÖm   cña  vô  nhµ    níc giao  c¬  th×  quan  ban  hµnh chÕ      ®é thu,nép  vµ  sö dông  phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    quy ®Þnh  viÖc  qu¶n    dông  tiÒn  lýsö  sè  thu  phÝ,  phÝ    phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  (trõsè  lÖ  do  quan  ThuÕ   chøc  tæ  thu ph¶i nép    ng©n  s¸ch theo quy      ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 5a  trªn)  theo nguyªn t¾c      sau ®©y:     * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    thu ®   c¸c doanh nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých  chøc    îccoilµkho¶n    tæ  thu ®       thu cña doanh  nghiÖp,sau          khitrõc¸c kho¶n    chiphÝ  qu¶n    lýdoanh nghiÖp,chiphÝ      kh¸ctheo    quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  vµ b¶o  ®¶m     lîÝch    i vËtchÊtcho    ngêilao®éng      theo quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  sè 56/CP  ngµy  2/10/1996 cña  ChÝnh  phñ    vÒ doanh  nghiÖp  nhµ    níc ho¹t   ®éng  c«ng  Ých  Th«ng   06TC/TCDN   vµ  tsè  ngµy 24/2/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh      ®èi víidoanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých,phÇn    cßn    l¹ph¶inép vµo  i     ng©n  s¸ch nhµ    níc. C¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban hµnh  chÕ     ®é qu¶n      lý tµichÝnh doanh  nghiÖp  nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých quy  ®Þnh  chÕ  qu¶n    dông  ®é  lýsö  phÝ,  lÖ  phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        Æc       nícphï hîp ® thïcña doanh nghiÖp  híng   vµ    dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy. *  tiÒn  Sè  phÝ,  phÝ  lÖ  thu  îc cña    quan, tæ  ®   c¸c c¬    chøc  ® îc ng©n  ®∙    s¸ch nhµ    níc cÊp    ®ñ kinh phÝ    cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc ph¸p luËtquy    ®Þnh  phÝ,  phÝ  viÖc  phÝ,  phÝ  thu  lÖ  vµ  thu  lÖ  th× ph¶inép    hÕt vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. Trêng      quan, tæ  hîp,c¸c c¬    chøc  îc uû  ®   nhiÖm   viÖc thu phÝ,  phÝ  lÖ  ngoµichøc    n¨ng,nhiÖm   th   vô  êng  xuyªn cña    m×nh    quan,tæ  th× c¬    chøc   trùc tiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ  îchëng  ®   mét kho¶n        10%   thïlao tèi®a  (mêiphÇn    tr¨m)  
 8. 8 sè tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thùc thu ® îctr           íckhinép  tiÒn vµo    ng©n s¸ch nhµ        níc,®Ó chiphÝ    cho viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ theo néidung        chisau ®©y:  ­ Chi    phÝ tiÒn c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  theo tiÒn c«ng    tr¶cho    lao ®éng thuª ngoµi (kÓ  thuª chuyªn         c¶    gia,t vÊn) thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ  phÝ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh (nÕu  cã). ­ Chi tr¶thïlao cho    c«ng            c¸n bé  nh©n    viªn®¶m  nhiÖm  thªm c«ng viÖc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ngoµi chøc    n¨ng,nhiÖm   ® îc giao    vô    (kÓ  tr¶thïlao lµm  c¶        viÖc ngoµigiêhµnh      chÝnh  nhµ    níc)theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. ­ TrÝch    quü khen  ëng    c«ng  th c¸n bé  nh©n    viªnthùc hiÖn    viÖc    thu,nép  phÝ, lÖ    phÝ. Møc    trÝch    quü khen  ëng  th b×nh  qu©n mét n¨m, mét    ngêitèi    ®a  kh«ng    (ba)th¸ngl qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn    . * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    quan,tæ  thu ®   c¸cc¬    chøc  kh«ng  îcng©n  ®   s¸ch nhµ   níc cÊp kinh phÝ  êng    th xuyªn cho c«ng viÖc  chøc  tæ  thu phÝ, lÖ  phÝ  th× sau      tiÒn  îc trÝch    i khitrõsè  ®   ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc   trùctiÕp  thu phÝ, lÖ      phÝ  b¶o  ®¶m     chiphÝ  êng  th xuyªn vµo    viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo quy    ®Þnh, phÇn    cßn    l¹ph¶i  i  nép vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc.   tiÒn  Sè  phÝ,  phÝ  lÖ  trÝch    i ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc  trùctiÕp        thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ®èi îng  t nªu  it¹ ®iÓm  nµy chØ  îc quy  ®   ®Þnh      tèi®a ®Õn   40%  (bèn  ¬i phÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thùc thu ® îc®Ó   dông        sö  vµo  c¸cnéidung    êng      chith xuyªn sau    ®©y: ­ C¸c    kho¶n          chitr¶thïlao cho  quan, tæ  c¬    chøc    trùc tiÕp thu phÝ, lÖ  phÝ  ngoµinhiÖm  th   vô  êng  xuyªn nªu      trªn(nÕu cã). ­ Chi phÝ      mua  s¾m, söa ch÷a c«ng    cô,ph¬ng tiÖn thùc hiÖn    viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. ­ Chi    phÝ  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp mang tÝnh chÊt  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng      theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh        qu¶n    ngêilao ®èi víi bé  c¸n lývµ      ®éng    trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ. ­ Chi b¶o  lao ®éng, trÝch nép      hé        b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ,kinh y      phÝ  c«ng ®oµn  thuéc tr¸chnhiÖm       cña  quan  dông    c¬  sö  lao ®éng thùc hiÖn    thu phÝ, lÖ      phÝ. ­ Chi mua       (hoÆc      in)tê khai,hå      s¬,mÉu   biÓu,sæ     s¸ch kÕ    to¸n,biªnlai       thu phÝ, lÖ      phÝ. ­ C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctrùctiÕp phôc  viÖc            vô  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. * Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îccña    quan,tæ  thu ®   c¸cc¬    chøc  kh«ng  îcng©n  ®   s¸ch nhµ      níccÊp  kinhphÝ  êng    th xuyªn cho    c«ng viÖc ph¸p luËtquy      ®Þnh    thu phÝ,  phÝ  viÖc  chøc  lÖ  vµ  tæ  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th× sau      tiÒn  îc khi trõ sè  ®   trÝch    i ®Ó l¹  cho  quan, tæ  c¬    chøc    trùc tiÕp  chøc  tæ  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  b¶o  ®¶m     chiphÝ  êng  th xuyªn vµo      ho¹t®éng  cña c«ng viÖc ph¸p    luËtquy ®Þnh  thu phÝ, lÖ      phÝ  viÖc  chøc    vµ  tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, phÇn    cßn    l¹ ph¶inép  i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. Sè tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  trÝch    i ®Ó l¹ cho  quan, tæ    c¬    chøc  trùc tiÕp        thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ®èi t      îng nªu  it¹ ®iÓm  nµy chØ  îcquy  ®   ®Þnh      tèi®a  ®Õn   90%  (chÝn  ¬i phÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  thùc thu  îc vµ    ®   chØ  îc sö  ®  
 9. 9 dông  vµo      c¸c néi dung    êng  chi th xuyªn b¶o ®¶m   ho¹t®éng    cña c«ng viÖc  ph¸p    luËtquy  ®Þnh  phÝ, lÖ  thu    phÝ  viÖc  chøc  phÝ, lÖ  vµ  tæ  thu    phÝ  theo  quy ®Þnh  cña  chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  thÓ  c¬  cô  do  quan  cã thÈm  quyÒn  ban hµnh; Trêng    hîp cÇn thiÕt ® îc chÕ         ®é cho  phÐp sö  dông tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ  vµo      c¸c néidung    chikh«ng  êng  th xuyªn ngoµiquy      ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   ph¶ithùc hiÖn          sè  CP th×      ghithu,ghichi qua ng©n  s¸ch nhµ    níc. c) C¨n  vµo    cø  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm  cña tõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  chÕ  vµ  ®é  qu¶n      lý tµichÝnh  quy ®Þnh  ®èi    víitõng  quan, tæ  c¬    chøc  thu phÝ, lÖ  phÝ    quan  mµ c¬  ban  hµnh  chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ,  phÝ  lÖ  thùc  hiÖn quy  ®Þnh    (%)  tû lÖ  tiÒn    thu phÝ, lÖ    phÝ  trÝch ®Ó       l¹ cho  quan, tæ  i c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  néidung    vµ    chi,®Þnh  møc     thÓ  dông  chicô  ¸p  ®èi    víi tõng lo¹ phÝ, lÖ      i   phÝ. ­ ViÖc    quy ®Þnh    (%)  tû lÖ  trÝch tr       íc khinép tiÒn  phÝ, lÖ  thu    phÝ vµo  ng©n s¸ch nhµ    t¹     nícnªu   ®iÓm   i nµy  îcx¸c®Þnh  sau:  ®     nh    Sè  tiÒn b¶o    ®¶m  nhu  cÇu    chicÇn  thiÕt®Ó     thùc   hiÖn  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ (dù kiÕn      cña  n¨m) 1  Tû  trÝch lÖ    = (%) Tæng  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ    îc(dù kiÕn  thu ®     cña  1  n¨m) ­ Sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  trÝch ®Ó       l¹ cho  quan,tæ  i c¬    chøc   thu theo    tû lÖ  (%) nªu  i t¹ ®iÓm   nµy ph¶i® îc c©n      ®èi vµo  to¸n ng©n  dù    s¸ch hµng  n¨m vµ  ph¶isö    dông  ®óng  môc  ®Ých, cã    chøng    ph¸p  tõ hîp  theo quy ®Þnh  cña Bé  Tµi chÝnh, cuèin¨m        nÕu  cha  dông  sö  hÕt  ph¶inép  cßn    th×    sè  l¹ vµo  i ng©n  s¸ch nhµ      níc;NÕu   dông      sö  sainéidung  quy  ®Þnh hoÆc   sö    dông  kh«ng cã  chøng      tõhîp ph¸p th× ph¶ixuÊtto¸n,          nép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. d) Theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    3, §iÒu  NghÞ  12  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  kho¶n    th×  thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch  nhµ    níckh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ. C¸c  quan, tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc  ng©n  s¸ch nhµ    níc kh«ng ph¶i kª    khai,nép    thuÕ  ®èi      víic¸c kho¶n phÝ, lÖ  phÝ    thu,nép theo chÕ  phÝ, lÖ    ®é    phÝ. Kho¶n phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    nép    níc®∙  ng©n  s¸ch nhµ      níc ® îcx¸c ®Þnh          lµchiphÝ        hîp lý®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  (®èi víitæ      chøc, c¸ nh©n      kinh doanh),® îc tÝnh        vµo quyÕt  to¸n chi     cña  ®¬n  (®èivíi®¬n  hµnh  vÞ      vÞ  chÝnh, sù    nghiÖp  tæ  vµ  chøc  kh¸c),     sè  trõ tiÒn lÖ    phÝ  ícb¹ ® îch¹ch to¸nt¨nggi¸trÞtµis¶n  ®Þnh. tr                   cè    6.§¨ng        ký,kª khai,  nép,quyÕt to¸nphÝ, lÖ          phÝ: a) C¬    quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶i®¨ng  viÖc      ký  thu phÝ, lÖ    phÝ  víic¬    quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng  lo¹  vÒ  i phÝ, lÖ    phÝ, ®Þa     ®iÓm     thu,chøng    tõ thu vµ    viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ, cô    thÓ  sau: nh    ­ C¬     quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ    quan    lÖ  lµ c¬  trùc thuéc trung ¬ng,  tØnh  hoÆc  ¬ng  ¬ng  t ® qu¶n    lý,®¨ng  víi ký    Côc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè.
 10. 10 ­ C¬     quan  phÝ, lÖ  thu    phÝ    quan    lµ c¬  trùcthuéc quËn, huyÖn,    thÞ    x∙, thÞ trÊn,x∙,phêng      hoÆc  cÊp ¬ng  ¬ng  t ® qu¶n    lý,®¨ng  víiChi côc  ký      ThuÕ   quËn,huyÖn..   Thêi h¹n    ®¨ng  thu,nép  ký    phÝ,  phÝ  lÖ  chËm  nhÊt    ngµy      lµ 10  kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu  thu phÝ,  phÝ.  lÖ  Trong  êng  tr hîp thay  æi, kÕt  ®   thóc hoÆc   ®×nh chØ    thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ikhaib¸o    quan  th×      víic¬  ThuÕ  chËm  nhÊt lµ     5  ngµy  íckhithay ®æi. tr       b)    C¬ quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i kª    khai phÝ,  phÝ    lÖ  tõng  th¸ngvµ    ph¶inép      têkhaicho  quan    c¬  ThuÕ  trong 5    ngµy  ®Çu   cña th¸ngtiÕp    theo.Trêng      hîp,trong th¸ng kh«ng        ph¸tsinh sè      thu phÝ, lÖ    phÝ  c¬  th×  quan  thu phÝ, lÖ      phÝ  vÉn ph¶ikª khaivµ        nép   tê khaicho  quan    c¬  ThuÕ     n¬i®¨ng  ký    thu phÝ, lÖ    phÝ. C¬  quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ ph¶ikª khai®Çy         ®ñ, ®óng mÉu     tê khaitheo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy (mÉu  1) vµ  sè    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ  tÝnh chÝnh    x¸ccña viÖc    kª khai.   c) C¬    quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  cã    tr¸chnhiÖm     nép  tiÒn phÝ, sè      lÖ phÝ  c¸c kho¶n  vµ    tiÒn ph¹t(nÕu      cã) ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch  nhµ    níctheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   Trêng    hîp,ph¸p    luËtquy ®Þnh  quan, tæ  c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ thùc  hiÖn  nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµo ng©n s¸ch theo    th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  ThuÕ   th× tr×nh tù,thñ tôcnép            ng©n s¸ch nhµ    îcthùc hiÖn  sau:   níc®     nh  ­ NhËn  îc tê khaiphÝ, lÖ    ®         phÝ  cña  quan  göití   quan  c¬  thu    ic¬  , ThuÕ   thùc hiÖn    kiÓm       tratê khaivµ    th«ng  b¸o cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  sè  vÒ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ph¶inép,thêih¹n        nép  ch¬ng,lo¹   vµ    ikho¶n,môc, tiÓu môc  ,       cña môc    lôcng©n  s¸ch nhµ      nícquy  ®Þnh.   ­ C¨n  vµo  cø  th«ng  b¸o nép  tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  cña   C¬ quan  ThuÕ,  c¬  quan, tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  lµm      thñ tôc nép  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Thêih¹n    nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níccña  th¸ng chËm     nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  15  th¸ng tiÕp    theo.Trong  êng    tr hîp  ®Õn     ®∙  thêih¹n  nép phÝ,  lÖ  phÝ vµo  ng©n  s¸ch nhµ      quan,tæ    nícmµ c¬    chøc    thu cha  nhËn  îcth«ng  ®   b¸o  cña  quan  c¬  ThuÕ   c¬  th×  quan,tæ   chøc      vµo  tiÒn phÝ, lÖ  thu c¨n cø  sè      phÝ  ph¶i nép    theo  khaicña  quan, tæ  kª    c¬    chøc  thu    ®Ó chñ  ®éng  nép phÝ,  lÖ  phÝ  vµo ng©n  s¸ch  nhµ    níc;nÕu   quan, tæ  c¬    chøc  thu  phÝ,  phÝ  sè  lÖ  cã  phÝ, lÖ    phÝ  nép  thõa  tr   ® îctrõvµo  phÝ, lÖ  kú  ícth×      sè    phÝ  ph¶inép    cña kú  tiÕp theo,nÕu  tr       kú  ícnép  thiÕu th× ph¶inép  sè  tr         ®ñ  kú  íccßn  thiÕu. ­ C¬    quan, tæ    chøc  nép  tiÒn  sè  phÝ, lÖ    phÝ  thu ® îcvµo  ®∙      ng©n  s¸ch  nhµ    níc b»ng §ång  ViÖt Nam;  êng  thu    tr hîp  phÝ, lÖ    phÝ  b»ng  ngo¹itÖ    theo   quy ®Þnh  cña ph¸p luËtth× ph¶inép          ng©n  s¸ch nhµ      nícb»ng ngo¹itÖ.§èivíi         c¬ quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  níc ngoµi th×  ë      nép tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  ®∙  thu  îc vµo  ®   ng©n  s¸ch nhµ        n  íc theo quy ®Þnh  cña chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  i lo¹ phÝ, lÖ      phÝ ¬ng  t øng. d) TÊt  c¸c c¬  c¶    quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ®Òu   ph¶i thùc    hiÖn  quyÕt    to¸nchøng      tiÒn phÝ, lÖ  tõthu,sè      phÝ  thu vµ  ®∙    nép  ng©n  s¸ch nhµ    n­ íchµng    n¨m  (tÝnh  theo n¨m d¬ng  lÞch)víi quan      c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n      lývµ  nép b¸o  c¸o kÕt  qu¶    thu,nép  phÝ,  phÝ  lÖ  n¨m  íc cho  quan  tr   c¬  ThuÕ   íc tr   ngµy kÕt  thóc th¸ng 2      n¨m  tiÕp sau  ph¶inép  sè    vµ    ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  cßn  thiÕu vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctrong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      10  kÓ    nép  c¸o, b¸o   
 11. 11 nÕu  nép thõa th×  îc trõ vµo  phÝ,  phÝ  ®     sè  lÖ  ph¶i nép  tiÕp    kú  theo.Thùc    hiÖn quyÕt to¸n viÖc  dông  tiÒn    sö  sè  phÝ,  phÝ  îc trÝch  lÖ  ®   cïng    víiquyÕt  to¸ntµichÝnh    quan        víic¬  Tµi chÝnh  cïng cÊp    theo  chÕ  kÕ    ®é  to¸nthèng   kª cña nhµ    nícquy ®Þnh. Trêng    quan, tæ  hîp c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kÕt thóc hoÆc     ®×nh chØ  thu phÝ, lÖ    phÝ  còng ph¶iquyÕt      to¸n phÝ, lÖ    phÝ  theo quy ®Þnh    trªn®©y   trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  quyÕt      30  kÓ    cã  ®Þnh kÕt thóc hoÆc     ®×nh chØ  thu phÝ, lÖ      phÝ. C¬ quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh    x¸c cña  liÖu quyÕt  sè    to¸n phÝ,  phÝ;    lÖ  NÕu   ph¸thiÖn  sù    cã  trèn,lËu    phÝ, lÖ  phÝ    xö    sÏbÞ  ph¹ttheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   7. Sè  ng©n    thu  s¸ch nhµ    phÝ, lÖ    níc vÒ    phÝ  thuéc ng©n s¸ch nhµ    níc ® îc ph©n    chia cho      c¸c cÊp ng©n  s¸ch theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n  s¸ch  nhµ    níchiÖn hµnh. IV­ hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n, t æ  c h ø c   N thu p h Ý, lÖ p h Ý  v µ c ¬ q u a n  T h u Õ: 1. C¬     quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  nhiÖm     cã  vô,quyÒn h¹n  tr¸ch vµ    nhiÖm sau ®©y: a)    Tæ chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vµ    th«ng b¸o c«ng khai       c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  i     t¹  thu n¬i phÝ, lÖ    phÝ.   b)  íng dÉn    chøc,c¸ nh©n  H   c¸c tæ      thùc hiÖn    viÖc  kª khai,nép        phÝ, lÖ    phÝ  theo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  tõng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ.  Th«ng  b¸o  cho  ®èi îng  t nép  phÝ,  phÝ    tiÒn  lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i  nép, thêih¹n      nép  theo  ®óng  quy  ®Þnh.   Khi thu tiÒn  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i cÊp    ®Çy  chøng      ®ñ  tõthu tiÒn,ghi®óng  tiÒn ®∙        sè    thu cho  ngêinép    phÝ, lÖ    phÝ.   NÕu    îng kh«ng  ®èi t   nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo ®óng  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt     th×  quan, tæ  c¬    chøc  thu  quyÒn  cã  kh«ng  phôc  c«ng  vô  viÖc  hoÆc   kh«ng  ®¸p  øng    lî Ých ¬ng  i t øng    mµ ®èi îng    t ®ã yªu  cÇu  nÕu   vµ  qu¸    thêih¹n  nép  phÝ, lÖ    phÝ      ghitrªnth«ng  mµ    îng ®ã  b¸o  ®èi t   cha  nép,th× c¬      quan,tæ    chøc  thu tiÕp tôc ra th«ng            b¸o;nÕu  ®Õn   ®∙  ngµy  ph¶inép    theo quy  ®Þnh   mµ cha  nép  th«ng  bao  th×  b¸o  gåm   tiÒn phÝ, lÖ  c¶      phÝ  tiÒn ph¹tchËm   vµ      nép  theo  quy  ®Þnh   thÓ  cô  cña  tõng chÕ     ®é phÝ,  phÝ;  lÖ  nÕu  ®èi  îng  t vÉn kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ,  lÖ  tiÒn ph¹ttheo    th«ng b¸o  th×  quan, tæ  c¬    chøc    quyÒn    thu cã  ¸p dông hoÆc    ®Ò nghÞ  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   ¸p dông  c¸c biÖn    ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  2, §iÒu  NghÞ     18  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ  quy  vµ  ®Þnh  cô  thÓ cña  tõng chÕ  thu,nép  sö    ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ. c) §¨ng    khaiphÝ,  phÝ    quan    ký, kª    lÖ  víic¬  ThuÕ     n¬i thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ. d) Nép    ®Çy ®ñ, ®óng  tiÒn phÝ, lÖ  h¹n      phÝ  c¸c kho¶n  vµ    tiÒn ph¹tvµo      ng©n s¸ch nhµ      níctheo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ. ®) ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ    to¸n,ho¸ ®¬n,  ®é kÕ      chøng    tõ theo  quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh; cung  Bé      cÊp      c¸c tµiliÖu,sæ     s¸ch kÕ    to¸n,b¸o      c¸o
 12. 12 kÕ to¸n,     ®¬n, chøng    li   ho¸   tõcã  ªnquan  ®Õn   viÖc    thu,nép  qu¶n    vµ  lýphÝ, lÖ    phÝ theo yªu cÇu      cña  quan  c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan  thÈm  cã  quyÒn. 2.    C¬ quan ThuÕ, ngoµi nhiÖm       vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    nªu    t¹i ®iÓm   trªn®©y   1    (®èivíi     nh÷ng  i lo¹  phÝ, lÖ    phÝ  giao cho  quan    c¬  ThuÕ     trùc tiÕp tæ    chøc    thu)cßn  nhiÖm    cã  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    sau  ®©y: a) H íng dÉn, ®«n        ®èc    quan    c¸cc¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  thùc hiÖn    viÖc ®¨ng  ký,kª khai,thu,nép, sæ             s¸ch,chøng    to¸nphÝ, lÖ    tõ,kÕ      phÝ  theo ®óng quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh phñ vÒ  phÝ, lÖ    phÝ  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. b) Nh÷ng  quan, tæ    c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng      vÒ  ký,kª khai,thu,nép, sæ         s¸ch,chøng    to¸nphÝ, lÖ    tõ,kÕ      phÝ th×  quan  c¬  ThuÕ   quyÒn  lý ph¹tvi ph¹m  cã  xö        hµnh  chÝnh  theo quy  ®Þnh    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  chÕ       vµ  ®é thu, nép  sö  vµ  dông  tõng lo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ.   c) §èi víilo¹        i phÝ,  phÝ    lÖ  mµ ph¸p  luËtquy    ®Þnh  quan  c¬  ThuÕ   ph¶i  th«ng  b¸o  nép  phÝ,  phÝ  lÖ  th× ph¶i thùc    hiÖn  th«ng  b¸o  cho  quan, tæ  c¬    chøc  thu  phÝ,  phÝ    tiÒn  lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶inép, ®Þa       ®iÓm   nép  vµ  thêih¹n    nép  tiÒn vµo  ng©n  s¸ch nhµ   níc theo  ®óng  quy  ®Þnh.  Th«ng   b¸o ph¶i göi tí  quan, tæ      i c¬    chøc  thu phÝ,  phÝ  íc ngµy  lÖ  tr   ph¶i nép    tiÒn vµo  ng©n  s¸ch      ghi trªnth«ng  b¸o  chËm   nhÊt    ngµy; NÕu   lµ ba    qu¸   thêih¹n  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ      lÖ  ghi trªnth«ng  b¸o    quan, tæ  mµ c¬    chøc  thu  cha  nép    th× tiÕp  tôc  th«ng  ra  b¸o; nÕu   ®Õn     ®∙  ngµy  ph¶i nép    theo  quy  ®Þnh     mµ c¬  quan,tæ    chøc    thu cha  nép    th× th«ng   bao  b¸o   gåm   sè  c¶  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  vµ  sè  tiÒn   ph¹tchËm   nép  theo  quy ®Þnh  it¹  kho¶n    3, §iÒu  cña  19  NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ.Thêih¹n tÝnh          ph¹tchËm   nép  phÝ, lÖ    phÝ  hµng  th¸ngkÓ      tõngµy  cña 16  th¸ngtiÕp theo;NÕu   quan,tæ        c¬    chøc    thu vÉn  kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹ttheo        th«ng  th× c¬  b¸o    quan  ThuÕ   cã    quyÒn  dông  ¸p  hoÆc    ®Ò nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  dông  ¸p  c¸c biÖn    ph¸p  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  quy  ®Þnh  i t¹  kho¶n  4, §iÒu  cña    19  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ   ®Ó b¶o  ®¶m   thu    tiÒn  ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  tiÒn  lÖ  sè  ph¹tph¶inép      ng©n  s¸ch  nhµ    níc.NÕu   thùc hiÖn      c¸c biÖn  ph¸p  lýhµnh  xö    chÝnh   vÒ phÝ,  phÝ    quan, tæ  lÖ  mµ c¬    chøc  thu  vÉn  kh«ng  nép    tiÒn  ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  tiÒn  lÖ  sè  ph¹tth×  quan    c¬  ThuÕ   chuyÓn  s¬  hå  sang    quan  thÈm   c¸c c¬  cã  quyÒn    lý theo  ®Ó xö    ph¸p  luËt. d) KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,    thu,nép,sö    dông  quyÕt to¸nphÝ, vµ        lÖ  phÝ  cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  ®¶m   thùc hiÖn    ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.   ®)  lýviph¹m  Xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  gi¶i vµ    quyÕt khiÕu      n¹ivÒ  phÝ, lÖ    phÝ  thuéc thÈm    quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Trêng      hîp ph¸t hiÖn viÖc ban hµnh  hoÆc   chøc  phÝ, lÖ  tæ  thu    phÝ    tr¸ quy  i ®Þnh  cña ph¸p  luËtth×  quyÒn    cã  kiÕn nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn ®×nh  chØ  hoÆc   thu  söa ®æi  cho      phïhîp. g) Yªu  cÇu ®èi îng  t nép  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  cung  cÊp    to¸n,ho¸ ®¬n, chøng    c¸chå  tµiliÖu kh¸ccã  ªn sæ kÕ        tõvµ    s¬        li   quan  ití viÖc tÝnh  nép  vµ  phÝ,  phÝ;  lÖ  Yªu cÇu  chøc  tæ  tÝn dông, ng©n    hµng,kho    tæ    b¹c vµ  chøc,c¸ nh©n      kh¸c cã  ªnquan    li   cung cÊp        c¸c tµiliÖu cã  li   ªnquan   tíviÖc  i tÝnh  nép  vµ  phÝ, lÖ    phÝ.
 13. 13 e) Lu    sö    gi÷vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ    îng nép  sè        ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc  ®èi  îng  t kh¸c cung    cÊp theo chÕ  ®é  quy  ®Þnh. V­ Gi¶i q u y Õt K hi Õ u  n¹i, ö  lý vi p h¹ m    x v µ k h e n  thë n g: 1.QuyÒn  tr¸chnhiÖm    vµ    cña   îng nép  ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  trong viÖc    khiÕu  n¹ivµ        tèc¸o hµnh      viviph¹m ph¸p luËtphÝ, lÖ        phÝ: ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n  quyÒn      cã  khiÕu    tè c¸o    n¹ivµ    vÒ viÖc c¸n  thu bé    phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan, tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ   thihµnh  kh«ng ®óng quy  ®Þnh   cña ph¸p luËt vÒ     phÝ,  phÝ  lÖ  ®èi    chøc, c¸  víitæ    nh©n   m×nh. §¬n  khiÕu    n¹iph¶igöi®Õn   quan,tæ      c¬    chøc   trùctiÕp thu phÝ, lÖ        phÝ  hoÆc  c¬  quan    ra quyÕt ®Þnh  lýtrong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  xö        30  kÓ    nhËn  îcth«ng  ®   b¸o nép  phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc   quyÕt ®Þnh  lý.Trong    xö    khichê    gi¶iquyÕt,tæ    chøc, c¸ nh©n      khiÕu    n¹ivÉn  ph¶inép    ®óng      ®ñ vµ  thêih¹n  tiÒn  sè  phÝ, lÖ  phÝ, tiÒn ph¹t®∙        th«ng  b¸o. NÕu   chøc, c¸  tæ    nh©n   khiÕu    n¹ikh«ng ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh     gi¶i quyÕt khiÕu    n¹icña  quan, tæ  c¬    chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  cã  th×  quyÒn  khiÕu  n¹ilªnc¬      quan  cÊp    trªncña  quan, tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  gi¶iquyÕt  ®∙    khiÕu    n¹i;NÕu   vÉn kh«ng  ®ång  th×  quyÒn  ý  cã  khiÕu      quan  n¹ilªnc¬  ban  hµnh chÕ  thu,nép  i ®é    lo¹ phÝ, lÖ    phÝ    ®ã hoÆc  khëikiÖn    ®Õn   ¸n  toµ  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ­ Thñ      tôc,tr×nh tù khiÕu        n¹ihay khëikiÖn  viÖc    vµ  xem  xÐt,gi¶iquyÕt      ph¶ithùc hiÖn      ®óng    c¸cquy  ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. 2. Tr¸ch nhiÖm   quyÒn      vµ  h¹n cña  quan, tæ  c¬    chøc thu phÝ,  phÝ  lÖ  trongviÖc      gi¶i quyÕt khiÕu    sau:   n¹inh  a)    C¬ quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ    lÖ  khi nhËn  îc ®¬n  ®   khiÕu    n¹ivÒ  phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ixem         xÐt gi¶iquyÕt  trong thêih¹n  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    nhËn  ®¬n.      viÖc  §èivíi vô  phøc    t¹p,ph¶i®iÒu        trax¸c minh mÊt  nhiÒu    thêigian th×     cÇn th«ng  b¸o cho  ¬ng  biÕt,nhng    ® sù    thêigian gi¶iquyÕt      chËm  nhÊt còng    kh«ng  qu¸  ngµy      30  kÓ tõ ngµy  nhËn  ®¬n;  nÕu   viÖc  vô  kh«ng thuéc thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  cña  m×nh   th× ph¶ichuyÓn  s¬    hå  hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  cã  thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  th«ng    vµ  b¸o cho  ¬ng  biÕttrong thêih¹n 10  ® sù          ngµy  kÓ    tõngµy  nhËn  ®¬n khiÕu  n¹i. C¬  quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhËn  ®¬n khiÕu    quyÒn  n¹icã  th«ng  b¸o b»ng      v¨n b¶n    yªu cÇu ngêikhiÕu      n¹icung cÊp    s¬,tµiliÖu li   c¸chå        ªnquan  ®Õn   viÖc  khiÕu  ;nÕu   n¹i  ngêi khiÕu    chèi cung    n¹itõ    cÊp  s¬, tµiliÖu hå        hoÆc       quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh  ph¶icung    cÊp  s¬, tµiliÖu ghitrªnth«ng  hå            b¸o  mµ  kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng    quan    th× c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  îcquyÒn  ®   th«ng  b¸o cho  ¬ng  biÕtlýdo    ® sù      tõ chèihoÆc     chÉm   xem         lýdo  trÔ  xÐt gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹itrong th¬×  15    h¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îc®¬n    ®   tõ chèicung    cÊp  hå        s¬,tµiliÖu hoÆc   tõ ngµy  kÓ    cuèicïng cña          thêih¹n ph¶icung    cÊp  s¬, hå    tµiliÖu.     C¬  quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  kiÓm         traph¸thiÖn  vµ    kÕt luËn cã  sù man  khai,trèn nép      hoÆc   nhÇm  lÉn    vÒ phÝ,  phÝ,    ph¹tth×  lÖ  vÒ xö    cã 
 14. 14 tr¸chnhiÖm         truythu hoÆc     truyhoµn  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn      ph¹ttÝnh  kh«ng  ®óng  trong thêih¹n  n¨m      íc kÓ         5  trë vÒ tr   tõ ngµy  kiÓm     tra,ph¸thiÖn  sù    cã  khaiman,      trèn nép hoÆc   nhÇm   vÒ  lÉn  phÝ, lÖ    phÝ; thêih¹n      thùc hiÖn      truy thu hoÆc       truyhoµn  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹ttÝnh        kh«ng  ®óng  chËm  nhÊt   kh«ng  qu¸  ngµy    ngµy  kÕt  15  kÓ tõ  cã  luËn  hoÆc   quyÕt  cã  ®Þnh   cña  c¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt;Trêng    hîp  quan, tæ  c¬    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng  khai,nép  kª    tiÒn phÝ,  phÝ  thu  îc vµo  lÖ  ®∙  ®   ng©n  s¸ch nhµ    níc theo quy ®Þnh   cña ph¸p  luËt th×      thêih¹n  truy thu    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ, tiÒn    dông  tõ khic¬    ph¹t¸p  kÓ      quan, tæ    chøc    ®ã b¾t  ®Çu     thu phÝ, lÖ    phÝ. d)    C¬ quan  phÝ,  phÝ  tr¸chnhiÖm   thu  lÖ  cã    tho¸i     tiÒn  tr¶ phÝ,  phÝ, lÖ    tiÒn ph¹t thu    kh«ng  ®óng  cho ®èi  îng  t nép phÝ,  phÝ  lÖ  trong    thêih¹n 15  ngµy      kÓ tõ ngµy  nhËn  îc quyÕt  ®   ®Þnh   cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   ®) Thñ  ëng  quan  tr c¬  cÊp    trªncña  quan,tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  cã  tr¸chnhiÖm       gi¶iquyÕt    c¸ckhiÕu    phÝ, lÖ  n¹ivÒ    phÝ      quan,tæ  ®èi víic¬    chøc  thu phÝ, lÖ      phÝ  cÊp    díi QuyÕt  . ®Þnh  cña    ëng  quan  thÈm  thñ tr c¬  cã  quyÒn  ban  hµnh  chÕ     ®é thu, nép    phÝ,  phÝ    lÖ  lµ quyÕt ®Þnh  cuèi cïng        vÒ gi¶i quyÕt khiÕu    n¹i. 3. §èi t nép     îng  phÝ,  phÝ    lÖ  viph¹m chÕ     ®é phÝ,  phÝ  lÖ  th×  xö    bÞ  lý nh  sau: a) Kh«ng    nép hoÆc  nép  kh«ng  sè  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p      luËtth× kh«ng  îcphôc  c«ng  ®   vô  viÖc hoÆc  ®¸p øng    lîÝch  quy  i nh  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.Trêng      hîp,ph¸p luËtquy    ®Þnh b¾t  buéc ph¶i kª    khai,   nép phÝ,  phÝ  lÖ  (lÖ phÝ  íc b¹) mµ   tr     ®èi  îng  t kh«ng thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh  thñ tôc kª khai,nép  vÒ          phÝ, lÖ    phÝ  tuú theo  th×    tÝnh chÊt,møc  vi   ®é    ph¹m cßn  ph¹tc¶nh    bÞ    c¸o hoÆc     ph¹ttiÒn. b) Trèn    nép phÝ, lÖ    phÝ  (thùchiÖn      c¸cc«ng  viÖc  quy ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhng  kh«ng nép  phÝ,  phÝ  lÖ  hoÆc  trèn thùc    hiÖn  c«ng  viÖc  qu¶n    lý nhµ    tÝnh  níc cã  b¾t  buéc quy  ®Þnh  thu phÝ,  phÝ,  lÖ  .v.v.  )th× ngoµi viÖc    ph¶i   nép  sè  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt,       theo tÝnh  tuú   chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  xö    bÞ  ph¹tc¶nh      c¸o,ph¹ttiÒn    tõ mét  ®Õn   lÇn  ba  sè  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ   trènnép;trènnép      phÝ, lÖ    phÝ    l     víi îng línhoÆc   bÞ  sè  ®∙  xö      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ    mµ cßn   viph¹m  hoÆc   hµnh    cã  vi viph¹m    nghiªm träng kh¸c th×  thÓ  truycøu      cã  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   C¬  quan ban  hµnh chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông tõng  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  quy  ®Þnh  møc        ph¹t®èi víitõng hµnh        viviph¹m quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. 4. C¬     quan, tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ    viph¹m chÕ    ®é phÝ, lÖ    phÝ th×  bÞ  lýnh  xö    sau: a) Ban  hµnh    v¨n b¶n quy  ®Þnh   thu phÝ, lÖ    phÝ    tr¸ thÈm  i quyÒn  hoÆc   tr¸ ph¸p    i luËt,tæ    chøc  lo¹  thu  i phÝ,  phÝ  lÖ  kh«ng  ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p  luËtth×    ph¶ibÞ    ®×nh  chØ  ngay    ph¸thiÖn; Toµn  sè  khibÞ      bé  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ ®∙        thu saiph¶ihoµn      tr¶cho   îng nép, nÕu  ®èi t     kh«ng    x¸c ®Þnh  îc®èi ®     t   îng nép  (®èit    îng nép  kh«ng xuÊt tr×nh chøng        tõ nép  phÝ, lÖ    phÝ   hîp ph¸p)  th× ph¶inép    hÕt vµo  ng©n  s¸ch nhµ    îc®iÒu      níc,®   tiÕt100%   cho ng©n  s¸ch  trung  ¬ng; tuú    theo  tÝnh chÊt,møc         ®é vi ph¹m  cßn  xö    bÞ  lý hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    hµnh  theo quy  sù    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.    
 15. 15 Trêng    tiÒn phÝ, lÖ  hîp sè      phÝ      ® îcnép  thu sai®∙    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    n­ íc,ng©n     s¸ch cÊp  nµo  îc hëng  ®   th×  quan  c¬  Tµi chÝnh  cÊp    tr¸ch ®ã cã    nhiÖm    ra quyÕt ®Þnh    hoµn    tr¶cho   îng nép  ®èi t   theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tsè  103/1998/TT­BTC  ngµy 18/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    b) Kh«ng    thùc hiÖn    ®óng  nh÷ng  quy ®Þnh  thñ tôc ®¨ng      vÒ      ký,kª khai,  nép,quyÕt      to¸nphÝ, lÖ    phÝ, lËp    to¸n,sö    sæ kÕ    dông  l gi÷ chøng      vµ u    tõ ho¸ ®¬n  ªnquan  li   ®Õn  viÖc tÝnh,nép  sö    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ theo quy      ®Þnh  i t¹  §iÒu    13, §iÒu  cña  14  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   híng dÉn  thÓ    sè  CP vµ    cô  t¹i Th«ng  t nµy  tuú  th×  theo  tÝnh  chÊt,møc     viph¹m          ®é     mµ bÞ  ph¹tc¶nh  c¸o  hoÆc     ph¹ttiÒn theo quy      ®Þnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ. c) Nép    chËm  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îc,tiÒn ph¹tvµo  ®∙          ng©n  s¸ch nhµ    nícso      víi ngµy quy  ®Þnh  ph¶inép      ghitrong th«ng  hoÆc     b¸o  quyÕt  ®Þnh  xö  ph¹t th×    ngoµi viÖc    ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  phÝ,  phÝ,  lÖ  tiÒn ph¹t theo    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,mçi    ngµy  nép chËm  cßn  ph¶inép      ph¹tb»ng  0,1%  (mét  phÇn  ngh×n)sè    tiÒn chËm     nép;TiÒn      göicña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ   t¹ kho  i b¹c,ng©n    hµng, tæ    chøc  tÝn dông  trÝch  ®Ó   bÞ  ra  nép  phÝ,  phÝ,  lÖ  nép  ph¹t. Kho    b¹c,Ng©n  hµng,tæ    chøc  tÝn dông  tr¸chnhiÖm   cã    trÝch tiÒn tõ tµi         kho¶n tiÒn göi      cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ    ®Ó nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn     ph¹tvµo    ng©n  s¸ch nhµ    níc theo quyÕt ®Þnh cña  quan  c¬  ThuÕ   hoÆc  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  íckhithu nî. tr       d) Khaiman,        trènnép  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ  ngoµiviÖc  th×    ph¶inép      ®ñ sè tiÒn phÝ,  phÝ  ph¶i nép  lÖ      ng©n s¸ch nhµ    níc theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt;     theo  tuú tÝnh chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  ph¹ttiÒn tõmét  bÞ        ®Õn   lÇn  ba  sè tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  gian lËn;trèn nép      phÝ,  phÝ    l línhoÆc   lÖ  víisè îng    cã  hµnh      viviph¹m  nghiªm träng kh¸c th×  thÓ  truycøu      cã  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  sù theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   5. C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c viph¹m      chÕ  phÝ, lÖ  ®é    phÝ  th× bÞ  lýnh    xö    sau: a) C¸n  thu  bé  phÝ,  phÝ  lÖ  thiÕu    tinhthÇn tr¸chnhiÖm     hoÆc   lýsai xö      g©y thiÖth¹icho      ngêi nép    phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ibåith th×      êng  thiÖth¹icho      ngêi  nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËtvµ        tuú theo  tÝnh chÊt,møc  viph¹m    ®é    cßn  bÞ  lý kû  xö    luËt,xö    ph¹t vi ph¹m      hµnh  chÝnh hoÆc   truy cøu    tr¸ch nhiÖm     h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b) C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   dông    sö  tr¸phÐp  i tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹thoÆc   ý        cè  kh«ng  lýg©y  xö    thiÖth¹icho      nhµ    ph¶ibåith níc th×      êng  cho nhµ    níc toµn  sè  bé  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ, tiÒn ph¹t®∙  dông          sö  tr¸phÐp, chiÕm  i   ®o¹thoÆc     lµm  thiÖth¹itheo      quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtvµ        tuú tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    xö    luËt,   ®é    mµ bÞ  lýkû    xö  ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   c) C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   th«ng    ®ång, bao    che  cho ngêi viph¹m      ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  hoÆc   cã hµnh    vikh¸c viph¹m      quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   cña  sè  CP   ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  tuú  th×  theo  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    mµ bÞ  xö    luËt,xö    viph¹m  lýkû    ph¹t    hµnh chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.    
 16. 16 6.ThÈm     quyÒn  lýviph¹m  phÝ, lÖ  xö      vÒ    phÝ  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  a) ThÈm  quyÒn  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  nªu  i t¹ §iÒu  18 NghÞ   ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  híng lÖ  vµ    dÉn  i t¹ ®iÓm       3, môc  nµy,thùc hiÖn      theo  quy ®Þnh  thÓ cña  cô    tõng chÕ   ®é thu,nép  sö    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn ban hµnh. b) Côc  ëng,Chi côc  ëng  quan    tr     tr c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n    quan,tæ    lýc¬    chøc thu  phÝ,  phÝ  îc quyÒn  lý ®èi        lÖ  ®   xö    víic¸c vi ph¹m cña  quan, tæ  c¬    chøc thu  phÝ,  phÝ  lÖ  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   19  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP vµ híng  dÉn  i®iÓm   môc   t¹  4,  nµy theo  NghÞ  ®Þnh   ph¹t vi ph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  chuyÓn  s¬  vµ  hå  sang  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  ®Ó   lýtheo  xö    quy ®Þnh  cña  ph¸p        êng      luËt®èi víitr hîp viph¹m  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     vµ  4a,4d  ®iÓm     cña  5b,5c  môc  nµy. C¬  quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  c¬  lÖ  vµ  quan  ThuÕ     c¸c cÊp    khiph¸t  hiÖn    viph¹m  ph¸p    phÝ, lÖ  luËtvÒ    phÝ  ph¶ikiÓm         trax¸c ®Þnh  hµnh      râ  vivi ph¹m, møc       ®é vi ph¹m,  nguyªn  nh©n    vi ph¹m,  tr¸chnhiÖm     cña  chøc, c¸ tæ      nh©n  ®èi    víihµnh      viviph¹m, lËp  s¬    hå  theo  quy  ®Þnh. C¨n  vµo    cø  c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ, trong     ph¹m    vithÈm  quyÒn  cña tõng  quan, tõng  c¬    cÊp    quyÕt  mµ ra  ®Þnh  ph¹t xö    hoÆc  kiÕn  nghÞ    quan  lªn c¬  cÊp    trªn hoÆc   quan  c¬  ph¸p luËt xö      lý theo  thÈm quyÒn. 7.Khen  ëng:   th C¬  quan, tæ    chøc    trùc tiÕp thu phÝ,  phÝ  c¸ nh©n  c«ng    lÖ  vµ    cã  ph¸t hiÖn  nh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícth× ® îckhen  ëng    th theo  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p    chÕ  khen  ëng  luËtvÒ  ®é  th vµ  xö      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ cña ChÝnh  phñ.
 17. 17 VI­ æ  c h ø c thùc hi Ö n:   T 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    NghÞ  ®Þnh  04/1999/ sè  N§­CP  ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  cã hiÖu lùc thi  hµnh  lµ ngµy  15/2/1999.C¸c      v¨n b¶n quy  ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  theo QuyÕt  ®Þnh  276/ sè  CT   ngµy  28/7/1992 cña    Chñ  tÞch    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng  nhÊt qu¶n      i   lýc¸clo¹ phÝ  lÖ    vµ  phÝ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  kh¸c  vÒ  phÝ,  phÝ  i   lÖ  tr¸ víiNghÞ     ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy30/1/1999  cña  ChÝnh  phñ  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. 2. C¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ  Uû   vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  chøc  chØ  tæ  vµ  ®¹o  quan,®¬n  trùcthuéc   c¬    vÞ     khÈn  ­ tr ¬ng  thùc hiÖn      c¸cviÖc sau  ®©y: a) KiÓm           kª,so¸txÐt toµn  c¸c lo¹  bé    i phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh,®Þa       ph­ ¬ng m×nh  ®ang   thu theo mÉu  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy (mÉu  2)  thùc sè  vµ    hiÖn ph©n  i lýnh  lo¹ xö    sau:   ­ §èivíic¸c lo¹          i phÝ, lÖ    phÝ  ban  ®∙  hµnh    tr¸ thÈm  i quyÒn  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ  c¬  th×  quan,tæ   chøc  ban hµnh  ph¶i tù ra      quyÕt  ®Þnh    ngay    b∙ibá  c¸c v¨n b¶n  ban  ®∙  hµnh. C¬    quan, tæ    chøc  ®ang      i thu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh   tr¸ thÈm  i quyÒn  ph¶i  ®×nh  chØ    thu ngay    i c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ    thùc hiÖn  ®ã vµ    quyÕt    tiÒn  to¸nsè  ®∙    îcvíi quan  thu ®     c¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n        lý, khai, kª   nép  toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch nhµ    íc30/6/1999.   níctr   ­        iphÝ,  phÝ  ® îc ban  §èi víic¸c lo¹  lÖ  ®∙    hµnh  theo ®óng    néi dung  vµ  thÈm  quyÒn  quy ®Þnh   §iÒu  NghÞ  t¹   i 8  ®Þnh  04/1999/N§­     sè  CP th× tiÕp tôc     ¸p dông    theo quy    ®Þnh  cña      c¸cv¨n b¶n ®ã.  Trêng   hîp,cÇn  söa  æi    ® bæ sung  cho    phï hîp  thùc  th×  quan, tæ  tÕ  c¬    chøc  thu  v¨n  cã  b¶n    ®Ò nghÞ  Tµi Bé    chÝnh  hoÆc    Uû ban  nh©n  d©n tØnh  (®èi víilo¹      iphÝ,  phÝ  lÖ  thuéc thÈm  quyÒn  cña  tØnh ban hµnh) nghiªncøu,söa        ®æi  cho    phïhîp. ­ §èi víilo¹        i phÝ,  phÝ  ® îc ban  lÖ  ®∙    hµnh  theo ®óng  thÈm  quyÒn  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ    8  ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP,  nhng    néidung  xÐt vÒ    kh«ng  cßn        phïhîp víi híng dÉn  thÓ  i   cô  t¹ Th«ng     tnµy    quan,tæ  th× c¬    chøc    thu ph¶i   cã  b¶n    Tµi chÝnh  v¨n  göi Bé    hoÆc   ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  trung ¬ng   ®Ò nghÞ  söa  ®æi, bæ     sung  cho      phï hîp,b¶o  ®¶m     tõ ngµy  1/1/2000      trë®i  mäi  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i® îc qu¶n        lýtheo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt.§Ó       phï hîp    to¸n ng©n  víidù    s¸ch  nhµ    níc n¨m  1999, c¸c c¬      quan, tæ    chøc  ®ang  thu    i c¸c lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc  i lo¹ nµy, ® îc qu¶n        lýsö  dông  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ  thu ® îctheo  ®∙      quy  ®Þnh  cña    v¨n b¶n  cho  ®ã  ®Õn   hÕt n¨m  1999,kÕt    thóc n¨m    1999 ph¶iquyÕt    b¸o        to¸nvµ  c¸o quyÕt    to¸ntiÒn  phÝ, lÖ    phÝ    quan  víi c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan    TµichÝnh  cïng cÊp    (Bé    TµichÝnh  ®èi víi i      lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  c¬  do  quan,tæ    chøc  thuéc trung ¬ng      qu¶n    chøc  lýtæ  thu;Së      TµichÝnh    ­ VËt        i gi¸®èi víi   lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  c¬ do  quan,tæ    chøc  thuéc  ®Þa  ph¬ng  qu¶n    chøc     tæng   ®Çy  vµo  lýtæ  thu)®Ó   hîp   ®ñ  quyÕt to¸nng©n      s¸ch nhµ   níc n¨m  1999  lµm  vµ  c¨n  lËp  to¸n ng©n  cø  dù    s¸ch nhµ   níc n¨m  2000.   ­ TÊt  c¸c chÕ       c¶    ®é thu,nép  sö  vµ  dông phÝ,  phÝ  lÖ  ban hµnh  sau  ngµy ChÝnh  phñ ban hµnh NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ®Òu  ph¶i thùc    
 18. 18 hiÖn ®óng    néidung,thÈm    quyÒn  quy  ®Þnh  îc  ®  híng dÉn  thÓ  i   cô  t¹ Th«ng     t nµy. b) Phèihîp,®Ò         xuÊtvíi TµichÝnh  Uû      Bé    vµ  ban  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      thùc hiÖn    nghiªncøu,so¹n th¶o c¸cchÕ  thu,nép            ®é    vµ  dông  sö  ®èi    i víilo¹ phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh, ®Þa     ph¬ng m×nh  chøc  tæ  thu quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    danh môc  phÝ, lÖ    phÝ  ban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ    TµichÝnh  cã  mµ Bé    ®∙  h­ íng dÉn      ibiÓu  chi tiÕtt¹  phô    1  phô    2  lôc sè  vµ  lôc sè  ban  hµnh kÌm theo  Th«ng  tnµy. 3. Côc ThuÕ  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng khÈn  ¬ng  tr thùc  hiÖn: a) Tr×nh  ban    Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    ra chØ thÞ  cÇu    yªu  tÊtc¶  c¸cc¬    quan,tæ    chøc    trªn®Þa  bµn thùc hiÖn      kª khaivµ        b¸o c¸o t×nh h×nh  thu  vµ nép phÝ, lÖ    phÝ   ícngµy   tr   ban hµnh  Th«ng   tnµy. b) Tæng      hîp t×nh  h×nh    thu,nép phÝ, lÖ    phÝ  i t¹  ®Þa   ph¬ng, b¸o      c¸o Uû  ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  Bé    vµ  TµichÝnh  ícngµy  tr   30/6/1999.B¸o      c¸o cÇn ph©n  i®Ò   lo¹   xuÊtbiÖn  ,   ph¸p xö      lýtheo híng dÉn        t¹ ®iÓm     i 2,môc nµy. c) KiÓm       tra,quyÕt      to¸n c¸c kho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  thu,nép  sö  ®∙    vµ  dông  cña tõng  ®¬n   tõ n¨m  vÞ    1998      íc vµ  trë vÒ tr   ®«n  ®èc    c¸c ®¬n   nép    vÞ  c¸c kho¶n ph¶inép    vµo  ng©n  s¸ch nhµ    ícngµy    níctr   30/6/1999. d) Phèihîp víi   quan  ªnquan ë          c¬  c¸c li     ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    nghiªncøu,     so¹n th¶o      c¸c chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  tr×nh Uû      ban  nh©n  d©n tØnh ban    hµnh theo thÈm quyÒn, phïhîp víi         quy  ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­   phÝ, lÖ  CP vÒ    phÝ  híng dÉn  i vµ    t¹ Th«ng  tnµy;B¸o        c¸o,®Ò xuÊt víiBé        Tµi chÝnh  ph¬ng    ¸n qu¶n        i lýthu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng thuéc  thÈm  quyÒn  ban hµnh cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c,        ®Ò nghÞ    c¸c c¬  quan, ®¬n  ph¶n    vÞ  ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn  bæ   sung.
 19. 19 P h ô  lôc sè 1: d a n h  m ô c  lo¹i h Ý  ® îc ¸p d ô n g  p (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng     /1999/TT/BTC   tsè:54    ngµy  th¸ng5  10    n¨m 1999 cña  TµichÝnh) Bé    TT Danh  môc  C¬  quan  quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép ®é    1 2 3 1 PhÝ  giao th«ng   ChÝnh  phñ 2 PhÝ  qua cÇu thuéc nhµ    níc qu¶n    lý­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  (trõcÇu  tæ    do  chøc   c¸ nh©n    tù ®Çu   cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý tx©y    dùng    ®Ó kinh doanh)   ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 3 PhÝ  qua phµ thuéc nhµ    níc qu¶n    lý­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi   (trõphµ      ho¹t®éng kinh doanh)   cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý ­ UBND     tØnh quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa ph¬ng  qu¶n  lý 4 PhÝ  dông  êng  thuéc nhµ    sö  ® bé    níc­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  qu¶n      êng    lý(trõ® tù®Çu    tx©y  dùng cÇu  trung ¬ng  do    qu¶n  lý ®Ó   kinh doanh)   ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 5  PhÝ   dông  êng  sö  ® s«ng, sö    dông  ­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ®èi víi  cÇu, bÕn  c¶ng s«ng do  nhµ  níccÇu  trung ¬ng    do    qu¶n  lý qu¶n lý ­ UBND     tØnh  quy ®Þnh ®èi    víicÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 6 PhÝ   dông  së  tÇng  êng   TµichÝnh sö  c¬  h¹  ® ­Bé    s¾t 7 PhÝ  ®¶m   b¶o  hµng    h¶i,bao  gåm: ­Bé      TµichÝnh ­PhÝ    trängt¶i   ­Bé      TµichÝnh ­PhÝ    neo  ®Ëu ­Bé      TµichÝnh 8 PhÝ  bay qua bÇu    vïng th«ng   TµichÝnh trêivµ    ­Bé    b¸o bay   9 PhÝ   sö  dông ®Êt c«ng, bÕn   ,    b∙i ­UBND     tØnh m Æt     nícthuéc nhµ      nícqu¶n  lý ­PhÝ    chî ­PhÝ    bÕn  b∙i ­PhÝ  dông  Æt     sö  m níc 10 PhÝ träng t¶itµu,thuyÒn        cËp c¶ng   TµichÝnh ­Bé    biÓn,c¶ng    biÓn s«ng,c¶ng    s«ng 11 PhÝ   dông  b¶o    sö  vµ  vÖ tÇn  v«   TµichÝnh sè  ­Bé   
 20. 20 tuyÕn  ®iÖn 12 PhÝ gi¸m  ®Þnh  khoa,ph¸p    y    y,gi¸m   TµichÝnh ­Bé    ®Þnh     cæ vËt, tµiliÖu  c¸c      vµ  gi¸m  ®Þnh kh¸ctheo yªu cÇu        13 PhÝ  tÕ  phßng y  dù  ­Bé      TµichÝnh 14 PhÝ  phßng dÞch bÖnh  cho ngêi,   TµichÝnh   Bé    ­ ®éng    vËt,thùc vËt   15 PhÝ  b¶o  m«i  êng vÖ  tr ChÝnh  phñ 16 PhÝ  ®¸nh      gi¸t¸c®éng  m«i  êng tr ­Bé      TµichÝnh 17 PhÝ  tham  quan danh  lam  th¾ng   Tµi chÝnh  ­ Bé    quy ®Þnh  ®èi      víitµi c¶nh, di tÝch lÞch sö hoÆc  c«ng s¶n thuéc trung ¬ng      qu¶n  lý tr×nh v¨n ho¸ thuéc nhµ            nícqu¶n  ­  lý. UBND   tØnh  quy  ®Þnh  ®èi      víitµi s¶n  thuéc ®Þa    ph¬ng  qu¶n  lý 18 PhÝ khaith¸c, dông         sö  tµiliÖu thuéc­Bé       TµichÝnh nhµ    nícqu¶n  lý ­ PhÝ   dông    sö  hÖ thèng thiÕt bÞ    chøng kho¸n nhµ    níc ­PhÝ    ®äc      tµiliÖu dÇu  khÝ 19 Häc phÝ  êng  tr c«ng thuéc nhµ    nícChÝnh  phñ qu¶n lý 20 ViÖn  phÝ  bÖnh  viÖn c«ng thuécChÝnh    phñ nhµ    nícqu¶n  lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2