intTypePromotion=1

Thông tư 56/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư 56/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Sè   56/2003/TT­B T C  n g µ y 09 th¸ng  06 n¨ m  2003 H í ng d É n   th ù c hi Ö n  q ui c h Õ  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i víi g © n  h µ n g   h Ý n h  s¸ch x∙  N C   h éi  a n  h µ n h  kÌ m   b theo q u y Õ t  Þ n h   ® s è 180/2002/Q§­T T g   g µ y  19/12/2002 c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h  p h ñ . n T t Thihµnh  Õt  nh  è    quy ®Þ s 180/2002/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2002  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi ban  µnh  h Qui  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiNg ©n   l    ®è v   hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙ héi,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  ét  è  éi dung       T   h d th   m sn  cô  Ó    th nh sau: C h ¬ n g  I:  c¸c q ui ® Þ n h  c h u n g 1. §èi t ng  dông      î ¸p  Th«ng   nµy  µ Ng ©n   µng  Ýnh  t l  h Ch s¸ch    éi ® îc x∙ h     thµnh  Ëp  l theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 131/2002/Q§­ TTg  µy  ng 4/10/2002  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph Ho¹t®éng  µichÝnh  ña  ©n   µng  Ýnh    t  c Ng h Ch s¸ch x∙ héithùc hiÖn         theo  qui®Þnh  ña    c NghÞ   nh  è  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Ýn  ông  i  íihé  Ìo  µ    i  îng  Ýnh  td ®è v   ngh v c¸c ®è t ch s¸ch,quyÕt  nh   è    ®Þ s 180/2002/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2002 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     Th t   ph v ban  µnh    h qui chÕ  qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiNg ©n   µng  Ýnh  l    ®è v   h Ch s¸ch    éi,néi dung  íng x∙ h     h  dÉn  ô  Ó  ¹  c th t i Th«ng   µy  µ    b¶n    ¹m  t n v c¸c v¨n  quiph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýtµi l    chÝnh  kh¸ccã  ªnquan.   li   2. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héilµ m ét  chøc  Ýn  ông  µ   ícho¹t       tæ  td Nh n     ®éng  kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn; lµ m ét  vm ®Ý l i    ph¸p  ©n,  ã  èn  iÒu  Ö,cã  nh cv ® l  b¶ng  ©n  i,cã  c ®è   con  Êu, ® îcm ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc,Kho  ¹c d     t  ti  h Nh n   b  Nhµ   ícvµ      n   c¸cTæ chøc  Ýn  ông  td kh¸ct¹ ViÖtNam.    i   Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi lµ ®¬n  Þ   ¹ch  x∙ h     vh to¸n tËp    trung  µn  Ö   to h thèng,chÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò     ¹t®éng  ícph¸p luËt; ùc hiÖn    v c¸cho   tr       th   b¶o  ån vµ  t  ph¸ttr Ónvèn;b﮾ p     Ý  µ  ñiro ho¹t®éng. Ng ©n  µng  Ýnh   i      chiph v r         h Ch s¸ch x∙    héikh«ng    ph¶itham      giab¶o  Ó m   Òn göi, ã  ûlÖ  ù  ÷b ¾t  éc  hi ti     t   d tr   c bu b»ng    0% (kh«ng  Çn  ph tr¨m)® îcmiÔn  Õ  µ       thu v c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ©n  µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch   x∙ héi chÞu     tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ët,tr c c¸c c¬    tr   lu   í     quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  viÖc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh  ña  ©n  µng  Ýnh  ch h ch ®é t   c Ng h Ch s¸ch x∙héi.      c h ¬ n g  II: h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó    n I/  C¸c q ui ® Þ n h   Ò  v è n, q u Ü v 1.Vèn  µ    ü:   v c¸cqu
 2. 2 a)  èn  iÒu  Ö  µ 5.000.000.000.000  ng  V ® l l  ®å (N¨m  ×n  û  ng)    ngh t ®å do Ng ©n s¸ch Nhµ   íccÊp    µnh  Ëp.   n  khith l Bé   ëng  é   µi chÝnh  µ ngêi giao vèn  tr BT  l      cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙    héi.Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch  x∙héilµngêiký  Ën  èn  Ng ©n         nh v do  s¸ch Nhµ   íccÊp.   n  b) C¸c  ü  ù  ÷bæ   qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quü  u     v® l  ®Ç t ph¸ttr Ón,quü  ù   i   d phßng  µichÝnh, quü  ù  t    d phßng  ñiro  Ýn  ông, quü  ù  r  t d   d phßng  îcÊp  Êt  tr  m viÖc  µm,quü  l  khen  ëng,quü  óc  î . th   ph l i c) Vèn  ©n     Ng s¸ch  µ   íc (bao  å m   ©n  Nh n   g ng s¸ch Trung  ng, ng©n  ¬  s¸ch  ®Þa   ¬ng)    ph ®Ó cho vay xo¸  i  ®ã gi¶m  Ìo, t¹o viÖc  µm  µ  ùc  Ön  ngh     l v th hi chÝnh s¸ch x∙héikh¸c.        d) Chªnh  Öch      îc®Ó   ¹cha  ©n      l thu chi®   l  i ph bæ cho    ü  Õu  ã). c¸cqu (n c ®)  èn  µitrî V t   kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸ nh©n  ho l   i c¸c tæ     trong vµ  µin­   ngo   íc.   e) Vèn    kh¸c(nÕu  ã).   c 2.Vèn    huy  ng: ®é   2.1.Nguyªn  ¾c    t huy  ng  èn  ®é v ­ Hµng    n¨m  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héic¨n cø  Õ   ¹ch tÝn  ông  ­         k ho   d ch ¬ng  ×nh quèc      i,gi¶m  Ìo vµ  ¹oviÖc  µm    Õ   ¹ch ho¸ c¸c tr   gia xo¸ ®ã   ngh   t   l ®Ó k ho       nguån  èn  v huy  ng  c¸o Bé  µichÝnh  ®é b¸o    T   xem  Ðt phª duyÖt. x    ­ ViÖc    huy  ng    ån  èn  ®é c¸c ngu v trong níc víil∙ suÊt thÞ  êng             i   tr ®Ó cho vay  é  Ìo vµ    i îng chÝnh  h ngh   c¸c ®è t   s¸ch ph¶i®¶m       b¶o nguyªn  ¾c  t chØ   huy ®éng    ∙  ö  ông  èi®a    ån  èn  khi® s d t   c¸c ngu v kh«ng  ph¶itr¶l∙hoÆc        i huy  ng   ®é víi   Êt thÊp.L∙isuÊt huy  ng  èn  ña  ©n  µng  Ýnh   i l∙su        ®é v c Ng h Ch s¸ch x∙héi® îc        thùc hiÖn    theo nguyªn t¾c      sau: +  êng  îp  ©n   µng  Ýnh  Tr h Ng h Ch s¸ch x∙ héi ph¸thµnh    Õu, chøng         tr¸ phi   i chØ  Òn  öivµ    Êy  ê cã      ti g   c¸c gi t   gi¸®Ó huy  ng  èn, l∙ suÊt ph¸thµnh  ùc ®é v    i    th   hiÖn  theo khung    Êtdo  é  µichÝnh    nh.   l∙su   B T   i qui®Þ +  êng  îp  ©n   µng  Ýnh  Tr h Ng h Ch s¸ch    éi vay  èn  ña  Õt kiÖm   u  x∙ h   v c Ti   b ®iÖn,B¶o  Ó m     éi,   Êtvay  èn  Bé  µichÝnh    nh.   hi x∙h   il∙su   v do  T   qui®Þ +  êng  îp Ng ©n   µng  Ýnh  Tr h  h Ch s¸ch x∙héihuy  ng  èn  íih×nh       ®é v d  thøc   nhËn  Òn  öi cña    chøc, c¸ nh©n  ti g   c¸c tæ     trong níc;huy  ng  ÕtkiÖm   ña     ®é ti   c ngêinghÌo;vay  èn  ña          v c c¸cTæ chøc  µichÝnh,Tæ   t    chøc  Ýn  ông  td trong níc,    l∙suÊthuy  ng  èn  èi a    i   ®é v t   kh«ng  îcvît   ® ®     95%   qu¸ møc    Êthuy  ng    l∙su   i ®é cao nhÊt cïng  ú  ¹n,cïng  êi®iÓ m   ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc trªn   kh   th   c c¸c Ng h th m  n    cïng ®Þa  µn.   b +  êng  îp  ©n   µng  Ýnh  Tr h Ng h Ch s¸ch x∙ héinhËn  Òn  öicña         ti g   Tæ chøc  tÝn  ông  µ   íctheo  d Nh n   kho¶n  ®iÒu  NghÞ   nh  è  2  8  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ, l∙ suÊt huy  ng  èn  c Ch ph    i   ®é v kh«ng  îtqu¸  v  møc     Êt l∙ su   i qui ®Þnh  ¹    tiTh«ng   è  t s 04/2003/TT­NHNN   µy  ng 24/2/2003  ña  ©n   µng  c Ng h Nhµ   ícViÖtNam.  n    +  êng  îp Ng ©n  µng  Ýnh  Tr h  h Ch s¸ch x∙héivay  èn  ña           v c c¸cTæ chøc  Ýn t dông,Tæ     chøc  µichÝnh    ícngoµiph¶ithùc hiÖn  t  ën         theo ®óng    nh  ña    qui®Þ c LuËt c¸c Tæ      chøc  Ýn  ông  µ      td v c¸c v¨n b¶n ph¸p  ËthiÖn  µnh. L∙isuÊt huy  lu   h      ®éng  èn  v ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      T  ch thu b»ng    v¨n b¶n.   
 3. 3 2.2.H×nh    thøc huy  ng  èn    ®é v a) Huy  ng  Òn  öi cã    i ®é ti g   tr¶ l∙ trong  ¹m    Õ   ¹ch  µng    ph vi k ho h n¨m  îc ®  duyÖt;tiÒn  öi tù nguyÖn    g   kh«ng  Êy    ña    chøc, c¸ nh©n  l l∙ c c¸c tæ  i    trong  µ  v ngoµiníc;tiÕtkiÖm  ña  êinghÌo.     c ng   b) Vèn    ODA   îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao. c) Ph¸t hµnh    Õu, chøng      tr¸ phi   i chØ   Òn  öi vµ    Êy  ê cã    ti g   c¸c gi t   gi¸kh¸c   theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   d) NhËn  Òn göicña        ti     c¸cTæ chøc  Ýn  ông  µ   íc td Nh n   ®)  èn  V vay  ÕtkiÖm  u  iÖn,b¶o  Ó m     éiViÖtNam. ti   b®   hi x∙h     e) Vèn    vay  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     g) Vèn    vay      c¸cTæ chøc  µi Ýnh,tÝn  ông  t  ch  d trong vµ  µiníc.   ngo   3.Vèn  Ën  û    ña    chøc,c¸nh©n    nh u th¸cc c¸ctæ     trongvµ  µiníc.    ngo     4.Vèn    kh¸c. II/Q u ¶ n   ý v è n v µ   µi   l t  s¶ n 1.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héicã        tr¸chnhiÖ m    theo  âitoµn  é  èn  µ  d  bv v tµis¶n  Ön  ã, thùc  Ön  ¹ch    hi c   hi h to¸n theo  ng  Õ     Õ     ®ó ch ®é k to¸n,thèng      kª hiÖn  µnh; ph¶n  h   ¸nh  y   ,  Ýnh    Þp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn  ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   h sd   ®éng  ña  èn  µ  µis¶n  c v v t  trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng, qui®Þnh  â tr¸chnhiÖm            r    cña  õng bé  Ën,c¸nh©n  i víi   êng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n. t   ph     ®è     tr c¸c h  hh   m¸tt   2. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ® îc sö  ông  èn  ¹t®éng    ùc x∙ h     d v ho   ®Ó th   hiÖn cho  vay  é  Ìo vµ    i  îng  Ýnh  h ngh   c¸c ®è t ch s¸ch theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  luËt®¶m     b¶o  toµn  µ    iÓnvèn. an  v ph¸ttr     ­ ViÖc  ©y  ùng, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ    µis¶n    x d   s t  c ®Þ v c¸c t   kh¸c Ng ©n     hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         theo  nh  ®Þ møc  Nhµ   ícqui®Þnh    do  n    cho c¸c c¬    quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  µ  v theo  Õ   ¹ch ® îcHéi ®ång  k ho       qu¶n  Þ tr   th«ng qua.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îc®Ç u  ,mua  ¾ m   µo  µis¶n  è         t  s v t  c ®Þnh  ña  × nh  cm theo nguyªn t¾c    Þcßn  ¹ cña  µis¶n  è  nh      gi¸tr   l i t  c ®Þ kh«ng  ît v  qu¸ 15%   èn  iÒu  Ö  ùc cã  µ    v® l th   v ph¶ichÊp  µnh  y         nh  ña    h ®Ç ®ñ c¸c qui®Þ c Nhµ   ícvÒ   n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­  Öc  Vi trang  Þ   t« phôc  ô  b «    v c«ng    ©n   µng  Ýnh  t¸c,Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   thùc hiÖn    theo ®Þnh    møc  sau: +  ã  ñ  Þch  êng  ùcHéi ®ång  Ph Ch t th tr     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi® îctrang bÞ  µ  ö  ông  «             vsd xe  t« con  a  n  õ n¬ië  ® ®ã t     ®Õ n   ¬i lµm  Öc  µng  µy  µ  i  n  vi h ng v ® c«ng    t¸c theo møc     gi¸mua   íi tèi®a   m   kh«ng  ît   v   450  iÖu®ång/métxe. qu¸ tr     +  éi së  Ýnh  ña  ©n   µng  Ýnh  H   ch c Ng h Ch s¸ch    éi ® îc trang bÞ   Òu  x∙ h       nhi nhÊt lµ02  víi     xe    møc    gi¸mua  íitèi®a  m     kh«ng  îtqu¸ 400  iÖu ®ång/mét xe  v    tr     vµ  xe    Çu  ¾p    02  haic l r¸ptrong nícvíi      møc    gi¸mua  íikh«ng  îtqu¸ 600  iÖu m  v    tr   ®ång/métxe.   +  çi    M chinh¸nh  ña  ©n  µng  Ýnh  c Ng h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc trung ¬ng  îctrang bÞ  xe  t« víi       ®    01  «      møc    gi¸mua  íitèi®a  m     kh«ng 
 4. 4 vîtqu¸ 350  iÖu ®ång/mét xe  µ  xe    Çu  ¾p       tr     v 01  haic l r¸ptrong níc víimøc          gi¸ mua  íitèi®a  m     kh«ng  îtqu¸ 600  iÖu ®ång/1    v    tr   xe.Riªng chinh¸nh  µnh  è     th ph Hå   Ý   Ch Minh  µ    v chinh¸nh  µnh  è  µ  ½ ng   îc trang  Þ   th ph § N ®  b thªm  m çi      chi nh¸nh  xe    Çu. 01  haic   «    ïng    ôc  ô  Xe  t«d ®Ó ph v nhu  Çu  c c«ng    t¸c,c«ng  Öc  vi chung  ña  ©n   c Ng hµng,kh«ng  îcbè  Ýxe  a  n    é    o  ña      ®   tr   ® ®ã c¸n b l∙nh®¹ c chinh¸nh  õn¬ië  n   t     ®Õ n¬ilµm  Öc.   vi ­ ViÖc    trang bÞ   iÖn  ¹i è  nh  ¹  µ   ® tho   ®Þ c ti nh riªngvµ  iÖn  ¹i   ng   ® tho   ®é di cho  bé  µm  Öc  c¸n  l vi chuyªn  tr¸cht¹  ©n   µng  Ýnh   i Ng h Ch s¸ch    éi ® îc thùc x∙ h       hiÖn    nh sau: +  C¸n  é  îctrang bÞ  m¸y  iÖn  ¹i è  nh  ¹ nhµ  b®    01  ® tho   ®Þ c t  i riªngbao  å m:    g C¸c  µnh    th viªnchuyªn tr¸chHéi ®ång       qu¶n  Þ; tr   C¸c  ã  Ph Tæng  gi¸m  c; ®è   KÕ  to¸n tr ng,   ë Ch¸nh v¨n phßng  ña  ©n   µng  Ýnh   c Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   Trung  ng; ¬  Ban  gi¸m  c  ña  ë  ®è c S giao dÞch,trung t©m  o  ¹o.       ®µ t Ban  gi¸m  c      ®è c¸cchinh¸nh  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh.   Chi  Ý   ph mua  m¸y  iÖn  ¹icè  nh   ® tho   ®Þ kh«ng qu¸ 300.000  /m¸y, chi ®    phÝ  ¾p  Æt  l® m¸y  thanh    to¸ntheo hîp ®ång  ¾p  Æt  ý  íi ¬     l® k v   quan  u  iÖn. c b®   Trêng  îp  i  îng  éc  Ön  îc trang  Þ   ng  ∙  ã  iÖn  ¹icè  h ®è t thu di ®   b nh ® c ® tho   ®Þnh  ¹ nhµ  t i riªngth× kh«ng  îcthanh     ®  to¸n.   +  C¸n  é  îctrang bÞ  m¸y  iÖn  ¹i   ng  b®    01  ® tho   ®é bao  å m:  di g C¸c  µnh    th viªnchuyªn tr¸chHéi ®ång       qu¶n  Þ; tr   C¸c  ã  Ph Tæng  gi¸m  c; ®è   KÕ  to¸n tr ng,   ë Ch¸nh v¨n phßng  ña  ©n   µng  Ýnh   c Ng h Ch s¸ch    éi x∙ h   Trung  ng; ¬  Gi¸m  c  ña  ë  ®è c S giao dÞch,Trung  ©m  o  ¹o,     t ®µ t   ; Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héicÊp       tØnh. Chi  Ý   ph mua  m¸y  iÖn  ¹idi ®éng  ® tho     kh«ng qu¸ 3.000.000  /m¸y, chi ®    phÝ  ¾p  Æt  l® m¸y  thanh    to¸ntheo hîp ®ång  ¾p  Æt  ý  íi ¬     l® k v   quan  u  iÖn. c b®   ­ ViÖc  Ých khÊu    tr   hao  µis¶n  è  nh  ña  ©n   µng  Ýnh  t  c ®Þ c Ng h Ch s¸ch x∙    héithùc hiÖn    i víi     nh ®è     doanh  nghiÖp. 3. Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi® îcquyÒn         thay ® æi  ¬  Êu  èn  µ  µi   c c v v t  s¶n trong ph¹m    µn  Ö   èng    ùc hiÖn    ¹t®éng  ña  × nh    vito h th ®Ó th   c¸c ho   cm theo  qui®Þnh  ña    c ph¸p luËt.   4. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         b¶o  ¶m   toµn  èn  ® an  v trong   ho¹t®éng    theo    nh  ¹ ®iÒu  quy  Õ   qui®Þ ti  9  ch qu¶n  ýtµichÝnh  l    ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 180/2002/Q§­ TTg  µy  ng 19/12/2002  ña  ñ íng ChÝnh  c Th t   phñ  µ      nh  v c¸c qui®Þ kh¸c vÒ     b¶o  ¶m  an  µn  èn  ®   to v trong ho¹t®éng     theo    qui ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 5. 5 5. M äi    tæn  Êt vÒ   èn, tµis¶n  µ    th   v     v c¸c kho¶n   nî cho  d  vay  ña  ©n   c Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch    éi ph¶i ® îc lËp  x∙ h      biªn b¶n    x¸c  nh   ®Þ møc   ,  ®é nguyªn  nh©n, tr¸chnhiÖ m  µ  ö  ýtheo nguyªn t¾c      v x l      sau: ­  Õ u   èn, tµis¶n  µ    N v    v c¸c kho¶n   nî cho  d  vay  Þ   b tæn  Êt do  th   nguyªn   nh©n  ñ  ch quan  ña  Ëp  Ó  c t th hoÆc     ©n  ×  i t ng g©y    c¸ nh th ®è  î   ra tæn  Êtph¶i th     båith ng    ê theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt. éi ®ång       H qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙ héiquyÕt  nh       ®Þ møc   åith ng  µ  Þu  b   ê v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh     v quy ®Þ cña  × nh. m   ­§èivíi µis¶n  ∙        t ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi ­ §èi víinh÷ng  ñiro       r   kh¸ch  quan  i  íic¸c kho¶n    î cho  ®è v     d n  vay,Ng ©n     hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙ héi sö  ông  Ü   ù       d qu d phßng  ñiro  Ýn  ông    ï ®¾ p   r  t d ®Ó b   hoÆc   ùc hiÖn  ö  ýýrñiýro theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. th   x l          c Th t   ph   ­ Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙    åivµ  ﮾ p       th   khi® thu h   b   b»ng    ån  c¸cngu trªn, Õu    n thiÕu  îcbï ®¾ p   ®    b»ng  Ü   ù  qu d phßng  µichÝnh  ña  ©n  µng  Ýnh  t  c Ng h Ch s¸ch  x∙ héi.Trêng  îp  Ü   ù     h qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®¾ p,  ñ   Þch  éi ®ñ b   Ch t H  ®ång  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héib¸o    é   ëng  é   µi chÝnh        c¸o B tr BT  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    6.KiÓ m     ¸nh    ¹tµis¶n   kª,® gi¸l     i 6.1.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Óm    ¸nh    ¹ tµis¶n         ki kª,® gi¸l     i trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­KiÓ m     µis¶n    kª t   theo ®Þnh  ú  µ    Õt  óc n¨m  µi Ýnh.   k v khik th   t  ch ­ KiÓ m     ¸nh    ¹ tµis¶n    kª,® gi¸l     i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy ­Thanh  ý, îng b¸n tµis¶n   l  nh       6.2.ViÖc  Óm    ¸nh    ¹tµis¶n    ki kª,® gi¸l     i ph¶itheo ®óng        c¸cquy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh ®èi víi      doanh  nghiÖp  µ   íc.K Õt  Nh n   qu¶  Óm    ¸nh    ¹ tµis¶n  ña  ki kª,® gi¸l     i c Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi ph¶i ® îc göi tí Bé   µi chÝnh. Trêng  îp  Õt  x∙ h        i T      hk qu¶  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n  ã  ki kª,® gi¸l     i c t¨ng,gi¶m  víigi¸trÞ h¹ch          so        to¸ntrªnsæ s¸ch  Õ   k to¸n,Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi cã  x∙ h   tr¸ch nhiÖ m     Ých  â    gi¶ith r nguyªn nh©n, ®Ò   Êt biÖn      xu   ph¸p xö  ýb¸o    é  µichÝnh    l   c¸o B T   xem   Ðt,quyÕt  x  ®Þnh.   7. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héi ® îc quyÒn         cho thuª c¸c tµis¶n  éc      thu   quyÒn  qu¶n  ý cña  ©n   µng  l  Ng h theo nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn   i   theo  quy  nh  ña  é   Ët d©n  ù  µ    ®Þ c B Lu   s v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët.ViÖc  lu   cho thuªtrôsë  µm  Öc  Héi ®ång      l vi do    qu¶n  Þ quyÕt  nh   tr   ®Þ theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch x∙héi.    8. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héi ® îc thanh  ý,nhîng         l  b¸n  ÷ng  µis¶n  nh t  kÐ m,  Êt  È m   Êt,tµis¶n    áng  m ph ch     hh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi,tµis¶n  ¹c ph h     l  hËu  ü  Ëtkh«ng  ã  k thu   c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶.   ­ Khi nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n,Ng ©n  µng  Ýnh        l      h Ch s¸ch x∙héiph¶ilËp         Héi ®ång    ¸nh    ùc tr¹ngvÒ   Æt   ü  Ët,thÈm  nh    Þtµis¶n    ®Ó ® gi¸th    m k thu   ®Þ gi¸tr     hoÆc   thuª thÈm   nh.  ÷ng  µis¶n  µ     ®Þ Nh t  m ph¸p  Ëtqui ®Þnh  lu     ph¶itæ    chøc  b¸n  u       îng  ®Ê gi¸khi nh b¸n, thanh  ý Ng ©n   µng  Ýnh    l  h Ch s¸ch    éi ph¶i tæ  x∙ h     chøc b¸n  u     ®Ê gi¸, th«ng  c«ng  b¸o  khaitheo    nh  ña    qui®Þ c ph¸p  Ët.N Õ u   µi lu   t  s¶n thanh  ý díih×nh  l    thøc  ì  á, huû  db  ph¶i tæ    chøc  éi  ng  H ®å thanh  ý do  l  Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch x∙héiquyÕt ®Þnh.       
 6. 6 ­ Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn  ® îc do  îng    l gi   ti thu    nh b¸n,thanh  ýtµis¶n  l    víi   Þcßn  ¹ cña  µis¶n  îng b¸n,thanh  ývµ    Ý  îng b¸n,thanh  ý   tr   gi¸ l i t  nh     l   chiph nh     l  ® îch¹ch to¸nvµo  Õt       k qu¶  ¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    9.§èivíi ÷ng  µis¶n  ©n  µng  Ýnh       nh t  Ng h Ch s¸ch x∙héi®i        thuª, Ën  Ç m    nh c cè, nhËn  Õ   Êp,  Ën    th ch nh b¶o  qu¶n  ÷  é   ña  gi h c kh¸ch  µng,  ©n   µng  h Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héicã        tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý, l  b¶o  qu¶n  hoÆc   ö  ông  sd theo tho¶  thuËn  íi v  kh¸ch hµng  ïhîp qui®Þnh  ña    ph       c ph¸p luËt.   III/Tr Ý ch l Ë p  ù  p h ß n g  r ñi   d  ro v µ   ö  lý r ñi x  ro 1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ® îc h¹ch  x∙ h     to¸n vµo    Ý     chi ph kho¶n  ù  d phßng  ñiro  Ò   û gi¸®èi  íinh÷ng  r   v t    v  kho¶n  èn  v huy  ng  íc ngoµitheo    ®é n    qui ®Þnh  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ®Ó cho  vay  é  Ìo vµ    i t ng chÝnh  h ngh   c¸c®è  î   s¸ch.ViÖc    trÝch  Ëp  l kho¶n  ù d phßng  ñiro  Ò   û gi¸chØ   îc thùc hiÖn    û gi¸giao r   v t    ®    khit       dÞch b×nh qu©n  trªn Þ tr ng li  ng©n  hµng do Ng ©n  hµng Nhµ  níc  th ê ªn   (NHNN)  c«ng  è  ¹  êi®iÓ m   Ých lËp  ù  b ti  th tr   d phßng  ñiro tû gi¸cao  ¬n  û gi¸ r      h t    ®ang  ¹ch to¸nt¹ sæ   h       s¸ch kÕ     ña  ©n  µng  Ýnh  i   to¸nc Ng h Ch s¸ch x∙héi.    Sè  ph¶itrÝch     Sè     d nguyªn tÖ    Tû    ¹itÖ  gi¸ngo   Tû    ang  gi¸® lËp dù    phßng  ñi = vèn  r  huy  ng  x ®é do NHNN   ­ H¹ch    ¹ to¸nt  i ro  nícngoµi   c«ng  è b Sæ  s¸ch kÕ     tûgi¸   to¸n     è  îctrÝch lËp S®     Sè  ph¶itrÝch       è    ù  S dd dù phßng  ñiro r   = lËp dù    phßng  ñi r  ­ phßng  ñiro r   tûgi¸   ro  tûgi¸    tûgi¸   hiÖn  ã c Thêi®iÓ m   Ých lËp dù    tr     phßng  ñiro tû gi¸: Öc  Ých lËp  ù  r      Vi tr   d phßng  ñi r  ro tûgi¸® îctiÕn hµnh           cho  õng  ¹ vèn  t lo i   huy  ng  ña  õng lo¹ ngo¹itÖ  µ  ­ ®é c t   i     v® îc tæng  îp  µo    h v b¶ng  chi tiÕtdù  kª      phßng  ñiro  û gi¸®Ó   µm  r   t    l c¨n  h¹ch cø    to¸nchiphÝ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh     ho   c Ng h Ch s¸ch x∙héi.ViÖc  Ých lËp  ù       tr   d phßng  ñiro tû gi¸® îcthùc hiÖn  µo  êi®iÓ m   r          v th   kho¸ sæ   Õ       k to¸n(31/12 n¨m     d¬ng  Þch)®Ó   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  l   l       n¨m. Trêng  îp  è  h s ph¶i trÝch  Ëp  Ò   ù    l v d phßng  ñiro  û    ín h¬n  è  ù  r   t gi¸ l   sd phßng  ñiro tû gi¸hiÖn  ã,Ng ©n  µng  Ýnh  r      c  h ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Ých lËp         tr   dù  phßng  ñiro tûgi¸theo sè  îctrÝch lËp nªu  r       ®      trªn. Trêng  îp  è  h s ph¶itrÝch lËp  ù      d phßng  ñiro  û gi¸nhá  ¬n  r   t    h hoÆc  b»ng  sè    ù  d d phßng  ñiro tû gi¸hiÖn  ã,Ng ©n  µng  Ýnh  r      c  h Ch s¸ch x∙héichuyÓn  è       s d  ù  d phßng  Ön  ã  hi c sang  n¨m sau    ö  ông  Õp. ®Ó s d ti   M ôc   ch  ña  Öc  Ých  Ëp  ù   ®Ý c vi tr l d phßng  ñi ro  û    µ ®Ó   ï  p   r   t gi¸ l   b ®¾ nh÷ng  ñiro  tû gi¸trªn thÞ  êng  Õn  ng  r   do        tr bi ®é t¨ng dÉn  n   ©n   µng    ®Õ Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héiph¶it¨ngchiphÝ            cho  Öc  vi mua  ¹itÖ  ngo   thanh      în­ to¸ntr¶n   ícngoµi.Ng ©n  µng  Ýnh      h ch s¸ch x∙héi® îcsö  ông         d kho¶n  ù  d phßng  ñiro tû r    gi¸hiÖn  ã    ï ®¾ p     c ®Ó b   kho¶n chªnh  Öch  û    ùc  Õ  l t gi¸th t ph¸tsinh    ùc   khi th  
 7. 7 hiÖn mua  ¹itÖ      înícngoµi. êng  îp kho¶n  ù  ngo   ®Ó tr¶n       Tr h  d phßng  ñiro tûgi¸ r      kh«ng      ï ®¾ p   è  ®ñ ®Ó b   s chªnh  Öch  û gi¸ph¸tsinh trong n¨m, Chñ   Þch  éi l t            t h  ®ång  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héib¸o    é   ëng  é   µi chÝnh        c¸o B tr BT  xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    2.Quü   ù    d phßng  ñiro tÝn  ông r   d 2.1.Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ® îc trÝch  Ëp  ü  ù  x∙ h     l qu d phßng  ñiro r   ®Ó   ï ®¾ p   b  tæn  Êt do  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch  quan ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh tr   cho vay  é  Ìo vµ    i t ng chÝnh  h ngh   c¸c®è  î   s¸ch. Quü   ù  d phßng  ñiro tÝn  ông  îcsö  ông    ï ®¾ p   ÷ng  ñiro do  r   d ® d ®Ó b   nh r   nguyªn nh©n    kh¸ch quan      nh thiªntai   , ho¶  ¹n,dÞch  Önh, chÝnh  ho   b   s¸ch Nhµ     nícthay ® æi      hoÆc   Õn  ng    thÞ  êng  .   bi ®é gi¸c¶  tr ..  ph¸tsinh thuéc diÖn  n  Î     ®¬ l  côc  é  b sau    ö  ông  åith ng  ña  ¬  khis d b   ê c c quan  b¶o  Ó m   Õu  ã). hi (n c 2.2.Møc   Ých  Ëp  ü   ù    tr l Qu d phßng  ñiro  Ýn  ông  µng  r  t d h n¨m  îc tÝnh  ®  b»ng  0,02%    è    îb×nh  ©n  trªns d n   qu n¨m. Sè    îb×nh  ©n  dn  qu n¨m  îctÝnh  ®  theo ph¬ng    ph¸p b×nh  ©n  è  äc  è    qu sh s d  î cho  n  vay  ña  Êtc¶    c t   c¸c th¸ng trong n¨m      theo    nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    qui®Þ ti  3  IV Th«ng   µy. tn 2.3.ViÖc  Ých lËp dù  Ü   ù    tr     qu d phßng  ñiro tÝn  ông  îctiÕn hµnh  µo  r   d ®    v ngµy  31/12 hµng    n¨m. 2.4.Cuèi n¨m,  Õu      n kh«ng  ö  ông  Õt  ü  ù  sd h qu d phßng  ñiro  Ýn  ông, r  t d   sè    ña  ü  îcchuyÓn  d c qu ®   sang  ü  ù  qu d phßng  ñiro tÝn  ông  r   d n¨m  sau.Trêng    hîp  è    ü  ù  s d qu d phßng  ñiro  Ýn  ông  r  t d kh«ng    ï ®¾ p   ®ñ b   tæn  Êtph¸tsinh th       trong n¨m, Chñ  Þch  éi ®ång      t H  qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héib¸o c¸o          Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙ héi chÞu       tr¸ch   nhiÖ m     nh  µ  ùc hiÖn  Öc  ö  ông  Ü   ù  qui ®Þ v th   vi s d Qu d phßng  ñiro  Ýn  ông  r  t d ®Ó   ö  ý   ñiro trong ho¹t®éng  ña  ©n  µng  Ýnh  x lý r        c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    3.  Öc  ö  ý nh÷ng  ñiro  nguyªn  ©n  Vi x l   r   do  nh kh¸ch quan ph¸tsinh      trªn diÖn  éng  ùc hiÖn  r th   theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     c Th t   ph IV/ C Ê p  b ï chªnh  Ö ch l∙i u Ê t v µ  p h Ý  q u ¶ n  lý   l  s 1. Ph¹ m     µ    vi v nguyªn  ¾c  Êp  ï chªnh  Öch  i Êt  µ  Ý   tc b  l l∙ su v ph qu¶n  ý l  cho  © n   µng  Ý nh   Ng h Ch s¸ch    éi: x∙h ­ Ng ©n     s¸ch Nhµ   ícchØ  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  Ý    n  c b  l l∙su   ph qu¶n  ý®èi  i l  víi     kho¶n  c¸c cho  vay  éc ®èi t ng qui®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  thu    î     ti  ®Þ s 78/2002/N§­ CP   µy  ng 4/10/2002  ña  Ýnh  ñ. Ng ©n   c Ch ph   s¸ch Nhµ   íckh«ng  Êp  ï chªnh    n  c b  lÖch    Êtvµ  Ý  l∙su   ph qu¶n  ý®èi víi i l    : +  è    îcho  S dn  vay  kh«ng  ng  i t ng ®ó ®è  î   + C¸c  ¬ng  ×nh Ng ©n   µng  Ýnh  ch tr   h Ch s¸ch    éi nhËn  û    ña    x∙ h   u th¸cc c¸c tæ  chøc,c¸nh©n     trongvµ  µiníckh¸c   ngo     +  è     î ® îc ChÝnh  ñ  S dn    ph cho khoanh, xo¸ vµ        c¸c kho¶n  î ® îc Ch Ýnh  n    phñ cho  Ðp  ö  ý®èi  íikh¸ch  µng  ng  ã  ån  ö ýý ¬ng  ph x l  v  h nh c ngu x l t øng    cho Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi.   
 8. 8 ­Møc  Êp  ïchªnh  Öch    Êt® îcx¸c®Þnh    ¬  ë    c b  l l∙su       i trªnc s chªnh  Öch  ÷a l gi   l∙suÊt hoµ  ng    ån  èn    i   ®å c¸c ngu v bao  å m   c¸c nguån  èn  g c¶    v kh«ng ph¶itr¶l∙      i víi   Êtcho   i l∙su   vay  ×nh  ©n. b qu ­ Sè   Ý     ph qu¶n  ý® îc x¸c ®Þnh    è    Ý   l      trªns chiph qu¶n ýý  ùc  Õ  ng  l th t ®ó chÕ     ng  ®é nh kh«ng  îtqu¸ 0,6%/th¸ngtÝnh    è    îcho  v      trªns d n   vay  ã    îcl∙  c thu ®   i. ­ ViÖc  Êp  ï ® îcthùc hiÖn    c b      theo  ¬ng  ph thøc t¹m  Êp  µng  ý   ch qu theo  Õ   k ho¹ch  µ  ã  iÒu  vc® chØnh  theo  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ña    ý  íc trong t h th hi c c¸c qu tr     ph¹m    ù    ©n  vid to¸nNg s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  è  Ýcho  ôc    µy;sè  Êp  b tr   m tiªun   c bïchÝnh    thøc c¶    n¨m  Ï® îcx¸c®Þnh  s      sau    Õt  óc n¨m  µichÝnh. khik th   t    ­ Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héicã        tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  Õ   ¹ch      xd k ho ®Ò nghÞ  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ    Ý  c b  l l∙su   chiph qu¶n  ýb¸o    é   µi chÝnh, Bé  i l   c¸o B T     K Õ   ¹ch vµ  u    ho   ®Ç ttheo ®óng    quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 2.X ©y  ùng  Õ   ¹ch  Êp  ï chªnh  Öch  i Êt  µ  Ý     d k ho c b  l l∙  su v ph qu¶n ýý. l ­ C¨n  ch¬ng  ×nh  èc  cø  tr qu gia  xo¸  i, gi¶m  Ìo  µ  ¹o viÖc  µm, ®ã   ngh v t   l  Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héix©y  ùng  Õ   ¹ch  Êp  ï chªnh  Öch    Êt      d k ho c b  l l∙su   i vµ    Ý   chi ph qu¶n ýý  l cho  n¨m  Õ   ¹ch  öi Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  k ho g  T    K ho v ®Ç u    µo  êigian x©y  ùng        ©n  tv th     d to¸nthu chiNg s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  theo  qui®Þnh  ña  Ët Ng ©n    c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn. h  ­ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êtvµ    Ý    xd k ho   b  l l∙su   chiph qu¶n ýý  i l cho n¨m  Õ   ¹ch  ña  ©n   µng  Ýnh  k ho c Ng h Ch s¸ch x∙héi® îcthùc hiÖn           theo    c¸c c«ng thøc qui®Þnh  ¹ t¹ m ôc  díi y.    t    ii 3    ®© ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  Ý       s k ho c b  l l∙ su   ph qu¶n ýý  ña  i lc Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi,c¨n  ch¬ng  ×nh  èc  x∙ h   cø  tr qu gia  xo¸  i  ®ã gi¶m  nghÌo vµ  ¹oviÖc  µm, c¨n  kh¶    t  l   cø  n¨ng  ©n  i  ©n   c ®è Ng s¸ch  µ   íc,Bé   µi Nh n   T   chÝnh    nh  è  Õ   ¹ch  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ    Ý   x¸c ®Þ s k ho c b  l l∙ su   chiph qu¶n ýý  i l vµ th«ng    b¸o cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.      ­C¨n  chØ    Êp  ïchªnh  Öch    Êtvµ    Ý    cø  tiªuc b   l l∙su   chiph qu¶n  ýc¶  i l   n¨m  ­ ® îcBé  µichÝnh    T  th«ng    ©n  µng  Ýnh  b¸o,Ng h Ch s¸ch x∙héicã        tr¸chnhiÖ m  ©y    x dùng, b¸o    c¸o  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  ¹m  Êp  ï hµng  Ý   µm  ¬  ë  ùc BT  k ho tc b  qu l c s th   hiÖn  Êp  ï. cb 3. X¸c  nh   è  Êp  ï chªnh  Öch  i Êt  µ    Ý     ®Þ sc b  l l∙ su v chi ph qu¶n ýý  ùc  l th tÕ.   ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi x¸c ®Þnh  è  Êp  ï chªnh  Öch    Êt x∙ h     s c b  l l∙ su   i vµ    Ý  chiph qu¶n ýý  ùc tÕ  l th   theo c¸cc«ng     thøc sau.   Sè  Òn cÊp  ï ti   b = Sè  chªnh  Öch    Êt l l∙su i + Sè   chi   phÝ  qu¶n  ý  l  Sè chªnh  D   îcho  n  vay  L∙i Êt  su L∙i Êt  su lÖch = b×nh  ©n qu x b×nh  ©n qu ­ b×nh  l∙suÊt   i c¸cnguån  èn   v qu©n cho vay
 9. 9 Sè     Ý  chiph qu¶n  ý® îcx¸c®Þnh  l      b»ng  è    Ý  ùc tÕ  ña    s chiph th   c c¸ckho¶n  chi ®óng  chÕ  ®é  theo qui ®Þnh  t¹ Th«ng  t µy nhng  kh«ng vît i  n  qu¸  0,6%/th¸ngtÝnh    è    îcho    trªns d n   vay  ã    îcl∙ . c thu ®   i Trong  : ®ã a)    î cho  D n  vay  ×nh  ©n  µ tæng  è    î cho  b qu l  s dn  vay  ×nh  ©n  ng  b qu ®ó ®èi t ng,® îcx¸c®Þnh   î       theo c«ng    thøc sau:   D   îcho    n  vay Tæng    îcuèith¸ngcña    dn      c¸cth¸ngtrongquý     b×nh  ©n  ý qu qu = 3 D   îcho    n  vay D   îcuèith¸ng1  .. .+    îcuèith¸ng12 n      +  .  D n   .     b×nh  ©n  qu n¨m = 12     b) L∙i Êtb×nh  ©n    ån  èn    su   qu c¸cngu v L∙i Êtb×nh   su     Tæng    l∙ph¶itr¶cho  Öc  i    vi huy  ng    ®é c¸c = qu©n  nguån  èn  v c¸cnguån  èn   v Sè    ån  èn  ×nh  ©n  d ngu v b qu    ­ Tæng  è    s l∙ ph¶itr¶cho  Öc  i    vi huy  ng  èn  µ sè  Òn l∙ ph¶itr¶cho  ®é v l   ti     i    viÖc huy  ng    ån  èn  ña  ©n   µng  Ýnh  ®é c¸c ngu v c Ng h Ch s¸ch    éi huy  ng   x∙ h   ®é cña  Êtc¶    t   c¸cth¸ngtrong quÝ, n¨m.       Sè    ån  d ngu Tæng  è    ån  èn  èith¸ngcña    s d ngu v cu     c¸cth¸ngtrong     vèn  ×nh  b = quý qu©n  ý qu 3 Sè    ån  èn  d ngu v D   ån  èn  èith¸ng1  .. .+    èith¸ng12 ngu v cu     +  .  D cu   .   b×nh  ©n  qu n¨m = 12 ­  è    nguån  èn  ×nh  ©n  ña  ©n   µng  Ýnh  Sd vb qu c Ng h Ch s¸ch    éi ® îc x∙ h     tÝnh  cho  Êtc¶    ån  èn  t   c¸cngu v kh«ng  ph¶itr¶l∙  ån  èn      ingu v ph¶itr¶l∙  ån  ,     ingu , vèn  Ën  Òn göi®Ó   nh ti     cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n.   Ýnh    è    ån   t Khi to¸ns d ngu vèn  ×nh  ©n, Ng ©n   µng  Ýnh  b qu   h Ch s¸ch x∙héi® îclo¹  õsè  èn  ùc tÕ  ∙          i   v th   ® tr sö  ông    u  ,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  d ®Ó ®Ç t  s t  c ®Þ (nguyªngi¸tµis¶n  è  nh  õ     c ®Þ tr   ®i  Êu  kh hao).   Nguån  èn  Ën  û  v nh u th¸c tõ c¸c tæ        chøc, c¸ nh©n     trong  µ  µi níc, v ngo     nguån  èn  µ   íc chuyÓn  v Nh n   sang    ùc hiÖn  ®Ó th   khoanh  î,xo¸ nî cho  n     kh¸ch  hµng theo  Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  Ï ® îc lo¹  õkhitÝnh    Êt b×nh  quy ®Þ c Ch ph s     i     tr l∙ su   i qu©n  ån  èn. ngu v
 10. 10 c)L∙i Êtcho     su   vay  ×nh  ©n b qu L∙i Êt  su   Tæng    l∙ph¶ithu i  cho vay = b×nh  ©n qu Tæng    îcho  dn  vay  ×nh  ©n b qu ­ Tæng  è      s l∙ph¶ithu lµ c¸c kho¶n    n   ¹n  i        l∙®Õ h ph¶ithu cña  î trong h¹n  i    n    vµ  îqu¸ h¹n cña    îcho  n      dn  vay  Ýnh  t theo tõng th¸ngtrong quÝ, n¨m.           d) Tû  Ö    îcã    îcl∙   l d n   thu ®     i ­   û  Ö    î cã    îcl∙¸p dông   T l d n   thu ®       i cho n¨m  Õ   ¹ch lµtû lÖ    î cã    k ho       d n   thu ® îcl∙thùc tÕ  th¸ng ®Ç u     i   6    n¨m  ña  c n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch.Tû  Ö    î cã    tr   k ho   l d n   thu ® îcl∙thùc tÕ  th¸ng®Ç u     i   6    n¨m  ña  c n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch b»ng  è    ùc thu tr   k ho   s l∙th     i 6 th¸ngchiacho  è        s l∙ph¶ithu cña  th¸ng. i    6  ­ Tû  Ö    î cho    l dn  vay  ã    îc l∙ thùc tÕ  îc tÝnh  c thu ®    i  ®  b»ng  è    ùc thu s l∙ th     i quÝ, n¨m    chiacho  è      s l∙ph¶ithu quÝ, n¨m. i      ®)  Møc  Ý  ph qu¶n  ý® îc¸p dông  l      trong 3    n¨m  u   îcx¸c®Þnh  ®Ç ®     b»ng  è  s chiphÝ    qu¶n  ýtheo  ng  éidung,®Þnh  l  ®ó n     møc      nh  ¹ Th«ng    µy, chiqui®Þ ti  tn   ® îc Bé  Tµi chÝnh  phª duyÖt kÕ  ho¹ch hµng n¨m  nhng  kh«ng vît  qu¸  0,6%/th¸ng tÝnh    è    î cho    trªns d n   vay  ã    îcl∙  èivíinh÷ng  ¬ng  ×nh c thu ®   i§     . ch tr   Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi thùc  Ön  x∙ h   hi cho  vay  û    u th¸ctheo  Õt  nh   quy ®Þ cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ   ã    nh   Th t Ch ph m c qui ®Þ møc   Ý   ph qu¶n  ý,Ng ©n   µng  l  h ChÝnh  s¸ch x∙héi® îchëng         møc  Ý  ph theo qui®Þnh  ¹ c¸cquyÕt ®Þnh  µy.    t    i   n  4/Tr×nh  ù  Êp  ï chªnh  Öch  i Êt  µ    Ý     tc b  l l∙  su v chi ph qu¶n ýý. l 4.1.T¹m  Êp  ï hµng  ý.   c b  qu ­  Öc  ¹m  Êp  ïhµng  ý  îcthùc hiÖn   Vi t c b   qu ®     theo nguyªn t¾c:     +  ý   Êp  Qu Ic 75%   Õ   ¹ch Quý  k ho   I. ± +  ý    Êp  Qu IIc 75%   Õ   ¹ch Quý      è  iÒu  k ho   II s ® chØnh  th¸ng®Ç u   3    n¨m. 75%   Õ   ¹ch  ý   I± sè  iÒu  +  ý   IcÊp  Qu II  k ho Qu II  ® chØnh  th¸ng ®Ç u   6    n¨m. 75%   Õ   ¹ch  ý   ± sè  iÒu  +  ý   cÊp  Qu IV  k ho Qu IV  ® chØnh  th¸ng ®Ç u   9    n¨m. ­ Vµo  µy  th¸ng ®Ç u   ý,c¨n cø  è  Öu tæng  îp tõ c¸c chinh¸nh    ng 15    qu     s li   h        Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi,Ng ©n   µng  Ýnh  x∙ h   h Ch s¸ch    éi lËp  Õ   ¹ch x∙ h   k ho   cÊp  ïquý,kÌm  b    thuyÕtminh  öiBé  µichÝnh.   g  T  ­ C¨n  kÕ   ¹ch  Êp  ï ® îcbè  Ý trong kÕ   ¹ch chiNg ©n     cø  ho c b     tr     ho     s¸ch Nhµ     níc;trªnc¬  ë  Õ   ¹ch  Êp  ï quý  ña  ©n   µng  Ýnh      s k ho c b  c Ng h Ch s¸ch    éi,vµo  x∙ h   ngµy  th¸ng  u   µng  ý, Bé   µi  Ýnh  ¹m  Êp  ï  25  ®Ç h qu   T ch tc b cho  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héitheo quy  nh        ®Þ ­§iÒu    chØnh  è  Êp  ïquý s c b  +/ Vµo  µy  th¸ng ®Ç u   ý    ng 15    qu sau,c¨n cø  è  Öu tæng  îp tõ c¸c chi     s li   h        nh¸nh,Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héitÝnh  è       s ph¶icÊp  ï thùc tÕ  ý  íc,sè    b    qu tr   chªnh  Öch  íisè  ∙  îct¹m  Êp  ï quý  íckÌm  l v   ® ®   c b  tr   theo thuyÕt minh  öiBé   µi   g  T  chÝnh.
 11. 11 +/ C¨n  kÕ   ¹ch  îc bè  Ý trong  ù    cø  ho ®   tr   d to¸n chiNg ©n      s¸ch  µ   íc, Nh n   trªnc¬  ë    Þ  Êp  ï cña  ©n   µng  Ýnh    s ®Ò ngh c b   Ng h Ch s¸ch x∙héi,Bé   µi chÝnh       T   x¸c®Þnh  è  ùc ph¶icÊp  ïquý  íc:   s th     b  tr a. N Õ u   è  ùc ph¶icÊp  ï cña  ý  íccao  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï,Bé    s th     b  qu tr   h s ® t c b  TµichÝnh  Êp      c bæ sung  Çn  ph cßn  Õu cïng víi è  ¹m  Êp  ïquý  thi       t c b  s sau. b. N Õ u   è  ùc ph¶icÊp  ï cña  ý  ícthÊp  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï,Bé    s th     b  qu tr   h s ® t c b  TµichÝnh  Ïtrõsè  ∙  Êp  ît µo  è  ¹m  Êp  ïquý    s    ® c v   v s t c b  sau. 4.2.§iÒu    chØnh  è  Êp  ï hµng  sc b  n¨m  theo  quy Õt  to¸n chÝnh    thøc. ­ K Õt  óc n¨m  µichÝnh, c¨n cø  è  Öu quyÕt    Ýnh    th   t      s li   to¸nch thøc ® îcHéi     ®ång qu¶n  Þ phª  Öt,Ng ©n  µng  Ýnh  tr   duy   h Ch s¸ch x∙héitÝnh    ¹ sè       to¸nl   ph¶i i   cÊp  ïc¶  b   n¨m  Ìm  k thuyÕtminh  öiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u  .   g  T    K ho   ®Ç t ­ C¨n  kÕ   ¹ch  Êp  ï c¶    cø  ho c b   n¨m  îc bè  Ý trong Ng ©n   ®   tr     s¸ch Nhµ   íc;   n  c¨n  sè  Öu  cø  li quyÕt  to¸n vµ  ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ùc  Õ   t h ho   th t trong  n¨m  ña  c Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi,Bé  µichÝnh    nh  ¹ sè  Ýnh       T   x¸c®Þ l   ch i thøc ph¶i     cÊp  ï c¶  b   n¨m  cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙ héivµ  ùc hiÖn  iÒu        th   ® chØnh.  Riªng  i  è  Ý   ®è s ph qu¶n ýý  îc hëng  Ï ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  è    î cho  l®  s      trªnc s s d n   vay  ×nh  ©n  ùc tÕ  µ  û lÖ  Ý  b qu th   v t   ph qu¶n ýý ¬ng  lt øng  íi è    î b×nh  ©n  v   dn  s qu ® îc Bé   µi chÝnh    T  phª  Öt  duy trong th«ng    b¸o  Õ   ¹ch  ù    Êp  ï chªnh  k ho d to¸n c b   lÖch    Êt. l∙su i ViÖc  iÒu  ® chØnh  è  Êp  ï theo  Õt    Ýnh  s c b  quy to¸nch thøc  îc thùc hiÖn  ®    nh  sau: +  Õ u   è  îccÊp  ï chÝnh  N s®  b  thøc c¶    n¨m  cao  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï trong h s ® t c b    n¨m (theo c¸c quý) th×  é   µi chÝnh  Ï cÊp         BT  s  bæ sung  Çn  ph cßn  Õu  thi trong   ph¹m    Õ   ¹ch  îc th«ng  vik ho ®  b¸o.Ph Çn    chªnh  Öch  îtgi÷a sè  Êp  ï chÝnh  l v    c b  thøc c¶    n¨m  µ  Õ   ¹ch ® îcth«ng  (nÕu  ã)sÏ® îcbè  Ýtrong kÕ   ¹ch v k ho     b¸o  c       tr     ho   cÊp  ïn¨m  b  sau.   +  Õ u   è  îc cÊp  ï  Ýnh  N s®  b ch thøc  n¨m  Êp  ¬n  è  ∙  ¹m  Êp  ï c¶  th h s®t c b  trong n¨m    (theo c¸c quý) th× phÇn        chªnh  Öch  îtsÏ® îcgi÷ l¹ ®Ó   Êp  ï cho  l v        i c b  quý   In¨m  Õp theo (tr ng  îp n¨m  Õp theo vÉn    ti    ê h  ti     ph¸tsinhviÖc  Êp  ï);   c b  hoÆc   ph¶inép  ¹ cho  ©n     l i Ng s¸ch Nhµ   íc(tr ng  îp n¨m  Õp    n ê h  ti theo  kh«ng    ph¸tsinh  viÖc  Êp  ï). cb V/ Q u ¶ n  lý thu n h Ë p, chi p h Ý : 1. Thu  Ëp  ña  ©n   µng  Ýnh    nh c Ng h Ch s¸ch    éi lµ toµn  é    x∙ h     b c¸c kho¶n  thùc thu ph¸tsinh trongho¹t®éng            nghiÖp  ô  µ  ¹t®éng  v v ho   kh¸c,bao  å m:    g 1.1.Thu  Ëp  õho¹t®éng    nh t     nghiÖp  ô: v ­Thu      l∙cho  i vay  é  Ìo vµ    i t ng chÝnh  h ngh   c¸c®è  î   s¸ch  ­ Thu    Òn  öicña  ©n   µng  Ýnh    l∙ ti g   i Ng h Ch s¸ch x∙ héit¹  ©n   µng  µ       i Ng h Nh níc,Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    ©n  µng  ¬ng  ¹i;   b  n   c¸cNg h th m ­Thu  Ý  Ën  û      ph nh u th¸ccho  vay  ¹theo hîp ®ång  û  l  i    u th¸c; ­ Thu  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  Ý     c b  l l∙ su   ph qu¶n  ýdo  ©n   i l   Ng s¸ch Nhµ   íc   n  cÊp; ­Thu  Ò   Þch  ô    vd v thanh    µ  ©n  ü; to¸nv ng qu
 12. 12 ­Thu  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  vvd v kh¸c; 1.2.Thu  Ëp  õho¹t®éng    nh t     kh¸c:   ­ Thu    thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  ña  ©n  µng  Ýnh  l  nh   t   c Ng h Ch s¸ch x∙héi(sau       khitrõgi¸trÞcßn  ¹vµ         l   c¸ckho¶n    Ý  i chiph thanh  ý, îng b¸n); l  nh   ­ Thu  õ c¸c kho¶n  î ®∙  îc xö  ýtõ quÜ   ù    t    n   ®   l    d phßng  ñiro,®∙  îc xö  ý r     ®   l  theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;     c Th t   ph ­C¸c    kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c.    2.Chi phÝ  ña  ©n  µng  Ýnh  c Ng h Ch s¸ch x∙héilµc¸ckho¶n    Ý  îp lý         chiph h     trongkú,bao  å m:    g 2.1.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô: v ­Chi phÝ     ph¶itr¶l∙tiÒn huy  ng  èn;      i  ®é v ­ Chi  Ý   Þch  ô    ph d v thanh    µ  ©n  Ü   to¸n v ng qu bao  å m     g c¸c kho¶n    Ò   chiv dÞch  ô  v thanh  to¸n;cíc phÝ   u  iÖn,  ¹ng     b® m truyÒn th«ng; chi vËn     chuyÓn  bèc  Õp  Òn,chikiÓm   m   ©n  ¹  µ  ng  ãitiÒn,chib¶o  Ö   Òn vµ  x ti     ®Õ ph lo i ®ã v g     v ti   c¸ckho¶n    Ý    chiph kh¸cvÒ   ¹t®éng    ho   thanh    µ  ©n  Ü., to¸nv ng qu ­ Chi tr¶phÝ  Þch  ô       d v cho  chøc  ùc hiÖn  û    tæ  th   u th¸ccho vay  n   êi ®Õ ng   nghÌo vµ    i t ng chÝnh    c¸c®è  î   s¸ch.   +  êng  îp cho  Tr h  vay  û    u th¸cth«ng  qua  nhã m:  tæ  Møc    Ý  Þch  ô  tr¶ph d v uû    Ng ©n   µng  Ýnh  th¸cdo  h Ch s¸ch    éi vµ  chøc  ùc hiÖn  û      x∙ h   tæ  th   u th¸ccho vay tho¶  Ën, trong      thu   ®ã chi cho  chøc  ùc  Ön  û    tæ  th hi u th¸c kh«ng  îtqu¸ v    0,22%/th¸ng tÝnh    è    î cã    trªns d n   thu  îc l∙ vµ    ®     chihoa  ång  i h cho    vay  c¸c tæ  vèn kh«ng  ît   v   0,1%/th¸ngtÝnh    è    îcã    îcl∙ . qu¸   trªns d n   thu ®   i +  êng  îp cho  Tr h  vay  û    u th¸ckh«ng  qua  nhã m:  tæ  Møc    Ý  Þch  ô  tr¶ph d v uû    Ng ©n   µng  Ýnh  th¸cdo  h Ch s¸ch    éi vµ  chøc  ùc hiÖn  û      x∙ h   tæ  th   u th¸ccho vay tho¶  Ën  ng  thu nh kh«ng  îtqu¸ 0,32%/th¸ng tÝnh    è    î cho  v      trªns d n   vay  ã  c thu ® îcl∙ .    i ­Chi vÒ       tham    Þ  êng  Òn tÖ  giath tr ti   ­Chi kh¸ccho  ¹t®éng       ho   nghiÖp  ô. v 2.2.Chi nép  Õ,phÝ  µ  Ö  Ý     thu   v l ph theo qui®Þnh.    2.3.Chi  Ý   Ých  Ëp  ù    ph tr l d phßng  ñiro  Ò   û gi¸vµ  Ých  Ëp  ü  ù  r   v t     tr l qu d phßng  ñiro tÝn  ông; r   d 2.4.Chi cho    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc  ña  ©n  µng  Ýnh     c Ng h Ch s¸ch x∙    héi   ­ Chi ¬ng, phô  Êp ¬ng    l   c l cho c¸n  é  b theo  Õ     Thñ  íng  Ýnh  ch ®é do  t Ch phñ  Õt ®Þnh; quy   ­ Chi  ng    ®ã b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, ®ãng  ãp  hi x∙ h   hi y    g kinh phÝ     c«ng  ®oµn theo chÕ     µ   ícquy  nh;   ®é Nh n   ®Þ ­ Chi ¨n gi÷a ca:møc    çi  êikh«ng  îtqu¸ møc ¬ng  èithiÓu  µ           chim ng   v    l t  Nh nícquy  nh    ®Þ cho  c«ng  ©n    nh viªnchøc; ­ Chi trang phôc       giao dÞch,møc    èi®a      chit   kh«ng  îtqu¸ 500.000  /ng­ v    ® êi/n¨m;
 13. 13 ­ Chi ph¬ng  Ön b¶o  é    ng     ti   h lao ®é cho    i t ng cÇn  c¸c ®è  î   trang bÞ     b¶o  é  h lao®éng    theo quy  nh;   ®Þ ­ Chi  ô  Êp    ph c cho  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi b¸n  chuyªn  tr¸cht¹ trung ¬ng     i   theo qui®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è     t i ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña    ChÝnh  ñ; ph ­ Chi phô  Êp     c tr¸chnhiÖ m     cho  µnh    th viªnBan chuyªn gia t vÊn  ña  éi      c H  ®ång  qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªn kiªm  Öm     nhi Ban  Óm   ki so¸tHéi  ng    ®å qu¶n  Þ, tr   thµnh    viªnBan  idiÖn  éi ®ång  ®¹   H  qu¶n  Þ c¸c cÊp, møc    µng  tr       chih th¸ng cho    m çi thµnh    µ50.000  /ngêi/   viªnl   ® th¸ng; ­Chi tr¶thïlaocho    é    êng  íi        c¸n b x∙,ph v  møc  50.000  /x∙, êng/th¸ng. ®  ph ­ Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao ®éng  ùc hiÖn  ng     th   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ    nh    Õtvµ  íng  Én    c Ch ph qui ®Þ chiti   h d thi hµnh  ét  è  iÒu  é  Ëtlao®éng  µ      m s® B lu     v c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n ­Chi cho    ng  ÷     lao®é n theo chÕ       nh.   ®é qui®Þ 2.5.Chi phÝ  Ò   µis¶n  ña  ©n  µng  Ýnh     v t  c Ng h Ch s¸ch x∙héi      ­ Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo    Õ   quich qu¶n  Ý,sö  ông  µ  l  d v trÝch khÊu    hao  µis¶n  è  nh  Ön  µnh  i víi t  c ®Þ hi h ®è     doanh  nghiÖp ­ Chi  Ý   öa  ÷a  µis¶n  è  nh    ph s ch t   c ®Þ nh»m  kh«i phôc    n¨ng  ùc cña  µi l  t  s¶n  îch¹ch    ùctiÕp hoÆc   ©n    Çn  µo    Ý  ¹t®éng  ®  to¸ntr     ph bæ d v chiph ho   trong  n¨m. §èivíinh÷ng  µis¶n  è  nh  Æc   ïm µ     Ý  öa  ÷a  µis¶n  è       t  c ®Þ ® th   chiph s ch t   c ®Þnh   ph¸tsinh kh«ng  u   ÷a c¸c kú,c¸c n¨m  Õu  ©n  µng  Ýnh    ®Ò gi         n Ng h Ch s¸ch  x∙ héi muèn   Ých  íc chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è  nh   µo    Ý   ¹t    tr tr     s ch t   c ®Þ v chi ph ho   ®éng  ph¶i lËp  Õ   ¹ch  Õ   ¹ch  Ých  íc chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è    k ho k ho tr tr     s ch t   c ®Þnh  c¸o víi é   µi chÝnh    b¸o      T   B ®Ó xem   Ðt,quyÕt  nh. Ng ©n  µng  Ýnh  x  ®Þ   h ch s¸ch x∙héiph¶iquyÕt      Ý  öa  ÷a  ùc tÕ           to¸nchiph s ch th   ph¸tsinh víi   Ý  öa      ph s chi ch÷a  ∙  Ých  íc,n Õu     Ý   öa  ÷a  ùc  Õ  ính¬n  è  ∙  Ých  ×  ® tr tr   chi ph s ch th t l   s ® tr th phÇn  chªnh  Öch  îch¹ch    ¼ng  l ®  to¸nth hoÆc   ©n    Çn  µo    Ý  ph bæ d v chiph trong   kú,n Õu    Ý  öa  ÷a  ùc tÕ  á  ¬n  è  ∙  Ých th×  Çn    chiph s ch th   nh h s ® tr   ph chªnh  Öch  l ® îch¹ch to¸nvµo    Ëp       thu nh trongkú.   ­ Chi phÝ  Òn thuªtµis¶n  îch¹ch    µo    Ý  ¹t®éng     ti      ®  to¸nv chiph ho   theo  è  s thùc chitrong n¨m    vµo  îp ®ång    µis¶n,tr ng  îp tr¶tiÒn thuªtµi      c¨n cø  h  thuªt    ê h          s¶n  ét  Çn  m l cho  Òu nhi n¨m  × tiÒn thuª® îcph©n    Çn  µo    Ý  ¹t th       bæ d v chiph ho   ®éng  theo sè    n¨m  ö  ông  µis¶n. sd t  ­ Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng  îctÝnh    è    é,viªnchøc  ña  c lao ®é ®   trªns c¸n b     c Ng ©n  hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi víi  møc  b×nh qu©n  kh«ng qu¸ 2,2 tr Öu i  ®ång/ngêi/n¨m.  ­ Chi    mua  b¶o  Ó m   µis¶n  i  íinh÷ng  µis¶n  hi t  ®è v   t  ph¶i mua     b¶o  Ó m   hi theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët,møc      vµo  îp ®ång  lu   chic¨n cø  h  b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  ® îckÝ  Õt  íi ¬    k v   quan  c B¶o  Ó m.  hi 2.6.Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô: v C¸c  kho¶n    µy  îcthùc hiÖn  chin ®     theo nguyªn t¾c:     ­ Møc     i  íitõng  chi ®è v   kho¶n    ùc  Ön  chi th hi theo  Õ     µ   íc qui ch ®é Nh n     ®Þnh.
 14. 14 ­ Tæng     møc     chiqu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  µng  vh n¨m  ña  ©n   µng  Ýnh   c Ng h Ch s¸ch x∙héitÝnh    è    é, viªnchøc  ©n  µng  Ýnh       trªns c¸n b     Ng h Ch s¸ch x∙héib×nh       qu©n  n¨m  èi a  t   kh«ng    tr Öu®ång/ngêi/n¨m. ® qu¸ 16  i   ­C¸c    kho¶n    chicho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô  å m: vg + Chi mua   Ët liÖu  µ  Êy  ê in bao  å m     v  v gi t     g c¸c kho¶n      chi ®Ó mua   Ët v  liÖu v¨n phßng,giÊy têin,vËtmang                tin,x¨ng dÇu  µ    ËtliÖu kh¸c.   v c¸cv     +    Chi c«ng    Ý  t¸cph cho    é, viªnchøc  i  c¸n b     ® c«ng    t¸ctrong vµ  µiníc   ngo     theo    nh  Ön  µnh  ña  é   µi chÝnh  i víic¸c c¬  qui®Þ hi h c BT  ®è       quan  µnh  Ýnh  h ch sù nghiÖp. + Chi cho  Öc  o  ¹o,huÊn  Ön  vi ®µ t   luy nghiÖp  ô  v cho c¸n  é, viªn chøc  b    thuéc Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héi.Møc         chitheo    nh  ña  µ   íc®èi qui®Þ c Nh n     víi ¬    quan  µnh  Ýnh  ù  c h ch s nghiÖp. +    Chi nghiªncøu    khoa  äc, nghiªncøu  æi  íi c«ng  Ö;  h    ® m  ngh s¸ng  Õn, ki   c¶itiÕn nh»m   ©ng      n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch x∙    héi.§ Ò   µinghiªncøu  µ  ù      Ý    t    v d to¸nchiph nghiªncøu  ña  õng    µiph¶i® îc   ct ®Ò t      Héi ®ång    qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héiphª  Öt  µ  ù chÞu       duy v t   tr¸ch  nhiÖ m  Ò   Öu  v hi qu¶      µi®ã. c¸c®Ò t   +    u  Ý  µ  iÖn  ¹i µc¸ckho¶n    Ò   u  Ý, truyÒn    iÖn  Chi b ph v ® tho       l chiv b ph   tin,® b¸o,®iÖn  ¹ithuªkªnh    tho     , truyÒn    tin,telex,  fax.. t ¶ . r theo    n  ña  ¬    ho¸ ®¬ c c quan  bu  iÖn. ViÖc    ®   chi thanh to¸n sö  ông  iÖn  ¹icè  nh  ¾p  Æt   ¹  µ   d ® tho   ®Þ l® ti nh riªng vµ  iÖn  ¹idi ®éng   ® tho     cho  c¸c  i  îng  îc trang  Þ   ùc  Ön  ®è t ®  b th hi theo  ®Þnh  møc  sau: Phã   ñ   Þch  êng  ùc Héi  ng  Ch t th tr   ®å qu¶n  Þ ® îc thanh  tr     to¸n kh«ng      qu¸ 200.000  /th¸ng ®èi  íi®iÖn  ¹i è  nh  ¹  µ  ®   v  tho   ®Þ c tinh riªngvµ    400.000  /th¸ng ®   ®èi víi iÖn  ¹i   ng    ® tho   ®é di C¸c  i  îng  ®è t cßn  ¹  îc thanh  li   ® to¸n kh«ng    qu¸ 100.000  /th¸ng ®èi  íi ®   v  ®iÖn  ¹icè  nh   ¹  µ   tho   ®Þ t inh riªng vµ    250.000  /th¸ng  i  íi®iÖn  ¹idi ® ®è v   tho     ®éng +  Chi  ç  îcho  h tr  c¸c  ¹t ®éng  ña  ho   c §¶ng, ®oµn  Ó  ña  ©n   µng    th c Ng h ChÝnh s¸ch x∙héitheo       quy  nh  ña  µ   íc(kh«ng  ®Þ c Nh n   bao  å m     g c¸c kho¶n    chi ñng  é  h c«ng  oµn  µnh,®Þa  ¬ng,c¸ctæ  ® ng   ph     chøc    éivµ  ¬  x∙h   c quan  kh¸c). +    Chi mua  µiliÖu,s¸ch,b¸o. t      +    iÖn,níc,y  Õ,vÖ   Chi ®     t   sinh c¬    quan. +    Ý  Chi ph giao dÞch, ®èi ngo¹i    Ý  éinghÞ, lÔ  ©n,kh¸nh  Õtvµ       , ph h   chi  t  ti   c¸c kho¶n      chi kh¸c ph¶i g ¾n   Òn  íihiÖu      li v   qu¶  ¹t®éng,  ho   trong 3    n¨m  u   ®Ç kh«ng  ît     v   7% tæng    Ý  çi n¨m  µ  qu¸ chiph m   v kh«ng        qu¸ 5% c¸cn¨m  Õp sau. ti   + Chi cho  Öc  vi thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki to¸n cña  ©n   µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héitheo chÕ            ®é quy  nh. ®Þ + Chi cho  ¹t ®éng  ho   phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y  trong  ¬  ý c quan theo    qui ®Þnh +    Chi cho  c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. tr +    Ý  Chi ph qu¶n  ýkh¸ctheo quy  nh. l      ®Þ 2.7.Chi kh¸c     
 15. 15 ­ Chi nhîng b¸n,thanh ýÝ   µis¶n        l t  (bao  å m   gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n  g c¶      l  i t  cè  nh    ®Þ khithanh  Ý ,nhîng b¸n) l ý    ­C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸ctheo thùc tÕ          ph¸tsinhvµ  ã    c chøng  õhîp lý. t      3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi kh«ng  îc h¹ch  x∙ h   ®  to¸n vµo    Ý       chiph c¸c kho¶n  sau: ­ C¸c    kho¶n  Öth¹i®∙  îcCh Ýnh  ñ  ç  î thi     ®   ph h tr  hoÆc   ¬  c quan  b¶o  Ó m,  hi bªn  ©y  Öth¹ibåith ng; g thi       ê ­ C¸c    kho¶n    ¹tdo    ¹m  µnh  Ýnh, viph¹m  chiph   viph h ch    m«i  êng, ph¹tnî tr      vay    ¹n  nguyªn nh©n  ñ  qu¸ h do    ch quan,ph¹tviph¹m  Õ     µi Ýnh;      ch ®é t   ch   ­ C¸c    kho¶n    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m,  ©ng  Êp,c¶it¹otµi   s n c      s¶n  è  nh  éc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  c ®Þ thu   v ®Ç tx d c b¶n; ­ C¸c  kho¶n    chi cho  öa  ÷a, b¶o  ìng  µ  s ch   d v trang  ÕtbÞ     µis¶n  thi   c¸c t   phóc  î nh nhµ  , nhµ  l i ë  nghØ   ña  c c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc  ©n   µng     Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi,         kho¶n    c¸c chicho    c¸cc«ng  ×nh phóc  îkh¸c; tr   l i   ­C¸c    kho¶n    ng  é  a  ¬ng,c¸ctæ  chiñ h ®Þ ph     chøc    éi,   ¬  x∙h   c quan  c¸c kh¸c; ­ Chi c«ng    t¸c trong  µ  v ngoµi níc vît®Þnh        møc     Nhµ   íc quy  chi do  n  ®Þnh; ­C¸c    kho¶n    éc nguån  chithu   kinhphÝ    kh¸c®µi thä.     VI/ ö  lý ý  c hªnh l Ö ch thu  hi v µ  m ô c   Ý c h    X c ® s ö  d ô n g  c¸c q u Ü 1. ViÖc  ö  ýchªnh  Öch      ña  ©n   µng  Ýnh    x l  l thu chic Ng h Ch s¸ch x∙héi® îc        thùc hiÖn    theo    nh  ¹  iÒu  quyÕt  nh  è  qui®Þ ti® 18  ®Þ s 180/2002/Q§­TTg  µy  ng 19/12/2002 cña  ñ íng ChÝnh  ñ   Th t   ph 2.M ôc  ch  ö  ông    Ü     ®Ý s d c¸cqu 2.1.Quü   ù  ÷bæ     d tr   sung  èn  iÒu  Ö  ïng ®Ó     v® l d   bæ sung  èn  iÒu  Ö v® l 2.2  Ü   ù  Qu d phßng  µichÝnh  ïng    ï ®¾ p   Çn  t  d ®Ó b   ph cßn  ¹ cña  ÷ng  li  nh tæn  ÊtthiÖth¹ivÒ   èn,tµis¶n  µ    th      v    v c¸c kho¶n    î cho  dn  vay x¶y    ra trong qu¸    tr×nh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch    éi sau    ∙  îc bï ®¾ p   x∙ h   khi ® ®     b»ng  Òn båith ng  ña    chøc,c¸ nh©n  ©y    ti     ê c c¸c tæ     g ra tæn  Êt,cña  chøc  th   tæ  b¶o  Ó m   µ  ö  ông  Ü   ù  hi vsd qu d phßng  ñiro. r  2.3.Qu Ü   u      iÓn:Dïng    u    ë   éng      ¹t®éng  µ    ®Ç tph¸ttr   ®Ó ®Ç tm r quim« ho   v ® æi  íi c«ng  m  nghÖ  trang  Õt bÞ,  iÒu  Ön  µm  Öc  ña  ©n   µng  thi   ® ki l vi c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi.    C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  u    vµ  c ®Ç t kh¶ n¨ng  ña  Ü,  éi  ng  c qu H ®å qu¶n  Þ tr   Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi quyÕt  nh  ×nh  x∙ h   ®Þ h thøc  µ  Ön  v bi ph¸p  u     ®Ç t theo nguyªn t¾c  toµn  µ  ã  Öu      an  v c hi qu¶. 2.4.Quü   ù    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm  ïng ®Ó     î Êp  tr c m vi l d   tr¶tr  c cho  êilao ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  ©n   µng  Ýnh  ® l vi t i Ng h Ch s¸ch    éi ®ñ   õ 1  x∙ h   t   n¨m  ë lªnbÞ   tr     m Êt  Öc  µm  ¹m  êitheo    nh  ña  µ   íc;chi®µo  ¹ol¹ chuyªn m«n,  vi l t th   qui®Þ c Nh n     t   i   kü  Ëtcho  êilao®éng  thay ® æi  thu   ng     do    c«ng  Ö   ngh hoÆc   chuyÓn  sang c«ng  viÖc  íi;®µo  ¹o nghÒ   ù  m  t  d phßng  cho    ng  ÷  ña  ©n   µng  Ýnh  lao ®é n c Ng h Ch
 16. 16 s¸ch x∙héivµ  åidìng n©ng       b     cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp  cho    é,viªnchøc  c¸n b     lµm  Öc  ¹ Ng ©n  µng  Ýnh  vi t i   h Ch s¸ch x∙héi.Qu Ü   µy       n chØ  ïng  î Êp  d tr  c cho  ­ ng êilao ®éng  Êt  Öc  µm  c¸cnguyªn nh©n     m vi l do      kh¸ch quan      ng        nh lao ®é d«ira v× thay ® æi    c«ng  Ö,  thay ® æi  chøc    a  è  Ý c«ng  Öc  ngh do    tæ  khich b tr   vi kh¸c,   hoÆc   a  Þp  êigi¶i ch k th     Õt cho    Öc. quy   th«ivi 2.5.Quü     khen  ëng  ïng ®Ó: th d  ­ Thëng  èin¨m    cu   hoÆc   ëng  êng  ú  th th k cho    é    c¸n b viªnchøc  ña  ©n   c Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi.Møc  ëng  Tæng       th do  gi¸m  c  Õt  nh  ®è quy ®Þ theo    ®Ò nghÞ  ña  ñ   Þch  éi ®ång    ua  c Ch t H  thi® khen  ëng  ©n   µng  Ýnh  th Ng h Ch s¸ch x∙    héitrªnc¬  ë      s n¨ng  Êt lao ®éng, thµnh  Ých  ña  çi    é, viªnchøc  µm  su       t c m c¸n b     l viÖc  ¹ Ng ©n  µng  Ýnh  t  i h Ch s¸ch x∙héi.    ­ Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n,  Ëp  Ó  ña  ©n   µng  Ýnh    ®é xu   nh c¸ nh t th c Ng h Ch s¸ch x∙héicã        s¸ng  Õn    Õn kü  Ët,quy  ×nh nghiÖp  ô  ki c¶iti   thu   tr   v mang  ¹ hiÖu  l i qu¶. Møc   ëng  Tæng     th do  gi¸m  c  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch    éi quyÕt  x∙ h   ®Þnh.      ­ Thëng    cho    ©n  µ  n  Þ  µiNg ©n  µng  Ýnh  c¸ nh v ®¬ v ngo   h Ch s¸ch x∙héicã       quan  Ö,  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  îp ®ång, ®ãng  ãp  ã  Öu    h ho th t  ® ki h     g c hi qu¶ vµo  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Ýnh  ho   c Ng h Ch s¸ch    éi.Møc   ëng  Chñ   Þch  x∙ h   th do  t Héi ®ång    qu¶n  ÞNg ©n  µng  Ýnh  tr   h Ch s¸ch x∙héiquyÕt ®Þnh.        2.6.Quü   óc  îdïng ®Ó:   ph l   i   ­  Çu    x©y  ùng  § t d hoÆc   öa  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng  vx d c¸c c«ng  tr×nh phóc  îcña  ©n  µng  Ýnh    l i Ng h Ch s¸ch x∙héi,gãp  èn  u    ©y  ùng         v ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh  óc  î chung  tr ph l   i trong ngµnh, hoÆc   íic¸c ®¬n  Þ      v    v theo  îp  ng   h ®å tho¶ thuËn.   ­      Chi cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    óc  î c«ng  éng  ña  Ëp    ho¸,ph l   i c ct thÓ    é,viªnchøc  ©n  µng  Ýnh  c¸n b     Ng h Ch s¸ch x∙héi.    ­§ãng  ãp    g cho  ü   óc  îx∙héi. Qu ph l     i ­ Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n th ng    ê xuyªn,®ét  Êt cho    é,viªnchøc  ©n     xu   c¸n b     Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi.    ­Chi c¸cho¹t®éng  óc  îkh¸c.       ph l   i Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch    éi phèi hîp  íiBan  Êp  x∙ h     v  ch hµnh  c«ng  oµn    ® ®Ó qu¶n  ý, ö  ông  òy  µy. l  ds qn VII/ h Õ  ® é   Õ  to¸n, è ng kª, Ó m  to¸n,  C k  th  ki   b¸o c¸o  µ  c«n g  k hai  µi h Ý n h: v t  c 1. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Õ     Õ          ch ®é k to¸n,kiÓm     to¸n,   thèng    kª theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët,ghichÐp  y     lu     ®Ç ®ñ chøng  õ ban  u,  t  ®Ç cËp  Ët sæ   nh   s¸ch kÕ     µ    to¸nv ph¶n  ¸nh  y   ,  Þp  êi  ®Ç ®ñ k th , trung thùc,chÝnh      x¸c,kh¸ch quan    ¹t®éng      c¸cho   nghiÖp  ô. v 2. N¨m   µichÝnh  ña  ©n   µng  Ýnh    t  c Ng h Ch s¸ch    éi b ¾t  u   õ ngµy  x∙ h   ®Ç t   01/01 vµ  Õt  óc vµo  µy    k th   ng 31/12 d¬ng  Þch.   l 3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héi cã        tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öicho  é   µi   l vg  BT  chÝnh  Õ   ¹ch tµichÝnh,gå m: k ho      
 17. 17 a) K Õ   ¹ch nguån  èn,sö  ông  èn.   ho   v d v b) K Õ   ¹ch thu nhËp     Ý.   ho     ­chiph c)K Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êtvµ  Ý    ho   b  l l∙su   ph qu¶n  ýtõNg ©n  i l    s¸ch Nhµ     níc(theo m É u   Óu  KH)     bi 01­ K Õ   ¹ch tµichÝnh  µc¨n cø    ©n  µng  Ýnh  ho     l     ®Ó Ng h Ch s¸ch x∙héitæ        chøc  thùc hiÖn    trong n¨m  µ    v ph¶i® îc Héi ®ång      qu¶n  Þ cña  ©n   µng  Ýnh  tr   Ng h Ch s¸ch x∙héiphª duyÖt vµ  öicho  é  µichÝnh.          g  BT    4. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héi cã        tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öi c¸c b¸o      l vg    c¸o tµichÝnh    cho  é   µi chÝnh  BT  theo  nh  ú  µng  Ý, n¨m  µ  t  Êt kh¸c ®Þ kh qu   v ®é xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn   a) Néi dung      µi Ýnh  å m:     b¸o c¸o t   ch g (theo m É u   Óu  Ìm    bi k th«ng   µy) tn ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  Êp  I c II (bao  å m   tµi   g c¶   kho¶n  ¹ib¶ng) ngo   ­B¶ng    tæng  Õt  µis¶n  ña Ng ©n  µng  Ýnh  k t  c  h Ch s¸ch x∙héi    ­B¸o    ùc hiÖn    Ëp,chiphÝ    c¸o th   thu nh     (theom É u   Óu  BC)   bi 01­ ­B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h huy  ng  èn,sö  ông  èn  ®é v   d v (theom É u   Óu  BC)   bi 02­ ­B¸o    ×nh  ×nh  îqu¸ h¹n cña  ©n  µng    c¸o t h n      Ng h (theo m É u   Óu  BC)   bi 03­ ­ B¸o    ×nh  ×nh    Ëp  ña    é  ©n      c¸o t h thu nh c c¸n b nh viªn(theo m É u   Óu    bi 04­ BC) ­B¸o    Ých lËp vµ  ö  ông  ù    c¸o tr     s d d phßng  ñiro (theom É u   Óu  BC) r     bi 05­ ­ B¸o    Õt      c¸o quy to¸nchªnh  Öch    Êt vµ  Ý  l l∙su   ph qu¶n  ý®Ò   Þ  Êp  ï i l  ngh c b   (theom É u   Óu  BC)   bi 06­ b) Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch x∙ héichÞu       tr¸chnhiÖ m   Ò     v tÝnh  Ýnh    ch x¸c,trung thùc cña        µichÝnh.     c¸cb¸o c¸o t   5.KiÓ m     Õt to¸ntµichÝnh.   tra,quy       ­    B¸o  quyÕt  c¸o  to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m  Chñ   Þch  éi  ng  do  t H ®å qu¶n  trÞ Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héiphª  Öt  µ  öicho  é   µi chÝnh. ViÖc       duy v g   BT    kiÓm  to¸n vµ    x¸c  Ën  nh b¸o  c¸o quyÕt to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m  ña  ©n   c Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch    éi do  ¬  x∙ h   c quan  Ó m   Ki to¸n Nhµ   íc thùc  Ön. K Õt      n  hi   qu¶ kiÓm     to¸n b¸o  tµichÝnh  ña  ©n   µng  Ýnh  c¸o    c Ng h Ch s¸ch x∙ héi ph¶i® îc göi          Bé  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc. T  v Ng h Nh n ­ Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi chÞu  x∙ h   tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c, trung thùc cña        c¸c b¸o  tµichÝnh. Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn  Óm     Öc  c¸o      T  th   ki travi chÊp  µnh  Õ     µichÝnh, quyÕt  h ch ®é t     to¸n cÊp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  Ý    b  l l∙ su   ph i qu¶n  ýcho  ©n  µng  Ýnh  l  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    6. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi thùc  Ön  Õ     Óm   x∙ h   hi ch ®é ki to¸n néi bé,     c«ng  è  Õt  b k qu¶  ¹t ®éng  µichÝnh  µng  ho   t  h n¨m  ña  × nh   ï hîp  íiqui cm ph   v    ®Þnh   ña  Ët  c Lu c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  µ  ¹m        ¹t ®éng  ña  td v ph vi,qui m« ho   c m × nh.
 18. 18 C H ¦ ¥ N G  III:T æ  C H ø C  T H ù C  Hi Ö N   ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o. ­ C¨n  vµo  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy,c¸c v¨n b¶n    nh  Ò   Õ       cø  h  ti   tn       qui®Þ v ch ®é tµichÝnh  ña  µ   íc,Ng ©n   µng  Ýnh    c Nh n   h Ch s¸ch    éi x©y  ùng    Õ   µi x∙ h   d qui ch t   chÝnh  dông  ¸p  trong c¸c ®¬n  Þ  ña  ©n   µng  Ýnh     v c Ng h Ch s¸ch    éi b¸o    x∙ h   c¸o Bé  µichÝnh  Êp  Ën  íckhitr×nh Héi ®ång  T  ch thu tr        qu¶n  Þphª duyÖt    µm  tr     ®Ó l c¨n cø  ùc hiÖn.   th     ­ Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
 19. 19 Ng © n   µng  Ý nh   h Ch s¸ch    éi x∙h   Bi Ó u  s è  0 1­K H K Õ  h o ¹ ch c Ê p  b ï chªnh l Ö ch l∙i Ê t v µ    su c hi  h Ý  q u ¶ n   ý ý  n¨ m.... p l STT ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho K Õ   ¹ch  ho  n¨m  íc tr n¨m  I K Õ   ¹ch  Êp  ï chªnh  Öch  i ho c b  l l∙  suÊt  1. D   îcho  n  vay  ×nh  ©n b qu ­Sè    u     d ®Ç n¨m ­Sè    èin¨m    d cu   2. Sè    ×nh  ©n    ån  èn  db qu c¸cngu v ­Sè    u     d ®Ç n¨m ­Sè    èin¨m    d cu   3. Tæng  è    s l∙ph¶ithu cho  i    vay 4. Tæng  è    s l∙ph¶itr¶c¸cnguån  èn  i     v 5. L∙i Êtb×nh  ©n   su   qu cho vay  6 L∙i Êtb×nh  ©n    ån  èn   su   qu c¸cngu v 7. Chªnh  Öch    Êt®Ò   Þ  Êp  ï l l∙su   ngh c b i II Chi  Ý   ph qu¶n ýý  îchëng  l®  1. Chi tr¶phÝ  û       u th¸ccho  vay  2.  Chi hoa  ång  nhã m   h tæ  3. Chi nép  Õ,phÝ, lÖ  Ý    thu     ph 4. Chi trÝch lËp dù        phßng  ñiro tûgi¸, r      rñiro tÝn  ông    d 5. Chi cho    é,viªnchøc   c¸n b     6. Chi vÒ   µis¶n  ña    t  c NHCSXH 7. Chi ho¹t®éng     qu¶n ýý  µ  l v c«ng  ô v 8. Chi kh¸c     III Tæng   è  s chªnh  Öch  i Êt  µ  l l∙  su v phÝ  qu¶n  ý     l ý ®Ò nghÞ   Êp  ï (I+  c b   II) Ng êilËp biÓu    K Õ     ëng to¸ntr Ngµy  th¸ng        n¨m  Tæng   gi¸m  c ®è (Ký    ng  Êu) tªn, ®ã d  
 20. 20 x∙h   Ng © n   µng  Ý nh   h Ch s¸ch    éi Bi Ó u  s è  0 1­B C B¸o c¸o thu n h Ë p, c hi p h Ý  c ñ a N g © n  h µ n g   C h Ý n h  s¸ch x∙ h é i        ChØ   tiªu Sè    d Sè ph¸tsinh    Sè  ®Ç u   ú k trong  ú k d  cuè ikú   PS  î n PS  ã c 1 2 3 4 5 A. Thu  Ëp   nh I.   Thu  Ò   ¹t®éng  Ýn  ông v ho   td 1.Thu      l∙cho  i vay 2.Thu    kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông   ho   td II  Thu  Þch  ô  .  d v thanh  to¸n  µ  © n   v ng qu Ü 1.Thu    Òn göi   l∙ti   i 2.Thu  õdÞch  ô    t  v thanh  to¸n 3.Thu  õdÞch  ô  ©n  Ü   t  v ng qu II   IThu  õ  ho¹t®éng  . t c¸c    kh¸c 1.Thu  õtham    Þ  êng  Òn tÖ   t  giath tr ti   2.Thu  õnghiÖp  ô  Ën  û    ilý   t  v nh u th¸c®¹   3.Thu  õc¸cdÞch  ô    t    v kh¸c IV. Thu  Êp  ï chªnh  Öch  µ  Ý       c b  l v ph do NS   Êp c B. Chi  Ý   ph I.   Chi  Ò   v huy  ng  èn ®é v 1.Chi tr¶l∙tiÒn göi        i  2.Chi tr¶l∙tiÒn vay        i  3.Chi tr¶l∙ph¸thµnh  Êy têcã           i gi     gi¸ 4.Chi phÝ     kh¸c II  Chi  Þch  ô   .  d v thanh  to¸n  µ  © n   v ng qu Ü 1.Chi vÒ   Þch  ô    d v thanh  to¸n 2.C ícphÝ  u  iÖn  ¹ng  Ôn     b® m vi th«ng 3.Chi vÒ   ©n  Ü     ng qu 4.C¸c    kho¶n    Þch  ô  chid v kh¸c II  Chi  ¹t®éng  I  . ho   kh¸c 1.    Ò    Chi v tham    Þ  êng  Òn tÖ giath tr ti  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2