Thông tư 54/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
94
lượt xem
2
download

Thông tư 54/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 54/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 54/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. T H¤NG T ¦ cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n  Sè 54/2005/TT­BNN ngµy 26 th¸ng 08 n¨m 2005 Híng dÉn  ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n  thuéc ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n C¨n cø Th«ng t  sè  03/2005/TT­BXD ngµy 04/3/2005 cña   Bé  X©y dùng, híng dÉn  ®iÒu chØnh dù  to¸n c«ng tr×nh x©y   dùng c¬ b¶n; C¨n   cø   v¨n   b¶n   tháa   thuËn   cña   Bé   X©y   dùng   sè   1589/BXD­KTTC ngµy 09/8/2005, vÒ viÖc híng dÉn ®iÒu chØnh   dù   to¸n   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   c¬   b¶n   thuéc   ngµnh   N«ng   nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn  ®iÒu   chØnh dù  to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n cã  ¸p dông  ®Þnh   møc,  ®¬n gi¸ chuyªn ngµnh N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng   th«n nh sau: I. PH¹M VI §IÒU CHØNH Th«ng t  nµy híng dÉn  ®iÒu chØnh gi¸ trÞ  dù  to¸n x©y  l¾p c«ng tr×nh vµ  chi phÝ  kh¸c cã  ¸p dông  ®Þnh møc,  ®¬n  gi¸   chuyªn   ngµnh   do   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n ban hµnh. II. §IÒU CHØNH GI¸ TRÞ Dù TO¸N X¢Y L¾P 1. §iÒu chØnh chi phÝ nh©n c«ng: a)  Chi phÝ   nh©n c«ng  trong  §Þnh  møc dù   to¸n vµ   ®¬n  gi¸ khoan phôt xö  lý  c«ng tr×nh thuû  lîi, t¹i QuyÕt  ®Þnh  sè   220/1998/Q§­BNN­XDCB   ngµy   30/12/1998,   do   Bé   N«ng  nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh,  ®îc nh©n hÖ  sè  ®iÒu chØnh  Knc = 2,784 b) Chi phÝ  nh©n c«ng trong §Þnh møc vµ   ®¬n gi¸ khoan  phôt   v÷a   gia   cè   chÊt   lîng   th©n   ®ª,   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  13/2001/Q§/BNN­PCLB   ngµy   20/02/2001,   do   Bé     N«ng   nghiÖp  vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh, ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu  chØnh  Knc = l,863 2. §iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng: a) Chi phÝ m¸y thi c«ng trong ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n  gi¸ khoan phôt xö lý c«ng tr×nh thuû lîi , t¹i QuyÕt ®Þnh 
  2. 2 sè   220/1998/Q§/BNN­XDCB   ngµy   30/12/1998,   do   Bé   N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t  triÓn n«ng  th«n  ban hµnh  ®îc nh©n hÖ  sè  ®iÒu chØnh: Kmtc = l,24 b)   Chi   phÝ   m¸y   thi   c«ng   trong   §Þnh   møc   vµ   ®¬n   gi¸  khoan phôt   gia cè  chÊt lîng th©n  ®ª t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  13/2001/Q§­BNN­PCLB   ngµy   20/02/2001;     §Þnh   møc   dù   to¸n  c«ng t¸c x©y dùng tu söa ®ª kÌ t¹i QuyÕt ®Þnh 65/2003/Q§­ BNN­PCLB ngµy 02/6/2003, §Þnh møc s¶n xuÊt bét sÐt dïng  trong  c«ng  t¸c khoan phôt  v÷a  gia  cè  chÊt  lîng  th©n   ®ª  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   64/2003/Q§­BNN­PCLB   ngµy   02/6/2003   do  Bé     N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   ban   hµnh,   ®îc  nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh sau: Tªn thiÕt bÞ HÖ sè ®iÒu chØnh  (Kmtc) M¸y khoan phôt 1,38 ThiÕt bÞ  th¶ rång 2  1,16 m¸ng ThiÕt bÞ  th¶ rång 3  1,14 m¸ng ThiÕt bÞ  th¶ rång 4  1,12 m¸ng M¸y nghiÒn bét sÐt 1,17 c)  Chi phÝ   m¸y thi  c«ng trong  dù   to¸n x©y  l¾p c«ng  tr×nh   x©y   dùng,   lËp   theo   gi¸   dù   to¸n   ca   m¸y,   thiÕt   bÞ  chuyªn   ngµnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   27/1999/Q§­BNN­§TXD   ngµy  03/2/1999 do Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n ban  hµnh, ®îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh nh sau: Tªn thiÕt bÞ HÖ sè ®iÒu chØnh  (Kmtc) X¸ng   c¹p   cã   dung   tÝch  1,24 0,65 m3 X¸ng   c¹p   cã   dung   tÝch  1,24 0,95 m3 X¸ng   c¹p   cã   dung   tÝch  1,22 1,25 m3 1,30 TÇu   hót   bïn   lo¹i   HB  ≤ 150Cv TÇu   hót   bïn   lo¹i   HB16­ 1,30 300Cv
  3. 3 TÇu hót bïn lo¹i HF900 1,24 TÇu   hót   bïn   lo¹i   Beaver  1,18 300Cv TÇu   hót   bïn   lo¹i   Beaver  1,19 600Cv TÇu   hót   bïn   lo¹i   Beaver  1,17 1600Cv TÇu   hót   bïn   lo¹i   Beaver  1,14 3800Cv 3.   Chi   phÝ   chung,   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   tÝnh   tríc   vµ  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Chi phÝ  chung, thu nhËp chÞu thuÕ  tÝnh tríc vµ  thuÕ  gi¸ tr×nh gia t¨ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  III. §IÒU CHØNH CHI PHÝ KH¸C TRONG  TæNG Dù TO¸N C¤NG TR×NH §iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng, chi phÝ   t  vÊn   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng;  chi  phÝ  Ban  qu¶n   lý  dù   ¸n...  thùc hiÖn theo híng dÉn trong Th«ng t 03/2005/TT­BXD ngµy  04/3/2005 cña Bé X©y dùng. §èi víi mét sè kho¶n chi phÝ kh¸c trong c¸c ®Þnh møc,   ®¬n   gi¸   chuyªn   ngµnh:  Khoan   phôt   gia   cè   chÊt   l îng  th©n  ®ª; Khoan phôt xö lý c«ng tr×nh thuû lîi ®îc tÝnh theo tû  lÖ % ®∙ quy ®Þnh trong c¸c QuyÕt ®Þnh ®ã. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN  Thêi  h¹n  ¸p dông  c¸c hÖ  sè   ®iÒu chØnh  chi  phÝ  nh©n  c«ng, m¸y thi c«ng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 môc II  cña   Th«ng   t  nµy,   theo   híng   dÉn   trong   Th«ng   t  sè  03/2005/TT­BXD ngµy 04/3/2005 cña Bé X©y dùng. Chñ   ®Çu t, Ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ   ®¬n vÞ  T vÊn rµ  so¸t  nh÷ng khèi lîng c«ng viÖc thuéc ph¹m vi  ®îc  ®iÒu chØnh.  Néi dung dù  to¸n  ®iÒu chØnh ph¶i diÔn gi¶i khèi l îng cÇn  ®iÒu chØnh, ®¬n gi¸ ¸p theo c¸c mèc thêi gian t¬ng øng ®­ îc phÐp ®iÒu chØnh cïng c¸c c¨n cø tÝnh to¸n ®iÒu chØnh. Hå s¬ ®iÒu chØnh gi¸ chØ ®Þnh thÇu, bæ sung gi¸ tróng   thÇu,   tr×nh   ngêi   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ph¶i   kÌm   c¸c   dù  to¸n  ®∙  ®îc duyÖt, c¸c QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶  ®Êu  thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu (cã phô lôc chi tiÕt tÝnh ®¬n gi¸  phï  hîp víi  ®¬n gi¸ tróng thÇu hoÆc chØ  ®Þnh thÇu), biªn 
  4. 4 b¶n nghiÖm thu, thanh to¸n c¸c kú, ®ång thêi cã phiÕu gi¸   thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh cña Kho b¹c nhµ níc. V. HIÖU LùC THI HµNH Th«ng t  ngµy cã  hiÖu lùc thÞ  hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   c¸c   Th«ng   t   sè  101/2003/TT/BNN­XDCB   ngµy   18/9/2003,   sè  9/2003/TT/BNN­ XDCB   ngµy   21/01/2003,   sè   51/2001/TT/BNN­XDCB   ngµy  3/5/2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  göi v¨n b¶n ph¶n ¶nh vÒ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng  th«n ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản