Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
3
download

Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 55/1998/TT/BTC ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1998 híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh hîp t¸c x· Thi hµnh §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 16/CP ngµy 21/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn ®æi, ®¨ng ký Hîp t¸c x· vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña Liªn hiÖp Hîp t¸c x· vµ C«ng v¨n sè 5977/KTTH ngµy 24/11/1997 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ thu lÖ phÝ kinh doanh Hîp t¸c x·. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý phÝ vµ lÖ phÝ. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi Hîp t¸c x· vµ liªn hiÖp Hîp t¸c x· quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/CP ngµy 21/2/1997 nh sau: I. §èi tîng nép C¸c Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp Hîp t¸c x· khi ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, quËn huyÖn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. Møc thu 1. Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh nh sau: - Hîp t¸c x· do Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh thu: 100.000 ®ång/giÊy (mét tr¨m ngh×n ®ång). - Hîp t¸c x· vµ Liªn hiÖp Hîp t¸c x· do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh thu: 200.000 ®ång/giÊy (hai tr¨m ngh×n ®ång). 2. Trêng hîp Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp Hîp t¸c x· ®· ®îc cÊp giÊy phÐp, sau ®ã cÇn thay ®æi néi dung ghi trong phÐp th× mçi lÇn thay ®æi thu: 10.000 ®ång (mêi ngh×n ®ång). Møc thu quy ®Þnh trªn kh«ng kÓ tiÒn mua ®¬n hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. III. Qu¶n lý lÖ phÝ 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, quËn, huyÖn trong qu¸ tr×nh xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp Hîp t¸c x· cã nhiÖm vô: - Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
  2. 2 - Khi thu lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu lÖ phÝ do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh, biªn lai nhËn t¹i c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së. - Thùc hiÖn më sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n theo dâi riªng sè thu, nép tiÒn lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kÕ hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - Thùc hiÖn nép tiÒn lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. - Hµng n¨m, quyÕt to¸n sè thu, nép tiÒn thu lÖ phÝ víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. Trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m ph¶i göi b¸o c¸o quyÕt to¸n cho c¬ quan ThuÕ vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. 2. LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc, mçi th¸ng mét lÇn, c¬ quan thu kª khai nép toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc trong kú göi cho c¬ quan ThuÕ. C¬ quan ThuÕ kiÓm tra tê khai, ra th«ng b¸o sè tiÒn ph¶i nép, thêi h¹n nép, ch¬ng lo¹i kho¶n, theo môc 046, môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh. C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ göi ®Õn, c¬ quan thu thùc hiÖn nép tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cña th¸ng vµo ng©n s¸ch nhµ níc, nhng chËm nhÊt ngµy 10 th¸ng sau ph¶i nép hÕt cña th¸ng tríc. C¸c kho¶n chi in giÊy chøng nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp theo kÕ ho¹ch ®îc duyÖt hµng n¨m. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¬ quan thuÕ n¬i ®¬n vÞ thu lÖ phÝ ®ãng trô së cã tr¸ch nhiÖm cÊp biªn lai thu tiÒn lÖ phÝ cho c¬ quan thu, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn chÕ ®é nép lÖ phÝ; qu¶n lý vµ sö dông biªn lai thu tiÒn; thùc hiÖn sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản