Thông tư 55/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
2
download

Thông tư 55/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  55/2001/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 7 n¨ m  2001  BT s 6  b æ  su n g, s ö a  æ i  T h « n g  t s è  110/2000/TT­B T C  n g µ y 14/11/2000 h í ng  ® d É n  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   è n c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   v n h µ  n íc d µ n h  ch o   Ç u  t v µ  x © y  d ù n g ® Nh»m   ùc hiÖn  ètc«ng    th   t  t¸cqu¶n  ývèn  u   , Bé   µi chÝnh  ∙  l  ®Ç t   T   ® ban  hµnh Th«ng   è  ts 110/2000/TT­ BTC   µy  ng 14/11/2000  íng dÉn  h  qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  èn  ña  v c doanh  nghiÖp  µ  ícdµnh  nh n   cho  u    µ  ©y  ùng.Sau  ét  ®Ç tv x d   m thêigian  ùc  Ön, theo    Þ   ña  ét  è    th hi   ®Ò ngh c m s doanh  nghiÖp  c«ng  ch  µ  Ý v ®Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  c qu¶n  ý,Bé   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi    l  T   h d s® bæ sung    nh sau: 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ¹ch  u   g ®Ç dßng  thø  , m ôc   t  3.2,kho¶n  thÈm     3­  quyÒn  Õt  nh  u    µ  ùc hiÖn  u    i  íic¸c dù  sö  ông  èn  quy ®Þ ®Ç tv th   ®Ç t ®è v     ¸n  d v ®Ç u      iÓncña  tph¸ttr   DNNN,  Çn     ph II­quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: ­ §èi víic¸c dù  ®Ç u    éc  ã m   cña            ¸n  t thu nh B  c¸c DNNN   ¹t®éng  ho   trong   lÜnh  ùc  v c«ng  ch  c¸cBé, ngµnh  Ý do      hoÆc   UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  quyÕt  nh  µnh  Ëp  ×  ¬  ¬ ra  ®Þ th l th c quan  Õt  nh  µnh  Ëp    quy ®Þ th l DN quyÕt  nh  u  .Trêng  îp c¸c DNNN   ¹t®éng  ®Þ ®Ç t  h    ho   trong lÜnh  ùc    v c«ng  ch  Ý do  ñ íng ChÝnh  ñ    Õt  nh  µnh  Ëp th× c¬  Th t   ph ra quy ®Þ th l     quan  qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íccÊp    ùctiÕp  ã  Èm  Òn    trªntr   c th quy (hoÆc  chuyªn ngµnh) quyÕt  nh  u       ®Þ ®Ç t. 2. Bæ     sung  ét  è  iÓ m   µo  ôc    m s® vm 3.2 kho¶n  phÇn      3  II­ Quy  nh  ô  ®Þ c thÓ    nh sau: C¸c  ù    u    ã m     doanh  d ¸n ®Ç tnh C do  nghiÖp  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý. tn c hi l     h t  k
Đồng bộ tài khoản