Thông tư 55/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư 55/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   è  55/2003/TT­B T C  n g µ y    th¸ng  n¨ m  2003 B T S 4  6  H íng d É n  s öa ® æ i, b æ  s u n g   h « n g  t sè 28/2000/TT­B T C   T n g µ y 18/4/2000 c ña B é  T µi c h Ý n h  h íng d É n  thùc  Ö n   hi N g h Þ  ® Þ n h  sè 176/1999/N§­C P  n g µy  21/12/1999  vÒ  lÖ p h Ý  tríc b¹  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  47/2003/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  12    n¨m 2003 cña  ChÝnh phñ söa ®æi,    bæ sung NghÞ  ®Þnh   176/1999/N§­   NghÞ   sè  CP vµ  ®Þnh  176/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng12  21    n¨m  1999  lÖ  vÒ  phÝ  ícb¹; tr   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    söa ®æi, bæ     sung  Th«ng   28/2000/TT­ tsè  BTC   ngµy 18/4/2000  cña    Bé Tµi  chÝnh híng  dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  176/1999/N§­   sau: CP nh    I­ ö a  ® æ i, b æ  s u n g   ®i Ó m  3, m ô c  II h « n g  t   S  T s è 2 8/2000/TT­ T C:B 3.Tû  (%)  phÝ  ícb¹ ® îcquy    lÖ  lÖ  tr       ®Þnh  sau: nh  3.1.Nhµ, ®Êt          lµ:1% 3.2.Tµu,thuyÒn:1%;        riªngtµu ®¸nh    bê        c¸xa  lµ:0,5% Tµu ®¸nh    bê    ® îcl¾p  c¸ xa  lµ tµu    m¸y chÝnh  c«ng  cã  suÊt tõ 90  lùc     m∙    (CV) trëlªn,         nép  phÝ  ícb¹ chñ    khi lÖ  tr     tµu ph¶ixuÊt tr×nh cho  quan        c¬  ThuÕ   ®Þa ph¬ng    n¬i®¨ng  ký: ­Biªnb¶n      kiÓm    thuËtdo  quan  trakü    c¬  b¶o  nguån    vÖ  lîthuû s¶n  i   cÊp. ­ GiÊy        tê x¸cminh  nguån  gèc    hîp ph¸p cña        m¸y,c«ng    tµu,ghirâ sè    suÊt  m¸y  chÝnh  cña    tµu thuéc ®èi t        îng kª khailÖ    phÝ  ícb¹ tr   3.3.¤t«,xe      m¸y,sóng      s¨n,sóng  thÓ  thao lµ:2%;      Riªng: a)  t«  7  ¤  tõ  chç  ngåi trë xuèng        (trõ «t« ho¹t ®éng     kinh doanh  vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch theo giÊy phÐp        kinhdoanh    hoÆc   GiÊy  chøng  nhËn ®¨ng  ký kinh doanh    cña  quan  c¬  qu¶n    lýnhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  cÊp)  xe  vµ  m¸y  cña  chøc,c¸ nh©n  c¸c thµnh  tæ      ë    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,thµnh    phè thuéc  tØnh  thÞ      ban  vµ  x∙n¬iUû  nh©n  d©n  tØnh ®ãng      trôsë,nép  phÝ  ícb¹ lÇn  lÖ  tr     ®Çu   i t¹ ViÖt Nam     (kh«ng  ph©n  biÖtxe      míi100%   hay  ®∙  xe  qua  dông) lµ: sö      5%. b)      t« tõ 7  §èi víi«      chç  ngåi trëxuèng    t«       (trõ«    ho¹t®éng  kinh doanh        vËn chuyÓn  hµnh kh¸ch theo    GiÊy  phÐp kinh doanh    hoÆc   GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  quan  c¬  qu¶n    lýNhµ    thÈm  níccã  quyÒn cÊp) vµ    xe  m¸y    mµ chñ    tµis¶n  nép  phÝ  ícb¹ theo  ®∙  lÖ  tr     quy  ®Þnh   t¹ ®iÓm       i a trªn®©y,  sau  chuyÓn  ®ã  giao cho  chøc,c¸ nh©n  ®Þa     tæ      ë  bµn  îc¸p dông    thu ®     tû lÖ    lÖ phÝ  ícb¹ thÊp  tr     h¬n  nép  phÝ  ícb¹ theo    lµ2%         th×  lÖ  tr     tû lÖ    ®èi víi«t« vµ  1%       m¸y.. ®èi víixe 
  2. 2 Trêng    hîp chñ    tµis¶n    kª khai,nép  phÝ  ícb¹ theo    thÊp  trªn®∙      lÖ  tr     tû lÖ  h¬n 5%,  sau    ®ã chuyÓn  giao    tµis¶n  cho  chøc, c¸ nh©n  ®Þa   tæ      ë  bµn  quy  ®Þnh   ®iÓm   trªn®©y    t¹   i a    th× nép  phÝ  ícb¹ theo tûlÖ    lÖ  tr         lµ5%. c)       m¸y   §èivíixe  nép  phÝ  ícb¹ tõ lÇn  2    ® îc¸p dông    lÖ  tr       thø  trë®i      tû lÖ  lµ1%,   nh÷ng  êng      trõ  tr hîp quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   trªn®©y. i b    d)      «t« chë  §èivíixe    ngêitõ 7      chç ngåitrëxuèng        ho¹t®éng kinh doanh    vËn    t¶ichë kh¸ch,nép  phÝ  ícb¹ lµ2%,    lÖ  tr       bao gåm: d.1)Xe      chç    «t« tõ7  ngåitrëxuèng      cña    chøc,c¸nhËn  c¸ctæ      kinh doanh    vËn    t¶ihµnh kh¸ch,nh: c«ng        ty taxi  ,c«ng    ty kinh doanh    vËn    t¶ihµnh  kh¸ch,   c«ng    tyvËn    t¶ikh¸ch du    lÞch,.     .Tæ chøc,c¸ nh©n  .     thùc hiÖn      kª khai,nép    lÖ  phÝ  ícb¹ ph¶icung  tr       cÊp cho  quan  c¬  ThuÕ: ­ GiÊy      gií thiÖu  i cña  chøc  îc c¬  tæ  ®   quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cÊp  giÊy phÐp  kinh doanh  hoÆc  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh vËn    t¶i hµnh kh¸ch (®èivíi chøc).GiÊy         tæ    gií thiÖu  i ph¶ighirâ sè îng,chñng  i       l   lo¹  xe  nép  phÝ  ícb¹ . lÖ  tr     ­Chøng      tõmua  hîp ph¸p theo quy  xe        ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    ­ GiÊy phÐp  kinh doanh hoÆc  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  vËn chuyÓn  hµnh kh¸ch cña  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn (b¶n sao cã  c«ng chøng  nhµ  níc). d.2)Xe  con    «t«  cho thuªtµichÝnh        chøc,c¸ nh©n  îc c¬      ®èi víic¸c tæ      ®   quan nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cÊp  giÊy phÐp  kinh doanh    vËn    t¶ihµnh kh¸ch  (hoÆc  giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  vËn    t¶ihµnh kh¸ch).C«ng      ty cho      thuªtµichÝnh  thùc hiÖn      kª khai,  nép  phÝ  ícb¹   lÖ  tr    ph¶icung    cÊp cho c¬  quan  ThuÕ: ­ GiÊy      gií thiÖu cña  i   c«ng    tycho      thuªtµichÝnh,ghirâ sè îng,chñng  i       l   lo¹  xe    «t« ®¨ng  ®Ó   ký  cho      thuªtµichÝnh. ­ GiÊy phÐp  kinh doanh hoÆc  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  ho¹t®éng    cho      thuªtµichÝnh  cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn cÊp (nÕu  lµb¶n    sao    th× ph¶icã    c«ng  chøng nhµ níc) ­ Hîp    ®ång  cho      thuªtµichÝnh  kÕt  ký  gi÷a c«ng      tycho      thuªtµichÝnh    víi tæ chøc, c¸    nh©n  kinh doanh vËn    t¶ihµnh kh¸ch thuª tµichÝnh, trong        ®ã  ph¶ighirâ:sè îng xe      chç        l   «t« tõ7  ngåichë    xuèng  cho      thuªtµichÝnh,thêih¹n       thuª(nÕu      lµb¶n  sao    th× ph¶icã    c«ng  chøng nhµ níc). ­ GiÊy phÐp kinh doanh  hoÆc  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  vËn chuyÓn  hµnh kh¸ch cña  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  cÊp cho bªn  thuªtµichÝnh    chøc,c¸ nh©n      lµtæ      ®øng    hîp ®ång      tªnký    thuªtµichÝnh (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng nhµ níc). e) Møc    phÝ  ícb¹ x¸c ®Þnh    thu lÖ  tr       theo    (%)  tû lÖ  nªu  i t¹ ®iÓm         3.1,3.2, 3.3    trªn®©y          tèi®a lµ 500.000.000  (n¨m tr¨m  iÖu)®ång/1    tr   tµis¶n. Riªng    nhµ xëng  s¶n xuÊt kinh doanh  îctÝnh      ®   chung  cho  nhµ xëng trong cïng mét      khu«n    viªncña  së  c¬  s¶n  xuÊtkinh doanh.         f)Trong    môc  nµy,mét  tõng÷  îchiÓu  sau:   sè    ®   nh    f.1) «t« con   Xe    chë  ngêitõ7      chç  ngåitrëxuèng,kh«ng        bao  gåm   lam. xe  f.2)Xe    m¸y, gåm:  m«         xe  t« haib¸nh,xe      b¸nh,xe    m« t« ba    g¾n   m¸y vµ  c¸clo¹ xe ¬ng        t i tù,kh«ng  xe  kÓ  m¸y  b¸nh  3  chuyªn dïng cho      ngêitµn tËt.    
  3. 3 f.3)C¸c    thµnh  phè,thÞ    t¹ Th«ng     x∙nªu  i   tnµy  îcx¸c®Þnh  ®     theo  ®Þa    giíi hµnh  chÝnh  nhµ    thÓ  sau: níc,cô  nh  ­ Thµnh phè    Hµ Néi, thµnh    phè    Hå ChÝ  Minh  c¸c  vµ  thµnh phè    trùc thuéc trung  ¬ng kh¸c (nh    thµnh  phè  N½ng,  §µ  thµnh phè    H¶i Phßng...  )bao  gåm     c¸cquËn, huyÖn    tÊtc¶      trùcthuéc thµnh    phè kh«ng ph©n biÖtnéithµnh      hay ngo¹ithµnh,®«  hay      thÞ  n«ng  th«n. ­ Thµnh    phè thuéc tØnh    x∙n¬iUû      vµ thÞ      ban  nh©n  d©n tØnh ®ãng    trô së bao  gåm     c¸c phêng, x∙thuéc thµnh  tÊtc¶          phè, thÞ      x∙,kh«ng ph©n biÖtlµ     phêng    néithµnh,néithÞ      hay   x∙ngo¹ithµnh,ngo¹ithÞ.       II­ ö a  ® æ i, b æ  s u n g  tiÕt 1, ®i Ó m  3, m ô c  I   S  k T h « n g  t s è 2 8/2000/TT­ T C  n h  s a u:  B k1) Tæ     chøc,c¸ nh©n      ®em     tµis¶n  cña  m×nh  gãp vèn vµo  chøc  ªn tæ  li   doanh,hîp doanh  tc¸ch ph¸p nh©n      cã       (doanh  nghiÖp nhµ    níc,doanh  nghiÖp  t nh©n,  doanh  nghiÖp  ho¹t®éng    theo LuËt  ®Çu    níc ngoµi,c«ng    t     ty tr¸ch  nhiÖm   h÷u    h¹n,c«ng      tycæ phÇn,.. )X∙          .  viªnhîp t¸cx∙gãp  ; vèn  vµo        hîp t¸cx∙ th×  chøc  tæ  nhËn    tµis¶n  kh«ng  ph¶i nép  phÝ  íc b¹    lÖ  tr   ®èi      víitµis¶n  gãp  vèn;hoÆc       chøc    khic¸c tæ  nµy    gi¶ithÓ  ph©n  chiatµis¶n      cña m×nh  cho    c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n      thµnh    viªn®¨ng  quyÒn  h÷u, sö  ký  së    dông. Ngoµi ra,nÕu        c¸chîp t¸cx∙cã          quyÕt  ®Þnh  ®iÒu  chuyÓn    tµis¶n gi÷a c¸cx∙viªnthuéc thµnh            viªnhîp t¸cx∙víi           nhau  ngêinhËn    th×    tµis¶n  còng kh«ng  ph¶inép  phÝ  íc   lÖ  tr   b¹ khi®¨ng  l¹quyÒn  h÷u,sö      ký    i së    dông. C¸  nh©n gãp  vèn b»ng    tµis¶n vµo hîp      t¸cx∙,sau    kháihîp      ®ã ra    t¸cx∙ nhËn  i   l¹ tµis¶n  kh«ng    th×  ph¶inép  phÝ  íc b¹.Trêng  nµy    lÖ  tr     hîp  ngêi nhËn    tµis¶n    ph¶ixuÊttr×nh cho  quan        c¬  ThuÕ: ­ QuyÕt    ®Þnh  thµnh  hîp t¸cx∙hoÆc   lËp        ®iÒu  ho¹t®éng  lÖ    cña      hîp t¸c x∙,kÌm    theo danh    s¸ch c¸nh©n      thµnh          viªnhîp t¸cx∙hoÆc   giÊy têchøng      minh  vèn gãp  vµo        hîp t¸cx∙b»ng    tµis¶n cña    c¸ nh©n      x∙viªngãp vèn (b¶n sao cã  c«ng chøng  nhµ níc). ­ QuyÕt    ®Þnh  cña hîp      t¸cx∙ hoµn    vèn  tr¶   b»ng    tµis¶n cho        x∙ viªn ra kháihîp t¸cx∙(b¶n          sao  c«ng  cã  chøng  nhµ níc). ­ GiÊy    chøng nhËn quyÒn  h÷u, sö  së    dông    tµis¶n  hîp      do  t¸cx∙ ®øng  tªn.   III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy ®¨ng C«ng  b¸o. C¸c quy ®Þnh  tríc ®©y  vÒ  lÖ phÝ  tr íc b¹ tr¸ víi i  NghÞ  ®Þnh  sè  47/2003/N§­   híng dÉn    CP vµ    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸cc¬    chøc,c¸ nh©n      ph¶n ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  Tµi chÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn    bæ   sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản