Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
66
lượt xem
11
download

Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1998 híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu, ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 13/CT ngµy 11/01/1991 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng vÒ thu phÝ qua cÇu ®êng bé; C«ng v¨n sè 3170/KTN ngµy 25/6/1997 cña ChÝnh phñ vÒ vay vèn ®Çu t söa ch÷a ®êng bé vµ thu phÝ hoµn vèn vay; C«ng v¨n sè 3328/KTN ngµy 3/7/1997 cña ChÝnh phñ vÒ thu phÝ trªn mét sè quèc lé; §Ó t¨ng cêng vµ thèng nhÊt qu¶n lý thu phÝ cÇu, ®êng vµ sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu, ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý nh sau: PhÇn thø nhÊt Quy ®Þnh chung 1. PhÝ cÇu, ®êng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ kho¶n thu ®Ó bï ®¾p chi phÝ cña ng©n s¸ch Nhµ níc ®Çu t, x©y dùng, mua s¾m, söa ch÷a vµ qu¶n lý cÇu, ®êng, b¶o ®¶m phôc vô ho¹t ®éng vËn t¶i, giao th«ng x· héi. 2. CÇu, ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý lµ nh÷ng cÇu, ®êng ®îc x©y dùng mua s¾m b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc vµ vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch (gäi chung lµ vèn ng©n s¸ch Nhµ níc), bao gåm: a. CÇu, ®êng x©y dùng b»ng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, kÓ c¶ cÇu ®êng ®îc tiÕp qu¶n tõ chÕ ®é cò ®Ó l¹i; b. CÇu, ®êng x©y dùng b»ng vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nhµ níc nh: c¸c kho¶n thu phÝ qua cÇu, ®êng ®¬n vÞ ®· gi÷ l¹i; c¸c kho¶n lîi nhuËn, khÊu hao c¬ b¶n v.v... ph¶i nép ng©n s¸ch, nhng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp gi÷ l¹i; c¸c nguån vèn viÖn trî nh©n d©n (kÓ c¶ quµ tÆng), viÖn trî ChÝnh phñ cña c¸c níc vµ tæ chøc quèc tÕ. c. CÇu, ®êng ®îc thanh to¸n theo h×nh thøc ®æi ®Êt lÊy c«ng tr×nh; cÇu ®êng x©y dùng theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao (BT); d. CÇu, ®êng ®îc x©y dùng b»ng vèn huy ®éng hoÆc do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù nguyÖn ®ãng gãp kh«ng hoµn l¹i (trõ viÖc gãp vèn liªn doanh ®Ó kinh doanh) vµ c¸c nguån vèn kh¸c cña Nhµ níc; ®. CÇu, ®êng ®îc x©y dùng b»ng vèn vay cña ChÝnh phñ, c¬ quan Nhµ níc, kÓ c¶ vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc chØ ®Þnh vay vµ b¶o l·nh tr¶ nî vay; e. CÇu, ®êng x©y dùng theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT), ®· kÕt thóc thêi kú kinh doanh vµ ®· chuyÓn
 2. 2 giao sang cho Nhµ níc qu¶n lý (trõ nh÷ng cÇu, ®êng ®ang trong thêi kú kinh doanh theo hîp ®ång); g. §êng ®îc n©ng cÊp b»ng vèn vay cña c¸c doanh nghiÖp ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp vay ®Ó söa ch÷a ®êng bé vµ tu phÝ hoµn vèn vay theo C«ng v¨n 3170/KTN ngµy 25/6/1997 cña ChÝnh phñ; h. CÇu, ®êng x©y dùng theo h×nh thøc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp mét phÇn vèn, phÇn vèn cßn l¹i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp chñ dù ¸n vay vµ tæ chøc thu phÝ ®Ó tr¶ nî vèn vay. C¸c cÇu, ®êng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy kh«ng bao gåm cÇu, ®êng do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh tù ®Çu t x©y dùng vµ thu phÝ ®Ó bï ®¾p chi phÝ kinh doanh, nép thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ cÇu, ®êng ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT) ®ang trong giai ®o¹n kinh doanh (cha chuyÓn giao). 3. C¸c cÇu, ®êng nªu t¹i ®iÓm 2 phÇn nµy ®îc ChÝnh phñ cho phÐp thu phÝ vµ ®îc c¬ quan sau ®©y quy ®Þnh møc thu th× míi ®îc ¸p dông thu phÝ: a. §èi víi cÇu, ®êng Trung ¬ng qu¶n lý ph¶i do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh møc thu, sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Giao th«ng vËn t¶i hoÆc Bé chuyªn ngµnh liªn quan; b. §èi víi cÇu, ®êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý (tØnh, huyÖn, x·) ph¶i do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh møc thu, sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. Mäi cÇu, ®êng thu phÝ tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn t¹i ®iÓm nµy th× ph¶i nép toµn bé sè tiÒn phÝ cÇu, ®êng ®· thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc (®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch Trung ¬ng). 4. Mäi kho¶n tiÒn thu phÝ cÇu, ®êng ph¶i qu¶n lý qua ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. 5. Mäi chi phÝ cho ho¹t ®éng cña cÇu ®êng ph¶i lËp dù to¸n, ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, cã chøng tõ hîp lÖ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 6. C¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ cÇu, ®êng ph¶i ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999 TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ quy ®Þnh h¹ch to¸n ®Æc thï cña ngµnh sau khi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh; sö dông chøng tõ thu do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. PhÇn thø hai Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ I. Ph¹m vi ¸p dông: 1. §èi tîng ph¶i chÞu phÝ cÇu, ®êng:
 3. 3 TÊt c¶ c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé, kÓ c¶ m¸y kÐo, m¸y xóc, m¸y ñi, cÇn cÈu vµ c¸c m¸y c¬ giíi kh¸c, kÓ c¶ ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé thuéc lùc l- îng quèc phßng, an ninh thùc tÕ ®i qua cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ th× ®Òu ph¶i chÞu phÝ cÇu, ®êng t¬ng øng. 2. §èi tîng ph¶i nép phÝ cÇu, ®êng: Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi sö dông ph- ¬ng tiÖn giao th«ng thuéc ®èi tîng ph¶i chÞu phÝ cÇu ®êng, thùc tÕ sö dông cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ th× ph¶i nép phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; trõ ®èi tîng kh«ng ph¶i nép nªu t¹i ®iÓm 3 díi ®©y. 3. Kh«ng thu phÝ cÇu, ®êng ®èi víi nh÷ng ®èi tîng sau ®©y: a. Xe chuyªn dïng cøu th¬ng; trong trêng hîp c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi kh¸c ®ang chë ngêi bÞ tai n¹n giao th«ng ®i cÊp cøu th× còng kh«ng ph¶i nép phÝ; b. Xe ®¸m tang, bao gåm c¶ xe tang vµ xe chë ngêi ®i theo xe tang; c. Xe ®ang chë kh¸ch cña Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ vµ tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, cã xe c«ng an hé tèng; d. Xe cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ thêng tró t¹i ViÖt Nam ®îc hëng quyÒn u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao. Trêng hîp nµy, ngêi sö dông xe ph¶i xuÊt tr×nh chøng minh th ngo¹i giao hoÆc chøng minh th c«ng vô do Bé Ngo¹i giao níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp. e. Xe chuyªn dïng cho th¬ng binh, ngêi tµn tËt do chÝnh th¬ng binh hoÆc ngêi tµn tËt sö dông; g. C¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®ang lµm nhiÖm vô ®ét xuÊt, khÈn cÊp theo lÖnh huy ®éng cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn, nh: xe hé ®ª, xe phßng chèng lôt b·o, chèng dÞch bÖnh; h. Xe cña lùc lîng an ninh ®ang sö dông ®uæi b¾t kÎ gian; n. Xe chuyªn dïng vµo môc ®Ých an ninh, quèc phßng (xe t¨ng, xe bäc thÐp, xe xÝch, xe cøu ho¶ vµ c¸c xe chuyªn dïng kh¸c); i. Xe c¬ giíi ®ang thùc hiÖn nhiÖm vô tuyªn truyÒn cæ ®éng c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc theo lÖnh ®iÒu ®éng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; k. Xe Nhµ b¸o sö dông (kh«ng kÓ trêng hîp Nhµ b¸o lµ hµnh kh¸ch hoÆc kh¸ch mêi trªn ph¬ng tiÖn «t« do tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c sö dông). Nh÷ng ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng thu phÝ nªu t¹i ®iÓm nµy ph¶i xuÊt tr×nh víi c¬ quan thu chøng nhËn (QuyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng, thÎ, chøng minh th ngo¹i giao...) thuéc ®èi tîng kh«ng ph¶i nép phÝ. 4. C«ng chøc, viªn chøc, ngêi lao ®éng, häc sinh, sinh viªn sö dông xe g¾n m¸y 2 b¸nh thêng xuyªn ph¶i qua l¹i cÇu, ®êng th× ®îc gi¶m phÝ b»ng viÖc ®îc mua vÐ th¸ng. Trêng hîp nµy, ®èi tîng mua vÐ th¸ng ph¶i cã giÊy chøng nhËn cña n¬i lµm viÖc hoÆc trêng häc vÒ viÖc thêng xuyªn ph¶i qua l¹i cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ, trùc tiÕp ®Õn n¬i tæ chøc b¸n vÐ (do c¬ quan thu quy ®Þnh) ®Ó mua vÐ.
 4. 4 II. Møc thu phÝ cÇu, ®êng: 1. Møc thu phÝ tèi ®a ®èi víi cÇu, ®êng theo BiÓu phô lôc ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. C¨n cø møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh møc thu (nªu t¹i ®iÓm 3, PhÇn thø nhÊt, Th«ng t nµy) thùc hiÖn quy ®Þnh møc thu phÝ cô thÓ ®èi víi tõng cÇu, ®êng phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng cÇu, ®êng theo møc thu khèng chÕ tèi ®a quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Khi gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng (t¨ng hoÆc gi¶m) tõ 20% trë lªn th× c¬ quan quy ®Þnh møc thu ph¶i xem xÐt vµ trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ. 2. PhÝ cÇu, ®êng thu b»ng ®ång ViÖt Nam theo møc thu quy ®Þnh ®îc ghi trªn vÐ (thay biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ) do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. III. Tæ chøc thu phÝ cÇu ®êng: 1. C¬ quan ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý cÇu, ®êng nµo th× ®ång thêi cã nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ cÇu, ®êng ®ã (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu phÝ). C¬ quan thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a. Tæ chøc thu phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy: - Th«ng b¸o c«ng khai (kÓ c¶ niªm yÕt t¹i n¬i thu phÝ) vÒ møc thu, ®èi tîng ph¶i nép, ®èi tîng kh«ng ph¶i nép phÝ, ®èi tîng ®îc sö dông vÐ th¸ng vµ thñ tôc mua vÐ th¸ng. - Tæ chøc c¸c ®iÓm thu phÝ (b¸n vÐ thay cho biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ) cè ®Þnh vµ lu ®éng b¶o ®¶m thuËn tiÖn, phôc vô kÞp thêi nhu cÇu cña ngêi nép phÝ vµ ngêi sö dông cÇu, ®êng. VÐ ph¶i in s½n møc thu cô thÓ cho tõng cÇu, ®êng. C¬ quan thu phÝ ph¶i tæ chøc c¸n bé cã n¨ng lùc, phÈm chÊt tèt vµ cã thÈm quyÒn ®Ó kiÓm tra, x¸c ®Þnh ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép, ®èi tîng ®îc mua vÐ th¸ng, ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi trêng hîp, nh»m tr¸nh phiÒn hµ vµ tiªu cùc. C¸c hå s¬ gi¶i quyÕt kh«ng thu hoÆc ®îc mua vÐ th¸ng ph¶i lu gi÷ tèi thiÓu 5 n¨m ®Ó theo dâi c¸c lÇn gi¶i quyÕt tiÕp theo vµ phôc vô kiÓm tra, thanh tra cña c¬ quan Nhµ níc. Trêng hîp ®èi tîng kh«ng cã biÕn ®éng vÒ c¸c chØ tiªu quy ®Þnh thuéc diÖn kh«ng thu hoÆc gi¶m thu th× hå s¬ gi¶i quyÕt lÇn ®Çu sÏ lµ c¨n cø ®Ó gi¶i quyÕt cho c¸c lÇn tiÕp theo. C¸c lÇn kh«ng thu tiÕp theo, ®èi tîng chØ ph¶i xuÊt tr×nh giÊy giíi thiÖu hoÆc giÊy chøng nhËn cña c¬ quan n¬i m×nh c«ng t¸c, häc tËp cÊp. C¬ quan thu phÝ ®èi chiÕu giÊy chøng nhËn víi hå s¬ lu tr÷ ®Ó gi¶i quyÕt cô thÓ. §èi víi trêng hîp kh«ng ph¶i nép phÝ, ngêi sö dông ph¬ng tiÖn ®îc cÊp thÎ "miÔn phÝ". C¬ quan thu phÝ c¨n cø vµo lo¹i ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép phÝ, ®Ó gi¶i quyÕt thÎ "miÔn phÝ" cã gi¸ trÞ sö dông thêi h¹n 1 n¨m,
 5. 5 mét quý, mét th¸ng hoÆc chØ mét ®ît c«ng t¸c. C¸c thÎ "miÔn phÝ" cÇu, ®- êng do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh, ®Þnh kú ph¶i ®èi chiÕu sè thÎ cÊp ra víi sè hå s¬ cña tõng ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép phÝ vµ quyÕt to¸n nh quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ (vÐ). b. Tæ chøc viÖc kiÓm so¸t nhanh, gän, chÝnh x¸c, thuËn tiÖn b¶o ®¶m giao th«ng th«ng suèt. Ph¬ng tiÖn ®i qua cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ ®Òu ph¶i xuÊt tr×nh vÐ hoÆc thÎ "miÔn phÝ" (®èi víi nh÷ng ®èi tîng thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép phÝ). Riªng nh÷ng trêng hîp khÈn cÊp, nh: xe chë ngêi gÆp tai n¹n giao th«ng; xe ®¸m tang; xe ®ang thùc hiÖn ch÷a ch¸y; xe ®ang ®uæi b¾t kÎ gian; xe g¾n giÊy chøng nhËn hé ®ª, chèng b·o lôt, chèng dÞch bÖnh; xe kh¸ch cña Quèc héi, Nhµ níc, ChÝnh phñ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã xe cña C«ng an hé tèng th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã thÎ "miÔn phÝ" khi ®i qua cÇu, ®êng. Trêng hîp kiÓm so¸t, ph¸t hiÖn ®èi tîng kh«ng cã vÐ, vÐ kh«ng hîp lÖ hoÆc kh«ng cã thÎ miÔn phÝ, kh«ng thuéc diÖn khÈn cÊp th× ph¶i chuyÓn giao ngay cho n¬i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. TuyÖt ®èi kh«ng v× nh÷ng tr- êng hîp trèn nép phÝ, mµ g©y c¶n trë, ¸ch t¾c giao th«ng. Nghiªm cÊm ngêi kiÓm so¸t vÐ ®ång thêi lµ ngêi thu phÝ (b¸n vÐ), hoÆc nhËn tiÒn trùc tiÕp cña ngêi qua cÇu, ®êng mµ kh«ng cã vÐ, hoÆc th«ng ®ång víi ®èi tîng nép phÝ ®Ó trèn nép, biÓn thñ tiÒn phÝ, lµm thÊt tho¸t tiÒn phÝ. c. Thùc hiÖn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi nh÷ng ®èi tîng trèn, lËu phÝ thuéc thÈm quyÒn. d. Kª khai sè phÝ thu ®îc tõng th¸ng vµ nép tê khai cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý; kª khai ph¶i ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. e. Nép phÝ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo th«ng b¸o nép phÝ cña c¬ quan ThuÕ. Thêi h¹n nép phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña th¸ng ghi trong th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo. PhÝ nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. g. Thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý phÝ theo yªu cÇu cña c¬ quan ThuÕ. Thùc hiÖn quyÕt to¸n phÝ (sè thu, sè nép ng©n s¸ch, sè thùc gi÷ l¹i, sè ®· chi, sè cßn ph¶i nép...) hµng n¨m víi c¬ quan ThuÕ. Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m thùc hiÖn nép b¸o c¸o quyÕt to¸n phÝ cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè phÝ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ph¬ng tiÖn giao th«ng (kÓ c¶ ®èi tîng kh«ng ph¶i nép phÝ) cã nhu cÇu ®i qua cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ ®Òu ph¶i mua vÐ hoÆc ph¶i ®îc c¬ quan thu phÝ cÊp thÎ "miÔn phÝ" (®èi víi ®èi tîng kh«ng thu) vµ mçi lÇn ®i l¹i trªn cÇu, ®êng ®Òu ph¶i xuÊt tr×nh vÐ hoÆc thÎ miÔn phÝ cho ngêi kiÓm so¸t vÐ (trõ trêng hîp khÈn cÊp nh nªu t¹i tiÕt b, ®iÓm 1 môc nµy). VÐ ph¸t hµnh cho cÇu, ®êng nµo th× chØ ®îc sö dông t¹i cÇu, ®êng ®ã; vÐ th¸ng th× ph¸t hµnh th¸ng nµo chØ cã gi¸ trÞ sö dông trong th¸ng ®ã.
 6. 6 IV. Qu¶n lý sö dông tiÒn phÝ cÇu, ®êng: A. §èi víi c¸c cÇu, ®êng ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch, vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch vµ vèn Nhµ níc vay hoÆc Nhµ níc b¶o l·nh tr¶ nî (nªu t¹i tiÕt a, b, c, d, ®, e cña ®iÓm 2 phÇn thø nhÊt). Toµn bé sè tiÒn phÝ cÇu, ®êng thu ®îc hµng ngµy ph¶i göi vµo tµi kho¶n cña c¬ quan thu më t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së vµ qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ quan trùc tiÕp thu phÝ ®îc t¹m trÝch 20% tæng sè tiÒn phÝ ®· thu ®îc ®Ó chi phÝ thêng xuyªn cho viÖc tæ chøc thu phÝ cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ, theo néi dung cô thÓ sau: a. Chi phÝ in (hoÆc mua) vÐ, Ên chØ phôc vô thu phÝ vµ v¨n phßng phÈm kh¸c phôc vô viÖc tæ chøc thu phÝ. b. Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé qu¶n lý (trõ c¸n bé qu¶n lý bé phËn x©y dùng, söa ch÷a, duy tu vµ qu¶n lý cÇu ®êng) vµ ngêi lao ®éng trùc tiÕp thu phÝ cÇu, ®êng quy ®Þnh thu phÝ. c. Chi b¶o hé lao ®éng, trÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan sö dông lao ®éng thùc hiÖn thu phÝ. d. TrÝch quü phóc lîi, quü khen thëng cho c«ng chøc, viªn chøc cña c¬ quan trùc tiÕp thu phÝ, møc trÝch mçi quü mét n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc tÕ. g. C¸c kho¶n chi phÝ thêng xuyªn kh¸c trùc tiÕp phôc vô viÖc thu phÝ hîp lý theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã). Toµn bé c¸c kho¶n chi nªu trªn ph¶i c©n ®èi vµo dù to¸n tµi chÝnh hµng n¨m ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i môc V Th«ng t nµy duyÖt, ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých theo ®Þnh møc chi cña Nhµ níc quy ®Þnh vµ ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ. QuyÕt to¸n n¨m, nÕu cha chi hÕt th× ph¶i nép sè tiÒn cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc; nhng nÕu sè t¹m trÝch (20%) kh«ng b¶o ®¶m cho c¸c nhu cÇu chi theo néi dung trªn th× ®îc trõ vµo sè ph¶i nép cña n¨m tiÕp theo vµ toµn bé sè tiÒn phÝ ®· thùc tÕ sö dông hîp lý, hîp lÖ trong n¨m ph¶i ®îc "ghi thu, ghi chi" qua ng©n s¸ch Nhµ níc theo thñ tôc híng dÉn t¹i môc V díi ®©y. 2. Tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn ®· t¹m trÝch theo tû lÖ 20% quy ®Þnh trªn ®©y, sè cßn l¹i (80%) c¬ quan thu ph¶i kª khai, nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc nh sau: §Þnh kú mçi th¸ng mét lÇn vµo tríc ngµy 5 hµng th¸ng, c¬ quan thu phÝ thùc hiÖn kª khai víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vÒ sè tiÒn ®· thu, sè vÐ vµ lo¹i vÐ ®· sö dông cña th¸ng tríc (kÓ c¶ thÎ "miÔn phÝ") theo mÉu cña c¬ quan ThuÕ quy ®Þnh. C¬ quan ThuÕ kiÓm tra tê khai vµ ra th«ng b¸o cho c¬ quan thu phÝ vÒ sè tiÒn phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc cña th¸ng tríc, th«ng b¸o ph¶i ghi râ sè tiÒn phÝ ph¶i nép, thêi h¹n nép vµ ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 032 Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc quy ®Þnh.
 7. 7 C¨n cø th«ng b¸o nép phÝ thu cña c¬ quan ThuÕ, c¬ quan thu nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®óng thêi h¹n quy ®Þnh (nÕu cÇu, ®êng do Trung - ¬ng qu¶n lý th× ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch Trung ¬ng; do ®Þa ph¬ng qu¶n lý th× ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). Toµn bé sè tiÒn phÝ cÇu, ®êng nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc, sÏ ®îc ng©n s¸ch tËp trung cho viÖc tr¶ nî tiÒn vay vèn ®Çu t x©y dùng, söa ch÷a cÇu ®êng vµ bæ sung kinh phÝ duy tu, b¶o dìng cÇu, ®êng theo dù to¸n hµng n¨m. B. §èi víi lo¹i ®êng ®îc ®Çu t n©ng cÊp b»ng vèn vay theo C«ng v¨n sè 3170/KTN ngµy 25/6/1997 cña ChÝnh phñ (nªu t¹i tiÕt g, ®iÓm 2 phÇn thø nhÊt): Toµn bé sè tiÒn phÝ thu ®îc hµng ngµy ph¶i göi vµo tµi kho¶n cña c¬ quan thu më t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ qu¶n lý sö dông nh sau: 1. TrÝch t¹o nguån hoµn tr¶ vèn vay vµ l·i tiÒn vay theo khÕ íc vay ®Çu t, n©ng cÊp cho chÝnh con ®êng thu phÝ. 2. Chi thêng xuyªn vµ kh«ng thêng xuyªn cho viÖc duy tu, b¶o dìng, söa ch÷a, qu¶n lý ®êng thu phÝ theo dù to¸n ®îc duyÖt. 3. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc thu phÝ vµ trÝch quü cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý thu phÝ ®êng theo néi dung chi quy ®Þnh ®èi víi cÇu, ®êng nãi t¹i môc A trªn ®©y. Tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc, sau khi b¶o ®¶m c¸c chi phÝ nªu trªn, sè tiÒn cßn l¹i ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i môc A (2) nªu trªn vµ toµn bé sè tiÒn phÝ thùc chi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2, 3 môc nµy ph¶i thùc hiÖn "ghi thu, ghi chi" qua ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc híng dÉn t¹i môc V díi ®©y. TiÒn thu phÝ tõ c¸c ®êng ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp vay ®Ó n©ng cÊp, sau khi hoµn thµnh viÖc tr¶ nî vèn vay (kÓ c¶ l·i tiÒn vay) th× ph¶i qu¶n lý sö dông nh ®èi víi tiÒn thu phÝ tõ c¸c cÇu, ®êng ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch nªu t¹i môc A. C. §èi víi cÇu, ®êng x©y dùng theo h×nh thøc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp mét phÇn, phÇn vèn cßn thiÕu cho phÐp chñ dù ¸n vay ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc thu phÝ tr¶ nî, th× tiÒn thu phÝ ®îc sö dông theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Tr¶ nî tiÒn vay theo khÕ íc vay (bao gåm c¶ l·i tiÒn vay). 2. Chi phÝ thêng xuyªn cho viÖc trùc tiÕp tæ chøc thu phÝ cÇu, ®êng n¬i ph¸t sinh nguån thu theo néi dung cô thÓ nh ®èi víi cÇu, ®êng nªu t¹i môc A trªn ®©y. Tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc trõ (-) sè tiÒn ®· tr¶ nî vµ chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu (®iÓm 1.2), sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Toµn bé sè tiÒn phÝ ®· thùc tÕ sö dông (kÓ c¶ sè tiÒn tr¶ nî vay) ph¶i thùc hiÖn "ghi thu, ghi chi" qua ng©n s¸ch nhµ níc theo thñ tôc híng dÉn t¹i môc V díi ®©y.
 8. 8 C¸c cÇu, ®êng lo¹i nµy, sau khi hoµn tr¶ ®ñ vèn vay (kÓ c¶ l·i tiÒn vay) th× ph¶i qu¶n lý sö dông tiÒn phÝ thu ®îc nh c¸c cÇu, ®êng thuéc môc A trªn ®©y. D. §èi víi cÇu, ®êng x©y dùng theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT): Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, c¬ quan thu phÝ ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh thu phÝ cÇu, ®êng víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i cã cÇu, ®êng ®îc phÐp thu phÝ. C¬ quan thuÕ cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó kÞp thêi qu¶n lý thùc hiÖn thu phÝ khi ®¬n vÞ chuyÓn giao. Trêng hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®¬n vÞ cã khã kh¨n kh«ng chuyÓn giao ®îc theo ®óng hîp ®ång ®· ký th× ph¶i b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¸c cÇu, ®êng x©y dùng theo h×nh thøc BOT, nÕu kÕt thóc giai ®o¹n kinh doanh theo hîp ®ång (hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn) vµ chuyÓn giao cho Nhµ níc qu¶n lý th× viÖc qu¶n lý thu phÝ thùc hiÖn nh c¸c cÇu, ®êng thuéc môc A trªn ®©y. V. Dù to¸n, quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ thñ tôc ghi thu, ghi chi NSNN: 1. LËp dù to¸n tµi chÝnh: Hµng n¨m, c¬ quan thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n tµi chÝnh (thu - chi) cña tõng cÇu, ®êng do m×nh qu¶n lý, ph©n biÖt nguån thu phÝ, thu kh¸c; chi thêng xuyªn, chi kh«ng thêng xuyªn, chi trÝch t¹o nguån tr¶ vèn vay (nÕu cã), chi tiÕt ®Õn tõng môc thu - chi theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi tõng kho¶n thu, chi t¬ng øng, cã thuyÕt minh gi¶i tr×nh c¬ së tÝnh vµ göi c¬ quan ThuÕ, c¬ quan Tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý. Sau khi cã ý kiÕn cña c¬ quan ThuÕ vµ c¬ quan Tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý, c¬ quan thu phÝ thùc hiÖn b¸o c¸o dù to¸n tµi chÝnh n¨m theo tr×nh tù sau ®©y: - §èi víi dù to¸n tµi chÝnh (thu - chi) cña c¬ quan thu phÝ thuéc Trung - ¬ng qu¶n lý, göi cho Khu qu¶n lý ®êng bé tæng hîp vµ b¸o c¸o Côc §êng bé ViÖt Nam. Côc §êng bé ViÖt Nam tæng hîp dù to¸n cña c¸c Khu qu¶n lý ®- êng bé ®Ó b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i. Bé Giao th«ng vËn tæng hîp dù to¸n thu - chi ë c¸c cÇu, ®êng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµo dù to¸n thu - chi ng©n s¸ch cña Bé m×nh vµ göi Bé Tµi chÝnh (dù to¸n n¨m göi tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc). - §èi víi dù to¸n tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ thu phÝ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý, göi cho Së Giao th«ng vËn t¶i vµ Së Tµi chÝnh vËt gi¸ (dù to¸n n¨m sau göi tríc ngµy 10 th¸ng 8 n¨m tríc) ®Ó Së Tµi chÝnh vËt gi¸ lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. Dù to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý cÇu, ®êng sau khi ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®¬n vÞ Trung ¬ng qu¶n lý), Uû ban nh©n
 9. 9 d©n tØnh (®èi víi ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý) xem xÐt ®îc tæng hîp vµo dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n hµng n¨m: ChËm nhÊt sau 60 ngµy kÓ tõ ngµy Quèc héi ra NghÞ quyÕt vÒ dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ng©n s¸ch cña tõng Bé, tõng ®Þa ph¬ng n¨m kÕ ho¹ch, Bé Giao th«ng vËn t¶i (hoÆc Côc §êng bé nÕu ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i uû quyÒn), Së Giao th«ng vËn t¶i hoÆc Bé, ngµnh liªn quan (nÕu cã), thùc hiÖn th«ng b¸o duyÖt dù to¸n tµi chÝnh (thu - chi) ®èi víi tõng cÇu, ®êng trùc thuéc m×nh qu¶n lý (Bé Giao th«ng vËn t¶i ®èi víi cÇu, ®êng thuéc Bé qu¶n lý; Së Giao th«ng vËn t¶i ®èi víi cÇu, ®êng do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, c¸c Bé ngµnh kh¸c ®èi víi cÇu, ®êng thuéc Bé, ngµnh ®ã qu¶n lý). Th«ng b¸o duyÖt dù to¸n tµi chÝnh ph¶i ®ång thêi göi cho c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ níc, c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu cÇu, ®êng ®ã. Th«ng b¸o ph¶i chi tiÕt tõng kho¶n môc thu - chi theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc quy ®Þnh, phï hîp víi tæng møc (thu - chi) cña Nhµ níc giao cho Bé, ®Þa ph¬ng m×nh. 3. ChÊp hµnh dù to¸n: C¨n cø th«ng b¸o duyÖt dù to¸n tµi chÝnh n¨m cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, c¬ quan trùc tiÕp thu phÝ cÇu, ®êng ®îc chñ ®éng trÝch tiÒn thu phÝ cÇu ®êng theo tû lÖ quy ®Þnh ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu phÝ vµ trÝch quü theo néi dung quy ®Þnh trªn ®©y, c¸c kho¶n chi kh¸c sÏ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp theo dù to¸n ®îc duyÖt. 4. H¹ch to¸n, quyÕt to¸n thu - chi: Mçi quý, n¨m ph¶i quyÕt to¸n thu - chi phÝ cÇu, ®êng theo ®óng néi dung kho¶n môc, thêi h¹n vµ göi b¸o c¸o theo chÕ ®é quy ®Þnh. ChÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Thô tôc ghi thu, ghi chi: Toµn bé c¸c kho¶n phÝ cÇu, ®êng ®¬n vÞ ®îc t¹m trÝch ®Ó sö dông theo quy ®Þnh t¹i môc IV trªn ®©y ph¶i ®îc ph¶n ¸nh qua ng©n s¸ch nhµ níc theo h×nh thøc "ghi thu, ghi chi". Tr×nh tù vµ thñ tôc "ghi thu, ghi chi" thùc hiÖn nh sau: - ChËm nhÊt sau 15 ngµy kÕt thóc quý, c¬ quan thu phÝ ph¶i tæng hîp sè phÝ thùc tÕ ®· thu ®îc, sè chi phÝ thùc tÕ trong kú vµ göi c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ò nghÞ "ghi thu, ghi chi" qua ng©n s¸ch nhµ níc. - C¬ quan Tµi chÝnh vµ c¬ quan ThuÕ kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thùc thu vµ sè thùc chi hîp lÖ theo néi dung chi vµ dù to¸n chi ®îc duyÖt, b¸o c¸o c¬ quan Tµi chÝnh cÊp trªn. - C¨n cø ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ, sè ®· kiÓm tra x¸c ®Þnh cña c¬ quan Tµi chÝnh, ThuÕ c¬ së, Bé Tµi chÝnh (®èi víi cÇu, ®êng Trung ¬ng qu¶n lý) vµ Së Tµi chÝnh (®èi víi cÇu, ®êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý) gi¶i quyÕt "ghi thu, ghi chi" qua ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch Trung ¬ng ®èi víi cÇu, ®êng Trung ¬ng qu¶n lý; ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®èi víi cÇu ®êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý.)
 10. 10 - C¨n cø lÖnh thu, lÖnh chi ®· thùc hiÖn, c¬ quan ThuÕ (Tæng côc ThuÕ ®èi víi cÇu, ®êng Trung ¬ng qu¶n lý; Côc ThuÕ ®èi víi cÇu, ®êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý) cã nhiÖm vô th«ng b¸o sè thu ng©n s¸ch cña tõng cÇu, ®êng cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý cÇu, ®êng ®ã theo dâi; c¬ quan Tµi chÝnh (Bé Tµi chÝnh ®èi víi cÇu, ®êng Trung ¬ng qu¶n lý, Së Tµi chÝnh ®èi víi cÇu, ®êng ®Þa ph¬ng qu¶n lý) th«ng b¸o sè chi (chi tiÕt tõng kho¶n) cho tõng cÇu, ®êng ®Ó h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh. ViÖc "ghi thu, ghi chi" chØ thùc hiÖn trªn sè tiÒn ®· thùc thu vµ ®· thùc chi ®óng néi dung kho¶n chi ®îc duyÖt, cã chøng tõ hîp lÖ vµ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp sè chi kh«ng ®óng quy ®Þnh th× kh«ng gi¶i quyÕt ghi thu, ghi chi mµ ph¶i nép trùc tiÕp vµo ng©n s¸ch nhµ níc. VI. Xö lý vi ph¹m: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®i qua cÇu, ®êng cã hµnh vi trèn nép phÝ hoÆc gian lËn phÝ (sö dông vÐ sai quy ®Þnh) th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè tiÒn phÝ ph¶i nép theo møc thu quy ®Þnh, cßn bÞ ph¹t ba lÇn sè tiÒn phÝ ®· gian lËn. Khi ph¸t hiÖn cã sù vi ph¹m nªu trªn, ph¶i chuyÓn ngay cho ngêi cã thÈm quyÒn (do c¬ quan thu phÝ chØ ®Þnh) xö lý ph¹t. ViÖc xö lý ph¹t ph¶i khÈn tr¬ng, ®óng hµnh vi vi ph¹m, nh»m tr¸nh ïn t¾c giao th«ng. Mäi trêng hîp thu tiÒn ph¹t ®Òu ph¶i cÊp biªn lai, ghi ®óng sè tiÒn ®· thu (lo¹i biªn lai do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh) cho ngêi nép tiÒn ph¹t. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ vi ph¹m chÕ ®é thu, nép phÝ; thu nép tiÒn ph¹t; chÕ ®é kª khai phÝ, nép tiÒn phÝ vµo ng©n s¸ch; chÕ ®é kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n phÝ th× bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. PhÇn thø ba Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c v¨n b¶n tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. §èi víi sè tiÒn phÝ ®· thu ®îc t¹i c¸c cÇu, ®êng ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh thu vµ møc thu, nhng cha quy ®Þnh chÕ ®é qu¶n lý sè tiÒn thu ®îc tõ ngµy thùc hiÖn thu ®Õn ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× còng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; chªnh lÖch gi÷a sè thu vµ sè ®· chi ph¶i nép hÕt vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 2. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¬ quan thu phÝ cÇu, ®êng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Phèi hîp víi c¬ quan thu phÝ nghiªn cøu, thiÕt kÕ mÉu (kÓ c¶ thÎ miÔn phÝ) vµ c¸c Ên chØ phôc vô viÖc thu phÝ vµ tæ chøc in, ph¸t hµnh, qu¶n lý theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý Ên chØ cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.
 11. 11 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ ®èi tîng nép phÝ ph¶n ¸nh kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. Møc thu tèi ®a phÝ sö dông cÇu, ®êng bé (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 57/1998/TT/BTC ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh) Sè §èi tîng thu phÝ §¬n vÞ Møc thu TT tÝnh tèi ®a 1 Xe m¸y: - VÐ th«ng thêng ®ång/vÐ 1.000 - VÐ th¸ng (¸p dông cho ®èi tîng ®îc sö dông vÐ ®/vÐ 10.000 th¸ng) th¸ng 2 Xe lam, xe m¸y kÐo b«ng sen, c«ng n«ng ®/vÐ 5.000 3 Xe «t« c¸c lo¹i thiÕt kÕ dïng ®Ó chë ngêi: - Xe díi 12 chç ngåi ®/vÐ 15.000 - Xe tõ 12 chç ngåi ®Õn 30 chç ngåi ®/vÐ 22.000 - Xe tõ 31 chç ngåi ®Õn 50 chç ngåi ®/vÐ 26.000 - Xe tõ 51 chç ngåi trë lªn ®/vÐ 30.000 - Xe buýt c«ng céng ®/vÐ 15.000 4 Xe «t« c¸c lo¹i thiÕt kÕ dïng ®Ó chë hµng ho¸ - Xe cã träng t¶i díi 2 tÊn ®/vÐ 14.000 - Xe cã träng t¶i tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn ®/vÐ 26.000 - Xe cã träng t¶i tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn ®/vÐ 35.000 - Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn ®/vÐ 50.000 - Xe cã träng t¶i tõ 15 tÊn ®Õn díi 18 tÊn ®/vÐ 65.000 - Xe cã träng t¶i trªn 18 tÊn ®/vÐ 100.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản