Thông tư 56/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư 56/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 56/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ S 56/2003/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N QUI CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 180/2002/Q -TTG NGÀY 19/12/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Thi hành quy t nh s 180/2002/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Qui ch qu n lý tài chính i v i Ngân hàng Chính sách xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung c th như sau: Chương 1: CÁC QUI NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng Thông tư này là Ngân hàng Chính sách xã h i ư c thành l p theo quy t nh s 131/2002/Q -TTg ngày 4/10/2002 c a Th tư ng Chính ph . Ho t ng tài chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n theo qui nh c a Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i h nghèo và các i tư ng chính sách, quy t nh s 180/2002/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành qui ch qu n lý tài chính i v i Ngân hàng Chính sách xã h i, n i dung hư ng d n c th t i Thông tư này và các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 2. Ngân hàng Chính sách xã h i là m t t ch c tín d ng Nhà nư c ho t ng không vì m c ích l i nhu n; là m t pháp nhân, có v n i u l , có b ng cân i, có con d u, ư c m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c và các T ch c tín d ng khác t i Vi t Nam. Ngân hàng Chính sách xã h i là ơn v h ch toán t p trung toàn h th ng, ch u trách nhi m v các ho t ng trư c pháp lu t; th c hi n b o t n và phát tri n v n; bù p chi phí và r i ro ho t ng. Ngân hàng Chính sách xã h i không ph i tham gia b o hi m ti n g i, có t l d tr b t bu c b ng 0% (không ph n trăm) ư c mi n thu và các kho n ph i n p ngân sách Nhà nư c. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i. Chương 2:
 2. NH NG QUI NNH C TH I/ CÁC QUI NNH V V N, QUĨ 1. V n và các qu : a) V n i u l là 5.000.000.000.000 ng (Năm nghìn t ng) do Ngân sách Nhà nư c c p khi thành l p. B trư ng B Tài chính là ngư i giao v n cho Ngân hàng Chính sách xã h i. Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i là ngư i ký nh n v n do Ngân sách Nhà nư c c p. b) Các qu d tr b sung v n i u l , qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu d phòng r i ro tín d ng, qu d phòng tr c p m t vi c làm, qu khen thư ng, qu phúc l i. c) V n Ngân sách Nhà nư c (bao g m ngân sách Trung ương, ngân sách a phương) cho vay xoá ói gi m nghèo, t o vi c làm và th c hi n chính sách xã h i khác. d) Chênh l ch thu chi ư c l i chưa phân b cho các qu (n u có). ) V n tài tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. e) V n khác (n u có). 2. V n huy ng: 2.1. Nguyên t c huy ng v n - Hàng năm Ngân hàng Chính sách xã h i căn c k ho ch tín d ng chương trình qu c gia xoá ói, gi m nghèo và t o vi c làm k ho ch hoá các ngu n v n huy ng báo cáo B Tài chính xem xét phê duy t. - Vi c huy ng các ngu n v n trong nư c v i lãi su t th trư ng cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách ph i m b o nguyên t c ch huy ng khi ã s d ng t i a các ngu n v n không ph i tr lãi ho c huy ng v i lãi su t th p. Lãi su t huy ng v n c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c th c hi n theo nguyên t c sau: + Trư ng h p Ngân hàng Chính sách xã h i phát hành trái phi u, ch ng ch ti n g i và các gi y t có giá huy ng v n, lãi su t phát hành th c hi n theo khung lãi su t do B Tài chính qui nh. + Trư ng h p Ngân hàng Chính sách xã h i vay v n c a Ti t ki m bưu i n, B o hi m xã h i, lãi su t vay v n do B Tài chính qui nh. + Trư ng h p Ngân hàng Chính sách xã h i huy ng v n dư i hình th c nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân trong nư c; huy ng ti t ki m c a ngư i nghèo; vay v n c a các T ch c tài chính, T ch c tín d ng trong nư c, lãi su t huy ng v n t i
 3. a không ư c vư t quá 95% m c lãi su t huy ng cao nh t cùng kỳ h n, cùng th i i m c a các Ngân hàng thương m i Nhà nư c trên cùng a bàn. + Trư ng h p Ngân hàng Chính sách xã h i nh n ti n g i c a T ch c tín d ng Nhà nư c theo kho n 2 i u 8 Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph , lãi su t huy ng v n không vư t quá m c lãi su t qui nh t i Thông tư s 04/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. + Trư ng h p Ngân hàng Chính sách xã h i vay v n c a các T ch c tín d ng, T ch c tài chính nư c ngoài ph i th c hi n theo úng qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng và các văn b n pháp lu t hi n hành. Lãi su t huy ng v n ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. 2.2. Hình th c huy ng v n a) Huy ng ti n g i có tr lãi trong ph m vi k ho ch hàng năm ư c duy t; ti n g i t nguy n không l y lãi c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; ti t ki m c a ngư i nghèo. b) V n ODA ư c Chính ph giao. c) Phát hành trái phi u, ch ng ch ti n g i và các gi y t có giá khác theo qui nh c a pháp lu t. d) Nh n ti n g i c a các T ch c tín d ng Nhà nư c ) V n vay ti t ki m bưu i n, b o hi m xã h i Vi t Nam. e) V n vay Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. g) V n vay các T ch c tài chính, tín d ng trong và ngoài nư c. 3. V n nh n u thác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 4. V n khác. II/ QU N LÝ V N VÀ TÀI S N 1. Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m theo dõi toàn b v n và tài s n hi n có, th c hi n h ch toán theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n trong quá trình ho t ng, qui nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân i v i các trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n. 2. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c s d ng v n ho t ng th c hi n cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách theo qui nh c a pháp lu t m b o an toàn và phát tri n v n. - Vi c xây d ng, mua s m tài s n c nh và các tài s n khác Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n theo nh m c do Nhà nư c qui nh cho các cơ quan hành chính s
 4. nghi p và theo k ho ch ư c H i ng qu n tr thông qua. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c u tư, mua s m vào tài s n c nh c a mình theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 15% v n i u l th c có và ph i ch p hành y các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Vi c trang b ô tô ph c v công tác, Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n theo nh m c sau: + Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng qu n tr và T ng Giám c Ngân hàng Chính sách xã h i ư c trang b và s d ng xe ô tô con ưa ón t nơi n nơi làm vi c hàng ngày và i công tác theo m c giá mua m i t i a không vư t quá 450 tri u ng/m t xe. + H i s chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c trang b nhi u nh t là 02 xe v i m c giá mua m i t i a không vư t quá 400 tri u ng/m t xe và 02 xe hai c u l p ráp trong nư c v i m c giá mua m i không vư t quá 600 tri u ng/m t xe. + M i chi nhánh c a Ngân hàng Chính sách xã h i c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c trang b 01 xe ô tô v i m c giá mua m i t i a không vư t quá 350 tri u ng/m t xe và 01 xe hai c u l p ráp trong nư c v i m c giá mua m i t i a không vư t quá 600 tri u ng/1 xe. Riêng chi nhánh thành ph H Chí Minh và chi nhánh thành ph à N ng ư c trang b thêm m i chi nhánh 01 xe hai c u. Xe ô tô dùng ph c v nhu c u công tác, công vi c chung c a Ngân hàng, không ư c b trí xe ưa ón cán b lãnh o c a chi nhánh t nơi n nơi làm vi c. - Vi c trang b i n tho i c nh t i nhà riêng và i n tho i di ng cho cán b làm vi c chuyên trách t i Ngân hàng Chính sách xã h i ư c th c hi n như sau: + Cán b ư c trang b 01 máy i n tho i c nh t i nhà riêng bao g m: Các thành viên chuyên trách H i ng qu n tr ; Các Phó T ng giám c; K toán trư ng, Chánh văn phòng c a Ngân hàng Chính sách xã h i Trung ương; Ban giám c c a S giao d ch, trung tâm ào t o. Ban giám c các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i c p t nh. Chi phí mua máy i n tho i c nh không quá 300.000 /máy, chi phí l p t máy thanh toán theo h p ng l p t ký v i cơ quan bưu i n. Trư ng h p i tư ng thu c di n ư c trang b nhưng ã có i n tho i c nh t i nhà riêng thì không ư c thanh toán. + Cán b ư c trang b 01 máy i n tho i di ng bao g m: Các thành viên chuyên trách H i ng qu n tr ;
 5. Các Phó T ng giám c; K toán trư ng, Chánh văn phòng c a Ngân hàng Chính sách xã h i Trung ương; Giám c c a S giao d ch, Trung tâm ào t o,; Giám c chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i c p t nh. Chi phí mua máy i n tho i di ng không quá 3.000.000 /máy, chi phí l p t máy thanh toán theo h p ng l p t ký v i cơ quan bưu i n. - Vi c trích kh u hao tài s n c nh c a Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n như i v i doanh nghi p. 3. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c quy n thay i cơ c u v n và tài s n trong ph m vi toàn h th ng th c hi n các ho t ng c a mình theo qui nh c a pháp lu t. 4. Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n b o m an toàn v n trong ho t ng theo qui nh t i i u 9 quy ch qu n lý tài chính ban hành kèm theo quy t nh s 180/2002/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph và các qui nh khác v b o m an toàn v n trong ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. 5. M i t n th t v v n, tài s n và các kho n dư n cho vay c a Ngân hàng Chính sách xã h i ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: - N u v n, tài s n và các kho n dư n cho vay b t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t. H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh m c b i thư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. - i v i tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - i v i nh ng r i ro khách quan i v i các kho n dư n cho vay, Ngân hàng Chính sách xã h i s d ng quĩ d phòng r i ro tín d ng bù p ho c th c hi n x lý ýr i ýro theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . - Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng các ngu n trên, n u thi u ư c bù p b ng quĩ d phòng tài chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i. Trư ng h p quĩ d phòng tài chính không bù p, Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh. 6. Ki m kê, ánh giá l i tài s n 6.1. Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n ki m kê, ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: - Ki m kê tài s n theo nh kỳ và khi k t thúc năm tài chính.
 6. - Ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Thanh lý, như ng bán tài s n 6.2. Vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n ph i theo úng các quy nh hi n hành i v i doanh nghi p Nhà nư c. K t qu ki m kê, ánh giá l i tài s n c a Ngân hàng Chính sách xã h i ph i ư c g i t i B Tài chính. Trư ng h p k t qu ki m kê, ánh giá l i tài s n có tăng, gi m so v i giá tr h ch toán trên s sách k toán, Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m gi i thích rõ nguyên nhân, xu t bi n pháp x lý báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh. 7. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c quy n cho thuê các tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng theo nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo quy nh c a B Lu t dân s và các quy nh khác c a pháp lu t. Vi c cho thuê tr s làm vi c do H i ng qu n tr quy t nh theo ngh c a T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i. 8. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c thanh lý, như ng bán nh ng tài s n kém, m t phNm ch t, tài s n hư h ng không có kh năng ph c h i, tài s n l c h u k thu t không có nhu c u s d ng ho c s d ng không có hi u qu . - Khi như ng bán, thanh lý tài s n, Ngân hàng Chính sách xã h i ph i l p H i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n ho c thuê thNm nh. Nh ng tài s n mà pháp lu t qui nh ph i t ch c bán u giá khi như ng bán, thanh lý Ngân hàng Chính sách xã h i ph i t ch c bán u giá, thông báo công khai theo qui nh c a pháp lu t. N u tài s n thanh lý dư i hình th c d b , hu ph i t ch c H i ng thanh lý do T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh. - Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i c a tài s n như ng bán, thanh lý và chi phí như ng bán, thanh lý ư c h ch toán vào k t qu ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 9. i v i nh ng tài s n Ngân hàng Chính sách xã h i i thuê, nh n c m c , nh n th ch p, nh n b o qu n gi h c a khách hàng, Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m qu n lý, b o qu n ho c s d ng theo tho thu n v i khách hàng phù h p qui nh c a pháp lu t. III/ TRÍCH L P D PHÒNG R I RO VÀ X LÝ R I RO 1. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c h ch toán vào chi phí kho n d phòng r i ro v t giá i v i nh ng kho n v n huy ng nư c ngoài theo qui nh c a Chính ph cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách. Vi c trích l p kho n d phòng r i ro v t giá ch ư c th c hi n khi t giá giao d ch bình quân trên th trư ng liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) công b t i th i i m trích l p d phòng r i ro t giá cao hơn t giá ang h ch toán t i s sách k toán c a Ngân hàng Chính sách xã h i. S ph i trích l p = S dư nguyên t x T giá ngo i t - T giá ang H ch d phòng r i ro v n huy ng do NHNN công toán t i S sách t giá nư c ngoài b k toán
 7. S ư c trích l p d = S ph i trích l p d - S dư d phòng r i phòng r i ro phòng r i ro ro t giá t giá t giá hi n có Th i i m trích l p d phòng r i ro t giá: Vi c trích l p d phòng r i ro t giá ư c ti n hành cho t ng lo i v n huy ng c a t ng lo i ngo i t và ư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng r i ro t giá làm căn c h ch toán chi phí ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. Vi c trích l p d phòng r i ro t giá ư c th c hi n vào th i i m khoá s k toán (31/12 năm dương l ch) l p báo cáo tài chính năm. Trư ng h p s ph i trích l p v d phòng r i ro t giá l n hơn s d phòng r i ro t giá hi n có, Ngân hàng chính sách xã h i th c hi n trích l p d phòng r i ro t giá theo s ư c trích l p nêu trên. Trư ng h p s ph i trích l p d phòng r i ro t giá nh hơn ho c b ng s dư d phòng r i ro t giá hi n có, Ngân hàng Chính sách xã h i chuy n s dư d phòng hi n có sang năm sau s d ng ti p. M c ích c a vi c trích l p d phòng r i ro t giá là bù p nh ng r i ro do t giá trên th trư ng bi n ng tăng d n n Ngân hàng Chính sách xã h i ph i tăng chi phí cho vi c mua ngo i t thanh toán tr n nư c ngoài. Ngân hàng chính sách xã h i ư c s d ng kho n d phòng r i ro t giá hi n có bù p kho n chênh l ch t giá th c t phát sinh khi th c hi n mua ngo i t tr n nư c ngoài. Trư ng h p kho n d phòng r i ro t giá không bù p s chênh l ch t giá phát sinh trong năm, Ch t ch h i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét quy t nh. 2. Qu d phòng r i ro tín d ng 2.1. Ngân hàng Chính sách xã h i ư c trích l p qu d phòng r i ro bù p t n th t do nguyên nhân khách quan phát sinh trong quá trình cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách. Qu d phòng r i ro tín d ng ư c s d ng bù p nh ng r i ro do nguyên nhân khách quan như thiên tai, ho ho n, d ch b nh, chính sách Nhà nư c thay i ho c bi n ng giá c th trư ng ... phát sinh thu c di n ơn l c c b sau khi s d ng b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có). 2.2. M c trích l p Qu d phòng r i ro tín d ng hàng năm ư c tính b ng 0,02% trên s dư n bình quân năm. S dư n bình quân năm ư c tính theo phương pháp bình quân s h c s dư n cho vay c a t t c các tháng trong năm theo qui nh t i i m 3 m c IV Thông tư này. 2.3. Vi c trích l p d quĩ d phòng r i ro tín d ng ư c ti n hành vào ngày 31/12 hàng năm.
 8. 2.4. Cu i năm, n u không s d ng h t qu d phòng r i ro tín d ng, s dư c a qu ư c chuy n sang qu d phòng r i ro tín d ng năm sau. Trư ng h p s dư qu d phòng r i ro tín d ng không bù p t n th t phát sinh trong năm, Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét quy t nh. Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m qui nh và th c hi n vi c s d ng Quĩ d phòng r i ro tín d ng x lýý r i ro trong ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 3. Vi c x lý nh ng r i ro do nguyên nhân khách quan phát sinh trên di n r ng th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . IV/ C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T VÀ PHÍ QU N LÝ 1. Ph m vi và nguyên t c c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý cho Ngân hàng Chính sách xã h i: - Ngân sách Nhà nư c ch c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý i v i các kho n cho vay thu c i tư ng qui nh t i Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph . Ngân sách Nhà nư c không c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý i v i: + S dư n cho vay không úng i tư ng + Các chương trình Ngân hàng Chính sách xã h i nh n u thác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c khác + S dư n ư c Chính ph cho khoanh, xoá và các kho n n ư c Chính ph cho phép x lý i v i khách hàng nhưng có ngu n x lýý tương ng cho Ngân hàng Chính sách xã h i. - M c c p bù chênh l ch lãi su t ư c xác nh trên cơ s chênh l ch gi a lãi su t hoà ng các ngu n v n bao g m c các ngu n v n không ph i tr lãi v i lãi su t cho vay bình quân. - S phí qu n lý ư c xác nh trên s chi phí qu n lýý th c t úng ch nhưng không vư t quá 0,6%/tháng tính trên s dư n cho vay có thu ư c lãi. - Vi c c p bù ư c th c hi n theo phương th c t m c p hàng quý theo k ho ch và có i u ch nh theo tình hình th c hi n c a các quý trư c trong ph m vi d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm b trí cho m c tiêu này; s c p bù chính th c c năm s ư c xác nh sau khi k t thúc năm tài chính. - Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m xây d ng k ho ch ngh c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lý báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư theo úng quy nh t i Thông tư này. 2. Xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lýý.
 9. - Căn c chương trình qu c gia xoá ói, gi m nghèo và t o vi c làm, Ngân hàng Chính sách xã h i xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý cho năm k ho ch g i B Tài chính, B K ho ch và u tư vào th i gian xây d ng toán thu chi Ngân sách Nhà nư c hàng năm theo qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n. - Vi c xây d ng k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý cho năm k ho ch c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c th c hi n theo các công th c qui nh t i t i m c 3 dư i ây. - Trên cơ s k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lýý c a Ngân hàng Chính sách xã h i, căn c chương trình qu c gia xoá ói gi m nghèo và t o vi c làm, căn c kh năng cân i Ngân sách Nhà nư c, B Tài chính xác nh s k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý và thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã h i. - Căn c ch tiêu c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lý c năm ư c B Tài chính thông báo, Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m xây d ng, báo cáo B Tài chính k ho ch t m c p bù hàng quí làm cơ s th c hi n c p bù. 3. Xác nh s c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý th c t . Ngân hàng Chính sách xã h i xác nh s c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý th c t theo các công th c sau. S ti n c p bù = S chênh l ch lãi su t + S chi phí qu n lý S chênh l ch = Dư n cho vay x Lãi su t - Lãi su t lãi su t bình quân bình quân bình quân các ngu n v n cho vay S chi phí qu n lý ư c xác nh b ng s chi phí th c t c a các kho n chi úng ch theo qui nh t i Thông tư này nhưng không vư t quá 0,6%/tháng tính trên s dư n cho vay có thu ư c lãi. Trong ó: a) Dư n cho vay bình quân là t ng s dư n cho vay bình quân úng i tư ng, ư c xác nh theo công th c sau: Dư n cho vay = T ng dư n cu i tháng c a các tháng trong quý bình quân quý 3 Dư n cho vay bình = Dư n cu i tháng 1 + ..... + Dư n cu i tháng 12 quân năm 12
 10. b) Lãi su t bình quân các ngu n v n Lãi su t bình quân = T ng lãi ph i tr cho vi c huy ng các ngu n v n các ngu n v n S dư ngu n v n bình quân - T ng s lãi ph i tr cho vi c huy ng v n là s ti n lãi ph i tr cho vi c huy ng các ngu n v n c a Ngân hàng Chính sách xã h i huy ng c a t t c các tháng trong quí, năm. S dư ngu n v n = T ng s dư ngu n v n cu i tháng c a các tháng trong quý bình 3 quân quý S dư ngu n v n = Dư ngu n v n cu i tháng 1 + ..... + Dư cu i tháng 12 bình quân năm 12 - S dư ngu n v n bình quân c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c tính cho t t c các ngu n v n không ph i tr lãi, ngu n v n ph i tr lãi, ngu n v n nh n ti n g i cung ng d ch v thanh toán. Khi tính toán s dư ngu n v n bình quân, Ngân hàng Chính sách xã h i ư c lo i tr s v n th c t ã s d ng u tư, mua s m tài s n c nh (nguyên giá tài s n c nh tr i kh u hao). Ngu n v n nh n u thác t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, ngu n v n Nhà nư c chuy n sang th c hi n khoanh n , xoá n cho khách hàng theo quy t nh c a Chính ph s ư c lo i tr khi tính lãi su t bình quân ngu n v n. c) Lãi su t cho vay bình quân Lãi su t = T ng lãi ph i thu cho vay T ng dư n cho vay bình quân bình quân - T ng s lãi ph i thu là các kho n lãi n h n ph i thu c a n trong h n và n quá h n c a dư n cho vay tính theo t ng tháng trong quí, năm. d) T l dư n có thu ư c lãi - T l dư n có thu ư c lãi áp d ng cho năm k ho ch là t l dư n có thu ư c lãi th c t 6 tháng u năm c a năm trư c năm k ho ch. T l dư n có thu ư c lãi th c t 6 tháng u năm c a năm trư c năm k ho ch b ng s lãi th c thu 6 tháng chia cho s lãi ph i thu c a 6 tháng. - T l dư n cho vay có thu ư c lãi th c t ư c tính b ng s lãi th c thu quí, năm chia cho s lãi ph i thu quí, năm. ) M c phí qu n lý ư c áp d ng trong 3 năm u ư c xác nh b ng s chi phí qu n lý theo úng n i dung, nh m c chi qui nh t i Thông tư này, ư c B Tài
 11. chính phê duy t k ho ch hàng năm nhưng không vư t quá 0,6%/tháng tính trên s dư n cho vay có thu ư c lãi. i v i nh ng chương trình Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n cho vay u thác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph mà có qui nh m c phí qu n lý, Ngân hàng Chính sách xã h i ư c hư ng m c phí theo qui nh t i các quy t nh này. 4/ Trình t c p bù chênh l ch lãi su t và chi phí qu n lýý. 4.1. T m c p bù hàng quý. - Vi c t m c p bù hàng quý ư c th c hi n theo nguyên t c: + Quý I c p 75% k ho ch Quý I. + Quý II c p 75% k ho ch Quý II ± s i u ch nh 3 tháng u năm. + Quý III c p 75% k ho ch Quý III ± s i u ch nh 6 tháng u năm. + Quý IV c p 75% k ho ch Quý IV ± s i u ch nh 9 tháng u năm. - Vào ngày 15 tháng u quý, căn c s li u t ng h p t các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i, Ngân hàng Chính sách xã h i l p k ho ch c p bù quý, kèm thuy t minh g i B Tài chính. - Căn c k ho ch c p bù ư c b trí trong k ho ch chi Ngân sách Nhà nư c; trên cơ s k ho ch c p bù quý c a Ngân hàng Chính sách xã h i, vào ngày 25 tháng u hàng quý, B Tài chính t m c p bù cho Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy nh - i u ch nh s c p bù quý +/ Vào ngày 15 tháng u quý sau, căn c s li u t ng h p t các chi nhánh, Ngân hàng Chính sách xã h i tính s ph i c p bù th c t quý trư c, s chênh l ch v i s ã ư c t m c p bù quý trư c kèm theo thuy t minh g i B Tài chính. +/ Căn c k ho ch ư c b trí trong d toán chi Ngân sách Nhà nư c, trên cơ s ngh c p bù c a Ngân hàng Chính sách xã h i, B Tài chính xác nh s th c ph i c p bù quý trư c: a. N u s th c ph i c p bù c a quý trư c cao hơn s ã t m c p bù, B Tài chính c p b sung ph n còn thi u cùng v i s t m c p bù quý sau. b. N u s th c ph i c p bù c a quý trư c th p hơn s ã t m c p bù, B Tài chính s tr s ã c p vư t vào s t m c p bù quý sau. 4.2. i u ch nh s c p bù hàng năm theo quy t toán chính th c. - K t thúc năm tài chính, căn c s li u quy t toán chính th c ư c H i ng qu n tr phê duy t, Ngân hàng Chính sách xã h i tính toán l i s ph i c p bù c năm kèm thuy t minh g i B Tài chính, B K ho ch và u tư.
 12. - Căn c k ho ch c p bù c năm ư c b trí trong Ngân sách Nhà nư c; căn c s li u quy t toán và tình hình ho t ng th c t trong năm c a Ngân hàng Chính sách xã h i, B Tài chính xác nh l i s chính th c ph i c p bù c năm cho Ngân hàng Chính sách xã h i và th c hi n i u ch nh. Riêng i s phí qu n lýý ư c hư ng s ư c xác nh trên cơ s s dư n cho vay bình quân th c t và t l phí qu n lýý tương ng v i s dư n bình quân ư c B Tài chính phê duy t trong thông báo k ho ch d toán c p bù chênh l ch lãi su t. Vi c i u ch nh s c p bù theo quy t toán chính th c ư c th c hi n như sau: + N u s ư c c p bù chính th c c năm cao hơn s ã t m c p bù trong năm (theo các quý) thì B Tài chính s c p b sung ph n còn thi u trong ph m vi k ho ch ư c thông báo. Ph n chênh l ch vư t gi a s c p bù chính th c c năm và k ho ch ư c thông báo (n u có) s ư c b trí trong k ho ch c p bù năm sau. + N u s ư c c p bù chính th c c năm th p hơn s ã t m c p bù trong năm (theo các quý) thì ph n chênh l ch vư t s ư c gi l i c p bù cho quý I năm ti p theo (trư ng h p năm ti p theo v n phát sinh vi c c p bù); ho c ph i n p l i cho Ngân sách Nhà nư c (trư ng h p năm ti p theo không phát sinh vi c c p bù). V/ QU N LÝ THU NH P, CHI PHÍ: 1. Thu nh p c a Ngân hàng Chính sách xã h i là toàn b các kho n th c thu phát sinh trong ho t ng nghi p v và ho t ng khác, bao g m: 1.1. Thu nh p t ho t ng nghi p v : - Thu lãi cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách - Thu lãi ti n g i c a Ngân hàng Chính sách xã h i t i Ngân hàng Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng thương m i; - Thu phí nh n u thác cho vay l i theo h p ng u thác; - Thu c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý do Ngân sách Nhà nư c c p; - Thu v d ch v thanh toán và ngân qu ; - Thu ho t ng nghi p v và d ch v khác; 1.2. Thu nh p t ho t ng khác: - Thu thanh lý, như ng bán tài s n c a Ngân hàng Chính sách xã h i (sau khi tr giá tr còn l i và các kho n chi phí thanh lý, như ng bán); - Thu t các kho n n ã ư c x lý t quĩ d phòng r i ro, ã ư c x lý theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Các kho n thu nh p khác.
 13. 2. Chi phí c a Ngân hàng Chính sách xã h i là các kho n chi phí h p lý trong kỳ, bao g m: 2.1. Chi ho t ng nghi p v : - Chi phí ph i tr lãi ti n huy ng v n; - Chi phí d ch v thanh toán và ngân quĩ bao g m các kho n chi v d ch v thanh toán; cư c phí bưu i n, m ng truy n thông; chi v n chuy n b c x p ti n, chi ki m m phân lo i và óng gói ti n, chi b o v ti n và các kho n chi phí khác v ho t ng thanh toán và ngân quĩ., - Chi tr phí d ch v cho t ch c th c hi n u thác cho vay n ngư i nghèo và các i tư ng chính sách. + Trư ng h p cho vay u thác thông qua t nhóm: M c tr phí d ch v u thác do Ngân hàng Chính sách xã h i và t ch c th c hi n u thác cho vay tho thu n, trong ó chi cho t ch c th c hi n u thác không vư t quá 0,22%/tháng tính trên s dư n có thu ư c lãi và chi hoa h ng cho các t vay v n không vư t quá 0,1%/tháng tính trên s dư n có thu ư c lãi. + Trư ng h p cho vay u thác không qua t nhóm: M c tr phí d ch v u thác do Ngân hàng Chính sách xã h i và t ch c th c hi n u thác cho vay tho thu n nhưng không vư t quá 0,32%/tháng tính trên s dư n cho vay có thu ư c lãi. - Chi v tham gia th trư ng ti n t - Chi khác cho ho t ng nghi p v . 2.2. Chi n p thu , phí và l phí theo qui nh. 2.3. Chi phí trích l p d phòng r i ro v t giá và trích l p qu d phòng r i ro tín d ng; 2.4. Chi cho cán b , công ch c, viên ch c c a Ngân hàng Chính sách xã h i - Chi lương, ph c p lương cho cán b theo ch do Th tư ng Chính ph quy t nh; - Chi óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , óng góp kinh phí công oàn theo ch Nhà nư c quy nh; - Chi ăn gi a ca: m c chi m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh cho công nhân viên ch c; - Chi trang ph c giao d ch, m c chi t i a không vư t quá 500.000 /ngư i/năm; - Chi phương ti n b o h lao ng cho các i tư ng c n trang b b o h lao ng theo quy nh;
 14. - Chi ph c p cho thành viên H i ng qu n tr làm vi c bán chuyên trách t i trung ương theo qui nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ; - Chi ph c p trách nhi m cho thành viên Ban chuyên gia tư v n c a H i ng qu n tr , thành viên kiêm nhi m Ban ki m soát H i ng qu n tr , thành viên Ban i di n H i ng qu n tr các c p, m c chi hàng tháng cho m i thành viên là 50.000 /ngư i/tháng; - Chi tr thù lao cho cán b xã, phư ng v i m c 50.000 /xã, phư ng/tháng. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng th c hi n theo Ngh nh s 198/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u B lu t lao ng và các văn b n hi n hành c a Nhà nư c. - Chi cho lao ng n theo ch qui nh. 2.5. Chi phí v tài s n c a Ngân hàng Chính sách xã h i - Chi phí kh u hao tài s n c nh theo qui ch qu n lí, s d ng và trích kh u hao tài s nc nh hi n hành i v i doanh nghi p - Chi phí s a ch a tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí ho t ng trong năm. i v i nh ng tài s nc nh c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm n u Ngân hàng Chính sách xã h i mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s nc nh vào chi phí ho t ng ph i l p k ho ch k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh báo cáo v i B Tài chính xem xét, quy t nh. Ngân hàng chính sách xã h i ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c phân b d n vào chi phí trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p trong kỳ. - Chi phí ti n thuê tài s n ư c h ch toán vào chi phí ho t ng theo s th c chi trong năm căn c vào h p ng thuê tài s n, trư ng h p tr ti n thuê tài s n m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí ho t ng theo s năm s d ng tài s n. - Chi mua s m công c lao ng ư c tính trên s cán b , viên ch c c a Ngân hàng Chính sách xã h i v i m c bình quân không quá 2,2 tri u ng/ngư i/năm. - Chi mua b o hi m tài s n i v i nh ng tài s n ph i mua b o hi m theo qui nh c a pháp lu t, m c chi căn c vào h p ng b o hi m tài s n ư c kí k t v i cơ quan B o hi m. 2.6. Chi cho ho t ng qu n lý và công v : Các kho n chi này ư c th c hi n theo nguyên t c: - M c chi i v i t ng kho n chi th c hi n theo ch Nhà nư c qui nh.
 15. - T ng m c chi qu n lý và công v hàng năm c a Ngân hàng Chính sách xã h i tính trên s cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i bình quân năm t i a không quá 16 tri u ng/ngư i/năm. - Các kho n chi cho ho t ng qu n lý và công v g m: + Chi mua v t li u và gi y t in bao g m các kho n chi mua v t li u văn phòng, gi y t in, v t mang tin, xăng d u và các v t li u khác. + Chi công tác phí cho cán b , viên ch c i công tác trong và ngoài nư c theo qui nh hi n hành c a B Tài chính i v i các cơ quan hành chính s nghi p. + Chi cho vi c ào t o, hu n luy n nghi p v cho cán b , viên ch c thu c Ngân hàng Chính sách xã h i. M c chi theo qui nh c a Nhà nư c i v i cơ quan hành chính s nghi p. + Chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh ; sáng ki n, c i ti n nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. tài nghiên c u và d toán chi phí nghiên c u c a t ng tài ph i ư c H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i phê duy t và t ch u trách nhi m v hi u qu các tài ó. + Chi bưu phí và i n tho i là các kho n chi v bưu phí, truy n tin, i n báo, i n tho i, thuê kênh truy n tin, telex, fax...tr theo hoá ơn c a cơ quan bưu i n. Vi c chi thanh toán s d ng i n tho i c nh l p t t i nhà riêng và i n tho i di ng cho các i tư ng ư c trang b th c hi n theo nh m c sau: Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng qu n tr ư c thanh toán không quá 200.000 /tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 400.000 /tháng i v i i n tho i di ng Các i tư ng còn l i ư c thanh toán không quá 100.000 /tháng i v i i n tho i c nh t i nhà riêng và 250.000 /tháng i v i i n tho i di ng + Chi h tr cho các ho t ng c a ng, oàn th c a Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy nh c a Nhà nư c (không bao g m các kho n chi ng h công oàn ngành, a phương, các t ch c xã h i và cơ quan khác). + Chi mua tài li u, sách, báo. + Chi i n, nư c, y t , v sinh cơ quan. + Chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh , l tân, khánh ti t và các kho n chi khác ph i g n li n v i hi u qu ho t ng, trong 3 năm u không vư t quá 7% t ng chi phí m i năm và không quá 5% các năm ti p sau. + Chi cho vi c thanh tra, ki m tra, ki m toán c a Ngân hàng Chính sách xã h i theo ch quy nh. + Chi cho ho t ng phòng cháy, ch a cháyý trong cơ quan theo qui nh
 16. + Chi cho công tác b o v môi trư ng. + Chi phí qu n lý khác theo quy nh. 2.7. Chi khác - Chi như ng bán, thanh lýí tài s n (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh líý, như ng bán) - Các kho n chi phí khác theo th c t phát sinh và có ch ng t h p lý. 3. Ngân hàng Chính sách xã h i không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: - Các kho n thi t h i ã ư c Chính ph h tr ho c cơ quan b o hi m, bên gây thi t h i b i thư ng; - Các kho n chi ph t do vi ph m hành chính, vi ph m môi trư ng, ph t n vay quá h n do nguyên nhân ch quan, ph t vi ph m ch tài chính; - Các kho n chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m, nâng c p, c i t o tài s n c nh thu c ngu n v n u tư xây d ng cơ b n; - Các kho n chi cho s a ch a, b o dư ng và trang thi t b các tài s n phúc l i như nhà , nhà ngh c a cán b , công ch c, viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i, các kho n chi cho các công trình phúc l i khác; - Các kho n chi ng h a phương, các t ch c xã h i, các cơ quan khác; - Chi công tác trong và ngoài nư c vư t nh m c chi do Nhà nư c quy nh; - Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th . VI/ X LÝÝ CHÊNH L CH THU CHI VÀ M C ÍCH S D NG CÁC QUĨ 1. Vi c x lý chênh l ch thu chi c a Ngân hàng Chính sách xã h i ư c th c hi n theo qui nh t i i u 18 quy t nh s 180/2002/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph 2. M c ích s d ng các quĩ 2.1. Qu d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l 2.2 Quĩ d phòng tài chính dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t thi t h i v v n, tài s n và các kho n dư n cho vay x y ra trong quá trình ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i sau khi ã ư c bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng quĩ d phòng r i ro. 2.3. Quĩ u tư phát tri n: Dùng u tư m r ng qui mô ho t ng và i m i công ngh trang thi t b , i u ki n làm vi c c a Ngân hàng Chính sách xã h i.
 17. Căn c vào nhu c u u tư và kh năng c a quĩ, H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c an toàn và có hi u qu . 2.4. Qu d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i Ngân hàng Chính sách xã h i t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo qui nh c a Nhà nư c; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n c a Ngân hàng Chính sách xã h i và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b , viên ch c làm vi c t i Ngân hàng Chính sách xã h i. Quĩ này ch dùng tr c p cho ngư i lao ng m t vi c làm do các nguyên nhân khách quan như lao ng dôi ra vì thay i công ngh , do thay i t ch c khi chưa b trí công vi c khác, ho c chưa k p th i gi i quy t cho thôi vi c. 2.5. Qu khen thư ng dùng : - Thư ng cu i năm ho c thư ng thư ng kỳ cho cán b viên ch c c a Ngân hàng Chính sách xã h i. M c thư ng do T ng giám c quy t nh theo ngh c a Ch t ch H i ng thi ua khen thư ng Ngân hàng Chính sách xã h i trên cơ s năng su t lao ng, thành tích c a m i cán b , viên ch c làm vi c t i Ngân hàng Chính sách xã h i. - Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th c a Ngân hàng Chính sách xã h i có sáng ki n c i ti n k thu t, quy trình nghi p v mang l i hi u qu . M c thư ng do T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh. - Thư ng cho cá nhân và ơn v ngoài Ngân hàng Chính sách xã h i có quan h , hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng, óng góp có hi u qu vào ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. M c thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh. 2.6. Qu phúc l i dùng : - u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng các công trình phúc l i c a Ngân hàng Chính sách xã h i, góp v n u tư xây d ng các công trình phúc l i chung trong ngành, ho c v i các ơn v theo h p ng tho thu n. - Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i. - óng góp cho Qu phúc l i xã h i. - Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , viên ch c Ngân hàng Chính sách xã h i. - Chi các ho t ng phúc l i khác. T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i ph i h p v i Ban ch p hành công oàn qu n lý, s d ng qũy này.
 18. VII/ CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH: 1. Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n ch k toán, ki m toán, th ng kê theo qui nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng nghi p v . 2. Năm tài chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 dương l ch. 3. Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m l p và g i cho B Tài chính k ho ch tài chính, g m: a) K ho ch ngu n v n, s d ng v n. b) K ho ch thu nh p - chi phí. c) K ho ch c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý t Ngân sách Nhà nư c (theo m u bi u 01-KH) K ho ch tài chính là căn c Ngân hàng Chính sách xã h i t ch c th c hi n trong năm và ph i ư c H i ng qu n tr c a Ngân hàng Chính sách xã h i phê duy t và g i cho B Tài chính. 4. Ngân hàng Chính sách xã h i có trách nhi m l p và g i các báo cáo tài chính cho B Tài chính theo nh kỳ hàng quí, năm và t xu t khác theo quy nh c a Thông tư này. a) N i dung báo cáo tài chính g m: (theo m u bi u kèm thông tư này) - B ng cân i tài kho n c p III (bao g m c tài kho n ngo i b ng) - B ng t ng k t tài s n c a Ngân hàng Chính sách xã h i - Báo cáo th c hi n thu nh p, chi phí (theo m u bi u 01-BC) - Báo cáo tình hình huy ng v n, s d ng v n (theo m u bi u 02-BC) - Báo cáo tình hình n quá h n c a Ngân hàng (theo m u bi u 03-BC) - Báo cáo tình hình thu nh p c a cán b nhân viên (theo m u bi u 04-BC) - Báo cáo trích l p và s d ng d phòng r i ro (theo m u bi u 05-BC) - Báo cáo quy t toán chênh l ch lãi su t và phí qu n lý ngh c p bù (theo m u bi u 06-BC) b) T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính.
 19. 5. Ki m tra, quy t toán tài chính. - Báo cáo quy t toán tài chính hàng năm do Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i phê duy t và g i cho B Tài chính. Vi c ki m toán và xác nh n báo cáo quy t toán tài chính hàng năm c a Ngân hàng Chính sách xã h i do cơ quan Ki m toán Nhà nư c th c hi n. K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a Ngân hàng Chính sách xã h i ph i ư c g i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c. - Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính. B Tài chính th c hi n ki m tra vi c ch p hành ch tài chính, quy t toán c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý cho Ngân hàng Chính sách xã h i. 6. Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n ch ki m toán n i b , công b k t qu ho t ng tài chính hàng năm c a mình phù h p v i qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng và ph m vi, qui mô ho t ng c a mình. Chương 3: T CH C TH C HI N - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. - Căn c vào hư ng d n t i Thông tư này, các văn b n qui nh v ch tài chính c a Nhà nư c, Ngân hàng Chính sách xã h i xây d ng qui ch tài chính áp d ng trong các ơn v c a Ngân hàng Chính sách xã h i báo cáo B Tài chính ch p thu n trư c khi trình H i ng qu n tr phê duy t làm căn c th c hi n. - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I BI U S 01-KH K HO CH C P BÙ CHÊNH L CH LÃI SU T VÀ CHI PHÍ QU N LÝÝ NĂM.... STT Ch tiêu K ho ch K ho ch năm
 20. năm trư c I K ho ch c p bù chênh l ch lãi su t 1. Dư n cho vay bình quân - S dư u năm - S dư cu i năm 2. S dư bình quân các ngu n v n - S dư u năm - S dư cu i năm 3. T ng s lãi ph i thu cho vay 4. T ng s lãi ph i tr các ngu n v n 5. Lãi su t bình quân cho vay 6 Lãi su t bình quân các ngu n v n 7. Chênh l ch lãi su t ngh c p bù II Chi phí qu n lý ư c hư ng 1. Chi tr phí u thác cho vay 2. Chi hoa h ng t nhóm 3. Chi n p thu , phí, l phí 4. Chi trích l p d phòng r i ro t giá, r i ro tín d ng 5. Chi cho cán b , viên ch c 6. Chi v tài s n c a NHCSXH 7. Chi ho t ng qu n lýý và công v 8. Chi khác III T ng s chênh l ch lãi su t và phí qu n lýý ngh c p bù (I + II) Ngư i l p bi u K toán trư ng Ngày tháng năm T ng giám c (Ký tên, óng d u) NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I BI U S 01-BC
Đồng bộ tài khoản