Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí cho các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé Tµi chÝnh Sè 57/2000/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2000 Híng dÉn cÊp ph¸t, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ cho c¸c ®éi tri thøc trÎ t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 354/Q§/TTg ngµy 28/4/2000 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc tæ chøc c¸c ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÒn n«ng th«n miÒn nói, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý. sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi cho c¸c ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói nh sau: 1- §èi tîng ®îc ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c sinh viªn ®· tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, t×nh nguyÖn tham gia §éi thanh niªn t×nh nguyÖn ph¸t triÓn n«ng th«n, miÒn nói do Trung ¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh tæ chøc trong thêi gian trùc tiÕp lµm viÖc t¹i c¸c vïng n«ng th«n, miÒn nói. 2- Kinh phÝ chi cho c¸c ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói do ng©n s¸ch trung ¬ng ®¶m b¶o. Bé Tµi chÝnh cÊp ph¸t qua Trung ¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh theo tiÕn ®é thùc hiÖn. 3- Néi dung chi: a) Møc chi cho ®éi viªn trong c¸c ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn: - Trî cÊp sinh ho¹t: + §éi viªn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng, møc 335.000 ®/ng- êi/th¸ng; + §éi viªn ®· tèt nghiÖp trung häc, møc 283.000 ®/ngêi/th¸ng. - TiÒn trang phôc, møc 150.000 ®/ngêi/n¨m. - TiÒn hç trî ®i l¹i, møc: 50.000®/ngêi/th¸ng. - Trî cÊp tiÒn ngñ, møc: 30.000 ®/ngêi/th¸ng. - Phô cÊp khu vùc, møc : 30.000 ®/ngêi/th¸ng - B¶o hiÓm Y tÕ (2% sè trî cÊp): §èi víi kho¶n BHYT, c¸c ®éi viªn trong ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn tham gia ph¸t triÓn n«ng th«n, ph¶i thùc hiÖn ®ãng b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (møc ®ãng BHYT lµ 3% tiÒn .trî cÊp, trong ®ã 2% dîc Nhµ níc cÊp cßn 1% do ®éi viªn tù ®ãng gãp tõ nguån trî cÊp sinh ho¹t). b) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm: - Chi c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÈm. - Chi héi nghÞ tËp huÊn nghiÖp vô, s¬ kÕt, tæng kÕt.
  2. 2 - Chi c«ng t¸c thi ®ua, tuyªn truyÒn. C¸c kho¶n chi trªn ®Òu thùc hiÖn theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. 4- CÊp ph¸t, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: C¨n cø vµo tæng møc kinh phÝ ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, tiÕn ®é triÓn khai c«ng viÖc vµ møc chi quy ®Þnh trªn ®©y; Trung ¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh lËp dù to¸n chi theo néi dung c«ng viÖc, chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. §Þnh kú hµng quý, hµng n¨m Trung ¬ng §oµn tæ chøc kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông kinh phÝ cña c¸c ®éi trÝ thøc trÎ vµ quyÕt to¸n sè kinh phÝ ®· sö dông theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. 5- Th«ng t nµy ¸p dông trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n tæ chøc c¸c ®éi trÝ thøc trÎ t×nh nguyÖn n¨m 2000 - 2002. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã g× khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó bæ sung, söa ®æi kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản