Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
30
lượt xem
2
download

Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với Công ty, Nhà máy đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦  cña Bé TµI CHÝNH Sè 56/2004/TT­BTC  ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2004Híng dÉn xö lý tµi chÝnh  thùc hiÖn tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ chuyÓn ®æi së h÷u  ®èi víi c¸c C«ng ty, Nhµ m¸y ®êng  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004 cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc tæ chøc l¹i s¶n suÊt vµ  thùc   hiÖn mét sè  gi¶i ph¸p xö  lý  khã  kh¨n  ®èi víi c¸c nhµ  m¸y   vµ   c«ng   ty   ®êng;   QuyÕt   ®Þnh   sè   49/2004/Q§­TTg   ngµy   30/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung §iÒu 5   QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg nªu trªn; Bé  Tµi chÝnh h íng   dÉn vÒ  xö  lý  tµi chÝnh thùc hiÖn tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ   chuyÓn  ®æi së  h÷u  ®èi víi c¸c C«ng ty, Nhµ  m¸y  ®êng nh  sau:   MôC I ­ QUI §ÞNH CHUNG  1. Ph¹m vi ¸p dông:  Th«ng t nµy ®îc ¸p dông ®Ó xö lý tån t¹i vÒ tµi chÝnh   vµ   c¸c   kho¶n   nî,   ®Ó   tæ   chøc   l¹i   s¶n   xuÊt   ®èi   víi   c¸c   doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng gÆp khã  kh¨n trong kinh doanh   hoÆc bÞ thua lç. 2. §èi tîng vµ  nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p hç  trî,  xö lý tµi chÝnh:  2.1.  §èi  tîng ¸p  dông th«ng  t  nµy bao  gåm c¸c  c«ng  ty, nhµ m¸y ®êng (sau ®©y gäi lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®­ êng) thuéc phô  lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg  ngµy 4/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.   2.2. C¸c biÖn ph¸p hç  trî, xö  lý  tµi chÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm 31/12/2003 cho doanh nghiÖp thuéc nhãm 1 vµ  nhãm 2  phô   lôc   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   4/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  kh«ng vît qu¸ sè  lç  ph¸t  sinh luü kÕ ®Õn 31/12/2003 cña doanh nghiÖp.   2.3. C¸c doanh nghiÖp thuéc nhãm 2 phô  lôc kÌm theo   QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004  cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ, sau khi ®∙ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p hç trî, xö lý   tµi   chÝnh   mµ   ph¬ng   ¸n   tµi   chÝnh   c¬   cÊu   l¹i   cña   doanh  nghiÖp kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, b¸n,  kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh   nghiÖp   th×   thùc   hiÖn  gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p   luËt hiÖn hµnh.    
 2. 2 MôC II­ QUI §ÞNH Cô THÓ A ­   X ö   l ý   h ç   t r î   t µ i   c h Ý n h   c h o   d o a n h   n g h i Ö p   t h u é c   n h ã m   1  phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg  ngµy 04/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ:  1. Xo¸ nî kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc:  1.1. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng nép thuÕ  gi¸ trÞ  gia   t¨ng   (GTGT)   theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ   thuÕ   gÆp   khã  kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh dÉn  ®Õn bÞ  lç,  ®îc xo¸ nî  kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc vÒ thuÕ GTGT ph¸t sinh tõ n¨m  2001­2003 ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ c¸c phô phÈm, phÕ liÖu  thu håi tõ  s¶n xuÊt  ®êng b¸n ra. Sè  tiÒn  ®îc xo¸ nî  t¬ng  øng víi sè cßn nî ng©n s¸ch Nhµ níc ®Õn ngµy 31/12/2003.  1.2. Hå s¬ xÐt xo¸ nî ng©n s¸ch:  Doanh nghiÖp thuéc  ®èi tîng  ®îc xo¸ nî  ng©n s¸ch vÒ  thuÕ GTGT ph¶i lËp hå s¬ göi tíi Côc thuÕ tØnh, thµnh phè  n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh, hå s¬ gåm:    + V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  xo¸ nî  ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp,  nªu râ lý do lç, sè ®Ò nghÞ xo¸ nî. + QuyÕt to¸n thuÕ c¸c n¨m  tõ 2001­2003, trong ®ã nªu   râ sè thuÕ GTGT nî ®äng luü kÕ ®Õn ngµy 31/12/2003. + B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp c¸c n¨m tõ  2001  ­ 2003.  1.3. Tr×nh tù vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt:  Côc thuÕ tiÕp nhËn hå s¬ cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch   nhiÖm kiÓm tra hå  s¬, x¸c minh tÝnh chÝnh x¸c sè  nî  ng©n  s¸ch vÒ  thuÕ  GTGT, cã  c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  cô  thÓ  vÒ  viÖc xö   lý  nî  ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp vµ  göi toµn bé  hå  s¬  vÒ   Tæng côc ThuÕ   ®Ó  thÈm   ®Þnh  tr×nh Bé  Tµi chÝnh  ra quyÕt  ®Þnh xo¸ nî cho doanh nghiÖp. 2. §iÒu chØnh l∙i suÊt cho vay vµ  cÊp bï  chªnh lÖch  l∙i suÊt: Theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 04/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ®èi  víi c¸c Nhµ  m¸y lµ  c«ng ty cæ phÇn vay vèn tÝn dông  ®Ó  ®Çu t  x©y dùng Nhµ  m¸y hoÆc Nhµ  m¸y thuéc  doanh nghiÖp  Nhµ níc vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong n íc ®Ó gãp  vèn ph¸p ®Þnh trong c¸c liªn doanh s¶n xuÊt chÕ biÕn ® êng  ngoµi viÖc xo¸ nî kho¶n nép ng©n s¸ch nªu trªn cßn ®îc ¸p  dông møc l∙i suÊt hiÖn hµnh cña tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn  cña   Nhµ   níc   kÓ   tõ   ngµy   1/1/2004   ®èi   víi   c¸c   kho¶n   vay  trong   níc   (Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn,   c¸c   Ng©n   hµng   th¬ng  m¹i) cã  møc l∙i suÊt kh¸c nhau trong tõng thêi kú, cã  sè 
 3. 3 d  ®Õn   ngµy   31/12/2003.   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   cÊp   bï   kho¶n  chªnh lÖch gi÷a l∙i suÊt th¬ng m¹i víi l∙i suÊt  ®îc  ®iÒu  chØnh cho c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay.  Tr×nh tù  thùc hiÖn  ®iÒu chØnh l∙i suÊt cho c¸c doanh  nghiÖp nµy vµ  cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cho c¸c tæ chøc  tÝn dông, thùc hiÖn theo qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 phÇn B cña  Th«ng t nµy. B ­   X ö   l ý   h ç   t r î   t µ i   c h Ý n h   c h o   d o a n h   n g h i Ö p   t h u é c   n h ã m   2  phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg  ngµy 04/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ:  1. §iÒu chØnh l∙i suÊt cho vay vµ  cÊp bï  chªnh lÖch  l∙i suÊt:  1.1. §iÒu chØnh l∙i suÊt cho vay: C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng cã  vay vèn cña Quü  Hç  trî   ph¸t   triÓn,   c¸c   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   ®Ó   nhËp   khÈu  thiÕt bÞ, ®Çu t x©y dùng Nhµ m¸y ®êng vµ vïng nguyªn liÖu  mÝa, cã  møc l∙i suÊt kh¸c nhau trong tõng thêi kú, cã  sè  d  ®Õn ngµy 31/12/2003,  ®îc  ®iÒu chØnh theo møc l∙i suÊt  hiÖn hµnh cña tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc kÓ tõ  ngµy 1/1/2004 lµ 5,4%/n¨m.   1.1.1. C¸c kho¶n vèn vay ®îc ®iÒu chØnh theo l∙i suÊt  tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc kÓ tõ ngµy 1/1/2004  lµ  5,4%/n¨m gåm sè  d  nî  vay  ®Õn ngµy 31/12/2003 cña c¸c  nguån cho vay sau: ­ Nguån vèn cho vay tÝn dông  ®Çu t theo kÕ  ho¹ch cña  Nhµ níc.  ­ Nguån huy ®éng cho vay th¬ng m¹i b»ng néi tÖ (kÓ c¶  kho¶n vay nhËn nî  b¾t buéc ph¸t sinh sau ngµy 1/1/2004),  cho vay b»ng ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.   ­ Nguån vèn hç trî ph¸t triÓn cña ChÝnh phñ (ODA) cho   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   ®êng   vay   (kÓ   c¶   ngo¹i   tÖ   tõ  nguån vèn ODA mµ Bé Tµi chÝnh cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i  vay  ®Ó  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cho c¸c Nhµ  m¸y  ®êng vay  l¹i). 1.1.2. Tû  gi¸ qui  ®æi sè  d  nî  vay ngo¹i tÖ   ®Õn ngµy  31/12/2003 sang ViÖt Nam ®ång:  ­ §èi víi ngo¹i tÖ do c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cho vay  (kÓ  c¶ ngo¹i tÖ  tõ  nguån vèn ODA mµ  Bé  Tµi chÝnh cho c¸c   Ng©n hµng  th¬ng m¹i vay  ®Ó  c¸c Ng©n hµng th¬ng  m¹i  cho  c¸c Nhµ m¸y ®êng vay l¹i), ®îc qui ®æi sang ViÖt Nam ®ång  theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i  thêi ®iÓm 31/12/2003.  
 4. 4 ­ §èi víi ngo¹i tÖ tõ nguån vèn ODA cho vay th«ng qua  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  ngo¹i tÖ  do Quü  tÝch luü  Bé  Tµi   chÝnh  b¶o  l∙nh  cho vay,  ®îc qui  ®æi sang  ViÖt  Nam  ®ång  theo tû  gi¸ h¹ch to¸n do Bé  Tµi chÝnh c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm 31/12/2003.   1.1.3. Thùc hiÖn  ®iÒu chØnh l∙i suÊt vay vµ  thêi h¹n  cho vay:  ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 04/3/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho phÐp doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ® ­ êng  ®îc ¸p dông møc l∙i suÊt hiÖn hµnh cña tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; hîp ®ång vay, hîp ®ång b¶o l∙nh  vay vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy; c¸c tæ chøc cho vay vµ  doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   ®êng   tiÕn   hµnh   lËp   biªn   b¶n   ®èi  chiÕu  x¸c  nhËn  sè  d  nî  vay  ®Õn ngµy 31/12/2003  vµ  thùc  hiÖn ký  kÕt hîp  ®ång vay vèn theo l∙i suÊt tÝn dông  ®Çu  t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   lµ   5,4%/n¨m,   kÓ   tõ   ngµy  1/1/2004.   ­ C¸c kho¶n vay b»ng ngo¹i tÖ nÕu chuyÓn thµnh néi tÖ   theo tû  gi¸ qui  ®æi t¹i Th«ng t  nµy vµ  ¸p dông l∙i suÊt  cho vay lµ  5,4%/n¨m mµ  sè  tiÒn l∙i vay ph¶i tr¶ cao h¬n  so víi sè tiÒn l∙i vay tr¶ b»ng ngo¹i tÖ tÝnh theo tû gi¸   qui  ®æi nªu trªn, th×  sau khi chuyÓn c¸c kho¶n vay b»ng  ngo¹i tÖ  thµnh néi tÖ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ® êng  ®îc ¸p  dông l∙i suÊt  cho  vay  b»ng  ngo¹i tÖ  trong  hîp   ®ång  cho  vay ngo¹i tÖ ®∙ ký tríc ngµy 1/1/2004.  ­ Trêng hîp sau thêi  ®iÓm ngµy 1/1/2004 l∙i suÊt cho  vay tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc cã thay ®æi, Bé  Tµi chÝnh  c¨n  cø t×nh  h×nh  thùc tÕ, hiÖu qu¶ ho¹t   ®éng  kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ  xem xÐt quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chØnh l∙i suÊt vay cho  doanh nghiÖp. ­ Thêi h¹n cho vay  ®èi víi c¸c kho¶n vay cã  sè  d   ®Õn  ngµy 31/12/2003 sau khi  ®∙  ®iÒu chØnh theo l∙i suÊt tÝn  dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc tèi  ®a lµ  15 n¨m kÓ  tõ  ngµy   1/1/2004.   Trêng   hîp   kho¶n  cho  vay  cã   thêi  h¹n  vay   cßn l¹i theo hîp  ®ång  vay  vèn   ®∙ ký  tríc ngµy  1/1/2004  trªn 15 n¨m th×  thêi h¹n cho vay  ®îc thùc hiÖn theo thêi  h¹n trong hîp ®ång ®∙ ký tríc ngµy 1/1/2004. ­ Biªn b¶n  ®èi chiÕu x¸c nhËn sè  d  nî  vay  ®Õn ngµy  31/12/2003   vµ  hîp   ®ång   vay   vèn   sau   khi   ®iÒu   chØnh  theo   l∙i suÊt tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc gi÷a doanh  nghiÖp s¶n xuÊt ®êng vµ tæ chøc cho vay, c¸c doanh nghiÖp   s¶n xuÊt  ®êng göi Bé  Tµi chÝnh  ®ång thêi göi Bé  qu¶n lý  ngµnh, Tæng c«ng ty  ®èi víi doanh nghiÖp thuéc Trung  ¬ng  qu¶n lý; Së  Tµi chÝnh vµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  ®èi víi doanh nghiÖp thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n lý   ®Ó  theo dâi  qu¶n lý. 
 5. 5 ­ C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, Quü Hç trî ph¸t triÓn tæng  hîp toµn bé  hîp  ®ång tÝn dông  cho  c¸c  doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt  ®êng vay vµ  göi Bé  Tµi chÝnh lµm c¬  së  tÝnh cÊp bï  l∙i suÊt hµng n¨m. 1.2. CÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt:  1.2.1. §èi tîng cÊp bï  lµ: c¸c tæ chøc tÝn dông cho  vay   trong   níc   (Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i,   Quü   Hç   trî   ph¸t  triÓn) cã  ký  kÕt hîp  ®ång cho doanh nghiÖp Nhµ  níc, c«ng  ty cæ phÇn vay vèn  ®Ó  gãp vèn ph¸p  ®Þnh trong c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng ho¹t  ®éng theo LuËt  ®Çu t níc ngoµi  vµ  cho c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt  ®êng thuéc  nhãm  2 phô  lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 04/3/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vay  ®Ó  nhËp khÈu thiÕt bÞ,  ®Çu t  x©y dùng Nhµ m¸y ®êng vµ vïng nguyªn liÖu mÝa. 1.2.2. Ph¹m vi cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt lµ: toµn bé   sè  nî  vay ph¶i tr¶ kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  ®iÒu chØnh l∙i suÊt  ngµy 31/12/2003 vµ  c¸c n¨m sau theo tiÕn  ®é  tr¶ nî  trong  hîp   ®ång   vay   cña   c¸c   nguån   vèn   tÝn   dông   ®Çu   t  theo   kÕ  ho¹ch Nhµ  níc, nguån vèn ODA (kÓ  c¶ nguån vèn ODA mµ  Bé  Tµi   chÝnh   cho   c¸c   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   vay   ®Ó   c¸c   Ng©n  hµng th¬ng m¹i cho c¸c Nhµ m¸y ®êng vay l¹i) vµ nguån vèn  cho vay th¬ng m¹i.  1.2.3. Møc cÊp bï  lµ  kho¶n chªnh lÖch gi÷a l∙i suÊt   vay th¬ng m¹i víi l∙i suÊt cho vay hiÖn hµnh cña tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  1.2.4.   Thùc   hiÖn   cÊp   bï   chªnh   lÖch   l∙i   suÊt:   Ng©n   s¸ch Nhµ níc cÊp bï kho¶n chªnh lÖch l∙i suÊt cho vay cho  c¸c tæ chøc tÝn dông kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  ®iÒu chØnh l∙i suÊt  ngµy 31/12/2003: ­ §èi  víi Quü  Hç  trî   ph¸t triÓn:   viÖc cÊp  bï  chªnh  lÖch   l∙i   suÊt   thùc   hiÖn   theo   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  43/2000/TT­BTC ngµy 23/5/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  cÊp bï chªnh lÖch l∙i suÊt cho vay tÝn dông ®Çu t  cña Nhµ  níc.  ­ §èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i: viÖc cÊp bï chªnh lÖch  l∙i suÊt, thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 53/2000/ TT­BTC   ngµy   6/6/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   cÊp   bï  chªnh   lÖch   l∙i   suÊt   do   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   cho   vay   tÝn  dông   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   vµ   Th«ng   t  sè  02/2001/TT­BTC   ngµy   5/1/2001   cña   Bé   Tµi   chÝnh   bæ   sung,  söa   ®æi   Th«ng   t  sè   53/2000/TT­BTC   ngµy   6/6/2000   cña   Bé  Tµi chÝnh nªu trªn.  2.   Xo¸   nî   l∙i   tiÒn   vay,   phÝ   b¶o   l∙nh,   phÝ   t¸i   b¶o  l∙nh: 2.1. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh, kinh doanh thua lç ®îc xo¸ nî l∙i tiÒn vay ®èi 
 6. 6 víi c¸c kho¶n vay trong níc bao gåm: vay b»ng néi tÖ, vay  b»ng ngo¹i tÖ  vµ  c¸c kho¶n nî  phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o  l∙nh  ®èi víi c¸c kho¶n vay níc ngoµi (b»ng ngo¹i tÖ, vay  nhËp khÈu thiÕt bÞ tr¶ chËm) do c¸c tæ chøc trong níc b¶o  l∙nh mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng cßn nî c¸c tæ chøc cho  vay, b¶o l∙nh vay tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31/12/2003. Tæ chøc trong níc cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng  vay vèn vµ  b¶o l∙nh vay lµ  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, Quü  Hç trî ph¸t triÓn, Quü tÝch luü Bé Tµi chÝnh.   2.2.   Hå  s¬  xö  lý  xãa nî  l∙i vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ   t¸i b¶o l∙nh:  C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   04/3/2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, cho phÐp xo¸ nî  l∙i vay, phÝ  b¶o  l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®­ êng; C¸c tæ chøc cho vay trong níc vµ  doanh nghiÖp tiÕn  hµnh   lËp   biªn   b¶n   ®èi   chiÕu   x¸c   nhËn   c¸c   kho¶n   nî   l∙i  vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh mµ  doanh nghiÖp s¶n  xuÊt  ®êng cßn nî  c¸c tæ chøc trong níc cho vay  ®Õn thêi  ®iÓm 31/12/2003. Doanh nghiÖp thuéc  ®èi tîng  ®îc xãa nî  l∙i vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh lËp hå  s¬  göi Bé  Tµi chÝnh,  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam,  ®ång thêi göi Bé  N«ng nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Tæng   c«ng   ty   ®èi   víi   doanh  nghiÖp   thuéc   Tæng  c«ng   ty;   Uû  ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè  vµ  Së  Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè   ®èi víi doanh nghiÖp  thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Hå s¬ gåm: + V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  xo¸ nî  l∙i vay phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh cña doanh nghiÖp, nªu râ  sè  nî  l∙i vay cña  c¸c kho¶n vay trong níc (b»ng néi tÖ, ngo¹i tÖ), phÝ  b¶o   l∙nh,   phÝ   t¸i   b¶o   l∙nh   cña   kho¶n   vay   níc   ngoµi   (b»ng  ngo¹i  tÖ,  vay  nhËp  khÈu thiÕt  bÞ  tr¶ chËm),  sè   ®Ò  nghÞ  xo¸ nî, sè  lç  luü  kÕ   ®Õn ngµy 31/12/2003, trong  ®ã  lç  do  l∙i vay phÝ b¶o l∙nh, phÝ t¸i b¶o l∙nh. + Hîp ®ång vay, hîp ®ång b¶o l∙nh vay, giÊy nhËn nî.  +   Biªn   b¶n   ®èi   chiÕu   x¸c   nhËn   nî   l∙i   vay,   phÝ   b¶o  l∙nh,  phÝ  t¸i  b¶o  l∙nh   gi÷a   doanh  nghiÖp   s¶n   xuÊt   ® êng  víi tæ chøc trong níc cho vay, b¶o l∙nh vay.  +   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp   thêi   ®iÓm  31/12/2003. 2.3. Thùc hiÖn xö  lý, h¹ch to¸n xo¸ nî  l∙i vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh mµ  doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ® êng  cßn   nî   c¸c   tæ   chøc   trong   níc   cho   vay   ®Õn   thêi   ®iÓm  31/12/2003:  Sau   khi   tiÕp   nhËn   hå   s¬   cña   doanh   nghiÖp,   Bé   Tµi   chÝnh xem xÐt kiÓm tra hå  s¬, x¸c  ®Þnh sè  l∙i vay, phÝ 
 7. 7 b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh xo¸ nî  cho doanh nghiÖp thuéc  Trung  ¬ng   qu¶n   lý.   Së   Tµi   chÝnh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung  ¬ng xem xÐt kiÓm tra hå  s¬, x¸c  ®Þnh sè  l∙i  vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o l∙nh  ®îc xo¸ nî  cña doanh  nghiÖp thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n lý  vµ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho doanh nghiÖp vµ tæ chøc cho vay. Th«ng b¸o xo¸ nî cña  Së Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng cho c¸c  doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý ®ång thêi göi Bé Tµi  chÝnh ®Ó theo dâi qu¶n lý. C¨n   cø   v¨n   b¶n   th«ng   b¸o   xo¸   nî   l∙i   vay,   phÝ   b¶o  l∙nh, phÝ t¸i b¶o l∙nh cña c¬ quan tµi chÝnh:  ­ C¸c tæ chøc tÝn dông h¹ch to¸n gi¶m thu nhËp b»ng  ®óng   sè   ®∙   xo¸   nî   l∙i   vay,   phÝ   b¶o   l∙nh,   phÝ   t¸i   b¶o   l∙nh. Trêng hîp kho¶n l∙i vay, phÝ  b¶o l∙nh, phÝ  t¸i b¶o  l∙nh  ®∙ h¹ch to¸n gi¶m thu nhËp th×  tiÕn hµnh xuÊt to¸n  khái tµi kho¶n ngo¹i b¶ng.  ­ Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¶m nî  ph¶i thu  vÒ  l∙i vay, phÝ  b¶o l∙nh cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng  do Quü tÝch luü Bé Tµi chÝnh trùc tiÕp b¶o l∙nh cho vay.  ­ Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng c¨n cø v¨n b¶n th«ng b¸o  xo¸   nî   l∙i   vay,   phÝ   b¶o   l∙nh,   phÝ   t¸i   b¶o   l∙nh   cña   c¬  quan tµi chÝnh h¹ch to¸n gi¶m nî ph¶i tr¶ ®Ó gi¶m lç t¬ng  øng víi sè l∙i vay phÝ b¶o l∙nh, phÝ t¸i b¶o l∙nh ® îc xo¸  nî.   3. Xo¸ nî kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc:  ­ C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng nép thuÕ  GTGT theo  ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh   doanh dÉn  ®Õn bÞ  lç,  ®îc xo¸ nî  kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ  níc vÒ  thuÕ  GTGT ph¸t sinh tõ  n¨m 2001­2003  ®èi víi s¶n  phÈm  ®êng vµ  s¶n phÈm cã  sö  dông phô  phÈm, phÕ  liÖu thu  håi tõ  s¶n xuÊt  ®êng. Sè  tiÒn  ®îc xo¸ nî  t¬ng øng víi sè  cßn nî ng©n s¸ch Nhµ níc ®Õn ngµy 31/12/2003.  ­ Thñ tôc, tr×nh tù vµ hå s¬ xo¸ nî ng©n s¸ch theo h­ íng dÉn t¹i ®iÓm 1 phÇn A cña Th«ng t nµy.   4. CÊp bï chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ :  4.1. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng vay ngo¹i tÖ  cña  c¸c tæ chøc tÝn dông trong níc vµ  vay ngo¹i tÖ  níc ngoµi  (kÓ   c¶   vay   nhËp   khÈu   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   ®êng   theo   h×nh  thøc   chËm   tr¶)   ®Ó   ®Çu   t  x©y   dùng   nhµ   m¸y   ®êng   vµ   vïng  nguyªn  liÖu theo dù  ¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt  theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  n íc vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng,  ph¸t  sinh chªnh  lÖch  tû  gi¸  ngo¹i  tÖ  dÉn  ®Õn  lç, ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp bï toµn bé kho¶n chªnh lÖch  tû gi¸ ph¸t sinh nhng cha ®îc xö lý ®Õn ngµy 31/12/2003. 
 8. 8 4.2.  X¸c  ®Þnh møc chªnh lÖch tû  gi¸ ngo¹i tÖ  cÊp bï  lµ:  Chªnh   lÖch   tû   gi¸   ph¸t   sinh   t¨ng   cña   ngo¹i   tÖ   vay  nhËp   khÈu   thiÕt   bÞ   (kÓ   c¶   vay   nhËp   khÈu   thiÕt   bÞ   tr¶  chËm) vµ  ngo¹i tÖ  do doanh nghiÖp tù  mua  ®Ó  tr¶ nî  bao  gåm c¶ ngo¹i tÖ tr¶ nî gèc vµ l∙i, theo tû gi¸ thùc tÕ do  Ng©n hµng cho vay c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm nhËp thiÕt bÞ  so  víi thêi  ®iÓm tr¶ nî  theo hîp  ®ång vay nî   ®∙ ký  kÕt víi  níc   ngoµi   hoÆc   víi   tæ   chøc   tÝn   dông,   tæ   chøc   b¶o   l∙nh  vay.   4.3.  Hå s¬ xö lý cÊp bï chªnh lÖch tû gi¸:  Doanh nghiÖp thuéc  ®èi tîng  ®îc cÊp bï  chªnh lÖch tû  gi¸ ngo¹i tÖ  lËp hå  s¬  göi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n, Tæng c«ng ty  ®èi víi doanh nghiÖp thuéc Tæng  c«ng ty; Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  vµ  Së  Tµi chÝnh  tØnh, thµnh phè ®èi víi doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n  lý. Hå s¬ gåm:    + V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cÊp bï  chªnh lÖch tû  gi¸ cña doanh  nghiÖp, nªu râ  sè  ngo¹i tÖ  do c¸c tæ chøc b¶o l∙nh vay  tr¶   thay   doanh   nghiÖp,   sè   ngo¹i   tÖ   do   doanh   nghiÖp   tù  tr¶, sè  lç  luü  kÕ   ®Õn 31/12/2003 trong  ®ã  lç  do tû  gi¸,  sè chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ ®Ò nghÞ cÊp bï . + QuyÕt  ®Þnh  ®Çu t  dù  ¸n vµ  v¨n b¶n chÊp thuËn nhËp  khÈu thiÕt bÞ cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn.  + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y  ®êng; vïng nguyªn liÖu cña cÊp cã thÈm quyÒn. + C¸c hîp  ®ång vay cã  liªn quan  ®Õn nhËp khÈu thiÕt  bÞ, giÊy nhËn nî, b¶o l∙nh vay.   + B¶ng kª chªnh lÖch tû  gi¸ sau khi  ®îc  ®èi chiÕu vµ  x¸c   nhËn   gi÷a   c¸c   Ng©n   hµng   cho   vay   trong   níc   ®èi   víi  kho¶n  vay  ngo¹i  tÖ  trong níc hoÆc cña tæ chøc nhËn b¶o  l∙nh vay víi doanh nghiÖp.  +   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp   thêi   ®iÓm  31/12/2003. 4.4. Tr×nh tù vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt: C¸c c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ cña doanh nghiÖp cã tr¸ch   nhiÖm kiÓm tra hå s¬, x¸c ®Þnh sè liÖu chªnh lÖch tû gi¸,  cã  c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  cô  thÓ  viÖc xö  lý  cÊp bï  chªnh lÖch  tû  gi¸ cña doanh nghiÖp vµ  göi toµn bé  hå  s¬  vÒ  Bé  Tµi  chÝnh (Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp)  ®Ó  thÈm  ®Þnh tr×nh Bé  Tµi chÝnh cÊp bï chªnh lÖch tû gi¸ cho doanh nghiÖp.  5.  Cho vay  thanh  to¸n khèi  lîng x©y  dùng  c¬  b¶n  ®∙  hoµn thµnh:
 9. 9 5.1.  §èi  víi khèi  lîng  x©y dùng  c¬  b¶n  thuéc  dù  ¸n  ®Çu t  Nhµ  m¸y  ®êng  ®∙ hoµn thµnh  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt quyÕt to¸n dù  ¸n  ®Çu t theo  ®óng qui  ®Þnh hiÖn  hµnh cña Nhµ  níc, nhng cha  ®îc vay vèn  ®Ó  thanh to¸n cho  c¸c nhµ thÇu th×: ­ Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn tiÕp tôc cho vay  ®èi víi c¸c  dù  ¸n Nhµ  m¸y  ®êng tríc  ®©y  ®∙ vay vèn  ®Çu t  tõ  Quü  Hç  trî ph¸t triÓn ®Ó thanh to¸n cho c¸c Nhµ thÇu.  ­ Ng©n hµng th¬ng m¹i tiÕp tôc cho vay ®èi víi c¸c dù  ¸n Nhµ  m¸y  ®êng tríc  ®©y  ®∙ vay vèn  ®Çu t  tõ  Ng©n hµng  th¬ng m¹i ®Ó thanh to¸n cho c¸c Nhµ thÇu.  ­ L∙i suÊt vµ thêi h¹n cho vay vèn thùc hiÖn theo qui  ®Þnh t¹i ®iÓm 1 phÇn B cña Th«ng t nµy. 5.2.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   tiÕp   tôc   cho   vay   ®èi   víi   doanh   nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y ®êng:     ­ QuyÕt to¸n dù  ¸n  ®Çu t  dù  ¸n Nhµ  m¸y  ®êng  ®∙  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt theo  ®óng qui  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. ­ V¨n b¶n x¸c  ®Þnh h¹ng môc dù  ¸n vµ  gi¸ trÞ  khèi l ­ îng  ®∙ hoµn thµnh cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng  th«n (®èi víi dù  ¸n  ®Çu t  Nhµ  m¸y  ®êng thuéc Tæng c«ng  ty), cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng (®èi víi  ®èi víi dù  ¸n  ®Çu t  Nhµ  m¸y  ®êng thuéc  ®Þa  ph¬ng qu¶n lý), n»m trong quyÕt  to¸n dù  ¸n  ®Çu t   ®∙  ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh,   nhng cha ®îc vay vèn ®Ó thanh to¸n cho c¸c nhµ thÇu. ­ Hå s¬ x¸c ®Þnh khèi lîng hoµn thµnh thanh to¸n theo  qui  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y  dùng.    C­ Xö lý tµi chÝnh vµ gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi  n g ê i   l a o   ® é n g   c ¸ c   d o a n h   n g h i Ö p   t h u é c   n h ã m   3   p h ô   l ô c   k Ì m  theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg ngµy 04/3/2004  cña Thñ tíng ChÝnh phñ: 1. §èi víi Nhµ m¸y ph¶i di chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm míi:  1.1.  §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ  n íc s¶n xuÊt  ®êng  ph¶i di chuyÓn  ®Õn  ®Þa  ®iÓm míi, viÖc di chuyÓn  ®¶m b¶o  nguyªn t¾c kh«ng h×nh thµnh doanh nghiÖp míi. Dù  ¸n  ®Çu  t di chuyÓn nhµ m¸y ph¶i trªn c¬ së ph¬ng ¸n tµi chÝnh c¬  cÊu l¹i víi c¸c biÖn ph¸p hç trî xö lý tµi chÝnh theo qui   ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ, sau khi di chuyÓn cã hiÖu qu¶.    
 10. 10 1.2. C¨n cø nguyªn t¾c nªu trªn doanh nghiÖp lËp dù  ¸n  ®Çu t  di chuyÓn b¸o c¸o Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.   2. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®êng bÞ thua lç ph¶i  dõng s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö  lý  tµi chÝnh vµ  chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng nh sau: 2.1. §èi víi doanh nghiÖp sau khi dõng s¶n xuÊt ® êng,  kh«ng cã  kh¶ n¨ng duy tr×  ho¹t  ®éng kinh doanh hoÆc viÖc  duy tr×  doanh nghiÖp lµ  kh«ng cÇn thiÕt theo qui ho¹ch,   s¾p xÕp, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp cña c¸c Bé  ngµnh,  ®Þa  ph¬ng, Tæng c«ng ty th×  thùc hiÖn gi¶i thÓ  doanh nghiÖp.  Tr×nh   tù,   thñ   tôc,   xö   lý   tµi   chÝnh   khi   gi¶i   thÓ   doanh  nghiÖp theo qui  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  66/2002/TT­BTC ngµy  6/8/2002 cña Bé Tµi chÝnh.     2.2. §èi víi doanh nghiÖp sau khi dõng s¶n xuÊt  ®êng  vÉn cßn duy tr× c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®îc Bé qu¶n  lý   ngµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  cho  phÐp   chuyÓn   ®æi,   bæ  sung   ngµnh   nghÒ  kinh   doanh  vµ   thùc  hiÖn   chuyÓn   ®æi  së   h÷u   doanh   nghiÖp  theo   ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp ®∙ ®îc Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª duyÖt,  thùc hiÖn biÖn  ph¸p  xö  lý  nh  sau:  2.2.1. VÒ xö lý tµi chÝnh:  ­ Thùc hiÖn thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n theo qui chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh  ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ  níc  hoÆc th«ng qua C«ng ty mua b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña   doanh nghiÖp ®Ó thu håi vèn cho Nhµ níc.  ­ VÒ  nî  vay  ®Çu t  s¶n xuÊt  ®êng: C¸c kho¶n vay ng©n  hµng   ®Ó   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   ®êng   cña   doanh   nghiÖp   cßn   tån  ®äng, doanh nghiÖp lËp hå s¬ vµ thùc hiÖn xö lý theo híng  dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   74/2002/TT­BTC   ngµy   9/9/2002   cña   Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn viÖc  ®¸nh  gi¸  l¹i  kho¶n  nî  tån  ®äng  kh«ng cã  tµi s¶n  ®¶m b¶o cña Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc  theo QuyÕt  ®Þnh sè  149/2001/Q§­TTg ngµy 5/10/2001 Thñ  t­ íng ChÝnh phñ. ­ Doanh nghiÖp dõng s¶n xuÊt ®êng vÉn cßn duy tr× c¸c  ho¹t  ®éng kinh doanh kh¸c vµ  thùc hiÖn chuyÓn  ®æi së  h÷u  doanh nghiÖp ®îc lo¹i trõ gi¸ trÞ tµi s¶n thanh lý, kho¶n   nî  vay  ®Çu t s¶n xuÊt  ®êng cßn tån  ®äng nªu trªn khi x¸c   ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn ®æi së h÷u.   ­   VÒ   xö   lý   lç,   nî   ph¶i   thu   khã   ®ßi   ph¸t   sinh   tríc  thêi ®iÓm dõng s¶n xuÊt: Khi   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Ó   chuyÓn   ®æi   së  h÷u,   c¸c   kho¶n   lç,   nî   ph¶i   thu   khã   ®ßi   ph¸t   sinh   tríc  thêi  ®iÓm dõng s¶n xuÊt  ®êng qu¸ lín, sau khi  ®∙  ®îc xö  lý  theo qui  ®Þnh tµi chÝnh hiÖn hµnh vÒ  chuyÓn  ®æi doanh 
 11. 11 nghiÖp mµ  gi¸ trÞ  vèn Nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp kh«ng  ®ñ  ®Ó  thùc hiÖn ph¬ng ¸n chuyÓn  ®æi së  h÷u  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn   phª   duyÖt.   C¨n   cø   hå   s¬   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp vµ ph¬ng ¸n chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp ®îc cÊp  cã  thÈm quyÒn phª duyÖt, tuú  theo tõng trêng hîp cô  thÓ  ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp xÐt thÊy cã  thÓ  chuyÓn  ®æi së  h÷u  ®îc, th×  Bé  Tµi chÝnh cÊp ph¸t tõ  nguån chi phÝ  c¶i  c¸ch doanh nghiÖp  ®Ó  bï   ®¾p lç, nî  ph¶i thu khã   ®ßi cho  doanh nghiÖp, sè  tiÒn bï   ®¾p  ®îc h¹ch to¸n thuéc gi¸ trÞ  vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. 2.2.2.  Xö  lý  chÝnh s¸ch cho ngêi lao  ®éng cña doanh  nghiÖp do ph¶i dõng s¶n xuÊt ®êng:  ­   Sau   khi   dõng   s¶n   xuÊt   ®êng,   trong   thêi   gian   thùc  hiÖn c¬  cÊu l¹i tµi chÝnh vµ  lËp ph¬ng ¸n chuyÓn  ®æi së  h÷u doanh nghiÖp,  ®èi víi ngêi lao  ®éng d«i d  cña doanh  nghiÖp do ph¶i dõng s¶n xuÊt  ®êng  ®îc ¸p dông c¬  chÕ  hç  trî   ®èi víi lao  ®éng d«i d theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­ CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ. Sè  lao  ®éng  ®∙  ® îc gi¶i  quyÕt chÕ   ®é  lao  ®éng d«i d  do ph¶i dõng s¶n xuÊt  ®êng  nªu trªn sÏ  kh«ng  ®îc tÝnh trong danh s¸ch lao  ®éng cña  doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp x©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp  l¹i lao  ®éng  ®Ó  thùc hiÖn chuyÓn  ®æi së  h÷u vµ  kh«ng  ®îc  tham gia hëng quyÒn lîi nh  mua cæ phÇn  u  ®∙i, cæ phÇn  u  ®∙i tr¶ chËm  ®èi víi ngêi nghÌo,  khi  thùc  hiÖn cæ phÇn  ho¸ doanh nghiÖp.   ­ Hå  s¬, thñ  tôc, tr×nh tù  xö  lý  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  lao  ®éng d«i d  theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11/  4/ 2002 cña ChÝnh phñ  cho ngêi lao  ®éng trong c¸c doanh  nghiÖp do dõng s¶n xuÊt ®êng, thùc hiÖn theo v¨n b¶n híng  dÉn hiÖn hµnh cña Nhµ níc.  
 12. 12 D­ Hç trî ®Çu t ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu:  C¸c  doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt  ®êng cã   dù  ¸n  ®Çu  t  ph¸t  triÓn vïng nguyªn liÖu  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt,  hoÆc hå  s¬, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù  ¸n ph¸t triÓn  vïng nguyªn liÖu ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ®Ò nghÞ, thùc hiÖn   c¸c biÖn ph¸p  hç trî nh sau: 1. Dù  ¸n  ®Çu t ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu cña doanh  nghiÖp  ®îc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn cho vay th×  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm  ®Þnh dù  ¸n  ®Çu t , ph¬ng  ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî  vèn vay vµ  quyÕt  ®Þnh cho  vay trong ph¹m vi tæng møc vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn  ®îc ChÝnh phñ  giao hµng n¨m. Truêng hîp doanh nghiÖp s¶n   xuÊt   ®êng   vay   vèn   cña   c¸c   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   ®Ó   thùc  hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu  ®îc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  theo qui  ®Þnh  hiÖn hµnh. 2. Ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî nhËp khÈu vµ nh©n gièng  míi, x©y dùng  hå  chøa  níc, c«ng tr×nh  thuû  lîi  ®Çu mèi  (kªnh   cÊp   1   vµ   cÊp   2)   vµ   giao   th«ng   trong   vïng   nguyªn  liÖu.  3. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç trî ®Çu t h¹ tÇng ngoµi Nhµ  m¸y vµ ngoµi vïng nguyªn liÖu. C¸c ®Þa ph¬ng cÇn huy ®éng  ®ãng nguån gãp cña ngêi d©n trong vïng dù  ¸n  ®Ó  tham gia  ®Çu t ph¸t triÓn vïng mÝa. 4.   C¨n   cø   nhu   cÇu   chi   ®Çu   t  dù   ¸n   ph¸t   triÓn   vïng  nguyªn liÖu, doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng b¸o c¸o Bé  N«ng  nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè ®Ó bè trÝ c©n ®èi nguån vèn vµ x¸c ®Þnh sè tiÒn   hç  trî  cho dù  ¸n theo néi dung qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 vµ  3  phÇn D nªu trªn, tæng hîp trong dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc  hµng n¨m  lµm c¨n cø thùc hiÖn.   MôC III­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1. C¨n cø híng dÉn xö  lý  vÊn  ®Ò  tµi chÝnh thùc hiÖn  chuyÓn   ®æi së  h÷u   ®èi  víi  doanh  nghiÖp  Nhµ  níc vµ  biÖn  ph¸p xö  lý  tµi chÝnh cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng theo  híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng  thuéc nhãm 2 phô  lôc kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­ TTg ngµy 04/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, thùc hiÖn kiÓm  kª   toµn   bé   tµi   s¶n   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   cña  doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp chuyÓn ®æi vµ  lùa   chän   h×nh  thøc   chuyÓn   ®æi:   cæ  phÇn   ho¸,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh   nghiÖp,   x©y   dùng   ph¬ng   ¸n 
 13. 13 chuyÓn   ®æi   doanh   nghiÖp   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt.  2. Sau khi ph¬ng ¸n chuyÓn  ®æi doanh nghiÖp s¶n xuÊt  ®êng thuéc nhãm 2 phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/ Q§­TTg ngµy 04/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®îc cÊp cã  thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   vµ   c¨n   cø   kÕt   qu¶   kiÓm   to¸n   thùc  tr¹ng t×nh h×nh  ®Çu t  vµ  tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cña  KiÓm to¸n Nhµ  níc theo QuyÕt  ®Þnh sè  49/2004/Q§­TTg ngµy  30/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬   quan cã  liªn quan thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç  trî, xö  tµi  chÝnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   04/3/2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy cho  doanh nghiÖp.  3.   C¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   nhãm   2   vµ   3   phô   lôc   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 4/3/2004  cña Thñ  tíng   ChÝnh   phñ   chØ   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   xö   lý   tµi  chÝnh khi cã  b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n thùc tr¹ng  ®Çu t  vµ   tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp   cña   KiÓm   to¸n   Nhµ   n íc   theo  QuyÕt  ®Þnh sè  49/2004/Q§­TTg ngµy 30/3/2004 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ.  4. ViÖc xö lý lç ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®­ êng trong qu¸ tr×nh chuyÓn  ®æi së  h÷u, qui  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®   môc   2   §iÒu   3   QuyÕt   ®Þnh   sè   28/2004/Q§­TTg   ngµy   04/3/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  Tµi chÝnh cã  Th«ng  híng dÉn riªng ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn.     5. Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng chØ  ®¹o c¸c Nhµ  m¸y  ®êng phèi hîp víi c¸c tæ  chøc cho vay, b¶o l∙nh vay triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi  dung nªu trªn.  6.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   c¸c   Tæng   c«ng   ty   Nhµ   níc   cã  tr¸ch  nhiÖm   phèi   hîp,  tham   gia,   híng  dÉn,   kiÓm   tra   c¸c  doanh nghiÖp thµnh viªn trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc  hiÖn xö  lý  tµi chÝnh vµ  tæ chøc l¹i s¶n xuÊt chuyÓn  ®æi  së  h÷u theo QuyÕt   ®Þnh sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 04/3/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.  7. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  v ­ íng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, doanh nghiÖp ph¶n ¸nh  kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản